Thông tư 05/TT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
167
lượt xem
5
download

Thông tư 05/TT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/TT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện quảng cáo "Lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, bán, cho thuê xuất bản phẩm, hoạt động VH và dịch vụ VH nơi công cộng, quảng cáo, viết, đặt biển hiệu" ban hành kèm theo Nnghị định số 87/CP ngày12/12/95 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/TT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T CñA   é   B V¨N  HO¸  ­ TH«NG  TIN  è  S 05/TT­   µ Y   TH¸NG   N¨M   PC NG 08  01  1996  íNG   H DÉ N   ù C   ÖN   TH HI QUY   Õ   U   µ NH   CH "L H KINH DOAN H  PHIM, B¨NG   A   × NH,  ®Ü H B¨NG   ®Ü A   ¹C;  NH B¸N, CHO     THUª  Ê T   XU B¶N   È M;  ¹T  NG   PH HO ®é V¨N  HO¸  µ   Þ CH   ô     VD V V¨N HO¸  ¬I  N C«NG   é NG;  C QU¶NG   C¸O,  ÕT,  Æ T   Ó N   Ö U"  VI ® BI HI BAN   µ NH   ÌM  H K THEO   NGH Þ   NH   è  ®Þ S 87/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 12  12  1995  C ñ A   Ý NH   ñ CH PH C¨n  §iÒu  NghÞ   nh  è  cø  3  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng 12  ng 12    n¨m 1995  ña  c ChÝnh  ñ; ph Bé  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    íng dÉn  ô  Ó  ét  è  iÓ m     ùc hiÖn    tinh   c th m s ® ®Ó th   quy chÕ   u  µnh, kinh  "L h   doanh  phim, b¨ng  a   ×nh, b¨ng  a   ¹c;b¸n,cho    ®Ü h   ®Ü nh     thuª xuÊt b¶n  È m;  ¹t®éng      ph ho   v¨n ho¸  µ  Þch  ô  vd v v¨n ho¸  ¬i c«ng  éng; n  c   qu¶ng    Õt, Æt  Ón  Öu  äit¾tlµquy  Õ)    c¸o,vi   ® bi hi (g       ch nh sau: I.V Ò   ÷ NG     NH QUY   NH   ®Þ CHUN G §iÒu  1. 1. S¶n  È m     ph v¨n ho¸  µ  ¹t®éng  v ho   v¨n  ho¸  ã  éi dông  i  þ,khiªu cn  ®å tru     d© m  quy  nh   ¹  iÒu  cña  ®Þ t i® 3  quy  Õ   µ nh÷ng  ch l   s¶n  È m   µ  ¹t®éng  ph v ho   trong    ã  ×nh ¶nh,  ®ã c h ng«n  ÷,  m   ng © thanh, hµnh  ng     ®é khiªu gîi  Ých    ,k thÝch, d© m     þ l¹c,v«  ©n, lo¹n lu©n    íitruyÒn  èng  o  øc  µ    «, tru     lu     tr¸ v   i th ®¹ ® v thuÇn  phong  ü   ôccña  ©n  écViÖtNam. m t  d t    a. Nghiªm  Ê m   Öc  Ó  Ön      c vi th hi trªn c¸c s¶n  È m   ph v¨n ho¸ (phim, b¨ng    ®Ü a   ×nh, b¨ng  a   m   h   ®Ü © thanh, s¸ch,b¸o, lÞch, tranh,¶nh, ¸p  Ých, cæ               ph   ®éng, qu¶ng    c¸o..     éidung    .c¸cn   ) nh sau: ­ Miªu    µnh  ng  ×nh  ôc  ÷a ngêivíi êi,gi÷a ngêivíi óc  Ët díi   t¶h ®é t d gi      ng        s v   m äi  ×nh  h thøc. ­Miªu t¶hµnh  ng  ñ d© m        ®é th   hoÆc   é  Ën  b ph sinh dôc.   ­Miªu t¶kho¶  ©n  Ých  Ých  © m        th k th d «. b. Nghiªm  Ê m   Öc  Ó  Ön    c vi th hi trong c¸c ho¹t®éng  Ö   Ët,khiªuvò,      ngh thu      h¸tkaraokª vµ  ÷ng      nh sinh  ¹tv¨n  ho   ho¸ c«ng  éng  c kh¸c nh÷ng  éi dung      n  nh sau: ­Miªu t¶hµnh  ng  ×nh  ôc       ®é t d hoÆc   é  Ën  b ph sinhdôc.   ­Kho¶  ©n  Ých  Ých  © m     th k th d «. c.Trêng  îp cÇn  Ó  Ön  µnh  ng  ×nh  ôc    h  th hi h ®é t d hoÆc   kho¶  ©n  th trong  phim, b¨ng  a   ×nh    ®Ü h theo  cÇu  ñ      È m,  yªu  ch ®Ò t¸cph mang  Ýnh  ©n    t nh b¶n th×  îc phÐp  Ó  Ön    ê,  ®  th hi xa, m tho¸ng qua  µ    v ph¶i® îc tæ      chøc  gi¸m  nh   ®Þ cña  é  B V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinhoÆc   ë  S V¨n     ho¸ ­Th«ng    tincho  Ðp. ph ­ Trêng  îp sö  ông  êim É u     h  d ng   kho¶  ©n,gi¸ocô  th     hoÆc   ×nh  h ¶nh kho¶  th©n,m«     é  Ën    t¶b ph sinh dôc  ôc  ô    ph v cho  Öc  vi gi¶ng d¹y,hoÆc   äc  Ëp  ña     htc c¸ctr ng  khoa    ê Y  hoÆc   êng  ü   Ëtcã  tr M thu   quy  nh  ®Þ riªng. 2. S¶n  È m       µ  ¹t®éng      ã  éidung  Ých  Ých  ¹o    ph v¨n ho¸ v ho   v¨n ho¸ c n   k th b lùc quy  nh  ¹  Òu  quy  Õ   µ s¶n  È m   ho¸  µ  ¹t®éng  ho¸   ®Þ ti§i 3  ch l   ph v¨n  v ho   v¨n   
  2. 2 trong ®ã   ã  ×nh    ch ¶nh, ng«n  ÷, © m     ng   thanh,hµnh  ng    ®é miªu    t¶ c¶nh  ¸nh  ® giÕt ngêi d∙ man,    Ên       tra t ghª  în vµ  ÷ng  µnh  ng  r   nh h ®é kh¸c xóc  ¹m  n     ph ®Õ tÝnh  ¹ng  µ  ©n  È m   m v nh ph con  êi,tµn  Én  i  íisóc  Ët,tr¸ víitruyÒn  ng   nh ®è v   v     i thèng  hoµ  ×nh  µ  ©n    ña  ©n  éc ViÖt Nam,  yªu  b v nh ¸ic d t    kh«ng nh»m   è c¸o téi t      ¸c,b¶o  Ö   Ýnh  Üa.   v ch ngh a. Nghiªm  Ê m   Öc    c vi miªu    Ó  Ön    t¶,th hi trªnphim, b¨ng  a   ×nh, b¨ng    ®Ü h   ®Ü a   m   © thanh,s¸ch,b¸o,tranh,¶nh,trªns©n  Êu,c¸cnéidung            kh       sau: ­ M«       t¶c¶nh  u   ¬i, ®Ç r   m¸u  ch¶y,c ¾t    chÆt  õng  é  Ën  ¬  Ó  t b ph c th con  ­ ng êi. ­M«       t¶c¶nh  m   Ð m,  m   ¸,®¸nh  p  µn b¹o. ®© ch ®Ê ®   ®Ë t   ­M«       t¶c¶nh  ïngrîn, r   kinh dÞ    qu»n  ¹i®au  n  ña  qu   ®í c con  êi. ng ­M«       t¶c¶nh  tho¶ m∙n,kho¸i   ña  Îg©y  éi       c k  tr¸ t  ¸c. ­M«       µnh  ng  éi     t¶c¸ch ®é t   kh¸c. ¸c b. Trêng  îp cÇn    h  nªu  ÷ng  nh c¶nh      iÓ m   kho¶n  nh»m   è c¸o téi ghië ® a  2  t      ¸c,®Ò     cao  Ýnh  Üa  ×  îcphÐp  Ó  Ön    ê,  ch ngh th ®   th hi xa,m tho¸ng qua  µ    v ph¶i   ® îctæ    chøc  gi¸m  nh  ña  é  ®Þ c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinhoÆc   ë  S V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tincho  Ðp.   ph II  U   µ NH,  .H L KINH  DOANH   PHIM,  B¨NG   A   × NH ®Ü H §iÒu  2. 1. GiÊy  Ðp u  µnh    ph lh b¨ng,®Ü a   ×nh  Bé     h do  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinhoÆc   Së   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Êp  tinc theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  quy  Õ   ã    ®Þ ti  2  4  ch c gi¸ trÞtrong c¶  íc.    n Trêng  îp b¨ng,®Ü a   ×nh  ∙  îc phÐp u  µnh  ng  h    h ®®  lh nh kh«ng  ï hîp víi ph       thùc  Õ    a   ¬ng, Së   t ë ®Þ ph   V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ë  ¹  îc quyÒn  ¹m  tins t i   ® t ho∙n u  l hµnh  µ      é  v b¸o c¸o B V¨n     ho¸ ­Th«ng    Õt ®Þnh. tinquy   2. Nh÷ng  n  Þ  îcnh©n    ®¬ v ®   b¶n  µ  îccÊp  v®  nh∙n ®Ó         gi¸ntrªnb¨ng  ×nh  h quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  vµ  ®Þ t  i 5  4  kho¶n  §iÒu  quy  Õ   1  5  ch bao  å m: g a.H∙ng    s¶n  Êtphim; xu   b. C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  ty xu nh kh v ph¸thµnh    phim  Öt  Vi Nam  (Fafim  Öt Vi   Nam);  c¸c c«ng    ty hoÆc  trung  ©m   t ph¸t hµnh    phim  µ  Õu  ãng  v chi b tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. ph tr     ¬ c.C¸c  ¬  ë  îccÊp  Êy  Ðp    cs®  gi ph s¶n  Êt b¨ng  ×nh  nh¹c,b¨ng  ×nh  xu   h ca    h karaokª,thÓ    thao,m èt  êitrang,gi¸okhoa,d¹y ngo¹ing÷;d. C¸c  n  Þ  îc   th              ®¬ v ®   Bé V¨n     ho¸ ­Th«ng    tincho  Ðp  ph s¶n  ÊtnhÊt thêib¨ng  ×nh; xu      h ®. C¸c  µ  Êt b¶n  ã  nh xu   c s¶n  Êt b¨ng  ×nh  xu   h thay s¸ch hoÆc   Ìm  k theo  s¸ch;§èi víinh∙n       b¨ng  ×nh  h thay s¸ch hoÆc   Ìm  k theo  s¸ch  ùc  Ön  th hi theo  LuËt xuÊtb¶n.     e. C¸c  n  Þ    ®¬ v s¶n  Êt b¨ng  ×nh  ã  éi dung  xu   h cn  chuyªn  µnh    ng khiphæ   biÕn s¶n  Êt réng  i xu   r∙ ph¶i® îc c¬      quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp  ph theo    quy ®Þnh   ¹  t ikho¶n  §iÒu  quy  Õ   µ  µm  ñ  ôc d¸n  2  4  ch v l th t   nh∙n theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h
  3. 3 3. Nh∙n    d¸n    trªnb¨ng  ×nh  Côc  Ön  h do  §i ¶nh  é  (B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tin) thèng  Êt ph¸thµnh  nh     cho    ñ  ë  ÷u  c¸c ch s h b¶n  Òn    È m.  quy t¸cph ChØ   ã    c d¸n nh∙n cña  ôc  Ön    C §i ¶nh  × b¨ng  ×nh  íi® îcphÐp u  µnh. th   h m    lh Gi¸ nh∙n bao  å m   Òn      g ti b¶n  Òn  quy theo  ù  s tho¶  Ën  ÷a bªn  thu gi   mua   µ  v bªn  vµ    Ý    µnh  b¸n  chiph ph¸th nh∙n.Trêng  îp bªn    h   mua  mua  øt  ét  Çn    ® m ph hay toµn  é  b b¶n  Òn      µnh    ¹m    µn  èc  quy ®Ó ph¸th trªnph vito qu hay  khu  ùc,th× hai v    bªn  Ïtho¶ thuËn  è  s    s nh∙n kÌm    theo trªnc¬  ë  îp ®ång      sh  kinhtÕ  ô  Ó.   c th 4.  ¬n  Þ   îc cÊp  § v®  nh∙n ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý viÖc  ö  ông  l  sd nh∙n ® îccÊp. Nh∙n  Êp       c cho  b¨ng  ×nh  µo  h n chØ  îcsö  ông  ® d cho  b¨ng  ×nh  h ®ã.  Trªn nh∙n ph¶ighi®Çy        ôc  ∙         ®ñ c¸c®Ò m ® in. 5. Khi b¸n     b¶n  Òn  quy b¨ng  ×nh  h cho  n  Þ  ®¬ v hoÆc     ©n  c¸ nh kh¸c,®¬n     vÞ   îc cÊp  ®  nh∙n ph¶i cung  Êp    è îng    c ®ñ s l nh∙n  ∙      ® ghi trªnb¨ng  ×nh  h theo  tho¶ thuËn  µ     ®∙  ý  Õt.   m haibªn  k k §iÒu  3. §iÒu  Ön  µ  ñ  ôc  ©n   ki v th t nh b¶n b¨ng  a   ×nh    ®Ü h ®Ó kinh doanh    quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  quy  Õ   îccô  Ó    t i 2  5  ch ®   th nh sau: a.§iÒu  Ön:   ki ­ Cã   ¬  ë  Ët chÊt b¶o  ¶m     csv    ® b¨ng  ×nh  îc nh©n  h ®  b¶n    ®Ó phæ   Õn  bi ph¶i®¹t tiªuchuÈn  ü  Ët vÒ   ×nh  µ  Õng      k thu   h v ti theo    Èn  tiªuchu "b¨ng chuÈn    video"ban  µnh  Ìm    h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 103  Q§/§A  µy  1­ ng 18­ 1991  ña  é  cB V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. ­ Cã   ü  Ëtviªn® îc cÊp    k thu       chøng chØ  ×nh ®é   õ trung cÊp  ëlªnvÒ   tr   t     tr     ®iÖn  ö,video; t  ­ Cã   ý  Öu    k hi riªng®¨ng  ý  ¹ Côc  Ön    k t  i §i ¶nh        ®Ó intrªnb¨ng  ∙  îcnh©n  ®®   b¶n. b.Thñ  ôc:   t Ph¶icã  å  ¬  öiCôc  Ön    hsg  §i ¶nh.Hå   ¬  å m   ã:   sg c ­ §¬n    Ðp  Gi¸m  c  n  Þ  ý    ng  Êu. N Õ u   µ ®¬n  Þ     xin ph do  ®è ®¬ v k tªn ®ã d  l  v thuéc  Òn  quy qu¶n  ýcña  a   ¬ng  l  ®Þ ph ph¶icã  b¶n    Þ   ña  ë       v¨n  ®Ò ngh c S V¨n ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹      tins t iTrong  n  . ®¬ ph¶ighirâ:tªn®¬n  Þ    Ðp, ®Þa  iÓ m        v xinph   ® ho¹t®éng  ©n    nh b¶n b¨ng  ×nh, cam   Õt  h   k kh«ng    ¹m  viph quy  nh  Ò   ®Þ v phæ   biÕn,kinh doanh      b¨ng  ×nh  µ  h v quy  nh  Ò   Òn    ®Þ v quy t¸cgi¶. ­ B¶n      kª khaic¬  ë  ËtchÊtkü  Ët®Ó   ¹t®éng  ©n    sv    thu   ho   nh b¶n  b¨ng  a   ®Ü h×nh. ­ Danh    s¸ch kü  ËtviªnkÌm    thu     theo  b¶n  sao  chøng  chØ  ã c«ng  (c   chøng)  vÒ   iÖn  övideo. ® t  B¶n  ¨ng  ý  ý  Öu  ® k k hi riªngtrªnb¨ng  ña  n  Þ.    c ®¬ v c.Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬,Côc  Ön    th   30  k t  nh ®ñ h s   §i ¶nh  Ðt x  cÊp  Êy phÐp  µnh  Ò,  Õu  õchèiph¶icã    gi   h ngh n t      v¨n b¶n    êi tr¶l . d. §¬n  Þ  ©n    v nh b¶n b¨ng  ×nh    h ®Ó kinh doanh    chØ  îc ho¹t®éng    ®    sau khicã  Êy  Ðp  ña  ôc  Ön    gi ph cC §i ¶nh  µ  µn  µnh    ñ  ôc ®¨ng  ý  v ho th c¸c th t   k kinh  doanh theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Ët. Lu §iÒu  4.
  4. 4 1. Thñ  ôc m ë   öa  µng    t  ch b¨ng  ×nh  h quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  quy  2  8  chÕ   îccô  Ó    ®   th nh sau: §¬n  Þ   ã    iÒu  Ön  v c ®ñ ® ki quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  cña  1  8  quy  Õ   ch muèn  ë   öa  µng  mch b¨ng  ×nh  h ph¶icã  n  öiSë     ®¬ g   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹   tins t i, trong ®¬n    â tªnngêiphô    ghir       tr¸chcöa  µng.N Õ u   êiphô    h   ng   tr¸chcöa  µng  µ   h l  nh©n    îp ®ång  viªnh   ph¶icã  îp ®ång    ng  Ìm    h  lao ®é k theo.KÌm    theo  n  ®¬ ph¶i   cã ph¶icã  Êy x¸cnhËn  a  iÓ m   ë   öa  µng  ña  û     gi     ®Þ ® mch c U ban  ©n  ©n  ­ nh d ph êng,x∙së  ¹ .     ti Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn    å  ¬,Së   th   15  k t    ®ñ h s   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin ph¶icÊp  Êy phÐp  ¹t®éng. N Õ u   õchèiph¶icã      gi   ho     t      v¨n b¶n    êi tr¶l . 2.C¸c  öa  µng  ilýb¸n  µ    ch ®¹     v cho    thuªb¨ng  ×nh  ∙  îcphÐp  ¹t®éng  h ®®   ho   tr ckhiban  µnh  í    h quy  Õ,  Õu  ã    iÒu  Ön  ch n c ®ñ ® ki theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1 §iÒu  quy  Õ   µy  èn  Õp tôc ho¹t®éng  8  ch n mu ti       ph¶ilµm  ñ tôc chuyÓn  µnh    th     th cöa  µng  h b¨ng  ×nh  ña    n  Þ  h c c¸c®¬ v quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  quy  Õ. ®Þ t  i 1  5  ch §iÒu  5. Thñ  ôc xin cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ò   Õu  t    gi ph h ngh chi phim b¨ng  a   ×nh    ®Ü h quy ®Þnh  ¹ §iÒu  quy  Õ   îccô  Ó    t i 9  ch ®   th nh sau: 1.    Tæ chøc, c¸ nh©n  Ó   nhµ  µng  uèng, qu¸n  µ     k c¶  h ¨n    c phª,gi¶ikh¸t     muèn   Õu  chi phim, b¨ng  ×nh      h ®Ó kinh doanh hoÆc  thu  ót kh¸ch  h  ph¶i cã    ®¬n  öiSë  g   V¨n     ho¸ ­Th«ng    ë  ¹   tins t iTrong  n    â: . ®¬ ghir ­Tªn  chøc,c¸nh©n    Ðp.   tæ     xinph ­Tªn  äi, a    g  ®Þ chØ  iÓ m   Õu  ® chi phim,b¨ng  ×nh.   h ­Sè îng phßng   l  kh¸n gi¶,diÖn  Ých  µ  è  Õ   çi phßng.    t v s gh m   ­ §¶m     b¶o  ¬ichiÕu  n  phim,b¨ng  a   ×nh  µmét  iÓ m   ¹t®éng        ®Ü h l  ® ho   v¨n ho¸ s¹ch,®Ñp.   ­Cam   Õt kh«ng    ¹m  ®Þnh  Ò  u  µnh,kinhdoanh    k  viph quy  v lh    phim,b¨ng  a     ®Ü h×nh. 2. KÌm    theo  n  ®¬ ph¶icã    b¶n    Ën  Ò   Òn  ö  ông  µ,   c¸c v¨n  x¸c nh v quy sd nh   ®Êt. 3. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn    å  ¬.Së     th   30  k t    ®ñ h s   V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinxÐt cÊp  Êy phÐp  µnh  Ò,  êng  îp tõchèiph¶icã       gi   h ngh tr h        v¨n b¶n    êi tr¶l . 4. Tæ     chøc, c¸ nh©n     chØ   îc ho¹t®éng  ®    kinh doanh  Õu    chi phim, b¨ng    ®Ü a   ×nh  h sau    ã  Êy  Ðp  ña  ë   khi c gi ph c S V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ë  ¹  µ  µn  tins t i ho v thµnh    ñ tôc®¨ng  ý  c¸cth     k kinhdoanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Ët. lu   II   U   µ NH,  IL H . KINH  DOANH   B¨NG   A   ¹C ®Ü NH §iÒu  6. §iÒu  Ön  µ  ñ  ôc  ©n   ki v th t nh b¶n b¨ng  a   ¹c    ®Ü nh ®Ó kinh doanh    quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  quy  Õ   îccô  Ó    t i 2  14  ch ®   th nh sau: 1.§iÒu  Ön:   ki ­Cã   ¬  ë  ËtchÊtthiÕtbÞ    csv      chuyªn dïng ®Ó   ©n      nh b¶n  b¨ng  a   ¹c. ®Ü nh ­ Kü   ËtviªnvËn  µnh  ÕtbÞ   ã    thu     h thi   c chøng chØ  Ò   iÖn  ö,© m   v® t  thanh  do  ¬  ë  o  ¹ohîp ph¸p cÊp. c s ®µ t      
  5. 5 2.Thñ  ôc:   t ­ Cã   n    Êp  Êy phÐp  µnh  Ò   öiSë    ®¬ xinc gi   h ngh g   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹ tins t   i trong ®¬n    â:Tªn  n  Þ    Ðp; ®Þa  iÓ m   ©n    ghir   ®¬ v xinph   ® nh b¶n b¨ng  a   ¹c; ®Ü nh   danh  s¸ch kü  Ëtviªn;cam   Õt    thu     k kh«ng  ©n  nh b¶n b¨ng  a   ¹c cÊ m   ®Ü nh   phæ   biÕn  µ  v kh«ng    ¹m  viph quy  nh  Ò   Òn    ®Þ v quy t¸cgi¶. Sau    ã  Êy  Ðp  µnh  Ò,  khic gi ph h ngh ph¶ithùc hiÖn  ñ tôc xingiÊy  Ðp       th       ph kinhdoanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Ët. lu Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn    å  ¬,Së   th   30  k t    ®ñ h s   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin xÐt cÊp  Êy phÐp  µnh  Ò,  êng  îp tõchèiph¶icã      gi   h ngh tr h        v¨n b¶n    êi tr¶l . §iÒu  7. 1.C¸c    b¶n  ¹c s¸ng    ícc¸ch m¹ng  µ  ícn¨m  nh   t¸ctr     v tr   1975  íi Õ     þ  d  ch ®é ngu quyÒn  µiGßn  îcphÐp  S  ®  phæ   Õn  bi bao  å m: g a. C¸c    b¶n  ¹c,bµica  îcghitrong Danh  ôc  ÷ng  µih¸t® îcphÐp  nh     ®       m nh b     sö  ông  ¹ c¸cv¨n b¶n  d t      i sau  y: ®© ­ Th«ng  sè  ­ V¨n    b¸o  1    b¶n  è  s 135/ANM   µy  10­ ng 15­ 1989  ña  ôc  m   cC— nh¹c vµ  óa.  M ­ Th«ng  sè  ­ V¨n    b¸o  2    b¶n  è  s 1435/VH­ ngµy  8­ TB  10­ 1991  ña  é     c B V¨n ho¸ ­Th«ng    Ó      tinTh thao vµ  lÞch (nay lµBé    Du        V¨n     ho¸ ­Th«ng  . tin) ­ Th«ng b¸o  è  ­  s 3  V¨n  b¶n  è  s 256  µy  1­ ng 28­ 1992  ña  é   c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    µ  Ó   tinv Th thao (nay lµBé        V¨n     ho¸ ­Th«ng  . tin) ­ Th«ng  sè  ­ V¨n    b¸o  4    b¶n  è  s 2168/VH­ ngµy  7­ TB  18­ 1992  ña  é     c B V¨n ho¸ ­Th«ng    µ  Ó      tinv Th thao (nay lµBé        V¨n     ho¸ ­Th«ng  . tin) ­Th«ng  sè  ­V¨n    b¸o  5   b¶n  è  s 453/VHTT­TB  µy  2­ ng 28­ 1995  ña  é    c B V¨n ho¸ ­Th«ng     tin. b. C¸c    b¶n  ¹c,bµi ca  ∙  îc Së   nh     ® ®   V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tincho  Ðp  ph phæ   biÕn. c. C¸c    b¶n  ¹c,bµi ca  ∙  îc ®µi  nh     ® ®   ph¸tthanh,truyÒn  ×nh      h ph¸tsãng;     c¸c nhµ  Êt b¶n, c¸c c¬  ë    xu       s s¶n  Êt b¨ng  a   ¹c hîp ph¸p    µnh; ® îc xu   ®Ü nh     ph¸th    ®¨ng        ¹pchÝ; sö  ông  trªnc¸c b¸o,t    d trong c¸c phim  ∙  îcphÐp     ®®  phæ   Õn;sö  bi   dông trong c¸cch¬ng  ×nh nghÖ   Ët® îcphÐp     tr   thu     c«ng  Ôn. di d. C¸c    b¶n  ¹c,bµica  nh     kh¸c ® îc Bé       V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tincho  Ðp  ph phæ   biÕn. 2. C Ê m  u  µnh    ¹ b¨ng  a   ¹c s¶n  Êt hoÆc   Ëp  Èu  õ níc   lh c¸clo i   ®Ü nh   xu   nh kh t     ngoµi m µ   a  îc Bé     ch ®   V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tinhoÆc   ë   S V¨n ho¸    ­ Th«ng      tincho phÐp u  µnh. lh IV.HO¹T  NG     ®é V¨N  HO¸  µ   Þ CH   ô   VD V V¨N HO¸  ¬I  N C«NG   é NG C §iÒu  8. Tæ  chøc, c¸ nh©n  èn     mu kinh doanh  ¹t®éng    ho   v¨n ho¸ c«ng  éng    c quy ®Þnh  ¹  tikho¶n  §iÒu  quy  Õ   2  18  ch ph¶icã  å  ¬  öiSë     h s g   V¨n     ho¸ ­ Th«ng    tin së  ¹ xincÊp  Êy phÐp  µnh  Ò. t    i gi   h ngh Hå   ¬  å m   ã: sg c 1.§¬n    Ðp, trong®¬n    â:   xinph     ghir
  6. 6 ­ Hä       tªn,n¨m  sinh ­N¬i ®¨ng  ý  é  Èu  êng  ó    k h kh th tr ­Ngh Ò     nghiÖp ­Néi dung       xinkinhdoanh   ­§Þa  iÓ m,  Ön  Ých  ö  ông      ® di t sd ®Ó kinh doanh.   2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  Ön  Ých  nh quy s d di t kinhdoanh.   3.B¶n      kª khaiph¬ng  Ön,thiÕtbÞ    ti     chuyªn dïng.   4.Chøng    chØ  ×nh ®é   tr   chuyªn m«n  ña  êivËn  µnh  ÕtbÞ.   c ng   h thi   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn    å  ¬,Së   th   30  k t    ®ñ h s   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin xem   Ðt  µ  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ò,  êng  îp  õ chèiph¶icã    x v c gi ph h ngh tr h t      v¨n b¶n    tr¶ lêi. Sau    ã  Êy  Ðp  µnh  Ò   khic gi ph h ngh ph¶ithùc hiÖn  ñ tôc xin giÊy  Ðp       th       ph kinhdoanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Ët. lu §iÒu  9. Ho¹t ®éng    v¨n ho¸  ôc  ô  éi bé  ph v n   quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  quy  2  19  chÕ   µ nh÷ng  ¹t®éng  l  ho   v¨n ho¸  ôc  ô  bé  ph v c¸n  c«ng  ©n    nh viªnchøc trong  néibé  µnh,c¬    ng   quan,®¬n  Þ,kh«ng    Òn.   v  thu ti Trêng  îp  chøc  ¹t®éng  h tæ  ho   v¨n ho¸ nh»m   ôc  ch  õ thiÖn  ã    m ®Ý t  c thu tiÒn hoÆc     quyªn gãp    ph¶i® îcSë      Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Ò   Þ    X∙    ngh Së V¨n     ho¸ ­Th«ng    ë  ¹ cÊp  Ðp. tins t   i ph Riªng  Öc  chøc  éi diÔn  vi tæ  h  nghÖ   Ët quÇn  óng  thu   ch ph¶i tu©n    theo  quy  Õ   Ò   éidiÔn  Ö   ËtquÇn  óng" do  é  ch v "H   ngh thu   ch   B V¨n    ho¸ ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 165/VH­ ngµy  th¸ng8  Q§  18    n¨m  1987. §iÒu  10. ViÖc  Öt,cÊp  Êy phÐp  duy   gi   c«ng  Ôn  i víi   ë  Ôn  ©n  Êu,c¸c di ®è     v di s kh     c¸c ch¬ng  ×nh  m óa   ¹c quy  nh  ¹  tr ca  nh   ®Þ tikho¶n  §iÒu  quy  Õ   îc ph©n  3  21  ch ®   cÊp    nh sau: 1. Côc    Ngh Ö   Ët biÓu  Ôn  Öt  µ  Êp  Êy  Ðp  thu   di duy v c gi ph c«ng  Ôn  i di ®è   víi   n  Þ  Ö   Ëtcña    ®¬ v ngh thu   c¸c Trung  ng. ¬ 2. Së    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Öt  µ  Êp  Êy phÐp  tinduy v c gi   c«ng  Ôn  i víi   di ®è     c¸c ®¬n  Þ  Ö   Ëtdo  a  ¬ng  v ngh thu   ®Þ ph qu¶n  ý. l GiÊy  Ðp  ph c«ng  Ôn  ña  ôc  di c C Ngh Ö   Ët biÓu  Ôn  µ  ë   thu   di v S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã    Þtrong ph¹m    níc. tinc gi¸tr     vic¶  Trêng  îp  ë  Ôn  ∙  îc phÐp  h v di ® ®   c«ng  Ôn  ng  di nh kh«ng  ï hîp  íithùc ph   v     tÕ    a   ¬ng  ×  ë   ë ®Þ ph th S V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ë  ¹  îc quyÒn  ¹m  tins t i   ® t ho∙n c«ng    diÔn  µ      é  v b¸o c¸o B V¨n     ho¸ ­Th«ng    Õt ®Þnh. tinquy   §iÒu  11. ViÖc  ö  ông    sd c¸c b¶n  ¹c,bµi h¸ttrong vò  êng, trong phßng  nh         tr     karaokª   thùc  Ön  hi theo  íng  Én  ¹  Òu  cña  h d ti §i 7  Th«ng   nµy. Danh  ôc    µi h¸t t   m c¸c b     trong phßng karaokª ph¶i ® îc Së         V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ý    Ën  µ  ng  tink x¸c nh v ®ã dÊu    õng trang. trªnt  
  7. 7 V.  B¸N  S¸CH,  B¸O, TRANH,    ¶NH,  Þ CH   µ   L V CHO   THUª  S¸CH §iÒu  12. S¸ch  Êt b¶n    Ðp  xu   tr¸ph i quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  quy  Õ   µnh÷ng  ®Þ t  i 2  26  ch l   tªns¸ch (kÓ  b¶n      c¶  ph«t«coppy)viph¹m  ét     m trongc¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1. Kh«ng  îc Côc  Êt  ®  Xu b¶n  Êp  Ën  ¨ng  ý  ch nh ® k trong  Õ   ¹ch  Êt k ho xu   b¶n  ña    µ  Êtb¶n. c c¸cnh xu   2. Kh«ng  îcCôc  Êt b¶n    ®  xu   hoÆc   ë  S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹ cÊp  Êy tins t i  gi   phÐp  Êtb¶n. xu   §iÒu  13. S¸ch  Ëp  Èu  i Ðp  nh kh tr¸ ph   quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  quy  Õ   µ 2  26  ch l   nh÷ng    tªn s¸ch    Õng  Öt hoÆc   Õng  íc ngoµi nhËp  Èu  µo      in ti Vi   ti n    kh v l∙nhthæ ViÖt Nam   Ó   b¶n    k c¶  ph«t«coppy  µ   m kh«ng  îcBé  ®   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinhoÆc   Së V¨n     ho¸ ­Th«ng    tincho  Ðp. ph     ÒU  VI.§I KHO¶N   THI  µ NH H §iÒu  14. Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi Th«ng   nµy  Õu   t n ph¸thiÖn  ã  ÷ng      c nh quy ®Þnh  a  îp  ý,yªu  Çu    ë   ch h l   c c¸c S V¨n ho¸    ­ Th«ng      chøc, c¸ nh©n  tin,c¸c tæ     ph¶n    Ò   é  ¸nh v B V¨n     ho¸ ­Th«ng      tin®Ó nghiªncøu  öa  æi.   s®

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản