intTypePromotion=1

Thông tư 03/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
61
lượt xem
1
download

Thông tư 03/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  03/1999/TT­N H N N 7   N h S n g µ y 12 th¸ng 08 n¨ m   1999 h í ng d É n   Ö c vay v µ   vi tr¶ n î n íc n g o µ i c ñ a c¸c  o a n h  n g hi Ö p D C¨n  §iÒu  vµ  Òu  Quy  Õ   cø  22  §i 24  ch qu¶n  ývay  µ    î nícngoµiban  l  v tr¶n       hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 07    n¨m  1998  cña  Ýnh  ñ,Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   Ch ph   h Nh n     (sau  y   äilµ"Ng©n  µng  ®© g     h Nhµ   íc")híng  Én  Öc  n   d vi vay  µ    î  íc ngoµi cña    v tr¶ n n     c¸c doanh nghiÖp    nh sau:      c h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g M ô c  I.  Gi¶i  Ý ch m é t  è  t õ  g ÷ th s n Trong  Th«ng   µy,c¸ccô m  õsau  y  îchiÓu    tn     t  ®© ®   nh sau: 1. Doanh    nghiÖp vay  íc ngoµi (sau  y   äi lµ "Doanh  n    ®© g     nghiÖp")bao    gå m: a) Doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ tæ      chøc  Ýn  ông, ho¹t®éng  ¹  Öt td     t iVi   Nam: ­ Doanh    nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   tytr¸chnhiÖ m  ÷u    h h¹n,c«ng      Çn, hîp t¸cx∙;   tycæ ph       ­ Doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi (Doanh  cv ®Ç t     nghiÖp  ªndoanh, li     doanh  nghiÖp 100%   èn  ícngoµi); v n  ­Chi nh¸nh     c«ng    ícngoµi; tyn   ­ Bªn  íc ngoµi tham  n    gia  îp  ng  îp    H ®å h t¸c kinh doanh, Nhµ   Çu  íc   th n   ngoµi; ­ Doanh    nghiÖp  kh¸c thuéc m äi  µnh  Çn      th ph kinh tÕ    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   b) Doanh    nghiÖp  µtæ  l   chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam:  td ho   t  i   ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  ÖtNam:    td Vi   Tæ chøc  Ýn  ông  µ   íc,tæ  td Nh n   chøc  Ýn  t dông  cæ phÇn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n, tæ  c Nh n   nh d   chøc  Ýn  ông  îp t¸c; td h  ­Tæ     chøc  Ýn  ông  ªndoanh; td li   ­Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h 100%   èn  ícngoµi; v n  ­Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi.    ng h n  2.  êi kh«ng   tró ® îc hiÓu  Ng   c      theo    Ö m   êi kh«ng   tró”quy  kh¸ini “Ng   c   ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  ®Þ 63/1998/N§­   µy  th¸ng 08  CP ng 17    n¨m 1998  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   v Qu¶n  ýNgo¹ihèi. l   
 2. 2 3. Hîp  ng    ®å vay  íc ngoµi lµ c¸c tho¶  Ën  n       thu vay  íc ngoµi cã  Öu  ùc n    hi l   rótvèn,trong ®ã         quy  nh    iÒu  ®Þ c¸c ® kho¶n  µ  iÒu  Ön  ña  v® ki c kho¶n  vay  íc n  ngoµi,nh:Hîp  ng     ®å mua   µng    Ë m,  îp ®ång  Ýn  ông, hîp ®ång  h tr¶ch h  td    thuª   tµichÝnh  µ      v c¸ctho¶ thuËn    vay  ícngoµikh¸c. n    4. §¨ng  ý    k vay, tr¶ nî níc ngoµi lµ viÖc            Doanh nghiÖp, sau    ý  îp    khi k H ®ång  vay  ícngoµitrung,dµih¹n  n        (hoÆc  sau    µn  µnh    ñ tôc ph¸t khiho th c¸c th       hµnh    Õu    ícngoµi), ¨ng  ý  tr¸phi ra n   i   ® k vay,tr¶nînícngoµivíi ©n  µng  µ             Ng h Nh níctheo c¸cquy  nh  ña       ®Þ c Th«ng   µy. tn   5.X¸c  Ën  ¨ng  ý    nh ® k vay,tr¶nînícngoµilµviÖc  ©n  µng  µ   ícx¸c           Ng h Nh n     nhËn b»ng  b¶n  Öc  v¨n  vi Doanh  nghiÖp  ∙  ùc hiÖn  ® th   §¨ng  ý  k vay,tr¶nî níc        ngoµivíi ©n  µng  µ   íc.    Ng h Nh n   6.Ng ©n  µng  îcphÐp  µNg ©n  µng  ¹t®éng        h §  l  h ho   trªnl∙nhthæ  ÖtNam   Vi   ® îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi,theo    ho   ngo     quy  nh  ¹ NghÞ   nh  ®Þ ti   ®Þ 63/1998/N§­   CP ngµy  th¸ng08  17    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v Qu¶n  ýNgo¹ihèi. l    M ô c  II.C¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g   1. Kho¶n vay  íc ngoµi cña  n    Doanh nghiÖp bao  å m   Öc  g vi vay  íic¸c d    h×nh  thøc sau  y:   ®© a) Vay  µichÝnh    t  (b»ng  Òn); ti b)  Ëp  Èu  µng    Þch  ô    Ë m   Nh kh h ho¸,d v tr¶ch theo  ¬ng  ph thøc  ë     Ýn  m th t dông, nhê    thu qua  ©n   µng  îc phÐp  Ng h §  hoÆc  theo  ¬ng  ph thøc    Ë m   tr¶ ch kh¸c; c)Thuª  µichÝnh  ícngoµi;   t  n  d) Ph¸thµnh    Õu    ícngoµi;     tr¸phi ra n   i ®)  C¸c  ¹ h×nh  lo i   vay  ícngoµikh¸c. n    2. Doanh    nghiÖp    ý  îp  ng  khik H ®å vay  ícngoµitù chÞu  n     tr¸chnhiÖ m   Ò     v tÝnh ph¸p  ý,kh¶  l  n¨ng  µichÝnh, kh¶  t    n¨ng    Õp  èn  ña  thu x v c Bªn  cho vay  íc n  ngoµi. 3. Doanh    nghiÖp  kh«ng ph¶i®¨ng  ý  íiNg ©n   µng  µ   íckhiký      k v  h Nh n     c¸c tho¶  Ën  thu vay  ícngoµikh«ng  ã  Öu  ùcrótvèn  :HiÖp  nh  Ýn  ông  n    c hi l     nh   ®Þ td khung, biªn b¶n    í vµ        ghi nh   c¸c tho¶  Ën  ¬ng  ù kh¸c,nhng  éi dung    thu t t    n  c¸c tho¶ thuËn    vay  ícngoµiph¶iphïhîp víi n           quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  ËtViÖtNam.  lu     Trong  êi gian  ngµy  Ó   õ  µy  ý  th   30  k t ng k c¸c tho¶  Ën  thu trªn,Doanh    nghiÖp  öib¶n  Ýnh  g  ch (hoÆc b¶n sao  ã  c c«ng chøng) vµ    b¶n  Þch    Õng  d ra ti ViÖt nam     tho¶  Ën  ∙  ý  ã    Ën  ña  ñ  ëng  thu ® k (c x¸c nh c th tr Doanh  nghiÖp) cho    Ng ©n  µng  µ   íc(Vô  h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi). l    4.Yªu  Çu  µ    c v quy  ×nh thùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  tr     vi ® k kho¶n  vay  ícngoµi: n  a)  èi víikho¶n  §   vay  ¾n   ¹n: Doanh  ng h  nghiÖp  kh«ng  ph¶i ®¨ng  ý  íi   k v  Ng ©n   µng  µ   íc nhng  îp  ng  h Nh n   H ®å vay  íc ngoµi ng ¾n   ¹n  n    h ph¶i®¶m       b¶o phïhîp víi   iÒu  Ön  t¹ M ôc    ¬ng    ña       ® c¸c ki nªu   i I,Ch IIc Th«ng   µy. tn b)  èi víikho¶n  §   vay trung,dµi h¹n:C¨n  c¸c ®iÒu  Ön       cø    ki quy  nh  ¹ ®Þ ti   M ôc  , ¬ng    ña  II Ch IIc Th«ng   µy,Doanh  tn   nghiÖp  ý  îp  ng  k H ®å vay  ícngoµi n    sau    ùc hiÖn  Öc  ®ã th   vi §¨ng  ý  k vay,tr¶nî níc ngoµi víiNg ©n   µng  µ   íc           h Nh n  
 3. 3 trong thêigian 15  µy  Ó   õ ngµy  ý  îp  ng       ng k t   k H ®å vay  ícngoµivµ  íckhithùc n    tr       hiÖn  Öc  ótvèn. vi r   5. §èi víic¸c kho¶n         vay  îp  èn  ña  h v c Doanh  nghiÖp  õ c¸c tæ  t     chøc  Ýn  t dông  ¹t®éng  ¹  Öt nam   µ  ho   ti Vi   v Bªn  cho    vay  íc ngoµi,phÇn  n    vay  íc ngoµi n    Doanh nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn      theo c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy.    ®Þ t i tn 6.Trêng  îp chuyÓn    h  kho¶n  vay  ícngoµing ¾n  ¹n thµnh  n    h  kho¶n  vay  íc n  ngoµitrung,dµih¹n  êi ¹n vay  îckÐo  µithªm    n¨m),Doanh        (th     h ®  d  trªn1    nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn      theo    c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v vay,tr¶nî nícngoµitrung,dµih¹n  ña              c Th«ng   µy. tn 7. Tríc khithùc hiÖn  Öc         vi thay ® æi  Êt  ú  éi dung  µo    b kn  n trong v¨n      b¶n X¸c  Ën  ¨ng  ý  nh ® k vay, tr¶ nî  íc ngoµi cña  ©n   µng  µ   íc nh: §iÒu    n    Ng h Nh n     chØnh  è  Òn vay,gia h¹n  î,thay ® æi    Êt vay,thanh    íc,thay ® æi  s ti       n    l∙su   i   to¸ntr     ng©n  µng  µm  Þch  ô  ótvèn, tr¶nî vµ    h ld v r        c¸c thay ® æi    kh¸c,Doanh    nghiÖp  ph¶i®¨ng  ý  íi ©n  µng  µ   íc.   k v  Ng h Nh n c h ¬ n g  II §i Ò u ki Ö n V a y  n í c n g o µ i  m ô c  I. ® i Ò u  ki Ö n   a y  n íc n g o µ i  g ¾ n   ¹ n   V n h Doanh nghiÖp chØ   îc ký  îp  ng  ®   H ®å vay  íc ngoµi ng ¾n   ¹n    ¶m   n    h khi® b¶o    iÒu  Ön  c¸c® ki sau: 1. M ôc  ch    ®Ý vay  ícngoµing ¾n   ¹n  ï hîp víiph¹m    ¹t®éng  ña  n    h ph       viho   c Doanh nghiÖp: a) §èivíi      Doanh  nghiÖp  kh«ng ph¶ilµtæ      chøc  Ýn  ông:Kho¶n  td   vay  íc n  ngoµi ng ¾n   ¹n  ïng    ¸p    hd ®Ó ® øng  nhu  Çu  èn u  ng  c v l ®é cho s¶n  Êt kinh xu     doanh,theo  ng  ¹m    ¹t®éng  ña    ®ó ph viho   c Doanh  nghiÖp  îcquy  nh  ®  ®Þ trong  GiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh; hoÆc   Êy  Ðp  u  ; hoÆc   Êy      Gi ph ®Ç t  Gi phÐp  ¹t®éng  c¬  ho   do  quan  ã  Èm  Òn  Êp; c th quy c b)  èi víiDoanh  §   nghiÖp  µ tæ  l   chøc  Ýn  ông:  td Kho¶n vay  íc ngoµi n    ng ¾n  ¹n dïng ®Ó     h    bæ sung  ån  èn  Ýn  ông  ¾n  ¹n. ngu v t d ng h 2.§¸p øng  iÒu  Ön     ® ki vay  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh: do  ®è Ng h Nh n   ®Þ a) §èit ng c¸cDoanh     î     nghiÖp  îcvay  ícngoµing ¾n  ¹n; ®  n    h b) Thêih¹n      vay  µ    Ý  v chiph kho¶n  vay  ícngoµing ¾n  ¹n  åm    Êt, n    h (g l∙su   i phÝ  µ      Ý  v c¸cchiph kh¸c); c)Ký  ü  i víi     qu ®è     kho¶n  c¸c vay  ícngoµing ¾n  ¹n  ¹ Ng ©n  µng  ¬ng  n    h ti   h th m¹iho¹t®éng    Ötnam.     ë Vi     Trong  õng  êikú, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quy  nh  ô  Ó  t th     ®è Ng h Nh n   ®Þ c th c¸c®iÒu  Ön    ki vay  t¹ §iÓ m     ôc    ¬ng    ña  nªu    i 2,M I,Ch IIc Th«ng   µy. tn 3. §èi víiDoanh       nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,ngoµi c¸c ®iÒu  Ön  c v ®Ç t n        ki quy  nh  ¹  Ó m   ®Þ ti §i 1(a) vµ  Ó m     ôc    ¬ng    ña    §i 2, M I,Ch IIc Th«ng   µy, trong tn     thêigian x©y  ùng  µ  a  a  ù     µo  ¹t®éng, vèn      d v ch ® D ¸n v ho     vay  ícngoµing ¾n   n    h¹n ph¶i®¶m       b¶o  kh«ng  µm    l t¨ngtæng  èn  u  . v ®Ç t
 4. 4 KhiDoanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®∙  µn  µnh  Öc  ©y  ùng  c v ®Ç tn     ho th vi x d vµ  a  ù   vµo  ¹t®éng, ®∙  µn  µnh  Öc  ãp  èn  ® D ¸n  ho     ho th vi g v ph¸p  nh  µ  ö  ®Þ vs dông  Õt  h tæng  èn  u  , th×  ã  Ó  v ®Ç t  c th vay  ¾n   ¹n  íc ngoµi®Ó     ng h n    bæ sung  vèn u  ng  l ®é theo    c¸c quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng   nµy  µ  t v kh«ng  ªnquan  n   li   ®Õ tæng  èn  u  . v ®Ç t 4. Doanh    nghiÖp  µ tæ  l   chøc  Ýn  ông, ngoµic¸c ®iÒu  Ön  td      ki quy  nh   ®Þ t¹  Ó m   i§i 1(b) vµ  Ó m     ôc     ¬ng    ña    §i 2, M I,Ch IIc Th«ng   nµy, ph¶i thùc  Ön  t     hi theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   í h¹n  ®Þ hi h c Ng h Nh n   gi i   vay,b¶o      l∙nh vay  ícngoµing ¾n  ¹n. n    h 5.Ngoµic¸c®iÒu  Ön       ki quy  nh  ¹ §iÓ m         M ôc    ¬ng    ña  ®Þ ti   1,2,3,4  I,Ch IIc Th«ng   µy,c¸c néidung  tn       kh¸c cña  îp  ng    H ®å vay  ícngoµing ¾n  ¹n  µ    n    h v c¸c tho¶  Ën  ªnquan  n   thu li   ®Õ kho¶n  vay  íc ngoµing ¾n   ¹n  ña  n    h c Doanh  nghiÖp  ph¶iphïhîp víi        quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Ph¸p  ËtViÖtNam. lu     m ô c    ® i Ò u  ki Ö n  V ay  n íc n g o µ i  II. trung, d µi h ¹ n 1. Doanh    nghiÖp  kh«ng  ph¶ilµtæ      chøc  Ýn  ông  td chØ  îcký  îp  ng  ®   H ®å vay  ícngoµitrung,dµih¹n khi®¶m   n         b¶o    iÒu  Ön  c¸c® ki sau: a) Doanh nghiÖp  ã  ù   ®Ç u    c D ¸n  t hoÆc   ¬ng  s¶n  Êt kinh doanh  Ph ¸n  xu     ® îcc¬    quan  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u      Öt; c th quy quy   ®Ç tphª duy b)  êi h¹n  Th   vay,thêigian  n   ¹n  µ    Ý   ña     © h v chiph c kho¶n  vay  íc   µi n   ngo   trung,dµi h¹n  åm   i Êt,phÝ   µ      Ý      (g l∙ su     v c¸c chi ph kh¸c) ph¶i phï hîp  íiquy       v  ®Þnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íctrong tõng thêikú; c Th ®è Ng h Nh n         c) §èi víiDoanh       nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,ngoµi c¸c ®iÒu  Ön  c v ®Ç t n        ki quy  nh  ¹ §iÓ m     µ  ®Þ t i 1(a)v 1(b), ôc  , ¬ng    ña    M II Ch   IIc Th«ng   µy,vèn  tn   vay  íc n  ngoµitrung,dµih¹n ph¶i®¶m           b¶o kh«ng  µm    l t¨ngtæng  èn  u  . v ®Ç t d)  Doanh nghiÖp  µ  íc,ngoµi ®iÒu  Ön  nh n     ki nªu  ¹  Ó m   ti§i 1(a) vµ    1(b),   M ôc  , ¬ng    ña  II  Ch IIc Th«ng   µy,tr ckhiký  îp  ng  tn   í     H ®å vay  ícngoµitrung dµi n       h¹n ph¶icã    Õn      ý ki b»ng    v¨n b¶n  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ   ù  c Ng h Nh n   d th¶o lÇn  èi   cu   (kÌm b¶n  Þch    Õng  ÖtNam,  ã    Ën  ña  ñ  ëng  d ra ti Vi   c x¸cnh c Th tr Doanh  nghiÖp)  ®èi víi         v¨n b¶n  c¸c sau: ­ Th    b¶o    l∙nh(trong tr ng  îp    ê h doanh nghiÖp  µ  íc ® îc Ng êi kh«ng    nh n       c trób¶o    l∙nh);   ­Hîp  ng    ®å vay  ícngoµitrung,dµih¹n. n         ý  Õn  ña  ©n  µng  µ   íclµ®Þnh  íng cho    ki c Ng h Nh n     h  c¸cdoanh  nghiÖp  µ  nh níctrong qu¸ tr×nh ®µ m          ph¸n vay  µ    înícngoµi.   v tr¶n     ®) Ngoµi c¸c ®iÒu  Ön     ki quy  nh  ¹ §iÓ m   ®Þ ti  1(a),1(b),1(c),       1(d),M ôc  ,   II  Ch ¬ng    ña  IIc Th«ng   µy,c¸c néidung  tn       sau  y  ña  îp  ng  ®© c H ®å vay  ícngoµin    vµ c¸c tho¶  Ën  ªnquan  n   thu li   ®Õ kho¶n  vay  íc ngoµi trung, dµi h¹n  ña  n       c Doanh  nghiÖp ph¶iphïhîp víi        quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Ph¸p  ËtViÖtNam:  lu     ­ Doanh    nghiÖp  ë   µikho¶n  ¹  íc ngoµi ®Ó   ôc  ô  m t  ti   n   ph v cho giao  Þch  d cña  kho¶n  vay; ­ Bªn cho vay  íc ngoµi nhËn  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n  ña  n    c c  ch t  c Doanh  nghiÖp;
 5. 5 ­Doanh    nghiÖp  vay  ícngoµi®Ó   ãp  èn  µnh  Ëp doanh  n    g v th l  nghiÖp; ­ ChuyÓn  îng hoÆc     nh   chuyÓn  æi  î thµnh    Çn  µ    ×nh  ® n  cæ ph v c¸c h thøc  ®Ç u    tkh¸c; ­Néi dung     kh¸c® îcPh¸p  ËtViÖtNam      lu     quy  nh. ®Þ 2. Doanh    nghiÖp  µ tæ  l   chøc  Ýn  ông  td chØ   îc ký  ¬p  ng  ® H ®å vay  íc n  ngoµitrung,dµih¹n khi®¶m          b¶o    iÒu  Ön  c¸c® ki sau: a) Kho¶n    vay  ícngoµitrung,dµih¹n  ïng      n       d ®Ó bæ sung  ån  èn  Ýn  ngu v t dông; b) §èivíitæ        chøc  Ýn  ông  µ  íc:§iÒu  Ön  td nh n   ki quy  nh  ¹  Ó m   ®Þ ti§i 1(b),   1(d), ®),2(a)M ôc  , ¬ng    ña   1(     II  Ch IIc Th«ng   µy; tn c)  èi víitæ  §     chøc  Ýn  ông  td kh¸c:§iÒu  Ön    ki quy  nh   ¹  Ó m   ®Þ t i§i 1(b),   1(®),2(a)M ôc  , ¬ng    ña     II  Ch IIc Th«ng   µy. tn C h ¬ n g  III h å  s ¬ , th ñ t ô c ® ¨n g k ý  v ay, tr¶ n î n í c n g o µ i M ô c  I. å  s ¬  ® ¨n g  k ý    H vay, tr¶ n î n íc n g o µ i 1. Hå   ¬    s §¨ng  ý  k vay,tr¶nî nícngoµi®èi víiDoanh              nghiÖp kh«ng ph¶i   tæ  chøc  Ýn  ông  td bao  å m: g a) §¬n  ¨ng  ý    ® k vay,tr¶nînícngoµi(theom É u   è             s 1); b) B¶n sao  ã  c c«ng  chøng Quy Õt  nh  µnh  Ëp,GiÊy  ®Þ th l  chøng  Ën  nh §¨ng  ý  k kinh doanh;hoÆc   Êy  Ðp  u  ;hoÆc   Êy phÐp  ¹t®éng, v¨n     Gi ph ®Ç t  gi   ho      b¶n  ªnquan  li   kh¸cdo  ¬    c quan  ã  Èm  Òn  Êp; c th quy c c)B¶n    sao  ã  c c«ng chøng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  chøc  n¨ng    Öt  ù   phª duy D ¸n  u    ®Ç t hoÆc   ¬ng  s¶n  Êt kinh doanh  õc¸c doanh  ph ¸n  xu     (tr     nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµi); tn   d) B¶n    sao  ã  c c«ng chøng  Quy Õt  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn  Ò   c th quy v viÖc cho  Ðp  ph Doanh nghiÖp  îcph¸thµnh    Õu    ícngoµi(trong tr ®    tr¸ phi ra n   i    ­ êng  îp Doanh  h  nghiÖp    µnh    Õu    ícngoµi); ph¸th tr¸phi ra n   i ®)  B¶n sao  µ  v b¶n  Þch    Õng  Öt Nam   îp  ng  d ra ti Vi   H ®å vay  ícngoµi®∙  n    ký  ã x¸cnhËn  ña  ñ  ëng  (c     c Th tr Doanh  nghiÖp). 2. Hå   ¬    s §¨ng  ý k vay,tr¶nî níc ngoµi®èi  íiDoanh           v  nghiÖp  µ tæ  l   chøc  tÝn  ông  d bao  å m:  g C¸c  µiliÖu quy  nh  ¹ §iÓ m   t    ®Þ ti   1(a),1(d),1(®) M ôc    ­       I,Ch ¬ng  I ña  II c Th«ng   µy.   tn M ô c  II.H å   ¬   ¨n g  k ý  thay  æ i   s® ® Hå   ¬  ¨ng  ý  s® k thay ® æi  ®èivíi   êng  îp quy  nh  ¹ §iÓ m     ôc     (     trc¸c h  ®Þ ti   7, M II  ¬ng   ña  , Ch Ic Th«ng   µy)bao  å m: tn   g 1.§¬n  ¨ng  ý    ® k thay ® æi    (theo m É u   è    s 2).
 6. 6 2. Dù     th¶o  Çn  èivµ  l cu   b¶n  Þch  tiÕng  Öt Nam   ã    Ën  ña  d ra  Vi   (c x¸c nh c thñ tr ng    ë Doanh  nghiÖp)tho¶ thuËn      thay ® æi.   3. V¨n    b¶n  Êp  Ën  ña  ch thu c Bªn  b¶o    l∙nh cho kho¶n vay  íc ngoµi cña  n    Doanh  nghiÖp  Ò   ÷ng  v nh thay  æi  ® (trong tr ng  îp    ê h Doanh  nghiÖp  îc b¶o  ®  l∙nh). Sau    îc Ng ©n   µng  µ   íc x¸c nhËn  ¨ng  ý  khi ®   h Nh n     ® k thay  æi,  ® Doanh  nghiÖp  îc quyÒn  ý  ®  k tho¶  Ën  thu thay  æi  µ  ® v trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ    30  k t  ngµy  ý,Doanh  k  nghiÖp ph¶igöi b¶n     sao  tho¶  Ën  thu thay ® æi  ∙  ý  µ      ® k v b¶n dÞch  tiÕng  Öt  ra  Vi Nam   ã  (c x¸c  Ën  ña  ñ   ëng  nh c Th tr Doanh  nghiÖp)    cho Ng ©n  µng  µ   íc(Vô  h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi). l      M ô c  III.X¸c n h Ë n  ® ¨n g  k ý  c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n íc   1. Ng ©n   µng  µ   íc x¸c nhËn  Öc    h Nh n     vi §¨ng  ý  k vay, tr¶nî níc ngoµi vµ           §¨ng  ý  k thay ® æi  ña    c Doanh  nghiÖp    ¬  ë: trªnc s a) K Õ   ¹ch    ho tæng  ¹n  h møc vay  ícngoµihµng  n    n¨m  Thñ íng Ch Ýnh  do  t  phñ  Öt; duy b) ChÝnh    s¸ch qu¶n  ýngo¹ihèicña  µ   íctrong tõng thêikú;   l     Nh n        c)  Òu  Ön  Ò   êih¹n  §i ki v th   vay, thêigian  n   ¹n  µ    Ý      © h v chi ph kho¶n   vay (gåm    Êt,phÝ   µ      Ý   l∙ su   i v c¸c chi ph kh¸c)do  èng  c  ©n   µng  µ   íc   Th ®è Ng h Nh n   quy  nh  ®Þ trongtõng thêikú;      d)    Õn  ña    ¬  ý ki c c¸c c quan  ã  ªnquan  i  íikho¶n  c li   ®è v   vay  íc ngoµicña  n    Doanh nghiÖp  trong tr ng  îp cÇn  Õt.  ê h   thi 2. Ng ©n  µng  µ   ícth«ng  b»ng      h Nh n   b¸o  v¨n b¶n  cho  Doanh  nghiÖp  trong  thêigian  ngµy  µm  Öc  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö  ña    15  l vi k t ng nh ®ñ h s h l c Doanh  nghiÖp  Ò   Öc: v vi a)    Õn  ña  ©n   µng  µ   íc ®èi  íinéidung  ù  ý ki c Ng h Nh n   v    d th¶o    Th b¶o    l∙nh (trong tr ng  îp doanh   ê h   nghiÖp  µ  íc® îcNg êikh«ng    ób¶o  nh n       c tr   l∙nh)vµ  dù     th¶o Hîp  ng    ®å vay  ícngoµitrung,dµih¹n cña  n        doanh nghiÖp  µ  íc; nh n b) X¸c  Ën    nh (hoÆc  õ chèix¸c nhËn)  i víiviÖc  t     ®è     §¨ng  ý  k vay,tr¶nî níc        ngoµicña    Doanh  nghiÖp; c) X¸c  Ën    nh (hoÆc  õ chèix¸c nhËn)    t     khiDoanh nghiÖp  ¨ng  ý  ÷ng  ® k nh thay ® æi      ph¸tsinh. 3. Trêng  îp      éi dung  ña  îp  ng    h khic¸c n   c H ®å vay  íc ngoµi vµ    n    c¸c tho¶   thuËn  ªnquan  n   li   ®Õ kho¶n  vay  íc ngoµi (ng¾n,  n    trung,dµi h¹n) kh«ng  ï      ph   hîp víic¸c ®iÒu  Ön       ki quy  nh  ¹  ¬ng    ña  ®Þ ti Ch IIc Th«ng   µy,Doanh  tn   nghiÖp  chØ   îc ký  îp  ng  ®   H ®å vay  íc ngoµikhiNg ©n   µng  µ   íc cã  b¶n    n     h Nh n   v¨n  cho phÐp. M ô c  Iv. ó t v è n v µ  tr¶ n î n íc n g o µ i  R 1. C¸c    giao  Þch  ótvèn  µ    î ®èi  íic¸c kho¶n  d r  v tr¶n   v    vay  íc ngoµi cña  n    Doanh  nghiÖp chØ  îcthùc hiÖn  ®    th«ng  qua  Ng ©n  µng  îcphÐp, trõm ét  01  h §     sè  giao dÞch    (trong®ã   ©n  µng  îcphÐp    Ng h §  kh«ng  b¶o    µ  µm  Þch  ô) l∙nhv l d v  sau  y: ®©
 7. 7 a) Rót  èn    v thanh    ùctiÕp cho  êithô hëng  ícngoµi®èi víi µng  to¸ntr     Ng     n       h ho¸,dÞch  ô  Ëp  Èu;   v nh kh b)  ót  èn, tr¶ nî  R v     th«ng  qua  µikho¶n  ña  t  c Doanh  nghiÖp  ë   ¹  íc m t in   ngoµi(trongtr ng  îp Doanh     ê h   nghiÖp  îcphÐp  ë   µi ®  m t  kho¶n    ícngoµi); ën   c) Rót  èn  íi ×nh    v d  h thøc  Ëp  Èu  µng    Þch  ô    Ë m,    î nh kh h ho¸,d v tr¶ch tr¶n   díi ×nh   h thøc xuÊtkhÈu  µng    Þch  ô.     h ho¸,d v 2. Trêng  îp Doanh    h  nghiÖp  ang  ùc hiÖn  Öc  ótvèn,tr¶nî qua  ét  ® th   vi r        m Ng ©n   µng  îc phÐp  ng  ã  h §  nh c nhu  Çu  c chuyÓn  sang  ét  ©n   µng  îc m Ng h §  phÐp  kh¸c th×    ph¶i tÊtto¸n c¸c giao  Þch  ótvèn, tr¶ nî t¹  ©n  µng  ò;       d r      i ng h c  N Õ u   µvay  l  trung dµih¹n,Doanh       nghiÖp ph¶i®¨ng  ý  íi ©n  µng  µ   íc   k v  Ng h Nh n   vÒ   Öc  vi thay ® æi  ©n  µng  µm  Þch  ô  ótvèn,tr¶nî.   ng h ld vr     3. Doanh    nghiÖp    ùc hiÖn  Öc  ótvèn,tr¶nî nícngoµiqua  ©n   khith   vi r            Ng hµng  îcphÐp  §  ph¶ithùc hiÖn        c¸cquy  nh  ®Þ sau  y: ®© a) Khirótvèn:        ­ §èi víikho¶n       vay  íc ngoµi ng ¾n   ¹n,Doanh  n    h  nghiÖp ph¶ixuÊt tr×nh       cho  ©n   µng  îc phÐp   ¬i Doanh  Ng h §  n  nghiÖp  ùc  Ön  Öc  ót vèn    th hi vi r   b¶n chÝnh  îp  ng  H ®å vay  ícngoµing ¾n  ¹n ®∙  ý; n    h  k  ­  èi víikho¶n  §   vay  íc ngoµi trung,dµi h¹n, Doanh  n         nghiÖp  ph¶i xuÊt     tr×nh b¶n  Ýnh  ch v¨n b¶n X¸c  Ën  ¨ng  ý  nh ® k vay, tr¶nî níc ngoµi cña  ©n            Ng hµng  µ   íc; Nh n Ngoµi ra,®èi  íic¸c kho¶n     v    vay  íc ngoµi ng ¾n,  n    trung,dµi h¹n,Doanh       nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m   Êt  ×nh    xu tr c¸c v¨n b¶n, tµiliÖu  Çn  Õt kh¸c       c thi   khi Ng ©n  µng  îcphÐp    Çu. h §  yªu c Trong  êng  îp Doanh  tr h  nghiÖp  kh«ng  ùc hiÖn  Öc  ótvèn  th   vi r   th«ng    qua Ng ©n  µng  îcphÐp  µ   h §  m chØ  ùc hiÖn  Öc    îth«ng  th   vi tr¶n   qua  ©n  µng  îc Ng h §  phÐp, trong thêigian  ngµy  Ó   õ ngµy  ótvèn,Doanh       05  k t  r    nghiÖp ph¶ith«ng    b¸o b»ng      v¨n b¶n cho  ©n  µng  îcphÐp  ¬iDoanh  Ng h §  n  nghiÖp  ùc hiÖn  Öc  th   vi tr¶nîvÒ   µy  ótvèn  µ  è  èn  ∙  óttheo Hîp  ng      ng r   v sv ®r    ®å vay  ícngoµi. n    b) Khitr¶nî:       Doanh  nghiÖp ph¶i xuÊt  ×nh    tr cho  ©n   µng  îc phÐp   ¬i Doanh  Ng h §  n  nghiÖp  ùc hiÖn  Öc    îc¸ctµiliÖu sau: th   vi tr¶n         ­ B¶n  Ýnh  b¶n    ch v¨n  X¸c  Ën  ¨ng  ý  nh ® k vay,tr¶nî níc ngoµicña  ©n            Ng hµng  µ   íc(trongtr ng  îp vay  ícngoµitrung,dµih¹n); Nh n    ê h   n       ­B¶n  Ýnh  îp  ng    ch H ®å vay  ícngoµi(ng¾n, trung,dµih¹n)®∙  ý; n          k ­ B¶n  Ýnh    ch hoÆc  b¶n sao  ã x¸c nhËn  ña  ñ tr ng  (c     c th   ë Doanh  nghiÖp)   c¸c chøng  õ chøng    t  minh  Öc  ótvèn  vi r   theo  îp  ng  H ®å vay  íc ngoµi (ng¾n, n      trung,dµih¹n)vµ            c¸cv¨n b¶n,tµiliÖu cÇn  Õtkh¸ckhiNg ©n  µng  îcphÐp       thi      h §  yªu cÇu.   Trong  êng  îp  tr h Doanh  nghiÖp  ∙  ùc  Ön  Öc  ót vèn  ® th hi vi r   th«ng    qua Ng ©n  µng  îcphÐp  ng  h §  nh kh«ng  ùc hiÖn  Öc    îth«ng  th   vi tr¶n   qua  ©n  µng  Ng h §îc phÐp,    trong  êigian  ngµy  Ó   õ ngµy  ùc  Ön  Öc    î,Doanh  th   05  k t  th hi vi tr¶n   nghiÖp  ph¶i th«ng    b¸o b»ng v¨n b¶n cho  ©n   µng  îc phÐp  ¬i Doanh  Ng h §  n  nghiÖp  ùc hiÖn  Öc  ótvèn  Ò   µy    î vµ  è  Òn tr¶nî theo  îp  ng   th   vi r   v ng tr¶n   s ti       H ®å vay  ícngoµi. n 
 8. 8 4. Ng ©n   µng  îcphÐp    h §  ph¶ithùc hiÖn        c¸c quy  nh  ®Þ sau  y     ùc ®© khith   hiÖn  Öc  ótvèn,tr¶nînícngoµicho  vi r            Doanh  nghiÖp: a) §èivíi      kho¶n  vay  ícngoµing ¾n  ¹n: n    h ­  ùc  Ön  Öc  ót vèn, chuyÓn   Òn    î  íc  Th hi vi r     ti tr¶ n n ngoµi cho    Doanh  nghiÖp    ¬  ë  trªnc s b¶n  Ýnh  îp  ng  ch H ®å vay  ícngoµing ¾n  ¹n  ∙  ý  µ    n    h ® k v c¸c chøng  õchøng  t  minh  Öc  ótvèn,tr¶nîdo  vi r         Doanh  nghiÖp  Êttr×nh; xu   ­ KiÓ m     i chiÕu    µiliÖu do    tra,®è   c¸c t     Doanh  nghiÖp  Êt tr×nh ®Ó   ¶m   xu     ® b¶o  ùc hiÖn  ng    th   ®ó c¸cgiao dÞch    kho¶n vay  ña  c Doanh  nghiÖp; ­Thèng        kª c¸cgiao dÞch  ótvèn,tr¶nîph¸tsinh,sè    µ    è  Öu cÇn    r           d v c¸cs li   thiÕtkh¸c cña        c¸c kho¶n vay  ícngoµing ¾n  ¹n  µ   ©n  µng  ∙  n    h m ng h ® b¶o  l∙nh,   lµm  Þch  ô; d v ­Lu    b¶n  sao      c¸cv¨n b¶n  Çn  Õtdo  c thi   Doanh  nghiÖp  Êttr×nh. xu   b) §èivíi      kho¶n  vay  ícngoµitrung,dµih¹n: n       ­ Thùc  Ön  Öc  Óm    i chiÕu    µiliÖu do    hi vi ki tra,   ®è c¸ct     Doanh  nghiÖp  Êt xu   tr×nh ®Ó   ¶m     ® b¶o  ùc hiÖn  ng    th   ®ó c¸c giao dÞch  ña    c kho¶n vay  µ   m Doanh  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  íi ©n  µng  µ   íc; ®® k v  Ng h Nh n ­  ùc  Ön  Öc  Th hi vi chuyÓn  Òn    î níc ngoµi trªnc¬  ë  ti tr¶ n         s v¨n  b¶n    X¸c nhËn  ¨ng  ý  ® k vay,tr¶nînícngoµicña  ©n  µng  µ   íc,Hîp  ng           Ng h Nh n   ®å vay  íc n  ngoµitrung,dµih¹n  µ          v c¸cchøng  õchøng  t  minh  Öc  ótvèn,tr¶nîdo  vi r         Doanh  nghiÖp  Êttr×nh; xu   ­ Lu    b¶n  sao    v¨n b¶n X¸c  Ën  ¨ng  ý  nh ® k vay,tr¶nî níc ngoµicña  ©n            Ng hµng  µ   íc vµ  Nh n   b¶n  sao c¸c v¨n b¶n, tµiliÖu  Çn  Õt kh¸c  Doanh     c thi   do  nghiÖp  Êttr×nh; xu   ­ Thèng        kª c¸cgiao dÞch  ótvèn,tr¶nîph¸tsinh vµ  è    ña  õng    r           s dc t kho¶n  vay  ícngoµitrung,dµih¹n m µ   ©n  µng  ∙  n          ng h ® b¶o l∙nh, µm  Þch  ô;   ld v c) Ng ©n   µng  îc phÐp    h §  kh«ng  ùc hiÖn  Öc  ótvèn, chuyÓn  Òn    th   vi r     ti tr¶ nînícngoµicho       kho¶n  vay  ícngoµicña  n    Doanh  nghiÖp  trong tr ng  îp sau:  ê h   ­ Doanh  nghiÖp  ∙  ý  îp  ng  ® k H ®å vay  íc ngoµi ng ¾n   ¹n  íinéi dung  n    h v    kh«ng  ïhîp víi   iÒu  Ön  ph       ® c¸c ki quy  nh  ¹ M ôc    ¬ng    ña  ®Þ ti   I,Ch IIc Th«ng   µy  tn khiNg ©n  µng  µ   íckh«ng  ã      h Nh n   c v¨n b¶n cho  Ðp  ý; ph k ­ Kho¶n    vay  íc ngoµi trung,dµi h¹n  ña  n       c Doanh nghiÖp kh«ng  ã    c v¨n b¶n  nhËn  X¸c  §¨ng  ý  k vay,tr¶nînícngoµicña  ©n  µng  µ   íc;          Ng h Nh n ­ Kho¶n    vay  íc ngoµitrung,dµi h¹n  ña  n       c Doanh  nghiÖp  ã  ÷ng  c nh thay   ® æi    ph¸tsinh nhng    Doanh  nghiÖp  a  ã    ch c v¨n b¶n    Ën  ¨ng  ý  x¸cnh ® k thay ® æi    cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n d)  íng  Én  H d c¸c Doanh nghiÖp  ùc  Ön  ng  th hi ®ó c¸c quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  Ò   v vay,tr¶nî níc ngoµi;kÞp  êib¸o  Ng ©n   µng  µ   íc trong tr          th   c¸o  h Nh n    ­ êng  îp ph¸thiÖn  h    Doanh  nghiÖp    ¹m    viph c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v vay,tr¶    nînícngoµi.    5. Ng ©n   µng  îc phÐp  ã    h §  c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  ng      th   ®ó c¸c quy  nh   ®Þ vÒ   Öc  ótvèn, tr¶nî níc ngoµi cña  vi r            Th«ng    µy  t n cho  kho¶n vay  íc ngoµi n    cña  Ýnh  ©n  µng  îcphÐp  . ch Ng h §  ®ã
 9. 9 c h ¬ n g  IV c h Õ  ® é  b¸o c¸o, « n g  t¸c  c   ki Ó m  tra, ö  l ý vi p h ¹ m  x M ô c  I. h Õ  ® é  b¸o c¸o  c 1. §Þnh  ú,Ng ©n  µng  îcphÐp    k  h §  ph¶ib¸o    ©n  µng  µ   íctheo   c¸o Ng h Nh n     quy  nh  Ön  µnh  Ò   è  Öu ®èi víic¸c kho¶n  ®Þ hi h v s li         vay  ícngoµing ¾n,  n    trung  vµ  µi  ¹n  µ   ©n  µng  i  d  h m ng h ® vay,b¶o    µ  µm  Þch  ô  ótvèn,tr¶nî.   l∙nhv l d vr     2. §Þnh  ú, Doanh    k  nghiÖp  Ó  tæ  (k c¶  chøc  Ýn  ông  td kh«ng ph¶iNg ©n     hµng  îc phÐp)  §  ph¶ib¸o  Ng ©n   µng  µ   íc theo    c¸o  h Nh n   quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h vÒ   è  Öu ®èi víi s li     : a) C¸c kho¶n  vay  íc ngoµi ng ¾n   ¹n  ña  Doanh  n    hc  nghiÖp, kh«ng  ùc   th   hiÖn  Öc  ótvèn  µ    î qua  ©n   µng  îc phÐp    êng  îp  vi r   v tr¶ n   Ng h §  (c¸c tr h nªu  ¹ t  i §iÓ m  1(a),  1(b),     ôc    ¬ng  I ña  1(c)M IV,Ch II c Th«ng   µy). tn b) C¸c    kho¶n  vay  ícngoµitrung,dµih¹n cña  n        Doanh  nghiÖp.   3. Khi cÇn  Õt,Doanh     thi   nghiÖp  Ó  tæ  (k c¶  chøc  Ýn  ông),Chi  td   nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   ícTØnh,  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  h Nh n   Th ph tr     ¬ ph¶ib¸o    Ò     c¸o v t×nh  ×nh  h vay,tr¶nînícngoµitheo yªu cÇu  ña  ©n  µng  µ   íc.             c Ng h Nh n M ô c  II. « n g  t¸c  C  ki Ó m  tra, x ö  lý vi  h ¹ m   p 1. §Þnh  ú    k hoÆc     Çn  Õt, ©n   µng  µ   ícvµ    ¬  khic thi   Ng h Nh n   c¸c c quan  ã c li   ªnquan  Õn  µnh  ti h c«ng    Óm     ×nh  ×nh  t¸cki trat h vay  µ    î níc ngoµicña  v tr¶n       Doanh  nghiÖp.Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  äi    c m v¨n b¶n,tµiliÖu      cÇn  Õt®Ó   Öc  Óm    îcthùc hiÖn  Þp  êi  Öu  thi   vi ki tra®     k th , hi qu¶. 2. Ng ©n   µng  µ   íc sÏ kh«ng    Ën  Öc    h Nh n     x¸c nh vi §¨ng  ý  k vay, tr¶ nî níc        ngoµi(kÓ  x¸c nhËn  ¨ng  ý    c¶    ® k thay ® æi) cña      Doanh nghiÖp trong c¸c tr ng     ê hîp sau  y:   ®© a) Doanh  nghiÖp  ∙  ý  îp  ng  ® k H ®å vay  íc ngoµi trung,dµi h¹n  íinéi n       v    dung kh«ng  ï  îp  íic¸c  iÒu  Ön  ph h v   ® ki quy  nh   ¹  ôc   ,Ch ¬ng    ña  ®Þ t iM II  IIc Th«ng   µy  tn trong khiNg ©n  µng  µ   íckh«ng  ã       h Nh n   c v¨n b¶n  cho  Ðp  ý; ph k   Doanh  b)  nghiÖp  ∙  ý  ® k tho¶  Ën  thu thay ® æi    trong c¸c tr ng  îp nªu  ¹    ê h   t i §iÓ m     ôc  , ¬ng   ña  7,M II Ch   Ic Th«ng   µy    a  ã    tn khich c v¨n b¶n    Ën  ¨ng  ý  x¸cnh ® k thay ® æi  ña  ©n  µng  µ   íc.   c Ng h Nh n 3. M äi    ¹m    viph Th«ng   µy, tuú  t n   theo møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýtheo  ®é viph s   x l   Ph¸p  ËthiÖn  µnh. lu   h C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ    t n c hi l   15  k t  k v thay thÕ      c¸c v¨n b¶n    sau:
 10. 10 a) Th«ng   è  ts 07/TT­NH7   µy  ng 26/03/1994  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc,híng dÉn  n    qu¶n  ývay  µ    înícngoµicña    l  v tr¶n       c¸cdoanh  nghiÖp; b) Quy Õt  nh  è    ®Þ s 161/Q§­NH7   µy  ng 08/06/1996  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc vÒ   Öc    Nh n   vi bæ sung, söa  æi  ét  è  iÓ m   ña    ® m s® c Th«ng   sè  t 07/TT­NH7   µy  ng 26/03/1994  íng dÉn  Öc  h  vi qu¶n  ývay,tr¶nî nícngoµicña  l           c¸cDoanh    nghiÖp; c) M ét  è  éi dung  ªnquan  ¹    sn  li   ti ChØ   Þ  th 06/CT­NH7   µy  ng 06/06/1996  cña  èng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ     êng  Th ®è Ng h Nh n   t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  ývay,tr¶nî l       nícngoµi.   2. §èivíic¸c kho¶n         vay  ícngoµi®∙  ý  íckhiTh«ng   µy  ã  Öu  ùc n    k tr     tn c hi l   vµ  ang  ® trong qu¸ tr×nh rótvèn,tr¶nî,Doanh            nghiÖp  ùc hiÖn    th   nh sau: a)  èi víic¸c  §   kho¶n vay  íc ngoµi ng ¾n   ¹n: Doanh  n    h  nghiÖp  Ó     (k c¶ Ng ©n  µng  îcphÐp)  ùc hiÖn  Öc  c¸o theo    h §  th   vi b¸o    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng  t nµy; b) §èivíic¸c kho¶n         vay  ícngoµitrung,dµih¹n  ∙  ã    n        ® c v¨n b¶n    Ën  x¸c nh ®¨ng  ý  ña  ©n   µng  µ   íc:Doanh  kc Ng h Nh n   nghiÖp  Ó   Ng ©n   µng  îc (k c¶  h §  phÐp)  Õp  ôc thùc  Ön  ti t   hi theo  v¨n b¶n    Ën    µ    x¸c nh ®ã v c¸c quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn 3.M äi  öa  æi,bæ     s®   sung  Th«ng   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ­ tn do  ®è Ng h Nh n ícquyÕt ®Þnh.     4. Ch¸nh    V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng  tra Ng h Nh n   tr c¸c ®¬n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      v thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc TØnh,  µnh  è  ùc thuéc    Th ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (gi¸m  c)    ®è tæ chøc  Ýn  ông  td trong ph¹m      vichøc n¨ng  ña  ×nh  Þu  cm ch tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  híng dÉn,tr Ónkhai, ùc hiÖn     i     th   Th«ng   µy. tn 5. C¸c  é,  µnh, c¬    B Ng   quan  qu¶n  ýcña  l  Doanh nghiÖp theo chøc n¨ng,   nhiÖ m  ô  ña  ×nh  èihîp chØ  o  ùc hiÖn  vc m ph     ®¹ th   Th«ng   µy. tn
 11. 11 M É u  s è  1 C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N Tªn doanh  nghiÖp .. . ............ . . ........... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè... . .... . . .... (V/v®¨ng  ý    k vay,  .. . ..ngµy.. . . . . .  . , . . . th¸ng.. . .. . . .n¨m... . .    .. tr¶nícngoµi)    § ¬ n  ® ¨n g k ý  v a y, tr¶ n î n í c n g o µ i K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt  g  h Nh n   Nam           ô          (V Qu¶n  Þ ngo¹ihèi) tr     ­ C¨n  vµo    cø  Quy  Õ   ch Qu¶n  ývay,tr¶nî nícngoµiban  µnh  Ìm  l           h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  CP ng 07/11/1998  ña  Ýnh  ñ  µ      c Ch ph v c¸c v¨n b¶n  ph¸p quy  ã  ªnquan.   c li   ­ C¨n  vµo  îp  ng    cø  H ®å Vay  èn  ∙  ý  íi v ® k v  Bªn    (c¸cbªn)cho    vay  ícngoµi n    ngµy.. . ../.. . / .... Doanh  nghiÖp  ã    c tªn sau  y   ¨ng  ý  íiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt ®© ® k v  h Nh n     Nam   kho¶n  vay  ícngoµivíi   éidung  Ýnh  n     n  c¸c ch sau: I/  Bªn  vay: 1.Tªn    Doanh  nghiÖp  vay: 2.§Þa    chØ: §iÖn  ¹i           Fax: tho              : 3.Hä   µ      v tªnTæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c): ®è 4. Quy Õt ®Þnh  (hoÆc  giÊy phÐp) thµnh lËp doanh nghiÖp sè.. . . . ngµy.. . .. 5.  ¬   C quan  quyÕt  nh   ra  ®Þ (hoÆc   Êp  Êy  Ðp)  µnh  Ëp  c gi ph th l doanh  nghiÖp 6.GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  è.. .ngµy.. .   s .  . .. 7.C¬     quan  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh:   8. LÜnh  ùc  ¹t®éng  ña    v ho   c Doanh  nghiÖp  theo  Êy  Ðp  ¨ng  ý  gi ph ® k kinh  doanh: 9.Sè  µikho¶n  ¹itÖ:. .  ¹ ng©n  µng.. . .   t  ngo   . .t   .i h .. 10. T×nh  ×nh    h vay  î  Ýnh  ¹  êi®iÓ m   Ëp  å  ¬  ¨ng  ý  n (t t ith   l hs® k vay  íc n  ngoµi) 10.1.Vay  ¾n  ¹n:   ng h ­Vay  ¾n  ¹n trong níc:   ng h    +  è  :                 +  S d                    Trong      ¹n: ®ã qu¸ h
 12. 12 ­Vay  ¾n  ¹n nícngoµi:   ng h   +  è  :                 +  S d                    Trong      ¹n: ®ã qu¸ h 10.2.Vay    trung,dµih¹n:    ­Vay    trung,dµih¹n trong níc:       +  Doanh  è  s vay: +  è  :                  Trong      ¹n: S d                  +  ®ã qu¸ h ­Vay    trung,dµih¹n nícngoµi:      +  Doanh  è  s vay: +  è  :                 +  S d                    Trong      ¹n: ®ã qu¸ h 11.T×nh  ×nh  ãp  èn    h g v ph¸p  nh  ña  ®Þ c Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç tn   ngoµi: 11.1.Vèn    ph¸p ®Þnh    theo giÊy phÐp  u  :     ®Ç t 11.2.Sè  èn    v ph¸p ®Þnh  ∙  ãp  n   êi®iÓ m   ¨ng  ý:   ® g ®Õ th   ® k II Bªn      / (c¸cbªn)cho    vay: 1.Tªn  chøc    tæ  cho  vay: 2.§Þa    chØ:  (Ghirâ ®Þa     chØ  giao dÞch,tªnníc)      3. Lo¹i ×nh (Tæ  chøc Quèc  tÕ, Tæ  chøc tÝn dông, C«ng  ty,    h  c¸ nh©n... ) . II   IBªn    / (c¸cbªn)li     ªnquan  kh¸c(nÕu  ã):   c Tªn  µ  a  v ®Þ chØ  ña  n  Þ  c ®¬ v b¶o  l∙nh,    i t¸ b¶o  l∙nh,  b¶o  Ó m,  ilý. hi ®¹   IV/C¸c  iÒu  Ön    ® ki vay,tr¶c¬      b¶n  ña  c kho¶n  vay: 1.M ôc  ch    ®Ý vay: 2.H×nh    thøc vay:   3.Sè  Òn vay:   ti   3.1    Nguyªn  Ö: t B»ng  è: s B»ng  ÷: ch 3.2.Quy  æi    ® USD  (theo tû gi¸® îc tÝnh  ¹  êi®iÓ m   µm  n  ¨ng  ý         ti   th l ®¬ ® k vay  ícngoµi) n  B»ng  è: s B»ng  ÷: ch 4.Thêih¹n      vay:. . . . ..   trong®ã   n  ¹n:. . ..  ©h . .. 5.L∙i Êtvay:    su   5.1.L∙i Êtth¶ næi:    su     5.2.L∙i Êtcè  nh:    su   ®Þ 6.L∙i ¹tqu¸ h¹n:        ph 7.C¸c  ¹ phÝ:   lo   i 7.1.PhÝ     cam   Õt: k
 13. 13 ­Ngµy  Ýnh  Ý  Çu    t ph § tiªn: ­Ngµy  Ýnh  Ý  èicïng:   t ph cu   ­C¸ch  Ýnh:   t ­Ngµy    tr¶: 7.2.PhÝ     qu¶n  ý: l ­Ngµy    tr¶: ­Sè  Òn tr¶:   ti   7.3.PhÝ     Õp:   thu x ­Ngµy    tr¶: ­Sè  Òn tr¶:   ti   7.4.PhÝ     kh¸c(yªucÇu    â n Õu  ã)    ghir   c 8.C¸c  ×nh    h thøc b¶o  ¶m     ® kh¸c: 8.1.Th Õ   Êp   ch 8.2.C Ç m   è   c 8.3.H×nh    thøc kh¸c(ghirâ)      9. K Õ   ¹ch  ótvèn  µ    î:(Yªu cÇu      Õttõng    ho r  v tr¶n     ghichiti   giao dÞch    theo  b¶ng  sau) §¬n  Þ  Ýnh: vt Kú Ngµy    ph¸t Rót  Tr¶  î n Tªn  ©n   Ng sinh giao     vèn hµng  ùc th   dÞch hiÖn G èc L∙i PhÝ 1 .. . ../.. . / .... 2 .. . ../.. . / .... 3 .. . ../.. . / .... Tæng  è s V/  Õn  Þ: Ki ngh (.. Tªn    . Doanh  nghiÖp vay.. )   Þ   ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   . ®Ò ngh Ng   h Nh n     x¸c nhËn  .   (.. Tªn    Doanh nghiÖp  vay.. ) ∙  ¨ng  ý  .  ® ® k vay, tr¶ nî níc ngoµi t¹           i ng©n  µng  µ   ícvíi   iÒu  Ön  h Nh n     ®c¸c ki vay,tr¶nînh        trªn. VI/Cam   Õt   k ­ Ng êi ký    íi®©y       tªn d   cam   Õt  Þu  k ch tr¸chnhiÖ m   Ò   ù  Ýnh    ña    v s ch x¸c c m äi  th«ng      tinghitrong ®¬n  µy  µ    µiliÖu kÌm    n v c¸ct     theo. ­ (.. Tªn     . Doanh nghiÖp vay.. .cam   Õt  ©n  ñ  Ëtph¸p  Öt Nam,  . ) k tu th lu   Vi   c¸c quy  nh  ¹ Quy  Õ     ®Þ ti  ch Qu¶n  ývay,tr¶nî nícngoµi,c¸c v¨n b¶n  l             ph¸p    quy cã  ªnquan  µ    li   v c¸c quy  nh  ®Þ trong V¨n    b¶n    Ën  ¨ng  ý  x¸c nh ® k vay  íc ngoµi n    do  ©n  µng  µ   íccÊp  Ng h Nh n   cho Doanh  nghiÖp. Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Tµi liÖu  nh   Ìm:   ®Ý k
 14. 14 ­B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng  Õt  nh  quy ®Þ (hoÆc  Êy  Ðp)  µnh  Ëp Doanh  gi ph th l  nghiÖp; ­B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh;   ­ B¶n  sao cã  c«ng chøng  v¨n b¶n  cña c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn  phª duyÖt  LCKTKT/hoÆc  B¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶  /hoÆc  ù    u  ; thi d ¸n ®Ç t ­ B¶n    sao  µ  v b¶n  Þch  îp  ng  d H ®å vay  íc ngoµi ra  Õng  Öt  n    ti Vi Nam   ã    Ën  µ  (c x¸c nh v ®ãng  Êu  ña  ñ  ëng  d c Th tr Doanh nghiÖp).
 15. 15 M É u  s è  2 C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m Tªn doanh  nghiÖp .. . ............ . . ........... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè... . .... . . .... (V/vthay ® æi  éi     n  .. . ..ngµy.. . . . . .  ., . . . th¸ng.. . .  . ..n¨m... . .   . .. dung  vay  ícngoµi) n  § ¬ n  ® ¨n g k ý  thay ® æ i K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ  ícViÖt  g  h nh n   Nam           ô          (V qu¶n  ýngo¹ihèi) l    ­ C¨n  vµo    cø  Quy  Õ   ch Qu¶n  ývay,tr¶nî nícngoµiban  µnh  Ìm  l           h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  CP ng 07/11/1998  ña  Ýnh  ñ  µ      c Ch ph v c¸c v¨n b¶n  ph¸p quy  ã  ªnquan.   c li   ­ C¨n  vµo  îp  ng    cø  H ®å Vay  èn  ∙  ý  íi v ® k v  Bªn    (c¸cbªn)cho    vay  ícngoµi n    ngµy.. . ../.. . / .... Doanh  nghiÖp  ã    c tªn sau  y   ¨ng  ý  íiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt ®© ® k v  h Nh n     Nam   kho¶n  vay  ícngoµivíi   éidung  Ýnh  n     n  c¸c ch sau: I/  Bªn  vay: 1.Tªn    Doanh  nghiÖp  vay: 2.M∙  è    s Kho¶n  vay  ∙  ¨ng  ý  ®® k vay  ¹ Ng ©n  µng  µ   íc: t  i h Nh n II  éi  /N dung  öa  æi: (Yªu  Çu      Õttõng  ù  öa  æi  s®   c ghi chi ti   ss ® theo    c¸c tiÓu m ôc    sau) 1.Thay  æi    ® kim  ¹ch: ng ­Kim  ¹ch Míi:   ng   ­Lý  söa  æi:   do  ® 2.Thay  æi  Ò     Êt,l∙ph¹t, Ý:   ® v l∙su     i i  ph ­L∙i Êt,l∙ph¹t, Ý  íi:    su    i  ph m ­Lý  söa  æi:   do  ® 3.Thay  æi  Õ   ¹ch tr¶nî:   ® k ho     ­K Õ   ¹ch tr¶nîmíi:   ho       ­Lý  söa  æi:   do  ® 4.Thanh    ích¹n:   to¸ntr   ­Kú  ¹n ® îcthanh    íc:   h    to¸ntr ­Thêi®iÓ m       thanh  to¸n: ­Sè  Òn thanh    ti   to¸n:
 16. 16 ­Lý  thanh    íc:   do  to¸ntr 5.Thanh  æi    ® Bªn  b¶o  l∙nh: ­Bªn    b¶o    íi: l∙nhm ­Lý  thay ® æi:   do    6.Nh÷ng    thay ® æi    kh¸c: ­Néi dung     thay ® æi:   ­Lý  thay ® æi:   do    II   Õn  Þ: IKi ngh . (..Tªn    . Doanh  nghiÖp  vay.. .®Ò   Þ  ©n  µng  µ   ícViÖtNam: .  ngh ng ) h Nh n     ­ X¸c  Ën      nh (.. Tªn  . Doanh nghiÖp vay..   ∙  ¨ng  ý  .® ® ) k thay ® æi  ¹  ©n     ti Ng hµng  µ   íc. Nh n IV.Cam   Õt   k ­ Ng êi ký    íi®©y       tªn d   cam   Õt  Þu  k ch tr¸chnhiÖ m   Ò   ù  Ýnh    ña    v s ch x¸c c m äi  th«ng      tinghitrong ®¬n  µy  µ    µiliÖu kÌm    n v c¸ct     theo. ­(..Tªn     . doanh  nghiÖp  vay..   .cam  Õt  ©n  ñ luËtph¸p ViÖtNam,    ) k tu th         c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ch Qu¶n  ývay,tr¶nî nícngoµi,c¸c v¨n b¶n  l             ph¸p quy  ã  c li   ªnquan  µ    v c¸c quy  nh  ®Þ trong c«ng  x¸c nhËn  ¨ng  ý    î níc ngoµi   v¨n    ® k tr¶n       do  ©n  µng  µ   ícx¸cnhËn  Ng h Nh n     cho  Doanh  nghiÖp. Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Tµi liÖu  nh   Ìm:   ®Ý k ­ B¶n  èc    g C«ng      Ën  ¨ng  ý  v¨n x¸c nh ® k vay  ícngoµiNg ©n   µng  µ   íc®∙  öiDoanh  n    h Nh n   g   nghiÖp. ­ Dù     th¶o tho¶ thuËn      thay ® æi.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2