Thông tư 06/2002/TT-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
69
lượt xem
2
download

Thông tư 06/2002/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2002/TT-BTP về giao dịch bảo đảm do Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2002/TT-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2002/TT-BTP Hà N i, ngày 28 tháng 2 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TƯ PHÁP S 06/2002/TT-BTP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2002 HƯ NG D N M T S QUY NNH C A NGHN NNH S 165/1999/N -CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1999 C A CHÍNH PH V GIAO DNCH B O M Căn c Ngh nh s 38/CP ngày 4 tháng 6 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh nh s 165/1999/N -CP ngày 19 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v giao d ch b o m, Nh m b o m thi hành th ng nh t Ngh nh s 165/1999/N -CP ngày 19 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v giao d ch b o m, B Tư pháp hư ng d n m t s v n sau ây: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. V ph m vi áp d ng quy đ nh t i Đi u 1 c a Ngh đ nh 165 1.1 Ngh nh s 165/1999/N -CP ngày 19 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v giao d ch b o m (sau ây g i t t là Ngh nh 165) ư c ban hành nh m c th hoá các quy nh v c m c , th ch p, b o lãnh trong B Lu t Dân s . Do ó, Ngh nh này ư c áp d ng th ng nh t i v i vi c ký k t, th c hi n h p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n b o m th c hi n nghĩa v dân s và x lý tài s n c m c , th ch p, b o lãnh. 1.2 Trong trư ng h p pháp lu t chuyên ngành có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh 165 v cùng m t v n , thì áp d ng quy nh ó c a pháp lu t chuyên ngành; n u không có quy nh, thì áp d ng các quy nh c a Ngh nh 165 và Thông tư này. Sau ây là m t s trư ng h p c th : a) Vi c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n b o m th c hi n nghĩa v trong giao d ch kinh t , thương m i ph i tuân theo các quy nh có liên quan c a văn b n quy ph m pháp lu t v giao d ch kinh t , thương m i; n u không có quy nh, thì áp d ng các quy nh tương ng c a Ngh nh 165 và Thông tư này. Ví d : i v i vi c x lý tài s n c m c , th ch p, b o lãnh thu h i n cho t ch c tín d ng, thì áp d ng các quy nh t i chương V c a Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng và văn b n hư ng d n thi hành; n u không có quy nh, thì áp d ng các quy nh tương ng c a Ngh nh 165 và Thông tư này.
  2. b) Vi c th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t ph i tuân theo các quy nh có liên quan c a pháp lu t v t ai; n u không có quy nh, thì áp d ng các quy nh tương ng c a Ngh nh 165 và Thông tư này. Vi c xác nh th t ưu tiên thanh toán khi x lý quy n s d ng t trong trư ng h p th ch p b o m th c hi n nhi u nghĩa v ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 14 c a Ngh nh 165 và i m 8.2 kho n 8 M c II c a Thông tư này. c) Vi c c m c , th ch p tàu bay dân d ng Vi t Nam, tàu bi n Vi t Nam ph i tuân theo các quy nh có liên quan c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam, B lu t Hàng h i Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành; n u không có quy nh, thì áp d ng các quy nh c a Ngh nh 165 và Thông tư này. 1.3 i v i vi c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n b o m th c hi n nghĩa v trong giao d ch dân s , kinh t , thương m i có y u t nư c ngoài, thì trư c h t áp d ng các quy nh c a i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia; n u không có quy nh, thì căn c i u 834 c a B Lu t Dân s , vi c áp d ng pháp lu t Vi t Nam v giao d ch b o m ư c th c hi n như sau: a) Trong trư ng h p giao d ch b o m ư c giao k t t i Vi t Nam, thì ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v hình th c giao d ch b o m; b) Trong trư ng h p giao d ch b o m ư c th c hi n t i Vi t Nam, thì quy n và nghĩa v c a các bên ư c xác nh theo pháp lu t Vi t Nam v giao d ch b o m, n u các bên không có tho thu n khác; c) Trong trư ng h p giao d ch b o m ư c giao k t t i Vi t Nam và th c hi n hoàn toàn t i Vi t Nam ho c h p ng th ch p, b o lãnh b ng b t ng s n t i Vi t Nam, thì ph i tuân theo pháp lu t Vi t Nam v giao d ch b o m; d) i v i h p ng c m c , th ch p tàu bay dân d ng Vi t Nam, tàu bi n Vi t Nam, n u ký k t Vi t Nam, thì ư c gi i quy t theo pháp lu t Vi t Nam v giao d ch b o m; n u ký k t nư c ngoài thì ư c gi i quy t theo pháp lu t c a nư c nơi ký k t h p ng. 1.4 Ngh nh 165 và Thông tư này cũng ư c áp d ng i v i vi c giao k t, th c hi n giao d ch b o m và x lý tài s n b o m trong trư ng h p có cá nhân là ngư i nư c ngoài, pháp nhân nư c ngoài tham gia. 2. V vi c b o m th c hi n nghĩa v trong tương lai theo quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Ngh nh 165 Các bên ư c tho thu n v vi c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n b o m th c hi n nghĩa v hi n t i ho c nghĩa v trong tương lai. Trong trư ng h p các bên tho thu n v vi c b o m th c hi n nghĩa v trong tương lai, thì nghĩa v này ph i ư c mô t trong văn b n v giao d ch b o m. Khi nghĩa v trong tương lai ư c xác l p, các bên ph i l p ph l c mô t c th v nghĩa v , th i h n th c hi n nghĩa v ; trong trư ng h p giao d ch b o m ã ư c ăng ký, thì ph i ăng ký thay i nghĩa v ư c b o m theo quy nh c a pháp lu t v giao d ch b o m. Vi c ăng ký thay i nghĩa v không làm thay i th t ưu tiên thanh toán c a bên nh n b o
  3. m khi x lý tài s n b o m, n u vi c b o m th c hi n nghĩa v trong tương lai ư c các bên tho thu n khi ký k t giao d ch b o m. Ví d : Ngày 1 tháng 1 năm 2001, A ng ý cho B vay 100 tri u ng xây d ng nhà máy, ng th i h tho thu n n u B c n b sung v n hoàn thi n nhà máy trong Quý IV năm 2001, thì A s cho B vay ti p. b o m cho vi c tr n kho n vay 100 tri u ng nêu trên, B l p h p ng th ch p ngôi nhà tr giá 300 tri u ng cho A, ng th i, các bên tho thu n ngoài vi c b o m th c hi n nghĩa v hi n t i ( là nghĩa v tr n kho n vay 100 tri u ng), ngôi nhà này cũng ư c dùng b o m vi c tr n kho n vay ti p theo c a B trong Quý IV năm 2001. Ngày 15 tháng 10 năm 2001, B ti p t c vay A 150 tri u ng. Trong trư ng h p này nghĩa v tr n 150 tri u ng c a B là nghĩa v trong tương lai và cũng ư c b o m b ng h p ng th ch p nhà tr giá 300 tri u ng c a B. 3. V vi c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n hình thành trong tương lai theo quy nh t i kho n 3 i u 4 c a Ngh nh 165 Các bên ư c tho thu n v vi c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n hình thành trong tương lai và có th l a ch n tài s n thu c m t trong các trư ng h p sau ây: 3.1 T i th i i m ký k t giao d ch b o m, tài s n ó chưa t n t i; ch sau th i i m ký k t giao d ch b o m, tài s n m i ư c hình thành và thu c s h u c a bên b o m (ví d : c m c b ng tài s n là tàu bi n ư c óng sau khi Ngân hàng cho vay v n); 3.2 T i th i i m ký k t giao d ch b o m, tài s n có th là hàng hoá ang ư c s n xu t, công trình ang ư c xây d ng; ch sau th i i m ký k t giao d ch b o m, tài s n m i ư c hình thành ng b và thu c s h u c a bên b o m (ví d : c m c dây chuy n s n xu t ang ư c l p ráp, th ch p nhà ang ư c xây d ng); 3.3 T i th i i m ký k t giao d ch b o m, tài s n ang t n t i, nhưng chưa hoàn t t th t c xác nh n quy n s h u c a bên b o m; ch sau th i i m ký k t giao d ch b o m, tài s n m i thu c s h u c a bên b o m b ng vi c hoàn thành th t c chuy n quy n s h u như mua bán, trao i, t ng cho, cho vay, th a k ; 3.4 Ngu n thu nh p h p pháp theo các căn c ư c quy nh t i i u 176 c a B Lu t Dân s mà bên c m c , th ch p, b o lãnh có ư c sau th i i m ký k t giao d ch b o m. 4. V vi c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n mà Nhà nư c giao cho doanh nghi p nhà nư c qu n lý, s d ng theo quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Ngh nh 165 Doanh nghi p nhà nư c ư c dùng tài s n mà Nhà nư c giao cho doanh nghi p qu n lý, s d ng c m c , th ch p, b o lãnh. Trong trư ng h p pháp lu t v doanh nghi p nhà nư c và các văn b n pháp lu t khác có liên quan quy nh vi c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép, thì doanh nghi p nhà nư c ch ư c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n ó, n u ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n.
  4. 5. V vi c tài s n c m c , th ch p, b o lãnh ph i là tài s n ư c phép giao d ch và không có tranh ch p theo quy nh t i kho n 2 i u 5 c a Ngh nh 165 5.1 Tài s n ư c phép giao d ch là tài s n không b c m lưu thông theo quy nh c a pháp lu t t i th i i m ký k t giao d ch b o m. 5.2 Tài s n không có tranh ch p là tài s n mà t i th i i m ký k t giao d ch b o m, ch s h u ho c ch s d ng tài s n ó không b ngư i th ba khi u n i, kh i ki n t i Toà án ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n v quy n s h u, quy n s d ng tài s n. II. M T S V N Đ C TH TRONG VI C KÝ K T, TH C HI N H P Đ NG C M C , TH CH P, B O LÃNH B NG TÀI S N VÀ X LÝ TÀI S N B O Đ M 1. Hình th c c a h p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh 165 1.1 H p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n ph i ư c l p thành văn b n, có th l p thành văn b n riêng ho c ghi chung trong h p ng chính. Các bên có quy n tho thu n v vi c yêu c u Phòng Công ch ng ti n hành công ch ng ho c U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i là U ban nhân dân c p huy n) ch ng th c h p ng. Trong trư ng h p pháp lu t quy nh h p ng ph i ư c công ch ng ho c ch ng th c, thì các bên ph i tuân theo. 1.2 Vi c công ch ng h p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n không thay th cho vi c ăng ký các h p ng này. Vì v y, các bên mu n hư ng th t ưu tiên thanh toán khi x lý tài s n b o m, thì ph i ăng ký theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký giao d ch b o m. 2. V vi c bán tài s n b o m là hàng hoá luân chuy n trong quá trình s n xu t, kinh doanh theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 17 c a Ngh nh 165 2.1. Theo yêu c u c a ho t ng s n xu t, kinh doanh, bên b o m ư c bán tài s n là hàng hoá luân chuy n trong quá trình s n xu t, kinh doanh và ph i th c hi n các nghĩa v sau ây: a) Thông báo b ng văn b n cho bên nh n b o m v vi c bán tài s n b o m trư c khi bán. Các bên ư c tho thu n v th i h n thông báo khi ký k t giao d ch b o m. Bên b o m có th thông báo v vi c bán m t tài s n c th ho c m t lô hàng hoá; b) Th c hi n h ch toán riêng s ti n thu ư c t vi c bán tài s n b o m theo úng ch h ch toán, k toán c a B Tài chính. 2.2 Sau khi bán tài s n b o m là hàng hoá luân chuy n trong quá trình s n xu t, kinh doanh, thì quy n yêu c u thanh toán, s ti n thu ư c ho c tài s n có ư c t vi c s d ng s ti n thu ư c là tài s n b o m thay th cho s hàng hoá luân chuy n ã bán theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 17 c a Ngh nh 165. Trư ng h p các bên không có tho thu n khác, thì vi c thay th tài s n b o m ã bán ư c th c hi n như sau:
  5. a) Trong trư ng h p quy n yêu c u thanh toán tr thành tài s n b o m thay th cho s hàng hoá luân chuy n ã bán, thì bên b o m ph i thông báo cho bên có nghĩa v thanh toán bi t. n h n th c hi n nghĩa v mà bên b o m không th c hi n ho c th c hi n không úng tho thu n, thì bên nh n b o m có quy n yêu c u bên có nghĩa v thanh toán ph i thanh toán s ti n ó theo quy nh t i i u 31 c a Ngh nh 165; b) Trong trư ng h p s ti n thu ư c tr thành tài s n b o m thay th cho s hàng hoá luân chuy n ã bán, thì bên b o m ph i g i s ti n ó vào tài kho n riêng. Bên nh n b o m có quy n yêu c u t ch c tín d ng, nơi m tài kho n, phong to tài kho n và thanh toán nghĩa v t s ti n trong tài kho n riêng ó, n u n h n th c hi n nghĩa v mà bên b o m không th c hi n ho c th c hi n không úng tho thu n; c) Bên b o m có quy n s d ng s ti n thu ư c t vi c bán tài s n b o m u tư vào ho t ng s n xu t, kinh doanh theo tho thu n c a các bên và các tài s n hình thành trong quá trình này ương nhiên tr thành tài s n b o m thay th cho s tài s n ã bán. 2.3 Trong các trư ng h p quy nh t i i m 2.2 kho n này, các bên ph i l p ph l c h p ng ho c s a i, b sung h p ng c m c , th ch p, b o lãnh ã ký mô t tài s n b o m thay th tài s n ã bán. Vi c thay th tài s n b o m nêu trên ph i ư c ăng ký t i cơ quan ã ăng ký giao d ch b o m ó. K t th i i m chuy n quy n s h u theo quy nh t i i u 432 c a B Lu t Dân s , thì ngư i mua tài s n b o m là hàng hoá luân chuy n trong quá trình s n xu t, kinh doanh tr thành ch s h u tài s n ó và tài s n ó không còn là tài s n b o m th c hi n nghĩa v c a bên b o m i v i bên nh n b o m. 2.4 Trong trư ng h p quy n yêu c u thanh toán, s ti n thu ư c t vi c bán tài s n b o m ho c tài s n có ư c t vi c s d ng s ti n ó không b o m th c hi n nghĩa v , thì bên b o m ph i b sung tài s n b o m, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. Các bên tho thu n v lo i tài s n b sung; n u không tho thu n ư c, thì bên nh n b o m có quy n l a ch n tài s n c a bên b o m b sung vào tài s n b o m. 3. V vi c x lý giao d ch b o m trong trư ng h p bên b o m là doanh nghi p ư c t ch c l i theo quy nh t i i u 21 c a Ngh nh 165 3.1 Trong trư ng h p bên b o m là doanh nghi p ư c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, thì giao d ch b o m ch m d t, tr trư ng h p bên nh n b o m và các doanh nghi p m i ư c t ch c l i có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. 3.2 Trong trư ng h p các bên không có tho thu n khác ho c pháp lu t không có quy nh khác, thì tài s n b o m cho nghĩa v tr n c a doanh nghi p khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i ư c th c hi n như sau: a) i v i doanh nghi p chia, tách: n u tài s n b o m có th phân chia ư c, thì phân chia theo t l tương ng v i nghĩa v tr n c a doanh nghi p khi chia, tách;
  6. n u tài s n b o m không th phân chia ư c tương ng v i nghĩa v tr n và các doanh nghi p chia, tách không có tho thu n khác v bi n pháp b o m, thì bên nh n b o m có quy n yêu c u doanh nghi p th c hi n nghĩa v trư c khi chia, tách; b) i v i doanh nghi p h p nh t, sáp nh p, chuy n i: tài s n b o m cho các kho n n c a doanh nghi p trư c khi h p nh t, sáp nh p, chuy n i ư c ti p t c dùng làm tài s n b o m cho các kho n n ó c a các doanh nghi p m i sau khi h p nh t, sáp nh p, chuy n i. 3.3 Trong trư ng h p doanh nghi p không th c hi n ư c các bi n pháp quy nh t i i m 3.2 kho n này, thì bên nh n b o m có quy n x lý tài s n b o m th c hi n nghĩa v trư c khi th c hi n chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i. 3.4 Trong m i trư ng h p chuy n giao nghĩa v b o m b ng tài s n quy nh t i i m 3.2 kho n này, các bên ph i tho thu n ký k t l i giao d ch b o m. 4. V vi c th c hi n các bi n pháp c n thi t theo quy nh c a pháp lu t sau khi ăng ký văn b n thông báo yêu c u x lý tài s n b o m ư c quy nh t i i u 27 c a Ngh nh 165 Sau khi ăng ký Văn b n thông báo yêu c u x lý tài s n b o m t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m, thì bên nh n b o m có quy n th c hi n các bi n pháp sau ây b o v tài s n b o m: 4.1 Ki m kê tài s n b o m; 4.2 Giám sát vi c s d ng, khai thác tài s n b o m; 4.3 Yêu c u bên b o m không ư c s d ng, khai thác tài s n b o m, n u vi c s d ng, khai thác làm gi m sút ho c m t giá tr tài s n ó; 4.4 Yêu c u bên b o m chuy n giao tài s n b o m tr c ti p gi ho c u quy n cho bên th ba gi tài s n ó; 4.5 Truy tìm, òi l i tài s n b o m, n u tài s n ó b bên b o m bán ho c tNu tán dư i m i hình th c; 4.6 Yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n t m th i ình ch vi c làm th t c chuy n quy n s h u, chuy n quy n s d ng tài s n b o m cho ngư i khác, n u bên b o m bán ho c chuy n như ng tài s n b o m trái v i tho thu n; 4.7 Yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n h tr vi c x lý tài s n b o m theo quy nh t i kho n 3 i u 23 Ngh nh 165; áp d ng bi n pháp c n thi t bu c bên b o m ho c ngư i th ba gi tài s n b o m ph i giao tài s n b o m theo quy nh t i kho n 3 i u 29 Ngh nh 165. 5. V phương th c x lý quy n s d ng t th ch p, b o lãnh theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh 165 Vi c x lý quy n s d ng t th ch p, b o lãnh ư c th c hi n như sau:
  7. 5.1 Trong trư ng h p h gia ình, cá nhân nông dân th ch p, b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t, thì vi c x lý ư c th c hi n theo tho thu n c a các bên; n u không có tho thu n ho c không th c hi n ư c theo tho thu n, thì bên nh n th ch p, bên nh n b o lãnh có quy n l a ch n m t trong các phương th c x lý sau ây: a) Yêu c u Trung tâm bán u giá tài s n nơi có t ó t ch c bán u giá quy n s d ng t; b) Kh i ki n t i Toà án theo quy nh c a pháp lu t. 5.2 Trong trư ng h p t ch c, cá nhân không ph i là h gia ình, cá nhân nông dân th ch p, b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t, thì vi c x lý quy n s d ng t th ch p, b o lãnh ư c th c hi n theo tho thu n c a các bên; n u không có tho thu n ho c không th c hi n ư c theo tho thu n, thì bên nh n th ch p, bên nh n b o lãnh có quy n l a ch n m t trong các phương th c x lý quy nh t i i m 5.1.a và i m 5.1.b kho n này ho c chuy n như ng quy n s d ng t th ch p, b o lãnh cho ngư i khác thanh toán nghĩa v . 6. V vi c x lý tài s n b o lãnh theo quy nh t i i u 35 c a Ngh nh 165 6.1 Tài s n b o lãnh ư c x lý trong các trư ng h p sau ây: a. Khi n h n th c hi n nghĩa v mà ngư i ư c b o lãnh không th c hi n nghĩa v ho c th c hi n không úng nghĩa v ; b. Ngư i ư c b o lãnh không có kh năng th c hi n nghĩa v trong trư ng h p các bên tho thu n v vi c ngư i b o lãnh ch ph i th c hi n nghĩa v khi ngư i ư c b o lãnh không có kh năng th c hi n nghĩa v c a mình. 6.2 Vi c x lý tài s n b o lãnh ư c th c hi n theo các quy nh v x lý tài s n b o m t i Chương III c a Ngh nh 165 và Thông tư này. 6.3 Trong trư ng h p các bên tho thu n v vi c b o lãnh b ng tài s n, nhưng không xác nh c th lo i tài s n, thì các bên ph i tho thu n c th v lo i tài s n ưa ra x lý; n u các bên không tho thu n ư c, thì bên nh n b o lãnh có quy n l a ch n tài s n c a bên b o lãnh x lý. 7. V vi c khai thác, s d ng tài s n b o m theo quy nh t i i u 36 c a Ngh nh 165 Trong trư ng h p ph i x lý tài s n b o m thanh toán nghĩa v , nhưng chưa x lý ư c, thì vi c khai thác, s d ng tài s n b o m ư c th c hi n như sau: 7.1 Bên nh n b o m có th tr c ti p ho c u quy n cho ngư i th ba khai thác, s d ng tài s n b o m ho c cho phép bên b o m khai thác, s d ng tài s n ó. 7.2 Hoa l i, l i t c thu ư c t vi c khai thác, s d ng tài s n b o m ph i ư c h ch toán riêng và ư c dùng thanh toán nghĩa v , sau khi tr các chi phí c n thi t, h p lý sau ây cho vi c khai thác, s d ng tài s n c a bên nh n b o m ho c c a bên th ba:
  8. a) Qu n lý tài s n b o m; b) Tu b , s a ch a tài s n b o m; c) Nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c (thu , l phí) liên quan n vi c khai thác, s d ng tài s n; d) Các kho n chi phí c n thi t, h p lý khác cho vi c khai thác và s d ng tài s n b o m. Trong trư ng h p bên b o m khai thác, s d ng tài s n b o m, thì hoa l i, l i t c thu ư c ư c dùng thanh toán nghĩa v mà không tr i các kho n chi phí do bên b o m b ra, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. 7.3 Vi c thanh toán nghĩa v t s hoa l i, l i t c thu ư c ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 8 M c này. 8. V vi c thanh toán ti n bán tài s n b o m theo quy nh t i i u 37 c a Ngh nh 165 S ti n thu ư c t vi c bán tài s n b o m ư c dùng thanh toán như sau: 8.1 Trong trư ng h p m t tài s n ư c dùng b o m th c hi n m t nghĩa v , thì sau khi tr các chi phí sau ây, s ti n bán tài s n b o m còn l i ư c dùng thanh toán nghĩa v cho bên nh n b o m: a) Chi phí b o qu n, bán tài s n; b) Nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c (thu , l phí) liên quan n vi c x lý tài s n b o m; c) Các chi phí c n thi t, h p lý khác có liên quan n x lý tài s n b o m. Trong trư ng h p nghĩa v ư c b o m là kho n vay, thì thanh toán cho bên nh n b o m theo th t n g c, lãi, ti n ph t, ti n b i thư ng thi t h i (n u có); trong trư ng h p s ti n bán tài s n còn th a, thì ph i tr l i cho bên b o m; n u còn thi u, thì bên b o m ph i tr ti p s ti n còn thi u ó. 8.2 Trong trư ng h p m t tài s n ư c dùng b o m th c hi n nhi u nghĩa v , thì sau khi thanh toán các chi phí quy nh t i các i m 8.1.a, 8.1.b và 8.1.c kho n này, s ti n bán tài s n còn l i ư c dùng thanh toán nghĩa v cho các bên cùng nh n b o m b ng tài s n ó theo th t ưu tiên sau ây: a) Trong trư ng h p m t tài s n ư c dùng b o m th c hi n nhi u nghĩa v mà các giao d ch b o m liên quan n tài s n ó u ư c ăng ký t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m, thì th t ưu tiên thanh toán gi a các bên nh n b o m ư c xác nh theo th i i m ăng ký giao d ch b o m. Giao d ch b o m nào ăng ký trư c, thì bên nh n b o m trong giao d ch ó ư c ưu tiên thanh toán trư c và l n lư t các bên ti p theo; n u trong các giao d ch b o m ã ư c ăng ký có giao d ch
  9. b vô hi u, thì bên nh n b o m trong giao d ch này không ư c hư ng th t ưu tiên thanh toán. Các giao d ch b o m ư c ăng ký vào cùng m t th i i m (cùng gi , phút, ngày, tháng, năm), thì các bên nh n b o m có cùng th t ưu tiên thanh toán. Trong trư ng h p s ti n thu ư c t vi c x lý tài s n b o m không thanh toán cho các bên nh n b o m có cùng th t ưu tiên thanh toán, thì s ti n ó ư c chia cho các bên theo t l ph n trăm tương ng v i kho n n , tr trư ng h p các bên có tho thu n khác; b) Trong trư ng h p các giao d ch b o m b ng m t tài s n b o m th c hi n nhi u nghĩa v mà có giao d ch b o m không ư c ăng ký, thì bên nh n b o m trong giao d ch b o m ã ăng ký ư c ưu tiên thanh toán trư c; s ti n còn l i ư c dùng thanh toán cho bên nh n b o m trong giao d ch b o m không ăng ký; c) Sau khi ã thanh toán cho các bên cùng nh n b o m b ng m t tài s n theo th t ưu tiên quy nh t i i m 8.2.a và 8.2.b nêu trên, n u s ti n bán tài s n còn th a, thì ph i tr l i cho bên b o m; n u còn thi u, thì bên b o m ph i tr ti p s ti n còn thi u ó. 8.3 Trong trư ng h p bên b o m là doanh nghi p b phá s n, thì ThNm phán gi i quy t yêu c u tuyên b phá s n ra quy t nh b o toàn tài s n b o m, t ch c vi c xác nh giá tr c a tài s n ó. N u giá tr tài s n b o m không thanh toán s n c a bên nh n b o m, thì bên nh n b o m ó ư c tham gia vào vi c phân chia giá tr tài s n còn l i c a doanh nghi p như các ch n không có b o m khác. N u giá tr c a tài s n b o m l n hơn s n , thì ph n chênh l ch ư c nh p vào giá tr tài s n còn l i c a doanh nghi p phá s n. III. ĐI U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh cá nhân, t ch c ph n ánh v B Tư pháp nghiên c u, gi i quy t. Nguy n ình L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản