Thông tư 03/2000/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
8
download

Thông tư 03/2000/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2000/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê vê việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2000/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  æ n g  c ô c T h è n g   T kª S è  03/2000/TT­T C K T   n g µ y  28 th¸ng 8 n¨ m  2000 S ö a  ® æ i,  æ   u n g  T h « n g  t  b s s è  04/1999/TT­T C T K  h í ng d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h    h c ñ a  h Ý n h  p h ñ  v Ò  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h   C c trong l Ü nh v ù c th è ng kª Ngµy  th¸ng 10  19    n¨m  1999, Tæng   ôc  èng    ∙    c Th kª ® ban  µnh  h Th«ng   t sè 04/1999/TT­TCTK  híng dÉn  thi µnh   h NghÞ   nh  93/1999/N§­   ña  ®Þ CP c ChÝnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  èng    v th kª; §Ó  b¶o  ¶m   Ýnh  èng  Êt cña  Ö   èng    ® t th nh   h th v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËt     vÒ   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh; x l    h ch Tæng   ôc  èng    öa  æi, bæ   c Th kª s ®   sung  ét  è  iÓ m   m s® trong Th«ng    è    ts 04/1999/TT­ TCTK   µy  th¸ng10  ng 19    n¨m  1999    nh sau: 1­  Ó m   kho¶n  M ôc   §i a  2  ITh«ng  t04/1999/TT­TCTK  quy  nh  ®Þ "C¸n  é  b l∙nh®¹o, chØ  o  µ  ùc hiÖn      ®¹ v th   c«ng    èng    t¸cth kª;c«ng  ©n  Öt Nam   õ 18  d Vi   t  tuæi trëlªn(sau  y   äi chung  µ c¸ nh©n)  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh      ®© g   l    ch viviph h ch trong lÜnh  ùc  èng  th×  Þ   ö  ¹ttheo    v th kª  b x ph   NghÞ   nh  è  ®Þ s 93/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng 9  07    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy";nay  tn   söa  æi,bæ   ®   sung   nh sau:  ­ C¸n  é    o, chØ   o  µ  ùc  Ön    b l∙nh ®¹   ®¹ v th hi c«ng    èng    t¸cth kª;c«ng  ©n   d ViÖt Nam   õ 14    t   tuæi trë lªn (sau  y   äi chung  µ c¸ nh©n)  ã  µnh          ®© g   l    ch vi vi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc  èng    × bÞ  ö  ¹ttheo    v th kª th   x ph   NghÞ   nh  è  ®Þ s 93/1999/N§­  ngµy 07 th¸ng 9 n¨m  1999 cña ChÝnh  phñ, Th«ng t è  CP  s 04/1999/TT­ TCTK   µ  v quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn ­ Xö   ýngêicha  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    l    th niªnviph h ch trong lÜnh  ùc  èng      v th kª theo quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng ®Þ ti  6  l x l    h ch ng 06    7 n¨m 1995. 2­  á   ©u    ¹m  Bc "viph trong  µn  ho c¶nh thiªn tai    ,ho¶  ¹n" t¹  iÓ m     ho   i® d1 kho¶n  M ôc   3  ITh«ng   t04/1999/TT­TCTK   . 3­  Ó m     §i 3.2 kho¶n  M ôc    3  IITh«ng   t 04/1999/TT­TCTK  quy  nh  ¹t ®Þ "Ph   tiÒn tõ trªn5.000.000 ®ång  n          ®Õ 7.000.000 ®ång  i víi µnh    è    c¸o   ®è    h vic ý b¸o    saisè îng,gi¸trÞ thùc tÕ    Ön îng kinh tÕ    éiph¸tsinh";nay  îcsöa   l       c¸c hi t     x∙h       ®  l¹nh    sau: i "Ph¹ttiÒn  õ trªn5.000.000  ng  n     t    ®å ®Õ 7.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi b¸o c¸o saisè îng,gi¸trÞthùc tÕ    Ön îng kinh tÕ    éiph¸tsinh".     l       c¸chi t     x∙h     4­ Kho¶n  M ôc     4,  IITh«ng   04/1999/TT­ t TCTK:  ép   N b¸o c¸o  èng    th kª kh«ng  Þp  êi, y  : k th   ®Ç ®ñ ­ §iÓ m       b.1 kho¶n    4.1 quy  nh  ®Þ "B¸o c¸o thèng    Ë m   õ 5  µy  n      kª ch t   ng ®Õ díi20  µy  i  íib¸o      ng ®è v   c¸o th¸ng,tõ 10  µy  n   íi20  µy  i  íib¸o        ng ®Õ d   ng ®è v   c¸o quý,6    th¸ng,9    th¸ng vµ  õ 15  µy  n   íi ngµy  i víi   t   ng ®Õ d   30  ®è     c¸o n¨m";nay  b¸o      ® îcsöa  ¹nh    l   sau: i  
  2. 2 "B¸o c¸o thèng    Ë m   õ 5  µy  n   íi ngµy  i víi    kª ch t   ng ®Õ d   20  ®è     c¸o th¸ng, b¸o      tõ10  µy  n   íi ngµy  i víi   ng ®Õ d   20  ®è     c¸o quý,6  b¸o      th¸ng,9    th¸ngvµ  õ15  µy    t   ng ®Õ n   íi ngµy  i víi     d  20  ®è     c¸o n¨m". b¸o ­ §iÓ m       a.1 kho¶n    4.2 quy  nh  ®Þ "B¸o c¸o thèng    Ë m   õ20  µy  n      kª ch t   ng ®Õ díi ngµy  i víi  30  ®è     c¸o th¸ng,quý,6  b¸o        th¸ng,9    th¸ng;tõ 30  µy  n   íi       ng ®Õ d   45 ngµy  i víi     ®è     c¸o n¨m; nay  îcsöa  ¹nh  b¸o   ®  l   sau: i "B¸o c¸o  èng  chË m   õ  ngµy  n   íi30  µy  i  íib¸o    th kª  t 20  ®Õ d   ng ®è v   c¸o th¸ng,quý,6      th¸ng,9    th¸ng,tõ20  µy  n   íi ngµy  i víi         ng ®Õ d   45  ®è     c¸o n¨m". b¸o Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. tn c hi l   15    t  k
Đồng bộ tài khoản