Thông tư 07/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
241
lượt xem
4
download

Thông tư 07/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số xuất nhập khẩu khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè  07/2001/TT­T C H Q   n g µy  8 th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò   íng d É n  thi µ n h  viÖc  h  h ®¨n g   ký,  u ¶ n  lý  q vµ s ö   ô n g  m∙  sè  u Êt n h Ë p  kh È u   d x khi tiÕn h µ n h   o¹t ® é n g   u Êt kh È u,  h Ë p  kh È u h x n 1.C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    h¶iquan  ngµy  20/2/1990; 2.C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng7  31    n¨m  1998 quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt th   ¬ng    ho¹t®éng  m¹i vÒ    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu,  giac«ng  ®¹ilýmua      vµ      b¸n hµng        ho¸ víi ngoµi. níc 3. C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  44/2001/N§­   sè  CP ngµy  02/08/2001 cña ChÝnh  phñ söa  ®æi    bæ sung mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ ®Þnh  57/1998/N§­   CP ngµy  31  th¸ng 7    n¨m  1998 quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt  ¬ng      th m¹i vÒ ho¹t®éng    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu,giac«ng  ®¹ilýmua        vµ      b¸n hµng        ho¸ víi ngoµi; níc 4. C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  75/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 04/04/1998  cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ quy  ®Þnh  m∙  ®èi t   vÒ  sè   îng nép  thuÕ;  Tæng côc    H¶i quan híng dÉn  thÓ    cô  viÖc  ®¨ng    ký,qu¶n    sö  lývµ  dông  m∙  xuÊtnhËp  sè    khÈu  sau: nh  I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Th¬ng    nh©n  íc khitiÕn  tr     hµnh      c¸c ho¹t®éng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  (trõxuÊt nhËp      khÈu hµng hãa  i t¹ khu    vùc              biªngií víi nícl¸nggiÒng,hµng  i c¸c   phi mËu     dÞch, hµnh      lýx¸ch    tay cña hµnh kh¸ch xuÊt nhËp    c¶nh) ®Òu     ph¶i   ®¨ng  víi quan    ký    c¬  H¶iquan. 2. ViÖc    ®¨ng  m∙  ký  xuÊt nhËp    khÈu    quan    víic¬  H¶i quan  îcthùc hiÖn  ®     mét lÇn  giÊy  vµ  chøng nhËn ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu  ® îcsö  ®ã    dông  cho    lµm        c¸clÇn  thñ tôch¶iquan  tiÕp theo trongph¹m          vitoµn quèc. 3. HÖ     thèng  sè  m∙  xuÊt nhËp    khÈu cña  quan    c¬  H¶i quan  cÊu    cã  tróc thèng nhÊt    vÒ nguyªn t¾c      víihÖ thèng  sè  m∙  thuÕ  theo QuyÕt ®Þnh  sè  75/1998/Q§­ TTg  cña  Thñ  tíng ChÝnh  phñ  vµ  Th«ng  t híng dÉn  sè    79/1998/TT­ BTC  cña  TµichÝnh. Bé    II. h ñ  T ô C  §¡N G  K ý  M∙ S è  X U Ê T  N H Ë P  K H È U  T 1.Tr¸chnhiÖm      cña  Th¬ng  nh©n: 1.1.Th¬ng    nh©n  trôsë  cã    chÝnh  ®ãng    trªn®Þa  bµn tØnh, thµnh    phè  nµo th× ®¨ng  m∙  xuÊt  ký  sè  nhËp  khÈu  iCôc  t¹  H¶i quan tØnh, thµnh    phè  chÞu tr¸chnhiÖm    qu¶n    lý®Þa bµn  ®ã. 1.2.C¸c  i   lo¹ giÊy    tê ph¶inép      khi®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu    víic¬  quan    H¶iquan 
  2. 2 B¶n  sao  x¸cnhËn  cã    sao  b¶n  y  chÝnh: ­ GiÊy    chøng nhËn  ®¨ng  m∙  thuÕ  c¬  ký  sè  do  quan  thuÕ  Tµi chÝnh  Bé    cÊp. ­GiÊy    chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh      ¬ng  ký    ®èi víith nh©n  trongníc   (GiÊy phÐp    dÇu       t®èi víidoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi). Tê  khai®¨ng  m∙  (MÉu  1    ký  sè  sè  ®Ýnh  kÌm  Th«ng   tnµy). 1.3.Trong      thêih¹n        ngµy  tèi®a lµ ba  lµm viÖc        quan    kÓ tõ khi c¬  H¶i quan tiÕp nhËn    ®Çy  c¸cgiÊy têhîp lÖ,Th¬ng  ®ñ            nh©n    îcx¸cnhËn  sÏ®     b»ng  "GiÊy chøng nhËn ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu” (mÉu ®Ýnh  kÌm Th«ng    t nµy). 2.Tr¸chnhiÖm      cña  quan    c¬  H¶i quan: 2.1.Côc      H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  chøc  tæ  tiÕp nhËn  s¬  hå  ®¨ng  ký  sè  m∙  cña  Th¬ng  nh©n, kiÓm      tranÕu  ®óng   îng vµ  c¸c lo¹  ®èi t   ®ñ    i giÊy    tê theo quy ®Þnh  i t¹ môc  phÇn   môc        1  Ivµ  1.1,1.2 phÇn    IIcña  Th«ng     tth× tiÕn  hµnh: ­ KiÓm         trac¸cchØ    tiªukhaib¸o trªntêkhai®¨ng  m∙  ®¶m             ký  sè  b¶o  ®Çy  ®ñ,  rµng  phï hîp        râ  vµ    víic¸c néi dung    trªnGiÊy chøng nhËn ®¨ng  m∙  ký  sè  thuÕ. C¸n  H¶i quan    bé    tiÕp nhËn  hå  ®¨ng  m∙  cña  bé  s¬  ký  sè  Th¬ng nh©n,  ký    tªnvµo    têkhai®¨ng  m∙  vµ    ký  sè  vµo    sæ theo dâi.   ­ Cuèi ngµy      lËp danh  s¸ch    c¸c Th¬ng nh©n ®¨ng  m∙  trong  ký  sè  ngµy  theo mÉu   2  sè  ®Ýnh  kÌm Th«ng   Fax  Tæng  tvµ  vÒ  côc    H¶i quan  (Côc C«ng  nghÖ  Th«ng    Thèng      tinvµ  kª H¶i quan) ®Ó     kiÓm    x¸c nhËn  sè  travµ    m∙  ®¨ng  ký.§¬n  nµo  trang bÞ    vÞ  cã    m¸y  tÝnh  phÇn  Ò m   vµ  m qu¶n    sè  lým∙  xuÊt nhËp    khÈu  tæ  th×  chøc  nhËp  liÖu ®¨ng  m∙  vµo  sè    ký  sè  m¸y  truyÒn  Tæng   vµ  vÒ  côc    H¶i quan cïng danh    s¸ch. ­ Khi nhËn        dîcdanh  s¸ch x¸c nhËn      cña Tæng côc    H¶i quan, c¨n cø      vµo  néidung    trong danh    s¸ch tr¶lêi c¸n bé            H¶i quan  , lµm nhiÖm  ®¨ng  m∙  vô  ký  sè  ghi®Çy  c¸c chØ      ®ñ    tiªuth«ng    tinvµo "GiÊy  chøng nhËn ®¨ng  m∙  xuÊt ký  sè    nhËp khÈu”,ghisè,tr×nh L∙nh          ®¹o  Côc    ký,®ãng dÊu  cÊp  vµ  b¶n chÝnh  cho  Th¬ng  nh©n. GiÊy  chøng  nhËn ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu  îclËp thµnh  ®     mét b¶n  chÝnh cÊp  cho Th¬ng nh©n, Côc    H¶i quan tØnh, thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   cã    sao GiÊy chøng  nhËn ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu u    l tr÷ cïng  hå  bé  s¬  ®¨ng  m∙  cña  ký  sè  Th¬ng nh©n phôc  c«ng    vô  t¸ckiÓm    traphóc  sau  tËp  nµy.   Côc  H¶i quan  tØnh, thµnh    phè      më sæ theo   dâi viÖc tiÕp nhËn  s¬  hå  ®¨ng  m∙  vµ  ký  sè  cÊp  giÊy chøng  nhËn ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu. Sæ     theo    dâiph¶ithÓ    hiÖn  îcc¸c néidung  ®       sau:Ngµy    tiÕp nhËn  s¬    hå  ®¨ng   ký, c¸n  H¶i  bé  quan  tiÕp nhËn, sè    giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu, ký    nhËn  cña Th¬ng  nh©n hoÆc     ®¹idiÖn  cña Th¬ng  nh©n, c¸n bé        H¶i quan cÊp  giÊy chøng    nhËn,ngµy    cÊp giÊy chøng    nhËn. 2.2.Côc    C«ng  nghÖ  Th«ng    Thèng  H¶i  tinvµ  kª  quan  tr¸ch nhiÖm   cã    tiÕp nhËn    danh  s¸ch ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp    ký  sè    khÈu  c¸c Côc    do    H¶i quan    göi vÒ, trao ®æi    th«ng      së  liÖu  sè  tinvíic¬  d÷  m∙  thuÕ  cña  Tµi chÝnh  Bé    theo  tho¶ thuËn    gi÷a Bé      TµichÝnh  Tæng  vµ  côc    H¶i quan.§ång        së    thêit¹olËp c¬  d÷    liÖu cËp  nhËt c¸cdoanh      nghiÖp  bÞ      ®∙  thu håihoÆc     gi¶ithÓ    ®Ó kiÓm    tra vµ    x¸cnhËn  tÝnh chÝnh      cña  liÖu ®¨ng  m∙    x¸c,hîp lÖ  sè    ký  sè.Trong      thêih¹n
  3. 3 haingµy    lµm viÖc      tõ khinhËn  îcdanh  ®   s¸ch ®¨ng  m∙  do    ký  sè  Côc   H¶i quan  tØnh, thµnh    phè    göivÒ, Côc  C«ng nghÖ  Th«ng    thèng      tinvµ  kª H¶i quan cã  tr¸chnhiÖm      göidanh s¸ch x¸cnhËn  sè      m∙  cho  ®¬n  yªu cÇu    vÞ    ®Ó cÊp  "GiÊy  chøng  nhËn ®¨ng  m∙  xuÊtnhËp  ký  sè    khÈu". 3. Thñ    tôc thay  æi, cÊp  i thu    ®   l¹   , håi giÊy chøng nhËn ®∙ng  m∙  ký  sè  xuÊtnhËp    khÈu.  Trêng  hîp Th¬ng  nh©n  quyÕt  cã  ®Þnh  chia t¸ch,s¸tnhËp        hoÆc   thay  ®æi    c¸c chØ      tiªutrªn"GiÊy chøng    nhËn  ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu" cÇn    nép    l¹ giÊy  i chøng  nhËn  sè  m∙  xuÊt nhËp    khÈu  vµ  cò  lµm  ®¬n    ®Ò nghÞ  cÊp  l¹ giÊy    i chøng  nhËn  ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu    i quan    míit¹ c¬  H¶i quan  n¬icÊp    giÊy chøng    nhËn  ®Çu. lÇn  3.1 Trêng    ¬ng    hîp th nh©n  thay ®æi    mét  trongc¸cchØ      tiªu: ­M∙  (10  ®Çu     sè  sè  cña  m∙  sè). bé  13  ­Tªn    Th¬ng  nh©n. ­Tªn    giao dÞch.   ­Sè    ®¨ng  kinhdoanh. ký    Th×  tiÕn hµnh  víi       nh    tôccÊp  thñ míi. 3.2 Trêng    ¬ng    hîp th nh©n  thay ®æi    mét  trongc¸cchØ      tiªu: ­§Þa    chØ. ­§iÖn    tho¹i. ­C¬    quan  cÊp  ®¨ng  kinhdoanh. ký    Côc H¶i  quan TØnh, Thµnh  phè c¨n  vµo  cø  ®¬n    ®Ò nghÞ  cña Th¬ng  nh©n  sæ   vµ  ®¨ng  ®Ó   ký  cÊp   "giÊychøng  l¹   i   nhËn ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu" míicho      Th¬ng nh©n, ®ång      thêith«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho Côc C«ng  nghÖ  th«ng    Thèng      tinvµ  kª ®Ó cËp  nhËt nh÷ng    thay ® æi    vµo  së  liÖu c¬  d÷    cña  Ngµnh. 3.3.Trêng      hîp Th¬ng nh©n  mÊt,lµm  háng  bÞ    h  "GiÊy chøng    nhËn  ®¨ng  ký  sè  m∙  xuÊtnhËp    khÈu". Côc  H¶i quan TØnh, Thµnh  phè  c¨n  vµo  cø  ®¬n    ®Ò nghÞ  cña Th¬ng  nh©n  sæ   vµ  ®¨ng  ®Ó   ký  cÊp    l¹ "GiÊy chøng  i   nhËn  ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu",thu håinh÷ng        giÊy chøng  nhËn  h  bÞ  háng,®ång      thêith«ng  b»ng  b¸o  v¨n b¶n    cho Côc C«ng nghÖ  th«ng    Thèng  tinvµ  kª. 3.4 Trêng  Th¬ng  hîp  nh©n  quyÕt  cã  ®Þnh    gi¶ithÓ ph¶inép  i "GiÊy    l¹     chøng nhËn ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu" cho  quan    c¬  H¶i quan  tiÕn  vµ  hµnh      thñ tôchuû  giÊy chøng  bá    nhËn ®¨ng  nµy. ký  III.Q U ¶ N  lý v µ s ö  D ô N G  M ∙ s è X U Ê T  N H Ë P  K H È U   1.§èivíi       Th¬ng  nh©n: C¸c Th¬ng nh©n  tr¸chnhiÖm     sè  cã    ghi m∙  xuÊt nhËp    khÈu cña  m×nh  (kÓ  m∙  thuÕ  c¶  sè  cña doanh nghiÖp  th¸c nÕu     êng  uû    lµ tr hîp xuÊt nhËp  khÈu  th¸c)trªntê khaih¶iquan  c¸c giÊy      uû            vµ    tê,sæ s¸ch,chøng    li     tõ cã  ªn
  4. 4 quan    khinép cho  quan    c¬  H¶i quan.§èivíi   i       lo¹  c¸c giÊy tê,sæ       s¸ch,chøng      tõ cha  thiÕtkÕ  cã    phÇn    sè  Th¬ng  ghim∙  th×  nh©n  ph¶ighim∙  vµo      sè  gãc  trªn,   bªn  ph¶icña    i   c¸clo¹ giÊy tê®ã.       2.§èivíi quan          c¬  H¶iquan. 2.1. C¬     quan H¶i quan  tr¸ch nhiÖm   cã    kiÓm     tra viÖc    sè  ghi m∙  xuÊt  nhËp khÈu cña  Th¬ng nh©n    khilµm        thñ tôch¶iquan  sö  vµ  dông   hÖ thèng  m∙  sè  thèng nhÊt trong tÊtc¶          c¸ckh©u  nghiÖp  h¶iquan. vô    2.2.C¸c    Côc    H¶i quan  TØnh, Thµnh  phè  tr¸chnhiÖm   ªnhÖ   êng  cã    li   th xuyªn víic¸c c¬        quan  qu¶n    lýchøc n¨ng  cña Nhµ    ®Þa   nícë  ph¬ng, ®Þnh    kú  hµng th¸ng th«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  cho  Tæng  côc    H¶i quan  t×nh  vÒ  h×nh    s¸t nhËp, gi¶ithÓ      hoÆc   t¹m    thêi®×nh  chØ  ho¹t®éng    xuÊt nhËp    khÈu  cña    c¸c Th¬ng  nh©n  îcCôc    ®   H¶i quan TØnh,  Thµnh  phè  cÊp  ®ã  "GiÊy chøng  nhËn  ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu"  qu¶n    vµ  lý.Tæng   côc  H¶i quan    së  trªnc¬  th«ng  cña  b¸o  Côc    H¶i quan  TØnh, Thµnh  phè    ra quyÕt  ®Þnh  huû  hoÆc   bá  ®×nh  chØ  hiÖu    lùccña  giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu cña  c¸cTh¬ng    nh©n ®ã. IV. æ  C H ø C  T H ù C  hi Ö n  T 1.C¸c    "GiÊy chøng    nhËn ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu"  ®∙  îccÊp  ®   theo Th«ng  06/1998/TT­   t  TCHQ   vÉn  tiÕp tôccã      hiÖu  lùc. C¸c  Th¬ng nh©n  (kh«ng  thuéc ®èi t      îng cÊp  cña  m∙  Th«ng  t06/1998/TT­ TCHQ)  ® îccÊp  theo  ®∙    m∙  phÇn  c«ng    91/TCHQ­THTK   4  v¨n sè  ngµy  th¸ng 6    01 n¨m 1999  îc cÊp  i sè  ®   l¹ m∙  xuÊt nhËp    khÈu  theo    néi dung cña Th«ng t nµy. 2. Côc      H¶i quan    c¸c TØnh, Thµnh phè chÞu tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  thùc  hiÖn  ®¨ng  m∙  xuÊtnhËp  ký  sè    khÈu. 3. V¨n phßng  Tæng  côc H¶i quan chÞu  tr¸ch nhiÖm     chØ     in Ên  (GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  m∙  xuÊt nhËp  ký  sè    khÈu, tê khai®¨ng  m∙    cÊp        ký  sè) vµ  ph¸tcho      c¸cCôc    h¶iquan TØnh, Thµnh    phè    ®Ó phôc  cho  vô  viÖc  ®¨ng  m∙  ký  sè xuÊtnhËp    khÈu. 4. Côc    C«ng  nghÖ   Th«ng    Thèng  H¶i quan  tinvµ  kª    chÞu  tr¸chnhiÖm     chñ    tr× phèi hîp        víic¸c ®¬n  li   vÞ  ªnquan  x©y  dùng    hÖ thèng  së  liÖu; c¬  d÷    qu¶n    sè  lým∙  xuÊtnhËp    khÈu,th   ¬ng  nh©n  ®¨ng  m∙  xuÊtnhËp  ®∙  ký  sè    khÈu  gi¶ithÓ, s¸tnhËp  cËp        vµ  nhËt cho    c¸c Côc  H¶i quan  TØnh,  Thµnh  phè sö  dông  trong c¸c m Æt       c«ng    t¸cnghiÖp  H¶i quan; qu¶n    vô      lý,theo    dâi,gi¸m    s¸t hÖ  thèng  sè  m∙  xuÊt nhËp    khÈu qua  tôc h¶iquan, ®¶m   thñ        b¶o  thèng nhÊt  trongtoµn    ngµnh,chÆt    t¹othuËn      chÏvµ    lîcho    i ho¹t®éng  xuÊtnhËp    khÈu. 5. Th«ng   nµy  hiÖu      t cã  lùc thihµnh    ngµy    kÓ tõ  ký. C¸c v¨n b¶n quy  ®Þnh     vÒ viÖc cÊp  sè  m∙  doanh  nghiÖp xuÊt nhËp khÈu  trong ngµnh    H¶i quan  íc®©y  tr   ®Òu     b∙ibá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   khã  cã  kh¨n víng  ¾c,    m ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  ph¶n    Tæng  vÞ  ¸nh vÒ  côc    H¶i quan    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.
Đồng bộ tài khoản