Thông tư 07/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
70
lượt xem
9
download

Thông tư 07/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập các dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t Sè 07/2003/TT­ BKH   ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2003 híng dÉn lËp c¸c dù ¸n  quy ho¹ch ph¸t triÓn vµ ®Çu t x©y dùng chî C¨n cø vµo NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  sè  61/2003/N§­ CP   ngµy 06/06/2003 Quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; C¨n cø vµo NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  sè  02/2003/N§­ CP   ngµy 14/1/2003 vÒ ph¸t triÓn qu¶n lý chî. Thùc hiÖn kho¶n 2, §iÒu 14 NghÞ ®Þnh 02/2003/N§­CP vÒ   ph¸t   triÓn   qu¶n   lý   chî,   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  ban   hµnh   Th«ng t híng dÉn viÖc lËp c¸c dù  ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn   vµ ®Çu t x©y dùng chî nh sau: I. néi dung dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn chî 1. Quy  ®Þnh vÒ  néi dung, tr×nh tù  lËp, thÈm  ®Þnh vµ  qu¶n lý dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn chî. Dù   ¸n quy ho¹ch  ph¸t  triÓn  chî   lµ  mét phÇn  cña  quy  ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc Trung ¬ng; mét bé  phËn cña quy ho¹ch tæng   thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ­ x∙ héi l∙nh thæ. C¸c quy  ®Þnh vÒ  néi dung, tr×nh tù  lËp, thÈm  ®Þnh vµ  qu¶n lý  c¸c dù  ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn chî   ®îc thùc hiÖn  theo   c¸c   quy   ®Þnh  t¹i  NghÞ   ®Þnh   sè   07/2003/N§­   CP  ngµy   30/1/2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu  cña Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo  NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999 vµ  NghÞ   ®Þnh sè  12/2000/N§­CP   ngµy   5/5/2000   cña   ChÝnh   phñ;   Th«ng   t  sè  05/2003/TT­ BKH ngµy 22/7/2003 cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t híng dÉn vÒ  néi dung, tr×nh tù  lËp, thÈm  ®Þnh vµ  qu¶n lý  c¸c dù  ¸n quy  ho¹ch  ph¸t triÓn  ngµnh vµ  quy ho¹ch  tæng  thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x∙ héi­ l∙nh thæ. 2.  Néi dung  chñ  yÕu  cña dù   ¸n quy ho¹ch  ph¸t  triÓn  chî. C¨n cø vµo quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th¬ng m¹i, quy  ho¹ch ph¸t triÓn chî  cña c¶ níc do Bé  Th¬ng m¹i ban hµnh  trong  tõng  thêi kú; c¨n cø vµo quy ho¹ch tæng  thÓ  ph¸t  triÓn kinh tÕ­ x∙ héi l∙nh thæ trªn  ®Þa bµn; viÖc nghiªn  cøu x©y dùng quy ho¹ch ph¸t triÓn chî ®îc tiÕn hµnh thêng  xuyªn   theo   kÕ   ho¹ch;   quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   chî   cã   thêi 
  2. 2 gian   10   n¨m   trë   lªn;   sau   5   n¨m   quy   ho¹ch   chî   ph¶i   rµ   so¸t, bæ sung. Trêng hîp xuÊt hiÖn c¸c nh©n tè  míi lµm thay  ®æi néi  dung quy ho¹ch  ®∙  ®îc phª duyÖt ph¶i tæ chøc nghiªn cøu  ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ. C¸c   néi   dung   chñ   yÕu   cña   c¸c   dù   ¸n   quy   ho¹ch   ph¸t  triÓn chî lµ: a/ X¸c  ®Þnh vÞ  trÝ, vai trß cña ngµnh th¬ng m¹i, cña  hÖ  thèng chî   ®èi víi nÒn kinh tÕ  quèc d©n,  ®èi víi vïng  l∙nh thæ vµ  c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña hÖ  thèng kÕt cÊu  h¹ tÇng th¬ng m¹i vµ hÖ thèng chî. b/ Ph©n tÝch  ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn vµ  ph©n   bè m¹ng líi kinh doanh th¬ng m¹i, m¹ng líi chî, nh÷ng tån  t¹i cÇn gi¶i quyÕt. c/   Ph©n   tÝch   dù   b¸o   c¸c   nh©n   tè   ¶nh   hëng   ®Õn   ph¸t  triÓn vµ  ph©n bè  m¹ng líi kinh doanh th¬ng m¹i, m¹ng líi  chî  trong thêi kú  quy ho¹ch; ph©n tÝch vµ  dù  b¸o yÕu tè  thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng, t¨ng n¨ng lùc lu  th«ng vµ  c¹nh tranh cña hµng ho¸ t¹i c¸c chî; ph©n tÝch  vµ dù b¸o xu thÕ ph¸t triÓn chî trªn thÕ giíi vµ khu vùc. d/ X¸c ®Þnh quan ®iÓm, môc tiªu vµ luËn chøng c¸c ph ­ ¬ng ¸n ph¸t triÓn m¹ng líi chî. e/ X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n ph¸t triÓn vµ  tæ chøc kh«ng  gian bao gåm c¶ mÆt ®Êt, mÆt níc. f/ TÝnh to¸n c¸c  ®iÒu kiÖn chñ  yÕu  ®¶m b¶o môc tiªu  quy ho¹ch ®îc thùc hiÖn (nhu cÇu vÒ vèn, thiÕt bÞ, vËt t,  lao ®éng.....). g/ LuËn chøng ph¬ng ¸n ph©n bæ c¸c chî theo tõng lo¹i   chî  trªn c¸c vïng l∙nh thæ, nhÊt lµ   ®èi víi c¸c chî   ®Çu  mèi träng   ®iÓm  cho viÖc tiªu thô  n«ng  s¶n  hµng  ho¸ cÊp  khu vùc. h/ Nh÷ng vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn yªu cÇu b¶o vÖ  m«i tr­ êng bÒn v÷ng t¹i c¸c  ®Þa bµn thùc hiÖn dù  ¸n quy ho¹ch  ph¸t triÓn chî. i/ X¸c  ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p vÒ  c¬  chÕ, chÝnh s¸ch;  ®Ò  xuÊt c¸c ph¬ng ¸n thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn chî theo   c¸c   giai   ®o¹n   ph¸t   triÓn   (nhÊt   lµ   giai   ®o¹n   5   n¨m   ®Çu  tiªn). 3. Qu¶n lý quy ho¹ch ph¸t triÓn chî ­   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng lµ  ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc lËp vµ  quyÕt  ®Þnh phª duyÖt dù  ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn chî, lµm c¬  së  x©y dùng c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng chî. Së  Th¬ng m¹i/ Së  Th¬ng m¹i vµ  Du lÞch c¸c  ®Þa ph¬ng lµ  c¬  quan qu¶n lý  vµ 
  3. 3 thùc   hiÖn   c¸c   dù   ¸n   quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   chî   trªn   ®Þa  bµn. ­ C¸c Bé  chuyªn ngµnh (Bé  Thuû  s¶n  ®èi víi chî  thuû  s¶n, Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn N«ng th«n  ®èi víi chî  n«ng   s¶n.....)   cã  tr¸ch   nhiÖm  phèi   hîp   víi   Uû  ban  nh©n   d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vÒ néi dung,  tr×nh tù  lËp, thÈm  ®Þnh vµ  qu¶n lý  c¸c dù  ¸n quy ho¹ch  ph¸t triÓn c¸c chî   ®Çu mèi, chuyªn ngµnh cÊp vïng do Bé  m×nh qu¶n lý thùc hiÖn. ­ Nguån vèn thùc hiªn quy ho¹ch ph¸t triÓn chî ® îc sö  dông   vèn   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   vµ   c¸c   nguån   vèn   hîp   ph¸p  kh¸c. II. ®Çu t x©y dùng ph¸t triÓn chî 1. Quy ®Þnh vÒ ®Çu t x©y dùng chî C¸c quy  ®Þnh vÒ  néi dung, tr×nh tù  lËp, thÈm  ®Þnh vµ  qu¶n lý  c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng chî   ®îc thùc hiÖn theo  c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   07/2003/N§­CP   ngµy  30/1/2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu  cña Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo  NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­ CP ngµy 8/7/1999 vµ NghÞ ®Þnh sè  12/2000/N§­CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ  vµ  c¸c Th«ng t  híng dÉn kÌm theo. ViÖc   ®Êu   thÇu   thùc   hiÖn   dù   ¸n   ®Çu   t  chî   thùc   hiÖn  theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  sè  66/2003/N§­ CP ngµy 12/6/2003  söa   ®æi,  bæ sung  mét sè  néi  dung  cña  NghÞ ®Þnh sè 14/2000/N§­CP ngµy 05/5/2000 vµ NghÞ ®Þnh sè  88/1999/N§­CP ngµy 1/9/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  Quy chÕ   ®Êu  thÇu vµ c¸c Th«ng t híng dÉn kÌm theo. 2. Nguån vèn ®Çu t a) Ng©n s¸ch trung ¬ng hç trî. ­ Hç  trî  x©y dùng h¹  tÇng c¸c chî   ®Çu mèi n«ng s¶n,  thùc phÈm; chî  chuyªn doanh ngµnh n«ng s¶n, thuû  s¶n cÊp  khu vùc nh»m tiªu thô  hµng ho¸  ë  c¸c vïng s¶n xuÊt tËp  trung vÒ n«ng, l©m, thuû s¶n. ­ Chî  trung t©m côm x∙, chî   ë  x∙ vïng s©u, vïng xa,  h¶i  ®¶o thuéc c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ  x∙ héi,  xo¸   ®ãi   gi¶m   nghÌo,   ®Þnh   canh   ®Þnh   c  cña   Nhµ   níc   thùc  hiÖn  ®Çu t  lång ghÐp tõ  c¸c ch¬ng tr×nh Quèc gia; ch¬ng  tr×nh ph¸t triÓn trung t©m côm x∙. b) Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng:
  4. 4 ­  Hç  trî   ®Çu t  x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng, nhµ  chî  cña  c¸c chî lo¹i I, chî ë c¸c ®« thÞ lín theo quy ho¹ch, ®óng   vÞ   trÝ   träng   ®iÓm   vÒ   kinh   tÕ   th¬ng   m¹i   cña   c¸c   tØnh,  thµnh phè, lµm trung t©m giao lu hµng ho¸ vµ  phôc vô  nhu  cÇu tiªu dïng trªn ®Þa bµn. ­ §Çu t  x©y dùng c¸c chî  cöa khÈu quèc gia, quèc tÕ  ®îc hëng c¸c u  ®∙i t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  53/2001/Q§­TTg ngµy   19/4/2001  cña  Thñ  tíng   ChÝnh  phñ  vÒ   chÝnh   s¸ch   ®èi   víi  Khu kinh tÕ cöa khÈu biªn giíi. c) Doanh nghiÖp, c¸ nh©n lµ  chñ   ®Çu t dù  ¸n x©y dùng  chî ­ Tù  bá  vèn ra thùc hiÖn dù  ¸n lµ  chñ  yÕu;  ®îc huy  ®éng vèn cña doanh nghiÖp, c¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó   x©y dùng nhµ chî, c¸c s¹p hµng, quÇy hµng, hµng rµo, s©n,   c«ng tr×nh vÖ  sinh, b∙i  ®Ó  xe, c«ng tr×nh h¹  tÇng trong  hµng rµo vµ c¸c h¹ng môc kh¸c; ­ §îc sö  dông quyÒn sö  dông  ®Êt, mÆt níc vµ  c¸c c«ng  tr×nh trong ph¹m vi chî  thuéc quyÒn sö  dông cña m×nh  ®Ó  thÕ  chÊp vay vèn tÝn dông  ng©n  hµng theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh ®Ó ®Çu t söa ch÷a lín, c¶i t¹o n©ng cÊp chî. 3. ChÝnh s¸ch u ®∙i ®Çu t. 3.1. §èi tîng ¸p dông vµ ®iÒu kiÖn u ®∙i ®Çu t. §èi tîng vµ   ®iÒu kiÖn  ®îc ¸p dông hëng chÝnh s¸ch  u  ®∙i   ®Çu   t  x©y   dùng   chî   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  51/1999/N§­CP   ngµy   8/7/1999   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi  tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi)  vµ c¸c Th«ng t híng dÉn kÌm theo. 3.2. Tr×nh tù, thñ tôc cÊp u ®∙i ®Çu t Tr×nh tù, thñ  tôc cÊp  u  ®∙i  ®Çu t  ®èi víi dù  ¸n x©y  dùng chî  thùc hiÖn theo Th«ng t  sè  02/1999/TT­ BKH ngµy  24/9/1999 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn tr×nh tù, thñ  tôc cÊp u  ®∙i  ®Çu t theo NghÞ   ®Þnh sè  51/1999/N§­CP ngµy   8/7/1999   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh  LuËt   Khuyªn  khÝch  ®Çu t  trong níc (söa   ®æi)  vµ  NghÞ   ®Þnh sè  35/2002/N§­ CP ngµy 29/3/2002 cña ChÝnh phñ. III. tæ chøc thùc hiÖn Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung  ¬ng chØ  ®¹o Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp, c¸c c¬  quan chuyªn m«n thùc hiÖn c¸c néi dung híng dÉn t¹i Th«ng  t nµy. Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t c¸c  ®Þa ph¬ng cã  tr¸ch nhiÖm h­ íng   dÉn   c¸c   chñ   dù   ¸n   thùc   hiÖn   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  quy ho¹ch ph¸t triÓn vµ   ®Çu t  x©y  dùng c¬ b¶n vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy.
  5. 5 Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn; nÕu cã khã kh¨n v íng  m¾c  ®Ò  nghÞ  kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t   ®Ó  xem xÐt gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản