intTypePromotion=1

Thông tư 07/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
284
lượt xem
79
download

Thông tư 07/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña bé x©y dùng Sè 07/2000/TT- BXD ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2000 híng dÉn viÖc lËp ®¬n gi¸ kh¶o s¸t vµ qu¶n lý chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng - C¨n cø Quy chÕ Qu¶n lý §Çu t vµ X©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh Phñ; NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 05/05/2000 cña ChÝnh Phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ Qu¶n lý §Çu t vµ X©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh Phñ. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 04/3/1994 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé X©y dùng sè 06/2000/Q§-BXD ngµy 22 th¸ng 05 n¨m 2000 vÒ viÖc ban hµnh ®Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t x©y dùng. Thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc thèng nhÊt trong lÜnh vùc kh¶o s¸t x©y dùng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng cña Nhµ níc, Bé X©y dùng híng dÉn viÖc lËp ®¬n gi¸ kh¶o s¸t vµ qu¶n lý chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng nh sau: I. quy ®Þnh chung I.1. Dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng (sau ®©y ®îc gäi t¾t lµ dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t) ®îc lËp theo ph¬ng ph¸p híng dÉn cña Th«ng t nµy lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh dù to¸n chi phÝ c«ng t¸c kh¶o s¸t lµm c¬ së cho viÖc ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu kh¶o s¸t vµ ký kÕt hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng theo gi¸ tróng thÇu. II.2. Mäi ®èi tîng sö dông nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ níc, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ níc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 10, 11 vµ 12 NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh Phñ ®Ó chi cho c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng ®Òu ph¶i tu©n theo híng dÉn vÒ lËp ®¬n gi¸ vµ qu¶n lý chi phÝ kh¶o s¸t quy ®Þnh trong Th«ng t nµy. II. néi dung vµ ph¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ kh¶o s¸t vµ qu¶n lý chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng II.1. §¬n gi¸ kh¶o s¸t II.1.1. Néi dung ®¬n gi¸ kh¶o s¸t 1. §¬n gi¸ kh¶o s¸t lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña chi phÝ x· héi cÇn thiÕt (theo dù tÝnh) ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t nhÊt
  2. 2 ®Þnh do Chñ tÞch UBND TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ¦¬ng (sau ®©y gäi t¾t lµ TØnh, Thµnh phè) ban hµnh ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña c¸c dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn trªn ®Þa bµn TØnh, Thµnh phè. Riªng c¸c TØnh, Thµnh phè: Hµ Néi, Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, H¶i Phßng, CÇn Th¬ cã sù tháa thuËn cña Bé X©y dùng tríc khi ban hµnh. 2. CÊu thµnh cña ®¬n gi¸ kh¶o s¸t : bao gåm c¸c kho¶n sau: - Chi phÝ trùc tiÕp; - Chi phÝ chung; - Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc. Néi dung cña tõng kho¶n nªu trªn nh sau: a. Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kh¶o s¸t nh: chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y (thiÕt bÞ). Néi dung cña c¸c chi phÝ nªu trªn lµ: a.1. Chi phÝ vËt liÖu lµ c¸c chi phÝ vËt liÖu, nhiªn liÖu trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng t¸c kh¶o s¸t, trong chi phÝ vËt liÖu kh«ng gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi c¸c vËt liÖu vµ nhiªn liÖu nµy. Chi phÝ vËt liÖu gåm: - Chi phÝ vËt liÖu chÝnh, phô, vËt liÖu lu©n chuyÓn (gç chèng, chÌn, èng chèng vv..) - Chi phÝ nhiªn liÖu cho sö dông m¸y a.2. Chi phÝ nh©n c«ng: Lµ toµn bé chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng t¸c kh¶o s¸t kÓ c¶ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y; bao gåm: - L¬ng chÝnh, l¬ng phô, phô cÊp l¬ng; - Mét sè chi phÝ cã thÓ kho¸n trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng. a.3. Chi phÝ sö dông m¸y (thiÕt bÞ) gåm: Chi phÝ khÊu hao, b¶o dìng, söa ch÷a m¸y, chi kh¸c cña m¸y. Trong chi phÝ sö dông m¸y kh«ng gåm chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y vµ chi phÝ nhiªn liÖu sö dông m¸y v× hai kho¶n chi phÝ nµy ®· ®îc tÝnh trong chi phÝ vËt liÖu vµ chi phÝ nh©n c«ng ë ®iÓm a.1 vµ a.2 nãi trªn. b. Chi phÝ chung gåm: - Chi phÝ cho ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý, nh: l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, ph¬ng tiÖn lµm viÖc, båi dìng nghiÖp vô vv... - Chi phÝ phôc vô c«ng nh©n - Chi phÝ phôc vô thi c«ng - Chi phÝ kh¸c. d. Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc: theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. II.1.2. Ph¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ kh¶o s¸t 1. C¨n cø ®Ó lËp ®¬n gi¸ kh¶o s¸t - §Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t x©y dùng (ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé X©y dùng sè 06/2000/Q§-BXD ngµy 22 th¸ng 05 n¨m 2000)
  3. 3 - C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ tiÒn l¬ng, lao ®éng, tµi chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng kh¶o s¸t. - C¸c b¶ng gi¸ vËt liÖu, nhiªn liÖu, cíc phÝ vËn chuyÓn do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh; - C¸c gi¸ m¸y (thiÕt bÞ) kh¶o s¸t vµ chÕ ®é khÊu hao do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. 2. Ph¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ kh¶o s¸t Tõ nh÷ng c¨n cø nªu trªn, viÖc lËp ®¬n gi¸ kh¶o s¸t ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së x¸c lËp ®îc c¸c kho¶n cÊu thµnh cña ®¬n gi¸ ( nh ®· nªu ë ®iÓm 1.2 trong Th«ng t nµy) bao gåm: x¸c lËp chi phÝ trùc tiÕp; chi phÝ chung; thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc. Ph¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ kh¶o s¸t ®îc tr×nh bµy cô thÓ trong phô lôc 1 kÌm theo Th«ng t nµy. II.2. Dù to¸n chi phÝ c«ng t¸c kh¶o s¸t II.2.1. Dù to¸n chi phÝ c«ng t¸c kh¶o s¸t Dù to¸n chi phÝ c«ng t¸c kh¶o s¸t (cßn ®îc gäi lµ dù to¸n c«ng t¸c kh¶o s¸t) lµ chi phÝ x· héi cÇn thiÕt theo dù tÝnh ®Ó hoµn thµnh toµn bé khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t theo mét ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t ®· ®îc phª duyÖt II.2.2. Ph¬ng ph¸p lËp dù to¸n chi phÝ c«ng t¸c kh¶o s¸t: 1. Dù to¸n chi phÝ c«ng t¸c kh¶o s¸t tríc thuÕ: Néi dung dù to¸n chi phÝ c«ng t¸c kh¶o s¸t tríc thuÕ bao gåm 3 kho¶n sau: a. Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t. Chi phÝ nµy ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nh©n ®¬n gi¸ c«ng t¸c kh¶o s¸t víi khèi lîng t¬ng øng cña tõng lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t; sau ®ã céng c¸c kÕt qu¶ l¹i. b. Chi phÝ viÕt ph¬ng ¸n, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t. c. Chi phÝ nhµ ë t¹m (nÕu cã). V× vËy, ®Ó lËp ®îc dù to¸n c«ng t¸c kh¶o s¸t ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh ®îc: - §¬n gi¸ kh¶o s¸t theo tõng lo¹i c«ng t¸c; - Khèi lîng tõng lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i thùc hiÖn; - Chi phÝ viÕt ph¬ng ¸n, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t; - Chi phÝ l¸n tr¹i (nÕu cã). C¸c yÕu tè trªn ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - §¬n gi¸ kh¶o s¸t (nh híng dÉn trong phô lôc 1 kÌm theo Th«ng t nµy) - Khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t : X¸c ®Þnh theo ph¬ng ¸n kh¶o s¸t ®îc duyÖt. - Chi phÝ viÕt ph¬ng ¸n vµ chi phÝ viÕt b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t: + §èi víi c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh: TÝnh b»ng 5% cña chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn thùc hiÖn c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh. (Nãi t¹i ®iÓm a. môc II.2.2)
  4. 4 + §èi víi c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa h×nh: TÝnh b»ng 6% cña chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn thùc hiÖn c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa h×nh (nãi t¹i ®iÓm a. môc II.2.2). - Chi phÝ nhµ ë t¹m (nÕu cã): TÝnh b»ng 5% gi¸ trÞ dù to¸n c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng. 2. Dù to¸n chi phÝ c«ng t¸c kh¶o s¸t sau thuÕ: X¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ dù to¸n c«ng t¸c kh¶o s¸t tríc thuÕ céng víi thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng. ThuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trêng hîp ®Æc biÖt, khi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp bæ sung c¸c chi phÝ thùc tÕ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kh¶o s¸t, th× chi phÝ nµy ®îc céng thªm vµo dù to¸n c«ng t¸c kh¶o s¸t nhng kh«ng ®îc vît tæng møc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt. Ph¬ng ph¸p lËp dù to¸n chi phÝ c«ng t¸c kh¶o s¸t ®îc tr×nh bµy cô thÓ trong phô lôc 2 kÌm theo Th«ng t nµy. III. Qu¶n lý chi phÝ kh¶o s¸t III.1. C¨n cø vµo tËp ®Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t x©y dùng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 06/2000/Q§-BXD; C¨n cø vµo híng dÉn lËp ®¬n gi¸ kh¶o s¸t vµ qu¶n lý chi phÝ kh¶o s¸t t¹i Th«ng t nµy; gi¸ vËt liÖu vµ c¸c chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc ®èi víi lÜnh vùc kh¶o s¸t, Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ban hµnh tËp ®¬n gi¸ kh¶o s¸t x©y dùng ¸p dông ®èi víi mäi c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn trªn ®Þa bµn TØnh, Thµnh phè. III.2. C¨n cø vµo tËp ®¬n gi¸ kh¶o s¸t do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè ban hµnh; ph¬ng ¸n kh¶o s¸t ®îc duyÖt, c¸c chñ ®Çu t ph¶i lËp dù to¸n chi phÝ c«ng t¸c kh¶o s¸t cÇn thùc hiÖn (hoÆc thuª c¸c c«ng ty t vÊn lËp) vµ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. III.3. Dù to¸n chi phÝ c«ng t¸c kh¶o s¸t ®îc duyÖt lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ gãi thÇu vµ ký kÕt hîp ®ång kh¶o s¸t theo gi¸ tróng thÇu. Trêng hîp chØ ®Þnh thÇu kh¶o s¸t th× dù to¸n chi phÝ c«ng t¸c kh¶o s¸t ®· phª duyÖt nãi trªn ®îc dïng ®Ó ký kÕt hîp ®ång kh¶o s¸t. III.4. §èi víi nh÷ng c«ng t¸c kh¶o s¸t cha cã trong tËp ®Þnh møc dù to¸n hiÖn hµnh vµ ®èi víi nh÷ng c«ng t¸c kh¶o s¸t hoµn toµn míi (¸p dông tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt kh¸c víi quy ®Þnh hiÖn hµnh; sö dông thiÕt bÞ míi, biÖn ph¸p thi c«ng míi; ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, ®Þa h×nh kh¸c biÖt), ®¬n vÞ c¬ së tù x©y dùng ®Þnh møc (theo ph¬ng ph¸p híng dÉn cña Bé X©y dùng) ®Ó lµm c¨n cø lËp gi¸ t¹m tÝnh ®ång thêi b¸o c¸o víi cÊp phª duyÖt tæng dù to¸n xem xÐt vµ tháa thuËn víi Bé X©y dùng tríc khi ¸p dông chÝnh thøc. IV. §iÒu kho¶n thi hµnh
  5. 5 Th«ng t nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 07/06/2000. Mäi quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá.
  6. 6 phô lôc 1 Ph¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ kh¶o s¸t (KÌm theo Th«ng t sè 07/2000/TT-BXD ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2000) §¬n gi¸ cña lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t ®îc lËp theo c«ng thøc sau: Gi = (Cti + Pi) x (1 + Lt) (1) Trong ®ã: - Gi :§¬n gi¸ lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t i; ®ång. - Cti :Chi phÝ trùc tiÕp cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t i; ®ång. - Pi :Chi phÝ chung cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t i; ®ång. - Lt :Tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc cho c«ng t¸c kh¶o s¸t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh (%) Tõng yÕu tè trªn ®îc tÝnh nh sau: 1. Chi phÝ trùc tiÕp (Cti) Cti = Cvi + Cni + Cmi (2) Trong ®ã: - Cti : Nh trªn - Cvi : Chi phÝ vËt liÖu kh«ng gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t i; ®ång - Cni : Chi phÝ nh©n c«ng cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t i; ®ång - Cmi : Chi phÝ sö dông m¸y (thiÕt bÞ) cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t i; ®ång. Tõng yÕu tè trªn ®îc tÝnh nh sau: 1.1. Chi phÝ vËt liÖu (Cvi) n Cvi =(1+Kpi) ∑ Mij x Zj(3) j=1 Trong ®ã: - Cvi :Nh trªn.
  7. 7 - Kpi : §Þnh møc tû lÖ vËt liÖu phô so víi vËt liÖu chÝnh cña lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t i (theo ®Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t x©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 06/2000/Q§-BXD ngµy 22 th¸ng 05 n¨m 2000); %. - j: Lo¹i vËt liÖu j = 1,..., n-1, n. - MÞj :§Þnh møc dù to¸n sè lîng lo¹i vËt liÖu j cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t i; ®¬n vÞ hiÖn vËt phï hîp. - Zj: Gi¸ lo¹i vËt liÖu j ®Õn hiÖn trêng kh¶o s¸t; ®ång. Gi¸ lo¹i vËt liÖu ®Õn hiÖn trêng kh¶o s¸t (Zj) bao gåm gi¸ gèc cña vËt liÖu nµy céng víi chi phÝ lu th«ng vµ chi phÝ t¹i hiÖn trêng cña vËt liÖu. Gi¸ nµy (Zj) cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 1.2. Chi phÝ nh©n c«ng (Cni) Cni =Ni x Li (4) Trong ®ã: - Cni : Nh trªn - Ni :§Þnh møc dù to¸n sè lîng ngµy c«ng (theo cÊp bËc c«ng viÖc) hao phÝ cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t i; ngµy c«ng. - Li: TiÒn l¬ng ngµy c«ng t¬ng øng víi cÊp bËc c«ng viÖc (cÊp thî b×nh qu©n) nãi trªn theo lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t i; ®ång. TiÒn l¬ng ngµy c«ng (Li) bao gåm: a. L¬ng c¬ b¶n: TÝnh theo b¶ng l¬ng A6 (ban hµnh theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 25/3/1993; NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/3/1997 cña ChÝnh Phñ vÒ ®æi míi tiÒn l¬ng, thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, NghÞ ®Þnh sè 10/2000/N§-CP ngµy 27/3/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh tiÒn l¬ng tèi thiÓu trong c¸c doanh nghiÖp. b. C¸c kho¶n phô cÊp: - Phô cÊp lu ®éng kh¶o s¸t:40% l¬ng tèi thiÓu - Phô cÊp tr¸ch nhiÖm:2% l¬ng tèi thiÓu - Phô cÊp kh«ng æn ®Þnh s¶n xuÊt:15% l¬ng c¬ b¶n - L¬ng phô (phÐp, lÔ, tÕt ...):23% l¬ng c¬ b¶n - Chi phÝ kho¸n cho c«ng nh©n:6% l¬ng c¬ b¶n 1.3. Chi phÝ sö dông m¸y (Cmi) n Cmi =(1+Kmi) ∑ Siq x Gq (5) q=1 Trong ®ã: - Cmi: Nh trªn
  8. 8 - Kmi: §Þnh møc dù to¸n tû lÖ m¸y kh¸c víi m¸y chÝnh cho lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t i; %. - q: Lo¹i m¸y chÝnh q = 1,...., n-1, n. - SÞq :§Þnh møc dù to¸n sè ca m¸y chÝnh j cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t i; ca m¸y. - Gq :Gi¸ dù to¸n ca m¸y q (®¬n gi¸ ca m¸y); ®ång. Gi¸ ca m¸y bao gåm chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n, khÊu hao söa ch÷a lín, chi phÝ söa ch÷a thêng xuyªn cña m¸y, thiÕt bÞ. 2. Chi phÝ chung (Pi) Pi =Cni x Kpi (6) Trong ®ã: - Pi: Nh trªn. - Cni: Chi phÝ nh©n c«ng (nh trªn) - Kpi: §Þnh møc tû lÖ chi phÝ chung theo lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t i; tÝnh b»ng 70%. 3. Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc (Lt): TÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh b»ng 6% gi¸ thµnh kh¶o s¸t.
  9. 9 phô lôc 2 Ph¬ng ph¸p lËp gi¸ dù to¸n c«ng t¸c kh¶o s¸t (KÌm theo Th«ng t sè 07/2000/TT-BXD ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2000) I. Dù to¸n c«ng t¸c kh¶o s¸t tríc thuÕ ®îc lËp theo c«ng thøc sau: n Dt = ∑ Gi x Kli + PB + LT i=1 Trong ®ã: - Dt : Dù to¸n c«ng t¸c kh¶o s¸t cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; ®ång. - Gi : §¬n gi¸ lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t i (theo ®¬n gi¸ kh¶o s¸t cña TØnh, Thµnh phè ban hµnh, n¬i thùc hiÖn c«ng t¸c kh¶o s¸t); ®ång. - Kli : Khèi lîng lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t i; hiÖn vËt phï hîp. - i: Lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t i=1, ..., n-1, n. - PB: Chi phÝ viÕt ph¬ng ¸n, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t. - LT: Chi phÝ l¸n tr¹i (nÕu cã). Tõng yÕu tè trªn ®îc tÝnh nh sau: 1. §¬n gi¸ kh¶o s¸t (Gi):§îc lËp theo ph¬ng ph¸p híng dÉn trong phô lôc 1 kÌm theo Th«ng t sè .../2000/TT-BXD ngµy.... th¸ng.... n¨m 2000. 2. Khèi lîng c«ng t¸c (Kli): X¸c ®Þnh theo ph¬ng ¸n kh¶o s¸t ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 3. Chi phÝ viÕt ph¬ng ¸n vµ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t (PB) ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - §èi víi c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®îc tÝnh: n 5% ∑ Gi x Kli i=1 - §èi víi c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa h×nh ®îc tÝnh: n 6% ∑ Gi x Kli i=1 4. Chi phÝ l¸n tr¹i cho kh¶o s¸t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng thuéc thµnh phè vµ khu d©n c tÝnh b»ng:
  10. 10 n 5% ∑ Gi x Kli i=1 II. Dù to¸n c«ng t¸c kh¶o s¸t sau thuÕ (®· cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) Dst = Dt (1+T) Trong ®ã: - Dst :Dù to¸n c«ng t¸c kh¶o s¸t sau thuÕ; ®ång. - Dt :Nh trªn. - T: ThuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi c«ng t¸c kh¶o s¸t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh tÝnh b»ng 10% gi¸ trÞ dù to¸n c«ng t¸c kh¶o s¸t tríc thuÕ; ®ång.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2