intTypePromotion=1

Thông tư 03/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
128
lượt xem
5
download

Thông tư 03/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tiêu thức xác định doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn có thành lập Hội đồng quản trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T CñA Bé KÕ HO¹CH Vµ ®ÇU T Sè 03/BKH-QLKT NGµY 27 TH¸NG 2 N¨M 1996 HíNG DÉN TIªU THøC X¸C ®ÞNH DOANH NGHIÖP NHµ NíC ®éC LËP QUY M« LíN Cã THµNH LËP HéI ®åNG QU¶N TRÞ Thùc hiÖn §iÒu 28 LuËt doanh nghiÖp nhµ n íc ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 1995; §îc sù uû nhiÖm cña Thñ tíng ChÝnh phñ (C«ng v¨n sè 47/§MDN ngµy 3 th¸ng 1 n¨m 1996 cña V¨n phßng ChÝnh phñ); Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn x¸c ®Þnh tiªu thøc vµ danh môc doanh nghiÖp nhµ níc ®éc lËp quy m« lín cã Héi ®ång qu¶n trÞ nh sau: I. PH¹M VI øNG DôNG. C¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®éc lËp kh«ng lµ thµnh viªn cña c¸c tæng c«ng ty, do Bé trëng bé qu¶n lý ngµnh, thñ trëng c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng hoÆc do Thñ tíng ChÝnh phñ trùc tiÕp ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp, lµ ®èi tîng ¸p dông c¸c quy ®Þnh theo Th«ng t híng dÉn nµy. II. C¸C TIªU THøC C¬ B¶N ®Ó X¸C ®ÞNH QUI M« DOANH NGHIÖP NHµ NíC: 1. Vèn: Lµ sè vèn Nhµ níc giao cho doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông bao gåm vèn ng©n s¸ch cÊp, vèn cã nguån gèc ng©n s¸ch vµ vèn doanh nghiÖp tù tÝch luü tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ngµy 31 th¸ng 12 cña n¨m tr íc khi xÐt quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång qu¶n trÞ. 2. Lao ®éng: Lµ sè lao ®éng thêng xuyªn trong danh s¸ch tr¶ l¬ng cña doanh nghiÖp (kh«ng bao gåm lao ®éng hîp ®ång theo vô, viÖc) cña n¨m tr- íc khi xem xÐt, quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång qu¶n trÞ. 3. Doanh thu: bao gåm doanh thu thùc hiÖn vÒ tiªu thô s¶n phÈm, kinh doanh dÞch vô quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ doanh thu vµ c¸c v¨n b¶n h íng dÉn thi hµnh LuËt thuÕ doanh thu, tÝnh cho n¨m tríc khi xem xÐt quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång qu¶n trÞ. 4. Nép ng©n s¸ch nhµ níc: Bao gåm c¸c lo¹i thuÕ vµ c¸c kho¶n nép kh¸c vµo ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, tÝnh cho n¨m tríc khi xem xÐt quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång qu¶n trÞ. III. PH¬NG PH¸P X¸C ®ÞNH QUI M« DOANH NGHIÖP Vµ DANH MôC DOANH NGHIÖP NHµ NíC ®éC LËP QUI M« LíN Cã THµNH LËP HéI ®åNG QU¶N TRÞ.
  2. 2 1. §Ó x¸c ®Þnh qui m« doanh nghiÖp, sö dông ph ¬ng ph¸p tÝnh ®iÓm theo 4 tiªu thøc trªn ®©y. Tæng sè ®iÓm cña doanh nghiÖp ® îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo trÞ sè cô thÓ vÒ vèn, lao ®éng, doanh thu, nép ng©n s¸ch Nhµ n- íc cña doanh nghiÖp vµ c¨n cø vµo thang ®iÓm ban hµnh kÌm theo Th«ng t híng dÉn nµy ®Ó tÝnh sè ®iÓm theo tõng tiªu thøc vµ tÝnh tæng sè ®iÓm cña doanh nghiÖp theo tÊt c¶ c¸c tiªu thøc céng l¹i. 2. C¸c doanh nghiÖp cã tæng sè ®iÓm tÝnh cho tÊt c¶ c¸c tiªu thøc céng l¹i ®¹t gi¸ trÞ 100 ®iÓm ®îc coi lµ doanh nghiÖp nhµ níc ®éc lËp cã quy m« lín ph¶i tæ chøc Héi ®ång qu¶n trÞ. 3. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®¹t gi¸ trÞ tõ 75 ®iÓm ®Õn d íi 100 ®iÓm vµ c¸c doanh nghiÖp tuy cha ®¹t qui m« trªn ®©y nhng ®· ®îc phª duyÖt dù ¸n ®Çu t më réng hoÆc ®Çu t chiÒu s©u vµ cã kh¶ n¨ng ®¹t qui m« ®ã th× Bé trëng Bé qu¶n lý ngµnh, thñ trëng c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo vÞ trÝ cña tõng doanh nghiÖp, tÝnh chÊt s¶n phÈm vµ yªu cÇu cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc Héi ®ång qu¶n trÞ ë tõng doanh nghiÖp ®Ó quyÕt ®Þnh lùa chän nh÷ng doanh nghiÖp dù kiÕn tæ chøc Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó b¸o c¸o Thñ t - íng ChÝnh phñ phª duyÖt. Sau khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt vµ uû quyÒn, Bé trëng Bé qu¶n lý ngµnh, thñ trëng c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång qu¶n trÞ ë nh÷ng doanh nghiÖp nµy. Danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång qu¶n trÞ ® îc göi ®Õn V¨n phßng ChÝnh phñ vµ ®ång göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 4. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp nhµ níc ®éc lËp thuéc diÖn do Thñ tíng quyÕt ®Þnh thµnh lËp, c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu trªn ®©y nÕu ®¹t tiªu chuÈn ®Ó xem xÐt ®Ò nghÞ thµnh lËp Héi ®ång qu¶n trÞ, th× Bé tr ëng bé qu¶n lý ngµnh, thñ trëng c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng b¸o c¸o ®Ó Thñ tíng ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång qu¶n trÞ ë nh÷ng doanh nghiÖp ®ã. IV. §IÒU CHØNH TRÞ Sè C¸C TIªU THøC Vµ DANH MôC DOANH NGHIÖP NHµ NíC ®éC LËP QUY M« LíN Cã THµNH LËP HéI ®åNG QU¶N TRÞ. 1. TrÞ sè c¸c tiªu thøc vÒ vèn, doanh thu vµ nép ng©n s¸ch trong thang ®iÓm tÝnh quy m« doanh nghiÖp nhµ níc ban hµnh kÌm theo Th«ng t híng dÉn nµy hµng n¨m ®îc ®iÒu chØnh t¬ng øng theo hÖ sè b¶o toµn vèn vµ chØ sè trît gi¸ do Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc Thèng kª c«ng bè. 2. C¨n cø vµo sù biÕn ®éng vÒ quy m« doanh nghiÖp, ®Þnh kú hµng n¨m, Bé trëng Bé qu¶n lý ngµnh, thñ trëng c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng b¸o c¸o ®Ó Thñ tíng uû quyÒn ra quyÕt ®Þnh hoÆc Thñ tuíng trùc tiÕp ra quyÕt ®Þnh bæ sung viÖc thµnh lËp Héi ®ång qu¶n trÞ ë nh÷ng doanh nghiÖp nhµ níc ®éc lËp cã quy m« ®¹t tiªu chuÈn qui ®Þnh cña Th«ng t híng dÉn nµy.
  3. 3 3. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n íc ®éc lËp ®· tæ chøc Héi ®ång qu¶n trÞ sau ®©y th× Bé trëng Bé qu¶n lý ngµnh, thñ tr ëng c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung - ¬ng theo thÈm quyÒn cña m×nh (quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4, phÇn III trªn ®©y) ra quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ Thñ tíng ra quyÕt ®Þnh chuyÓn nh÷ng doanh nghiÖp nµy sang ¸p dông m« h×nh doanh nghiÖp kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ. a. Trong thêi gian dµi (tèi thiÓu lµ 5 n¨m liÒn) doanh nghiÖp kh«ng b¶o ®¶m ®ñ c¸c tiªu chuÈn nh quy ®Þnh trong Th«ng t híng dÉn nµy; b. Doanh nghiÖp trë thµnh thµnh viªn cña Tæng c«ng ty; c. Doanh nghiÖp chia t¸ch thµnh nhiÒu doanh nghiÖp nhµ n íc cã qui m« kh«ng b¶o ®¶m tiªu chuÈn qui ®Þnh trong Th«ng t híng dÉn nµy. 4. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®éc lËp quy m« lín hµng n¨m cã quyÕt ®Þnh bæ sung thµnh lËp Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc chuyÓn sang ¸p dông m« h×nh kh«ng cã H§QT th× c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Òu ph¶i göi danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp nµy ®Õn V¨n phßng ChÝnh phñ vµ ®ång göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæng hîp. V. Tæ CHøC THùC HIÖN. C¨n cø vµo Th«ng t nµy, c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tiÕn hµnh rµ so¸t l¹i tÊt c¶ c¸c DNNN ®éc lËp trùc thuéc ®Ó x¸c ®Þnh doanh nghiÖp cã quy m« lín dù kiÕn thµnh lËp H§QT ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh. ViÖc rµ so¸t l¹i c¸c doanh nghiÖp ph¶i hoµn thµnh chËm nhÊt tríc th¸ng 6/1996. PHô LôC THANG ®IÓM TÝNH QUY M« DOANH NGHIÖP NHµ NíC (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 03/BKH-QLKT ngµy 27 th¸ng 2 n¨m 1996 vÒ híng dÉn tiªu thøc x¸c ®Þnh doanh nghiÖp Nhµ níc ®éc lËp quy m« lín cã thµnh lËp Héi ®ång qu¶n trÞ)
  4. 4 TT Tiªu thøc TrÞ sè §iÓm Tõ 50 tû ®ång trë lªn 40 1 Vèn Tõ 40 tû ®ång ®Õn díi 50 tû ®ång 35 Tõ 30 tû ®ång ®Õn díi 40 tû ®ång 30 Tõ 15 tû ®ång ®Õn díi 30 tû ®ång 25 Tõ 1.500 ngêi trë lªn 30 2 Lao ®éng Tõ 1.000 ngêi ®Õn díi 1.500 ngêi 25 Tõ 500 ngêi ®Õn díi 1.000 ngêi 20 Tõ 80 tû ®ång trë lªn 15 3 Doanh thu Tõ 60 tû ®ång ®Õn díi 80 tû ®ång 12 Tõ 40 tû ®ång ®Õn díi 60 tû ®ång 10 Tõ 20 tû ®ång ®Õn díi 40 tû ®ång 8 Tõ 10 tû ®ång trë lªn 15 4 Nép ng©n Tõ 7 tû ®ång ®Õn díi 10 tû ®ång 12 s¸ch Nhµ níc Tõ 5 tû ®ång ®Õn díi 7 tû ®ång 9 Díi 5 tû ®ång 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2