Thông tư 07/2009/TT-BKH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
6
download

Thông tư 07/2009/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2009/TT-BKH về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành kế hoạch và đầu tư Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2009/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 07/2009/TT-BKH Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P NGÀNH K HO CH VÀ U TƯ VI T NAM” Căn c Lu t Thi ua, khen thư ng ngày 26/11/2003 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, khen thư ng ngày 14/6/2005; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03/6/2008; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 116/2008/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, khen thư ng; B K ho ch và u tư hư ng d n xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Ngành K ho ch và u tư Vi t Nam” như sau: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. K ni m chương “Vì s nghi p Ngành K ho ch và u tư Vi t Nam” 1. K ni m chương “Vì s nghi p Ngành K ho ch và u tư Vi t Nam” (sau ây g i t t là K ni m chương) là hình th c khen thư ng c a B K ho ch và u tư t ng cho cá nhân ã có óng góp vào quá trình xây d ng và phát tri n Ngành K ho ch và u tư, nh m ghi nh n công lao, thành tích; ng th i ng viên, giáo d c, nêu gương trong cán b , công ch c, viên ch c phát huy truy n th ng, ra s c ph n u hoàn thành t t nhi m v chính tr , góp ph n vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c. 2. K ni m chương ư c xét t ng và công b hàng năm nhân d p k ni m Ngày truy n th ng Ngành K ho ch và u tư (31/12) và xét t ng t xu t theo quy t nh c a B trư ng B K ho ch và u tư. i u 2. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh v nguyên t c, i tư ng, tiêu chuNn, h sơ, quy trình, thNm quy n ngh , quy t nh và t ch c trao t ng K ni m chương.
  2. i u 3. Nguyên t c xét t ng K ni m chương 1. K ni m chương ư c xét t ng m t l n cho m i cá nhân, không có hình th c truy t ng. 2. Vi c xét t ng K ni m chương ph i ư c th c hi n úng pháp lu t; úng i tư ng, tiêu chuNn, th t c c a Thông tư này, m b o tính công khai, minh b ch, công b ng, dân ch và k p th i. Chương 2. I TƯ NG, TIÊU CHU N, I U KI N XÉT T NG K NI M CHƯƠNG i u 4. i tư ng xét t ng K ni m chương 1. Lãnh o ng, Nhà nư c; Lãnh o các B , ban, ngành, oàn th Trung ương; Lãnh o các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Lãnh o các T ng công ty, T p oàn kinh t nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p có công lao óng góp trong quá trình phát tri n Ngành K ho ch và u tư; 2. Cá nhân công tác t i các ơn v thu c B K ho ch và u tư; S K ho ch và u tư, Ban Qu n lý các Khu Công nghi p, Khu Ch xu t và Khu Kinh t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là cá nhân công tác trong Ngành K ho ch và u tư); 3. Cá nhân làm công tác k ho ch, u tư t i các Phòng Tài chính – K ho ch c p huy n; 4. Cá nhân làm công tác k ho ch t i C c, V , Ban (K ho ch, u tư, Tài chính – K ho ch, K ho ch – Tài chính) thu c các B , ban, ngành, oàn th Trung ương; các T ng công ty, T p oàn kinh t nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p; 5. Ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có công lao óng góp trong quá trình phát tri n c a Ngành K ho ch và u tư. 6. Các trư ng h p c bi t khác do B trư ng B K ho ch và u tư quy t nh. i u 5. Tiêu chu n và cách tính th i gian công tác xét t ng K ni m chương 1. Cá nhân thu c i tư ng quy nh t i Kho n 2 i u 4 c a Thông tư này có th i gian công tác trong Ngành K ho ch và u tư 15 năm và hoàn thành nhi m v ư c giao. Th i gian công tác ư c tính t th i i m có quy t nh ti p nh n ho c ký h p ng không xác nh th i h n có hi u l c; ư c c i h c, bi t phái i làm nhi m v cho n khi có Quy t nh ti p nh n tr l i; ư c c ng d n th i gian làm công tác k ho ch thu c các t ch c quy nh t i Kho n 3 i u 4 c a Thông tư này.
  3. 2. Cá nhân thu c i tư ng quy nh t i Kho n 3 i u 4 c a Thông tư này có th i gian tr c ti p làm công tác k ho ch 15 năm và hoàn thành nhi m v ư c giao. 3. Cá nhân, trư ng h p thu c i tư ng quy nh t i Kho n 1, 4 và 5 i u 4 c a Thông tư này không tính th i gian công tác xét t ng. i u 6. i u ki n xét t ng K ni m chương 1. Không xét t ng K ni m chương i v i nh ng cá nhân b k lu t trên m c c nh cáo ho c b khai tr ng. 2. Cá nhân ang b k lu t ch ư c xét t ng K ni m chương sau khi h t th i h n thi hành k lu t. Th i gian ch u k lu t không ư c tính xét t ng K ni m chương. 3. Chưa xét t ng K ni m chương cho nh ng cá nhân ang trong th i gian ch xét k lu t. Chương 3. QUY TRÌNH XÉT T NG, H SƠ NGHN VÀ T CH C TRAO T NG K NI M CHƯƠNG i u 7. Quy trình xét t ng K ni m chương 1. Cơ quan làm công tác thi ua, khen thư ng c a B , ngành, oàn th Trung ương; các T ng công ty, T p oàn kinh t nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p ti p nh n h sơ c a các ơn v , i chi u v i tiêu chuNn, t ng h p danh sách báo cáo H i ng Thi ua – Khen thư ng, lãnh o cơ quan cùng c p xem xét, ngh B trư ng B K ho ch và u tư t ng K ni m chương. 2. Cơ quan làm công tác thi ua, khen thư ng c a S K ho ch và u tư ti p nh n h sơ, i chi u v i tiêu chuNn, t ng h p danh sách (k c Lãnh o t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) báo cáo H i ng Thi ua - Khen thư ng, lãnh o cơ quan cùng c p xem xét, ngh B trư ng B K ho ch và u tư t ng K ni m chương. 3. Cơ quan làm công tác thi ua, khen thư ng c a Ban Qu n lý các Khu Công nghi p, Khu Ch xu t và Khu kinh t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i chi u v i tiêu chuNn, t ng h p danh sách do mình qu n lý báo cáo H i ng Thi ua – Khen thư ng, lãnh o cơ quan cùng c p xem xét, ngh B trư ng B K ho ch và u tư t ng K ni m chương. 4. Cơ quan, ơn v có quan h công tác i v i cá nhân thu c i tư ng quy nh t i Kho n 4 và 5 i u 4 Thông tư này g i H sơ v V Thi ua – Khen thư ng l y ý ki n thNm nh c a cơ quan, ơn v có liên quan trình B trư ng B K ho ch và u tư xem xét, t ng K ni m chương i u 8. H sơ ngh xét t ng K ni m chương 1. Văn b n ngh xét t ng K ni m chương c a ơn v (m u s 1).
  4. 2. Danh sách trích ngang ngh xét t ng K ni m chương (m u s 2). 3. B n tóm t t thành tích và quá trình công tác c a cá nhân, có xác nh n c a Th trư ng ơn v qu n lý cán b ; cá nhân ã ngh hưu do cơ quan qu n lý ra quy t nh ngh hưu xác nh n (m u s 3). 4. Biên b n h p H i ng Thi ua – Khen thư ng c a c p trình. 5. B n sao các quy t nh khen thư ng, quy t nh k lu t, quy t nh xóa k lu t liên quan n vi c xét t ng K ni m chương. i u 9. Th i gian n p h sơ xét t ng K ni m chương 1. Hàng năm, Th trư ng các cơ quan, ơn v ư c quy nh t i Kho n 1, 2, 3 i u 7 Thông tư này t ch c xem xét, l p h sơ và g i v H i ng Thi ua – Khen thư ng B K ho ch và u tư (V Thi ua – Khen thư ng, B K ho ch và u tư) trư c ngày 01 tháng 10. 2. Các i tư ng quy nh t i Kho n 4, 5 i u 4 Thông tư này thì th i i m n p h sơ ph i trư c th i i m d ki n trao t ng K ni m chương ít nh t 10 ngày làm vi c. i u 10. T ch c trao t ng K ni m chương 1. Th trư ng cơ quan, ơn v thu c Ngành K ho ch và u tư t ch c trao t ng K ni m chương vào t k ni m Ngày truy n th ng Ngành K ho ch và u tư 31/12 hàng năm. 2. Th trư ng các cơ quan, ơn v quy nh t i Kho n 1, 3, 4 và 5 i u 4 Thông tư này căn c vào tình hình c th T ch c trao t ng K ni m chương. Chương 4. CÁC QUY NNH KHÁC i u 11. Quy n và trách nhi m c a cá nhân ư c t ng K ni m chương 1. Cá nhân ư c nh n K ni m chương và Gi y ch ng nh n K ni m chương c a B K ho ch và u tư. 2. Cá nhân ư c t ng K ni m chương có trách nhi m ti p t c gìn gi và phát huy truy n th ng c a Ngành K ho ch và u tư, gương m u th c hi n t t các ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c. i u 12. X lý vi ph m, gi i quy t khi u n i, t cáo T ch c, cá nhân liên quan n vi c ngh xét t ng K ni m chương ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a H sơ ngh .
  5. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo v vi c xét t ng K ni m chương theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t Thi ua, Khen thư ng. ThNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. T ch c th c hi n 1. H i ng Thi ua – Khen thư ng B K ho ch và u tư, Th trư ng các ơn v thu c B ; Giám c S K ho ch và u tư, Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu Công nghi p, Khu Ch xu t và Khu Kinh t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Các Quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các cơ quan, ơn v ph n ánh k p th i v B K ho ch và u tư B trư ng B K ho ch và u tư xem xét, s a i, b sung cho phù h p./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng Chính ph , H i ng T KT Trung ương; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TƯ v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Võ H ng Phúc - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T ng công ty, T p oàn kinh t Nhà nư c; - C ng TT T Chính ph , Công báo; - Ban T KT Trung ương; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Các T ng c c, C c, V , Vi n và các ơn v thu c B ; - S KH T các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Ban qu n lý các KCN, KCX, KKT. - Website B K ho ch và u tư; - Lưu: VT, T KT. M US 1 ơn v : ................. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T S : NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- V/v ngh t ng K ni m ………., ngày tháng năm 200….. chương “Vì s nghi p Ngành K ho ch và u tư Vi t Nam”
  6. Kính g i: H i ng Thi ua - Khen thư ng B K ho ch và u tư Th c hi n Thông tư s /2009/TT-BKH ngày / /2009 c a B trư ng B K ho ch và u tư Hư ng d n xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Ngành K ho ch và u tư Vi t Nam”, ……....... ngh B trư ng B K ho ch và u tư xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Ngành K ho ch và u tư Vi t Nam” cho ...................... cá nhân. Trong ó: a) ang công tác -; -; b) ã ngh hưu: (xin g i danh sách kèm theo)./. Th trư ng ơn v Ký tên, óng d u Nơi nh n: (Ghi rõ h tên) - Như trên; - V T -KT; - Lưu: VT. M US 2 ơn v : .................... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- ………., ngày tháng năm 200….. DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁ NHÂN NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P NGÀNH K HO CH VÀ U TƯ VI T NAM” (Kèm theo Văn b n s ….ngày… tháng…. năm…. c a)
  7. Năm sinh T ng s Ch c v , năm công STT H và tên nơi công Ghi chú Nam N tác trong tác ngành I ang công tác 1 2 3 II ã ngh hưu 1 2 3 Xác nh n c a th trư ng ơn v Ngư i l p Bi u Ký, óng d u (Ghi rõ h tên) (Ghi rõ h tên) M US 3 ơn v :.......... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- ………., ngày tháng năm 200….. B NG TÓM T T QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Ngành K ho ch và u tư Vi t Nam” I. Sơ lư c ti u s b n thân: - H và tên Nam, n - Ngày, tháng, năm sinh Dân t c - ơn v công tác: - Nơi hi n nay:
  8. II. Quá trình công tác: Th i gian công Ch c v , nơi công tác S năm Ghi chú tác T tháng/năm Ch c v Nơi công tác n tháng/năm III. Khen thư ng: (Ghi rõ hình th c, s Quy t nh ư c khen thư ng) IV. K lu t: (Ghi rõ hình th c, năm b k lu t) Xác nh n c a th trư ng ơn v Ngư i khai ký tên Ký, óng d u (Ghi rõ h tên) (Ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản