Thông tư 07-BKH/VPXT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
63
lượt xem
1
download

Thông tư 07-BKH/VPXT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07-BKH/VPXT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07-BKH/VPXT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   Õ   o ¹ ch v µ  § Ç u  t s è  07 B K H/ V P X T  n g µ y  29 th¸ng  n¨ m  1997  BK h 4  h í ng d É n   æ   u n g  m é t s è  n éi  u n g  th ù c hi Ö n b s d Q u y  ch Õ   Ê u  th Ç u   è i víi ® ®  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  c ã v è n ® Ç u    n íc n g o µ i t Trªn c¬  ë    s Quy  Õ   u  Çu  ch ®Ê th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 43/CP   ngµy  16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng    ªnBé   íng  Én  ùc hiÖn  t li   h d th   Quy   chÕ   u  Çu  è  ®Ê th s 02/TTLB  µy  ng 25/02/1997  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu     é   c B K ho v§ t­ B X ©y   ùng  Bé   ¬ng  ¹i,®ång  êi®Ó   ¹o ®iÒu  Ön  Ën  î cho  Öc  d ­  Th m  th   t  ki thu l   i vi thùc hiÖn    Quy  Õ   u  Çu  i víi   ch ®Ê th ®è     doanh  c¸c nghiÖp  ªndoanh  µ    li   v c¸cbiªn  hîp doanh  ùc hiÖn  îp ®ång  îp t¸ckinhdoanh    th   h  h     theo LuËt §Çu   ícngoµit¹      tn    i ViÖt Nam     (sau  y   äichung  µc¸c Doanh  ®© g   l    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi), c v ®Ç tn     Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn    K ho   § th   bæ sung  ét  è  éidung  ùc hiÖn  m sn  th   Quy  Õ   ch ®Êu  Çu  i víi   th ®è     Doanh  c¸c nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµinh  c v ®Ç tn     sau: I. h ¹ m  vi ¸p d ô n g:  P 1. §èi víic¸c dù  cña            ¸n  c¸c Doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi cã  c v ®Ç t     møc  ãp  èn  g v ph¸p  nh  ña    ®Þ c c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícViÖt Nam   õ 30%   ë nh n     t  tr   lªn® îcquy  nh     ®Þ trong Quy  Õ   u  Çu.   ch ®Ê th 2.Dù     cÊp  µo  Êp  Êy phÐp  u    × cÊp    Ïra v¨n b¶n    ¸n do  n c gi   ®Ç tth   ®ã s       tho¶  thuËn  Õ   ¹ch ®Êu  Çu  µ  Õt  K ho   th v K qu¶  u  Çu; ®Ê th ­ C¸c    Doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµido  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   c v ®Ç t n     B K ho v§ t cÊp  Êy  Ðp  u    Ï do  é   Gi ph ®Ç t s   B KH­§T  v¨n  ra  b¶n  tho¶  Ën  Õ   ¹ch  u   thu K ho ®Ê thÇu  µ  Õt  v K qu¶  u  Çu. ®Ê th ­ C¸c    Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµido  c v ®Ç t n     UBND   Êp  c tØnh  hoÆc   Ban  qu¶n  ýKhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  Êy  Ðp  u    Ïdo    ¬  c Gi ph ®Ç ts   c¸cc quan  µy    n ra v¨n b¶n    tho¶ thuËn  Õ   ¹ch ®Êu  Çu  µ  Õt    K ho   th v K qu¶  u  Çu. ®Ê th II.  C¸c n é i d u n g  c Ç n  tho¶ thu Ë n c ñ a B é  K Õ  h o ¹ ch v µ  § Ç u  t: 1.K Õ   ¹ch ®Êu  Çu:   ho   th Sau    îc cÊp  Êy  Ðp  u  , ®Ó   iÓn khaithùc hiÖn  ù    íc khi®   Gi ph ®Ç t  tr       d ¸n,tr   khitiÕn  µnh  chøc  u   Çu    h tæ  ®Ê th doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶i c v ®Ç t n       x©y  ùng  Õ   ¹ch ®Êu  Çu  d k ho   th cho  µn  é  ù  to b d ¸n. Trong  Õ   ¹ch ®Êu  Çu  Çn  râ tÊtc¶    k ho   th c nªu      c¸cc«ng  Öc  Ò    Ên,x©y  vi v tv   l¾p  µ  v mua  ¾ m   ËttthiÕtbÞ  Çn  u  Çu  µ  s v      c ®Ê th v kh«ng  ph¶i®Êu  Çu.   th
  2. 2 Néi dung  ña  Õ   ¹ch  u   Çu  ∙  îc quy  nh  ¹  Òu  cña    c K ho ®Ê th ® ®   ®Þ ti§i 5  Quy  chÕ   u   Çu  µ  ôc      Çn  ®Ê th v m I (1) ph thø    ña  hai c Th«ng   li   é   è  t ªnB s 02/TTLB  ngµy 25/2/1997,trong ®ã   ã  néidung  Ýnh  Çn  µm  â:     c 4    ch clr ­Ph ©n    chiadù    µnh    ãithÇu.   ¸n th c¸cg     ­¦íctÝnh    Þcña  õng gãithÇu.    gi¸tr   t    ­H×nh    thøc ®Êu  Çu.   th ­Ph¬ng    thøc thùc hiÖn  îp ®ång.     h  ViÖc  ©n  ph chiadù    µnh    ãithÇu    ¸n th c¸c g   ph¶ihîp lý,tr ch Õt    vµo        í  c¨n cø  tÝnh  Êt c«ng  Ö   ch   ngh hoÆc   êigian thùc hiÖn  ù    th       d ¸n.Kh«ng  chiac¸cgãi nªn      thÇu qu¸  ín®Ó   ¹o®iÒu  Ön  l  t  ki cho    µ  Çu  c¸c nh th tham    ® Æc   Öt lµ c¸c gia ( bi       nhµ  Çu  ÖtNam). th Vi   Tæng     Þ dù  Õn  ña    ãithÇu  éng  íinh÷ng  ¹ng  ôc  gi¸tr   ki c c¸c g   c v  h m cßn  ¹ li  kh«ng  u   Çu  ®Ê th kh«ng  îc vîttæng  èn  u    ®∙  îc quy  nh   ¹  Êy ®   v ®Ç t ®  ®Þ t igi   phÐp  u  . ®Ç t ChØ   dông  ×nh  ¸p  h thøc  u   Çu  èc  Õ    u   Çu   vÊn, x©y  ®Ê th qu t khi ®Ê th t   dùng  hoÆc  mua   ¾ m   Ët tthiÕtbÞ   s v      cho  ÷ng  nh c«ng  ×nh cã  ü  Ët® Æc   tr   k thu   thïm µ     µ  Çu  ÖtNam     c¸cnh th Vi   kh«ng    ®ñ n¨ng  ùc,kinhnghiÖm  ¸p  l    ® øng. GiÊy  Ðp  u    µ c¬  ë  ph ®Ç t l   s ph¸p  ýcho  Öc  l  vi tho¶  Ën  Õ   ¹ch  u   thu k ho ®Ê thÇu.Trêng  îp kÕ   ¹ch ®Êu  Çu    h   ho   th kh«ng  ïhîp víi Êy phÐp  u      ît ph       gi   ®Ç tnh v   vèn  u  ,thay ® æi  ×nh  ®Ç t    h thøc  u   Çu..  ®Ê th .Doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç tn   ngoµiph¶itiÕn hµnh  ícthñ tôc®iÒu        tr       chØnh, bæ     sung  Êy phÐp  u    gi   ®Ç ttheo   quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   íng  Én  ñ  ôc tr Ón khaithùc hiÖn  ù  ®Ç u    íc th d th t   i       d ¸n  tn   ngoµi t¹  Öt    iVi Nam   è s 03/BKH­QLDA   µy  ng 15/3/1997  ña  é   Õ   ¹ch  µ  c B K ho v §Çu . t 2.K Õt    qu¶  u  Çu: ®Ê th Sau    ã  Õ   ¹ch  u   Çu  ∙  îctho¶  Ën    khic k ho ®Ê th ® ®   thu c¸c Doanh nghiÖp  ã  c vèn  u    íc ngoµi míi tiÕn  µnh  u   Çu. ViÖc  chøc  u   Çu  ®Ç t n      h ®Ê th   tæ  ®Ê th ph¶i   theo  ng  éi dung  ña  Õ   ¹ch  u   Çu  ∙  îc tho¶  Ën. Sù   ®ó n  c k ho ®Ê th ® ®   thu   tho¶   thuËn  Õt  k qu¶  u  Çu  îcthùc hiÖn    ¬  ë  õng gãithÇu. ®Ê th ®     trªnc s t     M ét  è  s c«ng  Öc  vi trong qu¸  ×nh  chøc  u   Çu      tr tæ  ®Ê th nh chØ   nh    ®Þ tæ chuyªn    gia hoÆc  thuª t vÊn  óp  Öc,néi dung  å  ¬  êi  Çu, tiªuchuÈn     gi vi     h s m th     ®¸nh  .®Ò u   Héi ®ång  gi¸.  . do    qu¶n  Þcña  tr   doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   (hoÆc  ¹i §  diÖn  îcuû  Òn  ña    hîp doanh)quyÕt ®Þnh. ®   quy c c¸cbªn        Sau    khi xem   Ðt,®¸nh    µ  Õp  ¹ng    å  ¬  ù  Çu, Héi  ng  x  gi¸v x h c¸c h s d th   ®å qu¶n  Þ doanh  tr   nghiÖp  ªndoanh  li   (hoÆc  idiÖn  îcuû  Òn  ña      ®¹   ®   quy c c¸c bªn hîp doanh)th«ng      qua  Õt  k qu¶  u  Çu. ®Ê th B¸o      ×nh tæ  c¸o qu¸ tr   chøc  u  Çu  Çn  Ëp  ®Ê th c t trung vµo  ét  è  éidung    m sn  chÝnh   kÕt  nh qu¶  µm  Öc  ña  chuyªn  l vi c tæ  gia hoÆc    vÊn  óp  Öc, néi t gi vi     dung  å  ¬  êi  Çu,tiªuchuÈn  ¸nh    h s m th     ® gi¸(thang ®iÓ m),kÕt      qu¶  ¸nh      ® gi¸c¸c nhµ  thÇu tham  gia (n¨ng lùc,  kinh nghiÖm, kü  thuËt,  chµo thÇu, sè   gi¸ ®iÓ m...)nhµ  Çu  óngthÇu  µ      Þ  óng thÇu.   , th tr   v gi¸®Ò ngh tr    
  3. 3 III.C¸c v¨n b ¶ n  c Ç n  thi Õt k hi   ® Ò  n g h Þ  tho¶ thu Ë n: 1.§èivíi Õ   ¹ch ®Êu  Çu:       ho   k th ­ V¨n    b¶n    Þ   ®Ò ngh tho¶  Ën  Õ   ¹ch  u   Çu  ña  thu k ho ®Ê th c doanh nghiÖp  cã  èn  u    ícngoµi. v ®Ç tn   ­ B¸o      ×nh c¬  ë  Ëp  Õ   ¹ch  u   Çu:Bao  å m   Öc  ©n     c¸o gi¶itr   s l k ho ®Ê th   g vi ph chiadù    µnh    ãithÇu,dù  Õn    Þ gãithÇu,h×nh    ¸n th c¸c g     ki gi¸tr       thøc  u  Çu, ®Ê th   ph¬ng  thøc thùc hiÖn  îp ®ång...     h  ­B¶n    sao  Êy phÐp  u  ,giÊy phÐp  iÒu  gi   ®Ç t    ® chØnh  Õu  ã). (n c ­ B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    thi(F/S)vµ        c¸cv¨n b¶n  öa  æi    s® bæ sung  Õu  (n cã). Thêi gian    tho¶  Ën  Õ   ¹ch  u   Çu  thu k ho ®Ê th kh«ng    ngµy  Ó   õ khi qu¸ 20  k t    nhËn    å  ¬  ®ñ h s (bao  å m   thêigian  g c¶    tham kh¶o    Õn  ña    é   ý ki c c¸c B chuyªn  ngµnh  i víi ÷ng  ù    ®è    nh d ¸n phøc  ¹p). t 2.§èivíi Õt       k qu¶  u  Çu: ®Ê th ­ V¨n    b¶n    Þ  ®Ò ngh tho¶ thuËn  Õt    k qu¶  u  Çu  ña  ®Ê th c doanh  nghiÖp  ã  c vèn  u    ícngoµitrong®ã   râ nhµ  Çu  µ    Þ®Ò   Þ  óng thÇu. ®Ç tn       nªu    th v gi¸tr   ngh tr   ­B¸o      ×nh tæ    c¸o qu¸ tr   chøc  u  Çu,®¸nh    Õp  ¹ng    µ  Çu. ®Ê th   gi¸,x h c¸cnh th ­  Õn  Þ   ña  éi  ng  Ki ngh c H ®å Qu¶n  Þ doanh  tr   nghiÖp  ªndoanh  li   (hoÆc   ®¹i diÖn  îc uû    ®   quyÒn  ña    c c¸c bªn tham gia  îp  h doanh)  Ò   Õt  v k qu¶  u   ®Ê thÇu. ­B¶n    sao  å  ¬  ù  Çu  ña  µ  Çu    Þ  óngthÇu. h s d th c nh th ®Ò ngh tr   Thêi gian    tho¶  Ën  Õt  thu k qu¶  u   Çu  ®Ê th kh«ng  qu¸  ngµy  Ó   õ khi 20  k t    nhËn    å  ¬  ®ñ h s (bao  å m   thêigian  g c¶    tham kh¶o    Õn  ña    é   ý ki c c¸c B chuyªn   ngµnh  i víi ÷ng  ù    ®è    nh d ¸n phøc  ¹p). t TÊt  c¸c v¨n  c¶    b¶n    õb¶n  trªn(tr   sao    å  ¬  ù  Çu) ®Ò u   Õtb»ng  c¸c h s d th   vi   tiÕng  ÖtNam. Vi   IV. hi p h Ý  th È m  ® Þ n h  ® Ó  tho¶ thu Ë n  k Õ t  C q u ¶  ® Ê u  th Ç u: Chi phÝ  Èm  nh      th ®Þ ®Ó tho¶ thuËn  Õt    k qu¶  u  Çu  ña    ãithÇu  ®Ê th c c¸c g   do    c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®Ò   Þ  îcthùc hiÖn    ¬  c v ®Ç tn     ngh ®     trªnc së  ña  c Th«ng   ªnBé   è  t li   s 02/TTLB  ®iÓm   Ph Çn  ( 3  thø ba)  µy  ng 25/02/1997  vµ  îchíng dÉn  ô  Ó    ®    c th nh sau: ­ ChØ     ông  i víic¸c gãithÇu   Ên  ã    Þ tõ 10  û ®ång  ëlªn   ¸p d ®è         t v c gi¸tr     t   tr     vµ    ãi thÇu  c¸c g   mua   ¾ m   Ët t thiÕtbÞ   s v      hoÆc   ©y  ¾p  ã    Þ tõ 50  û x l c gi¸tr     t   ®ång  ëlªn. tr   ­ Møc  thu b»ng 50%   víimøc   so    quy  nh   ®Þ trong Th«ng   li   é   è  t ªnB s 02/TTLB  µy  ng 25/02/1997.
  4. 4 Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   K ho   § tth«ng  ®Ó     b¸o  c¸cdoanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç tn   ngoµibiÕt vµ  ùc hiÖn, nh»m   ¹othuËn  î cho  Öc      th     t  l i vi xem   Ðt  µ  v¨n    x v ra  b¶n tho¶ thuËn  îcnhanh  ãng.   ®  ch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản