Thông tư 08/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
4
download

Thông tư 08/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại về hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Campuchia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  S è  08/2000/T M­B T M   n g µ y 12   th¸ng  n¨ m  2000 4  H íng d É n  viÖc c Ê p  giÊy p h Ð p  n h Ë p  kh È u  gç n g u yªn liÖu cã  g u å n  g èc C a m p u c hia n C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  31/7/1998 cña ChÝnh phñ  qui ®Þnh           chi tiÕtthihµnh LuËt Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu,giac«ng  ®¹ilýmua        vµ      b¸n hµng        ho¸ víi ngoµi; níc C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  65/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 24/3/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  xuÊt khÈu    s¶n  phÈm     gç,l©m s¶n  nhËp  vµ  khÈu nguyªn    liÖu gç,l©m      s¶n; C¨n  v¨n  cø  b¶n  281/CP­ sè  KTTH  ngµy 23/3/2000 cña ChÝnh phñ    vÒ viÖc  nhËp  khÈu  tõCampuchia; gç    Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn thñ    tôc cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu  nguyªn  gç  liÖu cã    nguån  gèc Campuchiatheo ® êng      chÝnh  ng¹ch nh    sau: I. ui ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Th«ng     t nµy ®iÒu chØnh viÖc nhËp khÈu  nguyªn  gç  liÖu cã    nguån  gèc  Campuchiatheo ® êng      chÝnh  ng¹ch,qua        biªngií®Êt  i liÒn. 2. Gç     nguyªn liÖu nªu trong th«ng  nµy      igç  t lµ c¸c lo¹  trßn (®∙ bãc      vá  hoÆc   cha bãc    xÎ, thanh  vá),gç    gç  thuéc mäi    chñng  i lo¹ . C¸c  i   lo¹  nh©n    tËn  v¸n t¹o,gç  dông    tõ bao  nhËp  b×  khÈu  mäi  i vµ  lo¹ s¶n  phÈm   kh¸c® îcnhËp  gç      khÈu theo kho¶n      8,§iÒu    1,QuyÕt ®Þnh  65/1998/ sè  Q§­TTg ngµy  24/3/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ, kh«ng    thuéc diÖn ®iÒu  chØnh cña th«ng   tnµy. 3. ViÖc    vËn  chuyÓn, giao nhËn  nhËp      gç  khÈu  îcphÐp  ®   thùc hiÖn    qua  c¸ccöa    khÈu quèc  vµ  tÕ  cöa  khÈu quèc    giasau  : 1­ LÖ     Thanh  (®êng  19) 5­ Méc    sè    Bµi(®êng  22A) sè  2­ Bu    Pê­r¨ng(®êng  14) 6­ TÞnh      sè    Biªn(®êng  2) sè  3­ B«­nuª (®êng  13)     sè  7­ Xµ    XÝa  (®êng  17) sè  4­ Xa      M¸t (®êng  22B) sè  8­ VÜnh    X¬ng­Thêng  Phíc(s«ng    TiÒn) 4. C¸c    doanh  nghiÖp  giÊy chøng  cã    nhËn ®¨ng  kinh doanh    ký    víingµnh  hµng      ®¨ng  m∙  doanh  phïhîp,®∙  ký  sè  nghiÖp xuÊt nhËp    khÈu,nÕu  hå    cã  s¬  ®Çy  vµ    ®Òu   îcquyÒn  ®ñ  hîp lÖ  ®   lµm ®¬n    xinnhËp  khÈu  nguyªn liÖu tõ gç        Campuchia. II. å  s ¬ xin c Ê p  giÊy p h Ð p  n h Ë p  k h È u    H Hå  xincÊp  s¬    giÊy phÐp    nhËp  khÈu  bao  gåm:
  2. 2 1. C«ng  ®Ò     v¨n  nghÞ  cña doanh nghiÖp, nªu  tªn doanh    râ    nghiÖp b¸n  gç, chñng  i       lo¹  qui c¸ch  (gç trßn,gç    gç, gç      xÎ hay  thanh),sè îng  gç    l b¸n,cöa    khÈu  nhËp. 2.B¶n    sao GiÊy  chøng  nhËn ®¨ng  kinh doanh  GiÊy  ký    vµ  ®¨ng  m∙  ký  sè  doanh  nghiÖp  kinhdoanh    xuÊtnhËp    khÈu. 3. B¶n    chÝnh    hîp ®ång nguyªn t¾c    cña  doanh  nghiÖp  ViÖtNam   trùc   ký    tiÕp víi     doanh nghiÖp  phÝa  Campuchia. 4. B¶n  sao v¨n b¶n cho phÐp xuÊt khÈu cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i Campuchia  trong      tªn doanh  ®ã ghi râ    nghiÖp  Campuchia  îc xuÊt  ®   khÈu,  doanh nghiÖp ViÖtNam   îcnhËp    ®   khÈu,lo¹ gç,quic¸ch vµ  l   i         sè îng. Bé Th¬ng        m¹i sÏ gi¶iquyÕt  s¬  hå  cña  doanh  nghiÖp    khinhËn  îc v¨n ®     b¶n  cho phÐp  xuÊt khÈu    cña  Th¬ng    Bé  m¹i Campuchia göi ®Õn   Th¬ng      Bé  m¹i ViÖt Nam       theo  êng  ® chÝnh  thøc  (qua    qu¸n  §¹isø  hoÆc   quan  c¬  Th¬ng  m¹iViÖt Nam   i     t¹ Campuchia hoÆc       qua    qu¸n  §¹isø  hoÆc   quan  c¬  Th¬ng    m¹i Campuchia t¹ ViÖt Nam). Trêng        i       hîp v¨n b¶n cho phÐp xuÊt khÈu      lµcña  Thñ  t   íng ChÝnh  phñ  Hoµng   gia Campuchia göiThñ íng ChÝnh      t   phñ  ViÖtNam       th× Bé Th¬ng        m¹i sÏ gi¶iquyÕt  s¬  hå  cña  doanh  nghiÖp    ý  khicã  kiÕn  chØ  ®¹o  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ ViÖtNam     . III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h 1. C¸c    giÊy phÐp  nhËp khÈu  nguyªn  gç  liÖu cã    nguån  gèc Campuchia   do  Th¬ng    Bé  m¹i cÊp  íc ngµy  tr   ban hµnh th«ng    t naú vÉn    gi÷ nguyªn hiÖu  lùc. 2. Thñ      tôcthanh    to¸ntiÒn hµng    nhËp  khÈu,thñ tôch¶iquan          hµng  nhËp  khÈu  îcthùc hiÖn  ®     theo qui®Þnh      hiÖn  hµnh. 3. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõ ngµy  vµ  15  kÓ    ký  thay  thÕ  cho   c¸cTh«ng   03/1998/TT­ tsè  BTM  ngµy 24/02/1998  sè  vµ  27/1999/TT­ BTM  ngµy  30/8/1999 cña  Th¬ng    Bé  m¹i.
Đồng bộ tài khoản