Thông tư 06/UB-QLKT của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư 06/UB-QLKT của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/UB-QLKT của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về việc quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/UB-QLKT của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  û  ba n   Õ  h o ¹ ch  h µ  n íc S è :  U k N 06/U B­Q L K T  n g µ y  27 th¸ng 9 n¨ m   1995  u y  ® Þ n h   × nh t ù, q tr  th ñ t ô c c Ê p   Ê y ch ø n g   h Ë n  u  ® ∙i ® Ç u     gi n t theo   Ët k h u y Õ n  kh Ý c h  ® Ç u  t trong n íc lu Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 29/CP  µy  th¸ng 5  ng 12    n¨m 1995  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh     Õtthihµnh  Ët  ®Þ chi ti     Lu khuyÕn  Ých  u    trong  íc,Chñ   kh ®Ç t n  nhiÖ m   û   U ban  Õ   ¹ch  µ   ícquy  nh  ×nh tù,thñ tôc cÊp  Êy  k ho Nh n   ®Þ tr         gi chøng  nhËn  ®∙i®Ç u    u    ttheo LuËt khuyÕn  Ých  u        kh ®Ç ttrongnícnh      sau: §i Ò u 1. § Ó   îchëng  ®∙i®Ç u    ®  u    ttheo  Ët khuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong níc,chñ     ®Ç u    Çn  tc ph¶ithùc hiÖn    ñ tôcsau  y:     c¸cth     ®© 1. §èi víinh÷ng  ù  ®Ç u    µnh  Ëp       d ¸n  t th l doanh  nghiÖp  íi hoÆc   u    m  ®Ç t m ë   éng  r quy  m«,  ©ng  n cao n¨ng  ùc s¶n  Êt ® æi  íi c«ng  l  xu   m  nghÖ   ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µ: l ­Doanh    nghiÖp  µ   íc, Nh n ­Doanh    nghiÖp  ña    chøc  Ýnh  Þ,x∙héi, c c¸ctæ  ch tr     ­C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,   hh ­C«ng      Çn,   tycæ ph ­Doanh    nghiÖp   ©n, tnh ­Doanh    nghiÖp  ña  êiViÖtNam   nh      ícngoµi, c ng     ®Þ cë n   ­ Doanh    nghiÖp  ña  êinícngoµic  ól©u  µië  ÖtNam   Thñ íng c ng       tr   d   Vi   do  t  ChÝnh  ñ  ph cho  Ðp  µnh  Ëp  ph th l hoÆc   c¬  do  quan  trung ¬ng  ã  Èm  Òn    c th quy quyÕt  nh  µnh  Ëp,hå  ¬    ®∙i®Ç u    ®Þ th l   s xin u    t ph¶i® îc göi ®Õ n   û       U ban  Õ   K ho¹ch Nhµ   íc.   n Hå   ¬    ®∙ibao  å m: s xinu    g ­§¬n    ®∙i®Ç u    Éu    xinu    t(m U§§T­M O   hoÆc   U§§T­MR) ­ Quy Õt  nh  µnh  Ëp hoÆc   Êy phÐp  µnh  Ëp doanh    ®Þ th l  gi   th l  nghiÖp  (b¶n  sao), ­GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh    (b¶n  sao), ­ LuËn    chøng  kinh tÕ    ü  Ët hoÆc   ¬ng  kinh doanh    ­ k thu   ph ¸n    ban  u,  ®Ç ph¬ng    ë   éng  ¸n m r kinhdoanh.   2.§èivíi   ù    u    µnh  Ëp doanh        d ¸n ®Ç tth c¸c l  nghiÖp  íilµ: m  ­Doanh    nghiÖp  µ   íc, Nh n ­ Doanh nghiÖp  ña    oµn  Ó  Ýnh  Þ,x∙ héi m µ   c c¸c ® th ch tr       kh«ng  éc thu   diÖn  iÒu  ® chØnh  ña  c kho¶n  cña  Òu  µy, hoÆc   u      ë   éng    1  §i n   ®Ç t ®Ó m r quy m«,  ©ng  n cao n¨ng  ùc s¶n  Êt,® æi  íic«ng  Ö   ña    l  xu   m  ngh c c¸c doanh  nghiÖp  nãitrªn, å  ¬    ®∙i®Ç u        s xinu    h tph¶i® îcgöi®Õ n   û       U ban  Õ   ¹ch tØnh,thµnh  K ho     phè  ùcthuéc trung ¬ng  tr       (sau ®©y  äilµUû     g     ban  Õ   ¹ch tØnh). K ho  
  2. 2 Hå   ¬    ®∙i®Ç u    s xinu    tbao  å m: g ­§¬n    ®∙i®Ç u    Éu    xinu    t(m U§§T­M O   hoÆc   U§§T­MR), ­Quy Õt  nh  µnh  Ëp (b¶n    ®Þ th l  sao), ­GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh    (b¶n  sao), ­LuËn    chøng  kinhtÕ   ü  Ët.   ­k thu 3.§èivíi   ù    u    µnh  Ëp doanh        d ¸n ®Ç tth c¸c l  nghiÖp  íilµ: m  ­C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,   hh ­C«ng      Çn,   tycæ ph ­Doanh    nghiÖp   ©n, tnh ­Doanh    nghiÖp  ña  êiViÖtNam   nh      ícngoµi, c ng     ®Þ cë n   ­ Doanh    nghiÖp  ña  êi níc ngoµi c  óë  Öt Nam,  µ   c ng       tr   Vi   m kh«ng  éc thu   diÖn  iÒu  ® chØnh  ña  c kho¶n  cña  Òu  µy,th× ®¬n    ®∙i®Ç u    1  §i n     xinu    tph¶i® ­   îc göi kÌm     theo  å  ¬    µnh  Ëp  h s xin th l doanh  nghiÖp  n   û   ®Õ U ban  Õ   ¹ch  K ho tØnh,®Ó   îcxÐt cÊp  Êy    ®   gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    ïng víi nh u    tc     Õt  nh    quy ®Þ cho phÐp  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp. Trêng  îp  u  ∙i ®Ç u    cho    h xin  ®   t c¸c doanh nghiÖp  ãi ë   n   kho¶n  µy  ∙  n® thµnh  Ëp  íc khiLuËt khuyÕn  Ých  u    l tr       kh ®Ç ttrong níc cã  Öu  ùc(theo §iÒu      hi l   28  ña  c NghÞ   nh  ®Þ 29/CP  µy  th¸ng 5  ng 12    n¨m 1995),hoÆc     ®∙i®Ç u      xin u    t ®Ó   ë   éng,n©ng  mr   cao n¨ng  ùcs¶n  Êt,® æi  íic«ng  Ö,  × hå  ¬    l  xu   m  ngh th   s xin­ u  ∙i®Ç u    ®  tph¶i® îc göi®Õ n   û       U ban  Õ   ¹ch  K ho tØnh. Hå   ¬    ®∙i®Ç u      s xin u    t bao  å m: g ­§¬n    ®∙i®Ç u    Éu    xinu    t(m U§§T­M O   hoÆc   U§§T­MR), ­GiÊy  Ðp  µnh  Ëp doanh    ph th l  nghiÖp  (b¶n  sao), ­GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh    (b¶n  sao), ­Ph¬ng      ¸n kinh doanh    ban  u,  ®Ç hoÆc   ¬ng    ë   éng  ph ¸n m r kinhdoanh.     4. §èivíinh÷ng  ù    u    µnh  Ëp  íihîp t¸cx∙,hoÆc   n  Þ       d ¸n ®Ç tth l m      ®¬ v kinh   doanh  ¹t®éng  ho   theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 66­  H§BT   µy  th¸ng 3  ng 2    n¨m  1992,  hoÆc   u      ë   éng  ®Ç t®Ó m r quy m«,  ©ng  n cao n¨ng  ùcs¶n  Êt,® æi  íic«ng  l  xu   m  nghÖ   ña    îp t¸cx∙vµ  n  Þ  c c¸c h       ®¬ v kinh doanh  ãitrªn, å  ¬    ®∙i®Ç u      n    s xin u    h t ph¶i® îcgöi®Õ n   û       U ban  Õ   ¹ch tØnh. K ho   Hå   ¬    ®∙ibao  å m: s xinu    g ­§¬n    ®∙i®Ç u    Éu    xinu    t(m U§§T­M O   hoÆc   U§§T­MR), ­GiÊy  Ðp    ph kinhdoanh    (b¶n  sao), ­Ph¬ng      ¸n kinh doanh    ban  u   ®Ç hoÆc   ¬ng    ë   éng  ph ¸n m r kinhdoanh.   5. C¸c    quy  nh  i  íic¸c c¬  ë  ®Þ ®è v     s s¶n  Êt ­ kinh doanh  µ  µnh  Ëp xu       v th l  míit¹      i kho¶n  1, 2  µ  cña  Òu  µy  dông  c¸c     v 4  §i n ¸p  cho  tr ng  îp    ¬  ë  c¶  ê h c¸c c s s¶n  Êt ­ kinh doanh  µnh  Ëp  íckhiLuËt khuyÕn  Ých  u    xu       th l tr       kh ®Ç ttrong níc    cã  Öu  ùc,theo §iÒu  cña  hi l     28  NghÞ   nh  ®Þ 29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m 1995.
  3. 3 §i Ò u 2. 1.§èivíi   ù    u    ãit¹ kho¶n  cña  Òu  trªn®©y,  û         d ¸n ®Ç tn     c¸c i 1  §i 1    U ban  Õ   K ho¹ch Nhµ   ícnhËn,xem   Ðt hå  ¬    ®∙i®Ç u  ,tham    n    x   s xinu    t  kh¶o    Õn  ña  é  ý ki c B Tµi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc,quyÕt  nh  Öc  Êp    v Ng h Nh n   ®Þ vi c hoÆc   õ chèicÊp  t    giÊy chøng  Ën  ®∙i®Ç u  .   nh u    t 2. §èi víic¸c dù  ®Ç u    ãi t¹            ¸n  t n   i kho¶n  vµ  cña  Òu  trªn®©y,  c¸c 2  4  §i 1    Uû  ban  Õ   ¹ch  K ho tØnh  Ën, xem   Ðt  å  ¬  u  ∙i®Ç u  , tham  nh   x h s xin  ®   t  kh¶o    ý kiÕn  ña  ë   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc tØnh, b¸o  c ST  v Ng h Nh n     c¸o  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       (sau  y   äilµUû     ®© g     ban nh©n  ©n  d tØnh)hoÆc   êi® îcChñ  Þch  û     ng     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  û  Òn, u quy   quyÕt ®Þnh  Öc  Êp    vi c hoÆc   õchèicÊp  Êp  t    gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u  . nh u    t 3.§èivíi   ù    u    ãit¹ kho¶n  cña  Òu  trªn®©y,  û         d ¸n ®Ç tn     c¸c i 3  §i 1    U ban  Õ   K ho¹ch tØnh  Ën, xem   Ðt  å  ¬    µnh  Ëp  nh   x h s xin th l doanh  nghiÖp, trong ®ã   ã     c ®¬n  u  ∙i®Ç u  , tham  xin  ®   t  kh¶o    Õn  ña  ë   ý ki c S qu¶n  ý ngµnh  l  kinh tÕ    ü    ­k thuËt,Së   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc tØnh, b¸o  Chñ   Þch  û       T  v Ng h Nh n     c¸o  t U ban nh©n  ©n  d tØnh  hoÆc   êi® îcChñ   Þch  û   ng     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  û  Òn, u quy   quyÕt  nh  Öc  Êp  ®Þ vi c hoÆc   õ chèicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  t    gi ph th l doanh  nghiÖp  vµ  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u  . gi   nh u    t §i Ò u 3. ViÖc  Õt  nh  Êp  quy ®Þ c hoÆc   õ chèicÊp  Êy  t    gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    nh u    t ph¶i® îcthùc hiÖn       trong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ.     30    t  nh ®ñ h s h     Riªng ®èi víi ù    u    µnh  Ëp doanh        ¸n ®Ç tth d l  nghiÖp  íinãit¹ kho¶n  cña  Òu  m     i 3  §i 2    y,  Êy  trªn®© gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    îc cÊp  ng  êivíigiÊy  Ðp  nh u    t®   ®å th     ph thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp. Trêng  îp hå  ¬  h   s kh«ng  îp lÖ,trong thêih¹n 5  µy  Ó   õngµy  Ën  ­ h         ng k t   nh ® îc hå  ¬  ãi trªn,Uû     sn    ban  Õ   ¹ch  µ   íc hoÆc   û   K ho Nh n   U ban  Õ   ¹ch  K ho tØnh  ph¶ith«ng    b¸o cho  ñ  u    Õt vµ  ch ®Ç t bi   yªu  Çu    c bæ sung, söa  æi. Thêi h¹n    ®     xem   Ðt viÖc  Êp  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u    îctÝnh  õ ngµy  Ën  å  ¬  x  c gi   nh u    t®   t  nh h s hîp lÖ  ∙  îcbæ     ® ®   sung,söa  æi.   ® Trong  êng  îp  õ chèicÊp  Êy  tr h t    gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u  , Uû   nh u    t  ban  Õ   K ho¹ch  µ   íchoÆc   û   Nh n   U ban  Õ   ¹ch  k ho tØnh ph¶ith«ng  râ lýdo    b¸o      cho  ñ  Ch ®Ç u    Õt. tbi §i Ò u 4. GiÊy chøng  Ën  ®∙i®Ç u    Éu  nh u    t(m CN­U§§T­M O   hoÆc  CN­U§§T­MR)  x¸c nhËn  ¬  ë    c s s¶n  Êt ­ kinh doanh  xu       hoÆc   êi ® øng    îc hëng  ®∙i ng   tªn ®   u    ®Ç u    ttheo quy  nh, n Õu  ¶m   ®Þ   ® b¶o  ùc hiÖn  ng    iÒu  Ön    th   ®ó c¸c® ki ghitrong  giÊy chøng  Ën  ®∙i®Ç u  .   nh u    t Trêng  îp dù    u    ã  h   ¸n ®Ç tc thay ® æi  Én  n     d ®Õ thay ® æi    iÒu  Ön  ∙    c¸c® ki ® ghitrong giÊy chøng  Ën  ®∙i®Ç u  ,chñ  u    ã        nh u    t  ®Ç tc tr¸chnhiÖm   c¸o cho    b¸o    Uû  ban  Õ   ¹ch  µ   íc hoÆc   û   K ho Nh n   U ban  Õ   ¹ch  K ho tØnh  Õt trong thêih¹n  bi      30  µy  Ó   õngµy  ã  ng k t   c thay ® æi  
  4. 4 Uû  ban  Õ   ¹ch Nhµ   íchoÆc   û   K ho   n  U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  (theo®Ò   Þ    ngh cña  û   U ban  Õ   ¹ch  K ho tØnh) quyÕt  nh  Öc  Òu    ®Þ vi di chØnh  ¹   lo i møc   µ  êi , v th   h¹n u  ∙i®Ç u   ¬ng   ®  tt øng. §i Ò u 5. C¸c  ¬  ë  c s s¶n  Êt ­ kinh doanh  ãi t¹  Òu  cña  xu       n  i §i 1  Th«ng    µy, c«ng  tn   d©n  Öt Nam,  êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi,ngêi níc ngoµi c  ól©u  Vi   ng     ®Þ cën          tr   dµi ë  Öt Nam     Vi   mua     Çn  cæ ph hoÆc   ãp  èn  µo  g v v doanh  nghiÖp  µnh  Ëp th l  theo LuËt c«ng        tyhoÆc   doanh  nghiÖp  µ   íc®∙  îcphÐp    Çn    ­ Nh n   ®   cæ ph ho¸,® îcmiÔn  Õ  î tøc hoÆc   Õ    Ëp    ©n, kÓ   thuÕ    Ëp      thu l     i thu thu nh c¸ nh   c¶  thu nh bæ sung  i  íingêi cã  nhËp  ®è v     thu  cao (theo §iÒu  cña    22  NghÞ   nh  è  ®Þ s 29/CP  ngµy  th¸ng5  25    n¨m  1995)theo tr×nh tù,thñ tôcdo  é  µichÝnh            BT  quy  nh. ®Þ §i Ò u 6 Uû   ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,Uû   K ho   n   ban  Õ   ¹ch tØnh  K ho   theo  âith ng  d   ê xuyªn   vµ  Óm     nh  ú  ki tra®Þ k hoÆc   t  Êt viÖc  Êp  µnh    iÒu  Ön    îc ®é xu   ch h c¸c ® ki ®Ó ®   hëng  ®∙i®Ç u        u    të c¸c doanh nghiÖp  µ  n  Þ  v ®¬ v kinh doanh    kh¸c ®∙  îccÊp   ®  giÊy chøng  Ën  ®∙  u  .   nh u  ®Ç t Doanh  nghiÖp  µ    n  Þ  v c¸c ®¬ v kinh doanh    kh¸c ®∙  îc cÊp  Êy   ®  gi chøng  nhËn  ®∙i®Ç u    ã  u    t c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp    c c¸c th«ng    å  ¬, giÊy  ê cÇn  tin, s   h t  thiÕt theo    yªu  Çu  ña  êi kiÓm     êi kiÓm     ã  c c ng   tra.Ng   tra c quyÒn  n   a   ®Õ ®Þ ®iÓ m   ¬ithùc hiÖn  ù    u    îchëng  ®∙i®Ó   n    d ¸n ®Ç t®   u    xem   Ðt t¹ chç. x    i §i Ò u 7. N Õu  ph¸thiÖn    ¹m    iÒu  Ön  ®∙i ®Ç u   , Uû     vi ph c¸c ® ki u    t   ban  Õ   ¹ch K ho   Nhµ   íchoÆc   ñ   Þch  û   n  Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh (theo ®Ò   Þ  ña  û       ngh c U ban K Õ   ¹ch  ho tØnh) cã  Òn    åigiÊy    quy thu h   chøng  Ën  ®∙i®Ç u  ,hoÆc   nh u    t  gi¶m  møc  ®∙i, u    hoÆc   ótbítthêih¹n  îcu  ∙i, µ    åil¹ phÇn  r       ®   ®   thu h     v i chªnh  Öch  ®∙i l u    tr c®ã. í  Trêng  îp viph¹m  µcã  ýdo  Ýnh  ¸ng  h    l   l   ch ® hoÆc   kh«ng  è  ,Uû   c ý   ban  Õ   K ho¹ch Nhµ   íchoÆc   û     n  U ban  Õ   ¹ch tØnh  K ho   th«ng    b¸o cho  ñ  u    ÕtvÒ   ch ®Ç tbi   c¸c vi ph¹m  µ     v yªu  Çu  ¾c  ôc. Sau  êih¹n  ngµy, n Õu       ¹m   c kh ph   th   30    c¸c vi ph kh«ng  îckh ¾c  ôc  ×    ông  Ön  ®  ph th ¸p d bi ph¸p  Õ   µinh  ch t   quy  nh  ¹  o¹n    ®Þ ti ® 1 trªn®©y.   §i Ò u 8. Hµng  ý,Uû   qu   ban  Õ   ¹ch  K ho tØnh  Ëp  îp t×nh  ×nh  µ  Ëp  c¸o vÒ   t h  h v l b¸o    t×nh  ×nh  ùc hiÖn, u  ∙i®Ç u      ¹m    a   ¬ng  öilªnUû   h th    ®  ttrªnph vi®Þ ph g     ban  Õ   K ho¹ch  µ   íc;Uû   Nh n   ban  Õ   ¹ch  µ   íc cã  K ho Nh n   tr¸chnhiÖ m     b¸o  t×nh  ×nh  c¸o  h thùc hiÖn  ®∙i®Ç u      u    ttrongc¶  íclªnThñ íng ChÝnh  ñ.   n   t  ph
  5. 5 M É u  ® ¬ n  U § § T­M O C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m   Vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (§Þa  iÓ m),ngµy     ®      th¸ng     n¨m         199... § ¬ n  xin h ë n g  u   ∙i ® Ç u  t m íi ®  K Ý nh   öi:U û   g   ban  Õ   ¹ch  µ   íc/ K ho Nh n   û  U ban  © n   © n   nh d tØnh  µnh  è).. (th ph . ­ Tªn  ¬  ë    c s s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  ®∙ thµnh  Ëp  (  l hoÆc   ù  nh  µnh  d ®Þ th lËp.. ) . ­Trô  ë  Ýnh  ®∙cã    s ch (   hoÆc   ù  nh). d ®Þ ­ Hä   µ      v tªn(hoÆc  idiÖn) c¸c s¸ng  Ëp  ®¹      l viªn,®¹idiÖn  ¬  ë     c s s¶n  Êt, xu   kinhdoanh.   1. Dù   nh    ®Þ (hoÆc  ∙) ®Ç u    µnh  Ëp  ¬  ë  ®  tth l c s s¶n  Êt,kinh doanh  íi xu     m  (cã hå  ¬  Ìm    s k theo)víi   iÒu  Ön     ® c¸c ki sau  y: ®© a) §Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù    u  :x∙(®êng  è),huyÖn  Ën),tØnh    ® th   d ¸n ®Ç t    ph   (qu   (thµnh  è),lµ huyÖn  éc phÇn   ph     thu   IhoÆc   Çn    ph IIDanh  ôc  hoÆc   m B,  Danh  m ôc    C ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 29/CP  µy  th¸ng 5  ng 12    n¨m 1995  (nÕu  ã); c b)  µnh, nghÒ...   éc  Ng   .thu Danh  ôc  ban  µnh  Ìm  . m A  h k theo NghÞ   nh   ®Þ sè  29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m 1995  Õu  ã) (n c c)SÏ (hoÆc  ∙)sö  ông  èi Óu.. .    ng     ®  d t  thi . . ®é ngay  õkhib ¾t  u   ¹t . lao t    ®Ç ho   ®éng,  t møc   îc hëng  ®∙i ®Ç u    quy  nh   ¹  ®¹   ®  u    t ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   3  15  ®Þnh  è  s 29/CP,ngµy  th¸ng5    12    n¨m  1995  Õu  ã); (n c d)  ö   ông  Sd c«ng nghÖ   t tiªuchuÈn  ®¹     quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu    2  15 NghÞ   nh  è  ®Þ s 29/CP,ngµy  th¸ng5    12    n¨m  1995  Õu  ã); (n c e)  ù   ®Ç u    nµy  ng  êithuéc  ¹  ù  quy  nh   ¹  Òu    D ¸n  t ®å th   lo id ¸n  ®Þ t i§i 21 NghÞ   nh  è  ®Þ s 29/CP,ngµy  th¸ng5    12    n¨m  1995  Õu  ã); (n c 2.Nay    îc. .xem  Ðt vµ    xin® .  . x   cho  ëng  h møc  ®∙i®Ç u      u    tnh sau: a) MiÔn  Õ  îtøc.. .n¨m, kÓ   õkhicã  îtøc;vµ    thu l   i . .   t     l     gi¶m  i 50%   Õ  îtøc thu l     i trong..n¨m  Õp theo;   . ti   b) Gi¶m    50%   Õ  thu doanh    thu trong.. .n¨m, kÓ   õth¸ngcã  . .   t    doanh  thu; c) MiÔn  Õ  Ëp  Èu    thu nh kh cho:(ghirâ:tªn,sè îng,chñng  ¹   Ýnh        l   lo it , n¨ng  cña  ÕtbÞ,  thi   m¸y  ãc  Ëp  Èu, thêih¹n  Ëp  Èu  µo  Öt Nam,  öa  m nh kh     nh kh v Vi   c khÈu  ¬itiÕn hµnh  ñ tôch¶iquan); n    th       d)  îc vay  Ýn  ông  §  td trung vµ  µi h¹n    d  (hoÆc vay  Ýn  ông  td trung vµ  µi   d  h¹n víi   Êtu  ∙i) õQuü   ç  î u    èc     il∙xu   ®    t h tr  ®Ç tqu gia; ®)  C¸c  ®∙ikh¸c(nÕu  ã). u      c 3.  êi ®iÓ m   ù  nh   ëi c«ng  ù  b ¾t  u   õ ngµy..   Th   d ®Þ kh   d ¸n  ®Ç t   . th¸ng.. . . . . n¨m 199..  ù  nh  µn  µnh  µ  i  µo  ¹t®éng  õ ngµy.. .th¸ng.. .n¨m  . ®Þ d ho th v ® v ho   t  . . . . 199.. . .
  6. 6 4. Cam   Õt  ùc hiÖn  y     µ  ng    iÒu  Ön    îc hëng      k th   ®Ç ®ñ v ®ó c¸c ® ki ®Ó ®   u ®∙i®Ç u        Þ    y.   tnh ®Ò ngh trªn®© Chñ   Æc   idiÖn  ã  È m   ho ®¹   c th quy Ò n   ña  ¬  cc së s¶n  Êt  xu kinh  doanh, hoÆc   s¸ng   c¸c  lËp viªn thµnh  Ëp    l c«ng    ty Ký    µ  ng  Êu  Õu  ã) tªnv ®ã d (n c M É u  ® ¬ n  U § § T­M R C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m   Vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (§Þa  iÓ m),ngµy.. .  ®   . .th¸ng.. . .  . . . .n¨m  . . 199... . . § ¬ n  xin  ë n g  u  ® ∙i ® Ç u    m ë   é ng h t r K Ý nh   öi:U û   g   ban  Õ   ¹ch  µ   íc/ K ho Nh n   Uû   ban  Õ   ¹ch  K ho tØnh  µnh  è).. (th ph . ­Tªn  ¬  ë    c s s¶n  Êt,kinh doanh.. . ....................... xu     . . ...................... ­Trô  ë  Ýnh.. . . ....................................   s ch . . ..................................... ­ GiÊy  Ðp  µnh  Ëp,(quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp,giÊy  Ðp    ph th l    th l  ph kinh doanh    sè.. . . . . . do... . . Êp  µy.. .  . .. ng  c . .th¸ng.. . . . . .. 199..  n¨m  . ­Ngµnh,nghÒ       kinh doanh.. . ............................   . . ............................ 1. Dù   nh  ùc hiÖn  u    ë   éng    ®Þ th   ®Ç t m r quy m«,  ©ng  n cao n¨ng  ùc s¶n  l  xuÊt,® æi  íi c«ng    m  nghÖ   íitæng  è  èn  u     íi t¨ng thªm  µ.. . .®ång, v  s v ®Ç t m     l . .  .   b»ng... .%vèn  u    ∙  ùc hiÖn;Dù     u    µy  ng  êithuéc lo¹ dù    .  ®Ç t® th     ¸n ®Ç tn ®å th       ¸n i quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t i 21,NghÞ   nh  ®Þ 29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m  1995  Õu  ã). (n c 2. Nay    ®Ò nghÞ   û   U ban  Õ   ¹ch  µ   íc/Uû  K ho Nh n ban  ©n  ©n   nh d tØnh  (thµnh phè).. . xÐt vµ    . xem    cho  ëng  h møc  ®∙i®Ç u      u    tnh sau: a)  Ôn  Õ  î tøc  Mi thu l  i cho  Çn  î nhuËn  ph l  i t¨ng thªm  ®Ç u     íi t¹o ra   do  tm       trong1    n¨m, kÓ   õngµy.. .th¸ng.. .    t  . . ... 199.. n¨m  . b)  Ôn  Õ  Ëp  Èu  Mi thu nh kh cho:(ghirâ    è îng,chñng  ¹   Ýnh      tªn,s l   lo it , n¨ng  cña  ÕtbÞ,  thi   m¸y  ãc  Ëp  Èu, thêih¹n  Ëp  Èu  µo  Öt Nam,  öa  m nh kh     nh kh v Vi   c khÈu  ¬itiÕn hµnh  ñ tôch¶iquan); n    th      
  7. 7 c)§îcvay  Ýn  ông     td trungvµ  µih¹n  õQuü   ç  î u    èc    d   t  h tr  ®Ç tqu gia; d) C¸c  ®∙i u   kh¸c:  vay tÝn dông ®Ó  s¶n xuÊt,  thu mua  hµng xuÊt  khÈu.... 3. Dù     u    µy  ù  nh  ëic«ng  µy.. .th¸ng.. . .   ¸n ®Ç tn d ®Þ kh   ng .  . . ..  n¨m  199... µ   v hoµn  µnh,®i  µo  ¹t®éng  õngµy.. .  th   v ho   t  . .th¸ng.. .  . ... 199... . n¨m  .. 4. Cam   Õt  ùc  Ön  y     µ  ng    iÒu  Ön    îc hëng  k th hi ®Ç ®ñ v ®ó c¸c ® ki ®Ó ®   ®Ç u        Þ    y. tnh ®Ò ngh trªn®© §¹idiÖn  ã  È m     c th quy Ò n   ña  ¬  ë  c cs s¶n  Êt  xu kinh  doanh, Ký    µ  ng  Êu  Õu  ã) tªnv ®ã d (n c M É u  C N­U § § T­M O C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m   Vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (§Þa  iÓ m),ngµy.. . . ®   . . . th¸ng.. . . . . . 199...  n¨m  Gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  u  ® ∙i ® Ç u    m íi t U û  ban K Õ   ¹ch N h µ   íc/ û  ban nh © n  d © n ho n  U tØnh (thµ nh  è)...... ph ­C¨n  LuËt khuyÕn  Ých  u      cø    kh ®Ç ttrongnícngµy  th¸ng6     22    n¨m  1994; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 29/CP  µy  th¸ng 5  ng 12    n¨m  1995  quy  nh    ®Þ chi tiÕtthi µnh  Ët khuyÕn  Ých  u       h Lu   kh ®Ç ttrong níc.   ­X Ðt    Þ  ña  ô... . ûban  Õ   ¹ch tØnh  µnh phè).. . .   ®Ò ngh c V . /U   K ho   (th   . .. Q uy Õ t  Þ nh ® 1.C Êp  ®∙i®Ç u      u    tcho.. . .. . . .. ­Trô  ë  Ýnh   s ch ­ GiÊy  Ðp  µnh  Ëp    ph th l (quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp,giÊy  Ðp    th l  ph kinh doanh)     sè.. .do... .  Êp  µy.. .th¸ng.. . .n¨m  . . ... ng c . . . ..  . 199... ­  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  è.. . do... .  Êp  µy.. .  s .  . . .c . ng ... th¸ng.. .  ... 199... íi n¨m     v møc    nh sau: a)  Ôn  Õ  î tøc.. .n¨m,  Ó   õ khicã  î nhuËn  Þu  Õ  µ  Mi thu l   i .  . k t     l  i ch thu v gi¶m  50%   Õ  îtøc trong.. .n¨m  Õp theo; thu l     i . . ti  
  8. 8 b) Gi¶m    50%   Õ  thu doanh    thu trong.. .n¨m, kÓ   õth¸ngcã  . .   t    doanh  thu; c) MiÔn  Õ  Ëp  Èu    thu nh kh cho: (ghirâ:tªn,sè îng,chñng  ¹   Ýnh          l   lo it , n¨m cña  ÕtbÞ   thi   m¸y  ãc   Ëp  Èu, thêih¹n  Ëp  Èu  µo  Öt Nam,  öa  m nh kh     nh kh v Vi   c khÈu  ¬itiÕn hµnh  ñ tôch¶iquan); n    th       d) §îcvay  Ýn  ông     td trung vµ  µih¹n    d   (hoÆc  Ýn  ông  td trung,dµih¹n  íi       v i l∙ xuÊtu  ∙i) õQuü   ç  î u    èc   ®    t h tr  ®Ç tqu gia; ®)  C¸c  ®∙i kh¸c: vay  Ýn dông    u      t ®Ó s¶n xuÊt, thu    mua   µng  Êt h xu   khÈu.... 2. (C¬  ë    s s¶n  Êt,kinh doanh).. . .® îc hëng  ®∙inãi t¹  iÓ m   trªn xu     . .    . u      i ® 1    ®©y  µdo  ùc hiÖn  ù    u    l   th   d ¸n ®Ç tmang  sè..   íi   iÒu  Ön: m∙  .v   ® . c¸c ki a) §Þa  ®iÓ m  thùc hiÖn dù  ¸n: x∙ (®êng phè), huyÖn  (quËn),  tØnh  (thµnh  è),lµhuyÖn  éc phÇn   ph     thu   I(hoÆc  Çn    ph II)Danh  ôc  hoÆc   m B  Danh  m ôc    C ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh    ®Þ 29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m 1995; b) Ngµnh  Ò:.. . .. éc Danh  ôc  ban  µnh  Ìm    ngh . ..  thu   m A  h k theo NghÞ   nh     ®Þ 29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m  1995; c) Sö   ông  èithiÓu.. .lao ®éng   d t  .    . ngay  õ khi b ¾t  u   ¹t®éng,  t t    ®Ç ho   ®¹   møc  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  3  15  ®Þ s 29/CP  µy  th¸ng 5  ng 12    n¨m 1995; d)  ö   ông  Sd c«ng nghÖ   t tiªuchuÈn  ®¹     quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu    2  15 NghÞ   nh  ®Þ 29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m 1995; e)  ù   ®Çi   íi nµy  ng  êithuéc  ¹  ù  quy  nh  ¹  Òu    D ¸n  tm   ®å th   lo i ¸n  d ®Þ ti§i 21 NghÞ   nh  ®Þ 29/CP  ban  µnh  µy  th¸ng5  h ng 12    n¨m  1995(nÕu  ã); c 3.  ¬  ë  (C s s¶n  Êt, kinh  xu   doanh).. .  . .chØ   îc hëng  . ®  møc   ®∙i nãi t¹ u      i   ®iÓ m   khithùc hiÖn  ng  µ      iÒu  Ön  ãit¹ ®iÓ m   trªn®©y. 1      ®ó v ®ñ c¸c® ki n     i 2    4. Uû     ban  Õ   ¹ch  µ   íc/Uû   K ho Nh n   ban    ¹ch  kª ho tØnh.. .cã  .  tr¸chnhiÖ m   .   kiÓm     tra,gi¸m    ¬  ë  s¸t(c s s¶n  Êt,kinh  xu   doanh).. trong  Öc  ùc  Ön    .   vi th hi c¸c ®iÒu  Ön  ãit¹  iÓ m   trªn®©y.  Õ u     Ön  Êy    ¹m, Uû   ki n   i ® 2    N ph¸thi th viph   ban  Õ   K ho¹ch Nhµ   íc/Uû ban  ©n  ©n    n   nh d tØnh,thµnh  è    ph (theo ®Ò   Þ  ña  û       ngh c U ban K Õ   ¹ch tØnh,thµnh  è)cã  Òn  ótm ét  Çn  ho     ph   quy r   ph hoÆc   µn  é  ®∙i. to b u  Chñ   Ö m   û   nhi U ban  Õ   ¹ch  µ   íc k ho Nh n Chñ   Þch  û   t U ban  © n   ©n   nh d tØnh  µnh  (th phè).. . . .. (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d M É u  C N­U § § T­M R C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m   Vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (§Þa  iÓ m),ngµy.. .th¸ng..  ®   . . .n¨m  . 199.. . . .. Gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  u  ® ∙i ® Ç u    m ë   é ng  t r
  9. 9 U û  ban K Õ  ho¹ch N h µ  n íc/ U û  ban nh © n  d © n  tØnh (thµ nh ph è) ­C¨n  LuËt khuyÕn  Ých  u      cø    kh ®Ç ttrongnícngµy  th¸ng6     22    n¨m  1994; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 29/CP  µy  th¸ng 5  ng 12    n¨m  1995  quy  nh    ®Þ chi tiÕtthi µnh  Ët khuyÕn  Ých  u       h Lu   kh ®Ç ttrong níc.   ­X Ðt    Þ  ña  ô... . ûban  Õ   ¹ch tØnh  µnh phè).. .   ®Ò ngh c V . /U   K ho   (th   .. Q uy Õ t  Þ nh ® 1.C Êp  ®∙i®Ç u      u    tcho.. . .. ­Trô  ë  Ýnh   s ch ­ GiÊy  Ðp  µnh  Ëp    ph th l (quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp,giÊy  Ðp    th l  ph kinh doanh)     sè.. .do...cÊp  µy.. .  . .   . ng . .th¸ng.. .  . ... 199.. . n¨m  . ­  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  è.. .  s . .do...   Êp...   µy.. . . .c . . ng . . . th¸ng..  .n¨m  . 199...víi    . møc    nh sau: a)  Ôn  Õ  î tøc  Mi thu l  i cho  Çn  î nhuËn  ph l  i t¨ng thªm  ®Ç u     íi t¹o ra   do  tm       trong1    n¨m, kÓ   õngµy.. .th¸ng..n¨m    t  . .   . 199..; b) MiÔn  Õ  Ëp  Èu    thu nh kh cho:(ghirâ:tªn,sè îng,chñng  ¹   Ýnh        l   lo it , n¨ng  cña  ÕtbÞ,  thi   m¸y  ãc  Ëp  Èu, thêih¹n  Ëp  Èu  µo  Öt Nam,  öa  m nh kh     nh kh v Vi   c khÈu  ¬itiÕn hµnh  ñ tôch¶iquan); n    th       c)§îcvay  Ýn     t dung  trungvµ  µih¹n  õQuü   ç  î u    èc    d   t  h tr  ®Ç tqu gia; d) C¸c  ®∙i u   kh¸c:  vay tÝn dông ®Ó  s¶n xuÊt,  thu mua  hµng xuÊt  khÈu... . . 2. (C¬  ë    s s¶n  Êt,kinh  xu   doanh).. .® îc hëng  ®∙inãi t¹  iÓ m   trªn .    . u      i ® 1    ®©y   µ do  ùc hiÖn  ù    u    ë   éng,n©ng  l   th   d ¸n ®Ç tm r   cao n¨ng  ùcs¶n  Êt,® æi  l  xu   míic«ng  Ö     ngh mang  sè..   íi è  èn  u      m∙  .v   v ®Ç tt¨ngthªm  µ..  ng, b»ng... . .s l .®å   . . % tæng  è  èn  u    íc®ã. s v ®Ç ttr   Dù   ®Ç u    ë   éng  µy  ng  êithuéc  ¹  ù  quy  nh  ¹  iÒu  ¸n  tm r n ®å th   lo i ¸n  d ®Þ ti® 21  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 29/CP  ban  µnh  µy  th¸ng5  h ng 12    n¨m  1995  Õu  ã). (n c 3. (C¬  ë    s s¶n  Êt kinh doanh)..  xu     .chØ  îchëng  . ®  møc   ®∙inãit¹  iÓ m   u      i ® 1    ùc hiÖn  ng  µ      iÒu  Ön  ãit¹ ®iÓ m   trªn®©y. khith   ®ó v ®ñ c¸c® ki n     i 2    4. Uû     ban  Õ   ¹ch  µ   íc/Uû  K ho Nh n ban  Õ   ¹ch  K ho tØnh, thµnh  è... cã    ph   . tr¸chnhiÖm   Óm      ki tra,gi¸m    ¬ së  s¸t(c   s¶n  Êt,kinh doanh)..  xu     .trong viÖc  ùc .   th   hiÖn    iÒu  Ön  ãit¹  iÓ m   trªn®©y   Õu    Ön  Êy    ¹m, Uû   c¸c ® ki n   i ® 2    n ph¸thi th viph   ban  Õ   ¹ch  µ   íc/Uû   K ho Nh n   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph (theo ®Ò   Þ    ngh cña  û   U ban  Õ   ¹ch  K ho tØnh, thµnh  è) cã  Òn  ótm ét  Çn    ph   quy r  ph hoÆc   µn  to bé  ®∙i. u  Chñ   Ö m   û   nhi U ban  Õ   ¹ch  µ   íc K ho Nh n  
  10. 10 C hñ   Þch  û   t U ban  © n   ©n   nh d tØnh  µnh  (th phè).. . . (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản