intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 08/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

305
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi một số Danh mục hoá chất xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001-2005 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2001/TT-BCN ngày 26/1/2001 của Bộ Công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  é   n g   g hi Ö p  S è  08/2001/TT­B C N  n g µ y14 th¸ng 9 n¨ m  2001 B c« n S ö a  ® æ i    ét sè D a n h  m ô c  h o¸ c h Êt  u Êt kh È u,  h Ë p  kh È u  thêi k ú  m x n   2001­2005 b a n  h µ n h  kÌ m  theo T h « n g  t  sè 01/2001/TT­B C N   n g µ y 26/4/2001 c ña B é  C « n g   g hi Ö p   n  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  74/CP  ngµy  th¸ng 11  01    n¨m 1995 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh   chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  C«ng   bé  Bé  nghiÖp;     C¨n  kho¶n  §iÒu    cø  3  3,QuyÕt  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng  04  4 n¨m 2001  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n    vÒ  lýxuÊt khÈu,nhËp      khÈu  hµng  ho¸ thêikú      2001­ 2005;     §Ó tiÖn lîtrong vÞªc       i   tracøu      c«ng  tªngäivµ  thøc c¸c lo¹      i hãa  chÊt,Bé     C«ng nghiÖp híng dÉn    söa  æi  ® mét  Danh  sè  môc    ho¸ chÊt xuÊt khÈu,nhËp        khÈu    2001­ thêikú  2005  (®îcxÕp    theo vÇn  ABC) ban hµnh kÌm  theo Th«ng   t sè  01/2001/TT­ BCN  ngµy 26/4/2001,nh    sau: 1. Danh    môc hãa chÊt ®éc      h¹icÊm  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu (Phôc    lôcsè  1/ S§)    thay thÕ    cho Danh môc hãa chÊt ®éc      h¹icÊm  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  (Phô    1); lôcsè  2. Danh    môc  hãa chÊt ®éc    s¶n    h¹ivµ  phÈm   hãa  cã  chÊt ®éc      h¹ixuÊt  khÈu, nhËp    khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn (Phô    2/ S§)  lôc sè    thay thÕ cho Danh môc  hãa chÊt ®éc    s¶n    h¹ivµ  phÈm   ho¸ chÊt ®éc    cã      h¹ixuÊt khÈu, nhËp      khÈu cã  ®iÒu kiÖn  (Phô    2); lôcsè  3.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
  2. 2 P h ô  lôc s è 1/S§ D a n h  m ô c  h o¸ c h Êt ® é c  h¹i Ê m  x u Êt k h È u,   c n h Ë p  k h È u (Ban hµnh  kÌm theo Th«ng   14/2001/TT­   tsè  BCN ngµy  th¸ng9  14    n¨m 2001 cña  tr Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp) A. N h ã m  h o¸ c h Êt cã tÝnh ® é c  h¹i ¹ n h:  m STT Tªn    ho¸ chÊt C«ng  thøc 1 24,5 T    (Brochtox, Decamine) 2 Aldrin(Aldrex,    Aldri . . te . ) C 12H 8Cl6 3 Acidcyanic     HCN 4 BHC   indane) (l C 6H 6Cl6 5 Captan C 9H 8O 2NSCl3 6 Captofol 7 Chlordane C 10H 6Cl8 8 DDT  (dichlorodiphenyl r ch roethane) t i lo 9 Dieldrin C 12H 8Cl6O 10 Endrin C 12H 8OCl6 11 Ethylparathion   12 Heptachlor C 10H 7Cl7 13 Hexachlorobenzene C 6Cl6 14 Isobenzene 15 Isodrin 16 Methamidophos CH 3OCH 3SPONH 2 17 Methylparathion   18 Mirex 19 Monocrotophos C 2H 14NO 5P 20 Phosphamidon C 10H 19NO 5P 21 Polychlorinated 22 Strobane  23 Toxaphene C 10H 10Cl8
  3. 3 B. N h ã m  h o¸ c h Êt  Ê m   c kinh d o a n h,  ö  d ô n g  theo  s C « n g  íc v Ò  v ò  kh Ý  h o¸  äc: h TT Tªn    ho¸ chÊt A B 1 2,2­Diphenyl­2­ hydroxyacet        ic acid,(76­ 7)*   93­ 2 Alkyl (Me,Et,n­ hoÆc   Pr)phosphonyldi l ides     Pr  i­   f uor 3 Amiton:O,O­Diethyl     S­[2­ (diethylamino)ethyl    ] phosphorothio te (78­ 5)*  la , 53­     vµ    c¸cmuèi alkylat     hoÆc   protonatt  ¬ng  øng. 4 BZ:  Quinucl iny benzilate, 3­ id   l  (6581­ 2)* 06­ 5 Chlorosarin:   O­lsopropyl  methylphosphonochlor idate,  (1445­ 7)* 76­ 6 Chloropicr  in Trichloroni romethane,(76­ 2)* : t   06­ 7 Chlorosoman:O­Pinacolyl     methylphosphonochlor idate, (7040­ 5)* 57­ 8 Dialkyl (Me,Et,n­ hoÆc   Pr)N,N­     Pr  i­   dialkyl   (Me,Et,n­ hoÆc   Pr)­phosphoramidates     Pr  i­    9 Lewisi  tes Lewisi     chlorovinyld loroars   tes1:2­ ich ine, (541­ 3)* 25­ Lewisi     tes2:Bis(2­ chlorovinyl loroars   )ch ine, (40334­ 8)* 69­ Lewisi     tes3:Tris(2­ chlorovinyl ine, )ars   (40334­ 1)* 70­ 10 Methylphosphonyldichlor     ide, (676­ 1)* 97­ Dimethylmethylphosphonate,(756­ 6)*     79­ 11 N, N­Dialkyl  (Me,Et.n­ hoÆc   Pr)aminoethane           Pr  i­   ­2­ ols vµ    c¸cmuèi protonatt    ¬ng  øng. 12 N, N­Dialkyl  (Me,Et,n­ hoÆc   Pr)aminoethane 2­     Pr  i­   ­ thio  ls vµ c¸cmuèi protonatt        ¬ng  øng 13 N.N­ Dialkyl (Me,Et,n­ hoÆc   Pr)phosphoramidicdihal     Pr  i­     ides 14 Nitrogen mustards:   HN1:  Bis(2­ chloroethyl ethylamine,(538­ 8)* )     07­ HN2:  Bis(2­ chloroethyl methylamine,(51­ 2)* )     75­ HN3:  Tris(2­ chloroethy)amine,(555­ 1)*   77­ 15 ≤  O­Alkyl hoÆc   C10, gåm   cycloalky    (H    c¶  l S­2­ ) dialky  l (Me,Et,n­ hoÆc   Pr)       Pr  i­  ­aminoethyl  alkyl  (Me,Et,n­ hoÆc   Pr)phosphonothio tes     Pr  i­   la   vµ    c¸cmuèi alkylathoÆc         protonatt  ¬ng  øng. 16 O­Alkyl hoÆc   C10   (H  ≤  gåm   cycloalky   c¶  lO­2­ ) dialky l (Me,Et,n­ hoÆc   Pr)­     Pr  i­  aminoethyl  alkyl   (Me,Et,n­ hoÆc   Pr)phosphonites     Pr  i­     c¸cmuèi alkylathoÆc   vµ         protonatt  ¬ng  øng 17 O­Alkyl ≤    C10, gåm   cycloalky   (   c¶  l alkyl )   (Me,Et,n­ hoÆc   Pr)phosphonofluor     Pr  i­   idates 18 O­Alkyl ≤    C10, gåm   cycloalky   (   c¶  l N,N­ ) dialky l (Me,Et,n­ hoÆc   Pr)phosphoramidocyanidates     Pr  i­   19 PFIB:1,1,3,3,3­ entafluoro­ (tr f uo   P 2­ i l romethyl) ­ 1 propene,(382­ 8)* ­ 21­ 20 Phosgene:Carbonyldichlor   44­     ide, (75­ 5)* A B 21 Pinacoly  lalcohol: Dimethylbutan­ ol,(464­ 3)*  3,3­  2­   07­ 22 Quinucl in3­   id ­ ol,(1619­ 7)*34­ 23 Ricin, (9009­ 3)* 86­
  4. 4 24 Saxitoxin,   (35523­ 8)* 89­ 25 Sulfurmustards:   2­Chloroethylchloromenthylsul i , f de (2625­ 5)*   76­ Mustardgas:Bis(2­       chloroethyl sulf     ) ide,(505­ 2)* 60­     chloroethyl io  Bis (2­ th )methane,(63869­ 6)*   13­ Sesquimustard:   Bis(2­ 1,2­   chloroethyl io  th ) ethane,(3563­ 8)*   36­ 1,3­     Bis(2­chloroethyl io n­ th ) propane,(63905­ 2)* ­   10­ 1,4­     Bis(2­chloroethyl io n­ th ) butane,(142868­ 7)* ­   93­ 1,5­     Bis(2­chloroethyl io n­ th ) pentane,(142868­ 8)* ­   94­ Bis(2­chloroethyl iomethyl)     th   ether,  (63918­ 1)* 90­ O­Mustard:Bis (2­chloroethyl ioethy         th l ether, )   (63918­ 8)* 89­ 26 ThiodiglycolBis (2­     hydroxyethyl) :   sulf   ide,(111­ 8)* 48­ Ghi chó       §¨ng  DÞch  tãm        :(*)lµsè  ký  vô  t¾tho¸ chÊt(CAS    No.).
  5. 5  P h ô  lôc s è 2/S§ D a n h  m ô c  h o¸ c h Êt ® é c  h¹i vµ s¶n p h È m  cã    h o¸  h Êt ® é c  h¹i c  xu Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  cã ®i Ò u  kiÖn (Ban  hµnh kÌm  theo Th«ng   08    tsè  /2001/TT­ BCN ngµy  th¸ng9  14    n¨m 2001 cña  tr Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp) A B C 1 Acetonit i e rl CH 3CN 2 Acidpechlor   ic HClO4 3 Acrolein CH 2=CHCHO 4 Arsenua  hydro AsH 3 5 Aldehyd  acetic CH 3CHO 6 Amiang  nguyªn liÖu   7 Amoniac NH 3 ;  4OH   NH 8 Anhydride arsenic (arsen tr ide vµ  arsen  2O 3,As2O 5 iox As   pentoxide) 9 Anhydridecarbonic   CO 2 10 Anhydridecromic   CrO 3 11 Aniline C 6H 5  2 NH 12 Antimoane Sb 13 Arsenium  c¸chîp chÊtcña  vµ        arsenium 14 Aceticacid     CH 3COOH 15 Acid chlohydric vµ  chlorua hydro (tÝnh  raHCl   chloruahydro) 16 Acidnitr c   i  (tÝnh ra N 2O 5)     HNO 3 17 Acidphosphoric   H 3PO 4 18 Acidpicr   ic C 6H 3O 7N 3 19 Acidsulfur   anhydridesulfur   icvµ    ic H 2SO 4 20 Barium  hîp chÊtdÔ     vµ      tan cña  Barium Ba; hîp chÊt dÔ   tan 21 Barium  oxide chøa    10%   2    SiO tùdo BaO 22 Benzene C 6H 6 23 Benzidine C 12H 12N 2 24 Bichromate ofpotask     K 2Cr2O 7 25 Bromine Br 26 Bromoform CHBr3 A B C 27 Bromo  ­methane CH 3Br 28 C¸c    hîp chÊtchøa    nhãm     dÉn  CN vµ  xuÊttõhydro       xyanua,HCN   29 Carbon  tetrachlor ide CCl4 30 Cadmium  hîp chÊt vµ    Cd 31 Carbon  oxide CO 32 Calcium  chlor   ide CaCl2 33 Ch×  hîp chÊtv«  cña  vµ      c¬  ch×  Pb 34 Chloroform CHCl3 35 Chlorine Cl2
  6. 6 36 Chlorobenzene C 6H 5Cl 37 1­ Chloronaphthalene     C 10H 7Cl 38 0­ chloro­ (2,5­ [2­ 1­ dichlorophenyl)vinyl ] 0­ ­ ]0­   ­ diethyl  phosphorothioate   49 Chloridemercuric   HgCl2 40 Chloroprene C 4H 5Cl 41 Copper chlor   ide CuCl   ;CuCl2 42 Dichlorobenzene C 6H 4Cl2 43 Diethyl  phosphite(762­ 9)*   04­ (C2H 5O)2HPO 44 Dimethylphosphite(868­ 9)*     85­ (CH3O)2HPO 45 Dimethylamine (CH3) NH 2 46 N,N   ­dimethyl formamide HCON(CH 3) 2 47 Dinitrobenzene C 6H 4(NO 2)2 48 Dinitrochlorbenzene C 6H 3(NO 2) Cl 2 49 Dinit to ro luene CH 3C 6H 3(NO 2)2 50 Dioxidechlor   ClO2 51 Ethyleneoxide   (CH2) O2 52 Ethyldiethanolamine(139­ 7)*   87­ C 2H 5N(CH 2CH 2OH) 2 53 Ethylchlor   ide C 2H 5Cl 54 Ethyleneglycol   CH 2OH­CH 2OH 55 Ethylmercuricphosphat     56 Fluorosi i   l ca kim  i   kh«ng  t lo¹ tan vµ    tan 57 Fluorinehydride   HF 58 Formaldehyde HCHO 59 Furfurol C 4H 3OCH O 60 Hçn    hîp tetravµ    pentan aphtal     inbËc cao 61 Hydrazinevµ    dÉn  chÊt H 2NNH 2 62 Isopropal ine C 15H 23N 3O 4 63 Isopropylni ra t t   3H 7NO 3 C 64 Ironoxide lÉn fluovµ            hîp chÊtmangan   FeO,  2O 3 Fe 65 Metaldehyde (CH3CHO)n 66 Methyldiethanolamine(105­ 9)*   59­ CH 3N(CH 2CH 2OH)2 67 Methylalcohol   CH 3OH A B C 68 Mercuric Hg 69 Mercuric­ ompound  c (HîpchÊtthñy ng©n)       70 Muèi cña    acidfluorhydr     ictÝnh    ra HF 71 n   ­Hexane C 6H 14 72 n­Butanol C 4H 9OH 73 Nicotine C 10H 14N 2 74 Nitrobenzene  C 6H 5NO 2 75 2­nitro­­ 1 hydroxybenzene­ arsonicacid 4­   76 Nitrogen dioxide   NO 2 77 Nitrotoluen CH 3C 6H 4NO 2 78 Nitr   idekim  i lo¹ 79 Nickeloxide   NiO 80 Oxynitrogene N 2O,   NO,   NO 2,   N 2O 3,N 2O 5   81 Ozone O3
  7. 7 82 Paranit rophenyl C 6H 4(NO 2) 2 83 PCB  (Polychlor inated biphenyl)vµ      c¸c  hîp chÊt  chøa PCB 84 Parathion (C2H 5O)2PSO­ C 6H 4NO 2 85 Phenol C 6H 5OH 86 Phosphorus     P 87 Phosphorus oxychlor     ide(10025­ 3)* 87­ POCl3 88 Phosphorus pentachlor     ide(10026­ 8)* 13­ PCl5 89 Phosphuros tr lor     ich ide(7719­ 2)* 12­ PCl3 90 Phosphine PH 3 91 Phosphorus kim  i   lo¹ 92 Pyridine C 5H 5N 93 Selenium  hîp chÊt vµ    Se 94 Sulfurdichlor     ide,(10545­ 0)* 99­ SCl2 95 Sulfurmonochlor     ide, (10025­ 9)* 67­ SCl 96 Sulfurcarbon   SC 2 97 Sulfurlead   PbS 98 Sulfurhydro   H 2S 99 Talium Tl 100 Tetrani romethane t C(NO 2) 4 101 Tetrachloroheptan 102 Tetraethyl (C2H 5) 4 103 Tetraethyl lead Pb(C2H 5) 4 104 Thionylchlor     ide,(7719­ 7)* 09­ SOCl2 105 Toluene    diisocyanate 2,4  CH 3C 6H 3(NCO)2 106 Trichlorobenzene C 6H 3Cl3 107 Trichloroethylene CHCl CCl2 ­ A B C 108 Triethanolamine (102­ 6)*   71­ (HOCH 2CH 2) N 3 109 Triethyl phosphite(122­ 1)*   52­ (C2H 5) PO 3 3 110 Trimethyl  phosphite(121­ 9)*   45­ (CH3) PO 3 3 111 Trini robenzene t C 6H 3(NO 2) 3 112 Trini ro compound   t ­  (Hîp  chÊttr i r    in t o ) 113 Xylene C 6H 4(CH3) 2 Ghi chó       §¨ng  DÞch  tãm        :(*)lµsè  ký  vô  t¾tho¸ chÊt(CAS      No.  ).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2