intTypePromotion=1

Thông tư 04/1999/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
64
lượt xem
1
download

Thông tư 04/1999/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/1999/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá XK,NK, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng trị ban hành kèm theo Quyết định số 219/1998/ QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/1999/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè 04/1999/TT­T C H Q   n g µ y 18  th¸ng 06 n¨ m   1999 H íng d É n  thñ tôc H ¶i q u a n   ® èi   h µ n g  h o¸ xu Êt k h È u, n h Ë p  k h È u, p h ¬ n g   víi tiÖn  v Ë n  t¶i u Êt  n h, n h Ë p   n h    K h u  vùc  h uy Õ n  k h Ý c h  p h¸t triÓn   x c¶ c¶ t¹i k kinh tÕ  vµ th¬ n g  m ¹i lao B ¶ o, tØn h  Q u ¶ n g  TrÞ ba n  h µ n h  theo Q u y Õ t  ®Þnh  sè 219/1998/Q§­T T g   n g µy  12/11/1998 cña T h ñ  tíng C h Ý n h   h ñ p ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  20/2/1990; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   16/1999/N§­   sè  CP ngµy 27/3/1999 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh  thñ tôcH¶iquan,gi¸m      vÒ          s¸th¶iquan  lÖ  vµ  phÝ    h¶iquan. ­C¨n  §iÒu  QuyÕt    cø  3  ®Þnh  219/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  12/11/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  trªn. nªu  Tæng  côc    H¶iquan  híng dÉn  quy    vµ  ®Þnh  sau: nh  I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  n 1. Khu    vùc khuyÕn  khÝch    iÓn kinh tÕ  th ph¸ttr     vµ  ¬ng    m¹i Lao B¶o nªu  trong Th«ng   nµy  t sau ®©y       gäi lµ Khu  ¬ng    th m¹i Lao b¶o (Khu TMLB)  cã  ph¹m  vi ®Þa  gií hµnh chÝnh ® îc quy ®Þnh  t¹ §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh  sè  i i 219/1998/Q§­ TTg  ngµy 12/11/1998  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  ban  hµnh  quy chÕ  khu vùc khuyÕn  khÝch  ph¸ttr     iÓn kinh  vµ  ¬ng    tÕ  th m¹i Lao  B¶o,tØnh    Qu¶ng  TrÞ. Khu TMLB   cæng      cã  A lµ cöa khÈu quèc  Lao  tÕ  B¶o, tiÕp          gi¸p víiníc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n  Lµo  cæng    Æt   i vµ  B ® t¹ Tr¹m kiÓm     so¸tT©n  Hîp    lµ®iÓm   cuèicña    Khu  ¬ng    th m¹iLao B¶o  phÝa    vÒ  néi®Þa  ViÖtNam.   2.Khu  ¬ng      th m¹iLao B¶o  tæ  cã  chøc    H¶i quan    lµ®¬n  thuéc Côc    vÞ    H¶i quan  tØnh  Qu¶ng  TrÞ (sau ®©y         gäilµ H¶i quan Khu  ¬ng    th m¹i Lao  B¶o) cã  v¨n phßng    lµm  viÖc    t¹ Khu  i TMLB   thùc hiÖn  vµ    chøc n¨ng qu¶n    lýNhµ    nícvÒ  h¶i quan    ®èi    víiho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¹m    nhËp  t¸  ­  ixuÊt,t¹m    xuÊt ­ t¸     i nhËp, chuyÓn    khÈu, qu¸    c¶nh    vµo, l l¹ khu  khira   u  i  TMLB   ®Êu  vµ  tranh chèng    bu«n  lËu hoÆc  vËn chuyÓn    tr¸ phÐp  i hµng  ho¸,ngo¹ihèi,tiÒn         ViÖtNam     qua    i biªngií . 3. Mäi    quan    hÖ hµng    ho¸,dÞch  gi÷a khu  vô    TMLB   trong níclµ quan  vµ        hÖ   xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. +  Hµng    ho¸ xuÊt xø        tõnéi®Þa  ViÖtNam   hµng          vµ  ho¸ tõnícngoµinhËp    vµo  khu  TMLB   îcmiÔn  ®   thuÕ  nhËp  khÈu. + Hµng  ho¸ xuÊt xø        tõ néi ®Þa  ViÖt Nam   a    ® vµo  khu TMLB   hµng  vµ  ho¸ s¶n    xuÊt,gia c«ng,t¸ chÕ,        i   l¾p    i r¸pt¹ khu    TMLB     khixuÊt khÈu  îcmiÔn    ®   thuÕ xuÊtkhÈu.   + Hµng ho¸ nhËp  khÈu      tõ níc ngoµi hoÆc     xuÊt khÈu        tõ néi ®Þa  ViÖt  Nam   vµo khu  TMLB;    tõ khu  TMLB       ra nícngoµihoÆc     vµo    néi®Þa  ViÖt Nam     ph¶i®¸p    øng ®Çy  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn  sau:
  2. 2 ­ Hµng kh«ng thuéc Danh môc  hµng ho¸ cÊm  xuÊt khÈu, cÊm  nhËp  khÈu  ChÝnh  do  phñ ViÖtNam     c«ng  hµng  bè  n¨m. ViÖc xuÊt khÈu,nhËp      khÈu qua khu  TMLB     i c¸clo¹ hµng      ho¸ thuéc danh    môc  cÊm   xuÊt khÈu, cÊm       nhËp  khÈu cña ViÖt Nam     nhng kh«ng thuéc danh    môc  cÊm  xuÊt,cÊm     nhËp cña Lµo  quèc  th×  vµ  tÕ  ph¶i® îcphÐp      cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ. ­Hµng  îcphÐp u    ®   l th«ng    hîp ph¸p trªnthÞ  êng      tr ViÖtNam.   ­ C¸c  Æt     m hµng kinh doanh  Nhµ      do  níc qu¶n    lýb»ng h¹n ng¹ch hoÆc   cã  ®iÒu  kiÖn  thùc hiÖn    theo híng dÉn      cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 4.Chñ  h÷u    së  hµng    ho¸ hoÆc   ngêi®¹idiÖn  îcchñ  h÷u      ®   së  hµng    ho¸ uû  quyÒn  hîp ph¸p (sau ®©y         gäi t¾t lµ chñ hµng)    a  khi ® hµng  ho¸,hµnh      lý, ngo¹ihèi,ph¬ng      tiÖn vËn    t¶ivµo, ra    khu  TMLB  ph¶i qua    cæng    B cña khu  TMLB   ph¶itu©n      vµ    thñ c¸cquy  ®Þnh  sau: ­Lµm           thñ tôch¶iquan. ­Thùc    hiÖn  ®Çy  c¸cquy  ®ñ    ®Þnh  cña  quan  c¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh.   ­ Thùc    hiÖn nghÜa  vÒ  vô  thuÕ, phÝ, lÖ      phÝ  c¸c nghÜa  thu kh¸c vµ    vô      (nÕu    cã)theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËthiÖn      hµnh  cña Nhµ    nícViÖtNam.   5. Doanh  nghiÖp khu TMLB  nhËp khÈu hµng  ho¸  níc ngoµi hoÆc   tõ      hµng    ho¸ ViÖt Nam   a        ® tõ néi®Þa  vµo  khu TMLB  hoÆc  xuÊt khÈu    hµng    ho¸ tõ khu TMLB   níc ngoµi hoÆc   ra      vµo    néi ®Þa  ph¶i phï hîp        víigiÊy chøng  nhËn  ®¨ng  kinh  ký  doanh hoÆc  giÊy phÐp  c¬  do  quan  Nhµ     thÈm  níc cã  quyÒn  ViÖtNam     cÊp. 6. TÊt  hµng      c¶  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña    c¸c doanh nghiÖp trong  Khu  TMLB   ®Òu   H¶i quan  do    Khu  TMLB  lµm    thñ tôc. Nhng      ®Ó t¹o ®iÒu  kiÖn  thuËn  icho  lî  c¸c ho¹t ®éng    s¶n xuÊt, kinh     doanh cña  c¸c doanh nghiÖp  trong Khu  TMLB,  trong mét  tr sè  êng hîp  nh  hµng    trÞ gi¸nhá  íi tr   ho¸ cã      (d  50  iÖu ®ång),L∙nh    ®¹o    H¶i quan Khu TMLB   cã  thÓ cho phÐp  hµng    ho¸ nhËp  khÈu  cña doanh  nghiÖp  Khu TMLB   îc phÐp  ®   lµm        thñ tôch¶iquan      t¹ H¶i quan  i cöa  khÈu  kh¸c. II. h ñ  tôc h ¶i q u a n    T 1.Thñ          tôc®èi víihµng    ho¸ nhËp  khÈu: 1.1.Doanh    nghiÖp  Khu  TMLB   ph¶itiÕn    hµnh lµm        thñ tôc h¶iquan    ®Ó nhËp  khÈu  hµng ho¸  trong thêi h¹n    quy ®Þnh   doanh  vµ  nghiÖp  tr¸ch cã    nhiÖm   nép  xuÊt tr×nh  vµ    cho  H¶i quan  Khu TMLB   hå  h¶i quan  bé  s¬    theo  quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n    1, §iÒu    6, Môc   1, Ch¬ng    IINghÞ  ®Þnh  16/1999/N§­ sè  CP   ngµy  27/3/1999 cña    ChÝnh  phñ  trªn. nªu  1.2.H¶i    quan Khu TMLB   sau    khi tiÕp nhËn, kiÓm     hå    tra bé  s¬, nÕu  ®Çy  vµ    th× lµm      ®ñ  hîp lÖ    thñ tôc®¨ng  têkhaih¶iquan  ký        theo quy    ®Þnh. 1.2.1.§èi víihµng        ho¸ nhËp khÈu  vµo  Khu  TMLB  qua Cæng   H¶i A,    quan cöa khÈu Lao B¶o tiÕn hµnh kiÓm     tratheo quy ®Þnh ®èi    víitõng  i lo¹  h×nh  nhËp  khÈu.
  3. 3 1.2.2.§èivíihµng          ho¸ nhËp  khÈu  vµo Khu TMLB   qua Cæng   th×  B  chñ  hµng  hoÆc     H¶i quan      c¸n bé    ¸p t¶imang  hå  ®∙  bé  s¬  ®¨ng  t¹ H¶i quan  ký      i Khu  TMLB  ®Õn  cöa  khÈu nhËp hµng  ®Çu     tiªnlµm thñ    tôc chuyÓn tiÕp      vÒ H¶i quan  Khu  TMLB   qua  Cæng   ®Ó   B  lµm  tiÕp thñ tôch¶iquan          theo quy    ®Þnh. Thñ    tôc chuyÓn tiÕp ®èi      víil« hµng nhËp khÈu thùc hiÖn theo ®óng  quy  chÕ  hiÖn hµnh  hµng    vÒ  ho¸ xuÊtnhËp    khÈu chuyÓn tiÕp. 1.3.Hµng      ho¸ nhËp  khÈu  vµo Khu TMLB   sau    hoµn  khi®∙  thµnh      thñ tôc h¶iquan  îc®ãng    ®   dÊu      trªntê khaihµng    nhËp khÈu  "Hµng miÔn thuÕ  nhËp  khÈu". Hµng  ho¸  cha hoµn thµnh thñ      tôc h¶i quan ph¶i ® îc ® a      vµo  khu vùc  riªng (Kho, b∙i)vµ        chÞu  kiÓm     sù  tra,gi¸m    s¸t qu¶n    lý cña  H¶i quan Khu  TMLB. 1.4.Hµng      ho¸ nhËp  khÈu  vµo    néi ®Þa   H¶i quan  do    cöa  khÈu Lao B¶o  lµm thñ      tôc h¶i quan theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh ®èi    víitõng  i lo¹ h×nh nhËp  khÈu. KÕt    thóc thñ    tôc H¶i quan, l« hµng      nhËp khÈu  îc vËn  ®   chuyÓn qua  Khu TMLB   qua  ®i  cæng  ®Ó   B  vµo   néi®Þa. 2.Thñ          tôc®èi víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu:   2.1.Doanh    nghiÖp Khu TMLB  ph¶itiÕn    hµnh lµm        thñ tôc h¶iquan    ®Ó xuÊt khÈu    hµng   trong thêih¹n  ho¸       quy  ®Þnh      ®èi víitõng  i lo¹ ph¬ng tiÖn vËn    t¶ivµ    doanh  nghiÖp  tr¸ch nhiÖm   cã    nép  xuÊt  vµ  tr×nh  cho  H¶i quan Khu  TMLB   hå  h¶iquan  hµng    bé  s¬    vµ  ho¸ theo quy    ®Þnh    t¹ kho¶n    i 1,§iÒu    6,Môc  1, Ch¬ng      IINghÞ  ®Þnh  16/1999/N§­   sè  CP ngµy 27/3/1999  cña ChÝnh  phñ  nªu trªn. 2.2.H¶i quan      Khu TMLB   tr¸chnhiÖm   cã    tiÕp nhËn  hå    bé  s¬, kiÓm     tra tÝnh    vµ  hîp lÖ  ®ång  cña  hå    bé  bé  s¬, kiÓm       tranéidung      tù kª khaicña    ngêi  khaib¸o      h¶i quan, nÕu    ®Çy     hîp  th×  ®ñ vµ  lÖ  tiÕn hµnh thñ    tôc ®¨ng  tê ký    khaih¶iquan;tiÕn hµnh          kiÓm    trahµng    kÕt  ho¸ vµ  thóc thñ tôch¶iquan          theo  quy ®Þnh  hiÖn hµnh. Trong  êng    tr hîp hµng  xuÊt khÈu  îcs¶n    ®   xuÊt tõ nguyªn liÖu nhËp          khÈu  th× doanh    nghiÖp ph¶inép    kÌm    c¸c chøng    tõ nhËp  khÈu  nguyªn liÖu ®Ó         H¶i quan thanh kho¶n  nguyªn liÖu ®∙  sè      nhËp  khÈu. PhÇn  tÝnh thuÕ dµnh cho H¶i quan  îc ®ãng  ®   dÊu    khai hµng  trªn tê    xuÊt khÈu    "Hµng  miÔn thuÕ xuÊt khÈu"    sau      khil« hµng hoµn thµnh  tôc thñ    h¶iquan.   2.3.NÕu     hµng  îc®ãng  ®   trong container,      H¶i quan ph¶itiÕn hµnh      niªm  phong  giao bé  s¬      vµ    hå  (cã v¨n b¶n   x¸c nhËn  cña Ban qu¶n    lýKhu TMLB     lµ hµng cña Khu TMLB)  hoµn  ®∙  thµnh        thu tôc h¶iquan cho chñ  hµng    ®Ó vËn  chuyÓn    tícöa  i khÈu  xuÊtcuèicïng.     Thñ    tôcchuyÓn  tiÕp ®èi víi         hµng  l« xuÊtkhÈu    thùc hiÖn    ®óng  theo quy    chÕ  hiÖn hµnh  hµng    vÒ  ho¸ xuÊtnhËp    khÈu chuyÓn tiÕp. 2.4.Hµng    ho¸ xuÊt khÈu  lµm    ®∙  xong thñ      tôc h¶i quan nhng cha thùc  xuÊtph¶ichÞu  gi¸m        sù  s¸t,qu¶n    lýcña    H¶i quan   u      (n¬il gi÷l«hµng) cho    ®Õn   khihµng  îcthùc xuÊt.   ®     3. Thñ        tôc h¶iquan  ®èi    víinguyªn liÖu,vËt t hµng           ho¸,thø  phÈm, phÕ   liÖu (quy    ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  8  Quy  chÕ)  îc phÐp  ®   b¸n  i t¹ thÞ  êng    tr néi ®Þa  thùc hiÖn  sau:   nh 
  4. 4 3.1. Doanh    nghiÖp  khu TMLB   (bªn b¸n) cã    hµng  ho¸  îc miÔn   ®   thuÕ  nhËp  khÈu nhng  kh«ng  dông  sö  hÕt hoÆc   thø  cã  phÈm,  phÕ    liÖu cßn      gi¸trÞ th¬ng    îc phÐp  a  kháiKhu  m¹i ®   ® ra    TMLB   qua  Cæng   ®Ó   B  b¸n  i t¹ thÞ  êng  tr néi ®Þa     th× doanh  nghiÖp trong    néi ®Þa   (bªn  mua) mua   hµng  ho¸, thø    phÈm,  phÕ  liÖu    îc coi lµ nhËp  ®ã ®       khÈu      tõ níc ngoµi,ph¶i chÞu  ®iÒu      sù  chØnh  theo  chÕ  c¬  ®iÒu hµnh  xuÊt nhËp    khÈu  hµng    ho¸ hµng n¨m  cña Thñ  t   íng ChÝnh  phñ  ViÖtNam   c¸cluËtthuÕ    vµ      hiÖn  hµnh. ­ Hµng    phÈm,    ho¸,thø  phÕ   liÖu,tr       íckhimang  t¹  b¸n  i thÞ  êng    tr néi®Þa  ph¶i®èi    chiÕu   îng hµng  nhËp  víil   ®∙  ban  ®Çu     (sè hµng  sö  ®∙  dông    ®Ó s¶n  xuÊt,sè    hµng  cßn  vµ  hµng      tån  sè  lµ phÕ  liÖu,thø    phÈm)  nÕu    th× phï hîp    míi ® îc phÐp      b¸n,ph¶i hoµn        tÊtthñ      tôc truy nép    i c¸c lo¹ thuÕ      mµ lóc nhËp  khÈu  ban  ®Çu   îc miÔn  c¸c kho¶n  ®   vµ    thu kh¸c theo    quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña Nhµ   nícViÖtNam.   3.2.§èivíi       hµng    phÈm,  ho¸,thø  phÕ     îcphÐp  t¹  liÖu ®   b¸n  i thÞ  êng    tr néi ®Þa  quy  nh  ®Þnh  i t¹  ®iÓm     3.1 nªu    îckhaib¸o  tiÕn hµnh        trªn®     vµ    thu tôc h¶i quan      trªntê khaiH¶i quan  96; kh«ng  gií h¹n       îng  do        2­   bÞ  i   bëi trÞ gi¸,l vµ  H¶i quan  Khu  TMLB  thùc hiÖn.   Thñ  tôc    h¶i quan thùc  hiÖn theo QuyÕt  ®Þnh   127/TCHQ­GSQL   sè  ngµy 10/4/1995  cña Tæng  côc    H¶i quan  viÖc  vÒ  ban hµnh Quy tr×nh vµ    s¬  ®å quy tr×nh lµm          thñ tôc h¶iquan      ®èi víihµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu    phimËu   dÞch,QuyÕt    ®Þnh  50/1998/Q§­ sè  TCHQ  ngµy 10/3/1998 cña Tæng  côc    H¶i quan (mÉu  HD6A),QuyÕt    ®Þnh  229/1998/Q§­ sè  TCHQ  ngµy 12/9/1998 cña  Tæng  côc    H¶i quan  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn  ªnquan.   li   3.3.Ngoµibé  s¬      hå  ph¶inép  xuÊttr×nh cho      vµ      H¶iquan  theo quy    ®Þnh  nªu  trªn,   b¸n  bªn  ph¶inép      bæ sung  thªm    i c¸clo¹ giÊy têsau:       ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ  (hoÆc ®¬n)  îcb¸n    tr ®   t¹ thÞ  êng    i néi®Þa    (néidung  nªu      b¸n,tªn ­ ®Þa   râ:lýdo       chØ mua,    tªn hµng, chÊt l  îng,trÞ gi¸,m Æt      îng,l       hµng  hoµn  ®∙  thµnh thñ    tôc nhËp khÈu  i   t¹  khai h¶i quan  tê     sè.. .ngµy.. . . . . . . . th¸ng.. .n¨m... . ) . . . .. ­ V¨n  b¶n    x¸c nhËn ®ång  cña  ý  Ban  Qu¶n    lý Khu TMLB     hµng  vÒ sè  kh«ng  dông  sö  hÕt hoÆc  thø phÈm, phÕ  liÖu cßn      ¬ng      gi¸trÞ th m¹i nay    xin ® îcb¸n t¹ thÞ  êng          tr i néi®Þa. ­ Bé  s¬  hoµn    hå  ®∙  thµnh      thñ tôc nhËp  khÈu ban ®Çu  (b¶n sao) ®èi víi       hµng  ho¸  nhËp khÈu nhng kh«ng  dông  sö  hÕt hoÆc  ®èi    víithø phÈm  vµ  phÕ    îcgiac«ng,s¶n  liÖu ®       xuÊt tõnguyªn liÖu,vËtt®∙             nhËp  khÈu  nhng cßn  gi¸trÞth     ¬ng    m¹inay     t¹ thÞ  êng    xinb¸n     tr i néi®Þa. 3.4.NÕu     hµng    ho¸ thuéc Danh môc nhËp khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn  ph¶i th×    ® îcphÐp    cña  Th¬ng    Bé  m¹ihoÆc   quan  c¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh.   4.Thñ        tôch¶iquan      ®èi víihµng    ho¸ nhËp    tr tõthÞ  êng    néi®Þa: 4.1.Doanh    nghiÖp  khu TMLB  mua  hµng    ho¸ ViÖt Nam       tõ thÞ  êng    tr néi ®Þa   a  ® vµo  dông  sö  trong Khu    TMLB  qua Cæng   ® îccoilµ nhËp  B        khÈu vµ  khai b¸o        trªntê khai HQ2­96, ph¶i chÞu  ®iÒu        sù  chØnh  theo  chÕ   c¬  ®iÒu  hµnh  xuÊt  nhËp  khÈu  hµng  ho¸ hµng n¨m  cña Thñ  íng  t ChÝnh   phñ  ViÖt  Nam. 4.1.1.Thñ        tôc h¶iquan thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  i   b¶n  t¹  v¨n  c¸c nªu  i t¹  ®iÓm     3.2 dÉn  trªn.
  5. 5 4.1.2.Trªn  khai h¶i quan    tê      phÇn tÝnh thuÕ dµnh cho H¶i quan  îc ®   ®ãng dÊu "Hµng miÔn  thuÕ nhËp khÈu". 4.2.Doanh    nghiÖp Khu TMLB  mua   nguyªn  liÖu,vËt t tõ thÞ  êng           tr néi ®Þa  kh«ng  xuÊt xø  cã    ViÖt Nam     dông    ®Ó sö  trong viÖc    s¶n xuÊt,gia c«ng,       t¸ chÕ,    i l¾p    r¸pthµnh hµng    ho¸,s¶n phÈm   thùc hiÖn    theo  quy ®Þnh  it¹ NghÞ    ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy 31/7/1998 cña    ChÝnh  phñ  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng  dÉn  thùc hiÖn  ªnquan.   li   5. §èivíi       hµng    ho¸,m¸y mãc, thiÕtbÞ    cña    c¸c doanh  nghiÖp Khu TMLB   nÕu cÇn söa ch÷a,gi¸m    ®Þnh    së    trªnc¬  v¨n b¶n phª duyÖt  cña  Ban  qu¶n    lý Khu  TMLB   îctiÕn hµnh  sau: ®     nh  NÕu  hµng  xuÊt vµo    t¹m    néi®Þa: khaib¸o  tiÕn hµnh          vµ    thñ tôch¶iquan  trªntê khaiHQ2­96, t¹m            thu thuÕ. NÕu   i   t¸  nhËp  ®óng    quy  thêih¹n  ®Þnh th×  H¶i quan  hoµn    thuÕ  t¹m  tr¶ sè  ®∙  thu    khi t¹m xuÊt.NÕu     qu¸    thêih¹n quy  ®Þnh  cha    t¸ nhËp    xö    i sÏbÞ  lýtheo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. 6. C     d©n      c¸c doanh  biªngií vµ    i nghiÖp Khu TMLB   quy ®Þnh  it¹ §iÒu 7  cña Quy  chÕ  îcphÐp  ®   ®¨ng  kinh doanh,trao® æi  ký        hµng    i       ho¸ t¹ chîbiªngií   i thuéc Khu    TMLB   theo  quy  ®Þnh  i t¹ Quy    chÕ    Tæ chøc  Qu¶n          vµ  lýchîbiªngií i ViÖtNam      ­ Lµo ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  0807/1998/Q§­ sè  BTM   ngµy  15/7/1998 cña  tr   Bé  ëng  Th¬ng    c¸cv¨n b¶n  Bé  m¹ivµ      híng dÉn  ªnquan.   li   7. Hµng        ho¸ gia c«ng,t¹m    nhËp  i t¸ xuÊt,chuyÓn    khÈu  qu¸ c¶nh  vµ    sau  Khu TMLB  quy ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 10  Quy  chÕ ban  hµnh theo QuyÕt    ®Þnh sè  219/1998/Q§­TTg  trªnthùc hiÖn  nªu      theo c¸cv¨n b¶n        híng dÉn    cña  Th¬ng  Bé  m¹i,Bé      TµichÝnh,Tæng    côc    H¶i quan. 8. Hµng ho¸ nhËp khÈu  tham gia      iÓn  héi chî,tr l∙m  ¬ng    iKhu  th m¹i t¹  TMLB  thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹ Môc  3, Ch¬ng  4  NghÞ  ®Þnh  sè  i 32/1999/N§­   CP ngµy  05/5/1999 cña ChÝnh  phñ    vÒ khuyÕn   m¹i,qu¶ng    c¸o th¬ng    héichîtr   m¹ivµ      iÓnl∙m. 9. Doanh    nghiÖp kinh doanh    hµng  miÔn thuÕ  i t¹ khu TMLB: C¸c  doanh  nghiÖp  Khu TMLB   muèn  kinh doanh    hµng  miÔn  thuÕ ph¶ixinphÐp  quan      c¬  cã thÈm  quyÒn  chØ   îc ho¹t®éng    cã  vµ  ®     khi®∙  giÊy  chøng nhËn    ®ñ ®iÒu  kiÖn kinh doanh  Bé   do  Th¬ng  m¹i cÊp  (®èi víidoanh      nghiÖp ViÖt  Nam)  hoÆc  giÊy phÐp    cña  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu   vµ  t(®èivíi    doanh  nghiÖp ®Çu    ªn tli   doanh      víi ngoµi). níc Thñ      tôc h¶i quan ®èi    víiho¹t®éng    cña  cöa hµng miÔn  thuÕ  îc thùc ®     hiÖn theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   10/1998/TT­ t sè  TCHQ  ngµy 19/11/1998  híng  dÉn thùc hiÖn    Quy  chÕ  cöa  vÒ  hµng kinh doanh    hµng miÔn  thuÕ ban hµnh  t¹  iQuyÕt ®Þnh  205/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  19/10/1998 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ. 10. Doanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµiho¹t®éng  i     t¹ Khu    TMLB   thùc  hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt §Çu       t níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam,    NghÞ  ®Þnh  sè  12/CP ngµy 18/2/1997 cña ChÝnh  phñ, Th«ng t  sè 111/GSQL­TT  ngµy  28/5/1997 cña Tæng côc    H¶i quan  c¸c v¨n b¶n  vµ      quy ph¹m ph¸p    li   luËtcã  ªn quan. 11. Doanh    nghiÖp kinh doanh    Kho  ngo¹iquan    thùc hiÖn    theo Quy chÕ  Kho ngo¹iquan    ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  212/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  02/11/1998 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  Th«ng   12/1998/TT­ vµ  t sè  TCHQ  ngµy 
  6. 6 10/12/1998 cña Tæng  côc H¶i quan híng dÉn    thihµnh Quy chÕ  Kho ngo¹i   quan. 12. Hµng      ho¸ mua       æi  b¸n,trao ® gi÷a doanh    nghiÖp Khu c«ng  nghiÖp,  Khu chÕ  xuÊt vµ    Khu  c«ng nghÖ  cao    víidoanh nghiÖp Khu TMLB   thùc hiÖn    theo quy  ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   36/CP  sè  ngµy 24/4/1997 cña  ChÝnh  phñ,  QuyÕt  ®Þnh   66/TCHQ­GSQL   sè  ngµy  28/6/1996 cña Tæng  côc H¶i quan  ban hµnh  Quy  chÕ     H¶i quan Khu  chÕ  xuÊt vµ      c¸c v¨n b¶n híng dÉn  li   cã  ªn quan. 13. Hµng        ho¸ lµ quµ biÕu tÆng, tµis¶n        di chuyÓn, hµng        ho¸ vËt dông  cña    quan  c¸cc¬  ngo¹igiao,c¸ctæ        chøc  quèc    tÕ,hµnh      lýc¸nh©n cña  ngêi® ­   îc hëng    quyÒn  ®∙imiÔn    ngo¹igiao;ngêi níc ngoµilµm  u    trõvÒ            viÖc  i t¹ Khu  TMLB  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña    11  Quy chÕ  ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè  219/1998/Q§­TTg  ngµy  12/11/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  îc híng  ®   dÉn  nh sau: a. Hµng      ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  theo  chÕ  quµ  ®é  biÕu tÆng  cña     ­ c¸c®èi t îng ®ang    c«ng    t¸c,lµm viÖc,kinhdoanh        t¹ Khu  i TMLB   îcthùc hiÖn  ®     theo quy    ®Þnh  i t¹ Th«ng   11/1998/TT­ t sè  TCHQ   ngµy 01/12/1998 cña Tæng  côc    H¶i quan. b. TiªuchuÈn      hµnh    lýmiÔn  thuÕ cña ngêinícngoµi®ang        c«ng    t¸c,lµm  viÖc  i t¹ Khu  TMLB   îc thùc hiÖn  ®     theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   07/1998/TT­ t sè  TCHQ   cña Tæng côc    H¶i quan híng dÉn      thihµnh NghÞ ®Þnh  17/CP  sè  ngµy  06/02/1995  NghÞ   vµ  ®Þnh  79/1998/N§­   sè  CP ngµy 29/09/1998  cña ChÝnh  phñ. c. Hµng        ho¸,®å dïng,vËt dông    dông      ®Ó sö  cho      c¸c ho¹t®éng  sinh vµ    ho¹tcña    V¨n phßng    §¹idiÖn  chøc  tæ  kinh tÕ      níc ngoµihoÆc       Chi nh¸nh  V¨n  phßng    §¹idiÖn    nícngoµit¹ khu    i   TMLB   îcthùc hiÖn  ®     theo quy ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  82/CP  ngµy 02/08/1994 cña ChÝnh  phñ, Th«ng   235/TCHQ­GSQL     t sè  ngµy 21/11/1994 cña    Tæng  côc    H¶i quan  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn  ªnquan.   li   d. Hµng      ho¸,hµnh    lýcña     îng ® îchëng  c¸c ®èi t     quyÒn  ®∙ivµ  u    miÔn    trõ thùc hiÖn    theo  quy ®Þnh  it¹ Ph¸p    lÖnh  quyÒn  ®∙imiÏn trõdµnh  vÒ  u        cho  C¬  quan    ®¹idiÖn Ngo¹igiao,C¬       quan  L∙nh  níc ngoµi,vµ    sù      C¬ quan   ®¹i diÖn  cña    Tæ chøc  Quèc  t¹ ViÖt Nam   tÕ  i    ngµy 23/8/1993 vµ    NghÞ  ®Þnh  73/CP  sè  ngµy  30/7/1994 cña  ChÝnh  phñ  c¸c v¨n  vµ    b¶n híng dÉn thùc hiÖn  li   cã  ªn quan. e.*Hµng      ho¸,hµnh    lý,ngo¹ihèicña      ngêinícngoµitõnéi®Þa            ViÖt Nam     ® a vµo Khu TMLB  hoÆc     tõ Khu TMLB   a  ® vµo   néi ®Þa  ViÖt Nam   îc lµm    ®   thñ tôch¶iquan        ngay  i t¹ Khu    TMLB   hoÆc  xuÊt tr×nh chøng    hoµn      tõ ®∙  thµnh  thñ tôch¶iquan            t¹ H¶i quan  i cöa khÈu  kh¸c. * Ngêinícngoµivµ          ngêiViÖtNam       lµm viÖc hµng ngµy trong Khu    TMLB   chØ  îcphÐp  ®   mang      tõnéi®Þa  ViÖt Nam     vµo  Khu TMLB     l   víi îng ngo¹ihèi sè      theo  quy  ®Þnh  cña Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖt Nam,      c¸c chñng  isè îng vËt lo¹   l     , dông  mang  vµo ph¶i phï hîp        víimôc  ®Ých  thêigian  vµ    lµm  viÖc trong Khu    TMLB.
  7. 7 III.C « n g  t¸c    ki Ó m  tra,  gi¸ m s¸t ¶i q u a n    h t¹i æ n g  A  ­ B  c A.  h ñ   T tôc gi¸m s¸t ¶i q u a n    C æ n g  A    h t¹i ­ B: 1.Tr¸chnhiÖm      cña  chñ  hµng: 1.1.*§èi víihµng        ho¸ xuÊt khÈu      tõ Khu TMLB  ph¶ixuÊt tr×nh      cho    H¶i quan  Cæng  A­B: ­Tê    khai®∙    hoµn  thµnh        thñ tôch¶iquan. ­ PhiÕu    chuyÓn tiÕp hµng    xuÊt khÈu      (l«hµng qua cæng  ®Ó   B  xuÊt t¹    i cöa  khÈu  kh¸c). *      §èi víihµng ho¸ xuÊt khÈu        tõ néi ®Þa  qua Khu TMLB     ®Ó xuÊt qua    Cæng   ph¶ixuÊttr×nh cho    A,        H¶i quan  Cæng   B: ­Tê    khai®∙    hoµn  thµnh        thñ tôch¶iquan. ­PhiÕu    chuyÓn  tiÕp hµng      ho¸ xuÊtkhÈu.   1.2.§èi víihµng        ho¸ nhËp khÈu (qua cæng   vµo  A)  Khu  TMLB  hoÆc   hµng ho¸ qua Khu TMLB     ®Ó vµo    néi ®Þa  ph¶i xuÊt    tr×nh cho H¶i quan  Cæng  A: ­ Tê    khaih¶iquan  ®¨ng  nhËp      ®∙  ký  khÈu  doanh  vµ  nghiÖp Khu TMLB   hoÆc   doanh  nghiÖp  trongnéi®Þa.     ­ PhiÕu    chuyÓn tiÕp hµng ho¸ nhËp khÈu (®èivíil« hµng        nhËp khÈu  cña  doanh  nghiÖp trongnéi®Þa).     1.3.§èivíi       hµng    ho¸ nhËp  khÈu vµo    néi®Þa  H¶i quan  do    cöa khÈu Lao  B¶o lµm  tôc h¶iquan, khiqua  thñ          cæng  ®Ó   B  vµo    néi ®Þa  ph¶ixuÊt tr×nh      cho    H¶i quan Cæng   B: ­Tê    khai®∙    hoµn  thµnh        thñ tôch¶iquan. 1.4.§èivíi       hµng    göikho  ngo¹iquan,ph¶ixuÊttr×nh cho              H¶i quan: ­Tê    khaihµng  hîp ®ång      vµ    göihµng    t¹ kho  i ngo¹iquan.   1.5.§èi víihµng        ho¸ qu¸ c¶nh, chuyÓn    khÈu, t¹m    nhËp    i ­ t¸ xuÊt,ph¶i     xuÊttr×nh cho        H¶i quan: V¨n b¶n cho phÐp  îc vËn  ®   chuyÓn hµng qu¸ c¶nh, chuyÓn    khÈu, t¹m    nhËp     ­t¸ xuÊtqua  i   Khu TMLB  cña  quan  c¬  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn. 2.NhiÖm   cña      vô  H¶i quan  Cæng   A­B: 2.1.§èivíi       hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu: KiÓm       tra®èi chiÕu    i c¸c lo¹ giÊy    îcquy  tê ®   ®Þnh nªu      trªnvíithùc tÕ    sè  l îmg, ký    hiÖu  kiÖn hµng (nÕu    lµ hµng    hiÖu  rêi) ký  , container, sealcontainer     ®i  qua cæng A­B. ­ Sau        khi®èi chiÕu nÕu      H¶i quan  phï hîp th×    gi¸m    i s¸tt¹ Cæng   A­B    x¸c nhËn  vµo    têkhaih¶iquan  vµo        vµ  sæ nhËt ký    hµng  ngµy.
  8. 8 ­ §èi víinh÷ng          l« hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  qua  ®i  cæng    A­B b»ng  nhiÒu  chuyÕn, nhiÒu    ngµy  th×    H¶i quan Cæng     tr¸chnhiÖm       A­B cã    më sæ nhËt ký    hµng  ngµy,tæng      hîp,thanh kho¶n cho  tõng l«hµng.     ­ Th«ng    qua  c«ng    t¸ckiÓm    gi¸m    i travµ  s¸tt¹ cæng, nÕu        ph¸thiÖn  êng  tr hîp cã    nghivÊn  c¸n bé      th×    H¶i quan  gi¸m    s¸tcæng  c¸o ngay    b¸o    víiL∙nh ®¹o  H¶i quan    Khu TMLB     ®Ó quyÕt ®Þnh    h×nh  thøc kiÓm    tra. 2.2.        §èivíihµnh kh¸ch,ngêi®iÒu      khiÓn ph¬ng tiÖn  vËn    t¶ixuÊt nhËp    c¶nh: 2.2.1.H¶i    quan Cæng     A híng  dÉn  lµm  vµ  thñ tôc hµnh    lý cho hµnh  kh¸ch,ngêi ®iÒu      khiÓn ph¬ng tiÖn vËn    ph¬ng  t¶ivµ  tiÖn vËn    t¶ixuÊt nhËp    c¶nh qua cæng  theo ®óng  A    quy ®Þnh  hiÖn hµnh. 2.2.2.H¶i    quan cæng    B kiÓm     tra chøng    hoµn  tõ ®∙  thµnh  thñ      tôc h¶i quan  i   t¹ H¶i quan cöa khÈu kh¸c ®èi víihµng          ho¸,hµnh      lý,vËt dông    c¸ nh©n  cña  hµnh  kh¸ch,ngêi®iÒu      khiÓn ph¬ng  tiÖn vËn      t¶i ph¬ng  , tiÖn vËn      t¶ixuÊt  nhËp  c¶nh  qua  ®i  vµo cæng  vµo  B  Khu TMLB. B. T æ  ch øc  p h èi hîp thùc hi Ö n: 1. T¹imçi      cæng A­B ph¶icã    mét  ®éi hoÆc   phËn    bé  H¶i quan gi¸m    s¸t vµ  ph¶ilµm    nhiÖm  kiÓm    ªntôc24/24 giêtheo ca. vô  so¸tli           2.Mçi cæng      A­B  ph¶icã      sæ qu¶n    lýtheo dâi,     nhËt ký    hµng  ngµy. 3. Sau    mçi  trùcph¶ibµn  ca      giao,th«ng  t×nh    b¸o  h×nh cho  sau.NÕu   ca    cã  êng    tr hîp ®ét xuÊt vîtthÈm      quyÒn  ph¶ib¸o      c¸o ngay    víiL∙nh ®¹o      H¶i quan  Khu TMLB     chØ  ®Ó cã  ®¹o    gi¶iquyÕt. IV. u y  ® Þ n h  v Ò  c¸c lo¹i æ  q u ¶ n  lý,  Q  s  theo d âi 1.C¸c      lo¹ sæ: i C¨n  quy  cø  ®Þnh  hiÖn hµnh ®èi    víimçi  i lo¹ h×nh hµng    ho¸ xuÊt khÈu,     nhËp khÈu, ph¬ng    tiÖn vËn    t¶ixuÊt c¶nh, nhËp      c¶nh, H¶i quan      Khu TMLB   cã  tr¸chnhiÖm        më sæ qu¶n    lý,theo dâiriªng.     2.Quy    ®Þnh  dông: sö  ­    Sæ ph¶i ® îc ®¸nh  li         sè  ªntôc,®ãng dÊu      gi¸p laitõng trang  trang vµ    ®Çu     x¸cnhËn,ký    tiªncã      tªn®ãng dÊu cña  L∙nh ®¹o      H¶i quan Khu  TMLB. ­Ghi chÐp      ®Çy  néidung  ®ñ    quy  ®Þnh. ­Lu      tr÷theo quy    ®Þnh.
  9. 9 V. X ö  lý vi p h¹ m Tæ   chøc,c¸ nh©n        viph¹m    c¸c quy  ®Þnh  i t¹ Quy    chÕ Khu  ¬ng    th m¹iLao  B¶o  Th«ng   vµ  t híng dÉn nµy tuú theo møc       ®é viph¹m    xö      sÏ bÞ  lýviph¹m  hµnh chÝnh  h¶iquan  vÒ    hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   VI. æ  c h ø c thùc hi Ö n    T 1.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. 2. Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan tØnh  Qu¶ng  TrÞ  tr¸chnhiÖm   chøc  cã    tæ  h­ íng dÉn  chØ   vµ  ®¹o    c¸c ®¬n  trùc thuéc  vÞ    thùc hiÖn  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng  t nµy;Niªm    yÕt c«ng khaic¸c v¨n b¶n        híng dÉn  ªnquan  i     li   t¹ n¬ilµm          thñ tôc h¶i quan  tiÕn  vµ  hµnh              c¸c bícthñ tôc ®èi víitõng  i lo¹ h×nh  theo quy ®Þnh  hiÖn  hµnh    ®Ó nhanh  chãng  th«ng quan hµng  ho¸,hµnh      lý,ngo¹ihèi,ph¬ng      tiÖn  vËn    t¶itheo ®óng    chñ  ¬ng    tr c¶ic¸ch thñ tôch¶iquan          cña Tæng  côc    H¶i quan  t¹ Khu    i TMLB. 3. Côc      H¶i quan tØnh Qu¶ng  TrÞ  tr¸chnhiÖm   cã    phèihîp    chÆt      chÏ víi c¸c c¬    quan  ªnquan    li   ®Ó thùc hiÖn    Quy chÕ Khu TMLB  ban hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  219/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 12/11/1998  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  vµ Th«ng  thíng dÉn    nµy. 4. Côc  ëng    tr Côc Gi¸m    s¸tqu¶n    lý,Thñ  ëng      tr c¸cVô, Côc thuéc c¬    quan  Tæng   côc, Côc  ëng    tr Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  tr¸chnhiÖm     cã    thi hµnh    c¸c quy ®Þnh  i t¹ Quy chÕ Khu TMLB   ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè 219/1998/Q§­ TTg  ngµy 12/11/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  Th«ng   vµ  th­ íng dÉn    nµy. Trong qua tr×nh  thùc hiÖn nÕu   khã  cã  kh¨n,víng  ¾c     m ph¸tsinh      ®Ò nghÞ  kÞp        thêib¸o c¸o Tæng  côc    H¶i quan    îchíng dÉn    ®Ó ®     gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2