intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thông tư 08/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

94
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  v¨n h o¸ th«ng tin  è  08/1998/TT­B V H T T   s n g µ y  7 th¸ng 12 n¨ m  1998 H í ng d É n   ù c hi Ö n   g h Þ  ® Þ n h   th N s è  10/1998/N§­C P  n g µ y  23/1/1998 c ñ a  h Ý n h  p h ñ  v Ò  m é t s è   C bi Ö n   h¸p k h u y Õ n  kh Ý c h  v µ   ¶ o  ® ¶ m   o ¹t ® é n g   p b h ® Ç u  t trù c  Õ p n íc n g o µ i t¹i Ö t  a m ti  Vi N Ngµy  23/1/1998  Ýnh  ñ  ∙  Ch ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/1998/N§­ CP   Ò   ét  è  Ön  v m s bi ph¸p  khuyÕn  Ých  µ  kh v b¶o  ¶m   ¹t®éng  u    ùc ® ho   ®Ç t tr   tiÕp  íc ngoµi t¹  Öt Nam   n   i Vi   trong ®ã   ã    nh:  èivíinh÷ng  Ünh  ùc,   c qui ®Þ "§     l v  ngµnh  nghÒ   kinh doanh  µ     m theo    nh  qui ®Þ ph¶i cã  Êy  Ðp    Gi ph kinh doanh  hoÆc   Êy  Ðp  µnh  Gi ph h nghÒ,  doanh  nghiÖp chØ   Çn  ¨ng  ý  íic¬  c ® k v   quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn    iÓn khaiho¹t®éng  n   th quy ®Ó tr      kinh doanh  ña  × nh    cm theo  m ôc tiªu,ngµnh    nghÒ     nh  ¹  Êy  Ðp  u   , kh«ng  qui ®Þ tiGi ph ®Ç t   ph¶i xin GiÊy     phÐp  kinh doanh    hoÆc   Êy  Ðp  µnh  Ò".(§iÒu  N§  Gi ph h ngh   5  10/1998  N§­CP). §èivíiviÖc     kinh doanh  Þch  ô    d v trong lÜnh  ùc        v v¨n ho¸ th«ng    tin,trong  Qui chÕ  u  µnh,kinh doanh    lh     phim,b»ng  a   ×nh,b»ng  a   ¹c;b¸n,cho    ®Ü h   ®Ü nh     thuª xuÊt b¶n  È m;  ¹t®éng      ph ho   v¨n  ho¸  µ  Þch  ô  vd v v¨n ho¸  ¬i c«ng  éng; n  c   qu¶ng    Õt,® Æt  Ón  Öu  c¸o,vi   bi hi ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 87/CP ngµy    12/12/1995  ña  Ýnh  ñ  ã    nh:  c Ch ph c qui ®Þ C¸c  chøc, c¸ nh©n  tæ     kinh doanh    chiÕu  phim,  b¨ng  ×nh,  Óu  Ôn  h bi di nghÖ   Ët,khiªu vò, h¸t karaokª,c¸c  thu         h×nh  thøc gi¶itrÝkh¸cph¶icã  Êy  Ðp  µnh  Ò   Së          Gi ph h ngh do  V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinsë  ¹ cÊp.Sau    ã  Êy  Ðp  µnh  Ò     t  i   khic Gi ph h ngh ph¶ilµm  ñ tôc®¨ng  ý    th     k kinh  doanh  µ  v sau    ã  ¨ng  ý  khic ® k kinh doanh  íi® îcho¹t®éng. (§iÒu  vµ  Òu    m        18  §i 19  87/CP). N§  § Ó   ùc hiÖn  ng      nh  ña  Ýnh  ñ,®¶m   th   ®ó c¸c qui®Þ c Ch ph   b¶o  nguyªn t¾c    thèng  Êt trong h Ö   èng  nh     th ph¸p  Ët;c¨n  qui®Þnh  ¹  lu   cø    tikho¶n  §iÒu  ­  3  58  LuËt Ban  µnh  h v¨n b¶n    ¹m  qui ph ph¸p  Ët ngµy  lu   12/11/1996  é   B V¨n ho¸    ­ Th«ng    íng dÉn  Öc  Èm  nh  å  ¬  µ  ¨ng  ý  µnh  Ò   i víi   tinh   vi th ®Þ hsv® kh ngh ®è     c¸c Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi(d i y  äit¾tlµDoanh  c v ®Ç tn     í ®© g       nghiÖp)kinh    doanh    ¹t®éng      µ  Þch  ô        c¸cho   v¨n ho¸ v d v v¨n ho¸ nh sau: §i Ò u 1: Nghi®Þnh  è    s 10/1998 N§­CP   ∙    nh      µlÜnh  ùc  u    ã  ® qui®Þ v¨n ho¸ l   v ®Ç tc ®iÒu  Ön.ViÖc  Ðt  Êp  Êy  Ðp  u    ki   x c Gi ph ®Ç t cho    c¸c Doanh  nghiÖp trong ®ã     cã kinh doanh    ¹t®éng    c¸cho   sau  y  Çn  ®© c ph¶icã    Õn  Èm  nh  ña  é     ý ki th ®Þ cB V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinhoÆc   ë  S V¨n     ho¸ ­Th«ng tin: a) ChiÕu    phim; b) Khiªuvò;     c)BiÓu  Ôn  Ö   Ët;   di ngh thu d) H¸tkaraokª;    d) Qu¶ng    c¸o; e) Chôp    ¶nh,inphãng     ¶nh; f)TriÓn      l∙m V¨n    Ö   Ët; ho¸ ngh thu
  2. 2 g) Ch Õ     b¶n  iÖn  ö,inbao  ×,innh∙n hµng; ® t   b      h) Ph¸thµnh  Êtb¶n  È m;     xu   ph i)  Trß  ¬i®iÖn  ö; ch   t k)C¸c  ×nh    h thøc vuich¬igi¶i Ýkh¸c.        tr Doanh  nghiÖp  èn   mu kinh doanh c¸c  ¹t ®éng  ho   nªu trªn,khi xin cÊp      GiÊy  Ðp  u    ph ®Ç tph¶ighirâ trong Hå   ¬  ù      iÒu  Ön    ¹t®éng          s d ¸n c¸c ® ki ®Ó ho   ®èi víi õng lÜnh  ùc  ô  Ó     t  v c th theo qui®Þnh  Ön  µnh.    hi h Bé  V¨n ho¸  Th«ng    Èm   nh   i  íic¸c  êng  îp  éc  Èm   ­  tin th ®Þ ®è v   tr h thu th quyÒn  Êp  Êy phÐp  u    ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu .Riªng ho¹t®éng  Õ   c gi   ®Ç tc B K ho   § t     ch b¶n  iÖn  ö,in bao  ×, in nh∙n hµng  a  ©n  Êp  ® t   b      ch ph c qu¶n  ýcho    ë     l  c¸c S V¨n ho¸    ­ Th«ng    ×  Ëy  Êtc¶    tinv v t   c¸c doanh  nghiÖp  èn  mu kinh doanh  Õ     ch b¶n ®iÖn  ö,inbao  ×, innh∙n hµng  u   Bé   t   b      ®Ò do  V¨n     ho¸ ­ Th«ng    Èm  nh.  tinth ®Þ V¨n b¶n  Èm  nh  ña  é   th ®Þ c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ng  öiSë   tin®å g   V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinn¬iDoanh     nghiÖp  Æt  ôsë. ® tr   Së  V¨n ho¸  Th«ng    Èm   nh   i  íic¸c  êng  îp  éc  Èm   ­  tin th ®Þ ®è v   tr h thu th quyÒn  Êp  Êy  Ðp  u    ña  c gi ph ®Ç t c UBND   tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng  õ ho¹t®éng  Õ   (Tr     ch b¶n  iÖn  ö,inbao  ×, innh∙n hµng).V¨n  ® t   b        b¶n  Èm   th ®Þnh  ña  ë  c S V¨n    ho¸ ­Th«ng    ng  êigöiBé  tin®å th     V¨n     ho¸ ­Th«ng    ô  Õ   tin(V K ho¹ch)®Ó       b¸o c¸o. Thêi h¹n  ã    c v¨n b¶n  Èm   nh     nh   ¹  Òu  µy  th ®Þ qui ®Þ t i§i n kh«ng qu¸    15 ngµy  Ó   õngµy  Ën  å  ¬. k t  nh h s §i Ò u 2: C¸c  doanh  nghiÖp  ∙  îc cÊp  Êy  Ðp   u    trong    ã    â ®®  Gi ph ®Ç t ®ã c ghi r   ngµnh  nghÒ   ãi t¹  Òu  Th«ng   µy    ¹t®éng    n  i §i 1  t n khiho   chØ   Çn  ã  c c v¨n    b¶n ®¨ng  ý  íiSë   k v   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹   tins t ikh«ng  Çn  , c ph¶ixin GiÊy  Ðp     ph kinh  doanh  hoÆc   Êy  Ðp  µnh  Gi ph h nghÒ       nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  nh qui ®Þ ti§i 5  ®Þ s 10/1998/N§­   ng  CP nh trong  qu¸  ×nh  ¹t®éng  Én  tr ho   v ph¶i tu©n    theo      c¸c qui ®Þnh  Ön  µnh  i  íitõng  µnh  Ò.  Ý   ô: Doanh  hi h ®è v   ng ngh V d   nghiÖp  îc phÐp  ®  ho¹t®éng    khiªuvò    êi  sÜ   ícngoµivµo  Óu  Ôn  ¹  ò  êng  ×      khim ca  n     bi di t i tr v th ca sÜ     ®ã ph¶i® îc Së       V¨n     ho¸ ­ Th«ng    tincho  Ðp  íi® îcbiÓu  Ôn;   ph m    di   Doanh  nghiÖp  îc phÐp  ¹t®éng  ®  ho   karaokª chØ   îc sö  ông    µi h¸t®∙  îc c¬    ® d c¸c b     ®   quan  V¨n    ho¸ th«ng    tincho  Ðp. ph V¨n  b¶n  ¨ng  ý  íi ë  ® k v   V¨n     S ho¸ ­Th«ng    tinph¶ighirâ:    ­Tªn    doanh  nghiÖp,tªncña  ñ     ch kinhdoanh;   ­Sè  Êy  Ðp  u    îccÊp,c¬    Gi ph ®Ç t®     quan  Êp,thêih¹n ho¹t®éng; c     ­Ngµnh  Ò     ngh kinhdoanh      ghitrong GiÊy  Ðp  u  ;   ph ®Ç t ­§Þa  iÓ m   ¹t®éng  ña  µnh  Ò     ® ho   c ng ngh kinh doanh  ∙  ¨ng  ý;   ®® k KÌm  theo v¨n b¶n  ¨ng  ý     ® k ph¶icã    b¶n  sao  Êy  Ðp  u  . Gi ph ®Ç t §i Ò u 3: C¸c doanh nghiÖp  ∙  îc Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   hoÆc   ® ®   K ho v§ t UBND  tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Êp  Êy  Ðp  u    ng  ph tr     ¬ c Gi ph ®Ç tnh trong giÊy phÐp     
  3. 3 kh«ng    â ® îckinh doanh    µnh  Ò   ãit¹  Òu  Th«ng   µy,nay  ghir       c¸c ng ngh n   i §i 1  tn   muèn  kinh doanh    µnh  c¸c ng nghÒ     ®ã ph¶i xin c¬      quan  Êp  Êy  Ðp    c gi ph bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinh doanh  µo  Êy  Ðp  u  .C¬     v Gi ph ®Ç t  quan  Êp  Êy phÐp  c gi   sÏ lÊy    Õn  Èm   nh   ña  é     ý ki th ®Þ c B V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin hoÆc   ë   S v¨n  ho¸    ­ Th«ng      ∙  ãi t¹  Òu  Th«ng   µy. Khi kinh doanh  µnh  Ò   îc tinnh ® n   i §i 1  tn       ng ngh ®   bæ  sung,Doanh    nghiÖp  chØ  Çn  ã    c c v¨n b¶n  ¨ng  ý  íiSë   ® k v   V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinnh  ∙  ãit¹ §iÒu  Th«ng   µy.   ® n    i 2  tn §i Ò u    4: Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2