intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thông tư 08/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

116
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a T æ n g  c ô c H ¶i q u a n  s è   08/2000/TT­T C Q H   n g µ y 20  th¸ng 11 n¨ m   2000 h í ng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h   thi ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  vi Ö c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong  l Ü nh v ù c q u ¶ n   ý N h µ  n íc v Ò  h ¶i  u a n l q C¨n  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  cø  2  35  ®Þ 16/CP  µy  th¸ng 3  ng 20    n¨m  1996,   §iÒu  NghÞ   nh   7  ®Þ 54/1998/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 21  7  1998  µ  Òu    v §i 2 NghÞ   nh  è  ®Þ s 58/2000/N§­   µy  CP ng 24/10/2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ viÖc  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ     l  n  h¶i quan,Tæng  ôc      c H¶i quan  íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  n 1. C¸c    NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/CP  µy  ng 20/3/1996,NghÞ   nh    ®Þ 54/1998/N§­ CP   µy  ng 21/7/1998  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 58/2000/N§­   µy  CP ng 24/10/2000  ña  c ChÝnh  ñ  öa  æi, bæ   ph s ®   sung NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  µ  v 54/CP quy  nh  Öc  ®Þ vi xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   h¶iquan  íi(d   ®©y  äichung  µNghÞ   nh  g  l  ®Þ XPVPHC   Ò   v HQ). 2.Nguyªn  ¾c    ông    t ¸p d NghÞ   nh  ®Þ XPVPHC   Ò   v HQ: a. NghÞ   nh    ®Þ XPVPHC   Ò     îc ¸p  ông  íihµnh    v HQ ®   d v  vi x¶y  t¹  êi ra  i   th ®iÓ m     c¸cNghÞ   nh  ã  Öu  ùc. ®Þ c hi l b. Trong  êng  îp NghÞ   nh    tr h  ®Þ XPVPHVC   Ò     µ    v HQ v v¨n b¶n  quy  ¹m   ph ph¸p  Ëtkh¸c cã  lu     quy  nh  ®Þ kh¸c nhau  Ò   ïng m ét  Ên  ,  ×    ông      vc   v ®Ò th ¸p d v¨n b¶n  ã  Öu  ùcph¸p lýcao  ¬n. c hi l      h c. Trong  êng  îp    tr h NghÞ   nh  ®Þ XPVPHC   Ò     µ  v HQ v v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët kh¸c quy  nh   Ò   ïng  ét  Ên  ,  cïng  ét  ¬  lu      ®Þ vc mv ®Ò do  m c quan    ban hµnh  µ   ã  m c quy  nh  ®Þ kh¸cnhau,th× ¸p dông         quy  nh  ña    ®Þ c v¨n b¶n  îcban  ®  hµnh sau  ïng. c d. Trong  êng  îp    tr h NghÞ   nh  ®Þ XPVPHC   Ò     µ  v HQ v v¨n  b¶n  quy  ¹m   ph ph¸p  Ët míi cã  ªnquan  lu     li   kh¸c kh«ng    quy  nh  ®Þ tr¸ch nhiÖm     ph¸p  ý hoÆc   l  quy  nh  ®Þ tr¸chnhiÖm     ph¸p  ý nhÑ   ¬n  i  íihµnh    l  h ®è v   vi x¶y  tr c ngµy    ra  í   v¨n b¶n  ã  Öu  ùc,th× ¸p dông    c hi l       v¨n b¶n  íi. m 3. Nh÷ng  õ ng÷  ¹    t  ti NghÞ   nh  ®Þ XPVPHC   Ò     v h¶iquan  íi y   îchiÓu  d  ®© ®   nh  sau: a. "Hµng    Ët phÈ m": lµhµng    µnh  ý,bu  È m,  u  Ön,ngo¹i   ho¸,v      ho¸,h l   ph b ki     hèi, µng,tiÒn ViÖtNam   µ  ÷ng  ËtphÈ m    v       v nh v  kh¸c. b. "M∙ hµng":  µ  sè  Õ  ña  µng        l  m∙  thu c h ho¸ theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt    vÒ   Õ  ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu. thu xu     nh kh c."Hµng      ho¸ khuyÕn  Ých  Êt khÈu, nhËp  Èu":lµhµng    kh xu     kh    ho¸ kh«ng  thuéc  ¹  µng  Ê m   Êt  Èu,  Ê m   Ëp  Èu; kh«ng  lo ih c xu kh c nh kh   qu¶n  ý b»ng  ¹n  l  h ng¹ch,giÊy phÐp, kÕ   ¹ch ®Þnh  íng.       ho   h
 2. 2 d. "Møc    trung b×nh  ña    c khung  ¹ttiÒn":lµ møc   ph      trung b×nh  éng  ña    c c møc   ¹ttiÒn  ph   cao  Êt  µ  nh v møc   ¹ttiÒn  Êp  Êt  ña  ph   th nh c khung  ¹t®èi  íi ph   v  m ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh. h viviph h ch e. "Kh«ng  ng  íikhaib¸o      ®ó v    h¶i quan":lµ sù      kh¸c nhau  ÷a  µng    gi h ho¸,   vËt  È m   ph khai b¸o      h¶i quan  íihµng  v  ho¸, vËt  È m   ùc  Êt  Èu,  ùc   ph th xu kh th   nhËp  Èu. kh g. "T¸iph¹m":lµ tr ng  îp ®∙  Þ   ö  ¹tnhng  a  Õt  êihiÖu  îccoi        ê h   b x ph   ch h th   ®   lµcha  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh,l¹ thùc hiÖn  Õp viph¹m  µnh  Ýnh    b x ph     h ch   i   ti     h ch trongcïng lÜnh  ùc  .     v ®ã h."Viph¹m  Òu  Çn":lµtr ng  îp thùc hiÖn    ¹m  µnh  Ýnh     nhi l    ê h     viph h ch trong  lÜnh  ùc  µ   íc®ã   ∙    ¹m  ng  a  Þ  ö  ¹t. v m tr   ® viph nh ch b x ph i."§ hµng    a  ho¸    Ðp  µo  Öt Nam":  µ hµnh    a  µng  tr¸ ph i v Vi   l  vi ® h ho¸  µo  v ViÖtNam     íi     tr¸v   quy  nh  ña  i c¸c ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      4. Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   íc vÒ     l  n   h¶iquan  µ l  hµnh    c¸ nh©n,  chøc  ùc hiÖn  ét  vido    tæ  th   m c¸ch cè      ý hoÆc   ý  © m   ¹m   v«  x ph c¸c quy  ¾c    t qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   h¶iquan  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   1  1  ®Þnh  XPVPHC   Ò     v HQ (sau  y   äi t¾t lµ NghÞ   nh)  µ   a  n   ®© g       ®Þ m ch ®Õ møc   truycøu    tr¸chnhiÖm   ×nh  ù,theo    h s  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtph¶ibÞ  ö  ¹tvi      x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  Ò     h ch v h¶iquan. 5. C¸  ©n, tæ    nh   chøc  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  îchiÓu  ®Þ ti   2  1  ®Þ ®  nh  sau: a. Tæ     chøc  å m:  ¬  g c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  kinh tÕ,tæ      chøc  Ýnh  Þ ch tr   ­x∙héi, chøc    éitheo quy  nh  ña       tæ  x∙h     ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      b. C¸  ©n  å m:  êiViÖt Nam,  êinícngoµi,ngêikh«ng  èc  Þch,   nh g ng     ng         qu t   cã    ®ñ n¨ng  ùchµnh    l  vitheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      c.C¸  ©n, tæ    nh   chøc  Öt Nam   µ  ícngoµicã  µnh      ¹m      Vi   vn   h viviph c¸c quy t¾c  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ     l  n   h¶iquan, ®Ò u     ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   hµnh  Ýnh      ch vÒ     h¶iquan  theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c NghÞ   nh  ®Þ kh¸c cña    ChÝnh  ñ  ã  ph c quy  nh  Èm  Òn  ö  ¹tcña  ¬  ®Þ th quy x ph   c quan   H¶i quan. Trêng    hîp  Òu  c quèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt  §i í   t m Vi   k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸c  th× thùc hiÖn      theo §iÒu  cquèc  Õ.   í  t 6.§èit ng bÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     î   x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ­ l  n íc vÒ       h¶i quan  bao  å m:  êi vËn  g ng   chuyÓn,  êi göi hµng, ngêi nhËn  µng  ng         h hoÆc   êi ®¹i diÖn  îp  ng     h ph¸p  ña  ä, ngêi kinh  c h    doanh  kho  ¹iquan, khi ngo      thùc hiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò       h viviph h ch v h¶iquan;ngêimua,  êib¸n,chøa      ng     chÊp, vËn    chuyÓn  µng  h ho¸,vËt phÈ m   ã  ån  èc  Ëp  Èu    Ðp;    c ngu g nh kh tr¸ ph i   ngêimua,  êib¸n    ng   kh«ng  ng ®ó quy  nh  hµng    éc ®èi t ng  ®∙ivÒ   ®Þ   ho¸ thu    î u    thuÕ,ngêicã  µnh       h vic¶n  ë, óc  ¹m  ©n      tr  x ph nh viªnh¶iquan    µnh  thih c«ng  ô. v 7. M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch chØ  Þ   ö  ¹tm ét  Çn.NhiÒu  êi b x ph   l  ng   cïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  × m çi ngêiviph¹m  u   Þ      mh viviph h ch th        ®Ò b xö  ¹t. ét  êithùc hiÖn  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  × bÞ  ö  ¹t ph   M ng     nhi h viviph h ch th   x ph   vÒ   õng  µnh      ¹m. Khi quyÕt  nh  ö  ¹tb»ng  Òn  i  íim ét  êi t h viviph     ®Þ x ph   ti ®è v   ng   trong cïng  êi®iÓ m   ùc  Ön  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  îc   th   th hi nhi h vi vi ph h ch th ®   céng  ¹ thµnh  l  i møc  ¹tchung,nhng  ph     ph¶ighirâ møc  ¹t®èi víi õng  µnh         ph       t h vi. N Õ u   ét  m trong c¸c hµnh      ¹m     viviph nªu    trªnkh«ng  éc thÈm  Òn  ö  ¹t thu   quy x ph  
 3. 3 cña  Êp  × nh  ×  cm th chuyÓn  µn  é  å  ¬,tang  Ët ®Õ n   Êp  ã  Èm  Òn   to b h s   v  c c th quy xö  ¹t. ph 8. §èivíi     ¹m        viph phøc  ¹p,khã    nh  µviph¹m  µnh  Ýnh    c¸c t  x¸c ®Þ l    h ch hay h×nh  ù  ×  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tthuéc  ôc  s th ng   th quy x ph   C H¶i quan tØnh, thµnh    phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ Côc  ®© g   l  H¶i quan tØnh) trao     ® æi  íiViÖn  Ó m     ©n  ©n  ïng  Êp  µ  v  Ki s¸tnh d c c v chØ   quyÕt  nh   ö  ¹t ra  ®Þ x ph   hµnh  Ýnh    ∙  ã    Õn  ña  Ön  Ó m     ©n  ©n. ch khi® c ý ki c Vi Ki s¸tnh d 9. Hµng    Ët phÈ m   Êt khÈu, nhËp  Èu  µtang  Ët viph¹m  µnh    ho¸,v   xu     kh l   v    h chÝnh  éc ®èi t ng chÞu  Õ  × ngoµiviÖc  ¹ttiÒn,c¸nh©n, tæ  thu    î   thu th     ph        chøc    vi ph¹m  cßn  éc  bu ph¶inép    Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, c¸c lo¹  Õ    ®ñ thu xu     nh kh     i thu kh¸cvµ  Ö  Ý    l ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   10.Khixem   Ðt ®Ó     ông     x   ¸p d nguyªn t¾c  ã  îcho  ¬ng  ù    c l  i ® s quy  nh  ¹ ®Þ t i kho¶n    Òu  NghÞ   nh  1, §i 5b  ®Þ ph¶i c¨n  vµo  Òu  LuËt    cø  §i 80  Ban  µnh    h v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    lu   §i 7  l x l    h ch ®Ó thùc hiÖn.   11.V Ò   Èm  Òn  ö  ýviph¹m:   th quy x l     a.  èi víinh÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  éc  Èm   §   vi ph h ch thu th quyÒn  ö  ¹t cña  x ph   nhiÒu  ¬  c quan  × c¬  th   quan  µo    Ön,lËp biªnb¶n  u     ¬  n ph¸thi       ®Ç tiªn, quan    c ®ã ra quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.     x ph   b. Nh÷ng  µnh      h vibu«n  Ëu,vËn  l  chuyÓn    Ðp  µng  tr¸ ph i h ho¸,ngo¹ihèi,      vµng  qua  biªn gií  ã    Þ tõ 100  iÖu ®ång  ë lªn hoÆc   ÷ng  µnh      i gi¸tr     c tr   tr     nh h vi trèn thuÕ    (bao  å m:  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, thuÕ    Þ gia t¨ng, g thu xu     nh kh   gi¸tr       thuÕ    ô ® Æc   Öt)víi è  Òn trènthuÕ  õ 50  iÖu ®ång  ëlªnm µ   a  tiªuth   bi     ti     s t   tr   tr     ch ®ñ   Õu  ècÊu  µnh  éi ¹m, do  ¬  y t  th t  ph   c quan  kh¸ckh«ng  ã  Èm  Òn  ö  ¹t   c th quy x ph   ph¸thiÖn  îc th×    ®  chuyÓn  å  ¬, tang  Ët    ¬  hs  v ®Ó c quan  H¶i quan  quyÕt  ra  ®Þnh  ö  ¹tvµ    Õ  x ph   thu thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   c. §èi víinh÷ng  ô    ¹m       v viph ph¸p  Ëth¶iquan  n   lu     ®Õ møc     truy cøu tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù  h s quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t i 161  éi ènthuÕ) Bé  Ët H×nh  ù  × c¬  (t     tr   Lu   s th   quan  H¶i  quan chuyÓn  giao  å  ¬  h s cho  ¬  c quan  Òu    ã  Èm   §i tra c th quyÒn,  ®ång  êichuyÓn  Ët  th   v chøng    ¬  ®Ó c quan   ®ã b¶o qu¶n theo quy  nh   ¹  ®Þ ti kho¶n    Òu  Bé   ËtTè  ông  ×nh  ù,trõtr ng  îp Thñ íng ChÝnh  ñ  2, §i 57  lu   t h s    ê h   t  ph cã  chØ  o  ®¹ kh¸c. d. §èi víivi ph¹m  µnh  Ýnh  µ   å  ¬  ªnquan  n   Òu  n  Þ         h ch m h s li   ®Õ nhi ®¬ v H¶i quan  ×  n   Þ   µo  th ®¬ v n ph¸thiÖn, lËp      biªn b¶n  u     ®Ç tiªn,®¬n   Þ         v ®ã ra quyÕt  nh   ö  ¹t;nh÷ng  n   Þ   ªnquan  ã  ®Þ x ph   ®¬ v li   c tr¸ch nhiÖ m     chuyÓn giao  ®Çy    µiliÖu cÇn  Õttheo  cÇu  ña  n  Þ  ã  Èm  Òn  ö  ¹t; ®ñ t     thi   yªu  c ®¬ v c th quy x ph   khicã    Õn    ý ki kh¸c nhau   trong viÖc  ö  ¹tth×    x ph   trong thêih¹n     quy  nh  ®Þ ph¶i  b¸o c¸o xiný  Õn        ki Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan. e.  èi víivi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò     §      h ch v h¶i quan  Þ   ¾t  ÷ trªnbiÓn  Õu   b b gi     n møc   ¹ttiÓn  îtqu¸ thÈm  Òn  ña  n  Þ  ¾t  ÷ th×  ph   v    quy c ®¬ v b gi   chuyÓn  ¬  c quan  H¶i quan  ã  Èm  Òn  ¬igÇn  Êt ®Ó   ö  ¹t.   c th quy n   nh   x ph Trêng  îp vô    Côc  Òu    èng  h   ¸n do  §i trach bu«n  Ëu hoÆc   ¬  l  c quan  Òu    §i tra ë Trung  ng  ëitèh×nh  ù,li   ¬ kh     s   ªnquan  n   ¹m    ¹t®éng  ña  Òu  ôc  ®Õ ph viho   c nhi C H¶i quan,khicã  Õt  nh  nh        quy ®Þ ®× chØ  iÒu      ö  ¹thµnh  Ýnh  ×  ® tra®Ó x ph   ch th chuyÓn  ôc    C H¶i quan  ¬ix¶y    ô      ö  ¹t. êng  îp vô    n  ra v ¸n ®Ó x ph   Tr h   ¸n x¶y    ¹ ra t   i n¬ikh«ng  éc ®Þa  µn  ¹t®éng  ña      thu   b ho   c H¶i quan  ×  th chuyÓn  ôc    C H¶i quan 
 4. 4 gÇn  ¬i®∙  Èy    ô    n   x ra v ¸n hoÆc   ôc    C H¶i quan  ã  ôsë  ïng trªn®Þa  µn  Æt   c tr   c     b® trôsë  ña  ¬    c c quan  Òu    ôc  Òu    èng  §i tra,C §i trach bu«n  Ëu ®Ó   ö  ¹t. l   x ph 12. Khi ph¸thiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò         h viviph h ch v h¶iquan  ¹ ti khu  Õ   ch xuÊt,doanh    nghiÖp  Õ   Êt,khu  ùc  ch xu   v khuyÕn  Ých  kh ph¸ttr Ón kinh tÕ  µ   i    v th ng  ¹ith× tuú theo  Ýnh  Êt vµ  ¬ m      t ch   møc      ¹m  µ     ông  ®é viph m ¸p d møc  ö  ¹t x ph   t ng  ¬ øng  íic¸c hµnh      ¹m  îc quy  nh  v    viviph ®   ®Þ trong NghÞ   nh  µy  µ      ®Þ n v c¸c NghÞ   nh  ®Þ kh¸c cã    quy  nh  µnh      ¹m  µ  Èm   Òn  ö  ph¹tcña  ®Þ h viviph v th quy x    c¬ quan    H¶i quan. 13.Nh÷ng  êng  îp kh«ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò       tr h  x ph     h ch v H¶iquan: a. Hµng    Ët phÈ m,  ¬ng  Ön vËn    a  µo  Öt Nam   bÞ      ho¸,v   ph ti   t¶i v Vi   ® do  ho¶ ho¹n,thiªntai  ch  ¹,sù  Ön  Êt  ê, t×nh  Õ  Êp  Õt,ph¶ikhaib¸o     , ®Þ ho   ki b ng   th c thi       víi ¬    quan    c H¶i quan,c¬    quan  ã  Èm  Òn  c th quy kh¸c hoÆc   Ýnh  Òn  a     ch quy ®Þ ph¬ng  theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Trêng  îp kh«ng  h  khaib¸o  ÏbÞ   ö  ¹ttheo    s   x ph   quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  ®Þ ti   a  2,§iÒu  NghÞ   nh.   6  ®Þ b. §èi víic¸c tr ng  îp          ê h quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® g, kho¶n  §iÒu  8  12a NghÞ   ®Þnh,    khi ph¸t hiÖn  hµnh       ¹m    ra  vi sai ph ph¶i lËp    biªn b¶n    ¹m  µnh    vi ph h chÝnh  Ò     v h¶iquan.Trªn c¬  ë  å  ¬  Ëp  Èu,tµiliÖu cã  ªnquan  µ        s h s nh kh       li   v biªn b¶n    ¹m, ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Õt ®Þnh  ã  viph     th quy x ph     h ch quy   c xö  ¹thay  ph   kh«ng; Sau    íng  Én  êi khai h¶i quan  iÒu    ®ã h d ng      ® chØnh,    bæ sung  µo  êkhaih¶iquan. v t     c. C¨n  ®Ó     nh  Þ gi¸®èi víihµnh      cø  x¸c ®Þ tr         vikhaib¸o    è îng hµng    sais l   ho¸,vËt phÈ m      quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti   b, kho¶n  §iÒu  3  12a  µ  Òu    NghÞ   v §i 13, 14  ®Þnh: ­ §èivíi µng    Ët phÈ m        h ho¸,v   ph¶ic¨n cø  µo        v v¨n b¶n  ña  é   µi chÝnh, c BT    Tæng   ôc    c H¶i quan  íng  Én    nh    Ýnh  Õ  i  íic¸c m Æt   µng  h d x¸c ®Þ gi¸t thu ®è v     h Nhµ   íc qu¶n  ý gi¸tÝnh  Õ, m Æt   µng  µ   íc   n  l    thu   h Nh n   kh«ng qu¶n  ý gi¸tÝnh  l    thuÕ. ­  èi víingo¹ihèi vµ  µng  §     v ph¶i c¨n  vµo  û gi¸giao  Þch  Ng ©n     cø  t    d do  hµng  µ   ícViÖtNam   Nh n     c«ng  è    êi®iÓ m   Ëp biªnb¶n    ¹m. b ë th   l    viph ­  Öc  Vi x¸c  nh   Þ gi¸cßn  ¹    ö  ¹tquy  nh   ¹  Òu      ®Þ tr     li®Ó x ph   ®Þ t i§i 13, 14 NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung  µtrÞgi¸sau    ∙  õ®i  è  ¹ihèi, l      khi® tr   s ngo     vµng,®ång  Öt Nam     Vi   kh«ng ph¶ikhaib¸o        H¶i quan  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. d. Trêng  îp khaib¸o    µng    Ët phÈ m     h    tªnh ho¸,v   b»ng  Õng  Öt Nam   a  ti Vi   ch chÝnh    víitªnhµng    x¸c so      ho¸ b»ng  Õng  ícngoµitrªnchøng  õ trong hå  ¬  ti n     t   s h¶i quan  µ  µiliÖu kü  Ët li     v t    thu   ªnquan  Õu  ã),chØ  lçidÞch  Ët,th×  (n c   do    thu   H¶i quan    Çu  Þch  ¹cho  Ýnh      yªu c d l  i ch x¸c,kh«ng  ö  ¹t. x ph e. §èit ng nép  Õ     î   thu khaib¸o  ng  µng    Ët phÈ m   ùc xuÊt khÈu,   ®ó h ho¸,v   th       nhËp  Èu  ng      sè  Õ  lÇn  u   Ëp  Èu  Æt   µng  ,    kh nh ¸p saim∙  thu do  ®Ç nh kh m h ®ã H¶i quan  Ï híng  Én  ñ  µng  l¹  sè  Õ   s  d ch h ¸p  im∙  thu cho  Ýnh    Ëp  ch x¸c,l biªn b¶n    chøng  Ën  µ  nh v kh«ng  ö  ¹t. Õ u   ∙  îcc¸n bé    x ph   N ® ®     H¶i quan  íng dÉn  ét  Çn  h  ml m µ   Õp tôc ¸p saim∙  è  Õ  i víim Æt   µng    ×  Ëp    ti         s thu ®è     h ®ã th l biªnb¶n    ¹m  viph vµ  ö  ¹ttheo ®óng  x ph     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h ­ §èit ng nép  Õ  ã  ù  Ç m   Én  Ò   Ýnh    è  äc     î   thu c s nh lvt to¸ns h trong khitÝnh     thuÕ  µ   m kh«ng  ã    ph¸p lýx¸c®Þnh  µhµnh    è    × kh«ng    y   c c¨n cø       l  vic ý th   coi®©
 5. 5 lµ hµnh      ¹m.  ¬     vi vi ph C quan  H¶i  quan  ã  c tr¸ch nhiÖ m   Óm     µ  iÒu    ki tra v ® chØnh  ¹sè  Õ  l   thu ph¶inép  i   theo ®óng    quy  nh  ña    Ët thuÕ  ªnquan. ®Þ c c¸cLu   li   ­ §èivíi Æt   µng  éc danh  ôc  ã m   Æt   µng  µ   ícqu¶n  ýgi¸      m h thu   m nh m h Nh n   l    tÝnh  Õ,chñ  µng    thu   h kª khaigi¸®óng     theo        îp ®ång  ¬ng  ¹inh­ gi¸ghitrªnh   th m  ng  Êp  ¬n    èithiÓu  th h gi¸t   quy  nh  × kh«ng  ö  ¹t(trõtr ng  îp cã      ®Þ th   x ph     ê h   ®ñ c¨n cø    nh        îp  ng  µ kh«ng  x¸c ®Þ gi¸ghi trªnh ®å l  trung  ùc),m µ   iÒu  th   ® chØnh  ¹ li  cho  ng    èi Óu ®Ó   Ýnh  Õ. ®ó gi¸t   thi   t thu g. Trêng  îp nhËp  Èu  µng    Ët phÈ m   ng  íi   h  kh h ho¸,v   ®ó v  khaib¸o      h¶iquan  (trõma   ý,vò  Ý, tµiliÖu ph¶n  ng)  µ   êinhËn  µng  õ chèinhËn, tr¶   tu   kh       ®é m ng   h t       l¹ngêib¸n  Õu  ã  ýdo    ¸ng,phïhîp víi   i  n c l   x¸c®        tho¶ thuËn    trong hîp ®ång  ¬ng     th m¹i,phï hîp  íiLuËt Th¬ng  ¹i ViÖt Nam   µ  Ëp      v    m    v t qu¸n  ¬ng  ¹i quèc  Õ  × th m  t th   ® îcphÐp  a  µng    ËtphÈ m       áiViÖtNam   µ    ®h ho¸,v   ®ã ra kh     v kh«ng  Þ  ö  ¹t. b x ph 14.KhitiÕp nhËn  å  ¬         h s h¶iquan    µm  ñ tôcxuÊtkhÈu,nhËp  Èu  ®Ó l th         kh hµng ho¸,vËt phÈ m,  bé  Õp  Ën  å  ¬     c¸n  ti nh h s ph¶ikiÓm     Õu  å  ¬  a    tra,n h s ch ®Çy     ®ñ theo quy  nh  ×  ®Þ th ph¶i híng  Én  êi khai khai bæ     d ng       sung  µ  ép, vn   xuÊt  ×nh  tr c¸c chøng  õ  t cßn  Õu; khi bæ   thi     sung    å  ¬  ®ñ h s theo  ng    ®ó quy ®Þnh  Ò   êih¹n  µm  ñ  ôc h¶i quan  ×    v th   l th t     th h¶i quan  Õp  Ën  ¨ng  ý  µ  ti nh ® kv kh«ng  Ëp biªnb¶n    ¹m. l    viph II.  ¸p d ô n g  c¸c h × n h  thøc x ö  p h ¹t µ  m ø c  x ö  p h ¹t  v 1. H×nh    thøc  ö  ¹t:   ©n, tæ  x ph   nh c¸   chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ch viviph h ch vÒ     h¶iquan  ph¶ichÞu  ét    m trong c¸ch×nh     thøc ph¹tchÝnh  µ:c¶nh       l  c¸o hoÆc   ph¹ttiÒn.   a. C¶nh      ông  i víi   ©n, tæ    c¸o:¸p d ®è     nh c¸   chøc    ¹m  µnh  Ýnh  á, viph h ch nh   lÇn  u,  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  îcquy  nh  ¹  ®Ç c t ti   nh ®   ®Þ ti kho¶n  thuéc c¸c §iÒu    1     6, 8,9a,9b,11  µ  Òu  NghÞ   nh.       v §i 10  ®Þ b.Ngoµih×nh      thøc ph¹tchÝnh,tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ña        t ch   ®é viph c c¸nh©n, tæ      chøc,cã  Ó    th cßn  Þ    ông    ×nh  b ¸p d c¸ch thøc ph¹tbæ       sung  sau: ­TÞch      thu tang vËt,ph¬ng      ¹m;    tiªnviph ­TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp.    sd gi   C¸c  ×nh  h thøc ph¹tbæ       sung    trªnkh«ng  îc¸p dông  c  Ëp  µ   ®    ®é l m ph¶i¸p   dông  Ìm  k theo h×nh    thøc ph¹tchÝnh.    2. C¸  ©n,  chøc  Þ   dông  ×nh    nh tæ  b ¸p  h thøc  ¹tchÝnh, ph¹tbæ   ph       sung  nªu    trªncßn  ã  Ó  éc  c th bu ph¶ithùc hiÖn    Ön      c¸c bi ph¸p  µnh  Ýnh  h ch kh¸c quy    ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  : t i ®Þ nh ­Buéc    Êthµng    ËtphÈ m;   t¸ xu   i ho¸,v   ­§×nh    chØ  µm  ñ tôch¶iquan; l th       ­Buéc    û  µnh    ËtphÈ m;   tiªuhu h ho¸,v   BiÖn  ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸c® îc¸p dông  Ìm       k theo h×nh    thøc ph¹tchÝnh,      kh«ng    ông  c  Ëp. ¸p d ®é l
 6. 6 3. ChØ     ông  ×nh    ¸p d h thøc ph¹tbæ       sung  ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp"  "t   sd gi   ®èi  íigiÊy  Ðp  ùc tiÕp  ªnquan  n   µng  v  ph tr   li   ®Õ h ho¸,vËt phÈ m,  ¬ng  Ön    ph ti   vËn    µtµng  Ëtviph¹m. t¶i   l v    C¸c  Êp    c h¶i quan  ã  Èm   Òn  ö  ¹tchØ   îc t c quyÒn  ö  ông  c th quy x ph   ®  í   sd giÊy  Ðp  i  íigiÊy  Ðp  c¬  ph ®è v   ph do  quan  H¶i quan  Êp. Trêng  îp    Êy c  h c¸c gi   phÐp  c¬  do  quan  kh¸ccÊp,c¬      quan    H¶i quan th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  Êp  Ðp, ®Ò   Þ ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp. Sau  c th quy c ph   ngh t   sd gi     khi thùc  Ön      hi ®Ò nghÞ   ña c H¶i  quan, c¬    quan  ã  Èm   c th quyÒn  Êp  Êy  c gi phÐp  th«ng  kÕt  b¸o  qu¶ cho  ¬  c quan    H¶i quan. Khi ph¸t hiÖn  Êy  Ðp     gi ph gi¶  ¹o,  Êy  Ðp   Êp  m gi ph c kh«ng  ng  Èm   ®ó th quyÒn  hoÆc   ã  éi dung  i cn  tr¸ ph¸p  Ët,ph¶i lËp    lu     biªn b¶n    thu  ÷,sau    gi   ®ã th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  cho  ¬  c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  ªnquan  Õt. li   bi 4.Khixem  Ðt xö  ý, ÷ng  êng  îp nhÇ m   Én trong qu¸ tr×nh göihµng     x   l  nh tr h  l        ho¸,vËt  È m   Êt  Èu, nhËp  Èu    ph xu kh   kh quy  nh  ¹  ®Þ t ikho¶n    Òu  NghÞ   3, §i 1  ®Þnh  ph¶i c¨n  vµo  Òu  Ph¸p  Önh    cø  §i 17  l H¶i quan  µ  Òu  NghÞ   nh   v §i 7  ®Þ 16/1999/N§­   µy  CP ng 27/3/1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   Ò   ñ  ôc    ®Þ v th t h¶i quan, gi¸m        s¸th¶i quan  µ  Ö  Ý     v l ph h¶i quan    ®Ó x¸c  nh   êi®iÓ m   ®Þ th   "H¶i   quan  Óm     µng  ki tra h ho¸".Thêi ®iÓ m   íc khi H¶i      "tr     quan  Óm     µng  ki tra h ho¸"   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  îc hiÓu  µ thêigian  íc khingêi 3  1  ®Þ ®  l    tr       lµm  ñ  ôc    th t h¶i quan  hoÆc   i diÖn  îp  ®¹   h ph¸p  ña  ä   Êt  ×nh  µ  ë   c h xu tr vm containerhoÆc   Ön  µng  ¹ ®Þa  iÓ m   Óm          ki h t i ® ki tra®Ó h¶iquan  Óm  ki tra. ViÖc  th«ng  nhÇ m   Én ph¶i® îcngêivËn  , êigöihµng  b¸o  l       t¶i ng       hoÆc   i ®¹   diÖn  îp  h ph¸p  ña  ä  ùc  Ön  c h th hi b»ng  v¨n b¶n, nªu  â  ý do  µ  öi cho      r l  v g   h¶i quan  íc khikiÓm     µng. Trêng  îp  ã    tr     trah   h c ®ñ c¨n  ph¸p  ýx¸c ®Þnh  çivi cø  l    l   ph¹m x¶y    cã  ù  ra do  s th«ng  ng  ÷a bªn  ®å gi   mua  µ  hoÆc   v b¸n  bªn  Ën      v t¶i®Ó bu«n  Ëu,vËn  l  chuyÓn    Ðp  tr¸ ph i hoÆc   èn thuÕ  th×  tr     kh«ng  Êp  Ën  Öc  ch nh vi th«ng  b¸o  Ç m   Én,m µ   ú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ö  ýtheo    nh l   tu   t ch   ®é viph x l   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   5. Thêi h¹n      quy  nh  µm  ñ  ôc h¶i quan  ãi t¹  ®Þ l th t     n  i kho¶n  vµ  iÓ m     1  ® a, kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   µ thêih¹n  2  6  ®Þ l    quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ t i§i 5  ®Þ 16/1999/N§­   µy  CP ng 27/3/1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   Ò   ñ  ôc    ®Þ v th t h¶i quan,gi¸m        s¸th¶iquan  µ  Ö  Ý    v l ph h¶iquan. 6. §èi víihµnh      ¹m       vi vi ph quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   ®Þ ti ® b  2  6  ®Þnh,  chØ  ö  ¹tn Õu  x ph   trong giÊy  Ðp, tê khaih¶iquan    ph       hoÆc     Êy  ê c¸c gi t   kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt, ã      quy  nh  êigian ph¶i    Ëp  c ®Þ th      t¸ nh hoÆc   i t¸ xuÊt.   i 7. §èivíi µnh      ¹m       h viviph theo  quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  NghÞ   nh   ®Þ ti  3, §i 7  ®Þ m µ   ù ý    ô hµng    Ët phÈ m,  t   tiªuth   ho¸,v   trong tr ng  îp  è  µng    Ët phÈ m    ê h s h ho¸,v   ®ã   µ tang  Ët viph¹m  µnh  Ýnh  l  v    h ch kh¸c bÞ   dông  ¹tbæ     ¸p  ph   sung  Þch    t thu sung  c«ng  ü, th×  µiviÖc  ö  ¹ttheo  qu   ngo   x ph   kho¶n    Òu    3, §i 7, ph¶ithu  åi l¹   h  i   sè  Òn t ng  ¬ng  íi Þgi¸cña  µng    Ët phÈ m   .  êng  îp cÇn  Õt ti  ¬ ® v      tr h ho¸,v   ®ã Tr h  thi   ®Ó   b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Õt  nh  ö  ¹tth× thu håisè  Òn b»ng  è  Òn  ® th   quy ®Þ x ph         ti   s ti bÞ  ö  ¹t. x ph 8. Chñ   Ó    ¹m    th viph quy  nh  Ò   ®Þ v trao ® æi  µng    h ho¸  Êt khÈu, nhËp  xu     khÈu  ña    ©n    í bao  å m:    ©n  c cd biªn gi i   g cd khu  ùc    í vµ  µi khu  ùc  v biªn gi i ngo     v biªngií  Þ    µ  Æt   µng    ©n    í ® îcphÐp    æi    iTr gi¸v m . h cd biªngi     i trao® ph¶itheo quy      ®Þnh  ña  c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h
 7. 7 C¸c  ×nh  h thøc xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µng    Ët phÈ m   íi ×nh        kh h ho¸,v   d  h thøc  kh¸c t¹  öa  Èu    í ® êng  é, ph¶itu©n  ñ ®Çy       i C kh biªngi   i b    th   ®ñ c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ         h¶iquan  µ  v ph¸p luËtli       ªnquan. Trêng  îp   d©n  hc biªn gií   i mang  ¹ihèi (bao  ån  tiÒn  Öt Nam,  ngo     g c¶  Vi   vµng) qua    í vîtqu¸ tiªuchuÈn  µ   ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam       biªn gi i         m Ng h Nh n     quy ®Þnh,  kh«ng khai b¸o      h¶i quan  ×  ö  ¹ttheo  th x ph   quy  nh   ¹  Òu      ®Þ t i§i 13, 14 NghÞ   nh, ® îchíng dÉn  ö  ýt¹ ®iÓ m     Ph Çn    ®Þ      x l    i 19,20  IITh«ng   µy. tn 9. Hµnh    Êt khÈu, nhËp  Èu  µ  Õu      vixu     kh qu bi tr¸ quy  nh  ña  µ   íc i ®Þ c Nh n   vÒ   ÊtkhÈu,nhËp khÈu  xu       quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µhµnh  ®Þ t  i 2  9a  ®Þ l  vi xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µnh        kh h ho¸,vËt phÈ m   éc  Ön     thu di qu¶n  ýb»ng  ¹n  l  h ng¹ch,giÊy  Ðp, kÕ   ¹ch  nh  íng;hµng    ¹m  ng  Êt khÈu, nhËp    ph   ho ®Þ h   ho¸ t ng xu     khÈu;  µng  h ho¸, vËt  È m   Ê m   Êt  Èu,  Ëp  Èu    ph c xu kh nh kh hoÆc   Êt  Èu, xu kh   nhËp  Èu  ã  iÒu  Ön  kh c ® ki kh¸c. Trêng  îp thùc tÕ  µng    ËtphÈ m     Óm    ng  íi h   h ho¸,v   khiki tra®ó v   khaib¸o      h¶i quan  ng  êi nhËn  õ  èi nhËn,  nh ng   t ch   hoÆc   êng  îp  Ëp  Èu  µ  Õu  tr h nh kh qu bi thuéc danh  ôc  µng  Ê m   Ëp  Èu  õma   ý,tµiliÖu  m h c nh kh (tr   tu     ph¶n  ng,  ò  ®é v khÝ, ®¹n  îc,vËt liÖu næ,    d     trang thiÕtbÞ   ü  Ët qu©n  ù) cã      k thu   s   khaib¸o      h¶i quan  ×  th yªu  Çu  êi nhËn  c ng   qu¸  Õu    bi ®ã th«ng  b¸o cho  êi göi,ngêi vËn  ng       chuyÓn  a  Ët phÈ m,  µng        áil∙nhthæ  Öt Nam   ®v  h ho¸ ®ã ra kh     Vi   trong thêih¹n     quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh; qu¸ thêih¹n  ®Þ t  i 2  27  ®Þ       kh«ng  a    × hµng  ® ra th   ho¸,vËtphÈ m     Þ     ®ã b sung  c«ng  ü  qu hoÆc   Þ    û. b tiªuhu ­ Quµ   Õu  öitheo  êng  u  È m,  u  Ön    bi g   ® b ph b ki hay  chuyÓn    ph¸tnhanh  ã  c viph¹m  µ   ¬    m c quan  u  iÖn  B® thay m Æt   ñ  µng  µm  ñ  ôc th×  ùc hiÖn    ch h l th t   th   theo ®iÓ m  2  Ph Çn  IV Th«ng t ªn Þch sè  06/TTLT­  li  t TCB§­TCHQ  ngµy  11/12/1998  ÷a Tæng  ôc    gi   c H¶i quan  µ  v Tæng  ôc  u  iÖn  Ò   Öc  µm  ñ c B® v vi l th   tôc H¶i quan  i víibu  È m,  u  Ön,vËt phÈ m,  µng    Êt nhËp  Èu     ®è     ph b ki     h ho¸ xu   kh göiqua  Þch  ô  u  Ýnh  µ    d v b ch v chuyÓn   ph¸tnhanh. 10. Trêng  îp xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µnh  ýkh«ng    h      kh h l  khaib¸o    hoÆc   khai  b¸o kh«ng  ng  ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v khaib¸o      h¶iquan  (quy ®Þnh    trong néidung  ê    t  khaih¶i quan),m µ        kh«ng  éc  thu quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   2  9b  ®Þ th× xö  ¹ttheo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  nãitrªn.   ph     ®Þ t  i 1  9b    Vi ph¹m    quy  nh  Ò   ÊtkhÈu,nhËp  Èu      È m   ®Þ v xu     kh v¨n ho¸ ph kh«ng  mang   tÝnh  Êt quµ  Õu, hµnh  ýth×  ö  ch   bi   l  x theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ ti §i 12  ®Þ 88/CP  µy  ng 14/12/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  ®Þ v x ph     h chÝnh  trong c¸c ho¹t®éng  ho¸,dÞch  ô  ho¸ vµ       v¨n    v v¨n    phßng  èng  ét  è  ch ms tÖ  ¹n x∙héi. n    ViÖc    nh  µnh  ýxuÊt khÈu, nhËp  Èu  ã  Êy phÐp  x¸c ®Þ h l      kh c gi   hay  kh«ng,  ph¶ic¨n cø  µo  b¶n  Ò   ¬  Õ   iÒu  µnh  Êt nhËp  Èu  Thñ íng     v v¨n  v c ch ® h xu   kh do  t  ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  µ  h v c¸c v¨n b¶n  íng  Én  ña  h d c c¸c  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn,  Êy    µm  ¬  ë      nh  µnh      ¹m  Êt khÈu, nhËp  l ®ã l c s ®Ó x¸c ®Þ h vi vi ph "xu     khÈu  µnh  ýkh«ng  ã  Êy phÐp  h l  c gi   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt"quy  nh  ¹      ®Þ ti ®iÓ m     c,kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh. 2  9b  ®Þ Trêng  îp  Êt  Èu,  Ëp  Èu  µnh   ý thuéc  ¹  µng  Ê m   Êt h xu kh nh kh h l  lo ih c xu   khÈu, cÊ m   Ëp  Èu  õma   ý,tµiliÖu ph¶n  ng, vò  Ý, ®¹n  îc,vËt   nh kh (tr   tu       ®é   kh   d   liÖu næ,    trang thiÕtbÞ  ü  Ëtqu©n  ù)cã      k thu   s   khaib¸o h¶iquan  × kh«ng        th   cho phÐp  ÊtkhÈu,nhËp  Èu  ng  xu     kh nh kh«ng  ö  ¹t. x ph
 8. 8 11. Ph¬ng  Ön  Ën    ë  µnh    Êt khÈu, nhËp  Èu, qu¸ c¶nh,   ti v t¶ich h ho¸ xu     kh       chuyÓn  Èu  kh quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   ®Þ bao  å m   ¬ng  Ön  Ën      g ph ti v t¶itrªn kh«ng, trªnbiÓn, trªns«ng, trªnbé              di chuyÓn  trong khu  ùc  Óm       v ki so¸th¶i quan. a. Hµnh      ¹m    viviph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  2  11  ®Þ bao  å m   g c¶  ¬ng  Ön vËn    ë  µng    ÊtkhÈu  Êtph¸ttõm ét  ph ti   t¶ich h ho¸ xu   xu       c¶ng  ña  Öt c Vi   Nam   hoÆc   ë  µng  ch h chuyÓn  Èu,cËp  kh   c¶ng kh«ng  ã  c trong hµnh  ×nh cña    tr   tµu, nhng    kh«ng khai b¸o      h¶i quan theo quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ t i§i 5  ®Þ 16/1999/N§­   µy  CP ng 27/3/1999  quy  nh  Ò   ñ  ôc h¶i quan, gi¸m      ®Þ v th t       s¸th¶i quan  µ  Ö  Ý    v l ph h¶iquan. b. Hµng    Ët phÈ m     ho¸,v   kh«ng khaib¸o      h¶iquan   ph¬ng  Ön vËn    trªn  ti   t¶i xuÊtc¶nh,nhËp      c¶nh  trong khu  ùc  Óm        v ki so¸th¶iquan: ­  êng  îp  Tr h x¸c  nh   µng  ®Þ h ho¸, vËt  È m     ph kh«ng  éc  µnh  ý cña  thu h l  thuyÒn    × xö  ¹ttheo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  NghÞ   nh. viªnth   ph     ®Þ t  i 4,§i 11  ®Þ ­ Trêng  îp x¸c ®Þnh  µnh      éc  µnh  ýcña  êi ®iÒu  Ón,   h    h ho¸ ®ã thu h l  ng   khi   ngêiphôc  ô    v hoÆc   µnh  h kh¸ch trªnph¬ng  Ön vËn    Êtc¶nh,nhËp     ti   t¶ixu     c¶nh,   phôc  ô  v cho  chuyÕn  i  ña  ä   ® c h hoÆc   µng h ho¸  éc    Èn  µnh  ý thu tiªuchu h l  thuyÒn    × xö  ¹ttheo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh. viªnth   ph     ®Þ t i 9b  ®Þ c. Khi ph¸thiÖn  îc viÖc      ®  mua,    b¸n,chøa  Êp, vËn  ch   chuyÓn  µng    h ho¸, vËt  È m   ph kh«ng  theo  ng  ®ó quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët hoÆc   ã  ån  èc  lu   c ngu g nhËp  Èu    Ðp  ×  ú tÝnh  Êt,møc    µnh      ¹m  µ     ông  kh tr¸ ph i th tu   ch   ®é h viviph m ¸p d møc  ¹t® îcquy  nh  ¹ ®iÓ m     ph     ®Þ ti  b,kho¶n    Òu    3, §i 17;hoÆc   kho¶n  §iÒu    4  11 vµ kho¶n  §iÒu  cña  2  17  NghÞ   nh  ®Þ hoÆc   Òu  NghÞ   nh  §i 21  ®Þ 01/CP  µy  ng 31/1/1996  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i;n Õu  ã    v th m  c hµnh    ènthuÕ  × xö  ¹ttheo ®iÓ m   vitr   th   ph     12a  íi y. d ®© 12.Vi ph¹m     quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t  i 12a  NghÞ   nh: ®Þ a. Vi ph¹m     quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    iÓ m     kho¶n  §iÒu    ®Þ ti® a  2; ® b, c  3  12a dÉn  n   Êtthu thuÕ  × viÖc  ö  ¹t® îcthùc hiÖn    ®Õ th     th   x ph       nh sau: ­C¸ch  Ýnh    t chªnh  Öch  Õ  µ    ông  l thu v ¸p d møc  ¹t: ph LÊy  è  Õ  s thu ph¶i nép  ña  Æt   µng  ùc  Ëp  Èu, trõ ®i  è  Õ    cm h th nh kh     s thu m µ   ñ  µng  ∙  ch h ® khaib¸o    êkhaih¶iquan  Ïcã  è  Õ    trªnt      s   s thu gian lËn.Sè  Õ      thu gian lËn    bao  å m   Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, thuÕ    Þ gia t¨ng vµ  g thu xu     nh kh   gi¸tr       thuÕ    ô  Æc   Öt.Møc   tiªuth ® bi   chªnh  Öch  Ò   Õ  ®¬n  Þ  l v thu do  v nghiÖp  ô  Ò   vv thuÕ    nh. x¸c®Þ Sau    Ýnh  îcsè  Õ  khit ®   thu gian lËn,ph¶i®èi chiÕu  íi       v  kho¶n  §iÒu    1  161 (téi ènthuÕ) Bé   Ët H×nh  ù    ö  ¹ttheo  Ët thuÕ     tr   Lu   s ®Ó x ph   Lu   hay  chuyÓn  ëi kh   tè h×nh  ù. N Õ u   ö  ý hµnh  Ýnh  ×    s  x l  ch th c¨n  vµo  Òu    cø  §i 3, kho¶n  §iÒu    1  4 NghÞ   nh  ®Þ 22/CP  µy  ng 17/4/1996 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh  ö  ¹tviph¹m  ®Þ x ph     hµnh  chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ  vµ  ®iÓ m  2, Ph Çn  II  Th«ng  t sè    128/1998/TT­ BTC   µy  ng 22/9/1998 cña  é  µichÝnh  íng dÉn    µnh    BT  h  thih NghÞ   ®Þnh  22/CP    ö  ¹ttõ 1  n   lÇn  Õ  ®Ó x ph     ®Õ 5  thu gian lËn,phï hîp víitÝnh  Êt,          ch   møc    ña  µnh      ¹m. ®é c h viviph ­C¨n  ph¸p lý®Ó     Õt ®Þnh  ö  ¹tph¶iphïhîp víi     cø      ra quy   x ph           quy  nh   c¸c ®Þ sau  y  ña    Ët thuÕ: ®© c c¸cLu   +  Kho¶n    Òu  thuéc kho¶n  §iÒu  LuËt söa  æi, bæ   3, §i 20    5  1    ®   sung  sè  1  §iÒu  ña  Ët thuÕ  ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu; c Lu   xu     nh kh
 9. 9 +  Kho¶n  §iÒu  cña  Ët thuÕ    Þgiat¨ng; 3  19  Lu   gi¸tr     +  Kho¶n  §iÒu  cña  Ët thuÕ    ô ® Æc   Öt; 3  17  Lu   tiªuth   bi +  NghÞ   nh  ®Þ 22/CP  µy  ng 17/4/1996 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh  Öc  ö  ®Þ vi x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  Õ.   v thu Khi kh«ng  ã      c ®ñ chøng  ph¸p  ýx¸c ®Þnh  îchµnh      ¹m  µcè    cø  l    ®  viviph l   ý gian  Ën  Òn  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, thuÕ    Þ gia t¨ng,thuÕ  l ti thu xu     nh kh   gi¸tr       tiªuthô  Æc   Öt (nÕu  ã) th×  ú    ® bi   c  tu theo  Ýnh  Êt,møc     ña  µnh      t ch   ®é c h vi vi ph¹m  µ   ö  ¹ttheo kho¶n  hoÆc   m x ph     2  kho¶n  §iÒu  3  12a  NghÞ   nh. ®Þ b.Trong  êng  îp nhËp  Èu  µng      ãp  èn  µo  ªndoanh  u     tr h  kh h ho¸ ®Ó g v v li   ®Ç tm µ     khaib¸o  Þ gi¸hµng      tr     ho¸ cao  ¬n  ùc tÕ, n Õu    nh  Öc    ¹o  h th     x¸c ®Þ vi gi¶ m giÊy tê®Ó     ãp  èn  u    × ngoµiviÖc  ¹tvÒ   µnh        t¨ngg v ®Ç tth     ph   h vikhaisaitrÞgi¸,      cßn  ö  ¹t vÒ   µnh    x ph   h vi gi¶  ¹o  Êy  ê; n Õu   ã  Êu  Öu  ¹m   éith×  m gi t   cd hi ph t  chuyÓn  cho  ¬  c quan  Òu  §i tra. 13.§èivíi µnh      ¹m  ªnquan  n   Êp  Ðp  µ         h viviph li   ®Õ gi ph v v¨n b¶n  thay thÕ    giÊy phÐp  íi y  äilµgiÊp  Ðp):   (d   ®© g     ph   a.GiÊy  Ðp    ¹n:   ph qu¸ h ­Hµng  ÊtkhÈu:Chñ  µng    xu     h ph¶ixingiah¹n giÊy phÐp  íicho lµm  ñ        m    th   tôc xuÊt khÈu, ®ång  êixö  ¹ttheo        th   ph   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   1  14  ®Þnh  01/CP  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i.   v th m ­ Hµng  Ëp  Èu: n Õu    ý  îp ®ång, hoÆc     Õp  µng    ¬ng    nh kh   khik h     khix h lªnph tiÖn  Ën    Öu  ùc giÊy  Ðp  Én  v t¶ihi l   ph v cßn, nhng    µng  Ò   í    khi h v t ic¶ng  Êy gi   phÐp  Õt  ¹n  ×  ö  ¹tvÒ   µnh    ö  ông  Êy  Ðp  h h th x ph   h vis d gi ph qu¸  ¹n    Ëp  h ®Ó nh khÈu  µng    h ho¸,theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  1  14  ®Þ 01/CP  Ò   ö  vx ph¹tvi   ¹m  µnh  Ýnh      ph h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i,kh«ng    y   µ tr ng    v th m  coi®© l   ê hîp nhËp  Èu    Ðp.   kh tr¸phi b. Hµng    Ëp  Èu    ho¸ nh kh theo  quy  nh  ®Þ ph¶icã  Êy phÐp  íckhiký  îp   gi   tr     h   ®ång: ­ Trêng  îp giÊy phÐp  îccÊp    h    ®  sau    ý  îp ®ång  × xö  ¹ttheo    khik h   th   ph   quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    t i g  5,kho¶n  §iÒu  7  12a NghÞ   nh. ®Þ ­  èi víigiÊy  Ðp  ªnquan  n   µng  §   ph li   ®Õ h gia c«ng, hµng  öi kho  ¹i   g  ngo   quan  × xö  ¹ttheo §iÒu  th   ph     12b,12c    NghÞ   nh. ®Þ c.Trêng  îp hµng    Ëp  Èu    h  ho¸ nh kh kh«ng  ng  éidung  Êy  Ðp, nh­ ®ó n  gi ph   ng tang  Ët viph¹m  µ vËt t m¸y  ãc  ãp  èn  ªndoanh  u  , thuéc  v    l      m g v li   ®Ç t  c«ng  nghÖ     Õn phïhîp víi   Çu  ö  ông,® îcx¸c nhËn  ña  ¬  tiªnti         c s d yªu     c c quan  qu¶n  ý l  Nhµ   íc cã  Èm   Òn,  ã  n   th quy c khaib¸o      h¶iquan  ×  th kh«ng  ö  ¹t,nhng  x ph   ph¶i   thùc hiÖn    Üa  ô  µichÝnh    c¸cngh v t   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   d.Trêng  îp nhËp  Èu    h  kh kh«ng  ng  íi ®ó v   khaib¸o h¶iquan  µ   êinhËn      m ng   hµng  õ chèinhËn, tr¶l¹ ngêi b¸n  íilýdo    ¸ng, phï hîp víihîp ®ång  ­ t         i   v     x¸c ®          th ¬ng  ¹i,LuËt Th¬ng  ¹i  µ  m    m  v quy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtViÖtNam,  Ëp       t qu¸n  th ng  ¹iquèc  Õ,kh«ng  ã  Êu  Öu  îp ph¸p ho¸ cho      µng  ¬ m  t  c d hi h      c¸cl«h bu«n  Ëu, l  th× xö  ýtheo    l  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ ti  3  12a NghÞ   nh, buéc  a  µng    ®Þ   ®h ho¸ ra kháiViÖtNam.       14. Nh Ëp   Èu  µng    kh h ho¸    éi dung  Êy  Ðp,  sai n   gi ph hoÆc  khai b¸o      h¶i quan    Ò   hµng,sè îng,träng l ng,chÊt l ng,chñng  ¹   Þ gi¸, Êt xø  saiv m∙   l   î    î   lo itr     , xu  
 10. 10 m∙  µng  h ho¸  µ nguyªn  Öu,vËt t nhËp  Èu      l  li      kh ®Ó gia c«ng  Êt khÈu  xu   hoÆc   s¶n  Êt®Ó   ÊtkhÈu  × xö  ¹ttheo kho¶n    Òu  xu   xu   th   ph     1,§i 12c  NghÞ   nh. ®Þ 15. Vi ph¹m     quy  nh  Ò   ®Þ v quy  Õ   ch qu¶n  ý®èi  íi  µng    l  v  h gia c«ng  Êt xu   khÈu, nhËp  Èu  µ    kh v nguyªn  Öu  Ëp  Èu    li nh kh ®Ó s¶n  Êt hµnh  Êt khÈu  xu   xu   th× tuú theo tÝnh  Êt,møc      ¹m  µ   ö  ¹ttheo quy  nh  ¹ kho¶n         ch   ®é viph m x ph     ®Þ t i 1 hoÆc   kho¶n  §iÒu  2  12c NghÞ   nh.  êng  îp    ¹m  Ò   êih¹n  ®Þ Tr h vi ph v th   thanh  kho¶n  îp  ng  h ®å gia c«ng, th×    ngoµi viÖc  ùc  Ön    th hi quyÕt  nh   ö  ¹t, ®Þ x ph   doanh  nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn  Öc      vi thanh  kho¶n  îp ®ång    h  giac«ng theo ®óng    quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 16.Quy  nh  ¹ ®iÓ m     iÓ m       ®Þ t i e,® g,kho¶n  §iÒu  5  12a NghÞ   nh  ®Þ kh«ng  ¸p dông  i víi êng  îp hµng    Ët phÈ m   a  µo  Öt Nam     ¬  ë  îp   ®è     tr h  ho¸,v   ® v Vi   trªnc s h   ®ång  ¬ng  ¹i,phï hîp  íigiÊy  Ðp  th m   v  ph kinh doanh  ña  êi nhËp  Èu  µ   c ng   kh m trong  êih¹n  th   quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    Òu  B¶n  1, §i 5  quy  nh  Ò   ñ  ôc h¶i ®Þ v th t     quan, gi¸m        s¸th¶i quan  µ  Ö  Ý     v l ph h¶iquan  ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ 16/1999/N§­  ngµy 27/3/1999, êi nhËp khÈu ®∙ xuÊt tr×nh ® îc giÊy CP  ng   phÐp  õtr ng  îp nªu  ¹ ®iÓ m   (tr   ê h   t   i 13b  Çn    Ph IITh«ng   µy). tn 17. §èi víiquy  inh  ¹  iÓ m          ® ti® d, kho¶n  §iÒu  8  12a NghÞ   nh,  ôc  ­ ®Þ C tr ëng  ôc    C H¶i quan  tØnh ph¶ib¸o    c¸o  y   ,  Þp  êi®Ó   ®Ç ®ñ k th   Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc    c H¶i quan  Õt  nh  Öc    ãng  µng  quy ®Þ vi gi¶iph h ho¸ hoÆc   û  Òn   u quy cho  ôc  ëng    C tr H¶i quan  Þu  ch tr¸chnhiÖm    ãng  µng    gi¶iph h ho¸. 18. Nh÷ng      viªn chøc  ¹igiao,viªn chøc    ù  î dông  Òn   ®∙i ngo      l∙nh s l   i quy u    miÔn  õ ngo¹igiao    ùc  Ön  ¹t®éng  ¬ng  ¹i ngoµi ph¹m    tr     ®Ó th hi ho   th m    vi chøc  n¨ng  Ýnh  ch thøc cña  ä,viph¹m  µnh  Ýnh  Ò       h    h ch v h¶iquan  × tr ckhixö  ¹t, th   í     ph   cÇn    æi  íi ¬  trao® v   quan  ¹igiao. c ngo   Nh÷ng  êng  îp kh«ng  îchëng  Òn  ®∙imiÔn  õngo¹igiao,nhng  tr h  ®  quy u    tr       lî dung  Òn  ®∙imiÔn  õngo¹igiao    èn tr¸nhsù  Óm         i quy u    tr     ®Ó tr     ki trah¶iquan  nh»m   Êt khÈu,nhËp  Èu  µng      Ðp, trènlËu thuÕ  xu     kh h ho¸ tr¸ph i     hoÆc     ¹o  gi¶ m c¸c giÊy  ê     îc nhËp  Èu  µng    t   ®Ó ®   kh h ho¸  theo    Èn  ®∙imiÔn  õh¶i tiªuchu u    tr     quan, m µ   a  n     ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù,®Ò u   Þ   ö  ¹ttheo    h s  b x ph   quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t i a,kho¶n  §iÒu  5  12a NghÞ   nh. ®Þ 19.Vi ph¹m     quy  nh  Ò   ¹ihèi, µng    Êtc¶nh,nhËp  ®Þ v ngo     v khixu     c¶nh. a. C¸c  êng  îp    tr h khaikhèng  ¹ihèi,vµng  ã  è îng  ínt ng  ¬ng  õ   ngo     c s l l  ¬ ® t  10.000.000 ®ång  ÖtNam   ëlªn®Ò u   Þ  ö  ¹t.   Vi   tr     b x ph b. Vi  ¹m    ph quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µ   è  ®Þ ti® b  2  13  ®Þ ms ngo¹ihèi,vµng     khaikhèng  ¬ng  ¬ng  õ 100.000.000  ng  ë lªn,n Õu  ã    t ® t  ®å tr     c t×nh  Õtt¨ng nÆng,  ×  ú  ti     th tu theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc       ¹m  µ   Õt  ®é vi ph m quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch hay    truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s c. Vi  ¹m    ph quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  ®iÓ m   kho¶n  kho¶n  §iÒu    1,  c  2,  3  13 NghÞ   nh,  ®Þ sau    ö  ¹t, Õu  ¹ihèi,vµng  ã  ån  èc  îp ph¸p  × khix ph   n ngo     c ngu g h   th   ® îc tr¶   ¹   êng  îp  ¹ihèi,vµng      l itr, h ngo     kh«ng  ã  ån  èc  îp  c ngu g h ph¸p  ×  Þch  th t thu sung  c«ng  ü. X¸c  nh  ån  èc  ¹ihèi,vµng  îp  qu   ®Þ ngu g ngo     h ph¸p  ùc hiÖn  th   theo ®iÓ m     20c  ôc    M IITh«ng   µy. tn 20.Vi ph¹m     quy  nh  Ò   Òn ViÖtNam     Êtc¶nh,nhËp  ®Þ v ti     khixu     c¶nh: a.Vi ph¹m     kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  1  14  ®Þ ct ti   nh tang vËt    vi ph¹m  íi10.000.000  ng  ×  dông  ×nh    d  ®å th ¸p  h thøc  ¹tc¶nh    Õ u   ã  ph   c¸o.N c
 11. 11 t×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ú theo  Ýnh  Êt vµ  ti     th tu   t ch   møc      ¹m  µ   ¹ttiÓn  ®é viph m ph   tõ200.000  ng  n     ®å ®Õ 1.000.000 ®ång.   b.Vi ph¹m     quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t  i 1,kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  Õu  2  14  ®Þ n tang  vËt viph¹m  µ tiÒn  Öt Nam      l  Vi   kh«ng  ã  ån  èc  îp  c ngu g h ph¸p  theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p  Ëtth×  µiviÖc  Þ   ¹ttiÒn cßn  Þ   Þch    lu   ngo   b ph     bt thu sung c«ng  ü  è  qu s tang vËt®ã.    c. ViÖc    nh   ån  èc  ¹ihèi,®ång  Öt    x¸c ®Þ ngu g ngo     Vi Nam   îp  h ph¸p    hay kh«ng  îp  h ph¸p  cø  µo  å  ¬  ô  Öc,tuú  õng  êng  îp  ô  Ó  µ  c¨n  v h s v vi   t tr h c th v ph¶i   dùa  µo  ét  v m trongc¸cgiÊy têsau      nh:       ®Ó x¸c®Þ ­ X¸c  Ën  ña  ©n   µng  Ò   è  ¹ihèi,vµng, ®ång  Öt Nam   îc   nh c Ng h v s ngo       Vi   ®  rótra tõNg ©n  µng  ;     h ®ã ­Thu  Ëp  õl ng  µ      nh t  ¬ v c¸ckho¶n    Ëp  thu nh kh¸c; ­Thõa  Õ;   k ­Ho¸  n    ®¬ thanh    to¸nmua    µng  b¸n h ho¸.v.v . .. III.T h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t   1. Thñ  ëng  ùc tiÕp  ña  ©n      tr tr   c nh viªn H¶i quan, bao  å m   éi tr ng  éi   g §  ë §   c«ng    t¸cnghiÖp  ô  éc  öa  Èu  µ  v thu c kh v Phßng  nghiÖp  ô, do  ôc  ëng  ôc  v  C tr C H¶i quan    tØnh    Ö m;    bæ nhi c¸c Phßng nghiÖp  ô  v kh«ng  chøc  éi,® îcthùc tæ  §     hiÖn  Èm   th quyÒn   ö  ¹t theo  x ph   quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  cña  1  16  NghÞ   ®Þnh.  Êp     ùc tiÕp  ña  éi tr ng    éi c«ng    C trªntr   c §   ë c¸c §   t¸cnghiÖp  ô  ã  v c tr¸ch   nhiÖ m   Óm     µ  ki tra v yªu  Çu  ÷ng  êi thuéc  Òn  Êp  µnh  ng    c nh ng   quy ch h ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtkhira quyÕt  nh  ö  ¹t. ÷ng  êng  îp chñ  Ó  lu       ®Þ x ph   Nh tr h  th viph¹m  µ ngêinícngoµihoÆc   ô  Öc  ã  ×nh  Õtphøc  ¹pth×    l       v vi c t ti   t   chuyÓn    lªn cÊp    ùctiÕp ®Ó     Õt ®Þnh  ö  ¹t. trªntr     ra quy   x ph 2.  ëng  Tr H¶i  quan  öa  Èu,  éi tr ng  éi KiÓ m   c kh §  ë §  so¸tthuéc  ôc      C H¶i quan tØnh; §éitr ng  éiKiÓ m     éc  ôc  Òu    èng     ë §   so¸tthu C §i trach bu«n  Ëu  ùc l th   hiÖn  Èm   th quyÒn   ö  ¹t theo  x ph   quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  cña  2  16  NghÞ   ®Þnh. Quy Õt  nh  ö  ¹t2.000.000 ®ång  µ  Õt  nh  Þch    ®Þ x ph     v quy ®Þ t thu tang  Ët, v  ph¬ng    ã    Þ 5.000.000 ®ång  ëlªn,nh÷ng  êicã  Èm  Òn    tiªnc gi¸tr     tr     ng   th quy trªn ®©y ph¶igöilªnCôc  ëng  ôc        tr C H¶i quan  tØnh,Côc  ëng  ôc  Òu    èng    tr C §i trach bu«n  Ëu  Õu  µ quyÕt  nh  ña  éi KiÓ m     éc  ôc  Òu    èng  l (n l   ®Þ c §  so¸tthu C §i trach bu«n  Ëu)®Ó   öisang  Ön  Ó m     ©n  ©n  l  g  Vi Ki s¸tnh d tØnh,thnµh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ¬icã  ôsë    ¬ n   tr   H¶i quan  tØnh. §èi víinh÷ng  µnh      ¹m  ã     h vi vi ph c møc   ¹t tiÒn    ph   trªn 2.000.000  ng  ®å hoÆc   Þch    t thu tang  Ët cã    Þ trªn20.000.000 ®ång, Trëng    v   gi¸tr         H¶i quan  öa  c khÈu, §éi tr ng  éi KiÓ m          ë §   so¸tH¶i quan  éc  ôc  thu C H¶i quan  tØnh ph¶i lµm    b¸o    c¸o,chuyÓn  å  ¬, tang  Ët lªnCôc  ëng  ôc    hs  v   tr C h¶i quan  tØnh  quyÕt  ra  ®Þnh  ö  ¹t. x ph Nh÷ng  êng  îp  îtthÈm   tr h v  quyÒn  ö  ¹tcña  éi tr ng  éi KiÓ m     x ph   §  ë §  so¸t thuéc Côc  Òu    èng    §i trach bu«n  Ëu,th× viph¹m  îcph¸thiÖn,lËp biªnb¶n  ¹ l      ®        t  i ®Þa   µn  b qu¶n  ýcña    l  H¶i quan khu  ùc  µo, sÏ chuyÓn  v n    giao  ôc  ëng  ôc  C tr C H¶i quan  ¬i®ã     Õt ®Þnh  ö  ¹t.   n   ra quy   x ph
 12. 12 Trëng    H¶i quan  öa  Èu, §éi tr ng  éi KiÓ m       c kh     ë §   so¸th¶iquan  éc  ôc  thu C H¶i quan tØnh hoÆc   éc  ôc  Òu    èng  thu C §i tra ch bu«n  Ëu,® îc xö  ¹ttheo  l     ph   quy  nh  ña  Ët thuÕ  íi ®Þ c Lu   v møc  ¹ttèi a  µ20.000.000 ®ång. ph     l   ®   3. Côc  ëng      tr H¶i quan tØnh  ùc hiÖn  Òn  ö  ¹ttheo  th   quy x ph   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  3  16  NghÞ   nh: ®Þ a. §èivíi ÷ng  ô    ¹m    ông  ×nh       nh v viph ¸p d h thøc ph¹ttiÒn cã       møc  ¹ttrªn ph     20.000.000  ng  ×  µm  ñ  ôc  ®å th l th t chuyÓn  å   ¬  h s sang  û  U ban  ©n   ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ Uû   ®© g   l   ban  ©n  nh d©n tØnh) n¬ib ¾t  ÷ ®Ó   ñ   Þch  û      gi   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    Õt  nh   ra quy ®Þ xö  ¹t. ph b.  å   ¬  ô    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   H s v vi ph h ch v H¶i  quan    khi chuyÓn  sang  ñ   Ch tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh ph¶ikÌm    theo b¶n  ãm  ¾tnéidung  ù  Öc  µ      t t   s vi v ý kiÕn  ña  ôc  ëng  ôc    c C tr C H¶i quan  tØnh  Ò   Ön  v bi ph¸p  ö  ý.Thñ  ôc bµn  x l  t  giao  hå  ¬  ÷ng  ô    ¹m  µnh  Ýnh  Ò     s nh v viph h ch v h¶iquan  ã  c møc  ¹ttrªn20.000.000 ph       ®ång  sang  û   U ban  ©n   ©n   nh d tØnh ph¶i thùc  Ön    hi theo  ng  ®ó quy  nh   ®Þ chung.Thêigian xem  Ðt gi¶i       x     Õt ë  çi cÊp  îcquy  nh    quy   m   ®  ®Þ nh sau: Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ëp    th   15    t  l biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh, viph h ch   Côc  ëng  ôc    tr C H¶i quan  tØnh ph¶igöihå  ¬,kiÕn  Þ  Ön      s  ngh bi ph¸p  ö  ¹tvi x ph     ph¹m   µnh  Ýnh  h ch sang  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh xem   Ðt, gi¶i x   quyÕt.Tang  Ët vi ph¹m  Én  ÷ t¹    v    v gi   ikho  ña  c H¶i  quan    ®Ó b¶o  qu¶n. Riªng     tang  Ët lµ ngo¹ihèi,kim  Ý  ý, ®¸  ý  v       kh qu   qu ph¶i niªm    phong  µ  öi Kho  ¹c vg  b  Nhµ   íc. n c. C¸c  ô    ¹m  µnh  Ýnh  c¬    v viph h ch do  quan    H¶i quan  chuyÓn  sang  ñ   Ch tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    Õt  gi¶iquy theo  Èm   th quyÒn,  ×  th sau    ã  khi c quyÕt  nh   ö  ¹tcña  ñ   Þch  û   ®Þ x ph   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, Côc  ëng      tr H¶i quan  ¬i thô  ý vô    ¹m  µnh  Ýnh  Þu  n  l   vi ph h ch ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih quyÕt  ®Þnh  ö  ¹t. µng  x ph   H th¸ng,Côc  ëng      tr H¶i quan ph¶ib¸o    Õt    c¸o k qu¶  Öc  ùc vi th   hiÖn  Õt  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ña  ñ   Þch  û   quy ®Þ x ph     h ch c Ch t U ban  ©n  nh daan tØnh  íi v  Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c h¶iquan. d. Trêng  îp Côc      h  H¶i quan tØnh  ô  ph tr¸ch®¬n  Þ      v H¶i quan  Æt    ® ë tØnh  kh¸c th× c¸c vô    ¹m  µnh  Ýnh  Ò           viph h ch v h¶iquan  îtthÈm  Òn  ö  ¹tb ¾t  v  quy x ph   gi÷ t¹  a   µn   i ®Þ b tØnh  µo  Ï chuyÓn  n   ñ   Þch  û   n s  ®Õ Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  n¬i®ã     Õt ®Þnh  ö  ¹t.   ra quy   x ph e.  È m   Th quyÒn  ö  ¹ttheo  Ët  Õ   ña  ôc  ëng  ôc  x ph   Lu thu c C tr C H¶i quan  tØnh  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ña    Ët thuÕ  µ      ®Þ c c¸cLu   v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    h  thi hµnh    Ët thuÕ. §èivíisè  Õ  c¸c Lu         thu gian  Ën    íimøc     l ëd   truycøu tr¸chnhiÖm     h×nh  ù  îc quy  nh  ¹  Òu  s®  ®Þ ti§i 161  é   ËtH×nh  ù  ×  ôc  ëng  ôc    B lu   s th C tr C H¶i quan tØnh  îc ph¹ttiÒn  n   lÇn  è  Õ  ®    ®Õ 5  s thu gian  Ën,nhng  èi®a     ¹t1  l  t   khiph   lÇn  Õ  thu gian lËn ph¶idíi tr Öu ®ång; khiph¹t5  Çn  Õ        50  i         l thu gian lËn ph¶idíi       250  iÖu®ång. tr   §èivíinh÷ng  êng  îp cã     tr h   møc  ¹tvîtquy  nh  ph     ®Þ nªu    ×  ôc  ëng  trªnth C tr Côc    H¶i quan  tØnh chØ    Õt ®Þnh  ö  ¹ttheo quy  nh  ña  Ët thuÕ  ra quy   x ph     ®Þ c Lu   khicã    Õn  ña  Ön  Ó m     ©n  ©n  ïng cÊp.   ý ki c Vi Ki s¸tnh d c  IV. h ù c  hi Ö n  c¸c  Ö n  p h¸p n g¨n c h Æ n  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v µ  ® ¶ m    T bi b ¶ o  vi Ö c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h
 13. 13 1. Khi ¸p dông  Ön       bi ph¸p  ¹m  ÷ ngêitheo  ñ tôc hµnh  Ýnh  t gi     th     ch ph¶itu©    thñ c¸cnguyªn t¾c       sau  y: ®© a. ChØ   ÷ng  êi cã  Èm   Òn    nh ng   th quy quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ ti §i 19  ®Þ míi® îct¹m  ÷ngêitheo thñ tôchµnh  Ýnh.     gi         ch b. Khi t¹m  ÷ ngêi ph¶icã  Õt  nh     gi       quy ®Þ b»ng  b¶n  µ  v¨n  v ph¶igiao      cho ngêibÞ  ¹m  ÷m ét      t gi   v¨n b¶n. c. ChØ   ¹m  ÷ ngêi theo  ñ  ôc hµnh  Ýnh    t gi     th t   ch trong  êng  îp  Çn    tr hc thu thËp,x¸c minh  ÷ng  ×nh  Õtquan  äng ®Ó   µm    ra quyÕt  nh  ö     nh t ti   tr   l c¨n cø    ®Þ x ph¹thµnh  Ýnh    ch hoÆc     ®Ó ng¨n chÆn,  nh  ®× chØ  ngay  ÷ng    ¹m  µnh  nh viph h chÝnh. 2.T¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.   gi      ti     h ch a.    dông  Ön  Khi ¸p  bi ph¸p  ng¨n chÆn   ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    t gi   v  ti vi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch ph¶i tu©n    theo quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 20  NghÞ   nh:  ®Þ trong m ét    µng  ã  µng    l« h ch ho¸,vËt phÈ m   µ tang  Ët viph¹m  µ  µng     l  v    vh ho¸,   vËtphÈ m     kh«ng ph¶ilµtang vËtviph¹m  × chØ  îcgi÷hµng    ËtphÈ m           th   ®   ho¸,v   lµtang vËt viph¹m. Trêng  îp cha    nh  îccã    ¹m           h  x¸c®Þ ®   viph x¶y    ra hay kh«ng,  th×  chØ  u  É u   lm tang  Ët.§èi víitang  Ët lµ ngo¹ihèi cña  µnh  v      v       h kh¸ch  Êt xu   c¶nh,nhËp    c¶nh,chØ  ¹m  ÷ sè  ¹ihèivîttiªuchuÈn    t gi   ngo         theo quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam.  èivíitang  Ët lµ nguyªn liÖu s¶n  Êt hµng  h Nh n     §   v        xu   gia  c«ng, nguyªn  Öu    li s¶n  Êt  µng  Êt  Èu,  µng  ãp  èn  u    li   xu h xu kh h g v ®Ç t ªn doanh, hµng  Ëp  Èu    nh kh theo  ån  èn  ngu v ODA   îc miÔn  Õ, hµnh  öikho  ®  thu   g  ngo¹iquan,m µ   ã      c trong giÊy phÐp, hîp ®ång  × chØ u  É u,         th   lm cho    ãng  gi¶iph hµng  µ  cÇu    i t ng nµy  ã    v yªu  c¸c ®è  î   c v¨n b¶n  cam   Õt  ùc hiÖn  Õt  nh   k th   quy ®Þ xö  ¹tsau  µy. ph   n Tæ   chøc, c¸ nh©n  Õu      n kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó quy  nh  Ò   dông  ®Þ v ¸p  biÖn ph¸p  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m,  ©y  Öth¹ivËt chÊt cho  t gi   v  ti vi ph g thi         chñ  hµng  ×  ôc  ëng      th C tr H¶i quan  tØnh  hoÆc   ñ  ëng  n  Þ  µ cÊp    Th tr ®¬ v l   trªn cña  êi ra  ng   quyÕt  nh   ¹m  ÷ hoÆc   êi ® îc uû  ®Þ t gi   ng     quyÒn  éc  ¬  thu c quan  Tæng   ôc    c H¶i quan  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     Õt  åith ng  Öth¹ivËt   gi¶iquy b   ê thi       chÊt theo    quy  nh  ¹ §iÒu          NghÞ   nh  ®Þ ti  7, 8, 9, 10,11  ®Þ 47/CP  µy  ng 3/5/1997  quy  nh  Ò   åi th ng  Öth¹icho  ®Þ v b   ê thi     c«ng chøc, viªnchøc  µ   íc,ngêi cã     Nh n     thÈm  Òn  ña  ¬  quy c c quan  Õn  µnh  è tông  ©y    ti h t  g ra.Sau  ,    nh  ®ã x¸c ®Þ møc   båith ng  Öth¹ido    ©n, ngêicã  Èm  Òn  ¹m  ÷ g©y      ê thi     c¸ nh     th quy t gi   ra,theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu              NghÞ   nh  t i 12,13,14,15,16,17,18  ®Þ 47/CP. b. Nh÷ng  êicã  Èm  Òn  ¹m  ÷ ngêitheo  ñ tôc hµnh  Ýnh  ×   ng   th quy t gi     th     ch th   cã  Òn  ¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  quy t gi      ti     theo thñ tôchµnh  Ýnh.     ch c.§éitr ng  éic«ng       ë §   t¸cnghiÖp  ô  v chØ  îct¹m  ÷tang  Ët,ph¬ng  Ön ®   gi   v  ti   viph¹m  µnh  Ýnh    h ch trong tr ng  îp  ¹m    ê h ph ph¸p  qu¶  tang,m µ   Õu    n kh«ng    ¸p dông  Ön  bi ph¸p  ¹m  ÷ th×  t gi   tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Ï bÞ  v  ti viph h ch s  tÈu    ¸nh        Êu  Õt.Nh ng  t¸n,® tr¸o®Ó xo¸ d v  trong thêih¹n  giê kÓ   õ khit¹m     24    t     gi÷,ngêi ra  Õt  nh      quy ®Þ ph¶i b¸o    c¸o  ñ  ëng  ùc tiÕp  Th tr tr   theo quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  NghÞ   nh  µ  19  ®Þ v ph¶i® îcsù  ng        ®å ý b»ng    v¨n b¶n. d.§ Ó   ¶m    ® b¶o  Öc  vi ng¨n chÆn   µnh  Ýnh  Þp  êi  ã  Öu    h ch k th , hi qu¶,Côc  c   tr ng  ôc    ëC H¶i quan tØnh trong tõng  êng  îp  ô  Ó  îc uû  Òn    tr h c th ®   quy cho  ­ Tr ëng  phßng  Òu    èng  §i tra ch bu«n  Ëu  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  l t gi   v  ti vi ph hµnh  Ýnh.Ng êiuû  Òn  µ  êi® îcuû  Òn  ch     quy v ng     quy ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   Ò     v quyÕt ®Þnh  ña  × nh.   cm
 14. 14 3.Kh¸m  êitheo thñ tôchµnh  Ýnh.   ng       ch a. ThÈ m   Òn  µ  ×nh tù kh¸m  êitheo  ñ tôchµnh  Ýnh    quy v tr     ng   th     ch ph¶i® îc    tu©n  ñ c¸c®iÒu  Ön  th     ki quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh. ®Þ t  i 21  ®Þ b. Nh ©n         viªnH¶i quan  ang    µnh  ® thih c«ng  ô  îcphÐp  v®  kh¸m  êitheo ng     thñ  ôc  µnh  Ýnh. Tríc khi kh¸m,  ¾t  éc  th ch      b bu ph¶i cho  êi bÞ     ng   kh¸m  xem   chøng  minh      thH¶i quan;ph¶ichÞu      tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   Õt  nh     tr       quy ®Þ cña  × nh  µ  m v ph¶ib¸o c¸o ngay      cho  ñ  ëng  n  Þ  ô  Th tr ®¬ v ph tr¸chtrùctiÕp.    4.Kh¸m  ¬ng  Ön vËn      Ëttheo thñ tôchµnh  Ýnh.   ph ti   t¶i ®å v   ,     ch a. Nh ©n       viªn H¶i quan  ang    µnh  ® thih c«ng  ô  ã  Òn  v c quy kh¸m  ¬ng  ph tiÖn vËn      Ëttheo  ñ tôchµnh  Ýnh,trõtr ng  îp ph¬ng  Ön vËn      t¶i ®å v   , th     ch    ê h   ti   t¶i lµtµu biÓn,m¸y       bay,tµu ho¶  ña  ÖtNam   µ  ícngoµivËn     c Vi   vn    chuyÓn      trªnc¸c tuyÕn  êng  èc  Õ  ×  ® qu t th ph¶icã  Õt  nh  ña  ëng      quy ®Þ c Tr H¶i quan  öa  Èu  c kh hoÆc   Êp ¬ng  ¬ng  ëlªn. ct ® tr   b. ViÖc    kh¸m  ¬ng  Ön vËn  ,   Ët cña    i t ng ® îchëng  ®∙i ph ti   t¶i ®å v     c¸c®è  î     u    miÔn  õngo¹igiao,miÔn  õl∙nhsù  tr       tr     ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  ña  Òu  c   th     ®Þ c §i í   quèc  Õ  µ   Öt Nam   ∙  ý  Õt  t m Vi   ® k k hoÆc   tham    µ   gia m ph¶icã  Õt  nh  ña    quy ®Þ c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan. Khi cã  ¬  ë  ¼ng  nh  µnh  ýcña  êi® îchëng  Òn  ®∙imiÔn    c s kh ®Þ h l  ng     quy u    trõngo¹igiao,miÔn  õl∙nhsù  Êt c¶nh, nhËp        tr     xu     c¶nh chøa  ng  ÷ng    ®ù nh ®å vËt kh«ng  îchëng  ®∙i,hoÆc     ®  u    chøa  Êp  ÷ng    Ët thuéc lo¹  µ   íc ch nh ®å v    i Nh n   ViÖt Nam   Ê m   Êt  Èu,  Ëp  Èu  c xu kh nh kh hoÆc   kh«ng  ©n  ñ  tu th c¸c  Õ     ch ®é kiÓm  Þch  ña  ÖtNam,  × viÖc  d c Vi   th   kh¸m  Ðt thùc hiÖn  x    theo  Õt ®Þnh  ña  quy   c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶iquan,tr cm Æt       í  viªnchøc  ¹igiao hoÆc   êi ngo     ng   ® îcuû  Òn  idiÖn    quy ®¹   cho  ä. h 5.Kh¸m  ¬icÊtgiÊu    n    tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.    ti     h ch Khi xÐt  Êy  Çn    th c kh¸m  ¬i cÊt giÊu  n    tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  v  ti viph h chÝnh  trong khu  ùc  Óm         v ki so¸th¶iquan  ×  ¬  th c quan   H¶i quan ph¶iphèihîp      víic¸c c¬      quan  ã  Èm  Òn    ùc hiÖn  Öc  c th quy ®Ó th   vi kh¸m  Ðt  x theo  quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.ViÖc    i 44  l x l    h ch   kh¸m  Ðt ngoµikhu  ùc  x    v kiÓm       so¸th¶iquan, c¬    quan   H¶i quan ph¶iphèihîp víic¸c c¬            quan  ã  Èm   c th quyÒn  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   V. T h ñ  t ô c x ö   h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  v µ  th ù c hi Ö n  q u y Õ t ® Þ n h   ö  p x p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h c 1. Khi xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n  H¶i quan  b»ng  ×nh  h thøc c¶nh c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  n   ph   ®Õ 20.000  ng  ×  ®å th kh«ng ph¶ilËp biªnb¶n    ¹m  µ     Õt ®Þnh  ö  ¹tt¹ chç.     viph m ra quy   x ph     i 2.Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ã  Ó    µy  ã  Öu  ùc   ®Þ x ph     h ch c th ghing c hi l   (nh tr ng  îp  ö  ¹t®èi  íingêi níc ngoµi v ¾ng  Æt;  ÷ng  êng  îp  ×    ê h x ph   v       m nh tr hv ®iÒu  Ön  êigian,kh«ng  ki th     gian hoÆc   ÷ng  ýdo    nh l   kh¸ckh«ng  Ó  ùc hiÖn    th th   ® îc®Çy    éidung  Õt  nh    ®ñ n   quy ®Þ trong thêigian 5  µy  Ó   õ ngµy  Ën  ­      ng k t   nh ® îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t)     x ph . 3.Nh÷ng  êng  îp ¸p dông  ×nh    tr h    h thøc ph¹ttiÒn hoÆc   ¹ttiÒn kÌm  Þch       ph     t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µ     êih¹n  Êp  µnh  Õt  nh  ö    v  ti viph m qu¸ th   ch h quy ®Þ x
 15. 15 ph¹t, ¬ng  ù  è  ×nh   ® sct kh«ng  ùc hiÖn  Õt  nh  ö  ¹tth× ph¶itæ  th   quy ®Þ x ph       chøc  viÖc  ìng chÕ. c  C¨n  vµo  iÓ m     cø  ® c, kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  3  30  l x l    ch chÝnh,Côc  ëng  ôc      tr C H¶i quan  Êp c tØnh  îc¸p dông  ×nh  ®    h thøc cìng chÕ         thi hµnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tb»ng  Ön  quy   x ph   bi ph¸p ®×nh    chØ  µm  ñ tôch¶iquan  i  l th       ®è víihµnh    ho¸,vËt phÈ m   Êt khÈu, nhËp  Èu  µ     xu     kh v chØ  ùc hiÖn  Ön  th   bi ph¸p  nµy sau    ∙  èihîp víi   ¬  khi® ph       c quan  c¸c quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µ   ®Þ ti  30  ®Þ m kh«ng  ùc hiÖn  îcc¸cbiÖn  th   ®   ph¸p cìng chÕ       kh¸c. VI. Gi¶i q u y Õ t khi Õ u  n ¹i   Khi nhËn  îc hå  ¬    Õt  Õu  ¹i    ®   s gi¶iquy khi n , ph¶ic¨n  vµo    Òu      cø  c¸c §i 30, 31,32,36,39,43,46  ña  Ët KhiÕu  ¹i  è c¸o,NghÞ   nh  è            c Lu   n ,    t ®Þ s 67/1999/N§­ CP   µy  ng 7/8/1999 vµ    Òu    NghÞ   nh      c¸c§i 31,32  ®Þ ®Ó xem   Ðt viÖc  Õu  ¹i x  khi n   vÒ   êih¹n,thêihiÖu, thÈm   Òn    Õt  Õu  ¹ivµ    éi dung  ã  th        quy gi¶iquy khi n   c¸c n   c li   ªnquan    Õt ®Þnh  ô lýhay  ®Ó quy   th     kh«ng  ô lý. th   1.ThÈ m   Òn    Õt khiÕu  ¹i   quy gi¶iquy   n: Ng êicã  Èm  Òn    Õt  nh  ö  ¹thoÆc   Õt  nh    ông    th quy ra quy ®Þ x ph   quy ®Þ ¸p d c¸c biÖn    ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  µnh  Ýnh  Ò   h¶i quan  ã  viph h ch v   c tr¸chnhiÖ m     gi¶i   Õt khiÕu  ¹ilÇn  nhÊt. quy   n   thø  §èivíiquyÕt  nh  ö  ¹tcña  éitr ng  éic«ng       ®Þ x ph   §  ë §   t¸cnghiÖp  ô  ×  ­ v th Tr ëng  phßng  nghiÖp  ô, Trëng    v  H¶i quan  ña  Èu    Õt  Õu  ¹ilÇn    c kh gi¶iquy khi n   2. §èi víic¸c quyÕt  nh  ö  ¹tcña  ëng         ®Þ x ph   Tr H¶i quan  öa  Èu, §éi tr ng  éi c kh     ë §   KiÓ m     so¸tH¶i  quan, Trëng    phßng nghiÖp  ô  ¬ikh«ng  µnh  Ëp  éi)th×  v (n   th l§  thÈm   quyÒn     gi¶iquyÕt  Õu  ¹i lÇn  lµ Côc  ëng  ôc  khi n   2    tr C H¶i quan tØnh  hoÆc   ôc  ëng  ôc  Òu    èng  C tr C §i trach bu«n  Ëu  Õu  µ quyÕt  nh  ña  éi l (n l   ®Þ c §  KiÓ m     éc Côc  Òu    èng  so¸tthu   §i trach bu«n  Ëu). l §èi víic¸c quyÕt  nh  ö  ¹tcña  ôc  ëng  ôc         ®Þ x ph   C tr C H¶i quan tØnh, Chñ    tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  × thÈm  Òn    Õt khiÕu  ¹ilÇn  hai th   quy gi¶iquy   n   thø    lµTæng  ôc  ëng    c tr Tæng  ôc    c H¶i quan. Nh÷ng  êng  îp ®∙  ã  Õt  nh    Õt  Õu  ¹icña  tr h   c quy ®Þ gi¶iquy khi n   Tæng   ôc  c tr ng  ë Tæng  ôc    c H¶i quan  µ   m cßn  Õu  ¹ith× thuéc thÈm  Òn    Õt  khi n       quy gi¶iquy cña Tæng Thanh    µ   íc. traNh n Quy Õt  nh    Õt  Õu  ¹ivÒ   ö  ¹ttheo  Ët thuÕ  µ   ®Þ gi¶iquy khi n   x ph   Lu   m Tæng   côc  ëng  tr Tæng   ôc  c H¶i  quan  ∙    Õt, nhng  ® gi¶iquy   cßn  Õu  ¹ith×  éc khi n   thu   thÈm  Òn    Õt cña  é  ëng  é  µichÝnh. quy gi¶i quy   B tr BT  2.Thêih¹n      th«ng    Ën  îc®¬n  µ  êih¹n gi¶i b¸o nh ®   v th       Õt khiÕu  ¹i quy   n: a. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îcv¨n b¶n  Õu  ¹i, êi   th   10    t  nh ®     khi n   ng   gi¶iquyÕt  Õu  ¹iph¶ithô lý®Ó     Õt  µ    khi n        gi¶iquy v th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n    cho ngêikhiÕu  ¹ibiÕt;tr ng  îp kh«ng  ô lýgi¶iquyÕt    n   ê h   th       ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  µ  râ lýdo. v nªu      b. Thêi h¹n    Õt  Õu  ¹ilÇn  cña    Êp      gi¶iquy khi n   1  c¸c c H¶i quan  ã  Èm   c th quyÒn    Õt  êi gi¶iquyÕt  Õu  ¹i)kh«ng  îcqu¸ 30  µy  õ ngµy  gi¶iquy (ng     khi n   ®     ng t   thô lý®Ó     Õt  µy  µo    ô lývµ     gi¶iquy (ng v sæ th     th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  cho  êi ng   khiÕu  ¹i)  èi víivô  Öc  n .     vi phøc  ¹p th×  êih¹n    Õt  Õu  ¹icã  Ó  § t  th   gi¶iquy khi n   th
 16. 16 kÐo  µih¬n,nhng  d    kh«ng    ngµy  Ó   õ ngµy  ô lý.   ïng s©u, vïng xa, qu¸ 45  k t  th     v   ë      ®i  ¹ khã  li  kh¨n  ×  êih¹n    Õt  Õu  ¹ilÇn  u   th th   gi¶iquy khi n   ®Ç kh«ng    ngµy  qu¸ 45  kÓ   õngµy  ô lý; i víi ô  Öc  t  th         vi phøc  ¹pth× thêih¹n    Õt  Õu  ¹icã  ®è v t       gi¶iquy khi n   thÓ  îc kÐo  µi h¬n  ng  ®  d  nh kh«ng qu¸  ngµy  Ó   õ  µy  ô  ý ®Ó     60  k t ng th l   gi¶i quyÕt. Trong    ×nh gi¶iquyÕt  Õu  ¹i  Õu  Ðt thÊy  Öc    µnh  Õt  qu¸ tr     khi n , n x  vi thih quy ®Þnh   ö  ¹t bÞ   Õu  ¹isÏ g©y  Ëu  x ph   khi n     h qu¶  ã  ¾c  ôc, th×  êi gi¶i kh kh ph   ng     quyÕt  Õu  ¹iph¶i ra  Õt  nh  khi n     quy ®Þ hoÆc   Õn  Þ   Êp  ã  Èm   Òn   ki ngh c c th quy t¹m  nh  ®× chØ    µnh  Õt ®Þnh  . thi h quy   ®ã Thêi h¹n  ¹m  nh    t ®× chØ kh«ng  îtqu¸  êigian  v  th   cßn  ¹ cña  êih¹n    li  th   gi¶i quyÕt  Õu  ¹i. khi n   Quy Õt  nh  ¹m  nh  ®Þ t ®× chØ  ph¶igöicho  êikhiÕu  ¹i, êi    ng   n  ng   cã  Òn,  î Ých  ªnquan. Khi xÐt  Êtlýdo  ¹m  nh  quy l  i li      th     t ®× chØ  kh«ng cßn  ×  th ph¶ihuû  á    b ngay  Õt ®Þnh  ¹m  nh  quy   t ®× chØ  . ®ã c. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc khiÕu  ¹ithuéc  Èm     th   10  k t  nh ®  n  th quyÒn    Õt  Õu  ¹icña  ×nh,  êigi¶iquyÕt  Õu  ¹ilÇn  vµ    gi¶iquy khi n   m ng     khi n   2  c¸c lÇn  Õp  ti theo  ph¶ithô  ý®Ó     Õt  µ    l  gi¶iquy v th«ng b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  êi ng   khiÕu  ¹ibiÕt. n    Thêi h¹n    Õt  Õu  ¹ilÇn  vµ    Çn  Õp    gi¶iquy khi n   2  c¸c l ti theo  ña  êi gi¶i c ng     quyÕt  Õu  ¹ikh«ng  îcqu¸ 45  µy  Ó   õ ngµy  ô lý®Ó     Õt.§èi khi n   ®     ng k t   th     gi¶iquy     víi   ô  Öc    v vi phøc  ¹p,thêih¹n  c¸c t     nªu    ã  Ó  Ðo  µih¬n  ng  trªnc th k d   nh kh«ng  îc ®  qu¸ 60  µy;ë  ÷ng  ïng s©u, vïng xa,®i  ¹ khã    ng   nh v        l  i kh¨n th× thêih¹n    Õt       gi¶i quy   khiÕu  ¹ilÇn  vµ    Çn  Õp theo  n   2  c¸cl ti   kh«ng    ngµy,kÓ   õ ngµy  ô lý®Ó   qu¸ 60    t  th     gi¶i   Õt;®èi víi ÷ng  ô  Öc  quy       nh v vi phøc  ¹pth× thêih¹n nµy  ã  Ó  Ðo  µinh­ t        c th k d   ng kh«ng  îcqu¸ 70  µy  Ó   õngµy  ô lýgi¶i ®     ng k t   th       Õt. quy 3.Néi dung  Õt ®Þnh    Õt khiÕu  ¹i    quy   gi¶iquy   n: Khi gi¶iquyÕt  Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh, ngêi    khi n   ®Þ x ph     h ch     gi¶iquyÕt  Õu  ¹iph¶ic¨n cø  µo  Òu  (gi¶i   khi n       v §i 38    Õt  Õu  ¹ilÇn  u), quy khi n   ®Ç   §iÒu  (gi¶i 45    Õt  Õu  ¹ilÇn  vµ    Çn  Õp  quy khi n   2  c¸c l ti theo)LuËt KhiÕu  ¹i  è     n,  t c¸o vµ  É u   n   m Ê chØ  HC17      Õt ®Þnh    Õt khiÕu  ¹i. ®Ó ra quy   gi¶iquy   n Trêng  îp ngêikhiÕu  ¹ikh«ng  ng    íi h    n  ®å ý v   Õt  nh    Õt  Õu  quy ®Þ gi¶iquy khi n¹ilÇn  u   × cã  Òn  Õu  ¹i®Õ n   Êp    ùctiÕp cña  êira quyÕt   ®Ç th   quy khi n   c trªntr     ng       ®Þnh  ö  ¹thoÆc   ëikiÖn  ô    µnh  Ýnh  ¹ Toµ    x ph   kh   v ¸n h ch t  i ¸n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C¸c  ô  Õu  ¹ivµ    Õt  Õu  ¹ido  ôc  v khi n   gi¶iquy khi n   C H¶i quan tØnh, Côc    §iÒu    èng  tra ch bu«n  Ëu  ô  ý gi¶iquyÕt  l th l     theo  Èm   Òn,  nh  ú  th quy ®Þ k ph¶i   b¸o c¸o vÒ       Tæng  ôc    c H¶iquan  theo m É u     quy  nh. ®Þ VII. æ  ch øc  th ù c hi Ö n  t 1. Vô    Ph¸p  Õ   ch Tæng  ôc    c H¶i quan  ã  c tr¸chnhiÖm   chøc  èihîp víi   tæ  ph       c¸c Vô,  ôc  ªnquan  éc    C li   thu Tæng   ôc  c H¶i  quan, thùc  Ön  óc    Õt    hi ph tra quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     x ph     h ch v h¶i quan  µ  Óm     Öc  ©n  v ki travi tu theo  ph¸p  Ët trong  lu   qu¸  ×nh  ùc  Ön  ö  ¹t vµ    tr th hi x ph   gi¶iquyÕt  Õu  ¹iquyÕt  khi n   ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong ngµnh      H¶i quan  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.  
 17. 17 2. Côc  ëng  ôc    tr C H¶i quan tØnh  chøc  Óm     Öc  ùc  Ön  éi tæ  ki tra vi th hi n   dung, nguyªn  ¾c, tr×nh  ù  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    n   Þ   éc    t  t x ph     h ch c¸c ®¬ v thu quyÒn  theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  l x l    h ch v B¶n   quy ®Þnh  Ò   ×nh  ù xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  v tr t   ph     h ch trong  µnh  ng H¶i  quan      ­ ban hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 97/TCHQ­PC   µy  ng 5/8/1996  µ v C«ng  sè  v¨n  2505/TCHQ­PC   µy  ng 6/8/1996 híng dÉn    µnh  Õt ®Þnh      thih quy   trªn. T¹ic¸c ®¬n  Þ  öa  Èu, §éiKiÓ m     ùcthuéc  ôc       v c kh     so¸ttr   C H¶i quan tØnh,   Phßng  nghiÖp  ô,ph¶icö    é  v    c¸n b chuyªn theo  âi,híng dÉn  Óm    Öc  ö    d    ki travi x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña    éinghiÖp  ô;gi¶i    h ch c c¸c§   v     Õt kÞp  êic¸ckhiÕu  quy   th     n¹ivÒ   Ön    bi ph¸p  ng¨n chÆn   µnh  Ýnh  µ  h ch v quyÕt  nh   ö  ¹t vi ph¹m  ®Þ x ph     hµnh  Ýnh  ch theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µ  íng  Én  ¹  ®Þ vh d tiTh«ng   t nµy. 3. §èivíinh÷ng  ô    ¹m  µnh  Ýnh       v viph h ch hoÆc   Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  khi n   ®Þ x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ã  Òu  ×nh  Õtphøc  ¹p,Héi  ng   Ên  ö  ý    h ch c nhi t ti   t  ®å tv x l   c¸c cÊp  ã    c tr¸chnhiÖ m     nghiªncøu, xem   Ðt    Õn  Þ      x ®Ó ki ngh Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc    c H¶i quan, Côc  ëng  ôc      tr C H¶i quan tØnh  quyÕt  nh  îc kÞp  ra  ®Þ ®  thêi  ng  n. ,®ó ®¾ 4. Nh÷ng    é    c¸n b theo  âi,híng dÉn  ùc hiÖn  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  d    th   vi x ph     h chÝnh  ph¶i® îc lùa chän  õ c¸c c¸n  é, nh©n    ∙  îc rÌnluyÖn  èt,     t    b   viªn® ®     t  trung  thùc,am   Óu    hi ph¸p luËtvµ      nghiÖp  ô. v 5. ViÖc    ép  Òn  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ùc hiÖn    thu n ti ph     h ch th   theo  íng dÉn  h  cña  é   µi chÝnh. Côc  ëng  ôc  Ó m     thuÕ  Êt nhËp  Èu  BT    tr C Ki trathu  xu   kh Tæng   côc    H¶i quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   Óm     íng  Én  ô  Ó  Õ       ki tra,h d c th ch ®é thu  ép  n theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 6. Nh÷ng  bé, nh©n        c¸n    viªnH¶i quan  ã  Èm   Òn  ö  ¹thoÆc     c th quy x ph   ¸p dông  Ön  bi ph¸p  ng¨n chÆn   µnh  Ýnh  h ch hoÆc   îc giao  Öm   ô  µm  ®  nhi v l c«ng  t¸cxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò       ph     h ch v h¶iquan, n Õu  ã  µnh      ¹m    ch viviph nguyªn  t¾c,tr×nh tùxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh        ph     h ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt,    hoÆc   thiÕu    Çn  tinh th tr¸ch nhiÖ m     hay  s¸ch  Ôu, vô  î th×  ú  nhi   l i   tu theo  møc       ®é vi ph¹m  ÏbÞ   ö  ýnghiªm  ¾c  s   x l  kh theo ph¸p  Ët;n Õu  ©y  Öth¹ivÒ   Ët chÊt lu   g thi     v     cho    ©n, tæ  c¸nh   chøc  × ph¶ibåith ng  th       ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý,thay thÕ  15  k t  k    Th«ng   sè  t 05/1999/TT­TCHQ   µy  ng 26/7/1999  µ    v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Tæng   côc    H¶i quan ban  µnh  íc®©y    íi h tr   tr¸v   i Th«ng   µy. tn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2