intTypePromotion=1

Thông tư 03/2001/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
2
download

Thông tư 03/2001/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2001/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2001/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña T æ n g  côc b u  ®i Ö n  S è  03/2001/TT­T C B §    n g µy  22 th¸ng 5 n¨ m  2001 v Ò   íng d É n   öa ® æ i, b æ  su n g  T h « n g   H s t sè  03/2000/TT­T C B §  n g µ y 26/7/2000 v Ò  viÖc  g hi n h∙n  µ n g  h ãa ® èi víi thiÕt b Þ  viÔ n  th«ng  Ç u  c uèi  h   ® thuª b a o  s¶n  x u Êt trong  íc vµ n h Ë p   h È u n k Tæng  côc  ®iÖn  ban  Bu  ®∙  hµnh Th«ng   sè  t 03/2000/TT­TCB§   ngµy  26/7/2000  Th«ng   sè  vµ  t 05/2000/TT­ TCB§  ngµy 11/9/2000 híng  dÉn  thùc  hiÖn QuyÕt  ®Þnh  178/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 30/8/1999  QuyÕt  vµ  ®Þnh  sè  95/2000/Q§­TTg  ngµy 15/8/2000 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  Ghi nh∙n  hµng        ho¸ ®èi víithiÕtbÞ    viÔn  th«ng ®Çu  cuèithuªbao      s¶n xuÊt trong nícvµ        nhËp khÈu. §Ó         cÇu  phï hîp víiyªu  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ V¨n b¶n  304/CP­ sè  KTQ§   ngµy  18/4/2001 vÒ    viÖc ban  hµnh      c¸cv¨n b¶n híng dÉn    thùc hiÖn    Quy   chÕ  Ghi nh∙n  hµng hãa, Tæng     côc  ®iÖn  Bu  híng dÉn  mét  söa  æi, bæ   sè  ®   sung  Th«ng   03/2000/TT­ t sè  TCB§   ngµy 15/8/2000 cña Tæng  côc  ®iÖn  Bu  nh  sau: 1.Bæ     sung  thªm  môc  1.   2. 5­ Ngµy  s¶n  xuÊt: ­ Trªn nh∙n      thiÕtbÞ    ph¶i ghi ngµy      s¶n xuÊt.Ngµy    s¶n xuÊt lµ sè      chØ  ngµy,th¸ng,n¨m      d¬ng  lÞch hoµn    thµnh  s¶n xuÊtthiÕtbÞ.     ­ ViÖc      ghingµy s¶n  xuÊt® îc® îcthùc hiÖn  sau:ghilÇn îthaicon          nh      l    sè  chØ  ngµy; hai con  chØ       sè  th¸ng hoÆc       tªn th¸ng b»ng    ch÷; hai con  cuèi     sè    cña n¨m. 2. Bæ     sung  thªm  môc  2.1.6­ Th«ng  kü     sè  thuËt  tÝnh   vµ  n¨ng,t¸cdông      chñ  yÕu: C¸c th«ng  kü  sè  thuËtvµ    tÝnh  n¨ng,t¸cdông      chñ  yÕu cña thiÕtbÞ    viÔn  th«ng ®Çu  cuèithuªbao      s¶n xuÊt trong níc vµ        nhËp  khÈu ph¶i® îc ghi trªn         nh∙n thiÕtbÞ.     3. C¸c quy ®Þnh  kh¸c vÉn ¸p dông theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i  sè  03/2000/TT­TCB§  ngµy 26/7/2000 vµ Th«ng t sè 05/2000/TT­TCB§  ngµy  11/9/2000 cña    Tæng  côc  ®iÖn. Bu  4.Th«ng     tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. 5. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn    nÕu  víng  ¾c   cã  m cÇn ph¶n ¸nh kÞp    thêi vÒ  Tæng  côc  ®iÖn    Bu  ®Ó xem      xÐt gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2