intTypePromotion=1

Thông tư 08/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
100
lượt xem
3
download

Thông tư 08/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 06/2001/TT-NHNN ngày 24/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Th«ng t cña ng©n hµng nhµ níc viÖt nam sè 08/2004/TT­NHNN  n g µ y   0 3   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   m é t   s è  ® i Ó m   c ñ a   T h « n g   t   s è   0 6 / 2 0 0 1 / T T ­ N H N N   n g µ y   2 4 / 8 / 2 0 0 1   c ñ a  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc híng dÉn thùc hiÖn  Q u y Õ t   ® Þ n h   4 6 / 2 0 0 1 / Q § ­ T T g   n g µ y   0 4 / 0 4 / 2 0 0 1   c ñ a   T h ñ   t í n g  ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng hãa  t h ê i   k ú   2 0 0 1   –   2 0 0 5   ® è i   v í i   h µ n g   h ã a   t h u é c   d i Ö n   q u ¶ n   l ý  chuyªn ngµnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam §Ó híng dÉn thùc hiÖn viÖc xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa   thuéc diÖn qu¶n lý chuyªn ngµnh cña Ng©n hµng Nhµ níc phï  hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay, Ng©n hµng Nhµ níc söa ®æi, bæ  sung   mét   sè   ®iÓm   cña   Th«ng   t  sè   06/2001/TT­NHNN   ngµy  24/8/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc híng dÉn thùc  hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg ngµy 04/4/2001 cña Thñ   tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng hãa  thêi kú 2001 – 2005 ®èi víi hµng hãa thuéc diÖn qu¶n lý   chuyªn ngµnh cña Ng©n hµng Nhµ níc nh sau: 1. Söa ®æi tiÕt 2.2 vµ 2.3 cña §iÓm 2, Môc II nh sau: "2.2. ChËm nhÊt sau 10 ngµy lµmviÖc, kÓ tõ khi nhËn  ®Çy ®ñ giÊy tê cña ®¬n vÞ cã nhu cÇu nhËp khÈu c¸c mÆt  hµng   quy   ®Þnh  t¹i  môc  1,   2,   3  trong   Phô   lôc   sè   01  cña  Th«ng t nµy, Ng©n hµng Nhµ níc (Côc Ph¸t hµnh vµ kho quü)  cã v¨n b¶n chÊp thuËn cho ®¬n vÞ ®îc nhËp khÈu. Trêng hîp  tõ chèi ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ, Ng©n hµng Nhµ níc (Côc Ph¸t  hµnh vµ kho quü) ph¶i cã v¨n b¶n tr¶ lêi râ lý do. 2.3.   C¸c   mÆt   hµng   quy   ®Þnh   t¹i   môc   4,   5,   6,   7,   8  trong   phô   lôc   01   cña   Th«ng   t  nµy   lµ   nh÷ng   mÆt   hµng   do  Ng©n hµng Nhµ níc ®éc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông. Nhµ m¸y  in   tiÒn   Quèc   gia   ®îc   phÐp   nhËp   khÈu   trùc   tiÕp   c¸c   mÆt  hµng   nµy   khi   ®îc   sù   ®ång   ý   b»ng   v¨n   b¶n   cña   Thèng   ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc". 2. Bæ sung tiÕt c §iÓm 3, Môc III nh sau: "c. Trong thêi gian 1 th¸ng kÓ tõ ngµy hµng hãa chÝnh  thøc ®a vµo sö dông, ®¬n vÞ sö dông ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n  b¶n cho Ng©n hµng Nhµ níc (Côc Ph¸t hµnh kho quü) vÒ t×nh  h×nh sö dông hµng hãa nhËp khÈu thuéc diÖn qu¶n lý chuyªn  ngµnh cña Ng©n hµng Nhµ níc". 3. Söa ®æi vÒ tõ ng÷ trong mét sè ®iÓm cña Th«ng t  06/2001/TT­NHNN nh sau: 3.1. Thay côm tõ "Vô NghiÖp vô ph¸t hµnh vµ kho quü"  b»ng côm tõ "Côc Ph¸t hµnh vµ kho quü" t¹i tiÕt 2.1 §iÓm  2, Môc II vµ tiÕt c, §iÓm 2, Môc III.
  2. 2 3.2. Thay côm tõ "Vô trëng Vô nghiÖp vô ph¸t hµnh vµ  kho quü" b»ng côm tõ "Côc trëng Côc Ph¸t hµnh vµ kho quü"  t¹i tiÕt b, §iÓm 1, Môc III. 4.   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2