Thông tư 07/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
84
lượt xem
6
download

Thông tư 07/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Lao ®éng- Th¬ng binh vµ X· héi Sè 07/2003/TT- BL§TBXH ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2003 Híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP ngµy 9 th¸ng 01 n¨m 2003 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP ngµy 9 th¸ng 01 n¨m 2003 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 1 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vµ ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i v¨n b¶n sè 1072/VPCP-VX ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2003; sau khi cã ý kiÕn tham gia cña Bé Tµi ChÝnh, Bé Néi vô, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Bé Lao ®éng- Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I- §èi tîng ¸p dông §èi tîng ¸p dông b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP gåm: 1- Ngêi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n tõ ®ñ 3 th¸ng trë lªn vµ hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n trong c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc sau: a/ Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n- íc, bao gåm: doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých; doanh nghiÖp thuéc lùc lîng vò trang; b/ Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp, bao gåm: c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh, doanh nghiÖp t nh©n; c/ Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, bao gåm: doanh nghiÖp liªn doanh vµ doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi; d/ Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; ®/ Hé s¶n xuÊt, kinh doanh c¸ thÓ, tæ hîp t¸c; e/ C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi kh¸c, lùc lîng vò trang; kÓ c¶ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ ® îc phÐp ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô thuéc c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, §¶ng, ®oµn thÓ, c¸c héi quÇn chóng tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh; g/ C¬ së b¸n c«ng, d©n lËp, t nh©n thuéc c¸c ngµnh v¨n ho¸, y tÕ, gi¸o dôc, ®µo t¹o, khoa häc, thÓ dôc thÓ thao vµ c¸c ngµnh sù nghiÖp kh¸c; h/ Tr¹m y tÕ x·, phêng, thÞ trÊn;
 2. 2 i/ C¬ quan, tæ chøc níc ngoµi hoÆc tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam, trõ trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c. k/ C¸c tæ chøc kh¸c cã sö dông lao ®éng lµ nh÷ng tæ chøc ch a quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nµy. 2- C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc theo Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc. 3- Ngêi lao ®éng, x· viªn lµm viÖc vµ hëng tiÒn c«ng theo hîp ®ång lao ®éng tõ ®ñ 3 th¸ng trë lªn trong c¸c hîp t¸c x· thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Hîp t¸c x·. 4- Ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1 vµ ®iÓm 3 môc nµy, lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n díi 3 th¸ng, khi hÕt h¹n hîp ®ång lao ®éng mµ ng êi lao ®éng tiÕp tôc lµm viÖc hoÆc giao kÕt hîp ®ång lao ®éng míi ®èi víi doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n ®ã th× ph¶i tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc. 5- Ngêi lao ®éng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2, ®iÓm 3 vµ ®iÓm 4 Môc nµy, ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c, ®iÒu d ìng trong vµ ngoµi níc mµ vÉn h- ëng tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng do doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc sö dông lao ®éng tr¶ th× còng thuéc ®èi tîng thùc hiÖn b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc. II- C¸c chÕ ®é ®îc hëng 1- ChÕ ®é trî cÊp thai s¶n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP nh sau: Lao ®éng n÷ cã thai, sinh con (kh«ng ph©n biÖt sè lÇn sinh con) khi nghØ viÖc theo §iÒu 11 vµ §iÒu 12 §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ® îc hëng trî cÊp thai s¶n. 2- C¸ch tÝnh møc l¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, kho¶n 4, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP nh sau: a/ Lao ®éng nam cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 15 n¨m th× ®îc tÝnh b»ng 45% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi, sau ®ã tõ n¨m thø 16 trë ®i, cø thªm mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc tÝnh thªm 2%. Møc l¬ng hu hµng th¸ng tèi ®a b»ng 75% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 1: ¤ng NguyÔn V¨n A cã 35 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, l¬ng hu ®îc tÝnh nh sau: - 15 n¨m ®Çu ®îc tÝnh 45% - Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 35 lµ 20 n¨m, ®îc tÝnh: 20 n¨m x 2%/n¨m = 40% - Tû lÖ ®Ó tÝnh l¬ng hu hµng th¸ng lµ: 45% + 40% = 85%. Trêng hîp nµy l¬ng hu hµng th¸ng chØ tÝnh b»ng 75% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi.
 3. 3 b/ Lao ®éng n÷ cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 15 n¨m th× ®îc tÝnh b»ng 45% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi, sau ®ã tõ n¨m thø 16 trë ®i, cø thªm mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc tÝnh thªm 3%. Møc l¬ng hu hµng th¸ng tèi ®a b»ng 75% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 2: Bµ NguyÔn ThÞ B cã 26 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, l ¬ng hu ®îc tÝnh nh sau: - 15 n¨m ®Çu ®îc tÝnh 45% - Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 26 lµ 11 n¨m, ®îc tÝnh: 11 n¨m x 3%/n¨m = 33% - Tû lÖ ®Ó tÝnh l¬ng hu hµng th¸ng lµ: 45% + 33% = 78% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Trêng hîp nµy l¬ng hu hµng th¸ng chØ tÝnh b»ng 75% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. 3- C¸ch tÝnh møc l¬ng hu thÊp h¬n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, kho¶n 4, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP nh sau: a/ Ngêi lao ®éng lµm nghÒ b×nh thêng. Nam ®ñ 50 tuæi ®Õn díi 60 tuæi, n÷ ®ñ 45 tuæi ®Õn díi 55 tuæi vµ cã ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn mµ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn th× c¸ch tÝnh l¬ng hu thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc II nªu trªn, nhng cø mçi n¨m nghØ viÖc tr íc 60 tuæi ®èi víi nam, 55 tuæi ®èi víi n÷ th× gi¶m 1% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 3: ¤ng NguyÔn V¨n C nghØ hu tõ 1/4/2003, khi nghØ hu 58 tuæi, cã 28 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 61%. Tû lÖ hëng l¬ng hu hµng th¸ng cña «ng C ®îc tÝnh nh sau: - Tû lÖ % ®Ó tÝnh l¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 Môc II: + 15 n¨m ®Çu ®îc tÝnh 45% + Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 28 lµ 13 n¨m ®îc tÝnh thªm 26% - Tæng céng: 45% + 26% = 71%. - Tû lÖ % tÝnh gi¶m do nghØ hu tríc tuæi 60: (60 tuæi – 58 tuæi) x 1% = 2% - Tû lÖ % ®Ó tÝnh l¬ng hu lµ: 71% - 2% = 69% VÝ dô 4: Bµ TrÇn ThÞ D nghØ hu tõ 1/2/2003, khi nghØ hu 52 tuæi, cã 22 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 61%. Tû lÖ h - ëng l¬ng hu hµng th¸ng cña bµ D ®îc tÝnh nh sau: - Tû lÖ % ®Ó tÝnh l¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc II: + 15 n¨m ®Çu ®îc tÝnh 45% + Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 22 lµ 7 n¨m ®îc tÝnh thªm 21% Tæng céng: 45% + 21% = 66%. - Tû lÖ % tÝnh gi¶m do nghØ hu tríc tuæi 55:
 4. 4 (55 tuæi – 52 tuæi) x 1% = 3% - Tû lÖ % ®Ó tÝnh l¬ng hu lµ: 66% - 3% = 63% b/ Ngêi lao ®éng cã ®ñ 15 n¨m lµm nghÒ hoÆc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm; 15 n¨m lµm viÖc ë n¬i cã phô cÊp khu vùc tõ 0,7 trë lªn hoÆc cã 10 n¨m c«ng t¸c ë MiÒn Nam, ë Lµo tríc ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 1975 hoÆc ë Campuchia tríc ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 1989. Nam ®ñ 50 tuæi ®Õn díi 55 tuæi, n÷ ®ñ 45 tuæi ®Õn díi 50 tuæi, cã ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn mµ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn th× c¸ch tÝnh l¬ng hu thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc II nªu trªn, nhng cø mçi n¨m nghØ viÖc tríc 55 tuæi ®èi víi nam, 50 tuæi ®èi víi n÷ th× gi¶m 1% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 5: ¤ng TrÇn V¨n § lµ c«ng nh©n nghØ h u tõ 1/4/2003, khi nghØ hu 50 tuæi, cã 29 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi (trong ®ã cã 15 n¨m lµm viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i), bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 61%. Tû lÖ l¬ng hu hµng th¸ng cña «ng § ®îc tÝnh nh sau: - Tû lÖ % ®Ó tÝnh l¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc II: + 15 n¨m ®Çu ®îc tÝnh 45% + Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 29 lµ 14 n¨m ®îc tÝnh thªm 28% Tæng céng: 45% + 28% = 73% - Tû lÖ % tÝnh gi¶m do nghØ hu tríc tuæi 55: (55 tuæi – 50 tuæi) x 1% = 5% - Tû lÖ % ®Ó tÝnh l¬ng hu lµ: 73% - 5% = 68%. VÝ dô 6: Bµ NguyÔn ThÞ E lµ c«ng nh©n nghØ hu tõ 1/2/2003, khi nghØ hu 49 tuæi, cã 22 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi (trong ®ã cã 15 n¨m lµm viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i), bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 61%. Tû lÖ l¬ng hu hµng th¸ng cña bµ E ®îc tÝnh nh sau: - Tû lÖ % ®Ó tÝnh l¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc II: + 15 n¨m ®Çu ®îc tÝnh 45% + Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 22 lµ 7 n¨m ®îc tÝnh thªm 21% Tæng céng: 45% + 21% = 66% - Tû lÖ % tÝnh gi¶m do nghØ hu tríc tuæi 50: (50 tuæi – 49 tuæi) x 1% = 1% - Tû lÖ % ®Ó tÝnh l¬ng hu lµ: 66% - 1% = 65%. c/ Ngêi lao ®éng cã Ýt nhÊt 15 n¨m lµm nghÒ ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm, ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 20 n¨m trë lªn mµ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn (kh«ng phô thuéc vµo tuæi ®êi) th× c¸ch tÝnh l¬ng hu thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc II nªu trªn, nhng cø mçi n¨m nghØ viÖc h ëng l¬ng hu tríc 55 tuæi ®èi víi nam, 50 tuæi ®èi víi n÷ th× gi¶m 1% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi.
 5. 5 VÝ dô 7: ¤ng NguyÔn V¨n H, cã 25 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, trong ®ã cã 15 n¨m lµm nghÒ ®Æc biÖt nÆng nhäc. Do søc khoÎ yÕu, «ng H ® îc Héi ®ång Gi¸m ®Þnh Y khoa kh¸m vµ kÕt luËn suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 61% vµ ®îc nghØ hu th¸ng 2/2003, khi nghØ hu «ng H ®ñ 48 tuæi. Tû lÖ hëng l¬ng hu hµng th¸ng cña «ng H ®îc tÝnh nh sau: - Tû lÖ % ®Ó tÝnh hëng l¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc II: + 15 n¨m ®Çu ®îc tÝnh 45% + Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 25 lµ 10 n¨m ®îc tÝnh thªm 20% Tæng céng: 45% + 20% = 65% - Tû lÖ % tÝnh gi¶m do nghØ hu tríc tuæi 55: (55 tuæi – 48 tuæi) x 1% = 7% - Tû lÖ % ®Ó tÝnh l¬ng hu lµ: 65% - 7% = 58% d/ Nh÷ng ngêi nghØ hu theo kho¶n 1 §iÒu 26 §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi th× c¸ch tÝnh l¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 Môc II nªu trªn. ®/ Nh÷ng ngêi nghØ hu tríc tuæi theo kho¶n 2 hoÆc kho¶n 3 §iÒu 26 §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi nÕu thuéc diÖn ®i lµm c«ng ¨n l¬ng cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi hoÆc tham gia c«ng t¸c coi nh ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi tríc 16 tuæi th× tuú theo sè n¨m tríc 16 tuæi ®îc tÝnh mçi n¨m b»ng 2% ®èi víi nam, 3% ®èi víi n÷ møc b×nh qu©n cña tiÒn l ¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó khÊu trõ vµo tæng sè tû lÖ phÇn tr¨m møc b×nh qu©n cña tiÒn l ¬ng ph¶i gi¶m do nghØ hu tríc tuæi. Nhng sè khÊu trõ nhiÒu nhÊt còng chØ b»ng tû lÖ phÇn tr¨m tiÒn l¬ng ph¶i gi¶m. VÝ dô 8: ¤ng NguyÔn V¨n Y tham gia ho¹t ®éng C¸ch m¹ng n¨m 14 tuæi, do mÊt søc lao ®éng 61% nªn nghØ hu ë ®é tuæi 54. «ng Y cã 40 n¨m lµm viÖc ®ãng b¶o hiÓm x· héi. C¸ch tÝnh l¬ng hu hµng th¸ng cña «ng Y nh sau: + 15 n¨m ®Çu ®îc tÝnh b»ng 45% + Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 30 lµ 15 n¨m ®îc tÝnh thªm 30% + Tæng céng: 45% + 30% = 75% Do «ng Y nghØ hu tríc tuæi 60 lµ 6 n¨m nªn tû lÖ phÇn tr¨m møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng ph¶i gi¶m do nghØ hu tríc tuæi lµ: (60 tuæi – 54 tuæi) x 1% = 6% Nhng «ng Y cã 2 n¨m c«ng t¸c tríc 16 tuæi, «ng Y ®îc tÝnh 4% møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng ®Ó khÊu trõ vµo tæng sè tû lÖ phÇn tr¨m ph¶i gi¶m do nghØ hu tríc tuæi lµ 6%. Nh vËy cßn l¹i 2% ph¶i gi¶m do nghØ hu tríc tuæi. L¬ng hu hµng th¸ng cña «ng Y lµ: 75% - 2% = 73% e/ Ngêi lao ®éng khi nghØ viÖc cã ®ñ 3 ®iÒu kiÖn díi ®©y th× ®îc h- ëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng, tû lÖ hëng l¬ng hu tÝnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc II nªu trªn, kh«ng ph¶i gi¶m tû lÖ % l¬ng hu do vÒ hu tríc tuæi. - Nam ®ñ 55 tuæi ®Õn díi 60 tuæi, n÷ ®ñ 50 tuæi ®Õn díi 55 tuæi kh«ng ph¶i qua gi¸m ®Þnh kh¶ n¨ng lao ®éng.
 6. 6 - Cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 30 n¨m trë lªn; - Cã ®¬n tù nguyÖn nghØ viÖc hëng chÕ ®é hu trÝ . VÝ dô 9: ¤ng NguyÔn V¨n K cã ®¬n tù nguyÖn nghØ h u th¸ng 3/2003, khi nghØ hu ®ñ 55 tuæi, cã ®ñ 30 n¨m lµm viÖc vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Tû lÖ tÝnh hëng l¬ng hu cña «ng K ®îc tÝnh ®ñ b»ng 75%. 4- C¸ch tÝnh trî cÊp mét lÇn khi nghØ hu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, kho¶n 4, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP nh sau: Trî cÊp mét lÇn khi nghØ hu ®îc thùc hiÖn nh sau: a/ Lao ®éng n÷ cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi trªn 25 n¨m, th× tõ n¨m thø 26 trë ®i, cø mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi ® îc nhËn mét nöa (1/2) th¸ng møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 5 th¸ng. VÝ dô 10: Bµ TrÇn ThÞ L nghØ hu khi ®ñ 55 tuæi vµ cã 30 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi. TÝnh trî cÊp mét lÇn khi nghØ h u cña bµ L nh sau: Tõ n¨m thø 26 trë lªn, bµ L cã 5 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, trî cÊp mét lÇn b»ng: 5 n¨m x 0,5 th¸ng/n¨m = 2,5 th¸ng møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. b/ Lao ®éng nam cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi trªn 30 n¨m, th× tõ n¨m thø 31 trë ®i, cø mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi ® îc nhËn mét nöa (1/2) th¸ng møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 5 th¸ng. VÝ dô 11: ¤ng Vò V¨n M nghØ hu khi ®ñ 60 tuæi vµ cã 42 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, tÝnh trî cÊp mét lÇn khi nghØ hu cña «ng M nh sau: Tõ n¨m thø 31 trë lªn, «ng M cã 12 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, trî cÊp 1 lÇn b»ng: 12 n¨m x 0,5 th¸ng/n¨m = 6 th¸ng. Nhng quy ®Þnh tèi ®a kh«ng qu¸ 5 th¸ng. Do ®ã, «ng M ®îc nhËn trî cÊp 1 lÇn khi nghØ h u b»ng 5 th¸ng møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. 5- Ngêi hëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn theo kho¶n 1 §iÒu 28 ®· söa ®æi, bæ sung theo kho¶n 5, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP gåm: a/ Ngêi lao ®éng ®ñ 60 tuæi ®èi víi nam, 55 tuæi ®èi víi n÷, nh ng cha ®ñ 15 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi; b/ Ngêi lao ®éng ®ñ tuæi nghØ hu theo kho¶n 2 §iÒu 25 §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi nhng cha ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi. c/ Ngêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn do èm ®au, tai n¹n, bÖnh nghÒ nghiÖp nhng cha ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi. d/ Ngêi ®i ®Þnh c hîp ph¸p ë níc ngoµi lµ ngêi ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp xuÊt c¶nh ®Ó ®i sinh sèng ë n íc ngoµi (Kh«ng ¸p dông ®èi víi nh÷ng ®èi tîng xuÊt c¶nh v× môc ®Ých kh¸c, sau ®ã ë l¹i vµ sinh sèng ë níc ngoµi). e/ Ngêi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång cã thêi h¹n ®· giao kÕt ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt Lao ®éng tr íc ngµy 01/01/2003 mµ chÊm døt hîp ®ång lao ®éng sau ngµy 01/01/2003, nÕu cã ®¬n tù nguyÖn th× ® îc trî cÊp b¶o hiÓm x· héi 1 lÇn.
 7. 7 Møc trî cÊp b¶o hiÓm x· héi 1 lÇn ® îc tÝnh nh sau: cø mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc tÝnh b»ng 1 th¸ng møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. 6- Kho¶n 2, §iÒu 28 ®· söa ®æi, bæ sung theo kho¶n 5, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP nh sau: Ngêi lao ®éng nghØ viÖc nhng cha ®ñ tuæi ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ theo §iÒu 25, kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 26 §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi mµ cã ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi th× ®îc lùa chän 1 trong 2 ph¬ng thøc sau: a/ NghØ chê ®Õn khi ®ñ tuæi hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng nh sau: - Ngêi cã ®ñ 20 n¨m lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh th êng th× nam chê ®Õn khi ®ñ 60 tuæi, n÷ chê ®Õn khi ®ñ 55 tuæi; - Ngêi cã ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong ®ã cã ®ñ 15 n¨m lµm nghÒ hoÆc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®Æc biÖt ®éc h¹i; hoÆc ®ñ 15 n¨m lµm viÖc ë n¬i cã phô cÊp khu vùc hÖ sè 0,7 trë lªn; hoÆc ®ñ 10 n¨m c«ng t¸c ë miÒn Nam, ë Lµo tríc 30/4/1975, ë Campuchia tríc 31/8/1989 th× nam chê ®Õn khi ®ñ 55 tuæi, n÷ chê ®Õn khi ®ñ 50 tuæi. Ngêi nghØ viÖc chê ®ñ tuæi ®Ó gi¶i quyÕt chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng ph¶i cã ®¬n tù nguyÖn chê gi¶i quyÕt chÕ ®é h u trÝ, cã x¸c nhËn cña c«ng ®oµn vµ thñ trëng ®¬n vÞ. Sau ®ã thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp ph¶i lËp ®ñ hå s¬ nh ngêi nghØ hu göi ®Õn c¬ quan B¶o hiÓm x· héi qu¶n lý, theo dâi vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng khi ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ tuæi ®êi. Trong thêi gian nghØ chê, nÕu ngêi lao ®éng lµm viÖc thuéc ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc th× tiÕp tôc ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi sau nµy ®îc céng víi thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tríc ®ã ®Ó tÝnh hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. Trêng hîp nÕu bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn th× ®îc gi¶i quyÕt chÕ ®é hu trÝ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 hoÆc kho¶n 3 §iÒu 26 §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi hoÆc nÕu chÕt th× gia ®×nh ®îc hëng chÕ ®é tö tuÊt quy ®Þnh t¹i môc V §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi. b/ Ngêi lao ®éng kh«ng cã nguyÖn väng nghØ chê ®Ó gi¶i quyÕt chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng, th× c¬ quan b¶o hiÓm x· héi x¸c nhËn trong sæ b¶o hiÓm x· héi thêi gian ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi, møc tiÒn l¬ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Sæ b¶o hiÓm x· héi ®îc giao cho ngêi lao ®éng qu¶n lý. Sau khi nhËn sæ b¶o hiÓm x· héi, nÕu ng êi lao ®éng lµm viÖc thuéc ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc th× tiÕp tôc ®ãng. Tr êng hîp ngêi lao ®éng gÆp rñi ro bÞ chÕt th× gia ®×nh ® îc hëng chÕ ®é tö tuÊt, nÕu èm ®au (cã x¸c nhËn cña bÖnh viÖn) hoÆc sau 6 th¸ng kh«ng tiÕp tôc lµm viÖc thuéc ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc mµ ng êi lao ®éng cã ®¬n tù nguyÖn, th× c¬ quan b¶o hiÓm x· héi n¬i ng êi lao ®éng c tró gi¶i quyÕt trî cÊp b¶o hiÓm x· héi 1 lÇn. 7- Kho¶n 3 §iÒu 28 ®· söa ®æi, bæ sung theo kho¶n 5, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP nh sau:
 8. 8 a/ Ngêi lao ®éng nghØ viÖc nhng cha ®ñ tuæi nghØ hu vµ cha ®ñ thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 25, §iÒu 26 §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi th× c¬ quan b¶o hiÓm x· héi x¸c nhËn trong sæ b¶o hiÓm x· héi thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi, møc tiÒn l¬ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Sæ b¶o hiÓm x· héi ®îc giao cho ngêi lao ®éng qu¶n lý. Sau khi nhËn sæ b¶o hiÓm x· héi, nÕu ng êi lao ®éng lµm viÖc thuéc ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc th× tiÕp tôc ®ãng. Tr êng hîp ngêi lao ®éng gÆp rñi ro bÞ chÕt th× gia ®×nh ® îc hëng chÕ ®é tö tuÊt, nÕu èm ®au (cã x¸c nhËn cña bÖnh viÖn) hoÆc sau 6 th¸ng kh«ng tiÕp tôc lµm viÖc thuéc ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc mµ ng êi lao ®éng cã ®¬n tù nguyÖn, th× c¬ quan b¶o hiÓm x· héi n¬i ng êi lao ®éng c tró gi¶i quyÕt trî cÊp b¶o hiÓm x· héi 1 lÇn. b/ Ngêi lao ®éng cã tªn trong danh s¸ch cña doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc cña Nhµ níc, nghØ chê viÖc tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 mµ cha nhËn trî cÊp 1 lÇn th× ®îc cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi vµ x¸c nhËn thêi gian lµm viÖc (tÝnh ®Õn khi b¾t ®Çu nghØ chê viÖc). Sæ b¶o hiÓm x· héi ®îc giao cho ngêi lao ®éng qu¶n lý. Sau khi nhËn sæ b¶o hiÓm x· héi, nÕu ng êi lao ®éng lµm viÖc thuéc ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc th× tiÕp tôc ®ãng. Tr êng hîp ngêi lao ®éng gÆp rñi ro bÞ chÕt th× gia ®×nh ® îc hëng chÕ ®é tö tuÊt, nÕu èm ®au (cã x¸c nhËn cña bÖnh viÖn) hoÆc sau 6 th¸ng kh«ng tiÕp tôc lµm viÖc thuéc ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc mµ ng êi lao ®éng cã ®¬n tù nguyÖn, th× c¬ quan b¶o hiÓm x· héi n¬i ng êi lao ®éng c tró gi¶i quyÕt trî cÊp b¶o hiÓm x· héi 1 lÇn. C¸ch x¸c ®Þnh thêi gian lµm viÖc (c«ng t¸c) tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 13/NV ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 1972 cña Bé Néi vô (nay lµ Bé Lao ®éng – Th ¬ng binh vµ X· héi) vµ c¸c v¨n b¶n liªn quan cã hiÖu lùc ban hµnh tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995. Quy tr×nh, thñ tôc x¸c nhËn thêi gian lµm viÖc vµ cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng t¹i tiÕt b nµy cã quy ®Þnh riªng. 8- C¸ch tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng cã ®ñ 15 n¨m lµm nghÒ hoÆc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm hoÆc c«ng viÖc ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm mµ chuyÓn sang lµm c«ng viÖc kh¸c ®ãng b¶o hiÓm x· héi cã møc l¬ng thÊp h¬n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP nh sau: a/ §èi tîng ¸p dông lµ ngêi lao ®éng ®· ®îc xÕp vµo c¸c møc l¬ng cña thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh thuéc nghÒ hoÆc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm hoÆc ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo c¸c møc l¬ng ®ã ®ñ 15 n¨m trë lªn. b/ Trong thêi gian 15 n¨m trë lªn hëng møc l¬ng nÆng nhäc, ®éc h¹i th× ®îc tÝnh kho¶ng thêi gian 5 n¨m liÒn kÒ (liªn tôc) cã c¸c møc l ¬ng cao nhÊt ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu.
 9. 9 VÝ dô 12: ¤ng NguyÔn V¨n P cã ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu th¸ng 2/2003; ®· cã ®ñ 15 n¨m lµm viÖc vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo møc l¬ng cña nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i, sau ®ã chuyÓn sang lµm viÖc kh¸c h ëng l¬ng chuyªn viªn cho ®Õn khi nghØ hu. ¤ng P cã qu¸ tr×nh hëng møc l¬ng vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo c¸c møc l¬ng sau: - Tõ th¸ng 1/1970 ®Õn th¸ng 12/1974 lµm nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i h- ëng møc l¬ng c¬ khÝ 331,5 ®ång ®îc chuyÓn ®æi theo hÖ sè 2,49; - Tõ th¸ng 1/1975 ®Õn th¸ng 12/1980 lµm nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i h- ëng møc l¬ng c¬ khÝ 352,5 ®ång ®îc chuyÓn sang hÖ sè 3,05; - Tõ th¸ng 1/1981 ®Õn hÕt th¸ng 12/1985 lµm nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i hëng møc l¬ng c¬ khÝ 375 ®ång ®îc chuyÓn ®æi theo hÖ sè 3,73; - Tõ th¸ng 1/1986 ®Õn th¸ng th¸ng 1/2003 chuyÓn sang lµm viÖc nhÑ hëng møc l¬ng thÊp h¬n, tríc khi nghØ hu hëng møc l¬ng chuyªn viªn bËc 6 theo hÖ sè 3,06. Møc l¬ng ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu cña «ng P ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP nh sau: tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m liÒn kÒ cao nhÊt (th¸ng 1/1981 ®Õn hÕt th¸ng 12/1985) lµ 3,73. VÝ dô 13: ¤ng NguyÔn V¨n Q lµ c«ng nh©n l¸i xe ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu th¸ng 1/2003, cã ®ñ 15 n¨m lµm viÖc vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo møc l- ¬ng cña nghÒ nÆng nhäc, nhng møc l¬ng cã nhiÒu thêi ®iÓm cao thÊp kh¸c nhau: - Tõ th¸ng 1/1975 ®Õn th¸ng 12/1977 l¸i xe träng t¶i 16,5 tÊn, hëng møc l¬ng bËc 2: 372 ®ång ®îc chuyÓn ®æi theo hÖ sè 2,56; - Tõ th¸ng 1/1978 ®Õn th¸ng 12/1980 l¸i xe träng t¶i 40 tÊn, h ëng møc l- ¬ng bËc 2: 438 ®ång ®îc chuyÓn ®æi theo hÖ sè 3,27; - Tõ th¸ng 1/1981 ®Õn th¸ng 12/1983 l¸i xe träng t¶i 25 tÊn, h ëng møc l- ¬ng bËc 2: 394 ®ång ®îc chuyÓn ®æi theo hÖ sè 2,98; - Tõ th¸ng 1/1984 ®Õn th¸ng 12/1986 l¸i xe träng t¶i 14 tÊn, h ëng møc l- ¬ng bËc 3: 372 ®ång ®îc chuyÓn ®æi theo hÖ sè 3,07; - Tõ th¸ng 1/1987 ®Õn th¸ng 12/1989 l¸i xe träng t¶i 30 tÊn, h ëng møc l- ¬ng bËc 3: 438 ®ång ®îc chuyÓn ®æi theo hÖ sè 3,73; - Tõ th¸ng 1/1990 ®Õn khi nghØ h u chuyÓn sang l¸i xe con hëng møc l- ¬ng thÊp h¬n theo hÖ sè 2,73. C¸ch tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu hµng th¸ng cña «ng Q thùc hiÖn nh sau: ¤ng Q cã hai thêi gian ®îc hëng c¸c møc l¬ng cao nhÊt lµ 3,27 vµ 3,73 nhng kh«ng liªn tôc nªn kh«ng ®îc céng c¸c møc tiÒn l¬ng cña hai thêi kú nµy ®Ó tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng cao nhÊt liÒn kÒ. Trêng hîp nµy, viÖc tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng cao nhÊt cña 5 n¨m liÒn kÒ tÝnh tõ th¸ng 1/1985 ®Õn th¸ng 12/1989 theo c¸c møc: - Tõ th¸ng 1/1985 ®Õn th¸ng 12/1986 tÝnh møc l¬ng theo hÖ sè 3,07. - Tõ th¸ng 1/1987 ®Õn th¸ng 12/1989 tÝnh møc l¬ng theo hÖ sè 3,73.
 10. 10 ViÖc tÝnh l¬ng hu cho c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i tiÕt a,b nãi trªn kh«ng ¸p dông ®èi víi ngêi lao ®éng hëng l¬ng theo c¸c møc l¬ng kh«ng thuéc thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh. c/ Danh môc nghÒ, c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm do Bé Lao ®éng – Th ¬ng binh vµ X· héi ban hµnh, thùc hiÖn theo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh sau ®©y: - QuyÕt ®Þnh sè 1453/L§TBXH-Q§ ngµy 13/10/1995 cña Bé tr ëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; - QuyÕt ®Þnh sè 915/L§TBXH-Q§ ngµy 30/7/1996 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; - QuyÕt ®Þnh sè 1629/L§TBXH-Q§ ngµy 26/12/1996 cña Bé tr ëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; - QuyÕt ®Þnh sè 190/1999/Q§-BL§TBXH ngµy 3/3/1999 cña Bé tr ëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; - QuyÕt ®Þnh sè 1580/2000/Q§-BL§TBXH ngµy 26/12/2000 cña Bé tr- ëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 9- C¸ch tÝnh thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó gi¶i quyÕt chÕ ®é ® îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 7, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP nh sau: a/ C¸ch tÝnh thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó tÝnh møc l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi: nÕu cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi d íi 3 th¸ng th× kh«ng tÝnh; tõ ®ñ 3 th¸ng ®Õn ®ñ 6 th¸ng ®îc tÝnh nöa (1/2) n¨m (6 th¸ng); tõ 7 th¸ng ®Õn ®ñ 12 th¸ng tÝnh trßn lµ 1 n¨m. b/ Khi x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó tÝnh h - ëng chÕ ®é hu trÝ, tuÊt hµng th¸ng th× 1 n¨m ph¶i tÝnh ®ñ 12 th¸ng. NÕu cßn thiÕu thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tèi ®a kh«ng qu¸ 6 th¸ng, th× ngêi lao ®éng ®ãng tiÕp mét lÇn cho nh÷ng th¸ng cßn thiÕu víi møc ®ãng hµng th¸ng b»ng 15% cña møc l¬ng th¸ng tríc khi nghØ viÖc. VÝ dô 14: Bµ Lª ThÞ T, khi nghØ hu ®ñ 55 tuæi, cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµ 14 n¨m 7 th¸ng. VËy bµ T ®îc tù ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi cña 5 th¸ng cßn thiÕu víi møc ®ãng hµng th¸ng b»ng 15% cña møc l¬ng th¸ng tríc khi nghØ viÖc ®Ó ®ñ ®iÒu kiÖn hëng chÕ ®é hu trÝ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 26 §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi (®ñ 15 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi). c/ C¸ch tÝnh møc l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi khi thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi lÎ 6 th¸ng: - Khi tÝnh tû lÖ (%) l¬ng hu, nÕu cßn lÎ 6 th¸ng th× tÝnh b»ng mét nöa (1/2) møc hëng cña 1 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi. - Khi tÝnh møc trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn, nÕu cßn lÎ 6 th¸ng th× tÝnh b»ng mét nöa (1/2) møc hëng cña 1 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 15: Bµ NguyÔn ThÞ Q, ®ñ 55 tuæi, cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµ 23 n¨m 4 th¸ng, thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña bµ Q ®îc tÝnh trßn lµ 23 n¨m 6 th¸ng. TiÒn l¬ng hu hµng th¸ng cña bµ Q ®îc tÝnh nh sau: - 15 n¨m ®Çu ®îc tÝnh 45% - Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 23 lµ 8 n¨m ®îc tÝnh thªm 24%.
 11. 11 - 6 th¸ng lÎ tÝnh b»ng: 1/2 x 3% = 1,5% Tû lÖ ®Ó tÝnh l¬ng hu hµng th¸ng lµ: 45% + 24% + 1,5% = 70,5% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 16: ¤ng NguyÔn V¨n S, ®ñ 60 tuæi, cã thêi gian tham gia b¶o hiÓm x· héi lµ 32 n¨m 4 th¸ng, thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña «ng S ®îc tÝnh trßn lµ 32 n¨m 6 th¸ng. TiÒn l ¬ng hu hµng th¸ng cña «ng S ® îc tÝnh nh sau: - 15 n¨m ®Çu ®îc tÝnh 45% - Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 30 lµ 15 n¨m ®îc tÝnh thªm 30% Tû lÖ ®Ó tÝnh l¬ng hu hµng th¸ng lµ: 45% + 30% = 75% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi Ngoµi ra «ng S cßn ®îc hëng trî cÊp 1 lÇn cña thêi gian 2 n¨m 6 th¸ng (thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi trªn 30 n¨m) lµ: 2 n¨m x 0,5 th¸ng l¬ng = 1 th¸ng l¬ng. 6 th¸ng ®îc tÝnh b»ng 1/2 møc trî cÊp cña 1 n¨m lµ 0,25 th¸ng l¬ng (1/2 x 0,5 th¸ng l¬ng). VËy møc trî cÊp 1 lÇn lµ: 1 th¸ng l¬ng + 0,25 th¸ng l¬ng = 1,25 th¸ng l¬ng 10- Trong thêi gian lao ®éng n÷ nghØ sinh con theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 9 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP kh«ng ph¶i ®ãng 5% tiÒn l ¬ng th¸ng, ngêi sö dông lao ®éng kh«ng ph¶i ®ãng 15% tiÒn l ¬ng cho ngêi lao ®éng víi thêi gian ngêi lao ®éng ®îc nghØ theo quy ®Þnh nh sau: a/ Ngêi lao ®éng n÷ nghØ sinh con trong thêi h¹n 4 th¸ng, 5 th¸ng hoÆc 6 th¸ng vµ thêi gian nghØ thªm do sinh ®«i trë lªn theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1,2 §iÒu 12 §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi. b/ Thêi gian ngêi lao ®éng nghØ viÖc nu«i con nu«i s¬ sinh hîp ph¸p theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi. Quy ®Þnh trªn kh«ng ¸p dông ®èi víi nh÷ng trêng hîp nghØ thªm quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 12 §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi. III- §iÒu kho¶n thi hµnh 1- Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. C¸c chÕ ®é quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. Kh«ng tÝnh l¹i chÕ ®é cho c¸c ®èi tîng ®· hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. 2- Quy tr×nh vµ thñ tôc hå s¬ gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ® îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 06/L§-TBXH-TT ngµy 4/4/1995 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. 3- Th«ng t nµy b·i bá:
 12. 12 a/ C¸c néi dung sau ®©y cña Th«ng t sè 06/L§-TBXH-TT ngµy 4/4/1995 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu ®Ó thùc hiÖn §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26/1/1995 cña ChÝnh phñ; - PhÇn A; - §iÓm 1, môc II, phÇn B; - TiÕt a, b ®iÓm 3, môc IV, phÇn B; - §iÓm 4, môc IV, phÇn B; - §iÓm 5, môc IV, phÇn B; - §iÓm 5, phÇn D. b/ Th«ng t sè 02/1999/TT-BL§TBXH ngµy 9/01/1999 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 93/1998/N§- CP ngµy 12/11/1998 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26/01/1995 cña ChÝnh phñ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng- Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản