Thông tư 08/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
69
lượt xem
16
download

Thông tư 08/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (EPC)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé X©y dùng Sè 08/2003/TT­BXD Ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 2003  v Ò   v i Ö c   H í n g   d É n   n é i   d u n g   v µ   q u ¶ n   l ý   h î p   ® å n g   t æ n g   t h Ç u  ThiÕt kÕ ­ cung øng vËt t, thiÕt bÞ – x©y dùng (epc) Thùc   hiÖn   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   21   ­   §iÒu   1   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   07/2003/N§­CP   ngµy   30/01/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t  vµ   x©y   dùng   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   52/1999/N§­CP   ngµy 8/7/1999 vµ NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§­CP ngµy 5/5/2000   cña ChÝnh phñ, Bé  X©y dùng híng dÉn vÒ  néi dung vµ  qu¶n   lý hîp ®ång tæng thÇu thiÕt kÕ ­ cung øng vËt t, thiÕt bÞ   ­ x©y dùng (EPC) nh sau: I­ Nh÷ng quy ®Þnh chung 1­ Th«ng t nµy híng dÉn néi dung vµ qu¶n lý thùc hiÖn  hîp  ®ång tæng thÇu thiÕt kÕ  ­ cung øng vËt t , thiÕt bÞ  ­  x©y dùng (gäi  t¾t  theo  tiÕng Anh lµ  hîp  ®ång tæng  thÇu  EPC) ®èi víi c¸c dù ¸n (tiÓu dù ¸n), gãi thÇu sö dông c¸c   nguån vèn  ®Çu t  theo quy  ®Þnh cña Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP  ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ. Trêng hîp dù ¸n, gãi thÇu sö  dông vèn ng©n s¸ch cã  yÕu tè  níc ngoµi th×  viÖc ¸p dông  h×nh thøc hîp  ®ång tæng thÇu EPC  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña hiÖp ®Þnh viÖn trî, vay vèn ®∙ ký kÕt. 2­ KhuyÕn khÝch viÖc ¸p dông h×nh thøc hîp  ®ång tæng  thÇu EPC  ®èi víi nh÷ng dù  ¸n, gãi thÇu mµ  chñ   ®Çu t  muèn  gi¶m bé  m¸y qu¶n lý  hoÆc kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn n¨ng lùc  ®Ó  trùc   tiÕp   qu¶n   lý   thùc   hiÖn   dù   ¸n   vµ   nh÷ng   dù   ¸n,   gãi  thÇu   ®∙   ®îc   ®Çu   t  x©y   dùng   phæ   biÕn,   cã   ph¹m   vi   c«ng  viÖc, khèi lîng vµ gi¸ c¶ ®∙ x¸c ®Þnh râ. 3­ Nhµ thÇu ®îc lùa chän ®Ó ký kÕt hîp ®ång tæng thÇu  EPC ph¶i cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn vÒ  kinh nghiÖm,  n¨ng  lùc  theo  Quy   ®Þnh   vÒ   ®iÒu   kiÖn   n¨ng   lùc   ho¹t   ®éng   x©y   dùng   t¹i  QuyÕt  ®Þnh sè  19/2003/Q§­BXD ngµy 3/7/2003  cña Bé  trëng  Bé   X©y   dùng.   Trong   qu¸   tr×nh   chuÈn   bÞ,   ký   kÕt   vµ   thùc  hiÖn   hîp   ®ång,   khuyÕn   khÝch   nhµ   thÇu   ®Ò   xuÊt   c¸c   s¸ng  kiÕn,   biÖn   ph¸p   hoÆc   vËn   dông   kinh   nghiÖm   cña   m×nh   ®Ó  hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc theo hîp ®ång, b¶o ®¶m môc tiªu,   yªu cÇu vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña dù ¸n, gãi thÇu. 4­  ViÖc ký   kÕt vµ  thùc  hiÖn  hîp  ®ång  tæng  thÇu  EPC  ph¶i phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  hîp  ®ång  kinh tÕ.
 2. 2 5­ Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong   Th«ng   t  nµy,   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: a. Hîp  ®ång tæng thÇu EPC lµ  sù  tho¶ thuËn b»ng v¨n  b¶n  ®îc ký  kÕt gi÷a chñ   ®Çu t  víi mét nhµ  thÇu hoÆc mét  liªn danh c¸c nhµ  thÇu (gäi chung lµ  tæng thÇu)  ®Ó  thùc  hiÖn trän gãi c¸c c«ng viÖc cña mét dù  ¸n hoÆc gãi thÇu  tõ  thiÕt kÕ  ­ cung cÊp vËt t, thiÕt bÞ, dÞch vô  kü  thuËt  ­ x©y l¾p ®Õn vËn hµnh ®ång bé vµ ®a vµo sö dông. b. Hå s¬ vÒ yªu cÇu cña chñ ®Çu t: lµ tµi liÖu do chñ  ®Çu t so¹n th¶o  ®Ó  lµm râ  vµ   ®Þnh híng cô  thÓ  vÒ  c¸c néi  dung   chñ   yÕu   cña   dù   ¸n,   gãi   thÇu   ®∙   nªu   trong   B¸o   c¸o  nghiªn cøu kh¶ thi, B¸o c¸o ®Çu t ®îc duyÖt. Hå s¬ vÒ yªu  cÇu cña chñ   ®Çu t  lµ  c¬  së   ®Ó  nhµ  thÇu lËp hå  s¬  chµo   thÇu EPC trong trêng hîp chØ  ®Þnh thÇu hoÆc  ®Ó  lËp hå  s¬  mêi thÇu EPC trong trêng hîp  tæ chøc ®Êu thÇu. c. KÕ ho¹ch thanh to¸n: lµ tµi liÖu x¸c ®Þnh tæng gi¸   trÞ  thanh to¸n theo hîp  ®ång tæng thÇu EPC, trong  ®ã  cã  ph©n chia sè lÇn thanh to¸n theo thêi gian hoÆc giai ®o¹n   hoµn thµnh phï hîp víi tiÕn ®é vµ khèi lîng thùc hiÖn c¸c  c«ng viÖc cña hîp  ®ång. KÕ  ho¹ch thanh to¸n do tæng thÇu  lËp vµ   ®îc chñ   ®Çu t chÊp thuËn  ®Ó  lµm c¬  së  t¹m øng vèn  vµ thanh to¸n khèi  lîng c«ng viÖc hoµn thµnh. d. T vÊn cña chñ ®Çu t: lµ tæ chøc chuyªn m«n ®îc chñ  ®Çu t thuª  ®Ó  thùc hiÖn mét sè  c«ng viÖc nh : chuÈn bÞ  hå  s¬ vÒ yªu cÇu cña chñ ®Çu t, lËp hå s¬ mêi thÇu EPC, tham  gia th¬ng th¶o hîp ®ång, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp   ®ång vµ c¸c c«ng viÖc t vÊn kh¸c theo yªu cÇu cña chñ ®Çu  t. ®.   Nhµ   thÇu   phô:   lµ   nhµ   thÇu   trùc   tiÕp   ký   kÕt   hîp  ®ång víi tæng  thÇu   ®Ó  thùc  hiÖn mét phÇn c«ng  viÖc  cña  tæng thÇu trong hîp ®ång tæng thÇu EPC. e.  Hîp  ®ång  thÇu  phô: lµ   hîp  ®ång  trùc  tiÕp ký   kÕt  gi÷a tæng thÇu víi mét nhµ thÇu phô. f. Hå  s¬  chµo thÇu: lµ  tµi liÖu do nhµ  thÇu  ®îc chØ  ®Þnh lµm tæng thÇu  ®Ò  xuÊt  ®Ó  lµm râ  møc  ®é   ®¸p øng  ®èi  víi hè s¬ vÒ yªu cÇu cña chñ ®Çu t. II­ C«ng T¸c ChuÈn BÞ Vµ Ký KÕt Hîp §ång  Tæng ThÇu EPC Sau khi dù  ¸n  ®∙  ®îc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t,  ®Ó  thùc hiÖn  dù ¸n, gãi thÇu theo h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu EPC th×  chñ ®Çu t cÇn ph¶i lµm mét sè c«ng t¸c chuÈn bÞ sau ®©y: 
 3. 3 1­ Thµnh lËp míi hoÆc kiÖn toµn ban qu¶n lý  dù  ¸n cã  ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo Quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc  ho¹t  ®éng x©y dùng l¹i QuyÕt  ®Þnh sè  19/2003/Q§­BXD ngµy  3/7/2003 cña Bé  trëng Bé  x©y dùng  ®Ó  gióp chñ   ®Çu t thùc  hiÖn mét sè  c«ng viÖc nh: thuª t  vÊn gi¸m s¸t qu¸ tr×nh  thùc hiÖn hîp  ®ång, lËp   hå  s¬  vÒ  yªu cÇu cña chñ   ®Çu t vµ  hå  s¬  mêi thÇu, lùa chän tæng thÇu, th¬ng th¶o vµ  ký  kÕt hîp  ®ång vµ  mét sè  c«ng viÖc kh¸c. §èi víi c¸c dù  ¸n   kh«ng sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  níc th×  chñ   ®Çu t cã  thÓ  sö  dông ngay bé  m¸y gióp viÖc cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn n¨ng lùc  theo quy  ®Þnh cña m×nh  ®Ó    thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trªn  mµ kh«ng cÇn lËp ban qu¶n lý dù ¸n. 2­ LËp hå s¬ vÒ yªu cÇu cña chñ ®Çu t C¨n cø B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, B¸o c¸o  ®Çu t cña  dù  ¸n ®îc duyÖt, chñ   ®Çu t lËp  Hå  s¬  vÒ  yªu cÇu cña chñ  ®Çu t víi c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a. Yªu cÇu cña dù  ¸n, gãi thÇu vÒ  quy m«, c«ng suÊt  vµ  ph¬ng ¸n s¶n phÈm  ®îc lùa chän, n¨ng lùc khai th¸c sö  dông; møc  ®é  ¸p dông c¸c tiªu chuÈn kü  thuËt  ®îc sö  dông  trong thiÕt kÕ  vµ  x©y dùng theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh; yªu  cÇu vÒ  c¸c gi¶i ph¸p kü  thuËt, c«ng nghÖ, th¬ng m¹i; c¸c  chØ   dÉn   kü   thuËt   ®èi   víi   vËt   t,   thiÕt   bÞ,   dÞch   vô   kü  thuËt do nhµ  thÇu cung cÊp, nguyªn liÖu  ® îc sö  dông; yªu  cÇu vÒ n¨ng lùc kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp ®èi víi nhµ thÇu; b.  ThiÕt  kÕ  s¬  bé  nªu  trong  b¸o c¸o  nghiªn  cøu  kh¶  thi  ®îc duyÖt vµ  tµi liÖu chi tiÕt ho¸ thiÕt kÕ    s¬  bé  theo quy  ®Þnh nªu t¹i Kho¶n 3 cña phÇn nµy; chi tiÕt vÒ  vÞ  trÝ   ®Þa  ®iÓm x©y dùng, c¸c tµi liÖu, sè  liÖu vÒ   ®iÒu  kiÖn tù  nhiªn,  ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña khu vùc  ®Þa  ®iÓm  x©y dùng; c¸c yªu cÇu cô thÓ vÒ kiÕn tróc vµ mét sè th«ng   sè   thiÕt   kÕ   ban   ®Çu;   yªu   cÇu   vÒ   qu¶n   lý   chÊt   lîng   x©y  dùng, thö nghiÖm, vËn hµnh ch¹y thö, b¶o hµnh vµ néi dung   b¶o tr× c«ng tr×nh; c. Ph¹m vi c«ng viÖc dù kiÕn thùc hiÖn theo h×nh thøc   hîp ®ång tæng thÇu EPC d. Ph©n  ®Þnh tr¸ch nhiÖm gi÷a chñ   ®Çu t  vµ  tæng thÇu  vÒ   cung   cÊp   ®iÖn,   níc,   th«ng   tin   liªn   l¹c,   ®êng   giao  th«ng néi bé vµ c¸c dÞch vô kh¸c cã s½n trªn c«ng trêng; ®. KÕ ho¹ch tiÕn ®é thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu   vµ  tiÕn  ®é  hoµn thµnh c«ng tr×nh  ®Ó   ®a vµo khai th¸c, sö  dông; e/ Th«ng tin liªn quan  ®Õn c¸c thñ  tôc phª duyÖt; sè  lîng c¸c lo¹i hå s¬, tµi liÖu ph¶i nép; f.   Yªu   cÇu   vÒ   b¶o   vÖ   m«i   trêng,   b¶o   ®¶m   an   toµn,  phßng chèng ch¸y næ vµ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c.
 4. 4 Hå  s¬  vÒ  yªu cÇu cña chñ   ®Çu t  cÇn  ®¬n gi¶n,  ®Çy  ®ñ  vµ  râ  rµng  ®Ó  cã  thÓ  x¸c  ®Þnh  ® îc ph¹m vi c«ng viÖc theo  hîp  ®ång, dù  tÝnh khèi lîng c«ng t¸c vµ  vËn dông  ®îc c¸c  ®¬n gi¸ thÝch hîp  ®Ó  lËp l¹i hå  s¬  mêi thÇu hoÆc hå  s¬  chµo thÇu EPC. Néi dung cña tµi liÖu nµy còng cÇn gîi më  nh÷ng vÊn  ®Ò  mµ  nhµ  thÇu còng cã  thÓ  tham gia gãp  ý  kiÕn   ngay tõ   ®Çu nh: Tµi liÖu thiÕt kÕ  trong hå  s¬  vÒ  yªu cÇu   cña chñ   ®Çu t, dù  kiÕn ph¹m vi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc  theo hîp ®ång vµ nh÷ng néi dung cÇn thiÕt kh¸c. Trong trêng hîp chñ ®Çu t muèn giao thªm cho nhµ thÇu  thùc hiÖn c«ng viÖc lËp dù ¸n ®Çu t  x©y dùng th× néi dung  hå  s¬  vÒ  yªu cÇu cña chñ   ®Çu t cÇn  ®îc bæ sung  thªm c¸c  yªu cÇu vÒ  lËp dù  ¸n vµ  híng dÉn  ®Ó  lµm thñ  tôc cã  liªn  quan. Chñ   ®Çu t cã  thÓ  tù  lËp hoÆc thuª t vÊn  ®Ó  lËp hå  s¬  vÒ yªu cÇu cña chñ ®Çu t vµ trong trêng hîp thuª t vÊn ®Ó  chuÈn bÞ tµi liÖu nµy th× tæ chøc t  vÊn ph¶i ®ång thêi lµ  t vÊn gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. 3­ ChuÈn bÞ tµi liÖu thiÕt kÕ mêi thÇu EPC a. Tµi liÖu thiÕt kÕ   ®Ó  mêi thÇu hoÆc  chØ  ®Þnh thÇu  EPC lµ thiÕt kÕ s¬ bé trong B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ® ­ îc duyÖt. Tµi liÖu nµy cã  thÓ   ®îc bæ sung, chi tiÕt thªm  trong mét sè  trêng hîp tuú  thuéc vµo møc  ®é   ®Çy  ®ñ, chi  tiÕt còng nh  sù  phï  hîp gi÷a thiÕt kÕ  s¬  bé  víi c¸c néi  dung cô thÓ kh¸c trong hå s¬ vÒ yªu cÇu cña chñ ®Çu t.  ­ Trêng hîp néi dung cña thiÕt kÕ  s¬  bé   ®∙  ®Çy  ®ñ  vµ   chi   tiÕt   th×   sö   dông   ngay   thiÕt   kÕ   s¬   bé   lµm   tµi   liÖu  thiÕt kÕ ®Ó mêi thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu EPC; ­   Trêng   hîp   néi   dung   thiÕt   kÕ   s¬   bé   cßn   thiÕu   chi  tiÕt   th×   cÇn   bæ   sung,   chi   tiÕt   ho¸   thªm   b»ng   c¸c   tµi  liÖu, c¸c chØ dÉn, diÔn gi¶i, b¶n vÏ  bæ sung  ®Ó  cã  tµi  liÖu thiÕt kÕ mêi thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu EPC. b. Tríc khi ký  kÕt hîp  ®ång nhµ  thÇu cÇn tiÕp tôc  ®Ò  xuÊt víi chñ   ®Çu t  vÒ  c¸c gi¶i ph¸p, ph¬ng ¸n bæ sung,  thay thÕ   ®èi víi tµi liÖu thiÕt kÕ  mêi thÇu EPC vµ  chñ  ®Çu t cã  tr¸ch nhiÖm xem xÐt, chÊp thuËn hoÆc kh«ng chÊp   thuËn c¸c ®Ò xuÊt nµy. c. ViÖc bæ sung vµ chi tiÕt ho¸ néi dung cña thiÕt kÕ  s¬  bé  kh«ng  ®îc lµm thay  ®æi môc tiªu vµ  c¸c yªu cÇu c¬  b¶n  ®∙  ®îc  ®Æt ra cho dù  ¸n, gãi thÇu vµ  chñ   ®Çu t  ph¶i  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh  ®Çu t   vÒ c¸c söa ®æi trong néi dung thiÕt kÕ s¬ bé. 4­ LËp hå s¬ mêi thÇu EPC 
 5. 5 a. Hå  s¬  mêi thÇu EPC  ®îc lËp theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ ®Êu thÇu vµ c¬ së ®Ó lËp hå s¬ mêi thÇu EPC lµ hå  s¬ vÒ yªu cÇu cña chñ ®Çu t. b. Ngêi phª duyÖt hå  s¬  mêi thÇu EPC ph¶i chÞu tr¸ch   nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sù phï hîp cña hå s¬ mêi thÇu víi   dù ¸n ®∙ ®îc phª duyÖt. 5­ §iÒu kiÖn ®èi víi tæng thÇu a.  Chñ   ®Çu  t  lùa chän  tæng  thÇu th«ng  qua   ®Êu thÇu  hoÆc   chØ   ®Þnh   thÇu   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   ®Êu  thÇu. b.   Nhµ   thÇu   ®îc   lùa   chän   lµm   tæng   thÇu   ph¶i   cã   ®ñ  n¨ng lùc ho¹t   ®éng  theo Quy  ®Þnh vÒ   ®iÒu kiÖn  n¨ng  lùc  ho¹t  ®éng x©y dùng t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  19/2003/Q§­BXD ngµy  3/7/2003 cña Bé  X©y dùng vµ   ®¸p øng  ®îc c¸c yªu cÇu cña  chñ ®Çu t. Cô thÓ lµ: ­ Cã   ®¨ng ký  kinh doanh ngµnh nghÒ  ho¹t  ®éng phï  hîp  víi   néi   dung   c«ng   viÖc   cña   dù   ¸n,   gãi   thÇu.   Trêng   hîp  liªn   danh   c¸c   nhµ   thÇu   ®îc   lùa   chän   lµm   tæng   thÇu   th×  ph¶i cã  hîp  ®ång liªn danh, trong  ®ã  cã  mét nhµ  thÇu  ®¹i  diÖn chÞu tr¸ch nhiÖm chung vµ  ph¶i cã  cam kÕt thùc hiÖn  c«ng viÖc theo ph©n giao tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c nhµ  thÇu,   tõng nhµ  thÇu trong liªn danh ph¶i cã   ®¨ng ký  kinh doanh  ngµnh nghÒ ho¹t ®éng phï hîp víi c«ng viÖc ®îc ph©n giao; ­   Cã   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   n¨ng   lùc,   kinh   nghiÖm   thùc   hiÖn  nhiÖm vô cña tæng thÇu nh: cã kinh nghiÖm vÒ kü thuËt, cã  kh¶ n¨ng, kinh nghiÖm lµm tæng thÇu x©y dùng c¸c dù  ¸n,  gãi thÇu víi yªu cÇu kü  thuËt vµ  quy m« t¬ng  ®¬ng; trong  c¬  cÊu tæ chøc cña nhµ  thÇu cã  c¸c  ®¬n vÞ   ®Çu mèi vÒ  t  vÊn thiÕt kÕ, gia c«ng chÕ  t¹o, cung øng vËt t, thiÕt bÞ  vµ x©y l¾p; ­ Cã uy tÝn ®èi víi c¸c tæ chøc cho vay vèn vµ cã kh¶  n¨ng   ®¸p   øng   ®îc   c¸c   yªu   cÇu   tµi   chÝnh   cña   dù   ¸n,   gãi  thÇu. c. Nghiªm cÊm c¸c hµnh vi tiÕt lé th«ng tin, dµn xÕp,   mua   b¸n   thÇu,  th«ng   ®ång,  mãc  ngoÆc   hoÆc   ph¸   gi¸   trong   qu¸ tr×nh lùa chän tæng thÇu. ViÖc lùa chän tæng thÇu chØ   ®îc tiÕn hµnh khi  ®∙ thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  quy  ®Þnh t¹i c¸c  Môc 1, 2, 3 vµ 4 ­ PhÇn II cña Th«ng t nµy. 6­ Ký kÕt hîp ®ång tæng thÇu EPC a. ViÖc th¬ng th¶o vµ  ký  kÕt hîp  ®ång tæng thÇu EPC  ®îc c¨n cø vµo hå  s¬  vÒ  yªu cÇu cña chñ   ®Çu t , hå  s¬  mêi  thÇu, hå  s¬  dù  ¸n, hå  s¬  dù  thÇu (hå  s¬  chµo thÇu), kÕt  qu¶ ®Êu thÇu ®îc duyÖt hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu cña cÊp  cã   thÈm   quyÒn.   Trong   qu¸   tr×nh   th¬ng  th¶o   vµ  thùc   hiÖn  hîp  ®ång cÇn khuyÕn khÝch nhµ  thÇu tiÕp tôc  ®Ò  xuÊt thªm 
 6. 6 c¸c s¸ng kiÕn,  gi¶i ph¸p  ®Ó  thèng  nhÊt  mét sè  néi  dung  trong thùc hiÖn hîp ®ång nh: c¸c yªu cÇu chi tiÕt cña chñ  ®Çu t, vÒ  tµi liÖu thiÕt kÕ  trong hå  s¬  vÒ  yªu cÇu cña  chñ   ®Çu t, ph¹m vi thùc hiÖn c«ng viÖc gi÷a c¸c bªn vµ  c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan kh¸c; b. Thêi gian tiÕn hµnh th¬ng th¶o vµ  ký  kÕt hîp  ®ång  phï  hîp víi tiÕn  ®é  chung vµ  b¶o  ®¶m hiÖu qu¶ thùc hiÖn  dù ¸n; c.   Trêng   hîp   liªn   danh   nhµ   thÇu   ®îc   chän   lµm   tæng  thÇu th×  cïng víi nhµ  thÇu  ®¹i diÖn, tõng nhµ  thÇu trong  liªn danh cã  thÓ  trùc tiÕp ký  vµo hîp  ®ång tæng thÇu EPC  víi   chñ   ®Çu   t  hoÆc   chØ   ®¹i   diÖn   liªn   danh   ký   ®Ó   chÞu  tr¸ch  nhiÖm   theo   sù   ph©n   giao  c«ng   viÖc   trong  hîp   ®ång   liªn danh ®∙ ký kÕt; d. Néi dung cña hîp  ®ång ký  kÕt ph¶i phï  hîp víi c¸c  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hîp  ®ång kinh tÕ  vµ  c¸c bªn tham  gia hîp ®ång ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh  ph¸p lý  còng nh  sù  phï  hîp cña néi dung hîp  ®ång víi dù  ¸n ®∙ ®îc phª duyÖt. Iii­ Néi dung hîp ®ång tæng thÇu EPC 1­ Hå s¬ hîp ®ång Hå s¬ hîp ®ång bao gåm tho¶ thuËn hîp ®ång vµ c¸c tµi  liÖu kÌm theo. a. V¨n b¶n tho¶ thuËn hîp ®ång ®îc lËp theo mÉu nªu ë  Phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy. b. C¸c tµi liÖu kÌm theo th¶o thuËn hîp ®ång bao gåm:   hå  s¬  vÒ  yªu cÇu cña chñ   ®Çu t, hå  s¬  mêi thÇu, hå  s¬  dù  thÇu (hå s¬ chµo thÇu), th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n   chØ ®Þnh thÇu, c¸c ®iÒu kiÖn chung vµ ®iÒu kiÖn riªng cña   hîp  ®ång,  c¸c  b¶n  vÏ,  c¸c  tho¶  thuËn b»ng  v¨n  b¶n  gi÷a  chñ   ®Çu   t  víi   tæng   thÇu   vµ   c¸c   tµi   liÖu   cã   liªn   quan  kh¸c.  C¸c  tµi  liÖu  kÌm theo tho¶ thuËn  hîp  ®ång lµ  mét  phÇn cña néi dung hîp ®ång tæng thÇu EPC. Trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt,   c¸c   bªn   tham   gia   ký   kÕt  hîp ®ång cã thÓ tham kh¶o thªm tµi liÖu híng dÉn cña HiÖp  héi quèc tÕ  c¸c kü  s  t  vÊn (FIDIC) vÒ  c¸c néi dung chi  tiÕt cña tµi liÖu hîp ®ång. 2­ Gi¸ hîp ®ång vµ ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång a. Gi¸ hîp  ®ång tæng thÇu EPC  ®îc h×nh thµnh vµ  x¸c  ®Þnh trªn c¬ së hå s¬ vÒ yªu cÇu cña chñ ®Çu t, hå s¬ mêi  thÇu, hå  s¬  dù  thÇu (hå  s¬  chµo thÇu) cña nhµ  thÇu  ®îc  lùa chän vµ kÕt qu¶ th¬ng th¶o hîp ®ång theo nguyªn t¾c:
 7. 7 ­ Trêng hîp tæ chøc ®Êu thÇu th× gi¸ hîp ®ång ®îc x¸c  ®Þnh c¨n cø vµo gi¸ tróng thÇu vµ  kÕt qu¶ th¬ng th¶o hîp  ®ång gi÷a chñ ®Çu t víi nhµ thÇu tróng thÇu; ­ Trêng hîp chØ ®Þnh thÇu th× ®èi víi lo¹i dù ¸n, gãi  thÇu cã  tÝnh chÊt phæ biÕn, cã  ph¹m vi c«ng viÖc vµ  khèi  lîng thùc hiÖn  ®∙ râ  th×  gi¸ hîp  ®ång  ®îc x¸c  ®Þnh ngay  khi ký  kÕt hîp  ®ång;  ®èi víi lo¹i dù  ¸n, gãi thÇu cã  quy   m« lín, kü  thuËt phøc t¹p th×  gi¸ hîp  ®ång  ® îc chñ   ®Çu t  vµ  tæng thÇu thèng nhÊt t¹m tÝnh trªn c¬  së  møc vèn  ®Çu  t  dµnh cho dù  ¸n, gãi thÇu EPC trong tæng møc  ®Çu t  ®îc  duyÖt vµ   ®îc x¸c  ®Þnh chÝnh thøc khi cã  kÕt qu¶  ®Êu thÇu  mua s¾m thiÕt bÞ vµ thiÕt kÕ kü thuËt ­  tæng dù to¸n ®îc  duyÖt hoÆc ®îc tho¶ thuËn; b. VÒ  nguyªn t¾c, gi¸ hîp  ®ång tæng thÇu EPC lµ  gi¸  trän gãi, kh«ng thay  ®æi trong suèt thêi gian thùc hiÖn  hîp ®ång (trõ nh÷ng trêng hîp ®îc ®iÒu chØnh gi¸ theo quy  ®Þnh  ë   ®iÓm d kho¶n nµy) vµ  kh«ng  ®îc vît møc vèn  ®Çu t dµnh   cho   dù   ¸n,   gãi   thÇu   EPC   trong   tæng   møc   ®Çu   t  ®îc  duyÖt. c. Gi¸ hîp ®ång tæng thÇu EPC bao gåm toµn bé c¸c chi  phÝ  cÇn thiÕt  ®Ó  tæng thÇu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo  hîp ®ång ®∙ ký kÕt. C¸c yÕu tè chi phÝ h×nh thµnh gi¸ hîp   ®ång   ®îc   x¸c   ®Þnh   theo   Th«ng   t  sè   07/2003/TT­BXD   ngµy  17/6/2003   cña   Bé   X©y   dùng   vÒ   “söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè  ®iÓm trong Th«ng t  híng dÉn viÖc lËp vµ  qu¶n lý  chi phÝ  x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù  ¸n  ®Çu t  sè  09/2000/TT­ BXD ngµy 17/7/2000”; d.   ViÖc   ®iÒu   chØnh   gi¸   hîp   ®ång   tæng   thÇu   EPC   ®îc  thùc hiÖn trong c¸c trêng hîp: ­ Néi dung hîp  ®ång  ®∙ ký  kÕt cã  quy  ®Þnh râ  vÒ  ph¹m   vi, møc ®é vµ ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸; ­   PhÇn   khèi   lîng   ph¸t   sinh   ngoµi   hîp   ®ång   do   nh÷ng   nguyªn nh©n kh«ng thuéc vÒ  tæng thÇu  ®∙  ® îc ngêi cã  thÈm  quyÒn   chÊp   thuËn   ®îc   ®iÒu   chØnh   vµo   gi¸   hîp   ®ång   theo  nguyªn t¾c: nÕu c«ng viÖc  ®∙ cã  trong danh môc c«ng viÖc  cña hîp  ®ång th×   ®îc tÝnh theo  ®¬n gi¸ cña hîp  ®ång, tr­ êng hîp cha cã  trong danh môc c«ng viÖc cña hîp  ®ång th×  tÝnh theo ®¬n gi¸ cña nhµ níc quy ®Þnh cho lo¹i c«ng viÖc  t¬ng øng, khi kh«ng cã   ®¬n gi¸ cña Nhµ  n íc th×  chñ   ®Çu t  vµ  tæng thÇu ph¶i tho¶ thuËn vÒ   ®¬n gi¸ ¸p dông  ®Ó  tr×nh  cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt (trong trêng hîp ph¶i tr×nh  duyÖt)   theo   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý   chi   phÝ   x©y   dùng   c«ng  tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t; ­   Dù   ¸n,   gãi   thÇu   cã   thêi   gian   thùc   hiÖn   trªn   12  th¸ng th× kÓ tõ th¸ng thø 13 trë ®i, khi Nhµ n íc cã nh÷ng  thay ®æi lín vÒ chÝnh s¸ch ¸p dông cho ®Çu t vµ x©y dùng, 
 8. 8 gi¸ hîp  ®ång sÏ   ®îc  ®iÒu chØnh l¹i cho phï  hîp víi nh÷ng  thay ®æi nµy. Tæng   thÇu   cã   tr¸ch   nhiÖm   tÝnh   to¸n,   gi¶i   tr×nh   vµ  thèng nhÊt víi chñ   ®Çu t  vÒ  c¸c  ®iÒu chØnh gi¸ hîp  ®ång  ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, phª duyÖt. 3­ T¹m øng, thanh to¸n hîp ®ång ViÖc t¹m øng, thanh to¸n  ®èi víi hîp  ®ång tæng thÇu   EPC ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: a. Gi¸ thanh to¸n hîp  ®ång tæng thÇu EPC lµ  gi¸ hîp  ®ång vµ  c¸c  ®iÒu kiÖn ghi trong hîp  ®ång phï  hîp víi quy  ®Þnh nªu t¹i Kho¶n 2 ­ PhÇn nµy. b. Khi triÓn khai thùc hiÖn hîp  ®ång, chñ   ®Çu t  thùc  hiÖn viÖc  t¹m  øng  vèn  cho  tæng  thÇu (trõ  trêng  hîp  hai  bªn cã  tho¶ thuËn kh¸c). Møc t¹m øng vµ  viÖc thu håi vèn  t¹m øng ®îc quy ®Þnh nh sau: ­ ViÖc t¹m øng vèn cho Tæng thÇu  ®îc thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh t¹i §iÓm 13­Kho¶n 17 ­ §iÒu 1 cña NghÞ   ®Þnh sè  07/2003/N§­CP ngµy 30/01/2003 cña ChÝnh phñ; ­ ViÖc t¹m øng vèn cña tæng thÇu cho c¸c nhµ thÇu phô  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng  hiÖn hµnh; ­ Vèn t¹m øng sÏ   ®îc thu håi dÇn vµo tõng kú  thanh  to¸n khèi lîng hoµn thµnh víi tû lÖ phÇn tr¨m t¬ng øng vµ  ®îc thu håi hÕt khi c«ng  viÖc   ®îc thanh  to¸n khèi lîng  hoµn thµnh ®Õn 80% gi¸ trÞ khèi lîng. c.  Chñ   ®Çu  t  thanh  to¸n cho  tæng  thÇu theo  tiÕn   ®é  thùc hiÖn  c«ng  viÖc, theo  gi¸  trÞ  hîp   ®ång  vµ  c¸c   ®iÒu  kiÖn cña hîp ®ång ®∙ ®îc ký kÕt trªn c¬ së khèi lîng viÖc  ®îc   nghiÖm   thu   theo   giai   ®o¹n   thùc   hiÖn   hoÆc  theo   c«ng   tr×nh,   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   hoµn   thµnh   phï   hîp   víi   kÕ   ho¹ch thanh to¸n cña hîp ®ång. ­ §èi víi phÇn mua s¾m, cung øng vËt t thiÕt bÞ, viÖc  thanh to¸n  ®îc thùc hiÖn theo tõng lÇn giao hµng vµ  ho¸  ®¬n thanh to¸n t¬ng øng víi gi¸ trÞ cña vËt t thiÕt bÞ ®∙  mua s¾m; ­ §èi víi khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p, viÖc thanh to¸n  ®îc c¨n cø vµo khèi lîng hoµn thµnh theo giai  ®o¹n thùc  hiÖn hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh, kÕ  ho¹ch thanh  to¸n vµ phiÕu ®Ò nghÞ thanh to¸n cña tæng thÇu; ­ §èi víi c¸c c«ng viÖc, dÞch vô  kh¸c (nh  thiÕt kÕ,  t  vÊn gi¸m s¸t vµ  qu¶n lý  cña tæng thÇu, vËn chuyÓn néi  ®Þa,   ®µo   t¹o   vµ   chuyÓn   giao   c«ng   nghÖ...),   viÖc   thanh  to¸n  ®îc thùc  hiÖn  trªn c¬  së  khèi  lîng  c«ng  viÖc hoµn  thµnh theo giai  ®o¹n thùc hiÖn hoÆc theo thêi gian thùc  hiÖn c«ng viÖc.
 9. 9 4­ Hîp ®ång thÇu phô a. Tæng thÇu lùa chän nhµ thÇu phô th«ng qua ®Êu thÇu   hoÆc chØ  ®Þnh thÇu. Tæng thÇu ph¶i ghi danh s¸ch c¸c nhµ  thÇu phô trong hå s¬ dù thÇu (hå s¬ chµo thÇu) vµ ph¶i ® ­ îc chñ   ®Çu t  chÊp thuËn. ViÖc ký  kÕt hîp  ®ång thÇu phô  gi÷a tæng thÇu vµ  nhµ  thÇu phô  ph¶i phï  hîp víi néi dung  cña hîp  ®ång tæng thÇu EPC vµ  c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ  hîp  ®ång kinh tÕ. Trong  ph¹m vi thùc hiÖn c«ng  viÖc  cña hîp ®ång tæng thÇu EPC, nhµ thÇu phô kh«ng cã quan hÖ  hîp  ®ång trùc tiÕp víi chñ   ®Çu t vµ  chØ chÞu tr¸ch nhiÖm  tríc tæng thÇu vÒ phÇn c«ng viÖc  thùc hiÖn theo hîp ®ång  thÇu phô. Tæng thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm   tríc chñ   ®Çu  t vÒ mäi c«ng viÖc thùc hiÖn theo hîp ®ång tæng thÇu EPC,  kÓ c¶ vÒ phÇn viÖc do thÇu phô thùc hiÖn b. VÒ  nguyªn t¾c, tæng thÇu kh«ng  ®îc phÐp giao thÇu  thÇu   phô   c¸c   c«ng   viÖc   chñ   yÕu   cña   dù   ¸n,   gãi   thÇu   cã  tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng vµ thêi h¹n hoµn thµnh  c«ng tr×nh. Trêng hîp ®Æc biÖt ph¶i cã tho¶ thuËn cña chñ   ®Çu t.ViÖc  giao thÇu  phô   ®èi  víi  c¸c  nhµ  thÇu  phô  kh¸c  kh«ng cã  danh s¸ch trong hå  s¬  dù  thÇu (hå  s¬  chµo thÇu)  ph¶i  ®îc chñ   ®Çu t  chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n vµ  chñ   ®Çu t kh«ng  ®îc tõ  chèi ra v¨n b¶n chÊp thuËn nÕu kh«ng cã  lý  do x¸c ®¸ng. IV ­ Qu¶n Lý Thùc HiÖn Hîp §ång Tæng ThÇu EPC Trªn c¬  së  c¸c quy  ®Þnh cña Quy chÕ  Qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo c¸c NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­ CP,   sè   12/2000N§­CP   vµ   sè   07/2003/N§­CP   cña   ChÝnh   phñ,  viÖc   qu¶n   lý   thùc   hiÖn   hîp   ®ång   tæng   thÇu   EPC   cÇn   ®îc  thùc hiÖn theo   nguyªn t¾c t¨ng thªm chñ  quyÒn chñ   ®éng  vµ  tr¸ch nhiÖm cña tæng thÇu kÕt hîp víi viÖc b¶o  ®¶m sù  kiÓm so¸t chÆt chÏ  cña chñ   ®Çu t,  ®ång thêi vÉn t¹o  ®îc  sù  linh ho¹t trong ph©n giao c«ng viÖc khi thùc hiÖn dù  ¸n, gãi thÇu: 1. Néi dung c«ng t¸c qu¶n lý  thùc hiÖn hîp  ®ång bao  gåm: a. Qu¶n lý  ph¹m vi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo môc  tiªu cña dù  ¸n vµ  theo danh môc c«ng viÖc trong hîp  ®ång  ®∙ ký  kÕt; kiÓm tra tÝnh  ®óng  ®¾n, sù   ®Çy  ®ñ  vµ  phï  hîp  cña c¸c tµi liÖu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, tµi liÖu kü thuËt ®­ îc ¸p dông. b. KiÓm so¸t tiÕn  ®é  thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc phï  hîp  víi tiÕn  ®é  chung cña dù  ¸n, gãi thÇu vµ  hîp  ®ång  ®∙ ký  kÕt.
 10. 10 c.   KiÓm   tra,   qu¶n   lý   chÊt   lîng   c¸c   c«ng   viÖc   thùc  hiÖn theo quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  qu¶n lý  chÊt lîng c«ng  tr×nh x©y dùng. d. Qu¶n lý chi phÝ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo hîp  ®ång; kiÓm so¸t, thanh to¸n vµ ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång  (nÕu cÇn) phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ lËp vµ qu¶n lý chi  phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t. 2. Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña chñ ®Çu t vµ tæng thÇu. a. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña chñ ®Çu t: + Trong  qu¸  tr×nh  thùc  hiÖn hîp   ®ång,  chñ   ®Çu  t  cã  tr¸ch nhiÖm: ­ Xin giÊy phÐp x©y dùng theo quy ®Þnh; ­ §Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ bµn giao toµn bé mÆt  b»ng x©y dùng cho tæng thÇu qu¶n lý, sö dông. Trong tr êng  hîp cÇn thiÕt, chñ   ®Çu t cã  thÓ  tho¶ thuËn giao cho tæng  thÇu thùc  hiÖn  viÖc  ®Òn bï, gi¶i phãng  mÆt b»ng  ®Ó   ®¶m  b¶o tiÕn ®é thùc hiÖn vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n; ­ Thuª t  vÊn gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp  ®ång.  Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n, gãi thÇu, t  vÊn gi¸m  s¸t cã thÓ ®îc uû quyÒn thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng, quyÒn  h¹n cña chñ   ®Çu t  nh: trùc tiÕp giao dÞch víi  ®¹i diÖn  cña   tæng   thÇu   t¹i   c«ng   trêng   ®Ó   gi¶i   quyÕt   nh÷ng   c«ng  viÖc mµ chñ ®Çu t giao, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t toµn bé hoÆc   mét phÇn c¸c néi dung qu¶n lý hîp ®ång ®∙ nªu t¹i kho¶n 1   ­ PhÇn nµy, thay mÆt cho chñ ®Çu t trong mét sè trêng hîp  cÇn thiÕt kh¸c; ­ Tæ chøc nghiÖm thu, thÈm ®Þnh, phª duyÖt hoÆc tr×nh   cÊp cã  thÈm quyÒn (theo ph©n cÊp cña Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu  t vµ  x©y dùng)  ®Ó  thÈm  ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ  kü  thuËt  ­ tæng dù  to¸n, thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng cña nh÷ng h¹ng  môc c«ng tr×nh chÝnh hoÆc thiÕt kÕ  kü  thuËt thi c«ng vµ  lµm c¸c thñ tôc phª duyÖt hoÆc tho¶ thuËn kh¸c; ­ B¸o c¸o cÊp cã  thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt  ®Þnh  ®èi  víi c¸c ®Ò xuÊt bæ xung thiÕt kÕ do tæng thÇu kiÕn nghÞ; ­ §Ò  xuÊt, kiÕn nghÞ  víi cÊp cã  thÈm quyÒn cho phÐp  ¸p dông c¸c chÕ   ®é, chÝnh s¸ch  u  ®∙i víi dù  ¸n (nÕu cã)  cho tæng thÇu; ­ Qu¶n lý  vèn cña dù  ¸n, gãi thÇu vµ  t¹m øng, thanh  to¸n kÞp thêi cho tæng thÇu theo kÕ  ho¹ch thanh to¸n vµ  tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång; ­   X¸c   nhËn   c¸c   khèi   lîng   c«ng   viÖc   hoµn   thµnh   theo  hîp   ®ång   vµ   c¸c   khèi   lîng   ph¸t   sinh   ngoµi   hîp   ®ång   ®Ó  tr×nh  cÊp  cã   thÈm  quyÒn   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh   hoÆc   quyÕt   ®Þnh theo ph©n cÊp;
 11. 11 ­ Mua b¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh hiÖn   hµnh; ­ ChuÈn  bÞ   nh©n sù   vµ  phèi  hîp víi  tæng thÇu  trong  viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n vËn hµnh   b¶o tr×; ­ Tæ chøc nghiÖm thu vµ nhËn bµn giao c«ng tr×nh hoµn   thµnh theo tho¶ thuËn hîp  ®ång vµ  theo quy  ®Þnh cña Nhµ  níc   vÒ   nghiÖm   thu   bµn   giao   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   hoµn  thµnh; Chñ   ®Çu t  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn tríc ph¸p  luËt vÒ  viÖc thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh trong qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng, vÒ  chÊt lîng, tiÕn  ®é, chi phÝ  thùc hiÖn vµ  hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t. + QuyÒn h¹n cña chñ   ®Çu t  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  hîp ®ång bao gåm: ­   Phª   duyÖt   danh   s¸ch   c¸c   nhµ   thÇu   phô   cha   cã   tªn  trong hîp ®ång tæng thÇu EPC theo ®Ò nghÞ cña tæng thÇu; ­ Tho¶ thuËn víi tæng thÇu vÒ  hå  s¬  mêi thÇu mua s¾m  c¸c   thiÕt   bÞ   c«ng   nghÖ   chñ   yÕu   vµ   vÒ   chi   phÝ   mua   s¾m   thiÕt bÞ  thuéc tæng gi¸ cña hîp  ®ång trªn c¬  së  kÕt qu¶  ®Êu thÇu vÒ thiÕt bÞ; ­ Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp  ®ång cña tæng thÇu tõ  viÖc tæ chøc hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ®Õn c¸c c«ng viÖc  thiÕt kÕ, cung øng vËt t, thiÕt bÞ, x©y dùng vµ  l¾p  ®Æt,  nghiÖm   thu,   vËn   hµnh   ch¹y   thö   ®ång   bé   c«ng   tr×nh   hoµn  thµnh; ­   QuyÕt   ®Þnh   viÖc   dõng,   ®×nh   chØ   hoÆc   huû   bá   viÖc  thùc hiÖn hîp  ®ång theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt theo tho¶  thuËn gi÷a c¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång. ­ Tõ chèi hoÆc t¹m dõng viÖc thanh to¸n theo hîp ®ång   khi tæng thÇu kh«ng thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c nghÜa vô   ®∙ cam  kÕt trong hîp ®ång; ­ C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b. Tr¸ch nhiÖm vµ  quyÒn h¹n cña tæng thÇu trong viÖc  thùc hiÖn hîp ®ång + Tæng thÇu cã tr¸ch nhiÖm: TiÕp nhËn vµ qu¶n lý tæng mÆt b»ng x©y dùng, b¶o qu¶n   tim,   cèt,  mèc  giíi   c«ng   tr×nh  hoÆc   gi¶i   phãng  mÆt  b»ng   nÕu ®îc chñ ®Çu t ph©n giao theo tháa thuËn gi÷a c¸c bªn; ­ LËp thiÕt kÕ  kü  thuËt hoÆc thiÕt kÕ  kü  thuËt ­ thi  c«ng, thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng   c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh  chÝnh phï  hîp víi thiÕt kÕ  s¬  bé   ®îc duyÖt vµ  tr×nh chñ  ®Çu   t  tæ   chøc   thÈm   ®Þnh,   phª   duyÖt   hoÆc   tr×nh   ®Ó   phª  duyÖt;
 12. 12 ­ LËp vµ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t vÒ kÕ ho¹ch tiÕn ®é  thùc hiÖn c¸c giai  ®o¹n thi c«ng vµ  h¹ng môc c«ng tr×nh  chñ yÕu, kÕ ho¹ch thanh to¸n cña hîp ®ång; ­ Tæ chøc viÖc mua s¾m, chÕ  t¹o vµ  cung øng vËt t,  thiÕt bÞ  theo yªu cÇu vµ  tiÕn  ®é  thùc hiÖn hîp  ®ång tæng  thÇu EPC; tho¶ thuËn vµ  thèng nhÊt víi chñ   ®Çu t  vÒ  néi  dung hå  s¬  mêi thÇu mua s¾m c¸c thiÕt bÞ  c«ng nghÖ  chñ  yÕu vµ vÒ chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ thuéc tæng gi¸ cña hîp   ®ång c¬ së kÕt qu¶ ®Êu thÇu vÒ thiÕt bÞ; ­ Thi c«ng c«ng tr×nh theo ®óng thiÕt kÕ ®îc duyÖt; ­ Tæ chøc hÖ  thèng qu¶n lý  chÊt lîng vµ   ®¶m b¶o chÊt  lîng   c¸c   c«ng   viÖc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng vµ  theo c¸c tho¶ thuËn hîp  ®ång; ­ Tæ  chøc,  ®iÒu phèi  vµ  qu¶n  lý  c¸c  ho¹t  ®éng trªn  c«ng trêng; thùc hiÖn biÖn ph¸p  ®¶m b¶o vÖ  sinh m«i tr­ êng,   phßng   chèng   ch¸y   næ,   an   toµn   lao   ®éng   vµ   an   ninh  trªn c«ng trêng; ­ Chñ   ®éng phèi hîp víi chñ   ®Çu t trong viÖc tæ chøc  ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n vËn hµnh sö dông c«ng   tr×nh; thùc hiÖn viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ, bµn giao c¸c   b¶n vÏ, tµi liÖu kü  thuËt cã  liªn quan  ®Õn vËn hµnh, sö  dông vµ b¶o tr× c«ng tr×nh cho chñ ®Çu t; ­ Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thö nghiÖm, hiÖu chØnh, vËn   hµnh ch¹y thö   ®ång bé  c«ng tr×nh, lËp hå  s¬  hoµn c«ng vµ  bµn giao c«ng  tr×nh  hoµn thµnh  cho chñ   ®Çu t  theo  tho¶  thuËn hîp ®ång vµ theo quy ®Þnh cña nhµ níc; ­ Mua b¶o hiÓm cho vËt t, thiÕt bÞ thi c«ng vµ nhµ x­ ëng phôc vô  thi c«ng, b¶o hiÓm tai n¹n  ®èi víi ngêi lao  ®éng vµ  b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù   ®èi víi ngêi thø ba  theo quy ®Þnh; ­ Thùc hiÖn b¶o hµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña nhµ   níc; ­ ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ  tríc chñ   ®Çu t  vÒ  chÊt lîng, tiÕn  ®é  thùc hiÖn c«ng viÖc theo hîp  ®ång  ®∙ ký  kÕt, kÓ  c¶ ph©n viÖc do thÇu phô  thùc hiÖn vµ  ph¶i   båi thêng  vËt  chÊt  cho nh÷ng thiÖt  h¹i do lçi  cña  m×nh  g©y ra. +   Trong   thùc   hiÖn   hîp   ®ång,   tæng   thÇu   cã   quyÒn   h¹n  nh sau: ­ §Ò xuÊt bæ sung, hiÖu chØnh thiÕt kÕ, c¸c gi¶i ph¸p   thay thÕ, biÖn ph¸p trong tæ chøc thùc hiÖn cho phï  hîp  víi  ®iÒu kiÖn thùc tÕ  nhng vÉn ph¶i  ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu  vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n, gãi thÇu;
 13. 13 ­  KiÓm so¸t toµn bé  c¸c ph¬ng tiÖn vµ  biÖn ph¸p thi  c«ng trong ph¹m vi c«ng trêng; ­ Lùa chän nhµ  thÇu phô  th«ng qua  ®Êu thÇu hoÆc chØ  ®Þnh; bæ sung hoÆc thay thÕ c¸c nhµ thÇu phô (nÕu cÇn) ®Ó  ®¶m b¶o chÊt lîng, gi¸ c¶ vµ  tiÕn  ®é  thùc hiÖn c¸c c«ng  viÖc cña hîp ®ång; ­ Dõng  hoÆc  huû  bá   hîp  ®ång  theo  quy  ®Þnh  cña ph¸p  luËt vÒ  hîp  ®ång vµ  theo tho¶ thuËn cña c¸c bªn tham gia  ký kÕt hîp ®ång; ­ C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 14. 14 V­ tæ chøc thùc hiÖn 1­ Th«ng t nµy thay thÕ cho Th«ng t sè 01/2002/TT­BXD  ngµy   07/01/2002   cña   Bé   X©y   dùng   vµ   cã   hiÖu   lùc   sau   15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2­ §èi víi c¸c dù ¸n, gãi thÇu ®∙ thùc hiÖn theo h×nh  thøc hîp ®ång tæng thÇu EPC tríc thêi ®iÓm th«ng t nµy cã  hiÖu lùc th×  viÖc qu¶n lý  vµ  thùc hiÖn  ®îc c¨n cø theo  c¸c tho¶ thuËn hîp ®ång ®∙ ®îc ký kÕt. 3­ C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Chñ tÞch  Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng,  Héi  ®ång qu¶n trÞ  c¸c Tæng c«ng ty nhµ  níc vµ  Thñ  trëng  c¸c   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   thùc  hiÖn Th«ng t nµy.
 15. 15 P h ô  l ô c KÌm theo Th«ng t sè 08/2003/TT­BXD ngµy 9 th¸ng 07 n¨m   2003  cña Bé X©y dùng Híng dÉn néi dung vµ qu¶n lý Hîp ®ång tæng thÇu thiÕt kÕ ­ cung øng vËt t, thiÕt bÞ ­   x©y dùng (EPC) tho¶ thuËn hîp ®ång tæng thÇu EPC (MÉu)   ........,ngµy......th¸ng.....n¨m...... I. C¨n cø ®Ó ký kÕt hîp ®ång II. §¹i diÖn c¸c bªn giao thÇu vµ nhËn thÇu 1. Bªn mêi thÇu: ­ Tªn chñ ®Çu t ­ Chøc vô ­ §Þa chØ giao dÞch ­   Sè   tµi   kho¶n   ...............................   t¹i  Ng©n hµng............ 2. Bªn nhËn thÇu ­ Tªn Tæng thÇu EPC ­ Chøc vô ­ §Þa chØ giao dÞch ­   Sè   tµi   kho¶n   ...............................   t¹i  Ng©n hµng............ III. Néi dung Hîp ®ång tæng thÇu EPC 1. Trong hîp  ®ång nµy, c¸c tõ  ng÷  sÏ  cã  nghÜa nh  ®îc  ®Þnh nghÜa trong c¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång nªu díi ®©y. 2.  C¸c tµi  liÖu díi  ®©y  lµ  mét phÇn  kh«ng  t¸ch  rêi  cña tho¶ thuËn nµy vµ  cïng t¹o thµnh hîp  ®ång tæng thÇu  EPC, bao gåm: a. Tho¶ thuËn hîp ®ång b. Th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc V¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu c. Hå s¬ vÒ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t, Hå s¬ mêi thÇu
 16. 16 d. Hå s¬ dù thÇu hoÆc Hå s¬ chµo thÇu ®. C¸c ®iÒu kiÖn riªng cña hîp ®ång e. C¸c ®iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång f. C¸c b¶n vÏ g. C¸c phô lôc, b¶ng, biÓu h. C¸c tho¶ thuËn kh¸c b»ng v¨n b¶n cã liªn quan i. C¸c giÊy tê b¶o l∙nh (nÕu cã) Tho¶ thuËn hîp ®ång ®îc u tiªn ¸p dông so víi c¸c tµi  liÖu kh¸c n»m trong Hîp ®ång. Trêng hîp cã m©u thuÉn gi÷a  c¸c tµi liÖu n»m trong Hîp  ®ång th×  viÖc  u tiªn ¸p dông  ph¶i theo thø tù..... 3. Néi dung c«ng viÖc, s¶n phÈm cña hîp ®ång 4. Thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång 5. Gi¸ trÞ hîp ®ång 6. Tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña c¸c bªn vµ vai trß cña  t vÊn cña chñ ®Çu t 7. Ph¬ng thøc t¹m øng, thanh to¸n 8. Nguyªn t¾c xö lý tranh chÊp 9. Thëng, ph¹t; ®×nh chØ, chÊm døt hîp ®ång 10. Thanh lý hîp ®ång 11. LuËt ¸p dông 12. Cam kÕ cña c¸c bªn Hîp   ®ång   nµy   ®îc   lµm   thµnh   ...   b¶n,   b»ng   ng«n  ng÷...., mçi bªn gi÷...b¶n. C¸c b¶n  ®Òu cã  gi¸ trÞ  ph¸p  lý nh nhau Chñ ®Çu t   tæng thÇu  EPC
Đồng bộ tài khoản