Thông tư 07/1998/TT-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
3
download

Thông tư 07/1998/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/1998/TT-TCHQ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 và Nghị định số 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/1998/TT-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/1998/TT-TCHQ Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 1998 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 07/1998/TT-TCHQ NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 17/CP NGÀY 6-2-1995 VÀ NGHN NNH S 79/1998/N -CP NGÀY 29-9-1998 C A CHÍNH PH V TIÊU CHU N HÀNH LÝ MI N THU C A KHÁCH XU T, NH P C NH T I CÁC C A KH U VI T NAM Thi hành Ngh nh s 17/CP ngày 6-2-1995 và Ngh nh s 79/1998/N -CP ngày 29-9-1998 (Ngh nh s a i Ngh nh s 17/CP) c a Chính ph quy nh v tiêu chuNn hành lý mi n thu c a hành khách xu t, nh p c nh t i các c a khNu Vi t Nam, T ng c c H i quan hư ng d n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Hành lý (bao g m hành lý xách tay, hành lý ký g i trư c ho c sau chuy n i) là các v t d ng c n thi t cho nhu c u sinh ho t c a cá nhân và gia ình ho c m c ích chuy n i c a hành khách xu t c nh, nh p c nh và c a ngư i làm vi c trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh Vi t Nam. Các s n phNm m ngh làm b ng vàng b c, kim lo i quý, á quý là trang s c c a ngư i xu t c nh, nh p c nh th c hi n theo văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Ngo i t ti n m t, ng Vi t Nam b ng ti n m t và vàng tiêu chuNn qu c t c a cá nhân ngư i xu t c nh, nh p c nh th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17-8-1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i và theo các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2. Tiêu chuNn hành lý mi n thu áp d ng cho hành khách xu t c nh, nh p c nh có h chi u do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam ho c c a nư c ngoài c p. Tr em dư i 15 tu i có h chi u riêng ho c i chung h chi u v i ngư i l n, ch ư c mi n thu nh ng v t d ng c n thi t quy nh t i hàng s 4 c a Danh m c tiêu chuNn hành lý mi n thu kèm theo Ngh nh s 17/CP c a Chính ph ; n u i chung h chi u v i ngư i l n thì không ư c hư ng tiêu chuNn mi n thu 300 USD. 3. Tiêu chuNn hành lý mi n thu quy nh ch ư c hư ng cho m i l n xu t c nh, nh p c nh, ư c áp d ng chung cho các i tư ng xu t c nh, nh p c nh là công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài, không k s l n xu t c nh, nh p c nh, không k th i gian lưu trú nư c ngoài ho c Vi t Nam,
  2. không ư c g p chung tiêu chuNn mi n thu c a nhi u chuy n tính cho m t l n ho c nhi u ngư i tính mi n thu cho m t ngư i. 3.1. Riêng i v i các i tư ng thư ng xuyên xu t c nh, nh p c nh (lái xe, t lái và nhân viên ph c v trên máy bay, t u ho liên v n qu c t , thuy n viên, các thương nhân Vi t Nam, Vi t ki u) ngoài nh ng dùng ghi hàng 1, 2, 3, 4 danh m c hành lý mi n thu quy nh t i Ngh nh s 17/CP c a Chính ph , các i tư ng này m i tháng ch ư c mi n thu 300 USD m t l n i v i hàng hoá ghi t i hàng s 5 danh m c quy nh t i Ngh nh s 79/1998/N -CP c a Chính ph ; t l n th hai tr i trong tháng (cùng c a khNu) thì ph i n p thu theo lu t nh. 3.2. i v i thuy n viên tàu vi n dương Vi t Nam và các thuy n viên Vi t Nam lao ng theo h p ng trên tàu nư c ngoài i công tác dài ngày (t tháng th hai tr i) ư c tính g p tiêu chuNn hành lý mi n thu m i tháng (30 ngày) 300 USD, m i năm (12 tháng) ư c hư ng tiêu chuNn mi n thu không vư t quá 3.600 USD. Trư ng h p th i gian công tác chưa tr n tháng thì tính theo ngày. H i quan c a khNu theo dõi và qu n lý i tư ng này b ng S thuy n viên do H i quan c p ho c h chi u xu t, nh p c nh c a thuy n viên. 3.3. i v i nh ng ngư i ư c phép xu t c nh, nh p c nh b ng gi y thông hành ho c ch ng minh thư (không có h chi u) không ư c hư ng tiêu chuNn hành lý mi n thu theo các Ngh nh này. 3.4. Hành lý c a các i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 73/CP ngày 30-7-1994 c a Chính ph và Thông tư s 04/TTLB ngày 12-2-1996, Thông tư s 04/BS-TTLB ngày 20-10-1996 liên B Thương m i - Ngo i giao - Tài chính - T ng c c H i quan. 3.5. Hành lý c a các i tư ng khác có liên quan n Hi p nh tho thu n ký k t gi a Vi t Nam v i các nư c thì th c hi n theo quy nh t i Hi p nh, tho thu n ó. 4. Ngư i có hành lý mang theo khi xu t c nh, nh p c nh, hành lý g i trư c, g i sau ph i làm y th t c h i quan theo quy nh t i các c a khNu ho c các a i m thông quan n i a theo quy nh c a T ng c c H i quan. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Danh m c tiêu chuNn hành lý mi n thu ư c th c hi n như sau: + Hàng s 1: - Khách xu t c nh, nh p c nh ư c mang theo ngư i 1,5 lít rư u t 22 tr lên, các nh m c còn l i v n gi nguyên. N u khách xu t c nh, nh p c nh mang theo ngư i m t chai rư u có dung tích l n hơn dung tích quy nh trên, do nơi s n xu t óng chai thì ư c mi n thu chai ó. N u rư u ng trong can, l , bình, h p... có dung tích l n hơn nh lư ng quy nh ph i n p các lo i thu toàn b s rư u ó theo lu t nh.
  3. - Các lo i nư c khoáng, nư c ng t... (không thu c lo i u ng có c n, bia) khách xu t c nh, nh p c nh ư c mang theo mi n thu v i s lư ng h p lý s d ng. + Hàng s 2: Thu c lá là m t hàng Nhà nư c c m nh p khNu, vì v y n u khách nh p c nh mang vư t nh lư ng quy nh thì ph n vư t b t ch thu. + Hàng s 4: H i quan c a khNu c n phân bi t hành lý xu t, nh p c nh c a khách du l ch, khách vãng lai, ngư i i h c t p, công tác ng n h n v i hành lý c a nh ng ngư i i công tác, lao ng, h c t p dài h n, h t nhi m kỳ công tác nư c ngoài tr v ho c t Vi t Nam i nư c ngoài. Qu n áo, dùng c a các i tư ng này mang theo s d ng ho c mang v sau th i gian s d ng nư c ngoài v i s lư ng h p lý ư c xem xét gi i quy t mi n thu cho phù h p v i m c ích chuy n i. + Hàng s 5: a) Trư ng h p ngư i xu t c nh, nh p c nh mang theo hàng hoá n m ngoài tiêu chuNn hành lý quy nh t i các hàng s 1, 2, 3, 4 c a Ngh nh s 17/CP (không n m trong danh m c hàng c m xu t khNu, c m nh p khNu ho c hàng xu t nh p khNu có i u ki n) ư c hư ng tiêu chuNn mi n thu tr giá 300 USD, n u tr giá vư t quá 300 USD thì ph n vư t ph i n p thu theo lu t nh và ngư i xu t, nh p c nh ư c t ch n v t phNm ư c mi n thu ho c n p thu . b) Riêng xe ô tô và xe g n máy, ngư i nh p c nh ư c nh p khNu s d ng theo Văn b n s 343/KTTH ngày 20-1-1996 c a Chính ph ho c văn b n khác thay văn b n này c a Chính ph ư c ban hành sau này, không ư c tr tiêu chuNn mi n thu 300 USD. 2. Khách xu t c nh, nh p c nh có nhu c u mang theo các v t d ng ph c v m c ích chuy n i dư i hình th c t m xu t tái - nh p, t m nh p - tái xu t, ph i khai báo y , chính xác v i H i quan c a khNu và ph i tái nh p ho c tái xu t khi nh p c nh ho c xu t c nh. 3. Các trư ng h p khách nh p c nh vào Vi t Nam trư c ngày 15-10-1998 có hành lý ký g i cùng chuy n, g i trư c ho c g i sau, mà t ngày 15-10-1998 tr i m i n làm th t c h i quan thì H i quan c a khNu căn c vào t khai hành lý nh p c nh (có khai báo hành lý g i trư c ho c g i sau), th i gian th th c nh p c nh, th i gian l p v n ơn g i hàng, n u trư c ngày 15-10-1998 thì gi i quy t tiêu chuNn hành lý mi n thu 500 USD theo Ngh nh s 17/CP c a Chính ph . Các trư ng h p t n ng này ch gi i quy t n h t ngày 31-12-1998. III. X LÝ VI PH M Ngư i xu t c nh, nh p c nh, nhân viên h i quan và các t ch c, cá nhân khác có các hành vi vi ph m các quy nh t i Ngh nh s 17/CP, Ngh nh s 79/1998/N -CP c a Chính ph và Thông tư hư ng d n này, tuỳ theo m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo pháp lu t hi n hành.
  4. IV. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c t ngày 15-10-1998. Thông tư s 63/TCHQ-GSQL ngày 20-2-1995 c a T ng c c H i quan hư ng d n th c hi n Ngh nh s 17/CP ngày 6-2-2995 c a Chính ph và các văn b n liên quan u b bãi b . C c trư ng, V trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph , Hi u trư ng Trư ng Cao ng H i quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. Nguy n Văn C m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản