Thông tư 03/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
61
lượt xem
6
download

Thông tư 03/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2009/TT-BTC về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 03/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N GI M, GIA H N N P THU THU NH P DOANH NGHI P THEO NGHN QUY T S 30/2008/NQ-CP NGÀY 11/12/2008 C A CHÍNH PH V NH NG GI I PHÁP C P BÁCH NH M NGĂN CH N SUY GI M KINH T , DUY TRÌ TĂNG TRƯ NG KINH T , B O M AN SINH XÃ H I Căn c Lu t thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Lu t qu n lý thu và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Ngh quy t s 21/2008/QH12 c a Qu c h i khoá 12 v d toán Ngân sách nhà nư c năm 2009; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c gi m, giãn th i h n n p thu thu nh p doanh nghi p i v i các doanh nghi p g p khó khăn trong năm 2009 như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Doanh nghi p nh và v a ư c gi m 30% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a quý IV năm 2008 và s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a năm 2009 theo hư ng d n t i M c II Thông tư này. Doanh nghi p nh và v a là doanh nghi p áp ng m t trong hai tiêu chí sau: - Có v n i u l ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n u tư hi n ang có hi u l c trư c ngày 01 tháng 01 năm 2009 không quá 10 t ng; trư ng h p doanh nghi p thành l p m i k t ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì v n i u l ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n u tư l n u không quá 10 t ng. Ví d 1: Doanh nghi p A có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ban u ư c c p ngày 01 tháng 7 năm 2007 ghi v n i u l là 11 t ng; Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i u ch nh l n th nh t ngày 30 tháng 6 năm 2008 ghi v n i u l là 10 t ng thì Doanh nghi p A ư c xác nh là doanh nghi p nh và v a và thu c di n ư c gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này; trư ng h p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i u ch nh ghi v n i u l là 15 t ng thì Doanh nghi p A không thu c di n doanh nghi p nh và v a (tr trư ng h p áp ng i u ki n v lao ng
  2. hư ng d n t i g ch u dòng th 2 kho n này) ư c gi m thu , gia h n n p thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i Thông tư này. - Có s lao ng s d ng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá 300 ngư i, không k lao ng có h p ng ng n h n dư i 3 tháng; trư ng h p doanh nghi p thành l p m i k t ngày 01 tháng 10 năm 2008 thì s lao ng ư c tr lương, tr công c a tháng u tiên ( 30 ngày) có doanh thu không quá 300 ngư i. S lao ng s d ng S lao ng ư c tr S lao ng bình quân do bình quân trong quý IV = lương, tr công tháng + tăng, gi m trong quý IV năm 2008 10 năm 2008 năm 2008 S lao ng bình quân do tăng, gi m trong quý IV năm 2008 ư c xác nh theo phương pháp bình quân gia quy n theo s tháng, tháng b t u ho c k t thúc làm vi c cho doanh nghi p ư c tính theo tháng. Ví d 2: Doanh nghi p B có s lao ng trên danh sách tr lương, tr công vào tháng 10 năm 2008 là 302 ngư i. Tháng 11 năm 2008 tuy n thêm 2 lao ng. Tháng 12 có 10 lao ng ngh vi c. Như v y s lao ng bình quân do tăng, gi m trong quý IV năm 2008 ư c xác nh b ng: (2 ngư i x 2 tháng – 10 ngư i x 1 tháng)/3 tháng = (-) 2 lao ng. S lao ng s d ng bình quân trong quý IV năm 2008 = 302 ngư i - 2 ngư i = 300 ngư i. Như v y Doanh nghi p B là doanh nghi p nh và v a thu c di n ư c gi m thu và gia h n n p thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i Thông tư này. Ví d 3: Doanh nghi p C thành l p m i có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ư c c p l n u trong tháng 10 năm 2008. Ngày 10 tháng 12 năm 2008 là ngày u tiên có doanh thu. S lao ng trên danh sách tr lương, tr công tháng 01 năm 2009 là 295 ngư i. Như v y doanh nghi p C là doanh nghi p nh và v a thu c di n ư c gi m thu và gia h n n p thu theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. Doanh nghi p nh và v a hư ng d n t i kho n 1 M c này và doanh nghi p có ho t ng s n xu t, gia công, ch bi n nông, lâm, thu s n, d t may, da giày, linh ki n i n t ư c gia h n n p thu theo hư ng d n t i M c III Thông tư này. 3. Vi c gi m thu , gia h n n p thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i Thông tư này áp d ng i v i các doanh nghi p ã th c hi n ch k toán hoá ơn, ch ng t và th c hi n ăng ký n p thu theo kê khai. II. GI M THU THU NH P DOANH NGHI P 1. Doanh nghi p nh và v a ư c gi m 30% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a quý IV năm 2008 và s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a năm 2009. C th như sau:
  3. a) S thu thu nh p doanh nghi p ư c gi m c a quý IV năm 2008 b ng 30% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a quý IV năm 2008. Doanh nghi p th c hi n xác nh s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a quý IV năm 2008 như sau: - Trư ng h p xác nh ư c doanh thu, chi phí và thu nh p ch u thu c a quý IV năm 2008 thì s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a quý IV năm 2008 ư c xác nh theo thu nh p ch u thu c a quý IV năm 2008 mà doanh nghi p h ch toán ư c. - Trư ng h p không xác nh ư c doanh thu, chi phí và thu nh p ch u thu c a quý IV năm 2008 thì s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a quý IV năm 2008 ư c xác nh như sau: S thu thu nh p doanh S thu thu nh p doanh nghi p ph i n p năm nghi p ph i n p c a quý IV = 2008 năm 2008 4 b) S thu thu nh p doanh nghi p ư c gi m c a năm 2009 b ng 30% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a năm. Khi kê khai s thu thu nh p doanh nghi p t m n p c a quý IV năm 2008 và hàng quý năm 2009, doanh nghi p t xác nh s thu ư c t m gi m b ng 30% s thu t m n p c a quý. Khi quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm 2008 và năm 2009 doanh nghi p t xác nh s thu thu nh p doanh nghi p ư c gi m. Trư ng h p doanh nghi p ang trong th i gian ư c hư ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p thì s thu thu nh p doanh nghi p ư c gi m 30% tính trên s thu còn l i sau khi ã tr i s thu thu nh p doanh nghi p ư c ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t v thu thu nh p doanh nghi p. Ví d 4: Doanh nghi p X trong kỳ tính thu năm 2009 có thu nh p ch u thu là 500 tri u ng. Doanh nghi p X ang trong th i gian áp d ng thu su t ưu ãi 15% và ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p thì s thu thu nh p doanh nghi p còn ph i n p ư c xác nh như sau: - S thu thu nh p doanh nghi p n p theo thu su t 15% b ng: 500 tri u ng x 15% = 75 tri u ng; - S thu thu nh p doanh nghi p ph i n p sau khi ư c gi m 50% b ng: 75 tri u ng x 50% = 37,5 tri u ng; - S thu thu nh p doanh nghi p ư c gi m ti p 30% theo hư ng d n t i Thông tư này b ng: 37,5 tri u ng x 30% = 11,25 tri u ng; - S thu thu nh p doanh nghi p còn ph i n p b ng: 37,5 tri u ng – 11,25 tri u ng = 26,25 tri u ng. 2. Trình t , th t c th c hi n: Doanh nghi p th c hi n kê khai, n p thu , quy t toán thu thu nh p doanh nghi p theo m u hi n hành. a) T khai t m tính quý IV năm 2008 và hàng quý năm 2009:
  4. Doanh nghi p ghi b sung 2 dòng vào trư c dòng cam oan trong T khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính theo m u hi n hành như sau: - Thu TNDN ư c gi m theo Ngh quy t CP s 30/2008 = (Thu TNDN ph i n p trong kỳ x 30%). - Thu TNDN còn ph i n p trong kỳ = (Thu TNDN ph i n p trong kỳ x 70%). Trư ng h p doanh nghi p l a ch n phương pháp xác nh s thu thu nh p doanh nghi p ư c gi m theo phương pháp h ch toán doanh thu, chi phí, thu nh p ch u thu c a quý IV năm 2008 thì doanh nghi p ph i l p báo cáo k t qu kinh doanh quý IV năm 2008 và n p kèm t khai. b) T khai quy t toán thu năm 2008: Doanh nghi p ghi b sung 2 dòng vào trư c dòng cam oan trong T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p theo m u hi n hành như sau: - i v i trư ng h p xác nh ư c s thu thu nh p doanh nghi p c a quý IV năm 2008: + Thu TNDN ư c gi m theo Ngh quy t CP 30/2008 = (thu thu nh p doanh nghi p c a quý IV năm 2008 x 30%). + Thu TNDN còn ph i n p c a năm 2008 = (Thu TNDN ph i n p năm 2008 - Thu TNDN ư c gi m theo Ngh quy t CP 30/2008). - i v i trư ng h p không h ch toán ư c s thu thu nh p doanh nghi p c a quý IV năm 2008: + Thu TNDN ư c gi m theo Ngh quy t CP 30/2008 = [(Thu TNDN ph i n p năm 2008 x 30%)/4]. + Thu TNDN còn ph i n p c a năm 2008 = (Thu TNDN ph i n p năm 2008 x 92,5%). c) T khai quy t toán thu năm 2009: Doanh nghi p ghi b sung 2 dòng vào trư c dòng cam oan trong T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p theo m u hi n hành như sau: - Thu TNDN ư c gi m theo Ngh quy t CP 30/2008 = (Thu TNDN ph i n p năm 2009 x 30%). - Thu TNDN còn ph i n p c a năm 2009 = (Thu TNDN ph i n p năm 2009 x 70%). III. GIÃN TH I H N N P THU THU NH P DOANH NGHI P: 1. S thu thu nh p doanh nghi p ư c gia h n n p thu ư c xác nh như sau:
  5. a) i v i doanh nghi p nh và v a, là s thu thu nh p doanh nghi p t m tính hàng quý năm 2009 sau khi ã ư c gi m thu theo hư ng d n t i M c II Thông tư này. b) i v i doanh nghi p có ho t ng s n xu t, gia công, ch bi n nông, lâm, thu s n, d t may, da giày, linh ki n i n t , là s thu thu nh p doanh nghi p t m tính hàng quý năm 2009 i v i thu nh p t các ho t ng này. Trư ng h p doanh nghi p không xác nh ư c s thu thu nh p doanh nghi p t m tính c a các ho t ng s n xu t, gia công, ch bi n nông, lâm, thu s n, d t may, da giày, linh ki n i n t v i s thu thu nh p doanh nghi p t m tính c a các ho t ng khác thì s thu thu nh p doanh nghi p t m tính c a các ho t ng s n xu t ch bi n ư c gia h n xác nh theo t l % gi a t ng doanh thu c a các ho t ng s n xu t, gia công, ch bi n ư c gia h n trên t ng doanh thu c a doanh nghi p năm 2008. 2. Th i gian gia h n n p thu là 9 tháng k t ngày h t th i h n n p thu theo quy nh c a Lu t qu n lý thu , c th : - S thu tính t m n p c a quý I năm 2009 ư c gia h n n p thu ch m nh t n ngày 29 tháng 1 năm 2010; - S thu tính t m n p c a quý II năm 2009 ư c gia h n n p thu ch m nh t n ngày 29 tháng 4 năm 2010; - S thu tính t m n p c a quý III năm 2009 ư c gia h n n p thu ch m nh t n ngày 30 tháng 7 năm 2010; - S thu tính t m n p c a quý IV năm 2009 ư c gia h n n p thu ch m nh t n ngày 29 tháng 10 năm 2010. 3. Trình t , th t c gia h n n p thu : Doanh nghi p l p t khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính hàng quý theo quy nh hi n hành, t i dòng cam k t trong t khai ghi thêm n i dung th i h n n p thu ngh gia h n. 4. Trong th i gian ư c gia h n n p thu , doanh nghi p không b coi là vi ph m ch m n p thu và không b ph t hành chính v hành vi ch m n p ti n thu i v i s thu ư c gia h n. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung./.
  6. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Hoàng Anh Tu n - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H i ng nhân dân, U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST3). V CHÍNH SÁCH THU Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2009 TRÌNH B : V VI C D TH O THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N GI M, GIÃN THU TNDN THEO NGHN QUY T S 30/2008/NQ-CP V NGĂN CH N SUY GI M KINH T Th c hi n ch o c a lãnh o B (Anh Ninh, Anh Tu n) t i t trình ngày 08/01/2009 v d th o Thông tư hư ng d n gi m, giãn thu TNDN theo Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP, V CST ã hoàn thi n l i d th o xin báo cáo B như sau: 1. V vi c l y ý ki n doanh nghi p: T i h i ngh i tho i doanh nghi p Mi n Nam (ngày 31/12/2008 t i Tp. HCM) và Mi n B c (ngày 5/01/2009 t i Hà N i), lãnh o B (Anh Tu n) ã tr c ti p gi i thi u v các gi i pháp v thu t i Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP, trong ó có gi i thi u sơ qua n i dung cơ b n, vi c B Tài chính ang d th o Thông tư hư ng d n v gi m, gia h n thu TNDN và ngh doanh nghi p có ý ki n v các v n c n hư ng d n chi ti t t ng h p, hoàn ch nh. Tuy nhiên không doanh nghi p nào có ý ki n. 2. V vi c gia h n s thu TNDN Quý III và IV/2008 ã ư c gia h n 6 tháng theo cv 8296: V CST ã b hư ng d n gia h n ti p 9 tháng t i ti t b kho n 1 và g ch u dòng th nh t, th hai kho n 2 c a M c III, d th o Thông tư như ch o c a B trư ng. 3. V các lĩnh v c s n xu t, gia công, ch bi n ư c gia h n: V CST nh n th y có 2 cách hư ng d n: - Cách th nh t: Ghi tên các lĩnh v c như NQ s 30 như hư ng d n t i cv 8296 trư c ây.
  7. Cách này có ưu i m là không b sót và b o m úng quy nh c a NQ s 30. Như c i m là i v i m t s ngành, ngh có s n phNm k t c u t nhi u lo i nguyên li u khác nhau thì d d n n áp d ng không th ng nh t. Ví d : Thu c, dư c li u: Thu c ta th c ch t là t cây, c theo các bài thu c dân gian có th coi là ch bi n nông, lâm s n. Thu c tây cũng có lo i tương t (huy t thanh t ng v t, vitamine t t nhiên,..) có lo i không (như các lo i nư c mu i, nư c c t,...). - Cách th hai: Căn c phân ngành kinh t qu c dân và i chi u quy nh c a NQ s 30 ghi c th t ng ngành, lĩnh v c thu c di n áp d ng. Cách này có ưu i m là chi ti t, b o m áp d ng th ng nh t. Như c i m là d b sót nh t là i v i nh ng ho t ng s n xu t s n phNm m i. Qua 6 tháng th c hi n cv s 8296, V CST chưa nh n ư c ph n ánh c a các doanh nghi p v vư ng m c trong vi c xác nh lĩnh v c, ngành ngh . Tuy nhiên s lư ng doanh nghi p ngh gia h n cũng không nhi u: n nay V CST m i nh n ư c báo cáo c a 12 C c thu v i 46 doanh nghi p xin gia h n s thu c a Quý III/2008 x p x 106 t . Căn c ch o c a B , V CST hoàn ch nh l i d th o theo cách th nh t (ghi tên các lĩnh v c theo NQ s 30). Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c s hư ng d n b sung ho c gi i áp c th . Kính trình B ký duy t./. V CHÍNH SÁCH THU Vũ Văn Trư ng
Đồng bộ tài khoản