intTypePromotion=1

Thông tư 05/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
93
lượt xem
2
download

Thông tư 05/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  05/2001/TT­N H N N    N h S n g µ y 31  th¸ng 5 n¨ m  2001 H í ng d É n  thi µ n h  Q u y Õ t ® Þ n h    h s è 61/2001/Q§­T T g  n g µ y  25/04/2001 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h   h ñ   p v Ò  n g h Ü a  v ô  b¸n v µ   u y Ò n  m u a  n g o ¹i t Ö  c ñ a N g êi  q   c  tró lµ T æ  c h ø c Ngµy  25/4/2001  ñ   íng  Ýnh   ñ   ∙  Th t Ch ph ® ban  µnh  h Quy Õt  nh   è  ®Þ s 61/2001/Q§­ TTg  Ò   Üa  ô  v ngh v b¸n  µ  Òn  v quy mua   ¹itÖ  ña  êi c  ólµ ngo   c Ng   tr     Tæ  chøc;C¨n  vµo    cø  Kho¶n  §iÒu  cña  3  6  Quy Õt  nh  µy,Ng ©n  µng  µ   ®Þ n  h Nh nícViÖtNam   íng dÉn    µnh        h  thih nh sau: C h ¬ n g  I  N h ÷ n g  Q u y  ® Þ n h  c h u n g M ô c  1. Gi¶i th Ý ch t õ n g ÷ Trong  Th«ng   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    tn       d  ®© ®   nh sau: 1. Nguån    thu  v∙ng    µ nguån  lail   thu b»ng  ¹itÖ  ña  êi c  ótõ c¸c ngo   c Ng   tr       giao dÞch    v∙ng lai ÷a Ng êic  óvíi êikh«ng    ó(theo quy  nh  ¹ Phô     gi     tr    Ng   c tr     ®Þ ti   lôc3    Th«ng   t01/1999/TT­ NHNN7   µy  ng 16/04/1999 cña  ©n  µng  µ   íc).   Ng h Nh n 2.Nguån    õgiao dÞch  èn  µnguån      thu t     v l  thu b»ng  ¹itÖ  ña  êic  ó ngo   c Ng   tr   tõ       c¸c giao  Þch  èn  ÷a Ng êi c  óvíiNg êi kh«ng    ó(theo quy  nh  ¹ d v gi     tr       c tr     ®Þ ti   Phô  ôc4  l   Th«ng   t01/1999/TT­NHNN7   µy  ng 16/04/1999  ña  ©n  µng  µ   c Ng h Nh níc). 3. TµitrîviÖn  î µkho¶n  µitrîviÖn  î     , tr    l t    , tr kh«ng  µn  ¹ cña  êikh«ng  ho l   i Ng   c  ócho  êic  ó. tr   Ng   tr    4. Mua,    b¸n  ¹itÖ  µ viÖc  ö  ông  ng  Öt nam     ngo   l   sd ®å Vi   ®Ó mua   ¹itÖ  ngo   hoÆc   Öc  vi b¸n  ¹itÖ  Êy  ng  Öt Nam   ÷a  ©n   µng  îc phÐp  íi ngo   l ®å Vi   gi Ng h ®  v  Ng êic  ólµtæ    tr     chøc. M ô c  2. § è i tî ng ¸p d ô n g §èit ng ¸p dông   î     Th«ng   µy  tn bao  å m: g 1. Tæ     chøc  kinh tÕ  Ötnam,      Vi   c¸cdoanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi c v ®Ç tn     vµ  bªn  ícngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh,chinh¸nh  n    gia h   h        c«ng    íc tyn   ngoµi,nhµ  Çu  íc ngoµi,nhµ   Çu  ªndanh  íiníc ngoµi (sau  y   äi   th n     th li   v      ®© g   chung  µTæ   l   chøc  kinhtÕ).   2. C¬     quan  µ  íc,®¬n  Þ   ùc l ng  ò  nh n   v l  î v trang,tæ   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,quü      x∙ héi, ü  õthiÖn cña  Ötnam    qu t     Vi   (sau ®©y  äichung  µTæ     g  l   chøc    éi). x∙h  
  2. 2 3.Ng ©n  µng  îcphÐp    h ®  (sau ®©y  äilµNg ©n  µng).   g    h C h ¬ n g  II  N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   M ô c  1.  g h Ü a  v ô  b¸n n g o ¹i Ö  ch o  N g © n  h µ n g N  t 1.§èit ng vµ  ûlÖ    ¹itÖ    î   t   b¸n ngo   a. §èit ng lµ Tæ      î     chøc kinh tÕ:Ph¶ib¸n       ngay  èithiÓu  t  40%   è  ¹itÖ  s ngo   thu ® îctõnguån         thu v∙ng lai    cho  ©n  µng; Ng h b. §èit ng lµTæ      î     chøc    éi:Ph¶ib¸n  x∙h     ngay  100%   è  ¹itÖ    îctõ s ngo   thu ®     nguån    thu v∙ng lai    cho  ©n  µng. Ng h   §èi t ng  µ Tæ    î l   chøc kinh tÕ  µ      v Tæ chøc    éi nãi t¹  Ó m   vµ  sau  x∙ h     i §i a  b  ®©y  îcgäichung  µ“Tæ  ®   l  chøc”. 2.Thñ  ôcb¸n  ¹itÖ   t   ngo   2.1.§èi víinguån  ngo¹itÖ  ña         thu    c Tæ chøc  ∙    nh  µ nguån    ® x¸c ®Þ l  thu v∙ng lai    ph¶ib¸n:   a. Khi ngo¹itÖ  îc ghi Cã   µo  µikho¶n  µ          ®     v t  m Tæ chøc  ã  c nhu  Çu    c b¸n ngay  ¹itÖ  ngo   theo tûlÖ      quy  nh  ®Þ cho  ©n  µng  ¬iTæ   Ng h n   chøc  ë   µi m t  kho¶n  tiÒn göingo¹itÖ  × Ng ©n  µng  ã       th   h c tr¸chnhiÖ m    mua ngay  è  ¹itÖ  µy; s ngo   n b.Khingo¹itÖ  îcghiCã   µo  µikho¶n  µ          ®     v t  m Tæ chøc  a    ch b¸n ngay  ¹i ngo   tÖ  × Ng ©n  µng  ¬iTæ   th   h n  chøc  ë   µikho¶n  Ých chuyÓn  m t  tr   ngay  è  ¹itÖ  s ngo   ph¶i b¸n    theo  û lÖ  t   quy  nh  õ tµikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  ®Þ t    ti g     sang  µikho¶n  t  “TiÒn  ÷ hé  µ  ithanh  gi   v ®î   to¸n”; ång  êi   § th , th«ng  ngay  b¸o  cho    Tæ chøc  Õt bi   ®Ó   µm  ñ tôcb¸n ngo¹itÖ.Trong  l th          vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  ¹itÖ  3  l vi k t   ngo   ® îc ghi Cã   µo  µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ, Ng ©n   µng  µ        v t  ti g      h v Tæ chøc  ph¶icã    tr¸chnhiÖ m   ùc  Ön  Üa  ô    th hi ngh v mua,  b¸n  ¹itÖ  ngo   theo  û lÖ  t   quy  nh  ¹ ®Þ t  i Th«ng   µy; tn   c.Trêng  îp Tæ     h  chøc  ã  c nhu  Çu  c b¸n  è  ¹itÖ  éc nghÜa  ô  s ngo   thu   v ph¶i   b¸n cho  ét  ©n   µng  m Ng h kh¸c kh«ng    ph¶ilµNg ©n   µng  ¬im ë   µikho¶n  ×    h n   t  th   Tæ  chøc  ph¶i xuÊt tr×nh  îp  ng      h ®å mua  b¸n  ¹itÖ  ∙  ý  ngo   ® k cho  ©n   µng  Ng h n¬i m ë   µikho¶n  µo  íc ngµy    t  v tr   hoÆc   µo  µy  ¹itÖ  îc ghi Cã   µo  µi v ng ngo   ®     v t   kho¶n.Ng ©n  µng  ¬im ë   µikho¶n  Ïc¨n cø  µo  îp ®ång    h n   t  s    v h   mua  ngo¹itÖ  b¸n    ®Ó  chuyÓn  è  ¹itÖ  s ngo   cho  ©n   µng  ∙  ý  îp ®ång  Ng h ®kh  mua  ¹itÖ.Ng ©n   ngo     hµng  ý  îp  ng  k h ®å mua   ¹itÖ  íiTæ   ngo   v   chøc  ã  c tr¸ch nhiÖ m     mua  ngay  è  s ngo¹itÖ  µy.  n d.Trêng  îp sau  ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  ¹itÖ  îcghiCã   µo  µi   h  3  l vi k t   ngo   ®     v t   kho¶n  µ     m Tæ chøc  kh«ng  ùc  Ön  Üa  ô  th hi ngh v b¸n  ¹itÖ  ngo   theo  û lÖ    t   quy ®Þnh  ×  ©n   µng  ¬i Tæ   th Ng h n  chøc  ë   µikho¶n  m t  ph¶imua     ngay  è  ¹itÖ  s ngo   ph¶i thùc  Ön    hi nghÜa  ô v b¸n  õ  µikho¶n  Òn  ÷ hé  µ  i thanh  tt  “Ti gi   v ®î   to¸n”;   §ång  êi,ghi Cã   µo  µikho¶n  Òn  ng  Öt  th     v t   ti ®å Vi Nam   ña    c Tæ chøc  ë   ¹ m t  i Ng ©n   µng. Trêng  îp    h   h Tæ chøc  a  ë   µikho¶n  Òn  ng  Öt Nam   ¹ ch m t   ti ®å Vi   ti  Ng ©n   µng  ×  ©n   µng  ë   µikho¶n  Òn ®ång  Öt Nam   h th Ng h m t  ti   Vi   cho    Tæ chøc  ®Ó   ùc hiÖn  Öc  th   vi mua  ngay  ¹itÖ.      ngo         
  3. 3 2.2.§èivíi       ån    ¹itÖ  ña    ngu thu ngo   c Tæ chøc  a    nh  îclµnguån  ch x¸c ®Þ ®    thu v∙ng lai      ph¶ib¸n:   a. Khi ngo¹itÖ  îcghiCã   µo  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ña         ®     v t  ti       c Tæ chøc  m µ   ©n   µng  a    nh  îc lµ nguån  Ng h ch x¸c ®Þ ®    thu v∙ng    laiph¶i b¸n  ×  ©n     th Ng hµng  ùc  Ön  Öc  Ých  th hi vi tr chuyÓn  ngay  sang  µikho¶n  iÒn gi÷ hé  µ  i t  “t     v ®î   thanh  to¸n”40%   è  ¹itÖ  i víiTæ     s ngo   ®è     chøc kinh tÕ    hoÆc   100%   i víiTæ   ®è     chøc    éi; ång  êi  x∙h   § th ,th«ng    b¸o ngay cho    Tæ chøc  Õt; bi b. Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  ¹itÖ  îc trÝch  3  l vi k t   ngo   ®   chuyÓn  vµo  µikho¶n  Òn  ÷ hé  µ  i thanh  t  “Ti gi   v ®î   to¸n”m µ       Tæ chøc  Êt tr×nh    xu   cho Ng ©n   µng    h c¸c chøng  õ   îp  Ö  t   h l chøng  minh  ån  ngo¹itÖ  ngu thu    kh«ng  ph¶i  b¸n theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n    ôc    ¬ng    ña  2, M 2, Ch IIc Th«ng   µy  ×  ©n   t n th Ng hµng  ã  c tr¸chnhiÖ m   Ých chuyÓn    ¹ ngay  è  ¹itÖ  õ tµikho¶n  Òn    tr   tr¶l   i s ngo   t     “Ti gi÷hé  µ  ithanh    v ®î   to¸n”sang  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ña      t  ti       c Tæ chøc; c. Sau  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  ¹itÖ  îc trÝch    3  l vi k t   ngo   ®   chuyÓn  µo  µi v t  kho¶n  Òn  ÷ hé  µ  ithanh  “Ti gi   v ®î   to¸n”m µ       Tæ chøc kh«ng chøng  minh  îc ®  ngo¹itÖ  éc nguån      thu   thu v∙ng lai    kh«ng  ph¶ib¸n    hoÆc   è    c ý kh«ng  ùc hiÖn  th   nghÜa  ô  v b¸n  ¹itÖ  ngo   theo  û lÖ  t   quy  nh  ×  Öc  ®Þ th vi mua   b¸n  ¹itÖ  ÷a ngo   gi   Ng ©n  µng  µ    h v Tæ chøc  îcthùc hiÖn    ®    nh quy  nh  ¹ tiÕtc  µ    ®Þ t     v d,Kho¶n    i 2.1, M ôc  cña  ¬ng  µy.  1  Ch n  2.3.Ng ©n   µng    h ph¶i tr¶ l∙ b»ng  ¹itÖ  i  íisè  ¹itÖ  ∙  Ých      i ngo   ®è v   ngo   ® tr   chuyÓn  õ  µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  tt  ti g     sang  µikho¶n  Òn  ÷  é  µ  i t  “Ti gi h v ®î   thanh to¸n“theo quy  nh  ña  ©n  µng  ¬im ë   µi     ®Þ c Ng h n   t  kho¶n.  2.4.Khi thùc hiÖn  Üa  ô  ngo¹itÖ  õ nguån         ngh v b¸n    t  thu v∙ng laitheo       quy ®Þnh  ña  c Th«ng   µy,Tæ   tn   chøc  îc®Ó   ¹ sè  ¹itÖ  èithiÓu   duy  × ®  l   ngo   t   i ®Ó   tr   tµikho¶n  Òn göingo¹itÖ    ti       theo quy  nh  ña  ©n  µng  ¬i  ë   µikho¶n.   ®Þ c Ng h n  m t     3.H×nh    thøc mua    ¹itÖ   b¸n ngo   3.1. Mua     b¸n  ¹itÖ  ngo   giao ngay (Spot):ViÖc    mua  b¸n  ¹itÖ  ngo   giao   ngay  ÷a  ©n   µng  µ    gi Ng h v Tæ chøc ph¶ithùc hiÖn      trong vßng  ngµy  Ó   õ   3  k t  ngµy  ¹itÖ  îcghiCã   µo  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ña    ngo   ®     v t   ti       c Tæ chøc. 3.2.Mua    ¹itÖ  ú  ¹n (Forward):   b¸n ngo   k h     a. Thêih¹n      mua  b¸n  ¹itÖ  ú  ¹n  õ nguån    ngo   k h t   thu v∙ng    laiph¶ib¸n    theo  quy  nh  îc ký  Õt  ÷a  ©n   µng  íiTæ   ®Þ ®   k gi Ng h v  chøc  ph¶i phï hîp  íithêih¹n     v    thanh    ña  îp ®ång  Êt khÈu  to¸nc h   xu   hoÆc   Þch  ô  íi ícngoµi®Ó   ¶m     d v v   n   ® b¶o ngo¹itÖ  õ nguån      t  thu v∙ng lai       chuyÓn  µo  µikho¶n  ña    khi v t  c Tæ chøc  îcb¸n ®   ngay cho  ©n  µng. Ng h b. C¸c  îp ®ång    h  mua  b¸n  ¹itÖ  ú  ¹n  õ nguån    ngo   k h t   thu v∙ng laiph¶ib¸n       theo quy  nh  ∙  ý  Õt  ÷a Ng ©n   µng  íiTæ   ®Þ ® k k gi   h v  chøc  ícngµy  tr   Th«ng   µy  tn cã  Öu  ùcth×    hi l   Tæ chøc  ph¶ib¸n    ngay  cho  ©n   µng  Ng h theo  û lÖ  t   quy  nh   ®Þ khingo¹itÖ  îcghiCã   µo  µikho¶n  ¹itÖ.     ®     v t  ngo     M ô c  2. C¸c n g u å n  thu v∙ng   k h« n g   h ¶i th ù c  Ö n   lai p hi n g h Ü a  v ô  b¸n   g o ¹i Ö   h o  N g © n  h µ n g   n  t c 1.C¸c  ån      ngu thu v∙ng lai    kh«ng  ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô    ¹itÖ     ngh v b¸n ngo  
  4. 4 a. C¸c  ån    ngu thu  õ tµitrî viÖn  îkh«ng  µn  ¹ theo  t    ,   tr  ho l i  Tho¶  Ën  ∙  thu ® cam   Õt  ÷a ngêic  óvíi k gi     tr     Bªn  µitrî t  ; b.C¸c  ån    ña    ngu thu c Bªn  Ën  û    ÊtkhÈu  nh u th¸cxu   theo Hîp  ng  û      ®å u th¸c xuÊt khÈu.Trong  êng  îp nµy      tr h  Bªn  û    Én  u th¸cv ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô        ngh v b¸n ngo¹itÖ    cho  ©n  µng; Ng h   c. C¸c  ån    õ t¹m  Ëp  i Êt theo    îp  ng    ngu thu t   nh t¸ xu   c¸c H ®å mua  b¸n  µng  h ho¸  íiníc ngoµi.Ph Çn   v      thu chªnh  Öch    l gi¸b»ng  ¹itÖ  õ nghiÖp  ô  µy  ngo   t   vn ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô        ngh v b¸n cho  ©n  µng; Ng h d. C¸c  ån  tõ viÖc  Æt   äc,ký  ü  ña  êi kh«ng    óvµ      ngu thu    ® c   qu c Ng   c tr   c¸c kho¶n    é  thu h cho  êikh«ng    ó; Ng   c tr ®. C¸c  ån  ¹itÖ  ña    ngu ngo   c Tæ chøc  kinh  Õ  îc Ng ©n   µng  µ   íc t®  h Nh n   ViÖt Nam     cho  Ðp  Ën  ña  êi ViÖt Nam     íc ngoµi vµ  êi níc ngoµi ph nh c ng     ën     ng       chuyÓn  Ò   Öt Nam     óp ®ì    nh, th©n  ©n  v Vi   ®Ó gi   gia ®×   nh hay  ×  ôc  ch  õ vm ®Ý t  thiÖn kh¸c;   c.C¸c  ån      ngu thu v∙ng lai    kh«ng  ph¶ib¸n    theo  Quy Õt  nh  ña  ñ íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ  ph . 2.GiÊy  êchøng    t  minh  cho    ån    ¹itÖ  c¸cngu thu ngo   kh«ng  ph¶ib¸n   a. §èi víi®iÓ m   (a):Tho¶  Ën  Ò   µitrî viÖn  îkh«ng  µn  ¹ ®∙       1    thu v t     , tr  ho l i  cam   Õt  íi k v  Bªn  µitrî t   hoÆc     Êy têli   c¸cgi     ªnquan  n   ån  Ön  îtµitrî ®Õ ngu vi tr     ;, b.§èivíi iÓ m   (b): îp  ng  Êt khÈu  û    ý  ÷a Bªn  û    µ       ® 1    H ®å xu   u th¸ck gi   u th¸cv Bªn  Ën  û  nh u th¸c; c. §èi víi®iÓ m   (c):Hîp  ng  ¹m  Ëp  i Êt ®∙  ý  ÷a c¸c bªn  µ       1    ®å t nh t¸ xu   k gi     v v¨n b¶n  ña  é  ¬ng  ¹icho  Ðp  ùc hiÖn  Þch  ô  ¹m  Ëp  i Êt ®èi   c B Th M  ph th   d v t nh t¸ xu       víi ¹ hµng    ;    lo i ho¸ ®ã d. §èivíi®iÓ m   (d):Hîp  ng       1    ®å mua   hµng    µ  Þch  ô  b¸n  ho¸ v d v trong ®ã     cã  quy  nh    éidung  Ò   ý  ü,® Æt  äc;Tho¶  Ën    é  ÷a Ng êi ®Þ c¸c n   v k qu   c  thu thu h gi     c  ólµTæ   tr     chøc  íi êikh«ng    ó; v  Ng   c tr ®.  èi víi®iÓ m   (®):GiÊy  Ðp  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   §   1    ph c Ng h Nh n     cho  Ðp  chøc  ph tæ  kinh tÕ  µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ  ña  êiViÖt  ld v nh v chitr¶ngo   c ng     Nam     ícngoµivµ  êinícngoµichuyÓn  Ò   ÖtNam; ën     ng       v Vi   e. §èi víi®iÓ m   (e):Quy Õt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ       1    ®Þ c Th t Ch ph cho  Ðp  ph kh«ng  ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô    ¹itÖ.     ngh v b¸n ngo   C¸c  Êy  ê vµ  gi t   chøng  õ ®Ó   t  chøng minh cho    êng  îp  c¸c tr h kh«ng  ph¶i   b¸n  ¹itÖ  ngo   ph¶ilµb¶n  Ýnh     ch hoÆc   µb¶n  l  sao  ã  c c«ng  chøng.Trong  êng    tr hîp c¬    quan  c«ng  chøng  kh«ng  ùc hiÖn  th   c«ng chøng,Ng ©n  µng  ã  Ó      h c th yªu cÇu    Tæ chøc  Êt tr×nh  xu   b¶n  èc  g hoÆc   b¶n sao  ã    Ën  µ  ng  Êu  c x¸c nh v ®ã d cña    Tæ chøc  .  ®ã B¶n    Ën  x¸cnh ph¶ighirâ néidung  ÷a b¶n         gi   sao  µ  v b¶n  èc  g lµgièng    nhau.N Õ u   ã    ãt,Tæ     c sais   chøc  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËt.   tr       Trêng  îp  ét  Êy  ê vµ  h m gi t   chøng  õ cã  Òu  t   nhi trang,Tæ     chøc ph¶i x¸c nhËn     trªntõng trang.     M ô c  3. Q u y Ò n  m u a  n g o ¹i Ö  c ñ a T æ  c h ø c  t
  5. 5 1.Quy Òn    mua  ¹itÖ  ngo   a. Ng êi c tró lµ tæ          chøc  kinh  Õ  Öt Nam,  chøc  Ýn  ông    Öt t Vi   tæ  td ë Vi   Nam,    chinh¸nh  c«ng    ícngoµi,nhµ  Çu  ícngoµi,nhµ  Çu  ªndanh  íi tyn     th n     th li   v  nícngoµi,c¬      quan  µ  íc,®¬n  Þ  ùcl ng vò  nh n   v l  î   trang,tæ    chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,quü      x∙ héi, ü  õthiÖn cña  ÖtNam     ã   qu t     Vi   khic nhu  Çu  ¹itÖ    ¸p  c ngo   ®Ó ® øng  cho giao  dÞch v∙ng lai giao dÞch  èn  µ     ,     v v c¸c giao dÞch  îcphÐp    ®  kh¸c theo    quy  nh   ®Þ th×  îcquyÒn  ®  mua  ¹itÖ  ¹    ©n   µng    ¬  ë  Êt tr×nh c¸c giÊy ngo   t i Ng c¸c h trªnc s xu        têvµ    chøng  õhîp lÖ. t    b.  êi c tró lµ doanh  Ng      nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,bªn  íc ngoµi c v ®Ç t     n    tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸ckinh doanh    ã    khic nhu  Çu  ¹itÖ    ¸p  c ngo   ®Ó ® øng  cho giao  Þch  d v∙ng  , lai giao  Þch  èn  µ    d v v c¸c giao  Þch  îc phÐp  d ®  kh¸c theo     quy  nh   ×  îc quyÒn  ®Þ th ®   mua   ¹itÖ  ¹  ngo   t ic¸c  ©n   µng    ¬  ë  Êt Ng h trªn c s xu   tr×nh c¸cgiÊy têvµ         chøng  õhîp lÖ. t      c. Ng êi c  ólµ doanh      tr     nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     bªn  íc ngoµi n    tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸ckinh  doanh  u     µo    ù  ® Æc   Öt quan  ®Ç t v c¸c d ¸n  bi   träng theo  ¬ng  ×nh cña  Ýnh  ñ  ×  îcThñ íng ChÝnh  ñ    ch tr   Ch ph th ®   t  ph xem   Ðt x  quyÕt  nh  Öc  ®Þ vi b¶o  ¶m   ©n  i  ¹itÖ  i  íitõng  ù    ® c ®è ngo   ®è v   d ¸n.C¸c  ©n   Ng hµng  ã  c tr¸chnhiÖ m   ¸p    ® øng  nhu  Çu  ¹itÖ  c ngo   cho    c¸cdoanh nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµivµ  nícngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  ∙  îc tn     bªn      gia h   h     ®®   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  ¶m   t  ph quy   ® b¶o  ©n  i ngo¹itÖ;tr ng  îp nguån  c ®è      ê h   ngo¹itÖ  Ön  ã    hi c kh«ng    ®ñ kh¶ n¨ng  ¸p  ® øng, b¸o    c¸o  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   ViÖtNam         ®Ó bæ sung  ån  ¹itÖ. ngu ngo   d. Ng êi c  ólµ doanh      tr     nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     bªn  íc ngoµi n    tham  hîp  ng  îp    gia  ®å h t¸ckinh  doanh  u   vµo    ù  x©y  ùng  ®Ç t c¸c d ¸n  d c«ng  tr×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  µ    ù      c h  v c¸cd ¸n quan  ängkh¸cth× Thñ íng ChÝnh  ñ  Ï tr      t  ph s   xem   Ðt vµ  Õt  nh  x   quy ®Þ b¶o  ¶m   ç  î ©n  i ngo¹itÖ    ¬  ë    Þ   ® h tr  c ®è     trªnc s ®Ò ngh cña  èng  c  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam       ©n   µng  Th ®è Ng h Nh n     khic¸c Ng h kh«ng    ®ñ kh¶ n¨ng  ¸p  ® øng  nhu  Çu  ¹itÖ. c ngo     2.C¸c  Êy têcÇn  Õtcho  Öc    gi     thi   vi mua  ¹itÖ ngo   Khi mua  ¹itÖ    ¸p    ngo   ®Ó ® øng  cho    c¸c giao dÞch    v∙ng lai c¸c giao dÞch      ,   vèn hay    c¸c giao  Þch  îc phÐp  d ®  kh¸c,Tæ     chøc  ph¶i xuÊt tr×nh      cho  ©n   Ng hµng    Êy têvµ  c¸cgi     chøng  õhîp lÖ  t     sau  y  i víi õng lo¹ giao dÞch: ®© ®è     t  i     a. §èi víithanh    Ëp  Èu  µng       to¸n nh kh h ho¸,dÞch  ô    v cho  íc ngoµi:Ph¶i n      cã  îp  ng  Ëp  Èu  µng  H ®å nh kh h ho¸,dÞch  ô  íiníc ngoµi;giÊy  Ðp  Ëp    v v      ph nh khÈu  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ®èivíic¸c m Æt   µng  c Th t Ch ph (       h trong Danh  ôc  µng    m h ho¸ cÊ m   Ëp  Èu),hay  Êy  Ðp    nh kh   gi ph hay  ¹n  ¹ch  ña  é   ¬ng  ¹i hoÆc   h ng c B Th m  Bé  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ®èivíiviÖc  Ëp  Èu    Æt   µng  l    (    nh kh c¸c m h trong Danh    m ôc  Ëp  Èu  ã  iÒu  Ön),quyÕt  nh  µnh  Ëp,®¨ng  ý  nh kh c ® ki   ®Þ th l  k kinh doanh,     bé chøng  õ hoµn  t  h¶o  å m     Ýn  ông  Õu  ã),ho¸  n,  Ën  n  µ    g th t d (n c   ®¬ v ®¬ v c¸c chøng  õcã  ªnquan  n   Ëp  Èu  µng    µ  Þch  ô. t   li   ®Õ nh kh h ho¸ v d v b. Thanh    to¸n uû    Êt,nhËp  Èu  µng    th¸c xu   kh h ho¸  µ  Þch  ô  vd v cho    Bªn nhËn  û    Êt nhËp  Èu: Ph¶icã  îp ®ång  û    Êt,nhËp  Èu  µ  u th¸cxu   kh     h  u th¸cxu   kh v c¸cchøng  õcã  ªnquan  n   û    Êt,nhËp  Èu.   t   li   ®Õ u th¸cxu   kh c. Hoµn    Òn  åi th ng  ªnquan  n   Êt khÈu  µng    tr¶ti b   ê li   ®Õ xu   h ho¸  µ  Þch  vd vô: Ph¶i cã  îp ®ång  Êt khÈu  µng    µ  Þch  ô, th«ng      h  xu   h ho¸ v d v  b¸o thanh to¸n,  
  6. 6 giÊy  Õu  ¹i  khi n ,biªn b¶n  µ  Êy  ê cã  ªnquan  n     Õt    v gi t   li   ®Õ gi¶iquy tranh chÊp    khiÕu  ¹i. n d. ChuyÓn  Òn  Æt   äc    u   Çu    íc ngoµi:Ph¶i cã  îp  ng    ti ® c ®Ó ®Ê th ë n       h ®å cã  ªnquan, c¸c giÊy  ê vµ  li      t   chøng  õ cã  ªnquan  n   Öc  u   Çu    íc t   li   ®Õ vi ®Ê th ë n   ngoµi. ®.  ép  Òn  éi viªncho    chøc  èc  Õ, c¸c kho¶n  Ý   ¨ng  ý  N ti h     c¸c tæ  qu t     ph ® k cho    éc  äp  èc  Õ: Ph¶i cã  Êy  ê phª  Èn  ña  ¬  c¸c cu h qu t     gi t   chu c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  µ    Êy têkh¸ccã  ªnquan. v c¸cgi       li     e. C¸c    kho¶n    Ý  ªnquan  n   Ý, chitiªucho  Öc  µnh  Ëp  µ  chiph li   ®Õ ph       vi th lv ho¹t®éng  ña    c v¨n  phßng  i diÖn    íc ngoµi:Ph¶i cã  ®¹   ën       phª  Èn  ña  ¬  chu cc quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp  µnh  Ëp    ph th l v¨n phßng    ícngoµivµ    Êy ën     c¸c gi   têli     ªnquan  n   Öc      ¹ phÝ  µ      ña    ®Õ vi chic¸clo i   v chitiªuc v¨n phßng. g. C¸c    kho¶n    Ý   ªnquan  n   Öc  ¨ng  ý  chiph li   ®Õ vi ® k nh∙n  Öu  µng    hi h ho¸, ®¨ng  ý  k b¶n  Òn  quy øng  ông  i víi d ®è    b»ng    ph¸tminh,s¸ng  Õ,    Þch  ô     ch c¸cd vt vÊn: Ph¶ixuÊt tr×nh hîp ®ång  ã  ªnquan  µ    Êy  ê kh¸c li            c li   v c¸c gi t     ªnquan  n   ®Õ viÖc  thanh    to¸ncho  ícngoµi. n  h. C¸c    kho¶n    Ý  ªnquan  n   Öc  ö    ©n  µm  Öc  chiph li   ®Õ vi c c¸ nh l vi trong tæ    chøc    ícngoµic«ng    äc  Ëp,kh¶o    éith¶o  .Ph¶ixuÊt tr×nh c¸c ra n     t¸c,ht  s¸t,   h ..   :        giÊy  ê cña  ¬  t  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp    ícngoµivµ    Êy  ê cã  ph ra n     c¸c gi t   li   ªnquan  n   Öc  ®Õ vi thanh      ícngoµi,   Êy têkh¸ccã  ªnquan. to¸në n     gi     c¸c   li     i.  Chuy Ón    î gèc,l∙vµ  Ý  i víikho¶n  tr¶n       ph ®è     i vay  ícngoµi:Ph¶icã  îp n      h  ®ång vay  èn  ∙  îcphª duyÖt,c¸cgiÊy têli   v ®®            ªnquan kh¸c. k. Chuy Ón  ¹itÖ  níc ngoµi cña    ngo   ra      Doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµivµ    Bªn  íc ngoµitham    îp  ng  îp    n    gia h ®å h t¸ckinh doanh: Tuú  õng  ôc       t m ®Ých  ö  ông  ¹itÖ,ph¶ixuÊt tr×nh c¸c giÊy tê theo  sd ngo               quy  nh  ¹ Th«ng   ®Þ ti  t sè  04/2001/TT­NHNN   µy  ng 18/05/2001 cña  ©n  µng  µ   íchíng dÉn  Ò     Ng h Nh n     v Qu¶n  ý ngo¹ihèi ®èi  íiDoanh  l     v  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc n  ngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinhdoanh.   giah   h       l. èivíi         giao dÞch  § c¸c   v∙ng lai µ      giao dÞch  îcphÐp  v   ®  kh¸ctuú theo tõng       tr ng  îp,Ng ©n   µng  Ï quy  nh  ô  Ó    êh  h s  ®Þ c th c¸c chøng  õ cÇn  Õtkhi mua   t  thi     ngo¹itÖ.    C¸c  Êy  ê vµ  gi t   chøng  õ nép  t  cho  ©n   µng    Ng h ®Ó mua   ¹itÖ  ngo   ph¶ilµ   b¶n  Ýnh  ch hoÆc  b¶n sao  ã  c c«ng  chøng. §èi víitr ng  îp  ¬       ê h c quan  c«ng  chøng  kh«ng  ùc  Ön  th hi c«ng  chøng, Ng ©n   µng  ã  Ó    h c th yªu  Çu    c Tæ chøc  xuÊt tr×nh    b¶n  èc  g hoÆc   b¶n  sao  ã    Ën  µ  ng  Êu  ña    c x¸c nh v ®ã d c Tæ chøc  ®ã.  B¶n    Ën  x¸c nh ph¶i ghi râ  éi dung  ÷a      n  gi b¶n  sao  µ  v b¶n  èc  µ gièng  g l  nhau. N Õ u   ã    ãt,Tæ     c sais   chøc  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ët.Trêng    tr   lu   hîp trong m ét  Êy têvµ      gi     chøng  õcã  Òu  t   nhi trang,Tæ    chøc  ph¶ix¸cnhËn       trªn tõng trang.         M ô c  4. Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a N g © n  h µ n g    C¸c  ©n   µng    ùc hiÖn  Ng h khith   mua,  b¸n  ¹itÖ  íiTæ   ngo   v   chøc  theo    quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy  ti   tn ph¶icã    tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn    th   nghiªm  óc c¸cquy  nh   t    ®Þ díi y:  ®©
  7. 7 1. H íng dÉn, ®«n  c, th«ng  cho          ®è   b¸o  Tæ chøc  ùc hiÖn  Üa  ô    th   ngh v b¸n ngo¹itÖ    cho  c¸c  ©n   µng, thùc  Ön  Ng h   hi mua   ¹itÖ  ngo   theo  quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng   µy; tn 2.§¸p øng     nhu  Çu  ¹itÖ  c ngo   cho    Tæ chøc  ïhîp theo quy  nh  ¹ M ôc   ph       ®Þ t i 3,Ch ¬ng      IItrong Th«ng   µy  µ  ïhîp víi   Þthùc tÕ    tn v ph       tr   gi¸   ph¶ithanh    ña    to¸nc Tæ  chøc; Riªng  i  íiviÖc    ®è v   b¸n  ¹itÖ    ngo   ®Ó thanh  to¸n cho      c¸c giao  Þch  d vèn  îcthùc hiÖn  ®    theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h   3. Niªm  Õt  û gi¸mua  µ  û gi¸b¸n    y t    v t     theo  quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ®Þ c Ng h Nh nícViÖtNam.  Öc      Vi niªm  Õt  ûgi¸® îccoinh  µm ét  y t        l  cam   Õt  k giao dÞch  ¹i   ngo   tÖ  íi   v   chøc; Tæ   4. Hµng  µy    ng ph¶ib¸o    Ýnh      c¸o ch x¸ccho  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Ng h Nh n     (Vô Qu¶n  ýngo¹ihèi)vÒ   è  ¹itÖ  l      s ngo   mua   b¸n trong ngµy,b¶o  ¶m       ® duy  × tr   tr¹ngth¸  ¹ihèihoÆc   ¹ngth¸  ng  Öt Nam,  ùc hiÖn   i ngo     tr   i ®å Vi   th   mua,  b¸n  ¹i ngo   tÖ  íi   v   chøc,víi   ©n  µng  Tæ     Ng c¸c h kh¸cvµ  ©n  µng  µ   ícViÖtNam       Ng h Nh n     trªn thÞ  êng  ¹itÖ  tr ngo   Liªn ng©n  µng    ¸p    h ®Ó ® øng  nhu  Çu  ¹itÖ  ña    c ngo   c Tæ chøc  µ  ¶m   v® b¶o duy  × tr¹ng th¸  ¹ihèi cuèi ngµy  tr     ingo       theo quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam; h Nh n     5. Hµng    th¸ng,chË m   Êt vµo  µy  ïng  cña    nh   ng m 5  th¸ng sau    ph¶ib¸o      c¸o ®Çy     ®ñ cho  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ô  Ng h Nh n     (V Qu¶n  ýNgo¹ihèi)vÒ   ×nh  l    t h×nh mua    ngo¹itÖ víi   ­b¸n         chøc  Tæ (theo Phô  ôc®Ýnh  Ìm).   l  k 6. Khi ph¸thiÖn    µnh      ¹m  ña  ©n   µng      c¸c h viviph c Ng h kh¸c hay      Tæ chøc  ®èi  íic¸c quy  nh  ¹  v    ®Þ ti Th«ng   µy  ×  ph¶i  t n th     th«ng b¸o  Þp  êicho  ©n   k th   Ng hµng  µ   ícViÖtNam     ã  Ön  Nh n     ®Ó c bi ph¸p xö  ý.  l M ô c  5. tr¸ch n hi Ö m   ñ a t æ  c h ø c c 1. Thùc  Ön    hi nghiªm  óc viÖc  t  b¸n  ¹itÖ  ngo   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng    t nµy; 2. XuÊt  ×nh  y       Êy  ê vµ    tr ®Ç ®ñ c¸c gi t   chøng  õ theo  t  quy  nh  µ  ®Þ v theo  yªu cÇu  îp lýcña  ©n  µng;   h    Ng h 3.Kª    khaitrung thùc theo quy  nh          ®Þ trong Th«ng   µy;   tn 4. Ph¸thiÖn    µnh      ¹m  ña  ©n   µng      c¸c h viviph c Ng h hay    chøc  c¸c tæ  kh¸c  ®èi  íic¸c quy  nh  ¹  v    ®Þ tiTh«ng   µy  µ  t n v th«ng b¸o cho  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   ViÖtNam   Õt®Ó   ã  Ön    bi   c bi ph¸p xö  ý;  l M ô c  6.  ö  lý vi  h ¹ m X p C¸c  ©n   µng  µ    Ng h v Tæ chøc  ã  µnh      ¹m   ch vi vi ph c¸c quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng   µy  × tuú theo  tn th     møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ýtheo    ®é viph s   x l   c¸cquy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh  v x ph   ch trong lÜnh  ùc  ¹t®éng  ©n  µng  µ  Òn tÖ    v ho   ng h v ti   hoÆc     c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.  
  8. 8 C h ¬ n g  III  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ    t n c hi l   15  k t  k v thay thÕ      c¸c v¨n b¶n  ña  ©n  µng  µ   íc®∙    c Ng h Nh n   ban  µnh  íc®©y  å m: h tr   g Th«ng   è  ts 08/1998/TT­ NHNN7   µy  ng 30/9/1998  ña  ©n   µng  µ   ­ c Ng h Nh n íc ViÖt Nam  híng dÉn  thi µnh Quy Õt ®Þnh  sè 173/1998/Q§­  h TTg  ngµy  12/9/1998 cña  ñ íng ChÝnh  ñ;Quy Õt  nh    Th t   ph   ®Þ 418/1998/Q§­NHNN7   µy  ng 11/12/1998  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  öa  æi, bæ   c Th ®è Ng h Nh n   vi s ®   sung  m ét sè  ®iÓ m  t¹ Th«ng t è  08/1998/TT­ i  s NHNN7  ngµy 30/9/1998, Quy Õt  ®Þnh  è  s 314/1999/Q§­ NHNN7   µy  ng 09/9/1999  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   ícsöa  æi  ét  è  iÓ m   ¹ Quy Õt  nh  è  n  ® m s® t  i ®Þ s 418/1998/Q§­NHNN7. 2.Thñ  ëng    ô, Côc,Ch¸nh      tr c¸cV     v¨n phßng,Ch¸nh    thanh    éc Ng ©n   trathu   hµng  µ   íc,Gi¸m  c    Nh n   ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,Thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc  trung  ng, Tæng   ¬  gi¸m  c  ®è (gi¸m  c)    ©n   µng  ®è c¸c Ng h trong  ¹m    ph vi chøc  n¨ng  Ö m   ô  ña  ×nh   Þu  nhi vc m ch tr¸ch nhiÖm   chøc, híng  Én  iÓn   tæ    d tr   khaithùc hiÖn      Th«ng   µy. tn
  9. 9 P h ô  l ô c Tªn  ©n  µng    Ng h b¸o c¸o B¸o c¸o t × nh h × n h  m u a  b¸n n g o ¹i Ö    t th¸ng...........n¨m...........                                     µy      th¸ng   n¨m                                   Ng            KÝnh  öi  ©n  µng  µ   ícViÖtNam g :Ng h Nh n     Vô   Qu¶n  ýNgo¹ihèi­ Phßng  l       Qu¶n  ýc¸cgiao dÞch  l      V∙ng  lai Fax:048268789   1.B¶ng  è  Öu:   s li §¬n  Þ:ngh×n  v  USD §èit ng  î Tæng  sè  l ng ngo¹i Ö  Tæng  sè  l ng ngo¹i Ö  î  t î  t ng©n  µng  h mua  õ c¸ctæ  ng©n  hµng b¸n cho c¸c t      chøc  theo Th«ng   µy   tn tæ  chøc theo Th«ng   µy   tn Tæ   chøc  kinhtÕ   Tæ   chøc    éi x∙h 2.Nh÷ng  íng m ¾ c     v  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu  ã)        (n c Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è Ký    µ  ng  Êu tªnv ®ã d    ý  Lu  :   C¸c  ©n   µng  Ëp  îp sè  Öu tõ c¸c chinh¸nh,së  Ng h t h   li           giao dÞch    trong níc    thuéc h Ö   èng  ña  × nh    c¸o cho  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   th cm ®Ó b¸o    Ng h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2