Thông tư 08/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
83
lượt xem
3
download

Thông tư 08/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 1 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 08/2003/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N HOÀN THU GIÁ TRN GIA TĂNG (GTGT) IV I CƠ QUAN I DI N NGO I GIAO, CƠ QUAN LÃNH S VÀ CƠ QUAN I DI N C A T CH C QU C T T I VI T NAM Căn c Lu t thu GTGT s 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Căn c Ngh nh s 76/2002/N -CP ngày 13/9/2002 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Ngh nh 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT; Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 30/7/1994 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh v quy n ưu ãi, mi n tr dành cho cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài và cơ quan i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam; B Tài chính hư ng d n th c hi n ưu ãi mi n tr v thu GTGT i v i cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG: Các i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao mua hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT t i Vi t Nam nêu t i i m 2 dư i ây s d ng, ư c hoàn l i thu GTGT ã tr ghi trên hoá ơn GTGT. 1. i tư ng ư c hư ng mi n tr ngo i giao: - Cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài, cơ quan i di n c a t ch c qu c t thu c h th ng Liên h p qu c óng t i Vi t Nam (dư i ây g i t t là Cơ quan i di n) và ngư i ng u các Cơ quan i di n này. - Các viên ch c ngo i giao, viên ch c lãnh s , viên ch c c a t ch c qu c t và các nhân viên hành chính k thu t c a các Cơ quan i di n. - Cơ quan i di n c a T ch c qu c t liên Chính ph ngoài h th ng Liên h p qu c và thành viên cơ quan ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr v thu GTGT theo tho thu n c a Chính ph Vi t Nam ã ký k t v i t ch c ó. 2. Hàng hoá, d ch v ư c hoàn thu GTGT: 2.1. i v i Cơ quan i di n và ngư i ng u Cơ quan i di n:
  2. - D ch v thuê nhà làm tr s Cơ quan i di n ho c nhà c a ngư i ng u Cơ quan i di n. - i n, nư c sinh ho t dùng cho tr s Cơ quan i di n và nhà c a ngư i ng u Cơ quan i di n. - Các d ch v thông tin liên l c: i n tho i (k c i n tho i di ng), fax, internet ...và d ch v l p t, k t n i các thi t b thông tin liên l c này. - Xăng ho c d u diezel cho xe ô tô c a Cơ quan i di n mang bi n s ngo i giao (NG) và nư c ngoài (NN): không quá 1200 lít/xe/quý. - Hàng hoá, d ch v s d ng cho vi c xây d ng, duy tu, b o dư ng, s a ch a nhà là tr s Cơ quan i di n và nhà c a ngư i ng u Cơ quan i di n. - Trang thi t b văn phòng và trang thi t b khác s d ng cho tr s Cơ quan i di n và nhà c a ngư i ng u Cơ quan i di n. - Hàng hoá mua theo nh lư ng qui nh t i Thông tư s 04/TTLB ngày 12/2/1996 và Thông tư s 04BS/TTLB ngày 20/10/1996 c a Liên B Thương m i- Ngo i giao- Tài chính - T ng c c H i quan. 2.2. i v i các viên ch c ngo i giao, viên ch c lãnh s , viên ch c c a t ch c qu c t và các nhân viên hành chính k thu t c a các Cơ quan i di n: - Hàng hoá mua theo nh lư ng qui nh t i Thông tư s 04/TTLB ngày 12/2/1996 và Thông tư s 04BS/TTLB ngày 20/10/1996 c a Liên B Thương m i- Ngo i giao- Tài chính - T ng c c H i quan. - Xăng ho c d u diezel dùng cho xe ô tô mang bi n ngo i giao (NG): không quá 900 lít/xe/quý. 3. Các trư ng h p ư c phép chuy n như ng tài s n là nhà , xe ô tô, xe g n máy gi a các Cơ quan i di n và các thành viên c a Cơ quan i di n, thu c i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n tr ngo i giao, không thu c i tư ng ch u thu GTGT. Trư ng h p chuy n như ng cho i tư ng khác ph i ch u thu GTGT theo qui nh c a Lu t thu GTGT và các văn b n hư ng d n hi n hành. II. T CH C TH C HI N: 1. Các t ch c, cá nhân Vi t Nam ho c nư c ngoài ư c phép ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam, cung c p hàng hoá, d ch v cho các i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n tr ngo i giao (sau ây g i là nhà cung c p), ph i l p hoá ơn GTGT và tính thu GTGT i v i hàng hoá, d ch v bán ra theo qui nh c a Lu t thu GTGT và các văn b n hư ng d n hi n hành. 2. S thu GTGT ư c hoàn tr theo t ng quý (quý theo năm dương l ch). Trư ng h p vì lý do như chuy n tr s n t nh, thành ph khác ho c k t thúc nhi m kỳ công tác v nư c thì vi c gi i quy t hoàn thu ư c xác nh n th i i m có s thay i.
  3. Trư ng h p các i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n tr ngo i giao ã ký h p ng v i ơn v cung c p hàng hoá, d ch v theo giá không có thu GTGT thì ph i i u ch nh thành h p ng theo giá có thu GTGT. N u không i u ch nh k p ho c không th i u ch nh ư c h p ng thì nhà cung c p ph i có văn b n g i cơ quan thu a phương, kèm theo h p ng và Gi y ch ng nh n mi n tr thu GTGT do V L tân (B Ngo i giao) c p, ư c xác nh n ti p t c th c hi n tính thu theo qui nh t i Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính. Th i gian t i a áp d ng qui nh t i Thông tư 122/2000/TT-BTC là n ngày 31/3/2003. i v i h p ng d ch v thuê văn phòng, nhà , thuê phương ti n v n chuy n ã ký trư c ngày 01/10/2002 mà các Cơ quan i di n ã thanh toán ti n trư c cho m t th i h n thuê, phù h p v i tho thu n trong h p ng, và nhà cung c p ã xu t hoá ơn theo giá không có thu GTGT trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành thì không ph i i u ch nh l i h p ng và hoá ơn thanh toán cho n h t th i h n ã thanh toán. 3. Qui nh v th t c và h sơ hoàn thu GTGT: a. Th t c ăng ký c p mã s thu : Các Cơ quan i di n thu c i tư ng ư c hoàn thu GTGT l p T khai ăng ký mã s thu theo m u s 06- K-TCT, ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo Xác nh n Cơ quan i di n thu c i tư ng hoàn thu GTGT c a V L tân (B Ngo i giao). Các Cơ quan i di n g i T khai ăng ký mã s thu ã ư c l p theo m u trên cho C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t tr s Cơ quan i di n. C c thu có trách nhi m c p mã s thu và g i xác nh n mã s thu cho các Cơ quan i di n trong vòng 15 ngày k t ngày nh n ư c T khai ăng ký mã s thu kê khai y , chính xác theo qui nh. i v i các i tư ng khác thu c Cơ quan i di n như ngư i ng u Cơ quan i di n, các viên ch c ngo i giao, viên ch c lãnh s ... thu c i tư ng ư c hoàn thu GTGT theo qui nh t i M c I, Thông tư này ư c kê danh sách khi ăng ký c p mã s thu c a Cơ quan i di n. Trong các trư ng h p c n thi t và thu n ti n trong vi c qu n lý theo dõi hoàn thu GTGT, Cơ quan i di n có th ngh cơ quan thu xem xét vi c c p mã s thu ph cho các i tư ng này. b. sơ hoàn thu GTGT: Cơ quan i di n l p h sơ ngh hoàn thu GTGT c a t ng quý g i cho V L tân (B Ngo i giao). H sơ g m có: - Công hàm ngh hoàn thu GTGT c a Cơ quan i di n. - T khai hoàn thu GTGT theo m u s 01a/MTNG và 01.b/MTNG ban hành kèm theo Thông tư này có xác nh n c a V L tân (B Ngoai giao).
  4. - B n g c (kèm theo 2 b n sao có óng d u c a Cơ quan i di n) các hoá ơn GTGT. Cơ quan thu s tr l i các hoá ơn g c cho Cơ quan i di n sau khi th c hi n hoàn thu GTGT. Hoá ơn GTGT ư c coi là h p l là các hoá ơn GTGT do B Tài chính phát hành ho c các hoá ơn t in c a các doanh nghi p thu c nh ng ngành c thù ( i n, nư c, bưu i n, hàng không, xăng, d u...) và nh ng doanh nghi p khác ã ư c B Tài chính (T ng c c thu ) ch p thu n. Trên hoá ơn ph i ư c ph n ánh y , úng các n i dung, ch tiêu qui nh. Trong vòng 10 ngày u c a tháng u quý, các Cơ quan i di n l p h sơ ngh hoàn thu c a quý trư c và g i h sơ cho V L tân - B Ngo i giao xác nh n h sơ hoàn thu GTGT (Ví d : th i h n g i h sơ hoàn thu GTGT c a quý I năm 2003 là trư c ngày 11/4/2003). Cơ quan i di n ngo i giao khi l p h sơ ngh hoàn thu ph i kê khai úng th c t và chính xác các s li u, m u bi u và ch u trách nhi m v s li u kê khai. 4.ThNm quy n và trách nhi m c a các cơ quan gi i quy t h sơ hoàn thu : a. V L tân - B ngo i giao: Trong vòng 15 ngày làm vi c k t khi nh n y h sơ, V L tân có trách nhi m xem xét h sơ và xác nh n v i tư ng, danh m c và s lư ng hàng hoá, d ch v ư c hoàn thu GTGT. Sau khi V L tân ã có xác nh n h sơ hoàn thu GTGT (theo m u s 01.a/MTNG ho c 01.b/MTNG), V L tân chuy n h sơ cho C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t. i v i trư ng h p không thu c i tư ng ư c hoàn thu GTGT, h sơ hoàn thu GTGT ư c l p không y , V L tân g i tr h sơ hoàn thu cho Cơ quan i di n. b. C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m xem xét h sơ và gi i quy t hoàn thu cho các i tư ng ngh hoàn thu trong vòng 30 ngày, k t ngày nh n ư c y h sơ. Trư ng h p, trong quá trình ki m tra h sơ th c hi n hoàn thu , C c thu ph i xác minh hoá ơn nên th i gian ph i kéo dài quá 30 ngày thì C c thu ph i thông báo b ng văn b n cho Cơ quan i di n bi t v vi c kéo dài th i h n gi i quy t hoàn thu nhưng th i h n t i a không quá 60 ngày. Sau khi ki m tra h sơ hoàn thu , C c thu xác nh s thu GTGT ư c hoàn và ra Quy t nh hoàn thu GTGT theo m u s 02/MTNG ban hành kèm theo Thông tư này. c. Kho b c Nhà nư c: Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n chi hoàn thu GTGT cho các Cơ quan i di n trong th i h n t i a là 3 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c Quy t nh hoàn thu c a cơ quan thu .
  5. Ti n hoàn thu GTGT ư c s d ng t qu hoàn thu GTGT. III. HI U L C THI HÀNH: - Thông tư này ư c th c hi n k t ngày ký và áp d ng gi i quy t hoàn thu GTGT i v i các i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n tr ngo i giao i v i các hoá ơn mua hàng hoá, d ch v t ngày 1/10/2002. - Các qui nh t i Thông tư này áp d ng i v i các i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao trên nguyên t c bình ng và có i có l i. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t nam ký k t ho c tham gia có qui nh v thu GTGT khác v i qui nh t i Thông tư này thì th c hi n theo qui nh c a i u ư c qu c t ó. - Các qui nh trư c ây c a B Tài chính v vi c th c hi n mi n tr thu GTGT áp d ng i v i các i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n tr ngo i giao, khác v i qui nh t i Thông tư này, không còn hi u l c thi hành. Trương Chí Trung ( ã ký) T KHAI ĂNG KÝ C P MÃ S THU M u s : 06- K-TCT TAX CODE REGISTRATION FORM Form No:06- K-TCT CƠ QUAN THU GHI FOR TAX OFFICE ONLY Mã s GTGT 1. Tên ơ quan i di n: Name of Mission 2. Tr s t i Vi t Nam: Address in Vietnam S nhà, ư ng ph : Number, Street name :
  6. Qu n/huy n: District T nh/thành ph : Province/City i n tho i: Tel: Fax: 3. Tài kho n Ngân hàng, Kho b c: Bank or Treasury Accounts S : T i Account number Name of Bank or Treasury S : T i Account number Name of Bank or Treasury 4. Tài li u kèm theo: Attachments Trư ng Cơ quan i di n ho c Ngày....../....../...... Phó trư ng Cơ quan i di n Date..../.../.... Head or Deputy Head of Mission Ch ký Signature V L tân B Ngo i giao xác nh n Cơ quan i di n nêu trên thu c i tư ng ư c hoàn thu GTGT. The Protocol Department - MOFA certifies that the above- mentioned Mission is entitled to VAT refund.
  7. Hà N i, ngày tháng năm HaNoi, date month year V trư ng V L tân Director of Protocol Department ************************************************** XÁC NH N C A CƠ QUAN THU Kho n Lo i C p Chương M c l c ngân sách: Ngày nh n ư c t khai:.../.../ Ngày ki m tra t khai:.../..../... Ngư i ki m tra (ký, ghi rõ h tên) Danh sách viên ch c ngo i giao thu c i tư ng hoàn thu GTGT List of Diplomatic staff entitled to VAT refund S Tên Qu c t ch Ch c H chi u ho c TT Name Nationality danh Ch ng minh thư s No. Position Passport or ID card No..
Đồng bộ tài khoản