Thông tư 06-TT/LBKH-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư 06-TT/LBKH-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06-TT/LBKH-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 53/TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các chương trình quốc gía

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06-TT/LBKH-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t Liªn B é  K Õ  h o ¹ ch v µ   Ç u  t ­  µi c h Ý n h   è  06 T T/L B K H­T C § T s n g µ y  29 th¸ng 4 n¨ m  1997 h í ng d É n  Q u y Õ t  Þ n h  531/TTg ® n g µ y  8 th¸ng 8 n¨ m   1996 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ v Ò   u ¶ n  lý  q c¸c c h ¬ n g   × nh q u è c gia tr Ngµy 8/8/1996 Thñ  t ng ChÝnh  phñ  ®∙ ban hµnh Quy Õt ®Þnh  sè  í 531/TTg  Ò   v qu¶n  ýc¸c ch¬ng  ×nh quèc    Õtt¾t lµCTQG).  ùc  Ön  l    tr   gia (vi       Th hi §iÒu  cña  19  Quy Õt  nh   ®Þ 531/TTg, Liªn Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   vµ  é   µi     K ho v§ t BT  chÝnh  íng dÉn  ét  è  iÓ m   ñ  Õu    h  m s® ch y nh sau: P h Ç n  I N h ÷ n g  v Ê n  ® Ò  c h u n g C¨n  vµo  éidung  ña    cø  n  c Q§ 531/TTg,c¸c ch¬ng  ×nh m ôc       tr   tiªusau    khi ®∙  îcQuèc  éith«ng  ®  h  qua trong danh  ôc  ¬ng  ×nh quèc    u   éc   m Ch tr   gia ®Ò thu   ph¹m      ông  ña  vi¸p d c Th«ng   µy. tn C¸c  ¬ng  ×nh m ôc    ã    Ýnh  Êt sau  y  ch tr   tiªuc c¸c t ch   ®© kh«ng  éc c¸cch­ thu     ¬ng  ×nh quèc  tr   gia: ­ C¸c  ¬ng  ×nh    ch tr mang  Ýnh  Êt c«ng  Öc  êng  t ch   vi th xuyªn  ña    é, c c¸c B   ngµnh; ­ C¸c  ¬ng  ×nh ® îc®Ç u    µn  µn    ch tr     tho to theo c¬  Õ   u      ch ®Ç tXDCB   µ  îc v®  bè  Ýth ng  tr   ê xuyªn trongkÕ   ¹ch hµng      ho   n¨m; ­ C¸c  ¬ng  ×nh chuyªn s©u      ch tr     nh nghiªncøu    khoa  äc,ph¸ttr Ón c«ng  h    i   nghÖ; ­ C¸c  ¬ng  ×nh mang  Ýnh    ch tr   t kinh tÕ    ü  Ët®¬n  Çn    ­ k thu   thu kh«ng  ¾n   g víi ôc     m tiªubøc  óc  Ò   x v kinh tÕ      éi,kh«ng  ã  Ýnh  ªnngµnh  µ  êigian    ­ x∙h   ct li   v th   thùc hiÖn    kh«ng  îcx¸c®Þnh  â rµng; ®   r  ­ C¸c  ¬ng  ×nh  µ  Ünh  ùc    ch tr vl v ph¸ttr Ón ghi trong b¸o   i       c¸o  Õ   ¹ch    k ho 5 n¨m, mang  ôc    éng  ínbao  å m   Òu  Ünh  ùc.   m tiªur l  g nhi l v P h Ç n  II C « n g  t¸c Õ  h o ¹ ch h o¸ c h ¬ n g  tr× nh q u è c gia  k K Õ   ¹ch ho¸ CTQG   å m     ©u  ho     g c¸ckh c«ng  Öc  vi sau: ­§ Ò   Êtch¬ng  ×nh,dù    xu   tr   ¸n. ­X ©y  ùng  ¬ng  ×nh,dù    d ch tr   ¸n. ­ThÈ m   nh, phª duyÖt ch¬ng  ×nh,dù    ®Þ      tr   ¸n. ­Thùc  Ön  ¬ng  ×nh,dù    hi ch tr   ¸n. ­Theo  âi®¸nh    ¬ng  ×nh,dù    d  gi¸ch tr   ¸n.
 2. 2 I. Ò  x u Ê t c h ¬ n g  tr × nh q u è c gia:  § C¨n  vµo  Òu  cña  cø  §i 4  Quy Õt  nh  ®Þ 531/TTg,c¸c Bé, Uû         ban  èc   qu gia, Tæng  ôc  c (sau ®©y  äichung  µBé)  ùa  µo      Èn  ña  ¬ng  ×nh   g  l  d v c¸ctiªuchu c ch tr   quèc    giaquy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  ®Þ t i 3  ®Þ 531/TTg,®Ò   Êtvíi é  Õ   ¹ch    xu     K hoB vµ  Çu ,Bé   µi chÝnh  § t  T   danh  ôc    m c¸c CTQG   ña  µnh  × nh  c ng m trong tõng  ú    k kÕ   ¹ch.C«ng  Öc  µy  îctiÕn hµnh  µo    o¹n  íng dÉn  ©y  ùng  Õ   ho   vi n ®     v giai® h  xd k ho¹ch hµng    n¨m (th¸ng4,th¸ng5  µng      h n¨m). Néi dung  ñ  Õu      ch y v¨n b¶n    ÊtCTQG   ®Ò xu   bao  å m: g 1.Sù  Çn  Õtph¶igi¶i   c thi       Õt vÊn    ña  µnh  quy   ®Ò c ng b»ng  CTQG. 2.M ôc      tiªutæng    ña  ¬ng  ×nh. qu¸tc ch tr 3.Dù   Õn  êigian thùc hiÖn  ¬ng  ×nh.   ki th       ch tr 4.§Þa  µn  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh:c¶  íc,hoÆc   ïng cô  Ó.   b th   ch tr  n  v   th 5.X¸c  nh  ¬  é    ®Þ s b tæng  møc  èn  ña  ¬ng  ×nh chiatheo nguån. v c ch tr       6.TÝnh    ¬  é  i t ng t¸c®éng  µ  Öu    to¸ns b ®è  î     v hi qu¶  ña  ¬ng  ×nh. c ch tr 7.Sù  îp t¸cquèc  Õ  Õu  ã).   h   t (n c 8. § Ò   Êt c¬    xu   quan  qu¶n  ý,c¬  l   quan  èihîp vµ    ¬  ph     c¸c c quan  ùc hiÖn  th   ch¬ng  ×nh,dù  tr   ¸n. Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   èihîp víi é  µichÝnh  K ho   § tph       T   B tæng  îp lùachän  h   danh  m ôc    ¬ng  ×nh quèc    c¸cBé    Êt vµ  ù  Õn  ¬  c¸cch tr   gia do    ®Ò xu   d ki c quan  qu¶n  ý l  ch¬ng  ×nh,tr×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  tr   Th t Ch ph xem   Ðt    ×nh  èc  éi quyÕt  x ®Ó tr Qu h  ®Þnh  ïng víi Õ   ¹ch hµng  c     ho   k n¨m  µ  n¨m. Sau    îcQuèc  éiphª chuÈn, v 5    khi®   h      c¬ quan  qu¶n  ý CTQG   l  (sau  y   äi lµ Bé   ®© g     qu¶n  ý CTQG)  ñ  ng  ©y  l  ch ®é x dùng      ®Ò ¸n CTQG,  ã  ù  èihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  µ  c s ph       K ho   § B t  T   v c¸cBé, ngµnh,®Þa  ¬ng  ã  ªnquan.      ph c li   II. © y  d ù n g  c h ¬ n g  tr × nh q u è c gia:  X ViÖc  ©y  ùng  xd CTQG   îctiÕn  µnh  µo    o¹n  ©y  ùng  Õ   ¹ch ®  h v giai® xd k ho   ng ¾n  ¹n,trung h¹n.Thêng  µo  h     v kho¶ng  th¸ng7­ hµng    8  n¨m. Néi dung    b¶n    CTQG   ®Ò ¸n  theo  Òu  cña  §i 6  Quy Õt  nh  ®Þ 531/TTg  îc ®  cô  Ó    th nh sau: 1.C¸c    ®Ó   ©y  ùng    c¨n cø  x d CTQG: 1.1.X¸c  nh    ®Þ yªu  Çu  c kh¸ch quan ph¶i h×nh  µnh  ¬ng  ×nh,bao    th ch tr   gå m: ­Ph ©n  Ých,®¸nh    Ön  ¹ngt×nh  ×nh  éc lÜnh  ùc  ña    t   gi¸hi tr   h thu   v c CTQG   Ï s  xö  ý. l ­ C¨n  vµo    è  Öu vµ      cø  c¸c s li   c¸c chØ    Æc   ng  Êt vÒ   tiªu® tr nh   kinh tÕ        ­ x∙ héitrong m ét  è      s n¨m    ®Ó xem   Ðt  híng    iÓn cña  Ên    µ   ¬ng  x xu  ph¸ttr   v ®Ò m ch tr×nh sÏgi¶i       Õt. quy
 3. 3 1.2.So    s¸nh c¸cchØ    ÷a c¸cvïng,c¸ckhu  ùc  µ  èc  Õ    ótra     tiªugi        v v qu t ®Ó r   møc    Êp  ®é c b¸ch cña  Ên      v ®Ò ph¶igi¶i     Õt. quy 2.M ôc    ña    tiªuc CTQG: M ôc    ña  tiªuc CTQG   ph¶in»m     trong ChiÕn îc chung  Ò     iÓn kinh   l  v ph¸ttr     tÕ      éicña  t  íc.CTQG   ã  Ó  ã  ét  ­ x∙h   ®Ê n   c th c m hoÆc   ét  è  ôc  , ng    m sm tiªu  nh c¸c m ôc     tiªuph¶i râ  µng, l ng   r  î ho¸  îc vµ  òng  Ô   µng  ®  c dd trong  Öc  Óm     vi ki tra, ®¸nh    ã   Ó  ©n  nh  ôc    íc m ¾t  µ  ôc    ©u  µi khi kÕt  gi¸.C th ph ®Þ m tiªutr   vm tiªul d     thóc CTQG.   3.Thêigian thùc hiÖn          CTQG: Lµ  êigian  Çn  Õtcho  Öc  t ® îc m ôc    ña  ¬ng  ×nh.Thêi th   c thi   vi ®¹     tiªuc ch tr     gian nµy    ph¶icã  íh¹n,th ng  µ5    gi     ê l   n¨m. i 4.Ph¹m    ¹t®éng:   viho   Ph¹m    ¹t®éng  ña  µn  é  ¬ng  ×nh vµ  õng  ù  lµ gií h¹n    viho   c to b ch tr   t d ¸n      i t¸c ®éng  ùctiÕp cña  ¬ng  ×nh ®Õ n   µnh  µo,lÜnh  ùc  µo,vïng nµo    tr     ch tr   ng n  vn    hay ®èi víi níc.    c¶  5.C¸c      gi¶iph¸p cÇn  Õtb¶o  ¶m   ùc thi ¬ng  ×nh:   thi   ® th     ch tr 5.1.Gi¶iph¸p vÒ   ån  èn:      ngu v ­ Gi¶i ph¸p  Ò   ån  èn  ña    v ngu v c CTQG   µ x¸c  nh   l  ®Þ c¸c  Ön  bi ph¸p   ®Ó ®¶m  b¶o tæng  møc  èn  Çn  Õtcho  Öc  ùc hiÖn    ôc    ña  ¬ng  v c thi   vi th   c¸cm tiªuc ch tr×nh.Tæng     møc   èn  îc tÝnh      vµo  v ®  to¸nc¨n cø  møc   èn  ña  õng  ù  cho  vct d ¸n  c¶  êikú  ùc  Ön  ¬ng  ×nh  µ  õng  th   th hi ch tr vt n¨m. Tæng  møc   èn  ña  ¬ng  v c ch tr×nh ph¶i® îcph©n       chiacho  õng n¨m.   t  ­Vèn    huy  ng  ®é cho  ¬ng  ×nh bao  å m: ch tr   g a.Vèn  ©n    ng s¸ch nhµ  íc(kÓ  vèn    n  c¶  vay  îcña  Ýnh  ñ  µ  èn  Ön  n  Ch ph v v vi trî . ) b.Vèn  Ýn  ông    td trongníc.   c. Vèn    huy  ng  õ céng  ng  ®é t  ®å (bao  å m   b»ng  Òn  µy  g c¶  ti ng c«ng    lao ®éng  µ  Ön  Ët). . v hi v . C¸c  ån  èn    y  ngu v trªn®© ph¶i® îcnªu  â vÒ     Ön      r   c¸cbi ph¸p huy  ng, ph­   ®é   ¬ng  thøc vay,tr¶vµ  ©n  Ých  Öu        ph t hi qu¶. 5.2.Gi¶iph¸p vÒ   ©n  ùc:      Nh l ­ Bao  å m       g c¸c gi¶iph¸p  ¶m   ® b¶o    ©n  ùc ®Ó   ùc  Ön  ®ñ nh l  th hi CTQG,  gå m   ë  ©u  c¶  kh qu¶n  ývµ  ©u  ùc hiÖn. l   kh th   ­ TÝnh      Ý    to¸nchiph qu¶n  ý,chiphÝ  o  ¹okÓ   chiphÝ  l    ®µ t   c¶    thuªchuyªn     gianícngoµi(nÕu  ã).      c 5.3.Gi¶iph¸p vÒ   Ëtt       v  ,nguyªn liÖu,ph¬ng  Ön,m¸y  ãc:     ti   m ­ M«       t¶ c«ng nghÖ   ùa chän  Ò   Æc   ng  l  v® tr kinh tÕ    ü  Ët,®¸nh      ­ k thu   gi¸ møc    Ých  îp,u  iÓ m   µ  ¹n  Õ; ®é th h  ® v h ch ­Nguån    cung  Êp  c c«ng  Ö,  ÕtbÞ  µ  ýdo  ùachän; ngh thi   v l   l   ­ Danh  ôc      m gi¸trang thiÕtbÞ   ñ  Õu  µ  ¬ng      ch y v ph thøc mua   ¾ m   ®Êu  s ( thÇu  trongníchay  èc  Õ.. )    qu t . . 6.HiÖu    qu¶  ña  ¬ng  ×nh: c ch tr
 4. 4 Khi x©y  ùng  òng      ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn    d c nh khi® gi¸t h th   CTQG,    é   c¸c B qu¶n  ých¬ng  ×nh  l  tr ph¶ix¸c ®Þnh  îc kÕt     ®  qu¶  ña  ¬ng  ×nh  c ch tr th«ng    qua c¸c chØ      tiªu,chØ  è  Ò     Æt:  îÝch  s v c¸c m l i kinh tÕ      éi®em   ¹   i t ng ® îc   ­ x∙h   l i®è   î     ; thô  ëng  õ kÕt  h t  qu¶  ¹t®éng  ña  µn  é  ¬ng  ×nh vµ  õng  ù    Ên  ho   c to b ch tr   t d ¸n;v ®Ò  m«i sinhvµ  Öc  ©ng    vi n cao n¨ng  ùcqu¶n  ýc¸n bé  l  l     v.v. .. 7.§ Ò   Êtvµ  Õn  Þ    ¬  Õ,  Ýnh    xu   ki ngh c¸cc ch ch s¸ch: C¸c  Ýnh  ch s¸ch cô  Ó    ông    th ¸p d cho  ¬ng  ×nh vµ  éidung  ång ghÐp, ch tr   n   l    hîp t¸cquèc  Õ  ña  ¬ng  ×nh (nÕu  ã).    t c ch tr   c 7.1.Lång  Ðp  ôc    µ  ¹t®éng  ña  ¬ng  ×nh:   gh m tiªuv ho   c ch tr C¸c  é   B qu¶n  ýCTQG   ã  l  c tr¸chnhiÖ m     Êt viÖc  ång ghÐp    ôc     ®Ò xu   l  c¸c m tiªu, ¹t®éng  ïngl¾p  íi      ho tr   v   CTQG   c¸c kh¸c(nÕu  ã)vµ    ×nh,c¬  Õ       c   m« h   ch cho viÖc  ång ghÐp. l  7.2.V Ên    Çn  îp t¸cquèc  Õ  ña  ¬ng  ×nh (nÕu  ã);   ®Ò c h     t c ch tr   c N Õ u   ã  ù  îp t¸cvíi ícngoµicho  Öc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,Bé  csh      n   vi th   ch tr   qu¶n  lýCTQG     ph¶inãirâ m ôc  ch, néidung,h×nh       ®Ý       thøc hîp t¸cvµ  ån  ùccña        ngu l   c¸c bªn    tham    îp    Ýa  íc ngoµi vµ  Ýnh  ñ  Öt Nam)  òng    gia h t¸c(ph n     Ch ph Vi   c nh thêigian ®Ó   ùc hiÖn  µ  ÷ng  Ên    Çn      Õn  Ýnh  ñ  ö  ý.     th   v nh v ®Ò c xiný ki Ch ph x l 7.3.C¸c  ¬  Õ   Ýnh    c ch ch s¸ch  Çn  c ban  µnh    dông  h ®Ó ¸p  cho  Öc  ùc vi th   hiÖn  ¬ng  ×nh. Ch tr 8.Tæ     chøc  qu¶n  ýthùc hiÖn  ¬ng  ×nh: l    Ch tr X¸c  nh  é  ®Þ b m¸y  µ  ¬  Õ   ¹t®éng  ña  v c ch ho   c CTQG   å m: g 8.1.Ban  ñ  Ö m     ch nhi CTQG   éc  é   thu B qu¶n  ý CTQG.  l  Ban  ñ  Öm   ch nhi nµy  ã  Ó  c th giao trùctiÕp cho  ét  n  Þ  ã  ½n       m ®¬ v c s trong Bé   ùc hiÖn,hoÆc     th     lËp  ét  m Ban  ñ  Ö m   ùc thuéc  Ët gän  Ñ,  ch nhi tr   th   nh hoÆc   Ban  ñ  Ö m   ch nhi chung cho  ét  è  ¬ng  ×nh trongBé  Õu  ã); m s ch tr     (n c 8.2.H Ö   èng  é    th b m¸y  ùc  Ön  ¬ng  ×nh  åm     é,  µnh  µ  th hi ch tr (g c¸c B ng v ®Þa  ¬ng  ªnquan); ph li   8.3.H Ö   èng    ¬    th c¸cc quan  èihîp ®iÒu  µnh  ¬ng  ×nh (nÕu  ã); ph     h ch tr   c 8.4.Quy  Õ   ¹t®éng  ña    ch ho   c Ban  ñ  Ö m  ¬ng  ×nh. ch nhi Ch tr 9.Theo  âi,   d  gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸CTQG: 9.1.X¸c  nh  Ö   èng      ®Þ h th c¸c chØ    tiªuph¶n  t×nh  ×nh  iÓn khaich­ ¸nh  h tr     ¬ng  ×nh  µ    ù  trong  ¬ng  ×nh,bao  å m     tr v c¸c d ¸n  ch tr   g c¸c chØ     u   µo, tiªu®Ç v   ®Ç u     µ    ra v c¸cchØ  è  Ò     ng  ña  ¬ng  ×nh,dù  s v t¸c®é c ch tr   ¸n. 9.2.X¸c  nh  Õ       ®Þ ch ®é thu  Ëp, b¸o  th   c¸o th«ng    Ò   ×nh  ×nh  ùc tinv t h th   hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    Õ   ¹ch thùc hiÖn  ch tr   ¸n.K ho     c«ng    t¸ctheo  âi,gi¸m    ¸nh  d  s¸t,® gi¸cho  ch¬ng  ×nh vµ  õng  ù      c¶  tr   t d ¸n,bao  å m   êigian  Õn  µnh, c¬  g th   ti h   quan  thùc  Ön, néi dung  hi     theo  âi,®¸nh    ¬  d  gi¸,c quan  Ën  nh b¸o c¸o  µ  Þch  ×nh vl tr   b¸o c¸o.   10.C¸c  ù      d ¸n trong CTQG:   C¨n  vµo  Òu  cña  cø  §i 2  Quy Õt  nh  ®Þ 531/TTg, dù  trong    ¸n  CTQG   îc ®  x©y  ùng  d nh»m     Õt m ét  ôc    gi¶i quy   m tiªuhoÆc   ét  ã m   ôc    ô  Ó  ña  m nh m tiªuc th c ch¬ng  ×nh trong m ét  tr     kho¶ng  êigian vµ  a  µn  ô  Ó. th     ®Þ b c th
 5. 5 §èi víic¸c dù  sö  ông        ¸n  d kinh phÝ   ù    s nghiÖp  éc  ©n  thu ng s¸ch  µ  íc nh n   ph¶icã  éidung  ¬    n  c b¶n    nh sau: (1)­Tªn  ù    d ¸n. (2)­C¬     quan  qu¶n  ýdù    ¬   l   ¸n,C quan  ùc hiÖn,C¬   th     quan  èihîp. ph   (3)­C¸c  ôc    µ  éidung  ñ  Õu  ña  ù    m tiªuv n   ch y c d ¸n: ­Kh¸iqu¸tt×nh  ×nh      h chung,lýdo  µ  ù  Çn  Õtcña  ù      v s c thi   d ¸n. ­ X¸c  nh    ôc    ô  Ó  ña  ù      ®Þ c¸cm tiªuc th c d ¸n trong m èi    quan  Ö   íi ôc    h v  m tiªu chung  ña  c CTQG. ­X¸c  nh  éidung,nhiÖ m  ô  ¬    ®Þ n    v c b¶n  ña  ù  c d ¸n. (4)­C¸c      gi¶iph¸p thùc hiÖn  ù      d ¸n: ­C¸c  ¬ng    Ò   a  iÓ m   ô  Ó    iÓnkhaidù    ph ¸n v ®Þ ® c th ®Ó tr     ¸n; ­Yªu  Çu  µichÝnh,ph©n    c t    theo nguån    b¶o  ¶m   µ  éidung    ; ® vn  chitiªu ­ KiÕn  Þ  Ò   ¬  Õ,  Ýnh    ngh v c ch ch s¸ch thùc hiÖn  ù        d ¸n,trong ®ã   éidung    n  vµ  ¬  Õ   ång ghÐp  Õu  ã); c ch l   (n c ­M«   ×nh  chøc   h tæ  qu¶n  ývµ  ¬  Õ   ¹t®éng. l   c ch ho   (5)­Thêigian thùc hiÖn  ù    êigian b ¾t  u   µ  Õt  óc.         d ¸n:Th     ®Ç v k th (6)­§èit ng thô hëng  ù    ctÝnh  Öu     î     d ¸n,í   hi qu¶  kinhtÕ     éicña  ù    ­x∙h   d ¸n. (7)­K Õ   ¹ch thùc hiÖn    ¹t®éng  ñ  Õu  ña  ù      ho     c¸cho   ch y c d ¸n chiatheo tõng      n¨m. III.T h È m  ® Þ n h  v µ  p hª d u y Ö t c h ¬ n g  tr× nh   q u è c gia: Sau    ∙  µn  µnh  Öc  ¹n th¶o v¨n b¶n  khi® ho th vi so      CTQG,  é   B qu¶n  ých¬ng  l  tr×nh göi tí Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh  µ      i K ho   v§ t  T   v V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ch ph ®Ó   Èm  nh, tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  th ®Þ     t  ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh  íckhitæng  x    tr     hîp kÕ   ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ     éivµ  ù    ©n    ho     i     ­x∙h   d to¸nng s¸ch hµng    n¨m. 1.Hå   ¬  Èm  nh  ¬ng  ×nh gå m:   s th ®Þ ch tr   ­V¨n    b¶n    Þ  Èm  nh  ®Ò ngh th ®Þ CTQG   ña  é  c B qu¶n  ých¬ng  ×nh; l  tr ­V¨n    b¶n  CTQG   ∙  îcBé  ® ®   th«ng  qua; ­ý  Õn  ng  ãp  ña    é, ngµnh,®Þa  ¬ng  ã  ªnquan;   ki ®ã g c c¸cB     ph c li   ­C¸c  µiliÖu cÇn  Õtcã  ªnquan    t    thi   li   kh¸c(nÕu  ã).   c Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×phèihîp víi é   µi chÝnh,c¸c Bé, ngµnh, K ho   § tch tr        T  B       ®Þa  ¬ng  ã  ªnquan  Õn hµnh  Èm  nh  ph c li   ti   th ®Þ CTQG. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   chÞu  K ho v§ t tr¸ch nhiÖ m   µm    l b¸o  c¸o  Èm   nh,  ù  th ®Þ d th¶o quyÕt  nh   ®Þ phª duyÖt  CTQG   ×nh  ñ   íng  Ýnh   ñ   tr Th t Ch ph xem   Ðt, x  quyÕt ®Þnh    . Thêi gian  Èm   nh  ¬ng  ×nh  èc      th ®Þ ch tr qu gia kh«ng qu¸  ngµy  Ó   õ 45  k t  ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ. nh ®ñ h s h  
 6. 6 2.Néi dung  Èm  nh     th ®Þ CTQG   Ëp  t trung vµo    iÓ m     c¸c® sau: ­ M ôc    ña  ¬ng  ×nh:® îc xem   Ðt,®èi  Õu  íinhiÖ m   ô      tiªuc ch tr    x  chi v   v ph¸t tr ÓnkinhtÕ     éichung  ña  t  íc; i    ­x∙h   c ®Ê n ­ C¸c    gi¶iph¸p  ùc  Ön  ¬ng  ×nh  th hi ch tr bao  å m   c¸c    g c¶  gi¶iph¸p  Ò   v nguån  ùc,kh¶  l  n¨ng  ©n  i tµichÝnh; c ®è     ­Thêigian thùc hiÖn  ¬ng  ×nh;         ch tr ­K Õt    qu¶  ùc hiÖn  µ  Öu  th   v hi qu¶ kinhtÕ     éicña  ¬ng  ×nh;   ­x∙h   ch tr ­C¸ch  chøc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh;   tæ  th   ch tr Khi thÈm  nh  ¬ng  ×nh,sÏxem   Ðt vµ    ®Þ ch tr    x   tho¶  Ën  Ò   è îng,m ôc   thu v s l   tiªu,néi dung    ù  trong  ¬ng  ×nh  µ  Öc  ång  Ðp  ¬ng  ×nh    c¸c d ¸n  ch tr v vi l gh ch tr   (nÕu  ã). c 3.Dù     th¶o quyÕt ®Þnh    Öt CTQG:     phª duy   Néi dung  ñ  Õu  ña  Õt ®Þnh    ch y c quy   bao  å m: g ­X¸c  nh    µ  é    ®Þ tªnv B qu¶n  ých¬ng  ×nh. l  tr ­M ôc    Öm  ô  ña  ¬ng  ×nh.   tiªu, nhi v c ch tr ­  êi gian  µ  Th   v kh«ng gian  ùc  Ön  ¬ng  ×nh, c¸c  èc   Õn    th hi ch tr   m ti ®é chÝnh. ­ Tæng   møc   èn  µ  ån  èn  v v ngu v huy  ng,  ®é trong    Çn  ©n  ®ã ph ng s¸ch  nhµ  íc®Ç u    n  tcho  ¬ng  ×nh. ch tr ­Tr¸chnhiÖ m    ¬      c¸cc quan  èihîp thùc hiÖn  ¬ng  ×nh. ph       ch tr ­C¸c  ¬  Õ   Ýnh    c ch ch s¸ch ®Ó   ùc hiÖn  ¬ng  ×nh.   th   ch tr ­HiÖu    qu¶  ña  ¬ng  ×nh. c ch tr IV. §i Ò u c h Ø n h  n é i d u n g  c ñ a c h ¬ n g  tr× nh: §iÒu  cña  9  Quy Õt  nh  ®Þ 531/TTg  ∙  ® quy  nh  â nhiÖm   ô  ña    é   ®Þ r  v c c¸c B K Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh  µ  é   ho v§ t  T   v B qu¶n  ýCTQG   Ò   iÒu  l  v® chØnh  éi n  dung  CTQG. Th«ng   µy  tn chØ  íng dÉn  h  thªm  ét  è  iÓ m   ô  Ó    m s® c th nh sau: 1. Trong    ©y  ùng  Õ   ¹ch  µng    khix d k ho h n¨m hoÆc   n¨m,  Õu    iÒu  5  n c¸c ® kiÖn  ©n  i  c ®è hoÆc   ôc    ña  ¬ng  ×nh  m tiªuc ch tr thay  æi. Bé   ®   qu¶n  ý CTQG   l  ph¶i cã    Êt    ®Ò xu b»ng  v¨n  b¶n    ®Ò nghÞ   iÒu  ® chØnh  ¬ng  ×nh  ×nh ch tr tr   ChÝnh  ñ,®ång  öi®Õ n   é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  µo  ph   g  B K ho   § t  T   v th¸ng7,   th¸ng8  µng   h n¨m. Néi dung  ña  c v¨n  b¶n  iÒu  ® chØnh CTQG  theo quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 9 Quy Õt  nh  ®Þ 531/TTg. 2.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   èihîp Bé  µichÝnh  chøc  Èm  nh      K ho   § tph     T   tæ  th ®Þ v¨n b¶n    Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh  ¬ng  ×nh. ch tr N Õ u   éi dung  iÒu  n  ® chØnh  µm  l thay  æi  ® ChØ     tiªuph¸p  Önh  µ  l v thay  ® æi tæng  ù  d to¸n chiCTQG   Thñ  íng  Ýnh  ñ     do  t Ch ph giao,Bé   Õ   ¹ch  µ    K ho v
 7. 7 §Çu   ñ  ×phèihîp víi é  µichÝnh  tch tr        T B tæng  îp vµ  ã    h   c v¨n b¶n  ×nh Thñ íng tr   t  ChÝnh  ñ  ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    Bé  qu¶n  ý CTQG   iÒu  l  ® chØnh  ôc       ¹t®éng  m tiªuc¸c ho   cho    ù     c¸c D ¸n CTQG   c¸cBé, ngµnh  µ  a  ¬ng  ùc hiÖn  do      v ®Þ ph th   trong tæng    møc  ©n  ng s¸ch  ® îcgiao.   V­ C h Õ  ® é  b¸o c¸o th ù c hi Ö n  c h ¬ n g  tr × nh ­ C¸c  é, ngµnh,®Þa  ¬ng  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh (®¬n  Þ  ùc hiÖn)   b    ph th   Ch tr   v th     göi b¸o  ®Þnh  ú  µng  Ý   µ    c¸o  k (h qu v n¨m)  Ò   v Ban  ñ  Ö m   ch nhi CTQG   Ò   ×nh  vt h×nh  ùc  Ön  ôc  th hi m tiªu,kinh  Ý     ph cho  õng  ¹t®éng  ô  Ó, nh÷ng  íng t ho   c th   v  m ¾ c,  ã  kh kh¨n  hoÆc   Êt  Ëp  Çn    bc c gi¶iquyÕt hay  iÒu  ® chØnh v.v. . . theo    m É u   Óu    nh  èng  Êt. bi qui®Þ th nh ­ Bé     qu¶n  ýCTQG   Þu  l  ch tr¸chnhiÖ m     tæng  îp  h b¸o  ®Þnh  ú  ý, c¸o  k (qu   n¨m)  Ò   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  vt h th   CTQG   öiV¨n  g  phßng  Ýnh  ñ,Bé  Õ   ¹ch Ch ph   K ho   vµ  Çu   µ  é  µichÝnh  § tv B T   theo m É u   Óu    nh.   bi qui®Þ ­Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×phèihîp víi é  µichÝnh    K ho   § tch tr        T  B tæng  îp,®¸nh  h  gi¸t×nh  ×nh,kiÕn  Þ        h   ngh c¸c gi¶iph¸p  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ö  ýnh÷ng  tr   t  ph x l   víng m ¾ c,  èn  ¾n   Þp  êinh÷ng    Öch    un k th   sail trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn,®¶m            b¶o kh«ng  Öch  ôc    èicïng cña  ch m tiªucu     CTQG.  VI­ å n g  g h Ð p  c¸c c h ¬ n g  tr× nh q u è c gia:  L §iÒu  cña    8  Q§ 531/TTg  ∙  ® quy  nh   â  ®Þ r nguyªn  ¾c, néi dung, chøc  t     n¨ng  Ö m  ô  ô  Ó  ña    ¬  nhi v c th c c¸cc quan  trong viÖc  ång ghÐp      l  c¸cCTQG   µ  ­ v® îcthùc hiÖn      theo c¬  Õ       ch nh sau: ViÖc  ång  Ðp   l gh c¸c CTQG   ph¶i ® îc Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   , Bé   µi     K ho v§ t  T   chÝnh  µ    ¬  v c¸c c quan qu¶n  ých¬ng  ×nh tiÕn hµnh  l  tr     ngay  õ kh©u    Êt, t  ®Ò xu   x©y  ùng  µ  Èm   nh   ¬ng  ×nh  íc khi Thñ   íng  Ýnh  ñ  d v th ®Þ ch tr tr     t Ch ph quyÕt  ®Þnh,    ¬  ë    íng dÉn    a   ¬ng  ùc hiÖn  Öc  ång ghÐp  ÷a trªnc s ®ã h   c¸c ®Þ ph th   vi l   gi   c¸cch¬ng  ×nh trªncïng ®Þa  µn  èng  Êt víi   tr       b th nh     chØ  o  ña  ®¹ c TW,  ô  Ó  µ: c th l ë Trung  ng:Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   èihîp víi é   µichÝnh  µ    é   ¬   K ho   § tph       T   B v c¸c B qu¶n  ý CTQG   Õn  µnh  ång  Ðp    ôc  l  ti h l gh c¸c m tiªu,c¸c ho¹t®éng  ña  ¬ng       c ch tr×nh mang  Ýnh  Êt trïngl¾p, b¶o  ¶m   ng  t ch       ® ®ó nguyªn  ¾c  t c«ng  Öc  ña  vi c ngµnh  µo  × do  µnh    µm  µ  íng ho¹t®éng  ña    n th   ng ®ã l v h     c c¸cCTQG   µo  ÷ng  v nh ®Þa  µn  Çn  tiªn b c u  . ë  Êp  c tØnh: Trªn c¬  ë  èn  µ  ôc    ña      sv vm tiªuc CTQG   ∙  îc ChÝnh  ñ  ®®  ph giao,Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ tiÕn  µnh  ång ghÐp    ¹t®éng  èng  h l  c¸c ho   gi nhau    a   µn, ph©n    ôc   trªn®Þ b   bæ m tiªu, èn   v theo  ôc    ña  õng  ¬ng  ×nh vµ  m tiªuc t ch tr   giao kÕ   ¹ch    ho cho    Ën, c¸c qu   huyÖn,    c¸c ban, ngµnh    ùc hiÖn; tæ    ®Ó th     chøc  iÒu  µnh    Ën, huyÖn  ® h c¸c qu   vµ    ë  c¸cs chuyªn ngµnh  iÓn khaithùc hiÖn    ôc    ña    tr       c¸c m tiªuc CTQG     a   trªn®Þ bµn.
 8. 8 ë  Êp  Ën, huyÖn:  Ën,  Ön  µ cÊp  Þu  c qu   Qu huy l  ch tr¸chnhiÖm   Ýnh  Ò     ch v tæ  chøc  ùc  Ön    ¹t®éng  ña    th hi c¸c ho   c c¸c CTQG     a   µn. C¸c  trªn®Þ b   CTQG   ph¶i® îcgiao tËp       trung vµo  ét  u   èi  µ Uû     m ®Ç m l   ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn  nh d qu   ®Ó  chØ  o  ùc hiÖn    µm ét  ¬ng  ×nh tæng  Ó  ®¹ th   nh l   ch tr   th chung  cho  huyÖn, c¶    nhng  ph¶itu©n  ñ viÖc  ùc hiÖn  ôc    ña  õng CTQG.    th   th   m tiªuc t   Huy Ön ph¶ichØ     ra ® îcë  õng    ã     t x∙c CTQG   µo  ¹t®éng  µm    cho  Öc  ång ghÐp    n ho   l c¨n cø  vi l   c¸c ch¬ng  ×nh  µ  Çn  Çn  ×nh  µnh  ét  Ö   èng  èi m¹ng  tr vd d h th m h th n  th«ng    Ò   tinv qu¶n  ýc¸cCTQG   õx∙®Õ n   Ön, tØnh  µ Trung  ng. l    t    huy   v  ¬  P h Ç n  III C ¬  c h Õ  t µi h Ý n h  c¸c c h ¬ n g  tr× nh q u è c gia  c I­ Õ  h o ¹ ch h o¸ n g u å n  l ù c c ñ a C T Q G :  K 1­  µng  H n¨m, theo  íng  Én  ©y  ùng  Õ   ¹ch  ña  é   Õ   ¹ch  µ  h d x d k ho c B K ho v §Çu   µ  é   µi chÝnh, c¸c bé, ®Þa   ¬ng  ùc  Ön  tv B T       ph th hi CTQG   ph¶i ®¸nh      gi¸ t×nh  ×nh  ùc hiÖn  h th   n¨m        Êtnhu  Çu  b¸o c¸o,®Ò xu   c n¨m  Õ   ¹ch,kiÕn  Þ  k ho   ngh thay ® æi  ôc    ù  vµ  èn  ña  ¬ng  ×nh trªn®Þa   µn    Êy  ôc     m tiªud ¸n  v c ch tr     b khith m tiªudù        ¸n ®ã kh«ng  ïhîp vµ  ph     kh«ng    íi ×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  a  ¬ng  s¸tv   t h th   c ®Þ ph (nÕu  ã)göicho  é  c   B Qu¶n  ýCTQG,  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh. l  B K ho   § t  T   2­ C¨n  vµo  ôc    n¨m  µ  µng  cø  m tiªu5  vh n¨m  ña    c c¸c CTQG,  é   B qu¶n  ý l  CTQG   ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh n¨m  ® gi¸t h th   ch tr   b¸o    c¸o,tæng  îp    h ®Ò xuÊt nhu  Çu  ån  ùc n¨m  Õ   ¹ch    c ngu l   k ho cho  ¬ng  ×nh,bao  å m   èn  ©n  ch tr   g v ng s¸ch nhµ  íc(vèn  u    ¬    n  ®Ç tc b¶n,vèn  ù    s nghiÖp,vèn    vay  µ  Ön  î ícngoµi v vi tr   n   cña  Ýnh  ñ),vèn  Ýn  ông  Ch ph   td trong  íc,vèn  n  huy  ng  õ c¸c tæ  ®é t     chøc, c¸   nh©n... öicho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  µichÝnh.    g B K ho   § tv B T   3­ Sau    Ën  îcnhu  Çu  ña  ¬    khinh ®   c c c quan  ñ  ch qu¶n  CTQG,  ña    é,  c c¸cB ®Þa   ¬ng, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  ×,phèi hîp  íiBé   µi chÝnh  ph   K ho v§ t ch tr     v  T   tæng  hîp c¸cnhiÖ m  ô,m ôc    ña       v  tiªuc c¸cCTQG   µ    Êt c¸cnguån  ùc®Ó   ¶m   v ®Ò xu     l  ® b¶o  ùc hiÖn  îcc¸cm ôc    th   ®   tiªuCTQG  trong kú  Õ   ¹ch.   k ho   II­ h © n  b æ  v è n v µ  giao k Õ  h o ¹ ch c h o  C T Q G :  P 1­ Ph ©n    èn:   bæ v ­ Bé   µi chÝnh  ñ  ×phèihîp víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu    ©n  i møc     T  ch tr         K ho v§ tc ®è   ng©n  s¸ch Nhµ   ícdµnh    n  cho    c¸c CTQG   trong tæng  ù    ©n    d to¸nng s¸ch nhµ  ­   n íc®Ó   Ýnh  ñ    Ch ph xem   Ðt,tr×nh Quèc  éiquyÕt ®Þnh; sau    îcQuèc  éi x    h      khi®   h  th«ng qua,Bé  µichÝnh    T  th«ng  tæng  b¸o  møc kinh phÝ  ña  õng  ¬ng  ×nh   ct ch tr   quèc    giacho  ¬  c quan  qu¶n  ýCTQG. l  ­  ¬   C quan  qu¶n  ý ch¬ng  ×nh  èc  l  tr qu gia  ñ  × phèi hîp  íiBé   µi ch tr     v  T   chÝnh,Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   ©n    ù      ¬ng  ×nh quèc        K ho   § tph bæ d to¸nchich tr   gia cho c¸cBé, ngµnh,®Þa  ¬ng;göiBé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu        ph    T    k ho   § ttæng  îp h  vµo  ù    ©n  d to¸nng s¸ch cña  õng bé,ngµnh,®Þa  ¬ng  ×nh ChÝnh  ñ    t     ph tr   ph giao   chÝnh thøc.
 9. 9 2­ Giao  Õ   ¹ch kinhphÝ    k ho     cho  CTQG: ­ Thñ íng  Ýnh  ñ    t Ch ph giao tæng  èn  ùc  Ön    v th hi c¸c CTQG   cho    é, c¸c b   ®Þa   ¬ng  ùc tiÕp  ùc  Ön  ph tr   th hi trong tæng    møc   ©n  ng s¸ch chung  ña  õng  ct bé,®Þa  ¬ng    ph theo kÕ   ¹ch hµng    ho   n¨m. ­ Sau    Ýnh  ñ  khi Ch ph giao  Ö m   ô  nhi v thu    ©n  chi ng s¸ch cho  õng  é, t b  ngµnh, ®Þa   ¬ng, Ban    ph   qu¶n  ý ch¬ng  ×nh  èc  l  tr qu gia  ña    é, ngµnh, c c¸c b     ®Þa  ¬ng  èihîp víi ¬  ph ph       quan  µichÝnh  ïng cÊp  ©n      Õtcho    c t  c  ph bæ chiti   c¸c ®¬n  Þ   ùc thuéc,tr×nh  Êp  ã  Èm   Òn  Õt  nh  µ  v tr     c c th quy quy ®Þ v giao  cho    c¸c ®¬n  Þ  ùc hiÖn. v th   ­C¸c  n  Þ  ö  ông  ©n    ®¬ v s d ng s¸ch cã    tr¸chnhiÖm  Ëp dù      Õttheo    l   to¸nchiti   m ôc  ôc ng©n  l  s¸ch nhµ  íc,®óng  Õ   ,  ôc    µ    n  ch ®é m tiªuv møc     ∙  îc giao, chi® ®     göic¬    quan  qu¶n  ýcÊp    µ  ¬  l  trªnv c quan  µichÝnh  ïng cÊp. t  c  3­ C¬   Õ   Êp    µ    ch c ph¸tv qu¶n  ývèn  l  CTQG: Theo  Òu  cña    §i 13  Q§ 531/TTg, phÇn  èn  õ ng©n    v t  s¸ch    ùc hiÖn  ®Ó th   CTQG   îc bè  Ý  õ  ©n  ®   tr t ng s¸ch trung  ng  u    cho  ¬ ®Ç t c¸c CTQG.  èn  ña  V c CTQG   ph¶i ® îc cÊp     ph¸t,qu¶n  ý vµ    l   quyÕt  to¸n theo    nh   ña  Ët   qui ®Þ c Lu   Ng ©n s¸ch nhµ  ícvµ        n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ìm  h  k theo. ­ Kinh  Ý    ùc hiÖn  ¬ng  ×nh quèc    îcbè  Ý tõ ng©n    ph ®Ó th   ch tr   gia ®   tr     s¸ch  Trung  ng, do  é   µi chÝnh  Êp  ùctiÕp  ¬   BT  c tr   cho    é, ngµnh    ùc hiÖn  c¸c b   ®Ó th   c¸c dù    Trung  ng    ¸n do  ¬ qu¶n  ývµ  Êp  û  Òn  l   c u quy qua  ë  µi chÝnh    Ët    ST  ­ V gi¸ ®Ó   ùc hiÖn    ù    ña  ¬ng  ×nh do  a  ¬ng  th   c¸cd ¸n c ch tr   ®Þ ph qu¶n  ý. l ViÖc  Êp  c ph¸t,qu¶n  ý,quyÕt    l  to¸n kinh phÝ         chicho  ¬ng  ×nh  èc  ch tr qu gia ® îc thùc hiÖn       theo Th«ng   è  t s 09/TC­ NSSN   µy  ng 18/3/1997  ña  é   µi c BT  chÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  Êp  "H   th   c ph¸t, Ëp chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n     l h v quy     s¸ch  nhµ  íc"vµ    íng dÉn  ô  Ó  ña  é  µichÝnh. n   c¸ch   c th c B T   ­ §èivíic¸c ch¬ng  ×nh quèc    õa  ã           tr   gia v c c¸c kho¶n    êng  chith xuyªn võa    cã    c¸c kho¶n    chimang  Ýnh  Êt x©y  ùng  ¬  t ch   d c b¶n,th×  Çn      ph chimang  Ýnh  t chÊt ®Ç u      tXDCB  trong CTQG,    n  Þ  ö  ông  ©n    c¸c ®¬ v s d ng s¸ch ph¶ilµm  y       ®Ç ®ñ     ñ tôcvÒ   u    µ  ©y  ùng. c¸cth     ®Ç tv x d ­ Ph Çn     kinh  Ý   ph b»ng  ån  èn  Ýn  ông  ngu v t d cho CTQG: ph¶i tu©n  ñ   th   c¸c qui ®Þnh  Ò   Ó  Ö  Ýn  ông  ña  Ýnh  ñ  µ  ña    µnh  ã  ªn    v th l t d c Ch ph v c c¸c ng c li   quan. ­ Ph Çn    kinh  Ý   Ön  îcña  ph vi tr  CTQG   Õu  ã) ph¶i thùc  Ön  (n c     hi theo    qui chÕ   qu¶n  ýODA   l  (NghÞ  nh  ®Þ 20/CP  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  l  sö  ông  èn  d v ODA)  µ      v c¸cv¨n b¶n  ªnquan. li   ­ ViÖc    mua   ¾ m   s trang  ÕtbÞ,  Ët t   èc,ho¸  Êt..   ôc  ô    thi   v   , thu   ch .ph v cho . ho¹t®éng  ña    c CTQG,  ph¶ithùc hiÖn      theo  ù  s chØ  o  Ò     ña  µ  ícvµ  ®¹ v gi¸c nh n   qui chÕ   u   Çu  Ön  µnh. §èi víic¸c s¶n  È m   îc s¶n  Êt tõ ®¬n  Þ    ®Ê th hi h        ph ®  xu     v sù nghiÖp    ®Ó cung  Êp  c cho  CTQG,  Öc    nh  vi qui ®Þ møc     gi¸ph¶icã    Õn    ý ki cña    µnh  Ëtgi¸, Õ   ¹ch,tµichÝnh  Êp ¬ng  ¬ng. c¸cng v     ho k    ct ® ­ §èivíi   ¬ng  ×nh cã  ån    µ  i víi ån  èn        ch c¸c tr   ngu thu v ®è     ngu v huy  ng  ­ ®é ® îctõ nh©n  ©n,  ñ   Ö m      d Ch nhi CTQG   µ  v UBND     c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     TW   ¬ithùc hiÖn  ¬ng  ×nh ® îcsö  ông  µo    n    ch tr     d v c¸cc«ng  Öc  éc néidung  vi thu     ch¬ng  ×nh,nhng  tr   ph¶ib¸o  Bé     c¸o  Qu¶n  ýCTQG,  é   µi chÝnh  µ  é   Õ   l  BT  vBK ho¹ch vµ  Çu   µ   § tv ph¶ithanh  Õt to¸ntheo c¸cqui®Þnh  Ön  µnh.   quy         hi h
 10. 10 ­ Bé     qu¶n  ých¬ng  ×nh  èc    èi hîp  íiBé   µi chÝnh  l  tr qu gia ph   v   T   ban  µnh  h th«ng   íng dÉn  éidung      ô  Ó  ï hîp víitõng  ôc    Ö m   ô  th   n  chitiªuc th ph       m tiªu,nhi v cña CTQG   trong ph¹m    ©n    ving s¸ch ® îcduyÖt vµ       th«ng  hµng  b¸o  n¨m. ­ Bé     qu¶n  ýCTQG   ã  l  c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý,®iÒu  µnh  µ  ö  ông  ã  l  h vsd c hiÖu qu¶    ån  c¸c ngu kinh phÝ   u      ®Ç t cho    c¸c CTQG   µ  v b¸o  t×nh  ×nh  ö  c¸o  h s dông  kinh  Ý   µng  Ý,  µng  ph h qu h n¨m cho  ¬  c quan  µichÝnh  ng  Êp    t  ®å c ®Ó theo dâi, Êp    µ  Óm     c ph¸tv ki tra. P h Ç n  IV Q u ¶ n  l ý, ® i Ò u  h µ n h  c¸c c h ¬ n g  tr× nh q u è c gia   1­ Ban  ñ  Ö m  ¬ng  ×nh quèc    Ch nhi ch tr   gia: Ban  ñ   Ö m   Ch nhi CTQG   îcBé   ®   qu¶n  ýCTQG   µnh  Ëp,nh»m   óp Bé  l  th l  gi   tr ng  ë qu¶n  ý, chøc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh vµ  îcgi¶i Ó    Õt  óc ch­ l tæ  th   ch tr   ®     th khik th   ¬ng  ×nh.Chñ  Ö m   ¬ng  ×nh lµm ét  ng  Ý    o  é  µ    µnh  tr   nhi ch tr     ®å ch l∙nh®¹ B v c¸cth viªngå m   idiÖn  ã  Èm  Òn  ña    é  Ën:kÕ   ¹ch,tµi ô  µ    é    ®¹   c th quy c c¸cb ph   ho     v c¸cb v phËn  ã  ªnquan. Ban  ñ   Ö m   ¹t®éng  c li     Ch nhi ho   theo  Õ     ch ®é kiªm  Ö m,  îc nhi ®  sö  ông  Çn  d ph kinh phÝ    qu¶n  ých¬ng  ×nh cho    l  tr   c¸cc«ng  Öc  vi theo  âi,gi¸m  d  s¸t, ¸nh    ¬ng  ×nh.  ® gi¸ch tr Qui  Õ   ¹t®éng  ña  ch ho   c Ban  ñ   Ö m   Ch nhi CTQG   Bé   do  qu¶n  ý ch¬ng  l  tr×nh quyÕt  nh    ¬  ë  ©n  ñ c¸c qui®Þnh  ¹    ®Þ trªnc s tu th       ti Quy Õt  nh  ®Þ 531/TTg  vµ Th«ng   ªnbé  µy. tli   n §èi víinh÷ng     CTQG   ã  Çm   ct quan  äng  Æc   Öt,cÇn  ã  µnh    tr ® bi   c th viªn cña    é   µ  a   ¬ng  c¸c B v ®Þ ph tham    gia Ban  ñ   Ö m,  Ï do  ñ íng  Ýnh  Ch nhi s   Th t Ch phñ  Õt ®Þnh  µnh  Çn  µ  ¬  Õ   ¹t®éng  quy   th ph v c ch ho   riªng. NhiÖ m   ô,chøc  v  n¨ng  ña  c Ban  ñ  Ö m  Ch nhi CTQG: ­ Thay  Æt   é     m B qu¶n  ýCTQG,  l  chØ  o,bè  Ý nh©n  ù,tæ  ®¹   tr   s   chøc  ùc  th hiÖn  CTQG. ­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m     tæng  îp b¸o    nh  ú  Ý,n¨m)  Ò   ×nh  ×nh  h   c¸o ®Þ k (qu   vt h thùc hiÖn    CTQG   theo  ng  Õ       nh  ôc  ­ Ch Õ     c¸o thùc ®ó ch ®é qui®Þ (M V    ®é b¸o      hiÖn  CTQG),    ×nh  ÷ng  Én    a  â  gi¶itr nh v ®Ò ch r trong  ¹t®éng  ña  ho   c CTQG   theo  cÇu  ña  Ýnh  ñ    Þp  êichÊn  yªu  c Ch ph ®Ó k th   chØnh hay b¸o    ñ íng c¸o Th t   ChÝnh  ñ  ö  ý. ph x l ­ Phèihîp víic¸c bé, ngµnh  µ  a  ¬ng  ã  ªnquan             v ®Þ ph c li   trong viÖc  ¸nh    ® gi¸nghiÖm   kÕt    thu  qu¶  ùc hiÖn  th   CTQG,  µm  l b¸o  tæng  Õt  µn  µnh  c¸o  k ho th ch¬ng  ×nh tr×nh Bé  ëng  é  tr     tr B qu¶n  ých¬ng  ×nh ®Ó   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  l  tr   tr   t  phñ. 2­ C¬     quan  u   èi  óp ChÝnh  ñ  iÒu  µnh  ña  ®Ç m gi   ph ® h c CTQG: Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ c¬  K ho v§ t l   quan  u   èi  óp  Ýnh  ñ  ®Ç m gi Ch ph trong viÖc    ®iÒu  µnh    h c¸c CTQG,  ã  c tr¸chnhiÖ m   èihîp  íiBé   µi chÝnh, V¨n    ph   v   T     phßng  ChÝnh  ñ    ph ®Ó tæng  îp t×nh  ×nh  ùc hiÖn  h  h th   CTQG   c¸o Thñ íng ChÝnh  b¸o    t  phñ  µng  Ý  µ  h qu v n¨m, ph¸thiÖn    ã     c¸c kh kh¨n,víng m ¾ c   µ    Êt víiThñ      v ®Ò xu     t ng ChÝnh  ñ    Ön  í  ph c¸cbi ph¸p xö  ýkÞp  êi.   l  th 3­ Ban    chØ  o  ®¹ CTQG   a  ¬ng: ®Þ ph
 11. 11 §iÒu  cña  18  Quy Õt  nh  ®Þ 531/TTg    nh    qui ®Þ c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc    îc thµnh  Ëp  TW ®   l Ban  chØ   o    ®¹ c¸c CTQG   ña  a   ¬ng    óp c ®Þ ph ®Ó gi   UBND  tØnh,thµnh  è    ph trong c«ng    Ëp  Õ   ¹ch,thùc hiÖn  µ  iÒu  µnh    t¸cl k ho     v® h c¸cCTQG     a  µn.   trªn®Þ b Ban  chØ  o  ®¹ CTQG   a  ¬ng  ã  Ö m  ô: ®Þ ph c nhi v ­ Lµ m     tham  u  m cho  UBND  tØnh,thµnh  è    ph trong viÖc  ång ghÐp, ph©n     l    bæ   ôc    µ  èn  m tiªuv v CTQG  cho    Ën, huyÖn  µ    c¸c qu   v c¸c ban, ngµnh    ùc   ®Ó th   hiÖn. ­TriÓn    khaiviÖc  chøc  ùc hiÖn    ôc      tæ  th   c¸cm tiªuCTQG     a  µn. trªn®Þ b ­  ùc  Ön  Th hi c¸c  b¸o c¸o  nh   ú  µng  Ý,  ®Þ kh qu n¨m  theo  Óu  É u     bi m qui ®Þnh  i  íitõng  ¬ng  ×nh  ô  Ó, ®¸nh    ®è v   ch tr c th   gi¸chung  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  t h th   CTQG   ña  a   ¬ng  öivÒ   c ®Þ ph g   Ban  ñ  Ö m   ch nhi CTQG,  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   B K ho   § t vµ  é  µichÝnh. BT  ­ Gióp    UBND  tØnh,thµnh  è  Õn  Þ    ph ki ngh thay ® æi, hoÆc   iÒu      ® chØnh  m ôc    ù  n Õu  Êy  ã  ÷ng  iÓ m   tiªud ¸n  th c nh ® kh«ng  Ëtphï hîp  íithùc tÕ  ña  th     v   c ®Þa   ¬ng, hoÆc     Ön  ÷ng  iÓ m   a    ph   ph¸thi nh ® ch s¸ttrong c¸c dù    ã  Ó        ¸n c th ¶nh hëng  n   ôc  ®Õ m tiªu,hiÖu    qu¶  ña  c CTQG   öi Bé   g   Qu¶n  ý,Bé   Õ   ¹ch  µ  l   K ho v §Çu ,Bé  µichÝnh. t  T   ­ Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ th ng  ùcBan    K ho v§ t l   ê tr   ChØ   o  ®¹ CTQG   a   ¬ng  ®Þ ph cã  Ö m   ô  óp  nhi v gi UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   TW, c¨n  vµo  ×nh  cø  t h×nh  ùc tÕ  µ  Õ   ¹ch  µng  th   v k ho h n¨m  µ  n¨m  Ò     iÓn kinh tÕ      éi v 5  v ph¸ttr     ­ x∙ h   cña  a   ¬ng  × nh,  ñ  × phèi hîp  íiSë   µi chÝnh  µ    ë   ®Þ ph m ch tr     v  T   v c¸c S chuyªn   ngµnh    ®Ó tham      Õn  Ò   ©y  ùng    gia ý ki v x d c¸cCTQG,  Ò   ©n    ôc    µ  v ph bæ m tiªuv nguån  ùc còng    ¬  Õ   l  nh c ch qu¶n  ý,®iÒu  µnh    l  h c¸c CTQG   íic¸c Bé   v     qu¶n  ý l  CTQG   µ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . v B K ho   § t P h Ç n  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng     é  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  tLiªnB n c hi l   t   ban  µnh. h C¸c  ¬ng  ×nh quèc    a  îc ChÝnh  ñ  ch tr   gia ch ®   ph phª  Öt  duy b»ng  b¶n  v¨n  vµ  a      ñ tôctheo    nh  ¹ Quy Õt  nh  ch ®ñ c¸cth     qui®Þ ti  ®Þ 531/TTg ph¶itheo  ng    ®ó c¸c híng dÉn  ña      c Th«ng   µy  t n ngay  trong kÕ   ¹ch    ho n¨m 1997. C¸c  é   ëng,   B tr   Thñ  ëng  ¬  tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  thu   ph   t Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m     thùc hiÖn    th«ng   µy. tn Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu  Êy  ã  ã  tr th hi   th c kh kh¨n  íng  ¾ c     Þ  v m ®Ò ngh c¸cbé,ngµnh,®Þa  ¬ng       ph ph¶n  vÒ     é    ¸nh  Liªnb ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶i quy  
 12. 12
 13. M É u  1 B¸o c¸o t × nh h × n h  th ù c  Ö n  k Õ  h o ¹ ch v µ  n g © n  s¸ch c¸c C T Q G  trªn ® Þ a  b µ n  tØ n h, th µ nh  h è hi p B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ý, (6 th¸ng), c¸o t h th   Qu      (n¨m) C¬   quan    b¸o c¸o: Môc  ªu ti   M ôc  ªukÕ   ¹ch ti   ho ChØ   ªutµi Ýnh  iÖu®ång) ti     ch (tr   Ghi chó   ho¹t®éng    §¬n  Þ  v K Õ   ¹ch ho   Thùc  Ön  K Õ   ¹ch hi ho   Trong  ®ã Thùc  Ön  hi Trong  ®ã cña  tÝnh n¨m  199... Quý...  n¨m  199... NSNN   Vay  Ýn  t Vèn  íc n  Vèn    huy Quý...  NSNN   Vay  Ýn  t Vèn  íc n  Vèn    huy CTQG (6th¸ng)     cÊp dông  .n (tr ­ ngoµi ®éng  õ t  (6th¸ng)     cÊp dông  .n (tr ­ ngoµi ®éng  õ t  (c¶ n¨m)   íc) céng  (c¶ n¨m)   íc) céng  ®ång ®ång Ghi  y    CTQG.  ®Ç ®ñ 16  Trong  çi  ¬ng  ×nh,chiathµnh  nhã m   m ch tr     4  chØ    ¹t®éng  Ýnh  µ:(1)ho¹t®éng  tiªuho   ch l      chuyªn m«n,    (2)x©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt,(3)th«ng      ôc,truyÒn    d csv     tin,gi¸od   th«ng      ¹t®éng  (4)c¸c ho   kh¸c.Trong  çi  ã m   ¹t®éng  Çn        m nh ho   c ghic¸c chØ    ñ  Õu. Cô   Ó    tiªuch y   th nh sau: 1. Ho¹t®éng      chuyªn m«n:  µ  ¹t®éng  ètlâi ña  ¬ng  ×nh,thuéc ho¹t®éng    L ho   c   c ch tr      chøc n¨ng  ña    µnh.V Ý   ô:Trång  µ  c c¸c ng   d  v ch¨m  ãc  õng,cho  sr   vay  èn,cung  Êp  Þch  ô  tÕ,gi¸odôc,KHHG§;    ¹t®éng  v  cd v y        c¸c ho   kh¸m  ÷a  Þ,phßng, chèng  ¹id© m,    ch tr     m  ma tuý... 2. X ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt:Lµ  ¹t®éng  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng,mua   ¾ m     d csv    ho   xd csht   s trang thiÕtbÞ,.. phôc  ô  ¹t®éng        . v ho   chuyªn  m«n  : nh X ©y  ùng  d phßng  äc, tr¹m  tÕ, KHHG§;  ©ng  Êp  h  y    n c trang thiÕtbÞ   tÕ, cung  Êp  ån      y    c ngu cung  Êp  íc sinh ho¹tcho  ©n; c n     d   x©y  ùng  êng  ©n  d ® d sinh,chî,®iÖn;c¸ctr¹m truyÒn          thanh,truyÒn  ×nh,c¬  ë    h   s sinhho¹tv¨n ho¸,. .      ..
 14. 3­ Th«ng        ôc      tin­ gi¸od ­ truyÒn th«ng  µ c¸c ho¹t®éng  ña    ¬ng  ×nh th«ng  l      c c¸c ch tr   qua  tuyªn truyÒn  ùctiÕp,truyÒn    tr     th«ng  trªnph¬ng  Ön th«ng    ichóng;c¸c ho¹t®éng  o  ¹o, Ên  Ön    é    ti   tin®¹        ®µ t   hu luy c¸n b chuyªn m«n,    nghiÖp  ô;hç  î   é  v   tr  b qu¶n  ý, éng  c¸n l  c t¸cviªn,    tuyªntruyÒn    ¹ c¬  ë.. ®Ó   ùc hiÖn  ètc¸cho¹t®éng    viªnt   s . th   i   t      chuyªn m«n  ña  ¬ng  ×nh.   c ch tr 4­ C¸c  ¹t®éng    ho   kh¸c:lµc¸cho¹t®éng  ã  Ýnh  Æc   ïcña           ct ® th  c¸cCTQG   kh«ng  Õp  îcvµo  ho¹t®éng  x ®  3    trªn. M É u  2 B¸o c¸o t × nh  × n h   ù c hi Ö n   Õ  h o ¹ ch  µ  n g © n   h th k v s¸ch C T Q G (C¸cBé    Qu¶n  ýCTQG   öib¸o c¸o vÒ   é  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,V¨n  l  g      BT    K ho   § t  phßng  Ýnh  ñ) Ch ph Tªn  ¬ng  ×nh Quèc  Ch tr   gia: B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ý, (6 th¸ng), c¸o t h th   Qu      (N¨m): C¬   quan    b¸o c¸o: Môc  ªu ti   M ôc  ªukÕ   ¹ch ti   ho ChØ   ªutµi Ýnh  iÖu®ång) ti     ch (tr   Ghi chó   ho¹t®éng    §¬n  Þ  v K Õ   ¹ch ho   Thùc  Ön  K Õ   ¹ch hi ho   Trong  ®ã Thùc  Ön  hi Trong  ®ã cña  tÝnh n¨m  199... Quý...  n¨m  199... NSNN   Vay  Ýn  t Vèn  íc n  Vèn    huy Quý...  NSNN   Vay  Ýn  t Vèn  íc n  Vèn    huy CTQG (6th¸ng)     cÊp dông  .n (tr ­ ngoµi ®éng  õ t  (6th¸ng)     cÊp dông  .n (tr ­ ngoµi ®éng  õ t  (c¶ n¨m)   íc) céng  (c¶ n¨m)   íc) céng  ®ång ®ång                                                                                                                              Trong  çi ch¬ng  ×nh,chiathµnh  nhã m   m  tr     4  chØ    ¹t®éng  µ: tiªuho   l 
 15. (1)ho¹t®éng     chuyªn m«n,    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt,(3)th«ng      ôc,truyÒn    (2)x d csv     tin,gi¸od   th«ng,(4)c¸c ho¹t®éng        kh¸c.Trong    m çi nhã m   ¹t®éng  Çn        ho   c ghic¸cchØ    ñ  Õu  tiªuch y theo kh¸i Ö m  µ  Ý  ô    É u      ni v v d nh M 1.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản