Thông tư 08/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
273
lượt xem
23
download

Thông tư 08/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña bé x©y dùng Sè 08/2005/TT-BXD ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2005 Híng dÉn mét sè néi dung vÒ lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ xö lý chuyÓn tiÕp thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; Bé X©y dùng híng dÉn mét sè néi dung vÒ lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ xö lý chuyÓn tiÕp tõ thùc hiÖn Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo c¸c NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP, sè 12/2000/N§-CP, sè 07/2003/N§-CP (díi ®©y viÕt t¾t lµ N§ 52/CP, N§ 12/CP, N§ 07/CP) sang thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§- CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (díi ®©y viÕt t¾t lµ N§ 16/CP) nh sau: phÇn I híng dÉn mét sè néi dung VÒ lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh I. VÒ lËp B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ xin phÐp ®Çu t ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña N§ 16/CP: 1. Chñ ®Çu t tæ chøc lËp hoÆc thuª t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc phï hîp víi c«ng viÖc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó lËp B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt cho phÐp ®Çu t. 2. §èi víi dù ¸n quan träng quèc gia vµ dù ¸n nhãm A gåm nhiÒu dù ¸n thµnh phÇn, nÕu tõng dù ¸n thµnh phÇn cã thÓ ®éc lËp vËn hµnh, khai th¸c th× ngoµi nh÷ng néi dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 4 cña N§ 16/CP trong néi dung B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cßn ph¶i x¸c ®Þnh râ tÝnh ®éc lËp khi vËn hµnh, khai th¸c. 3. §èi víi c«ng tr×nh yªu cÇu ph¶i thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc th× trong néi dung cña B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i nªu ®îc h×nh thøc, thêi gian vµ kinh phÝ tæ chøc thi tuyÓn. 4. VÒ xin phÐp ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 4 cña N§ 16/CP thùc hiÖn nh sau: Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm göi B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh tíi Bé qu¶n lý ngµnh. VÝ dô c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh v¨n ho¸ göi tíi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin; c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ göi tíi Bé Y tÕ; c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng göi tíi Bé Giao th«ng vËn t¶i; c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bu chÝnh, viÔn th«ng göi tíi Bé Bu chÝnh - ViÔn th«ng; ...
 2. 2 Sè lîng B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc lËp tèi thiÓu lµ 09 bé. Bé qu¶n lý ngµnh lµ c¬ quan ®Çu mèi gióp Thñ tíng ChÝnh phñ lÊy ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan tíi dù ¸n vµ tæng hîp ®¸nh gi¸, ®Ò xuÊt ý kiÕn tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ. Trêng hîp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh liªn quan tíi nhiÒu chuyªn ngµnh th× Bé qu¶n lý ngµnh cã yÕu tè quyÕt ®Þnh vÒ tÝnh chÊt, môc tiªu cña dù ¸n lµ c¬ quan ®Çu mèi lÊy ý kiÕn c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan ®Õn dù ¸n vµ tæng hîp, ®¸nh gi¸ ®Ò xuÊt ý kiÕn tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ. II. VÒ c¨n cø ®Ó lËp thiÕt kÕ c¬ së trong dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña N§ 16/CP: 1. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh kh«ng ph¶i lËp B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh nhng thuéc ®èi tîng ph¶i thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 26 cña N§ 16/CP hoÆc ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh mµ chñ ®Çu t thÊy cÇn thiÕt thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc th× chñ ®Çu t b¸o c¸o ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc thi tuyÓn, h×nh thøc, thêi gian vµ kinh phÝ tæ chøc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc. ViÖc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc thùc hiÖn theo Th«ng t sè 05/2005/TT- BXD ngµy 12/4/2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng híng dÉn thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng. Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc ®îc chän lµ c¨n cø ®Ó lËp thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 2. §èi víi c«ng tr×nh kh«ng ph¶i thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc hoÆc kh«ng cã yªu cÇu vÒ kiÕn tróc th× tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ ®îc chän ®Ó lËp thiÕt kÕ c¬ së ph¶i c¨n cø nhiÖm vô thiÕt kÕ ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt, lËp mét sè ph¬ng ¸n thiÕt kÕ ®Ó chñ ®Çu t lùa chän ph¬ng ¸n thiÕt kÕ tèi u lµm c¨n cø cho viÖc lËp thiÕt kÕ c¬ së. Kinh phÝ cho viÖc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ ®îc tÝnh trong kinh phÝ thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n. III. VÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña N§ 16/CP: 1. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t chØ ®Þnh ®¬n vÞ chuyªn m«n trùc thuéc lµm ®Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n tríc khi phª duyÖt. 2. Chñ ®Çu t göi hå s¬ dù ¸n (bao gåm c¶ phÇn thuyÕt minh dù ¸n vµ phÇn thiÕt kÕ c¬ së) ®Õn ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh. Riªng c¸c dù ¸n do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t, th× chñ ®Çu t göi hå s¬ dù ¸n tíi ®¬n vÞ ®Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n lµ Héi ®ång thÈm ®Þnh nhµ níc vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t do Thñ tíng ChÝnh phñ thµnh lËp ®Ó thÈm ®Þnh. C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®Çu t, th× chñ ®Çu t göi hå s¬ dù ¸n tíi ®¬n vÞ ®Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n lµ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó thÈm ®Þnh. 3. C¸c dù ¸n do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t; c¸c dù ¸n nhãm A sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc do Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cña §¶ng, c¬ quan Trung ¬ng cña tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi nghÒ
 3. 3 nghiÖp (díi ®©y gäi chung lµ Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé), Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®Çu t th× ®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n göi hå s¬ dù ¸n tíi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng cã liªn quan ®Õn néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó lÊy ý kiÕn. 4. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh nhãm B, C sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc, viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®îc thùc hiÖn nh sau: a) C¸c dù ¸n do Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc uû quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t cho c¬ quan cÊp díi trùc tiÕp th× ®¬n vÞ chuyªn m«n ®îc giao lµm ®Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt, quyÕt ®Þnh. b) C¸c dù ¸n do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®Çu t, uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t cho c¬ quan cÊp díi trùc tiÕp vµ c¸c dù ¸n do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, cÊp x· quyÕt ®Þnh ®Çu t th× ®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n göi hå s¬ dù ¸n tíi c¸c Së, Ban, ngµnh ®Ó lÊy ý kiÕn vÒ nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn thÈm ®Þnh dù ¸n vµ cã thÓ mêi ®¹i diÖn cña c¸c Së, chuyªn gia cã n¨ng lùc tham gia thÈm ®Þnh dù ¸n. 5. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông c¸c nguån vèn kh¸c, ng êi quyÕt ®Þnh ®Çu t tù tæ chøc thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 6. §¬n vÞ ®Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ dù ¸n (bao gåm c¶ phÇn thuyÕt minh dù ¸n vµ phÇn thiÕt kÕ c¬ së) tíi c¬ quan cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña N§ 16/CP ®Ó thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së theo quy ®Þnh; ®ång thêi göi hå s¬ dù ¸n tíi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan ®Ó lÊy ý kiÕn vÒ nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn dù ¸n. Tê tr×nh thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së theo mÉu t¹i phô lôc sè 1 cña Th«ng t nµy. 7. §¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp ý kiÕn cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan vµ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn ®Ó ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt quyÕt ®Þnh. B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc lËp theo mÉu t¹i phô lôc sè 3 cña Th«ng t nµy. 8. VÒ thÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së ®èi víi dù ¸n nhãm A ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, d, ® kho¶n 4 §iÒu 9 cña N§ 16/CP: - Bé C«ng nghiÖp tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh hÇm má, dÇu khÝ, nhµ m¸y ®iÖn, ®êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp chuyªn ngµnh trõ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng. - Bé X©y dùng tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ (bao gåm c¸c c«ng tr×nh: HÌ, ® êng ®« thÞ, cÊp níc, tho¸t níc, chiÕu s¸ng, c«ng viªn, c©y xanh, xö lý r¸c th¶i ®« thÞ, nghÜa trang, b·i ®ç xe trong ®« thÞ) vµ c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c do Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu.
 4. 4 - §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh liªn quan tíi nhiÒu chuyªn ngµnh, th× néi dung cña thiÕt kÕ c¬ së liªn quan nhiÒu ®Õn Bé nµo ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 9 cña N§ 16/CP th× Bé ®ã lµ ®Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n. Bé ®Çu mèi thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn cña Bé liªn quan ®Õn phÇn c«ng nghÖ chÝnh, c¸c Bé, ngµnh kh¸c vµ ®Þa ph¬ng cã liªn quan ®Õn néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së. 9. VÒ thÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së ®èi víi dù ¸n nhãm B, C ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, d, ® kho¶n 5 §iÒu 9 cña N§ 16/CP: - Së C«ng nghiÖp tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh hÇm má, dÇu khÝ, nhµ m¸y ®iÖn, ®êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp chuyªn ngµnh trõ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng. - Së X©y dùng tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng vµ c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh yªu cÇu. Riªng thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ ë ®Þa ph - ¬ng (bao gåm c¸c c«ng tr×nh: HÌ, ®êng ®« thÞ, cÊp níc, tho¸t níc, chiÕu s¸ng, c«ng viªn, c©y xanh, xö lý r¸c th¶i ®« thÞ, nghÜa trang, b·i ®ç xe trong ®« thÞ) do Së X©y dùng, Së Giao th«ng c«ng chÝnh hoÆc Së Giao th«ng vËn t¶i tæ chøc thÈm ®Þnh phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh. - §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh liªn quan tíi nhiÒu chuyªn ngµnh, th× néi dung cña thiÕt kÕ c¬ së liªn quan nhiÒu ®Õn Së nµo ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 9 cña N§ 16/CP th× Së ®ã lµ ®Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n. Së ®Çu mèi thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn cña Së liªn quan ®Õn phÇn c«ng nghÖ chÝnh vµ c¸c Së, Ban, ngµnh kh¸c cã liªn quan ®Õn néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së. - §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cã kü thuËt phøc t¹p, ¸p dông c«ng nghÖ míi, c«ng nghÖ cao, ... th× Së cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cã thÓ b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ®Ò nghÞ Bé cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së t¬ng øng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 9 cña N§ 16/CP tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n ®ã. 10. C¬ quan thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cã tr¸ch nhiÖm göi kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së tíi ®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n theo thêi gian quy ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 9 cña N§ 16/CP; ®ång thêi göi mét b¶n tíi Së X©y dùng ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së ® îc lËp theo mÉu t¹i phô lôc sè 2 cña Th«ng t nµy. IV. VÒ néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña N§ 16/CP: Néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së trong dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm:
 5. 5 1. Sù phï hîp cña thiÕt kÕ c¬ së víi quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng. Sù hîp lý vÒ bè trÝ mÆt b»ng, tuyÕn c«ng tr×nh, c¸c ®iÓm ®Êu nèi víi c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt,…. 2. Sù phï hîp cña thiÕt kÕ c¬ së víi thuyÕt minh cña dù ¸n vÒ quy m« x©y dùng, c«ng nghÖ, c«ng suÊt thiÕt kÕ, cÊp c«ng tr×nh; c¸c sè liÖu sö dông trong thiÕt kÕ; c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn ¸p dông. 3. Sù phï hîp cña thiÕt kÕ c¬ së víi ph ¬ng ¸n kiÕn tróc ®· ®îc lùa chän th«ng qua thi tuyÓn ®èi víi trêng hîp cã thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc. 4. C¸c tiªu chuÈn ®îc ¸p dông trong c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. 5. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña tæ chøc t vÊn, n¨ng lùc hµnh nghÒ cña c¸ nh©n lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ c¬ së theo quy ®Þnh. V. VÒ lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña N§ 16/CP: 1. VÒ lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: a) C¸c c«ng tr×nh kh«ng ph¶i lËp dù ¸n mµ chØ cÇn lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt, bao gåm: - C«ng tr×nh x©y dùng cho môc ®Ých t«n gi¸o; - C«ng tr×nh x©y dùng míi trô së c¬ quan cã tæng møc ®Çu t díi 3 tû ®ång; - C«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi cã tæng møc ®Çu t díi 7 tû ®ång sö dông vèn ng©n s¸ch kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh, phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch x©y dùng vµ ®· cã chñ tr¬ng ®Çu t hoÆc ®· ®îc bè trÝ trong kÕ ho¹ch ®Çu t hµng n¨m; - C«ng tr×nh x©y dùng míi, söa ch÷a, c¶i t¹o sö dông vèn ng©n s¸ch, phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch x©y dùng, ®· cã chñ tr - ¬ng ®Çu t vµ râ hiÖu qu¶ ®Çu t, cã tæng møc ®Çu t díi 5 tû ®ång. - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c kh«ng thuéc c¸c tr êng hîp nªu trªn cã tæng møc ®Çu t díi 5 tû ®ång, tuú tõng tr êng hîp cô thÓ ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh vµ lµm râ tÝnh hiÖu qu¶ tr íc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. b) Néi dung cña B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ® îc lËp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 35 cña LuËt X©y dùng. Khi lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng trong B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ sö dông thiÕt kÕ mÉu, thiÕt kÕ ®iÓn h×nh do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh. Trêng hîp cha cã thiÕt kÕ mÉu, thiÕt kÕ ®iÓn h×nh th× nhµ thÇu t vÊn thiÕt kÕ ®îc chñ ®Çu t lùa chän lËp mét sè ph¬ng ¸n thiÕt kÕ ®Ó chñ ®Çu t lùa chän ph¬ng ¸n tèi u lµm c¨n cø cho viÖc triÓn khai thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. c) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh chØ lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh mµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng kh«ng do c¸c Së quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 9 cña N§ 16/CP thÈm ®Þnh th× chñ ®Çu t ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng theo quy ®Þnh, trõ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt (bao gåm c¸c c«ng tr×nh:
 6. 6 Nhµ m¸y xö lý r¸c th¶i, b·i ch«n lÊp r¸c, cÊp níc, tho¸t níc, ®êng, kªnh, m- ¬ng, ...) cã tæng møc ®Çu t díi 5 tû ®ång thuéc c¸c x· vïng s©u, vïng xa, kh«ng vi ph¹m c¸c khu vùc b¶o tån di s¶n v¨n ho¸, di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸. d) §èi víi dù ¸n chØ cã mua s¾m d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ, kh«ng cã x©y dùng chØ cã l¾p ®Æt, th× nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®Ó tr×nh ng êi quyÕt ®Þnh ®Çu t tæ chøc thÈm ®Þnh, phª duyÖt. NÕu viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ lµm thay ®æi kÕt cÊu vµ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng ®· ® îc duyÖt th× chñ ®Çu t ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng theo quy ®Þnh. 2. VÒ hå s¬ B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: a) Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh tíi ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh, phª duyÖt. b) Hå s¬ B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh tr×nh thÈm ®Þnh bao gåm: - Tê tr×nh phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh theo mÉu t¹i phô lôc sè 4 cña Th«ng t nµy. - B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm thuyÕt minh vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. - C¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan. c) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc cã tæng møc ®Çu t tõ 500 triÖu ®ång trë lªn th× khi göi hå s¬ B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh tíi ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t, chñ ®Çu t ®ång thêi göi B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh tíi Së cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 9 cña N§ 16/CP ®Ó thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. Tê tr×nh thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng theo mÉu t¹i phô lôc sè 5 cña Th«ng t nµy. 3. VÒ tæ chøc thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: a) §èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc th× ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t tù tæ chøc thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh, Së cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 9 cña N§ 16/CP thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã tæng møc ®Çu t tõ 500 triÖu ®ång trë lªn. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t chØ phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh sau khi cã kÕt qu¶ thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh vµ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. b) §èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc cã tæng møc ®Çu t díi 500 triÖu ®ång hoÆc sö dông c¸c nguån vèn kh¸c th× ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t tù tæ chøc thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh, chñ ®Çu t tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt.
 7. 7 c) Néi dung thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ®îc thùc hiÖn theo néi dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 35 cña LuËt X©y dùng. d) Néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng: - Sù tu©n thñ quy chuÈn x©y dùng vµ c¸c tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông. - Sù phï hîp cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng víi ph ¬ng ¸n kiÕn tróc ®· ®îc lùa chän th«ng qua thi tuyÓn ®èi víi trêng hîp cã thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc. - Sù hîp lý cña c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ, cÊu t¹o, ®¸nh gi¸ møc ®é an toµn cña c«ng tr×nh. - Sù hîp lý cña viÖc lùa chän d©y chuyÒn vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ (nÕu cã). - B¶o vÖ m«i trêng; phßng, chèng ch¸y, næ. 4. Thêi gian thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng t¬ng øng nh thêi gian thÈm ®Þnh ®èi víi dù ¸n nhãm C. 5. C¬ quan thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm göi kÕt qu¶ thÈm ®Þnh tíi chñ ®Çu t ®Ó tæng hîp, ®¸nh gi¸ ®Ò xuÊt ý kiÕn ®Ó ng êi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt quyÕt ®Þnh. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc lËp theo mÉu t¹i phô lôc sè 6 cña Th«ng t nµy. VI. VÒ lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn ODA: 1. Néi dung lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn ODA ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t x©y dùng nh ®èi víi dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n íc vµ bæ sung thªm c¸c néi dung cã liªn quan ®Õn vèn ODA. 2. Tr×nh tù, thñ tôc, thÈm quyÒn thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý vµ sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc. ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh, néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n vµ viÖc qu¶n lý dù ¸n ® îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng vµ N§ 16/CP. Trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ vÒ ODA ®· ®îc ký kÕt gi÷a Nhµ níc hoÆc ChÝnh phñ víi nhµ tµi trî cã quy ®Þnh kh¸c th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. phÇn II híng dÉn chuyÓn tiÕp tõ thùc hiÖn N§ 52/Cp, N§ 12/CP, N§ 07/Cp sang thùc hiÖn N§ 16/CP I. VÒ chuyÓn tiÕp thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh theo N§ 16/CP:
 8. 8 1. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc chuyÓn tiÕp thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh theo N§ 16/ CP ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau: a) Kh«ng lµm gi¸n ®o¹n c¸c c«ng viÖc. b) §¶m b¶o tÝnh ®ång bé vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n. 2. §èi víi dù ¸n quan träng quèc gia ®· ®îc Quèc héi th«ng qua chñ tr¬ng ®Çu t vµ cho phÐp ®Çu t; c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh nhãm A ®· ®- îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t tríc ngµy N§ 16/CP cã hiÖu lùc th× kh«ng ph¶i lËp B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña N§ 16/ CP. C¸c c«ng viÖc tiÕp theo thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña N§ 16/CP. 3. C¸c dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A ®· tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ®Ó xin phÐp ®Çu t tríc ngµy N§ 16/CP cã hiÖu lùc nhng cha ®îc thÈm ®Þnh vµ cho phÐp ®Çu t th× kh«ng ph¶i lËp vµ tr×nh l¹i; viÖc thÈm ®Þnh vµ cho phÐp ®Çu t ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh tríc ngµy N§ 16/CP cã hiÖu lùc thi hµnh. C¸c c«ng viÖc tiÕp theo thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña N§ 16/CP. 4. C¸c dù ¸n ®· phª duyÖt, dù ¸n ®ang tæ chøc thÈm ®Þnh, dù ¸n ®· thÈm ®Þnh nhng cha phª duyÖt, dù ¸n ®ang triÓn khai thùc hiÖn dë dang th× c¸c c«ng viÖc tiÕp theo thùc hiÖn theo quy ®Þnh tríc khi N§ 16/CP cã hiÖu lùc thi hµnh. Trêng hîp thÊy cÇn thiÕt thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cha triÓn khai hoÆc ®ang thùc hiÖn dë dang cho phï hîp víi quy ®Þnh cña N§ 16/CP th× ng êi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 5. §èi víi dù ¸n cha tæ chøc thÈm ®Þnh, th× viÖc lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña N§ 16/CP. II. VÒ chuyÓn tiÕp ®iÒu kiÖn n¨ng lùc trong ho¹t ®éng x©y dùng: 1. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng x©y dùng ® îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña N§ 16/CP. §èi víi c¸c ®Þa ph¬ng thuéc vïng s©u, vïng xa, c¸c ban qu¶n lý dù ¸n, c¸c nhµ thÇu ch a cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh cña N§ 16/CP th× chñ ®Çu t lËp b¸o c¸o tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt, xö lý vµ tæng hîp göi vÒ Bé X©y dùng. 2. C¸c c¸ nh©n khi ho¹t ®éng x©y dùng yªu cÇu ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ ®îc thùc hiÖn theo Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2005/Q§-BXD ngµy 18/4/2005 vµ Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2005/Q§-BXD ngµy 25/4/2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n göi ý kiÕn vÒ Bé X©y dùng ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
 9. 9
 10. 10 Phô lôc sè 1 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 08/2005/TT-BXD ngµy 06/5/2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) C¬ quan tr×nh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè : §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ........, ngµy...... th¸ng...... n¨m...... tê tr×nh thÈm ®Þnh ThiÕt kÕ c¬ së c«ng tr×nh………. thuéc dù ¸n………………………….. KÝnh göi:...................................................... - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; - C¨n cø Th«ng t sè.............................. cña Bé trëng Bé X©y dùng - C¨n cø v¨n b¶n sè..... ngµy.... cña... vÒ chñ tr¬ng ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (nÕu cã)...; - C¸c c¨n cø kh¸c cã liªn quan................................................................... (C¬ quan tr×nh) tr×nh thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña` dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh… do… lËp víi c¸c néi dung sau: 1. Tªn c«ng tr×nh… Lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh… - Thuéc dù ¸n… - Dù kiÕn tæng møc ®Çu t dù ¸n… - Chñ ®Çu t... - §Þa ®iÓm x©y dùng… - DiÖn tÝch sö dông ®Êt… - Nhµ thÇu lËp thiÕt kÕ c¬ së… - Nhµ thÇu thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng… - Quy m« x©y dùng, c«ng suÊt, c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu… - C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông… 2. Hå s¬ thiÕt kÕ tr×nh:
 11. 11 1- B¶n sao v¨n b¶n sè… ngµy… cña… vÒ chñ tr¬ng ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 2- ThuyÕt minh dù ¸n. 3- ThuyÕt minh thiÕt kÕ. 4- C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ. 5- B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng. 6- Biªn b¶n cña chñ ®Çu t nghiÖm thu thiÕt kÕ c¬ së, nghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng. 7- C¸c v¨n b¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn (nÕu cã) vÒ quy ho¹ch x©y dùng, quyÒn sö dông ®Êt, phßng chèng ch¸y næ, b¶o vÖ m«i tr êng sinh th¸i, sö dông hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt bªn ngoµi c«ng tr×nh, an toµn vËn hµnh c«ng tr×nh ngÇm vµ c¸c yªu cÇu kh¸c cã liªn quan. 8- KÕt qu¶ thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh ®èi víi tr êng hîp cã thi tuyÓn. 9- §¨ng ký kinh doanh cña nhµ thÇu thiÕt kÕ, nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng. 10- Chøng chØ hµnh nghÒ cña chñ nhiÖm kh¶o s¸t x©y dùng, chñ nhiÖm thiÕt kÕ vµ c¸c chñ tr× thiÕt kÕ. (C¬ quan tr×nh) tr×nh....... thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c«ng tr×nh.......... N¬i nhËn: C¬ quan tr×nh: - (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) - Lu
 12. 12
 13. 13 Phô lôc sè 2 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 08/2005/TT-BXD ngµy 06/5/2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) (C¬ quan thÈm Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®Þnh thiÕt kÕ c¬ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc së) ........, ngµy...... th¸ng...... n¨m...... Sè: kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh .……….. KÝnh göi: .................................................... (C¬ quan thÈm ®Þnh) ®· nhËn Tê tr×nh sè... ngµy... cña... vÒ viÖc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh... kÌm theo hå s¬ dù ¸n. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; - C¨n cø Th«ng t sè........................................ cña Bé trëng Bé X©y dùng - C¸c c¨n cø kh¸c cã liªn quan. 1. Sau khi xem xÐt, (C¬ quan thÈm ®Þnh) th«ng b¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c«ng tr×nh nh sau: a) Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh … b) Chñ ®Çu t … c) §Þa ®iÓm x©y dùng … d) DiÖn tÝch sö dông ®Êt … ®) Nhµ thÇu lËp thiÕt kÕ c¬ së … e) Nhµ thÇu thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng … g) Quy m« x©y dùng, c«ng suÊt, c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu cña dù ¸n.. h) C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông … i) C¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ chñ yÕu vÒ: - MÆt b»ng, tuyÕn c«ng tr×nh, c¸c ®iÓm ®Êu nèi víi c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt.
 14. 14 - B¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, phßng chèng ch¸y næ, an toµn vËn hµnh c«ng tr×nh ngÇm vµ c¸c yªu cÇu kh¸c cã liªn quan. - S¬ ®å c«ng nghÖ (nÕu cã). 2. Néi dung hå s¬ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, bao gåm c¶ thiÕt kÕ c¬ së tr×nh: a) C¸c v¨n b¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn (nÕu cã) vÒ chñ tr¬ng ®Çu t, quy ho¹ch x©y dùng, quyÒn sö dông ®Êt, b¶o vÖ m«i trêng, phßng chèng ch¸y næ, c¸c v¨n b¶n liªn quan kh¸c. b) Tµi liÖu thiÕt kÕ: - ThuyÕt minh thiÕt kÕ c¬ së - C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së - KÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng - Biªn b¶n cña chñ ®Çu t nghiÖm thu thiÕt kÕ, nghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng 3. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së: a) Sù phï hîp cña thiÕt kÕ c¬ së vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng. Sù hîp lý vÒ bè trÝ mÆt b»ng, tuyÕn c«ng tr×nh, c¸c ®iÓm ®Êu nèi víi c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt. b) Sù phï hîp víi thiÕt kÕ c¬ së víi thuyÕt minh cña dù ¸n vÒ quy m« x©y dùng, c«ng nghÖ, c«ng suÊt thiÕt kÕ, c¸c sè liÖu sö dông trong thiÕt kÕ. c) Sù phï hîp cña thiÕt kÕ c¬ së víi ph¬ng ¸n kiÕn tróc ®· ®îc lùa chän th«ng qua thi tuyÓn ®èi víi trêng hîp cã thi tuyÓn ph¬ng ¸n kiÕn tróc. d) C¸c tiªu chuÈn ®îc ¸p dông trong c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. ®) §iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng cña tæ chøc t vÊn, n¨ng lùc hµnh nghÒ cña c¸ nh©n lËp thiÕt kÕ c¬ së theo quy ®Þnh. 4. KÕt luËn: a) §ñ ®iÒu kiÖn hay kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn xem xÐt phª duyÖt thiÕt kÕ c¬ së cïng víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. b) Yªu cÇu söa ®æi, bæ sung, hoµn thiÖn thiÕt kÕ c¬ së (nÕu cã). c) Nh÷ng kiÕn nghÞ vµ yªu cÇu ®èi víi chñ ®Çu t: N¬i nhËn: C¬ quan tr×nh: - (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) - Lu
 15. 15
 16. 16 Phô lôc sè 3 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 08/2005/TT-BXD ngµy 06/5/2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) (C¬ quan Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam thÈm ®Þnh dù ¸n) §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: ........, ngµy...... th¸ng...... n¨m...... b¸o c¸o KÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (tªn dù ¸n) ........................................................... KÝnh göi: (cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t) C¬ quan thÈm ®Þnh............... ®· nhËn ®îc Tê tr×nh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sè............. ngµy...... th¸ng....... n¨m........... cña............... - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. - C¨n cø Th«ng t sè................................... cña Bé trëng Bé X©y dùng. 1. Sau khi thÈm ®Þnh, (c¬ quan thÈm ®Þnh) b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n nh sau: a) Tªn dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: Lo¹i dù ¸n: b) Chñ ®Çu t: c) §Þa ®iÓm x©y dùng: d) DiÖn tÝch chiÕm ®Êt: 2. TÝnh ph¸p lý cña hå s¬ tr×nh thÈm ®Þnh phª duyÖt: a) Nhµ thÇu t vÊn lËp dù ¸n: b) Nhµ thÇu lËp thiÕt kÕ c¬ së: c) Nhµ thÇu thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng: d) C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn ¸p dông: ®) Hå s¬ dù ¸n tr×nh thÈm ®Þnh: e) C¸c v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan: 3. Tãm t¾t nh÷ng néi dung chÝnh cña dù ¸n: 4. Tãm t¾t ý kiÕn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan: 5. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ néi dung dù ¸n: a) Sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t
 17. 17 b) Sù phï hîp víi qui ho¹ch c) Sù phï hîp víi b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp ®Çu t (nÕu cã) d) Lo¹i, cÊp c«ng tr×nh ®) Sù tu©n thñ quy chuÈn x©y dùng, tiªu chuÈn x©y dùng ¸p dông e) Sù hîp lý lùa chän c«ng nghÖ, c«ng suÊt thiÕt kÕ g) C¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc (®èi víi c«ng tr×nh yªu cÇu thiÕt kÕ kiÕn tróc), hoÆc c¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ vµ ph¬ng ¸n thiÕt kÕ tèi u ®îc chän h) Ph¬ng ¸n khai th¸c dù ¸n vµ sö dông lao ®éng i) §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng, c¸c gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y, næ k) Ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c l) Tæng møc vèn ®Çu t, nguån vèn ®Çu t, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn, ph- ¬ng ¸n hoµn tr¶ ®èi víi c¸c dù ¸n cã yªu cÇu thu håi vèn, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi m) Thêi gian x©y dùng, ph©n ®o¹n thùc hiÖn, tiÕn ®é thùc hiÖn 6. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ cña c¬ quan thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së (kÌm theo b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¬ quan nhµ n íc cã thÈm quyÒn vÒ x©y dùng thÈm ®Þnh): 7. §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n: 8. Nh÷ng tån t¹i cña dù ¸n; tr¸ch nhiÖm vµ thêi h¹n xö lý: 9. Nh÷ng kiÕn nghÞ cô thÓ: N¬i nhËn: Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ thÈm ®Þnh dù ¸n - (Ký tªn, ®ãng dÊu) - Lu
 18. 18 Phô lôc sè 4 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 08/2005/TT-BXD ngµy 06/5/2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) Chñ ®Çu t Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè: §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ........, ngµy...... th¸ng...... n¨m...... tê tr×nh phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh………………………………………. KÝnh göi: - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø Th«ng t sè................................. cña Bé trëng Bé X©y dùng - C¸c c¨n cø ph¸p lý kh¸c cã liªn quan; (Chñ ®Çu t) tr×nh phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh víi c¸c néi dung chÝnh sau: 1. Tªn c«ng tr×nh: 2. Chñ ®Çu t: 3. Tæ chøc t vÊn lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: 4. Chñ nhiÖm lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: 5. Môc tiªu ®Çu t x©y dùng: 6. Néi dung vµ quy m« ®Çu t x©y dùng: 7. §Þa ®iÓm x©y dùng: 8. DiÖn tÝch sö dông ®Êt: 9. ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n c«ng tr×nh: 10. Lo¹i, cÊp c«ng tr×nh: 11. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (nÕu cã): 12. Ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕu cã): 13. Tæng møc ®Çu t: Tæng céng: Trong ®ã: - Chi phÝ x©y dùng: - Chi phÝ thiÕt bÞ (nÕu cã):
 19. 19 - Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c: - Chi phÝ kh¸c: - Chi phÝ dù phßng: 14. Nguån vèn ®Çu t: 15. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: 16. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n: 17. C¸c néi dung kh¸c: 18. KÕt luËn: Chñ ®Çu t..................... tr×nh phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh................................................................. N¬i nhËn: Chñ ®Çu t - Nh trªn (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) - Lu
 20. 20
Đồng bộ tài khoản