intTypePromotion=1

Thông tư 08/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
116
lượt xem
18
download

Thông tư 08/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 04/2001/TT-TCHQ ngày 21/6/2001 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập tái xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè 08/2001/TT­T C H Q   n g µ y 26 th¸ng 10 n¨ m   2001 b æ  s u n g, s öa ® æ i   h « n g  t  T sè 04/2001/TT­T C H Q  n g µ y  21/6/2001 c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  h íng d É n  thñ tôc h ¶i q u a n   èi víi ®  x¨ng d Ç u  n h Ë p   h È u   k vµ t¹m n h Ë p  t¸i Êt  xu I. èi tîng p h¹ m  vi ¸p d ô n g  c ñ a T h « n g  t:   § Bæ   sung  Æt   m hµng  “Gas”  II. h ñ  tôc h ¶i q u a n:  T 1. Söa    ®æi  ®o¹n  ®iÓm     4  1.1 môc  phÇn    ®o¹n  ®iÓm     1  IIvµ  5  1.1 môc  1  phÇn  I sau: II nh    ­ NÕu  doanh  nghiÖp  ph©n chia khèi l cho     îng  c¸c ®¬n   trùc thuéc vÞ      (theo quy    ®Þnh  TTLT  77/TM­TCHQ   sè  ngµy 29/7/1996 cña  Th¬ng      Bé  m¹i ­ Tæng   côc    H¶i quan) th×    ®¬n  ph¶inép  vÞ    thªm  b¶n  v¨n  ph©n  chia khèil      îng nµy:01    b¶n  sao. 2. Bá    quy  ®Þnh  i t¹ ®o¹n  ®iÓm       1  1.2 môc  phÇn    ®o¹n  ®iÓm   1  IIvµ  1  1.2  môc    1, phÇn  I II  (kh«ng  cÇu  yªu  doanh nghiÖp  ph¶ixuÊt tr×nh hîp ®ång          mua  b¸n ngo¹ith     ¬ng b¶n  chÝnh). 3. Söa    ®æi  ®o¹n  ®iÓm     2  1.2.môc  phÇn    ®o¹n  ®iÓm     1  IIvµ  2  1.2 môc  1  phÇn  I sau: II nh    ­ V¨n b¶n cho phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i hoÆc  v¨n b¶n doanh nghiÖp  ph©n  chiakhèil      îng cho    c¸c ®¬n  trùcthuéc:b¶n  vÞ      chÝnh  (®Ó    ®èi chiÕu    víi b¶n  sao  lËp phiÕu      l vµ    trõlïsè îng). i 4.Bæ     sung  vµo  môc  phÇn    sau: 2  IInh  Thêi®iÓm     ®¨ng  tê khai:lµngµy  ký        b¾t ®Çu   b¬m  x¨ng dÇu nhËp khÈu  tõ ph¬ng    tiÖn vËn        t¶ilªnbån,bÓ     chøa.NÕu     ngµy b¾t ®Çu  b¬m   x¨ng  dÇu    lµ ngµy  chñ nhËt,ngµy      lÔ, ngµy    tÕt th× viÖc ®¨ng  tê  ký  khai thùc    hiÖn vµo  ngµy lµm viÖc ngay sau  ngµy nghØ  ®ã. 5. Bæ     sung vµo ®o¹n  cuèi ®iÓm       5.2,môc    5, phÇn    IInh sau: “Doanh    nghiÖp  tr¸ch nhiÖm   cã    cung  cÊp  ®å,  s¬  dung tÝch kho, bån      bÓ chøa, thÎ     kho,thÎbån,thÎbÓ           cho   H¶i quan lµm      thñ tôcnhËp khÈu”. 6. Söa    ®æi, bæ     sung  ®o¹n ®Çu  ®iÓm     6.3 môc    6, phÇn    sau:“H¶i IInh      quan thùc hiÖn    viÖc khÊu   îng  trõl hµng  îc phÐp  ®   nhËp  khÈu  vµo îng  l hµng  t¹m nhËp  khÈu  tÝnh  vµ  thu thuÕ nhËp khÈu  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt vµ      c¸c kho¶n  thu kh¸c (nÕu  cã).ThuÕ     suÊt,gi¸ tÝnh      thuÕ,  gi¸ tÝnh  tû    thuÕ,    thu chªnh lÖch    dông  gi¸¸p  theo ngµy ®¨ng  tê khait¹m  ký      nhËp  khÈu  thêih¹n  vµ    nép thuÕ     îng hµng  ®èi víil   chuyÓn  ®æi  i lo¹ h×nh  nhËp  khÈu nµy  theo ®óng  quy ®Þnh  hiÖn hµnh  hµng  vÒ  nhËp  khÈu  kinh doanh    (30 ngµy) kÓ      tõ ngµy 
  2. 2 ®¨ng  têkhait¹m  ký      nhËp  khÈu.Doanh    nghiÖp kh«ng  nép thuÕ ®óng      thêih¹n ph¶ichÞu      ph¹tchËm   nép  c¸c h×nh  vµ    thøc  lýviph¹m  xö      kh¸c theo    ®óng  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh”. 7.Bæ     sung  ®iÓm     3.2,môc  phÇn  I sau: 3  II nh    T¸ixuÊt b»ng  tÐc,xe      xe    bån  qua  ®i  cöa khÈu  êng    ® bé. Lîng x¨ng    dÇu  ® îcx¸c ®Þnh    vµo      c¨n cø  ®ång  ®o    hå  khib¬m   x¨ng  dÇu vµo    tÐc,bån  vËn  xe  chuyÓn. NÕu   vËn    xe  chuyÓn  kh«ng  ®ång  ®o      chøng    cã  hå  th× c¨n cø  th gi¸m  ®Þnh      ®Ó x¸c®Þnh  khèil  îng. ë nh÷ng    n¬ikh«ng  tæ  cã  chøc  gi¸m ®Þnh    th× khèil    îng x¨ng dÇu  îcx¸c   ®     ®Þnh  b»ng Barem  ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn  ® îc c¸c c¬  ®∙      quan  kiÓm  ®Þnh  cÊp  giÊy chøng    nhËn. 8.Söa    ®æi  ®iÓm     3.3,môc  phÇn  I sau: 3  II nh    ­Lîng dÇu        b¸n cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt® îcx¸c®Þnh        b»ng ®ång hå  ®o    khib¬m     tõ kho    lªnph¬ng tiÖn vËn    chuyÓn  khib¬m     vµ    tõ ph¬ng  tiÖn vËn    chuyÓn  vµo bån, bÓ  cña doanh nghiÖp mua. NÕu  bån, bÓ  cña doanh  nghiÖp mua  dÇu  kh«ng  ®ång  ®o   îng dÇu  îcx¸c®Þnh  cã  hå  th× l   ®     b»ng c©n,  Barem hoÆc   thiÕtbÞ  l   ®o êng  kh¸ctheo quy      ®Þnh cña Ph¸p  luËt. ­ DÇu     cung øng  cho    tµu biÓn    nícngoµi® îcx¸c ®Þnh  sau:DÇu         nh    b¬m   tõ kho,bån      chøa xuèng  ph¬ng  tiÖn vËn    chuyÓn  îcx¸c®Þnh  ®     b»ng  ®ång hå  ®o  cña kho chøa    trªn®Êt  liÒn.DÇu     b¬m     tõph¬ng  tiÖn vËn    chuyÓn  sang    tµu biÓn    níc ngoµi ® îc x¸c ®Þnh         b»ng  mét  trong    c¸c ph¬ng  ph¸p: Gi¸m    ®Þnh,  Barem   hoÆc  ®ång  ®o   hå  tuú  theo ®iÒu  kiÖn  thÓ  cô  cña tõng        tµu,phï hîp th«ng  ® îc¸p dông      Æt   lÖ      ®èi víim hµng nµy. 9. Bá    quy ®Þnh    vÒ niªm phong    h¶i quan ®èi    víi®ång  ®o   i hå  t¹ ®iÓm   3.4 môc  phÇn  I   3  II . 10. ViÖc    xuÊt khÈu    dÇu cho doanh nghiÖp khu chÕ xuÊt ph¶icã      giÊy  phÐp cña  Th¬ng  Bé  m¹i. III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n   1. C¸c    néi dung kh¸c quy ®Þnh   iTh«ng t t¹   04/2001/TT­ TCHQ  ngµy  21/6/2001 cña    Tæng côc    H¶i quan  kh«ng thay ® æi.   2.Th«ng     tnµy  hiÖu    tõngµy    cã  lùckÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2