Thông tư 06/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư 06/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc quy định tạm thời về nhập khẩu rượu năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 06/1998/TT­B T M  n g µ y   26 th¸ng 3 n¨ m  1998 q u y  ® Þ n h  t¹m thêi Ò  n h Ë p  k h È u  rîu n¨ m    v 1998 C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh cña ChÝnh phñ  33/CP  sè  ngµy 19/4/1994  qu¶n  vÒ  lýnhµ            níc®èi víiho¹t®éng xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  11/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  23/01/1998    chÕ  vÒ c¬  ®iÒu hµnh xuÊt,nhËp    khÈu  n¨m  1998  thùc hiÖn  vµ    chñ  ¬ng  tr cña Nhµ    tiÕtkiÖm     nícvÒ    tiªudïng trong t×nh    h×nh kinh tÕ,x∙héi         cña      níctahiÖn nay; Bé Th¬ng    m¹i t¹m    thêiquy ®Þnh  híng  vµ  dÉn viÖc nhËp khÈu  îu n¨m  r   1998  sau: nh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. Th«ng     tnµy  quy ®Þnh viÖc  nhËp  khÈu  îu vµ      îu nhËp  r   tiªuthô r   khÈu  n¨m 1998, trõviÖc      nhËp  khÈu  îu ®Ó   r   b¸n  c¸c cöa  ë    hµng miÔn thuÕ (Duty   Free  Shop). 2. R îu nhËp      khÈu    nãi trong Th«ng     tnµy      i îu hoÆc       îu lµ c¸c lo¹    r níc cèt r   do    nícngoµis¶n    xuÊt® îcnhËp      khÈu vµo ViÖtNam.   3.R îunhËp      khÈu u  l th«ng    tr trªnthÞ  êng  ph¶icã  ®iÒu    ®ñ  kiÖn  sau: ­Cã    chøng    tõnhËp  khÈu    theo quy  hîp lÖ    ®Þnh  hiÖn  hµnh. ­ §∙ ® îcd¸n        tem  îu nhËp  r   khÈu  theo  quy  ®Þnh  (®èivíi i îu ®ãng          lo¹ r chai   t¹ nícngoµi).     i Riªng  ir   lo¹  îu ®ãng  chai t¹    i ViÖt Nam     b»ng      îu nhËp  níc cèt r   khÈu    trªn bao  vµ  b×  nh∙n hiÖu  îu ngoµiphÇn      r     ghib»ng  tiÕng    nícxuÊt xø    cßn  ph¶ighi     b»ng tiÕng ViÖtNam:      tªn,®Þa  chØ  së  c¬  s¶n  xuÊt,sè    GiÊy  phÐp ®Çu    t(®èi  víi  doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi)hoÆc     GiÊy phÐp s¶n xuÊt,®é    cån  trongr   kh«ng   îuvµ  ph¶id¸n    tem îunhËp  r   khÈu.   II. Ò u kiÖ n n h Ë p  k h È u  rîu:  §i 1. Bé    Th¬ng      nhu  m¹i c¨n cø  cÇu    tiªudïng  tõng  ë  khu vùc,lùa chän      mét  sè doanh  nghiÖp  ®ñ    cã  c¸c ®iÒu  kiÖn sau ®©y  lµm  ®Çu  mèi nhËp  khÈu  îu r   (lo¹r    îu®ãng  i chait¹ nícngoµi)n¨m        i   1998: ­ Doanh nghiÖp nhµ    GiÊy  níc cã  phÐp  kinh doanh xuÊt nhËp khÈu  ngµnh  hµng    phïhîp. ­ §∙ cã        qu¸ tr×nh nhËp    khÈu  îu trong 2  r     n¨m 1996­1997        víitrÞ gi¸b×nh  qu©n    mçi n¨m    trªn200.000  USD. C¸c doanh nghiÖp    s¬    göihå  xin nhËp khÈu  îu n¨m  r   1998  Bé  vÒ  Th¬ng  m¹i(Vô    Qu¶n    lýxuÊtnhËp    khÈu,21    Ng« QuyÒn   Néi). ­Hµ 
  2. 2 Trªn  së  c¬  v¨n  b¶n  chÊp  thuËn  cña  Th¬ng      Bé  m¹i,c¸c doanh  nghiÖp  lµm      thñ tôcnhËp  khÈu    quan    t¹ c¬  i h¶iquan cöa khÈu,kh«ng    ph¶ixinchØ        tiªu cña  Th¬ng    Bé  m¹i.Riªng ®èi víi i îu cã  cån    ®é                ®é  lo¹ r tõ 30  trëlªnmçi  doanh  nghiÖp  chØ   îc nhËp  ®   khÈu          trÞ gi¸tèi®a 150.000 USD   (Mét tr¨m    n¨m  ¬i m   ngµn)/n¨m,vît           gi¸trªnph¶i® îcphÐp  trÞ     cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 2. C¸c    doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tníc ngoµithùc hiÖn      theo quy ®Þnh  vÒ xuÊt nhËp    khÈu hµng  ho¸ cña LuËt ®Çu        t níc ngoµi t¹    iViÖt Nam   c¸c   vµ    v¨n b¶n ph¸p    li   luËtcã  ªnquan  ®Õn  viÖc thùc hiÖn    LuËt ®Çu      t níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam,    riªng®èi víic¸c doanh          nghiÖp  kinh doanh    kh¸ch s¹n,nhµ      hµng    ¨n uèng,khu  lÞch nhËp    du    khÈu  îuchØ  îcb¸n  r   ®   cho  kh¸ch sö    dông   t¹ chç  i trong  ph¹m    vikh¸ch s¹n,nhµ      hµng    ¨n uèng,khu  lÞch cña    du    doanh  nghiÖp. 3.VÒ     nhËp  khÈu     îu: níccètr ­ C¸c    doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi thùc    hiÖn theo quy ®Þnh  cña  LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖtNam   c¸cv¨n b¶n     i   vµ      ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp kh¸cBé    Th¬ng    m¹icÊp  giÊy phÐp    nhËp khÈu  trªnc¬  cã    së  GiÊy  phÐp s¶n  xuÊt r   c¬    îudo  quan  thÈm  cã  quyÒn cÊp.Doanh    nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn      ®óng    c¸c quy ®Þnh cña ph¸p      luËtvÒ quyÒn  h÷u  së  c«ng nghiÖp  ®¶m   vµ  b¶o  sinh,an  vÖ    toµn thùc phÈm.   4.C¸c    doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu îuph¶ithùc hiÖn    r       c¸cquy  ®Þnh  sau: ­ ChØ   bu«n      b¸n  (b¸nxØ)  îu nhËp  r   khÈu cho     îng cã  c¸c®èi t   §¨ng  kinh ký    doanh  Æt   m hµng îutheo quy  r     ®Þnh  hiÖn hµnh. ­ ChÊp  hµnh chÕ     ®é ho¸ ®¬n, chøng      tõ, sæ s¸ch    kÕ to¸n theo    quy  ®Þnh  ph¶icËp  vµ    nhËt sæ     s¸ch l   îu nhËp   îng r   khÈu  cho  b¸n  tõng  ¬ng  th nh©n  vµ  ®Þa  chØ cña hä. ­ Göi b¸o        c¸o hµng  th¸ngt×nh    h×nh  nhËp  khÈu  tiªuthô r   vµ      îunhËp  khÈu  vÒ     Bé Th¬ng  m¹i  (Vô Qu¶n    lý xuÊt nhËp khÈu  Vô   vµ  ChÝnh  s¸ch  ¬ng  th nghiÖp  trong níc).   III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõ ngµy  ®Õn   15  kÓ    ký  ngµy  31/3/1999. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn        c¸c ®Þa  ph¬ng, doanh    nghiÖp cÇn ph¶n  ¸nh  vÒ  Th¬ng      Bé  m¹ic¸cvÊn      ®Ò ph¸tsinh®Ó     kÞp      thêibæ sung,®iÒu    chØnh. 
Đồng bộ tài khoản