Thông tư 03/2000/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
64
lượt xem
3
download

Thông tư 03/2000/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2000/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 cuat Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2000/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T h u û  s¶ n S è   03/2000/TT­B T S   g µy  22 th¸ng 9 n¨ m  2000  íng  n H d É n  thùc  Ö n  Q u y Õt  Þ n h  sè 178/1999/Q§­T T G   hi ® n g µ y 30/8/1999 c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   g hi n h∙n  µ n g  h o¸ lu   h th«ng trong n íc vµ h µ n g  h o¸  x u Êt  h È u, n h Ë p   h È u   èi víi µ n g  h o¸ thuû s¶n k k ®  h Ngµy  30/8/2000.Thñ íng    t ChÝnh phñ  ban  ®∙  hµnh Quy chÕ     ghi nh∙n  hµng   u  ho¸ l th«ng trong níc vµ      hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu theo QuyÕt  ®Þnh  178/1999/Q§­ sè  TTg. Ngµy 15/8/2000,Thñ íng ChÝnh    t   phñ  ban  ®∙  hµnh tiÕp QuyÕt    ®Þnh sè  95/2000/Q§­TTg    vÒ viÖc ®iÒu  chØnh,    bæ sung mét  néi dung  sè    cña Quy   chÕ    ghinh∙n hµng   u    ho¸ l th«ng  trong nícvµ      hµng   ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. Kho¶n  §iÒu  cña  2  19  Quy  chÕ quy ®Þnh "C¸cBé    qu¶n    lýchuyªn ngµnh    c¨n  chøc  cø  n¨ng qu¶n      cÇu  thÓ  ªnquan  lýc¸c yªu  cô  li   ®Õn   dông  b¶o  sö  vµ  qu¶n  ®èi    víihµng ho¸ riªng biÖt thuéc      ph¹m    vi ngµnh phô  tr¸ch,cã    tr¸ch  nhiÖm  híng dÉn        chitiÕtc¸ch ghinh∙n c¸chµng            ho¸ riªngbiÖt, . "   . .. Thùc hiÖn  Quy chÕ    ghi nh∙n hµng    Thuû    ho¸,Bé  s¶n híng dÉn      chitiÕt c¸ch ghinh∙n thèng        nhÊt ®èi víi       hµng    ho¸ thuû s¶n  sau:   nh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. ViÖc      ghinh∙n hµng      ho¸ thuû s¶n u  l th«ng trong nícvµ      hµng    ho¸ xuÊt   khÈu, nhËp    khÈu ph¶itheo    quy ®Þnh  chung cña Quy  chÕ    ghinh∙n hµng      ho¸ l th«ng  u  trong    hµng  níc vµ  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  (sau ®©y         gäi t¾t lµ Quy  chÕ) ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè 178/1999/Q§­ TTg  ngµy  30/8/1999  QuyÕt  vµ  ®Þnh  95/2000/Q§­ sè  TTg ngµy  15/8/2000 cña Thñ íng t   ChÝnh  phñ  Th«ng   34/1999/TT­ vµ  tsè  BTM  cña  Th¬ng    Bé  m¹i híng dÉn    thùc   hiÖn QuyÕt  ®Þnh  178/1999/TTg  sè  ngµy  30/8/1999 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  (sau ®©y          gäit¾tlµTh«ng   34). tsè  2.Ph¹m      vi®iÒu  chØnh C¸c nhãm  hµng  ho¸ thuû s¶n  bao    ¬ng  cã  gãi th phÈm  sau ®©y    u  khi l th«ng ph¶ithùc hiÖn      viÖc    ghinh∙n theo quy      ®Þnh  cña  Th«ng  tnµy: a) Thùc    phÈm  chÕ  biÕn  nguån  cã  gèc    tõ®éng    thùc vËt thuû  vËt vµ      s¶n  hoÆc   thµnh  cã  phÇn  Æc   ng    ® tr lµ ®éng    thùc vËt thuû  vËt vµ      s¶n (sau ®©y  gäit¾tlµthùc phÈm           thuû s¶n).   b) Gièng    ®éng    thùc vËtthuû s¶n  vËtvµ        (kÓ  gièng  mÑ). c¶  bè  c) nguyªn liÖu thuû        s¶n    ®Ó s¶n xuÊt thøc    thøc      ¨n vµ  ¨n chÕ  biÕn c«ng  nghiÖp dïng cho    nu«ithuû s¶n      (sau ®©y          gäit¾tlµnguyªn liÖu vµ      thøc ¨n).   d) Thuèc, ho¸    chÊt vµ    chÕ  phÈm  sinh häc    dïng cho ®éng    thùc vËt vµ    vËtthuû s¶n      (sau ®©y          gäit¾tlµthuèc,ho¸ chÊtvµ        chÕ  phÈm  sinhhäc).   e)    Líi®¸nh    c¸ gåm  íitÊm,      l  sîi®Ó dÖt íivµ  l   d©y (giÒng) ®Ó     l¾p   íi r¸p l   (sau ®©y       íi   gäit¾tlµl  ®¸nh c¸).
  2. 2 3. §èivíihµng            ho¸ lµ thùc phÈm     thuû s¶n xuÊt khÈu, c¸ch ghinh∙n cho            nh÷ng    néi dung  b¾t buéc  sau ®©y   thÓ  cã  theo tho¶ thuËn    víiyªu cÇu cña  thÞ  êng  tr nhËp  khÈu: a) Thµnh    phÇn  cÊu  t¹o. b) Thêih¹n b¶o        qu¶n,thêih¹n sö        dông. c)H íng dÉn      b¶o  qu¶n  sö  vµ  dông. II. éi d u n g  c ñ a n h∙n h µ n g  h o¸  N A. N éi d u n g  b ¾t b u é c 1.Thùc    phÈm   thuû s¶n   1.1.Tªn    hµng    ho¸ a) C¸ch      ghitheo quy    ®Þnh  chung      t¹ c¸ckho¶n    vµ  §iÒu  cña  i 1,2  3  6  Quy  chÕ  tiªuchÈu  vµ    ngµnh. b) §èivíi         s¶n  c¸c phÈm   theo quy    ®Þnh  kho¶n  §iÒu  cña  4  6  Quy chÕ,    tªn hµng ho¸ ph¶i m«       t¶ ®óng thùc phÈm  thuû s¶n trong bao    b×, gåm       c¸c néi dung  sau: ­ Tªn      loµicña ®éng  vËt,thùc      vËt thuû s¶n (VÝ    ® æng   phi lª dô: C¸  cê      ®éng l¹nh. .hoÆc         Æc   . ) tªnm« t¶ ® tÝnh  c«ng  vµ  dông cña hµng    ho¸ (vÝ    dô: Ch¶    giß cua ®éng l¹nh. . . .) ­ C«ng    nghÖ  chÕ biÕn cña hµng    ho¸:§éng l¹nh,kh«, ®ãng      hép,..  .VÝ  . dô:C¸  æng   philª®éng    ® cê      l¹nh. ­D¹ng    chÕ  biÕn  cña  hµng    ho¸:Cßn  (HOSO),lét (PUD,  vá     vá  PD),philª,       c¾t  khóc ch¶,.   dô:Ch¶    .VÝ    . giß cua ®«ng l¹nh. 1.2.Tªn  ®Þa    vµ  chØ  cña  ¬ng  th nh©n  chÞu  tr¸chnhiÖm  hµng    vÒ  ho¸ a) Lµ    ®Þa    tªnvµ  chØ    ghitrong ®¨ng  ho¹t®éng    ký    kinh doanh.     b) §èivíic¬  s¶n        së  xuÊt thùc phÈm       thuû  s¶n,néidung          ghilµ:s¶n xuÊt  t¹ (tªnvµ      ®Þa  i chØ  së)hoÆc:  c¬    S¶n  phÈm  cña (Tªnvµ    ®Þa  chØ  së). c¬  c) §èi víic¬  nhËp        së  khÈu thùc phÈm     thuû s¶n hoÆc   së  c¬  lµm      ®¹ilý b¸n  hµng  cho    nícngoµi,néidung          ghilµ:Th¬ng  nh©n nhËp khÈu    ®Þa  (tªnvµ  chØ  së)hoÆc:  c¬    Th¬ng nh©n        ®Þa  ®¹ilý(tªnvµ  chØ  së). c¬  d)      së  §èi víic¬  sang  bao ®ãng      gãi l¹ thùc phÈm   i   thuû s¶n        ®Ó b¸n,néi dung      ghilµ:S¶n  phÈm   cña    ®Þa     (tªnvµ  chØ  së),c¬  ®ãng      c¬    së  gãi(tªnvµ  ®Þa  chØ  së) hoÆc:  c¬    S¶n  phÈm  cña    ®Þa   (tªnvµ  chØ  së),®ãng    i c¬    gãit¹  (tªnvµ    ®Þa  chØ  së). c¬  1.3.§Þnh îng hµng      l   ho¸ C¸ch    ghi theo quy ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  8  Quy  chÕ   Môc   .A.3 cña  vµ  II   Th«ng   34. tsè  1.4.Thµnh    phÇn  cÊu  t¹o
  3. 3 a)      §èi víithùc phÈm     thuû s¶n ®¹ng kh«ng phèichÕ  kh«ng  dông    vµ  sö  c¸cchÊtphô        giachÕ  biÕn,th× kh«ng      ph¶ighithµnh      phÇn  cÊu  t¹o. b) §èivíi       thùc phÈm     thuû s¶n    d¹ng phèichÕ  bæ     cã  sung    c¸cthµnh  phÇn  kh¸c mµ     kh«ng  ph¶ilµ thuû      s¶n, th×    ph¶ighirâ        c¸c thµnh phÇn  nguyªn    liÖu chÝnh  îc sö  ®   dông  trong c«ng nghÖ   s¶n xuÊt  thùc  ra  phÈm  thuû s¶n ®ã  (nguyªnliÖu thuû s¶n,c¸cthµnh            phÇn  phèichÕ    kh¸c). c)§èivíi       thùc phÈm     thuû s¶n  sö    cã  dông    c¸cchÊt phô      giachÕ  biÕn,néi     dung ph¶ighirâ tªnnhãm           chÊt phô    tªnchÊt phô      gia vµ      gia hoÆc   sè  m∙  quèc  tÕ cña  chÊt phô      ® îc ® Æt     gia (m∙ sè    trong ngoÆc     ®¬n).Riªng      c¸c chÊt phô    gia    lµ "H¬ng  liÖu","ChÊt      t¹o ngät","ChÊt      t¹o mµu" ph¶i ghi râ      thªm    lµ "Tù  nhiªn",  "nh©n    t¹o"hay  "tæng hîp". d)      §èi víithùc phÈm  thuû  s¶n  sö  cã  dông  c«ng nghÖ  gen  hoÆc  mét  thµnh phÇn  nguyªn liÖu chÕ  biÕn thùc phÈm  thuû s¶n  îc t¹o ra  c«ng  ®     tõ  nghÖ gen,th× ph¶ighitrªnnh∙n dßng              ch÷ b»ng  tiÕng ViÖt"Cã  dông    sö  c«ng  nghÖ gen". e)      §èi víithùc phÈm   thuû s¶n hoÆc   mét thµnh  phÇn  nguyªn liÖu chÕ  biÕn thùc phÈm     thuû s¶n  sö  cã  dông  thuËtchiÕu    kü    x¹ trong s¶n    xuÊt,chÕ     biÕn,b¶o    qu¶n    th× ph¶ighitrªnnh∙n dßng          ch÷ b»ng  tiÕng  ViÖt "Thùc    phÈm   chiÕu    x¹" hoÆc     trªn nh∙n  h×nh  cã  biÓu  thÞ thùc phÈm   chiÕu  theo  x¹  quy  ®Þnh  quèc  mµ   tÕ  ViÖtNam   c«ng  ¸p dông.   ®∙  bè    1.5.ChØ       tiªuchÊtl    îng chñ  yÕu C¸ch    ghi theo quy ®Þnh chung  i t¹ §iÒu  cña  10  Quy chÕ  Môc  .A.5 vµ  II   cña  Th«ng   34 tsè  1.6.Ngµy    s¶n  xuÊt,thêih¹n b¶o        qu¶n,thêih¹n sö        dông  C¸ch    ghi theo quy ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  11  Quy chÕ   Môc   .A.6cña  vµ  II   Th«ng   34. tsè    1.7.H íng dÉn      b¶o  qu¶n  sö  vµ  dông a)    Néi dung    ghi theo quy ®Þnh chung  i t¹ §iÒu  cña  12  Quy chÕ. Ngoµi   ra,ph¶i ghi thªm        mét  néi dung  sè    sau: §èi t     îng  dông  Æc   sö  ® biÖt (vÝ      dô: dïng cho ngêi¨n kiªng)vµ        c¸ch thøc sö      dông  dô:¨n liÒn,hoÆc   (vÝ        nÊu  chÝn  tr     íckhi¨n). b) §èivíi       thùc phÈm     thuû s¶n  yªu cÇu  chÕ  b¶o    cã    vÒ  ®é  qu¶n,néidung      ph¶ighilµc¸cchØ    ¶nh          tiªucã  hëng  ®Õn  c«ng dông,chÊt l   ®é  toµn     îng vµ  an  cña s¶n phÈm  ®ã. VÝ        dô:§èivíihµng  kh«    ghi"b¶o  qu¶n    n¬itho¸ng m¸t".   1.8.XuÊt  cña    xø  hµng    ho¸ Khi xuÊt khÈu, nhËp        khÈu  thùc phÈm     thuû s¶n,trªnnh∙n hµng          ho¸ ph¶i   ghirâ tªnnícxuÊtxø            theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 13  Quy  chÕ. 2.Gièng    ®éng    thùc vËtthuû s¶n vËtvµ        2.1.Tªn    hµnh  ho¸ a) C¸ch      ghitheo quy ®Þnh  chung  i t¹ §iÒu  cña  6  Quy chÕ  tiªuchuÈn  vµ    ngµnh  hoÆc  theo tªn®Þnh        lo¹ khoa  i häc.
  4. 4 b) Tªn    gièng  cña ®éng    thùc vËt thuû  vËt vµ      s¶n  ph¶ibao    gåm   tªnth c¶    ­ ¬ng    tªnkhoa  m¹ivµ    häc  cña   îng ®ã. ®èi t   VÝ       dô:­Víit«m        só,ghilµ:T«m   (Penaeus  só  monodon). ­ Víi rong c©u  chØ  vµng, ghi lµ:  Rong  c©u  chØ  vµng (Graci ia lar   asiat . ica) c) Riªng    ®èi    víicon gièng  lait¹o,tªnhµng    do        ho¸ ph¶ighikÌm      theo    c¸c dßng  . lai VÝ     dô:­Tªn  con  gièng lai  C¸      : chÐp  V1 ­C¸c    dßng  : lai C¸ ChÐp  Hungari  ,ChÐp  vµng Indonªxiavµ    ChÐp  v¶y  tr¾ng  ViÖtNam.   2.2.Tªn  ®Þa    vµ  chØ  cña  ¬ng  th nh©n  chÞu  tr¸chnhiÖm  hµng    vÒ  ho¸ a) Lµ    ®Þa    tªnvµ  chØ    ghitrong ®¨ng  ho¹t®éng    ký    kinh doanh.   b)      së  §èi víic¬  s¶n xuÊt gièng    hoÆc   ¬ng gièng,néi dung          ghi lµ:S¶n  xuÊt t¹    ®Þa     i (tªnvµ  chØ  së) hoÆc:  c¬    S¶n phÈm  cña  (tªnvµ      ®Þa   chØ  c¬  së). c) §èivíi së          c¬  thu gom   hoÆc     vítgièng    tùnhiªn®Ó         b¸n,néidung      ghilµ: C¬  ®ãng   (tªnvµ  së  gãi    ®Þa  chØ  së) hoÆc:  c¬    §ãng    i(tªnvµ  gãit¹     ®Þa    chØ  c¬    së).Ngoµi ra,®èi víi së            c¬  vítgièng    tù nhiªnph¶ibæ       sung  thªm    néidung:  N¬i vítgièng tùnhiªn.         2.3.§Þnh ¬ng    l cña  hµng  hãa  a) §èivíi       gièng ®éng      vËtthuû s¶n,néidung      l           ghilµ:Sè îng c¸thÓ  (con). b) §èivíi       trøng artemia,néidung            ghilµ:Khèil    îng (g). c) §èi víigièng        thùc    vËt ®¬n bµo, néi dung      l tÕ      ghi lµ:Sè îng  bµo (tÕ  bµo). d) §èivíi       gièng thùc vËt®a        bµo,néidung          ghilµ:Khèil    îng (kg). 2.4.ChØ       tiªuchÊtl    îng chñ  yÕu a)      §èi víigièng ®éng vËt thuû s¶n, néi dung      ngµy      ghi lµ:Sè  tuæi vµ    chiÒu    dµi(mm   hoÆc  cm). b)      §èi víi®éng thuû s¶n  mÑ,    bè  néi dung      ghi lµ:Khèi l (g) vµ     îng    giai ®o¹n    ph¸tdôc.   c)§èivíi       trøng artemia,néidung      l         ghilµ:Sè îng trøng/gvµ    në    tûlÖ  (%). d) §èivíi       gièng  thùc vËt thuû      s¶n,néidung          ghilµ:ChiÒu    dµi(cm),® êng    kÝnh  th©n  chÝnh (mm)  giai vµ    ®o¹n    iÓn. ph¸ttr 2.5.Ngµy    s¶n  xuÊt,thêih¹n b¶o        qu¶n,thêih¹n sö        dông a) §èivíi       gièng ®éng    thùc vËtthuû s¶n:   vËtvµ        ­ Ngµy    s¶n xuÊt ® îchiÓu        lµ ngµy xuÊt xëng    hoÆc  ngµy xuÊt b¸n,viÕt       t¾tlµ"NSX".VÝ          dô:XuÊt    b¸n ngµy  th¸ng4  2    n¨m 2000,ghilµ:NSX         020400. ­Kh«ng    cÇn        dông  thêih¹n b¶o  ghithêih¹n sö  vµ      qu¶n b) §èivíi       trøng artemia:    
  5. 5 ­ Ngµy    s¶n xuÊt ® îchiÓu        lµ ngµy ®ãng s¶n phÈm  vµo hép, viÕtt¾t lµ         "NSX". VÝ    dô:§ãng  hép  ngµy  th¸ng5  3    n¨m  2000,ghilµ:NSX         030500. ­Thêih¹n      b¶o  qu¶n,viÕtt¾tlµ"HBQ".         VÝ  dô: H¹n b¶o qu¶n ®Õn  ngµy  th¸ng  n¨m   10  5  2000,      ghi lµ: HBQ   100500. ­Kh«ng    cÇn        dông. ghithêih¹n sö  2.6.H íng dÉn      b¶o  qu¶n  sö  vµ  dông a)      §èivíigièng ®éng    thùc vËt thuû  vËt vµ      s¶n,ph¶ihíng dÉn        cho ngêi   sö dông  sè      m∙  c¸c tiªuchuÈn  ngµnh hoÆc         tªn c¸c tµiliÖu  thuËt ®∙  kü    ban  hµnh  c¸ch vËn  vÒ    chuyÓn  th¶ gièng. vµ    b) §èivíitrøng Artemia,néidung              ph¶ighilµ:§iÒu        kiÖn  b¶o  qu¶n  trøng  (nhiÖt®é,  Èm),tãm      ®é    t¾tc¸ch Êp  trøng.   në  2.7.XuÊt  hµng    xø  ho¸ Khi xuÊt    khÈu, nhËp    khÈu gièng ®éng vËt  thùc  vµ  vËt thuû s¶n, trªn     nh∙n hµng      ho¸ ph¶ighirâ tªnnícxuÊt xø              theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  13  Quy  chÕ. 3.Nguyªn    thøc ¨n   liÖu vµ    3.1.Tªn    hµng    ho¸ C¸ch    ghi theo quy ®Þnh  chung  i t¹ §iÒu  cña  6  Quy chÕ   tiªuchuÈn  vµ    ngµnh.Ngoµira,tªncña          nhãm  hµng   ph¶ighirâ ®èi t   dông. ho¸          îng sö  VÝ  dô: ­Thøc      ¨n hçn    hîp d¹ng    viªncho  t«m. ­Thøc      ¨n cho    c¸c¶nh, ­Thøc      ¨n cho  trïngt«m,.. Êu    . 3.2.Tªn  ®Þa    vµ  chØ  cña  ¬ng  th nh©n  chÞu  tr¸chnhiÖm  hµng      vÒ  ho¸ a) Lµ    ®Þa    tªnvµ  chØ    ghitrong ®¨ng  ho¹t®éng    ký    kinh doanh.   b)      së  §èi víic¬  s¶n xuÊt nguyªn    liÖu  thøc      vµ  ¨n,néi dung      ghi lµ:S¶n  xuÊtt¹ (tªnvµ        ®Þa  i chØ  së)hoÆc:  c¬    S¶n phÈm  cña    ®Þa  (tªnvµ  chØ  së). c¬  c) §èivíi së        c¬  nhËp  khÈu  nguyªn liÖu vµ      thøc ¨n hoÆc   së      c¬  lµm      ®¹ilý b¸n  hµng  cho    nícngoµi,néidung          ghilµ:Th¬ng  nh©n nhËp  khÈu    ®Þa  (tªnvµ  chØ  së)hoÆc:  c¬    Th¬ng nh©n        ®Þa  ®¹ilý(tªnvµ  chØ  së). c¬  d) §èivíi së        c¬  sang  bao ®ãng      gãil¹ nguyªn liÖu vµ  i     thøc ¨n ®Ó           b¸n,néi dung      ghi lµ:S¶n phÈm  cña    ®Þa   (tªnvµ  chØ  së),c¬  ®ãng      c¬    së  gãi (tªnvµ  ®Þa  chØ  së) hoÆc:  c¬    S¶n phÈm  cña    ®Þa   (tªnvµ  chØ  së),®ãng    i c¬    gãit¹  (tªnvµ    ®Þa  chØ  së). c¬  3.3.§Þnh îng hµng    l   ho¸ a) §èivíinguyªn liÖu vµ            thøc    d¹ng    ¨n ë  bét,m¶nh,  viªn,néidung          ghilµ: Khèil      îng (g hoÆc   kg). b) §èivíi       nguyªn liÖu vµ      thøc ¨n ë      d¹ng  láng,néidung          ghilµ:Dung  tÝch  (mlhoÆc   .   lÝt) 3.4.Thµnh    phÇn  cÊu  t¹o
  6. 6 a) Néi dung        ghitheo quy    ®Þnh  chung    t¹ §iÒu  cña  i 9  Quy  chÕ. b) Ghi      c¸c thµnh  phÇn  nguyªn liÖu chÝnh  îcsö      ®   dông  trong c«ng    nghÖ  s¶n  xuÊtra hµng    (vÝ              ho¸ ®ã  dô:bétc¸,bétt«m,dÇu    gan  mùc... . ) c) NÕu     thøc    dông    ¨n sö  c¸c chÊt phidinh dìng ®Ó           phßng    trÞ bÖnh, néi     dung  ph¶ighithªm      thµnh phÇn chÊtphidinh dìng ®ã.         d) NÕu     mét trong nh÷ng    nguyªn liÖu ®∙  îcchiÕu        ®   x¹hoÆc     lµs¶n phÈm   cña  c«ng  nghÖ gen,th× ph¶ighirâ trªnnh∙n néidung  theo                    ®ã  c¸c quy  ®Þnh  quèc  mµ   tÕ  ViÖtNam   c«ng  ¸p dông.   ®∙  bè    3.5.ChØ       tiªuchÊtl  äng  chñ  yÕu a) C¸ch      ghitheo  quy  ®Þnh  chung  i t¹ §iÒu  cña    10  Quy  chÕ  Môc  .A.5 vµ  II   cña  Th«ng   34. tsè  b)  Ghi mét  chØ    sè  tiªuchÊt l chñ   îng  yÕu quyÕt ®Þnh  i tí chÊt l cña     îng  nguyªn liÖu vµ      thøc ¨n kÌm      theo ®Þnh îng c¸cchØ      l     tiªu®ã: ­ §èi víinguyªn        liÖu vµ    thøc  tæng    ¨n  hîp,ph¶ighilµ:Hµm  îng        l cña    c¸c chØ    tiªuprotein,         Èm,  tan.   pÝt,tro, ®é  li x¬, ®é  ­ §èi víithøc  bæ         ¨n  sung, thøc  bæ     ¨n  sung chÊt g×  ghi nh÷ng    th×    chØ  tiªuchÊtl      îng cña chÊt®ã.   VÝ       du: Víithøc      ¨n bæ sung vitaminvµ    kho¸ng,ph¶ighimét  chØ          sè  tiªu vitaminvµ    chÊtkho¸ng chñ      yÕu. 3.6.Ngµy    s¶n  xuÊt,thêih¹n b¶o        qu¶n,thêih¹n sö        dông C¸ch    ghi theo quy ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  11  Quy chÕ   Môc   .A.6cña  vµ  II   Th«ng   34. tsè  3.7.H íng dÉn      b¶o  qu¶n  sö  vµ  dông  a) bao    gåm       c¸c néidung ph¶ighilµ:§iÒu        kiÖn  b¶o  qu¶n  (NhiÖt®é,    ®é  Èm,    ¸nh s¸ng)vµ    c¸ch cho    ¨n. b)      §èi víinh÷ng  i lo¹ thøc  quy  ¨n  ®Þnh cÇn  ph¶ingõng  dông  íc khi   sö  tr     thu ho¹ch s¶n      phÈm  nu«i,     ph¶ighicô  th×     thÓ    thêigian ngõng  dông.   sö  3.8.XuÊt  cña    xø  hµng    ho¸ Khi xuÊt khÈu, nhËp        khÈu nguyªn liÖu  thøc      vµ  ¨n,trªnnh∙n hµng    ho¸ ph¶ighirâ tªnnícxuÊtxø              theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 13  Quy chÕ. 4.Thuèc,ho¸ chÊtvµ          chÕ  phÈm   sinhhäc   4.1.Tªn    hµng    ho¸ C¸ch    ghi theo quy ®Þnh  chung  i t¹ §iÒu  cña  6  Quy chÕ   tiªuchuÈn  vµ    ngµnh. Ngoµi ra,tªncña          hµng    ho¸ ph¶ighirâ tªnthuèc,hãa            chÊt vµ        tªnho¹t chÊtchÝnh.   VÝ      dô:tªnthuèc:EM­55,ho¹tchÊtchÝnh:Erythomycine.           4.2.Tªn  ®Þa    vµ  chØ  cña  ¬ng  th nh©n  chÞu  tr¸chnhiÖm  hµng    vÒ  ho¸ a) Lµ    ®Þa    tªnvµ  chØ    ghitrong ®¨ng  ho¹t®éng    ký    kinh doanh.   b)      së  §èi víic¬  s¶n  xuÊt thuèc,ho¸    chÊt  chÕ   vµ  phÈm  sinh häc, néi     dung      ghilµ:S¶n xuÊtt¹ (tªnvµ        ®Þa  i chØ  së)hoÆc:  c¬    S¶n phÈm  cña    (tªnvµ  ®Þa chØ  së). c¬ 
  7. 7 c) §èivíi së        c¬  nhËp  khÈu  thuèc,ho¸ chÊt vµ        chÕ  phÈm  sinh häc    hoÆc   c¬  lµm      së  ®¹ilýb¸n hµng cho    níc ngoµi,néi dung          ghilµ:Th¬ng  nh©n  nhËp  khÈu    ®Þa   (tªnvµ  chØ  së) hoÆc:  c¬    Th¬ng  nh©n        ®Þa   ®¹ilý(tªnvµ  chØ c¬  së). d) §èivíi së        c¬  sang  bao  ®ãng      gãil¹ thuèc,ho¸ chÊt vµ  i       chÕ  phÈm   sinh  häc    ®Ó b¸n,néi dung          ghi lµ:S¶n phÈm  cña    ®Þa   (tªnvµ  chØ   së),c¬  c¬    së  ®ãng      ®Þa   gãi(tªnvµ  chØ  së) hoÆc:  c¬    S¶n  phÈm  cña    ®Þa   (tªnvµ  chØ  c¬  së),®ãng        ®Þa    gãit¹ (tªnvµ  i chØ  së). c¬  4.3.§Þnh îng hµng    l   ho¸ a) §èivíi       thuèc ë    d¹ng  viªn,     dung      l   néi ghilµ:Sè îng (viªn) khèil   viªn   ,  îng 1    (mg). b) §èivíi       thuèc,chÕ    phÈm   sinhhäc  d¹ng        ë  bét,néidung      ghilµ:Khèil    îng (mg  hoÆc   hoÆc   g  kg). c) §èi víithuèc,ho¸ chÊt vµ              chÕ phÈm  sinh häc  d¹ng    ë  láng,néi dung      ghilµ:Dung      tÝch    (mlhoÆc   . lÝt) d) §èivíithuèc kÝch          dôc    tè cho    (HCG), néidung    c¸ ®Î      ghitheo ®¬n vÞ  quèc  (UI). tÕ  4.4.Thµnh    phÇn  cÊu  t¹o Ghi c«ng thøc ho¸ häc, thµnh    phÇn cÊu      t¹o(trõHCG)  c¸c néi dung  vµ      theo quy    ®Þnh  chung    t¹ §iÒu  cña  i 9  Quy chÕ. 4.5.ChØ       tiªuchÊtl    îng chñ  yÕu  C¸ch    ghitheo quy ®Þnh chung  i t¹ §iÒu  cña  10  Quy chÕ  Môc  .A.5 vµ  II   cña  Th«ng   34. tsè  4.6.Ngµy    s¶n  xuÊt,thêih¹n b¶o        qu¶n,thêih¹n sö        dông C¸ch    ghi theo quy ®Þnh chung  i t¹ §iÒu  cña  11  Quy chÕ  Môc  .A.6 vµ  II   cña  Th«ng   34. tsè  4.7.H íng dÉn      b¶o  qu¶n  sö  vµ  dông a) Bao    gåm       c¸c néidung ph¶ighilµ:§iÒu        kiÖn b¶o qu¶n (nhiÖt®é,    ®é  Èm,  s¸ng)vµ  ¸nh    c¸ch sö    dông  iÒul   (l  îng,nång  ®é,    thêigian,dïng      trong tr   êng  hîp nµo,®èi t        îng nµo,c¸ch phun      thuèc.. ) .. b) §èivíi       nh÷ng  i lo¹ thuèc quy      ®Þnh  cÇn  ph¶ingõng  dông  íckhithu   sö  tr       ho¹ch s¶n    phÈm  nu«i,     ph¶ighicô  th×     thÓ    thêigian ngõng  dông.   sö  4.8.XuÊt  cña    xø  hµng    ho¸ Khi xuÊt khÈu, nhËp        khÈu  thuèc,ho¸ chÊt vµ        chÕ phÈm  sinh häc    dïng  trong nu«i thuû      s¶n, trªnnh∙n hµng        ho¸ ph¶ighi râ          tªn níc xuÊt xø    theo  quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 13  Quy chÕ. 5.Líi    ®¸nh  c¸ 5.1.Tªn    hµng  ho¸ C¸ch    ghi theo quy ®Þnh  chung  i t¹ §iÒu  cña  6  Quy chÕ   tiªuchuÈn  vµ    ngµnh. VÝ      dô:LíitÊm, sîi d©y     , 5.2.Tªn  ®Þa    vµ  chØ  cña  ¬ng  th nh©n  chÞu  tr¸chnhiÖm  hµng      vÒ  ho¸
  8. 8 a) Lµ    ®Þa    tªnvµ  chØ    ghitrong ®¨ng  ho¹t®éng    ký    kinh doanh.   b) §èivíic¬  s¶n        së  xuÊt l    íi®¸nh      c¸,néidung      ghilµ:S¶n xuÊt t¹      i (tªnvµ  ®Þa  chØ  së)hoÆc:  c¬    S¶n  phÈm   cña    ®Þa  (tªnvµ  chØ  së). c¬  c) §èi víic¬  nhËp        së  khÈu íi®¸nh    l  c¸ hoÆc   së  c¬  lµm      ®¹ilýb¸n hµng  cho    níc ngoµi,néi dung          ghi lµ:Thêng nh©n  nhËp khÈu    ®Þa   (tªnvµ  chØ c¬  së)hoÆc:    Th¬ng  nh©n        ®Þa  ®¹ilý(tªnvµ  chØ  së). c¬  d) §èivíi së        c¬  sang  bao ®ãng     íi gãil¹ l   i ®¸nh          c¸ ®Ó b¸n,néidung      ghilµ: S¶n  phÈm  cña    ®Þa   (tªnvµ  chØ  së),c¬  ®ãng      ®Þa   c¬    së  gãi(tªnvµ  chØ c¬  së) hoÆc:    S¶n phÈm  cña    ®Þa   (tªnvµ  chØ  së),®ãng    i   ®Þa   c¬    gãi t¹ (tªnvµ  chØ  së). c¬  5.3.§Þnh îng hµng      l   ho¸ a)     íitÊm,    §èi víil   néi dung      ghi lµ KÝch  íc gåm   th   chiÒu    dµi kÐo c¨ng vµ  chiÒu  ngang  kÐo  c¨ng (m    hoÆc   m ¾t íi   sè  l )khèil     ,  îng (g hoÆc   kg). b) §èivíi       d©y, néidung          ghilµ:Khèil     chiÒu     îng (kg)vµ  dµi(m). c)§èivíi           , dung      sîi néi ghilµ:khèil      îng (g hoÆc   kg). 5.4.Thµnh    phÇn  cÊu  t¹o C¸ch    ghitheo quy    ®Þnh  chung    t¹ §iÒu  cña  i 9  Quy  chÕ.  dô:Sîinylon, VÝ        sîi      cíc,sîiPE,... 5.5.ChØ       tiªuchÊtl    îng chñ  yÕu a)     íitÊm    §èi víil   néi dung      ghi lµ:Mµu  s¾c,    ®é th« (Tex),®é     bÒn  ®øt  kh«  niut¬n)vµ  (N­   kÝch  ícm ¾t íi (mm). th   l 2a  b) §èivíisîivµ          d©y    néidung      ghilµ:§êng kÝnh (mm), ®é      th« (Tex),®é    bÒn  ®øt  kh«  niut¬n)vµ  s¨n (vßng  (N­   ®é    xo¾n/m). 5.6.Ngµy    s¶n  xuÊt,thêih¹n b¶o        qu¶n,thêih¹n sö        dông C¸ch    ghi theo quy ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  11  Quy chÕ   môc   .A.6cña  vµ  II   Th«ng   34. tsè  5.7.H íng dÉn      b¶o  qu¶n  sö  vµ  dông a) §èivíi       hµng    l   ho¸ vµ íi®¸nh    c¸,kh«ng  cÇn    ghihíng dÉn  dông.   sö  b)    Néi dung  híng dÉn    b¶o qu¶n ph¶ighirâ      ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n (nhiÖt   ®é,  Èm,    ®é  ¸nh s¸ng). 5.8.XuÊt  cña    xø  hµng    ho¸ Khi xuÊt khÈu, nhËp        khÈu íi®¸nh      l  c¸,trªnnh∙n hµng      ho¸ ph¶ighirâ tªn         nícxuÊtxø      theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 13  Quy chÕ. B. N éi d u n g  k h« n g   ¾t b u éc b Ngoµi nh÷ng      néi dung  b¾t buéc ph¶ighi trªnnh∙n,th         ¬ng nh©n  thÓ  cã  ghi trªnnh∙n      hµng ho¸      c¸c néi dung kh¸c (nÕu      cã) theo ®óng quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  cña  14  Quy chÕ    ®¨ng  chÊt l s¶n  nh: sè  ký   îng  phÈm,  sè    m∙  tiªuchuÈn  chÊtl    îng s¶n phÈm...  Môc  cña  .vµ  B  Th«ng   34. tsè 
  9. 9 III.C¸ch tr×nh b µ y, d¸n n h∙n h µ n g  h o¸   1. Yªu    cÇu  ng«n  vµ  ng÷ tr×nh bµy    nh∙n hµng      ho¸ ®èi    víihµng    ho¸ thuû  s¶n  ph¶itheo ®óng      quy  ®Þnh    t¹ Quy  i chÕ  Th«ng   34. vµ  tsè  2. Nh∙n    hµng      ho¸ lµ b¶n viÕt,b¶n      in,h×nh    vÏ,h×nh ¶nh, dÊu    hiÖu  îc ®   tr×nh bµy  sau:   nh  2.1.§èi víihµng          ho¸ kh«ng  bao  ngoµi:Nh∙n  îc in ch×m,    cã  b×    ®     in næi  trùctiÕp      trªnbao  chøa  b×  ®ùng hoÆc     d¸n,®Ýnh,    cµich¾c ch¾n    trªnhµng  ho¸. 2.2.§èivíi       hµng    bao  ngoµi: ho¸ cã  b×  a) Nh∙n  îcinch×m,      ®     innæi    trùctiÕp trªnbao  chøa      b×  ®ùng hoÆc     d¸n, ®Ýnh,    cµi ch¾c ch¾n     trªnhµng ho¸.Trªn    bao  ngoµi cña  b×    hµng ho¸ chØ  cÇn      ghitªnhµng    ho¸ hoÆc  toµn  néidung  bé    cña nh∙n hµng    víi   ho¸ nh   bao b×  chøa ®ùng. Ho Æc   b) Trªn bao  chøa      b×  ®ùng chØ    ghimét  néidung  sè    b¾t buéc  cña nh∙n,  nh÷ng    néidung  kh¸c cßn    îc ghitrªnbao  ngoµigièng  quy    l¹ ®       i b×    nh  ®Þnh    t¹i ®iÓm   díi 3    ®©y. 3. Trong  êng  hµng    bao  chøa    tr hîp  ho¸ cã  b×  ®ùng nhá, nh∙n hµng        ho¸ kh«ng  diÖn  ®ñ  tÝch      ®Ó ghihÕt      c¸cnéidung b¾t  buéc      th× ghinh∙n hµng      ho¸ nh  sau: 3.1. Ghi    nh∙n hµng ho¸    trªn bao  chøa  b×  ®ùng  mét  néi dung  sè    b¾t  buéc chñ yÕu      nh: tªnhµng      ®Þa   ho¸,tªnvµ  chØ cña  ¬ng  th nh©n chÞu  tr¸ch   nhiÖm   hµng    vÒ  ho¸,®Þnh îng hµng      sö  l   ho¸,thêih¹n  dông  hoÆc     b¶o  thêih¹n  qu¶n. 3.2.Nh÷ng      néidung  b¾t buéc  cßn    néidung  l¹ vµ    i kh«ng b¾t buéc (nÕu  cã)ph¶ighitrªnbao  ngoµihoÆc           b×    ph¶ighitrªnb¶n        thuyÕtminh    kÌm theo. IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Bé    Thuû s¶n  phèihîp víi Th¬ng          Bé  m¹ithùc hiÖn    qu¶n    lýNhµ    nícvÒ  ghinh∙n hµng        ho¸ theo quy    ®Þnh  cña Quy  chÕ. 2. Vô    Khoa  häc  C«ng  nghÖ     quan  lµ c¬  ®Çu  mèi,gióp  tr   Bé  ëng  thèng  nhÊt qu¶n    lýNhµ        níc vÒ ghi nh∙n hµng  ho¸ thuû s¶n    trªnph¹m    níc vµ  vic¶    phèihîp víiCôc        b¶o  nguån    vÖ  lîthuû  i s¶n,Trung    t©m KiÓm     trachÊt l    îng vµ  VÖ   sinh thuû s¶n      híng dÉn, tæ      chøc,chØ    ®¹o,thùc hiÖn      Th«ng   tnµy.  3. Thanh      trachuyªn ngµnh  tr¸chnhiÖm     cã    gi¸m    s¸t,kiÓm     traviÖc chÊp  hµnh    b¶n  c¸c v¨n  quy ph¹m ph¸p        luËtvÒ ghi nh∙n hµng    ho¸;ph¸thiÖn, ng¨n         chÆn   xö    vµ  lýtheo  thÈm  quyÒn hoÆc   kiÕn nghÞ  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  xö        lýc¸cviph¹m  ghinh∙n hµng    vÒ      ho¸ thuû s¶n.   4. Th«ng     tnµy  hiÖu    cã  lùcthùc hiÖn  tõ ngµy  th¸ng 01    kÓ    01    n¨m  2001.  Mäi    bæ sung  söa  æi    ® néi dung cña Th«ng    t nµy  Bé  ëng  Thuû  do  tr Bé  s¶n  xem     quyÕt ®Þnh  xÐt vµ    b»ng    v¨n b¶n.
Đồng bộ tài khoản