Thông tư 05/2004/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
70
lượt xem
6
download

Thông tư 05/2004/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2004/TT-BXD về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2004/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2004/TT-BXD Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2004 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 05/2004/TT-BXD NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2004 HƯ NG D N TH T C VÀ QU N LÝ VI C C P GI Y PHÉP TH U CHO NHÀ TH U NƯ C NGOÀI HO T NG TRONG LĨNH V C XÂY D NG T I VI T NAM Th c hi n i u 10 c a Quy ch qu n lý ho t ng c a nhà th u nư c ngoài trong lĩnh v c xây d ng t i Vi t Nam ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 87/2004/Q -TTg ngày 19/5/2004 c a Th tư ng Chính ph ; th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v xây d ng c a B Xây d ng ư c quy nh t i Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph , B Xây d ng hư ng d n th t c và qu n lý vi c c p gi y phép th u cho nhà th u nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c xây d ng t i Vi t Nam như sau: 1. H sơ xin c p gi y phép th u i v i t ch c: Nhà th u n p 01 b h sơ g c và 02 b h sơ sao (photocopy) t i cơ quan c p gi y phép th u, m i b h sơ g m: a. ơn xin c p gi y phép th u theo m u t i Ph l c s 1 c a Thông tư này. b. B n sao văn b n v k t qu u th u ho c quy t nh ch n th u ho c h p ng giao nh n th u h p pháp. c. B n sao Gi y phép thành l p và i u l công ty (ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a t ch c) và ch ng ch hành ngh c a nư c, nơi mà nhà th u nư c ngoài mang qu c t ch c p. d. Bi u báo cáo kinh nghi m ho t ng xây d ng liên quan n công vi c nh n th u theo m u t i Ph l c s 2 c a Thông tư này và báo cáo tài chính ư c ki m toán trong 3 năm g n nh t ( i v i trư ng h p nhà th u nh n th c hi n gói th u thu c i tư ng không b t bu c ph i áp d ng theo quy nh c a pháp lu t v u th u c a Vi t Nam). e. H p ng liên danh v i nhà th u Vi t Nam ho c b n cam k t s d ng nhà th u ph Vi t Nam th c hi n công vi c nh n th u ( ã có trong h sơ d th u hay h sơ chào th u). f. Gi y u quy n h p pháp i v i ngư i không ph i là ngư i i di n theo pháp lu t c a nhà th u.
 2. ơn xin c p gi y phép th u ph i làm b ng ti ng Vi t. Các gi y t , tài li u khác c a nư c ngoài ph i ư c h p pháp hoá lãnh s i v i trư ng h p xin c p gi y phép th u l n u (tr trư ng h p pháp lu t Vi t Nam ho c i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác). Các gi y t , tài li u b ng ti ng nư c ngoài ph i ư c d ch ra ti ng Vi t và b n d ch ph i ư c công ch ng, ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i v i h sơ xin c p gi y phép th u phát sinh trong 3 năm li n k thì h sơ ch bao g m các tài li u nêu t i ti t a, b, e c a i m 1 Thông tư này. 2. H sơ xin c p gi y phép th u i v i cá nhân ho t ng tư v n u tư xây d ng Nhà th u n p 01 b h sơ g c và 02 b h sơ sao (photocopy) t i cơ quan c p gi y phép th u, m i b h sơ g m: a. ơn xin c p gi y phép th u theo m u t i Ph l c s 3 c a Thông tư này. b. B n sao văn b n k t qu u th u ho c quy t nh ch n th u ho c h p ng giao nh n th u h p pháp. c. B n sao gi y phép ho t ng ho c ch ng ch hành ngh tư v n do nư c mà nhà th u mang qu c t ch c p và b n sao h chi u cá nhân. d. Lý l ch ngh nghi p cá nhân (t khai) kèm theo b n sao h p ng v các công vi c có liên quan ã th c hi n trong 3 năm g n nh t. ơn xin c p gi y phép th u ph i làm b ng ti ng Vi t. Các gi y t , tài li u khác c a nư c ngoài ph i ư c h p pháp hoá lãnh s i v i trư ng h p xin c p gi y phép th u l n u (tr trư ng h p pháp lu t Vi t Nam ho c i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác). Các gi y t , tài li u b ng ti ng nư c ngoài ph i ư c d ch ra ti ng Vi t và b n d ch ph i ư c công ch ng, ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i v i h sơ xin c p gi y phép th u phát sinh trong 3 năm li n k thì h sơ ch bao g m các tài li u nêu t i ti t a, b c a i m 2 Thông tư này. 3. Th m quy n c p và thu h i gi y phép th u: a. B Xây d ng c p, thu h i gi y phép th u cho nhà th u nư c ngoài là t ch c nh n th u các gói th u thu c d án nhóm A và các gói th u khác thu c a bàn hai t nh tr lên. b. S Xây d ng a phương c p, thu h i gi y phép th u cho nhà th u nư c ngoài là t ch c nh n th u các gói th u thu c d án nhóm B, C t i a phương và cho nhà th u nư c ngoài là cá nhân th c hi n các công vi c tư v n u tư xây d ng t i a phương nơi có d án ho c nơi ch u tư d án ăng ký tr s . c. Gi y phép th u c p cho nhà th u là t ch c theo m u t i Ph l c s 4 và cho nhà th u là cá nhân theo m u t i Ph l c s 5 c a Thông tư này.
 3. 4. Quy nh v báo cáo: a. Nhà th u nư c ngoài nh kỳ 6 tháng m t l n g i báo cáo t i cơ quan c p gi y phép th u v tình hình th c hi n h p ng theo m u t i Ph l c s 6 c a Thông tư này. b. S Xây d ng a phương báo cáo v B Xây d ng nh kỳ 6 tháng m t l n v tình hình c p gi y phép th u và ho t ng c a nhà th u nư c ngoài t i a phương theo m u t i Ph l c s 7 c a Thông tư này. 5. T ch c th c hi n: 1. Thông tư này thay th cho quy nh t i ph n III v qu n lý nhà th u nư c ngoài c a Thông tư s 16/2000/TT-BXD ngày 11/12/2000 c a B Xây d ng và có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n và th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ph n ánh v B Xây d ng gi i quy t. Nguy n H ng Quân ( ã ký) PH L C S 1 ƠN XIN C P GI Y PHÉP TH U ( i v i nhà th u là t ch c) Văn b n s :............. ........... ngày........ tháng........ năm.......... Kính g i: Ông B trư ng B Xây d ng Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. (Ho c ông Giám c S Xây d ng.............) Tôi: (H tên) Ch c v : ư c u quy n c a ông (bà) theo gi y u quy n: (kèm theo ơn này) i di n cho: Công ty a ch ăng ký t i chính qu c S i n tho i: Fax E.mail: a ch văn phòng i di n t i Vi t Nam
 4. S i n tho i: Fax E. mail: Công ty chúng tôi ã ư c ch u tư (ho c th u chính) là.......... thông báo th ng th u (ho c ư c ch n th u) làm th u chính (ho c th u ph ) th c hi n công vi c........... thu c D án......... t i.........., trong th i gian t ........ n............... Chúng tôi ngh B Xây d ng nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (ho c S Xây d ng....) xét c p Gi y phép th u cho Công ty chúng tôi th c hi n vi c th u nêu trên. H sơ g i kèm bao g m: 1. 2. 3. - N u h sơ c a chúng tôi c n ph i b sung ho c làm rõ thêm i u gì, xin báo cho ông (bà)..... có a ch t i Vi t Nam.... s i n tho i.... Fax....E. mail......... Khi ư c c p Gi y phép th u, chúng tôi xin cam oan th c hi n y các quy nh trong Gi y phép và các quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam có liên quan. Thay m t (ho c th a u quy n)...... (Ký tên, óng d u) H tên ngư i ký........................... Ch c v ........................................ PH L C S 2 Công ty............. BÁO CÁO CÁC CÔNG VI C/D ÁN Ã TH C HI N TRONG 3 NĂM G N NH T Ch Tên D N i dung Giá tr h p T l % giá tr Th i gian th c u tư án, a h p ng ng và ngày công vi c ph i hi n h p ng ho c i m, nh n ký h p ng giao th u ph (t ..... n.....) Bên qu c gia th u (USD) thuê 1 2 3 4 5 6
 5. ......... , ngày...... tháng........ năm.......... Ngư i khai ký tên H và tên....................... Ch c v ......................... PH L C S 3 ƠN XIN C P GI Y PHÉP TH U ( i v i nhà th u là cá nhân) Kính g i: Ông Giám c S Xây d ng......................... Tôi: (H tên) Ngh nghi p: Có h chi u s : (sao kèm theo ơn này) a ch t i chính qu c: S i n tho i: Fax E.mail: a ch t i Vi t Nam (n u có) S i n tho i: Fax E. mail: Tôi ư c ch u tư (ho c th u chính) là.......... thông báo th ng th u (ho c ch n th u) làm tư v n công vi c........... thu c D án......... t i........................ Trong th i gian t .................... n............................................... ngh S Xây d ng xét c p Gi y phép th u cho tôi th c hi n các công vi c nêu trên. H sơ kèm g m: 1. 2. 3. - -
 6. N u h sơ c a tôi c n ư c b sung ho c làm rõ thêm i u gì, xin báo cho ông (bà)..... có a ch t i Vi t Nam....... s i n tho i....... Fax.......... E. mail......... Khi ư c c p Gi y phép th u, tôi xin cam oan th c hi n y các quy nh trong Gi y phép và các quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam có liên quan. ......., ngày........ tháng........ năm............ Kính ơn (Ký tên) H và tên ngư i ký PH L C S 4 (Trang bìa) B XÂY D NG (Ho c S XÂY D NG............) GI Y PHÉP TH U S : Ngày c p: B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Ho c S Xây d ng.........) c l p - T do - H nh phúc S :.../..../BXD-GPT (ho c s :.../.../SXD-GPT ........ ngày........ tháng..... năm........... B TRƯ NG B XÂY D NG (Ho c GIÁM CS XÂY D NG..........) Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003. Căn c Quy t nh s 87/2004/Q -TTg ngày 19/5/2004 c a Th tư ng Chính ph v Ban hành Quy ch Qu n lý ho t ng c a nhà th u nư c ngoài trong lĩnh v c xây d ng t i Vi t Nam. Căn c Thông tư s 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 c a B trư ng B Xây d ng Hư ng d n th t c và qu n lý vi c c p gi y phép cho nhà th u nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c xây d ng t i Vi t Nam. Xét ơn và h sơ c a Công ty..............., là pháp nhân thu c nư c........., v vi c nh n th u...............thu c D án...................t i.................., và theo thông báo k t qu u th u (ho c ư c giao th u) c a ch u tư (ho c th u chính) là...........t i văn b n............. QUY T NNH:
 7. i u 1. Cho phép Công ty.............(sau ây g i là Nhà th u), pháp nhân thu c nư c........, có a ch ăng ký t i................, ư c th c hi n.........thu c D án............. t i............... i u 2. 1. Nhà th u th c hi n nhi m v th u............theo h p ng v i ch u tư (ho c th u chính); liên danh v i nhà th u Vi t Nam (ho c/và s d ng th u ph Vi t Nam) như ã ư c xác nh trong h sơ u th u (ho c chào th u) thông qua h p ng liên danh ho c h p ng th u ph . 2. Nhà th u th c hi n các nghĩa v như quy nh t i i u 7 c a "Quy ch Qu n lý ho t ng c a nhà th u nư c ngoài trong lĩnh v c xây d ng t i Vi t Nam" ư c ban hành theo Quy t nh s 87/2004/Q -TTg ngày 19/5/2004 c a Th tư ng Chính ph . 3. Nhà th u ph i l p báo cáo nh kỳ 6 tháng m t l n và khi hoàn thành h p ng, g i v B Xây d ng (ho c S Xây d ng) v tình hình th c hi n h p ng ã ký theo m u t i Ph l c s 6 c a Thông tư s 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 c a B trư ng B Xây d ng. i u 3. 1. Gi y phép này ng th i có giá tr Nhà th u liên h v i các cơ quan Nhà nư c Vi t Nam có liên quan th c hi n n i dung các i u kho n nêu trên theo quy nh c a pháp lu t. 2. Gi y phép này ch có giá tr cho vi c nh n th u th c hi n công vi c nêu t i i u 1 Quy t nh này. i u 4. Gi y phép này l p thành (...) b n g c; m t b n c p cho nhà th u, m t b n giao cho ch u tư, m t b n lưu t i (B Xây d ng nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c S Xây d ng); ng th i sao g i B Tài chính, B Thương m i, B Công an, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Xây d ng (n u gi y phép th u do S Xây d ng c p) và U ban nhân dân t nh ho c thành ph (nơi có d án). B TRƯ NG B XÂY D NG (Ho c GIÁM C S XÂY D NG) PH L C S 5 (Trang bìa) S XÂY D NG GI Y PHÉP TH U S :.................../SXD-GPT
 8. Ngày c p:............................................... UBND t nh (thành ph )..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S Xây d ng.............. ....... ngày...... tháng.....năm......... S : / /SXD-GPT GIÁM CS XÂY D NG Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 87/2004/Q -TTg ngày 19/5/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c Ban hành Quy ch Qu n lý ho t ng c a nhà th u nư c ngoài trong lĩnh v c xây d ng t i Vi t Nam; Căn c Thông tư s 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 c a B trư ng B Xây d ng Hư ng d n th t c và qu n lý vi c c p gi y phép cho nhà th u nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c xây d ng t i Vi t Nam. Xét ơn và h sơ c a ông (bà)........... qu c t ch nư c........ v vi c nh n th u công vi c tư v n............... thu c D án............. t i..............., và theo thông báo k t qu u th u (ho c ư c giao th u) c a ch u tư là........... t i văn b n............. QUY T NNH: i u 1. Cho phép ông (bà)............. qu c t ch nư c................................. Có h chi u s ........................ c p ngày................. t i................................... do cơ quan............................... nư c....................... c p................................. ư c th c hi n công vi c tư v n...........thu c D án............ t i...................... i u 2. Ông (bà)............. th c hi n nhi m v th u tư v n theo h p ng ký k t v i ch u tư, th c hi n nghĩa v có liên quan n nhà th u tư v n ư c quy nh t i i u 7 c a "Quy ch Qu n lý ho t ng c a nhà th u nư c ngoài trong lĩnh v c xây d ng t i Vi t Nam" ư c ban hành theo Quy t nh s 87/2004/Q -TTg ngày 19/5/2004 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. Gi y phép này có giá tr th c hi n công vi c tư v n nêu t i i u 1 và liên h v i các cơ quan có liên quan n vi c th c hi n h p ng t i Vi t Nam. i u 4. Gi y phép này ư c l p thành 02 b n; m t b n c p cho ông (bà)..... m t b n lưu t i S Xây d ng...............; ng th i sao g i cho B Xây d ng, B Công an, B Tài chính,
 9. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Thương m i, U ban nhân dân t nh/thành ph (nơi có d án). GIÁM C S XÂY D NG (Ký tên, óng d u) PH L C S 6 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T NG C A NHÀ TH U NƯ C NGOÀI ( nh kỳ 6 tháng m t l n và khi hoàn thành công trình) I. Tên Công ty: a ch liên l c t i Vi t Nam S i n tho i: Fax: E.mail: S tài kho n t i Vi t Nam: T i Ngân hàng: S Gi y phép th u: ngày: Cơ quan c p gi y phép th u: Ngư i i di n có thNm quy n t i Vi t Nam: Ch c v : II. H p ng ã ký v i ch u tư: 1. S h p ng: ngày ký: 2. N i dung chính công vi c nh n th u: 3. Giá tr h p ng: T ng s giá tr h p ng: Trong ó: + Giá tr tư v n (thi t k , qu n lý xây d ng, giám sát....): + Giá tr cung c p v t tư trang thi t b : + Giá tr th u xây d ng: + Giá tr th u l p t (M, E, A, V, C...): 4. Th i h n th c hi n h p ng: T :................ n.......................... 5. Tình hình th c hi n n th i i m báo cáo: trình b y b ng l i và bi u .
 10. III. H p ng ã ký v i các th u ph 1. H p ng th u ph th nh t: ký v i công ty..................................... 1.1. S h p ng: ngày ký: 1.2. N i dung chính công vi c giao th u ph : 1.3. Giá tr h p ng: 2. H p ng th u ph th ....: (tương t như trên) 3.....................v.v IV. Vi c ăng ký ch k toán, ki m toán và vi c n p thu : 1. ã ăng ký ch k toán t i cơ quan thu : 2. ăng ký ki m toán t i công ty ki m toán: 3. ã th c hi n n p thu theo t ng th i kỳ thanh toán: (có b n sao phi u xác nh n n p thu c a cơ quan thu kèm theo)............................... V. Nh ng v n khác c n trình bày v thành tích ho c ki n ngh giúp c a B Xây d ng/S Xây d ng. ........ ,ngày............ tháng......... năm........ Ngư i i di n có thNm quy n ký óng d u n u có PH L C S 7 S Xây d ng BÁO CÁO TÌNH HÌNH C P GI Y PHÉP CHO .............................................. NHÀ TH U NƯ C NGOÀI VÀ HO T NG S /SXD... C A NHÀ TH U NƯ C NGOÀI T I NA Th i gian báo cáo nh kỳ PHƯƠNG - 6 tháng u năm............. (ho c 6 tháng cu i năm....) STT Tên D S hi u Tên nhà th u nư c Tên nhà th u Th i - Tình án và GP c p ngoài, qu c t ch, Vi t Nam liên gian hình ch cho nhà a ch , v n pháp danh nh n th u, th c th c hi n u tư th u, nh, vai trò nh n ho c làm th u hi n ngày th u - công vi c ph ; và giá tr th u - Các c p nh n th u và giá tr nh n th u (n u nh n xét h p ng có) khi ki m tra
 11. 1 2 3 4 5 6 7 .........., ngày.......... tháng.......... năm...... Ký tên óng d u
Đồng bộ tài khoản