intTypePromotion=1

Thông tư 09/1999/TT-KKTW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
208
lượt xem
5
download

Thông tư 09/1999/TT-KKTW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/1999/TT-KKTW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định lại giá trị tài sản cố định và vật tư, hàng hoá tồn kho của doanh nghiệp Nhà nước áp dụng trong thời kỳ tổng kiểm kê tại thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/1999/TT-KKTW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  a n  c h Ø  ®¹ o ki Ó m  kª Trun g  ¬ n g   è  09/1999/TT­K K T W   b S n g µ y  24 th¸ng 11 n¨ m  1999  í ng d É n   g u yªn  ¾ c,  H n t p h ¬ n g  p h¸p  x¸c ® Þ n h   ¹igi¸ Þ t µi l    tr  s¶n  è  ® Þ n h   c v µ  v Ë t t, h µ n g   o¸ tå n kh o   ñ a d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc  h c ¸p d ô n g   trong  ú  t æ n g  ki Ó m  kª t¹i êi ® i Ó m   k  th   0 gi ê n g µ y  01 th¸ng 01 n¨ m  2000 Thi hµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 150/1999/Q§­ TTg  µy  th¸ng 7  ng 08    n¨m  1999  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t   ph v vi tæng  Óm    µis¶n  µ    nh  ¹ gi¸trÞ  ki kª t   v x¸c®Þ l    i tµis¶n  ña    c doanh  nghiÖp  µ   íc.Thùc  Ön  ¬ng  sè  Nh n   hi ph ¸n  04/KK­   µy  TW ng 22  th¸ng 10    n¨m  1999  cña    ban chØ  o  Ó m     Trung  ng  Ò   Öc  iÕn  ®¹ Ki kª   ¬ v vi "t hµnh  tæng  Óm     µis¶n  µ    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  ña  ki kª t   v x¸c ®Þ l        i c doanh  nghiÖp  Nhµ   íc t¹  êi®iÓ m   n  i   th 01/01/2000".Sau      khi trao ® æi  èng  Êt  íic¸c Bé,    th nh v     ngµnh  ªnquan, Ban  li     chØ  o  Óm     ®¹ ki kª Trung  ng  íng  Én  ¬h d nguyªn  ¾c,ph­ t  ¬ng  ph¸p    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  è  nh  µ  Ët t  µng    ån kho  Ð m   x¸c ®Þ l        i c ®Þ v v  ,h ho¸ t   k m Êt  È m   Êt cña  ph ch   doanh  nghiÖp  µ   íc ¸p  ông  Nh n   d trong ®îttæng  Óm        ki kª t¹ thêi®iÓ m   giêngµy  thangs 01     i 0    01    n¨m  2000,cô  Ó      th nh sau: I. ® è i v íi µi ¶ n c è  ® Þ n h:    t  s Trong  ú  Óm   nµy, toµn  é  µis¶n  è  nh  Ön  ã  éc  Òn   k ki kª    b t  c ®Þ hi c thu quy qu¶n  ýcña  l  doanh  nghiÖp,kÓ   nh÷ng  ¹  µis¶n  è  nh  ang    c¶  lo i   t c ®Þ ® cho  thuª,  tµis¶n  è  nh  öigi÷ hé, tµis¶n  è  nh  îctÆng  Õu,viÖn  î tµis¶n    c ®Þ g       c ®Þ ®  bi   tr     , v«  ñ  Ön  ã  ch hi c trong khu  ùc    v qu¶n  ýcña  l  doanh nghiÖp  u   îckiÓm      ®Ò ®   kª x¸c ®Þnh  Ò   è îng,chÊt l ng,hiÖn  ¹ngcña  õng  µis¶n  è  nh  vsl    î   tr   t t  c ®Þ theo    Õ   sæ k to¸nvµ  ùc tÕ,chØ      Þtheo nguyªn gi¸,   Þhao    th     tiªugi¸tr         tr   gi¸ mßn   µ    Þcßn  v gi¸tr   l¹cña  õng lo¹ tµi   i t   i    s¶n  è  nh. c ®Þ VÒ  nguyªn  ¾c    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  ña  t x¸c ®Þ li         c doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   trong kú  Óm    Çn  µy,kh«ng    ki kª l n   ph¶ix¸c ®Þnh  ¹ gi¸trÞ cña  µn  é  µis¶n     l      i to b t   cè  nh  éc ®èi t ng kiÓm    µ   ®Þ thu    î   kª m chØ    nh  ¹gi¸trÞcña  ét  è  ¹ tµi x¸c®Þ l      i m s lo i     s¶n  è  nh  éc  ét  è  µnh  µ  c ®Þ thu m s ng v doanh  nghiÖp  µ     ¹ch        m gi¸h to¸ntrªnsæ kÕ     to¸ncßn  chªnh  Öch  víim Æt   l so    b»ng    µnh,lµm  gi¸th   cho    µnh  µ  Õt  gi¸th vk qu¶  kinh doanh    Öch, kh«ng  ¶m   sai l   ® b¶o  ån  i®Ç u   , duy  × vµ    ngu t¸  t  tr   ph¸t tr Ónn¨ng  ùcs¶n  Êt,kinhdoanh  ña  i  l  xu     c doanh  nghiÖp. 1. Tµi s¶n  è  nh  éc  Ön     c ®Þ thu di ph¶ix¸c ®Þnh  ¹ gi¸trÞ (nguyªn gi¸tµi    li           s¶n  è  nh): c ®Þ 1.1.Trong  ú  Óm    Çn  µy  ÷ng  µis¶n  è  nh  éc c¸c ngµnh,   k ki kª l n nh t  c ®Þ thu       doanh  nghiÖp  Çn  îc   c ®   xem   Ðt    ùc  Ön  Öc    nh  ¹ gi¸trÞ tµi x ®Ó th hi vi x¸c ®Þ li         s¶n (Nguyªn    gi¸ TSC§) bao  å m   g c¸c  ¹  µis¶n  è  nh   lo it   c ®Þ (danh  ôc   Ìm  m k theo). 1.2.Nh÷ng  µis¶n  îc Nhµ   íc ®Ç u  , x©y  ùng  õ tr c n¨m    t  ®  n  t  d t  í  1990  n   ®Õ thêi®iÓ m   Óm      ki kª 01/01/1990 cha  µn  µnh  µn    ho th b giao ® a  µo  ö  ông,cha    v sd   ® îcx¸c ®Þnh  ¹ gi¸trÞ theo  Æt      l      i m b»ng    Óm     gi¸ki kª n¨m 1990. Sau    n¨m 1990  ® a  µo  ö  ông  a  îc ®¸nh    ¹ vµ  iÒu  v sd ch ®   gi¸l i ®   chØnh    Þ theo  Ö   è    gi¸tr   h s b¶o
  2. 2 toµn  èn. V×   Ëy    ang  ¹ch  v   v gi¸® h to¸n hiÖn    nay  ã  c chªnh  Öch  víigi¸mua   l so      s¾ m   n¨m 1999. 1.3.Nh÷ng  ¹    lo i TSC§  µ   m doanh  nghiÖp  Õp nhËn  ña    ù    Ön  î ti   c c¸cd ¸n vi tr  kh«ng  µn  ¹ cña    Ýnh  ñ  µ  chøc  ícngoµi;Tµi s¶n  è  nh  µ ho l   i c¸c Ch ph v tæ  n     c ®Þ l  quµ  tÆng, quµ  Õu  µ     ang  ¹ch to¸ntrªnsæ   Õ     ã    bi m gi¸® h       k to¸nc chªnh  Öch   l so víi Æt    m b»ng    gi¸n¨m  1999. 1.4.Nh÷ng  µis¶n    t  doanh  nghiÖp  ang  ® qu¶n  ývµ  ö  ông  µ   ícthêi l  s d m tr     ®iÓ m   Óm    ki kª 01/01/1990 thuéc c¸c®¬n  Þ  ù       v s nghiÖp  qu¶n  ý, a  îckiÓm   l  ch ®   kª,x¸c ®Þnh  ¹    Þ m µ      l i tr   gi¸ sau n¨m 1990 chuyÓn sang  kinh doanh  a  îc ch ®   ®iÒu  chØnh  ¹ theo  Ö   è  l i h s b¶o  µn  èn. Gi¸ trÞ tµis¶n        Õ   to v         ghi trªnsæ k to¸n   chªnh  Öch  víi   ùc tÕ  Ön  l so    th   hi nay  ¹ thêi®iÓ m   gi¸ t    i n¨m 1999.   1.5.Tµis¶n  è  nh  îc®Ç u       c ®Þ ®  tmua   ¾ m   s b»ng  èn  ©n  v ng s¸ch tr cn¨m    í  1992  ã    Þ®ang  ¹ch to¸ntrªnsè  Õ     c gi¸tr   h       k to¸nchªnh  Öch  víi   l so    n¨m  gi¸ 1999. 1.6.M ét  è  ¹ tµis¶n  è  nh    s lo i     c ®Þ kh¸c tr c®©y  ∙  îc®¸nh    ¹ theo      í  ®®  gi¸l   i gi¸ kiÓm   ngµy  kª  01/01/1990  ng  ×  ý do  µo    a  ng,  a    nh v l   n ®ã ch ®ó ch s¸tnay  ã  c chªnh  Öch  víim Æt   l so    b»ng    Ön  µnh  òng  Çn  iÒu  gi¸hi h c c ® chØnh  ¹ cho  ï l i ph   hîp víi   Ön      hi nay. gi¸ 1.7.§èivíi µnh  û  î  ú  Óm    Çn  µy       ng thu l ik ki , kª l n chØ    nh  ¹ gi¸trÞtµi x¸c®Þ l        i s¶n  è  nh  i víi c ®Þ ®è   : ­C«ng  ×nh x©y  c.   tr   ®ó ­ H Ö   èng  ¹m b¬ m     th tr   (bao  å m   µn  é  ÕtbÞ  µm¸y  ¬ m   µ  ¹m m¸y  g to b thi   l   b v tr   b¬ m   Ó   ®Ç u   ån,néi®ång  Êp    Êp    k c¶  ngu     (c 1,c 2). Kh«ng    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  è  nh  i  íi®ª  iÒu, kªnh  ¬ng  x¸c ®Þ l        i c ®Þ ®è v   ®   m cña    Ý  c¸cx nghiÖp  û n«ng  ang  thu   ® qu¶n  ý. l 1.8.Ngoµi nh÷ng  µis¶n  è  nh  éc    µnh  Çn  îc       t  c ®Þ thu c¸c ng c ®   xem   Ðt x  ®Ó     nh  ¹ gi¸trÞ   µis¶n  è  nh  x¸c ®Þ l      t   i c ®Þ theo b¶ng    Ìm  kª k theo  Th«ng   µy, tn   tr ng  îp    ê h c¸c doanh  nghiÖp kh¸c cã  ÷ng  µis¶n  è  nh     Öt m µ       nh t  c ®Þ c¸ bi   gi¸ h¹ch        Õ     ã  to¸ntrªnsæ k to¸nc chªnh  Öch  víim Æt   l so    b»ng    µnh  ×  ÷ng  gi¸th v nh lýdo  ãitrªn,dÉn  n   ¹ch    Õt    n    ®Õ h to¸nk qu¶  kinh doanh    Öch  ×  òng  îc   sail th c ®  xem   Ðt ®Ó   iÒu  x  ® chØnh cho  ïhîp. ph   2. Nguyªn  ¾c, ph¬ng  t  ph¸p    nh   ¹    Þ (nguyªn    µis¶n  è  x¸c ®Þ l i tr   gi¸ gi¸t   c ®Þnh). C¨n  vµo    cø  c¸c quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ®Þ ti   1  ITh«ng   µy,Héi ®ång  Óm   tn     ki kª doanh    nghiÖp  ph¶itæ    chøc  Óm     õng  ¹  µis¶n  è  nh.  ki kª t lo i   t c ®Þ X¸c  nh   ®Þ ®Çy    è îng,chñng  ¹  µ    ®ñ s l   lo i c¸c th«ng  è  ü  Ëtchñ  Õu  ña  õng  ¹  µi v s k thu   y ct lo i   t s¶n. Ph ©n  ¹  ô  Ó      nh  â  µis¶n  è  nh  éc  Ön    lo i th ®Ó x¸c ®Þ c rt  c ®Þ thu di ph¶ix¸c    ®Þnh  ¹ gi¸trÞ.TiÕn  µnh  iÒu  li       h ® chØnh    Þ tµis¶n  gi¸tr     theo    c¸c nguyªn  ¾c, t  c¨n cø    sau: 2.1.§èi víitµis¶n  è  nh        c ®Þ ph¶ix¸c ®Þnh  ¹ gi¸trÞ,m µ        li       khimua   ¾ m   s cha    nh  îcgi¸mua  x¸c®Þ ®   b»ng nguyªn tÖ  × c¨n cø  µo      th     v gi¸nguyªn tÖ  ¹ thêi   t   i ®iÓ m  mua  quy  æi  tiÒn  Öt Nam   ® ra  Vi   theo  û gi¸cña  ©n  µng  µ   íc t    ng h Nh n   ViÖt  Nam  c«ng  è   ¹  êi®iÓ m   Óm   ngµy  b t ith   ki kª  01/01/2000  éng    Õ  c (+) thu nhËp  Èu, thuÕ    ô  Æc   Öt (nÕu  ã),Céng    Ý   Ëp  Èu, chi kh   tiªuth ® bi   c  (+)ph nh kh     phÝ   ëthµnh  µis¶n  è  nh  õ 3­       Ëp  Èu  ú  tr   t  c ®Þ t   5% trªngi¸nh kh tu theo  õng  ¹  t lo i tµis¶n  è  nh. Trêng  îp tµis¶n  è  nh. ® îcmua  ña    (cò)vµ      c ®Þ   h   c ®Þ    c LiªnX«    c¸c
  3. 3 níc§«ng  theo    ¢u  nguyªn tÖ  µ ®ång  óp    l  R chuyÓn  îng th×  nh   quy  æi    Òn ® ra ti   ViÖtNam     theo tûgi¸:    1  óp  R chuyÓn  îng =  nh   10.000  ng  ÖtNam. ®å Vi   Ho Æc  c¨n  vµo  cø  møc     u     µis¶n  è  nh  ¬ng  ¬ng  Ò   Ýnh  gi¸®Ç t t   c ®Þ t ® vt n¨ng,c«ng  ÊthiÖn  µnh    iÒu    su   h ®Ó ® chØnh cho  ïhîp. ph   2.2.§èi víitµis¶n        ph¶ix¸c ®Þnh  ¹ gi¸trÞ,m µ      l i     kh«ng    nh  îc gi¸   x¸c ®Þ ®   mua   èc  g ban  u   ®Ç b»ng  nguyªn tÖ  µ    ùc tÕ  µis¶n  è  nh    ang    v trªnth   t   c ®Þ ®ã ® cã  trªnthÞ  êng,th× Héi ®ång  Óm    ña  b¸n    tr     ki kª c doanh  nghiÖp  ã  Ó      c th c¨n cø vµo    ùc tÕ    Þ  êng    iÒu  gi¸th   trªnth tr ®Ó ® chØnh  cho  ïhîp. ph   2.3.Trong  êng  îp tµis¶n  è  nh    tr h   c ®Þ ph¶ix¸c ®Þnh  ¹ gi¸trÞ m µ      l       kh«ng  i x¸c ®Þnh   îc gi¸trÞ ®ang    ®    b¸n    Þ  êng  ¹  µis¶n    ×  éi  ng  trªn th tr lo it   ®ã th H ®å kiÓm     ña  kª c doanh  nghiÖp  ã  Ó  cø  µo    Þ tµis¶n  ang  ¹ch    c th c¨n  v gi¸tr     ® h to¸n trªnsæ   Õ       Óm       k to¸n(gi¸ki kª n¨m 1990  hoÆc     ∙  iÒu  gi¸® ® chØnh  theo  Ö   è  hs b¶o  µn  èn  to v n¨m   1992)  ©n     Ö   è  nh (x) h s t¨ng  Êp  Êt  lÇn, cao  Êt th nh 2    nh   kh«ng    lÇn  ú theo  õng  ¹  µis¶n  è  nh  µ   iÒu  qu¸ 4  tu   t lo i   t c ®Þ m® chØnh  ¹ gi¸trÞ l      i tµis¶n  è  nh    c ®Þ cho  ïhîp. ph   C¨n  vµo    cø  c¸c nguyªn t¾c  µ    vµo  íng dÉn    v c¨n cø  h  trªn, éi ®ång  Óm      H ki kª cña    doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   Ýnh    µ  iÒu    t to¸nv ® chØnh  ¹ nguyªn    l i gi¸ tµis¶n  è  nh  ña  õng  ¹ tµis¶n  è  nh  éc diÖn    c ®Þ ct lo i     c ®Þ thu   ph¶ix¸c®Þnh  ¹ gi¸    l    i trÞ tµis¶n.Gi¸ kiÓm     µis¶n  è  nh  Ïlµ gi¸trÞ tµis¶n  è  nh  îcx¸c       kª t   c ®Þ s          c ®Þ ®   ®Þnh  ¹ . li 3.Tµis¶n  è  nh     c ®Þ kh«ng  éc diÖn  thu   ph¶ix¸c®Þnh  ¹gi¸trÞ:    l    i Trong  ú  Óm     µis¶n  è  nh  Çn  µy,nh÷ng  µis¶n  è  nh    k ki kª t   c ®Þ ln  t  c ®Þ sau kh«ng  éc diÖn  thu   ph¶ix¸c®Þnh  ¹gi¸trÞtµis¶n     l        i bao  å m: g 3.1.Tµi s¶n  è  nh   îc ®Ç u    mua   ¾ m      c ®Þ ®  t s b»ng  ån  èn  ngu v vay  ña  c Ng ©n  µng  µ    chøc  Ýn  ông. h v c¸ctæ  td 3.2.Tµi s¶n  è  nh  doanh     c ®Þ do  nghiÖp  ù ®Ç u  , mua   ¾ m,  ©y  ùng  t  t  s xd trong qu¸ tr×nh kinh doanh         b»ng  äi  ån  èn  õ sau  m ngu v t   n¨m 1992  ël¹ ®©y   tr     i mµ  kh«ng  n»m   trong danh  ôc    m quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc   ®Þ t i 1,m ITh«ng   µy. tn §èi víitµis¶n  ∙  Êu      ® kh hao  Õt    Þ,nhng  Én  h gi¸tr   v cßn  ö  ông  îc,th× sd ®   doanh  nghiÖp  Én  v ph¶i kiÓm        kª, nguyªn    Óm   tµis¶n  è  nh  ña  gi¸ki kª    c ®Þ c nh÷ng  µis¶n  µy  µnguyªn gi¸tµis¶n  è  nh  ∙  îcmua  ¾ m   t  n l      c ®Þ ®®   s ban  u   µ  ®Ç v ®ang  îcthÓ  Ön      Õ     ña  ®  hi trªnsæ k to¸nc doanh  nghiÖp.Héi ®ång  Óm    µi    ki kª t   s¶n  ña  c doanh  nghiÖp  chøc  Öc  ¸nh    ¹ gi¸trÞthùc tÕ  ña  µis¶n    tæ  vi ® gi¸l       i   c t  ®ã ®Ó   ¾ m   ×nh  ×nh  ùc tr¹ngtµis¶n  ña  n t h th      c doanh  nghiÖp cßn  Öc  Êu    vi kh hao tµis¶n  è  nh  Én  ùc hiÖn    c ®Þ v th   theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h 4.  èi víitµis¶n  è  nh   µ nhµ  öa, kho  µng, vËt  Õn  óc th«ng  §    c ®Þ l  c  t   ki tr   dông: Tµi s¶n  µ nhµ  öa, kho  µng,vËt kiÕn  ócth«ng  ông  éc  Ön  îc   l  c  t    tr   d thu di ®   xem   Ðt      nh  ¹ gi¸trÞ trong kú  Óm   lÇn  µy    x ®Ó x¸c ®Þ li         ki kª  n (nh quy  nh  ¹ ®Þ ti   ®iÓ m     ôc   ãitrªn) 1,m In     bao  å m: g Nhµ   öa c Kho  µng t VËt  Õn  óc ki tr  
  4. 4 th«ng  ông d ­Nhµ   öa    ¹ :   c c¸clo i ­ Nhµ  kho 1 tÇng cã   ng  ãic¸clo¹ ­è kh     i chiÒu cao  kh«ng  ­  ©n   ,® êng  éi S b∙i  n  cã  Çn  ôc c tr +  µ   Nh tranhtre,    nøa l¸ bé ­ Nhµ     kho  ét  Çng  ã  mt c ­BiÖtthù c¸clo¹      i chiÒu  cao  <  9m  cã   Õng  íc ­Gi n  ­Nhµ     kh¸ch,kh¸ch s¹n c¸clo¹ cÇn  ôc      i tr ­  B Ö  m¸y, m ãng   ­C«ng  ×nh d©n  ông    tr   d kh¸c: m¸y,gi¸®Ó   ÕtbÞ     thi   ­  µ   Nh kho  th«ng  ông  d nhiÒu  Çng t +  µ   µm  Öc Nh l vi ­Kho    chuyªn dông   +  C«ng  ×nh v¨n ho¸ thÓ  tr       thao +  C«ng  ×nh y  Õ tr   t +  C«ng  ×nh gi¸odôc tr     +  C«ng  tr×nh phôc  vô  c«ng  céng ViÖc    nh  ¹ gi¸trÞ ®èi  íitµis¶n  è  nh  µ nhµ  öa, kho  µng, x¸c ®Þ li       v    c ®Þ l  c  t   vËtkiÕn  ócth«ng  ông  îc¸p dông      tr   d ®    nh sau:   4.1.§èivíi µ  öa,kho  µng,vËtkiÕn  óc® îcx©y  ùng  µ  µn  µnh       nh c   t    tr     d v ho th bµn giao  ¹  êi®iÓ m   õ ngµy  ti   th t  01/01/1998  n   ®Õ 01/01/2000  ×    Þ x©y  th gi¸tr   l¾p  Ïc¨n cø  µo    ÞquyÕt to¸nx©y  ¾p  µn  µnh  µn  s     v gi¸tr      l ho th b giao. 4.2.§èi víinhµ  öa, kho  µng,vËt kiÕn  óc®∙  µn  µnh  µn       c  t    tr   ho th b giao  õ t  thêi®iÓ m     01/01/1990  n   ®Õ 01/01/1998  Ó  nhµ  öa, kho  µng,vËt kiÕn  (k c¶  c  t    tróc  ∙  îc®¸nh    ¹ theo    Óm    ¹ thêi®iÓ m   giê ngµy   ® ®   gi¸l   i gi¸ki kª t i     0    01/01/1990)   th× gi¸trÞtµis¶n  îcx¸c®Þnh  ¹theo c«ng       ®   l  i   thøc:                                Gi¸trÞcña     Gi¸trÞx©y  ¾p     l H Ö   è  s quy  æi  ® H Ö   è  iÒu  s® nhµ,cöa      kho cña  µ  öa,kho  nh c   gi¸trÞx©y  ¾p     l chØnh    ©y  gi¸x tµng,vËtkiÕn     tµng,vËtkiÕn     cña  µ  öa,kho  nh c   nhµ  öa,vËt c   trócx¸c®Þnh   = tróc, îcquyÕt x       ®   tµng,vËtkiÕn  x kiÕn  óctheo    tr     l¹t¹ thêi      ii to¸nt¹ thêi®iÓ m        i tróc(theo quy      vïng (theo quy      ®iÓ m   Óm   ki hoµn  µnh  µn  th b ®Þnh  ¹ m ôc    t  i 4.3 ®Þnh  ¹ m ôc   t i kª 01/01/2000   giao díi y)   ®© 4.4 díi y)    ®© 4.3.B¶ng  Ö   è    h s quy  æi    Þ x©y  ¾p  ña  µ  öa, kho  µng,vËt ® gi¸tr   l c nh c   t    kiÕn  óct¹ thêi®iÓ m   tr       i 01/01/2000 STT Giai®o¹n   H Ö   è  s quy  æi ® 1 Thêi®iÓ m     01/01/1990 2,42 2 Tõ  01/01/1990 ®Õ n     01/01/1991 2,32
  5. 5 3 Tõ  01/01/1991 ®Õ n     01/01/1992 2,20 4 Tõ  01/01/1992 ®Õ n     01/01/1993 2,12 5 Tõ  01/01/1993 ®Õ n     01/01/1994 2,07 6 Tõ  01/01/1994 ®Õ n     01/01/1995 1,86 7 Tõ  01/01/1995 ®Õ n     01/01/1996 1,43 8 Tõ  01/01/1996 ®Õ n     01/01/1997 1,18 9 Tõ  01/01/1997 ®Õ n     01/01/1998 1,05 10 Tõ  01/01/1998 ®Õ n     01/01/2000 1,00 4.4.B¶ng  Ö   è  iÒu    h s® chØnh    ©y  ùng  µ  öa,kho  µng,vËt kiÕn  gi¸x d nh c   t    tróccña    ïng so  íi µ   éi   c¸cv   v   N H ST Vïng H Ö   è  s Kv T 1 Vïng  Èn:thµnh  è  µ   éi chu   ph H N 1,00 2 Vïng  gå m:    1  c¸ctØnh Thanh Ho¸,Ngh Ö     µ   Ünh, Qu¶ng    An, H T   0,90 B×nh, Hu Õ,  µ  ½ ng,    §N Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng∙i, ×nh  Þnh,  B §   Phó Yªn,Kh¸nh  µ, Ninh  Ën,B×nh  Ën.   Ho   Thu   Thu 3 Vïng  gå m:    2  c¸c tØnh  Ünh  óc, Phó   ä, Hµ   V Ph   Th   Nam,  Nam   0,98 §Þnh, Ninh B×nh, Th¸i ×nh, B ¾c  Giang, B ¾ c  Ninh,  B  H¶i  Phßng,H¶i D ¬ng,H ng       Yªn,B ¾c  ¹n,Th¸iNguyªn   C   4 Vïng  gå m:  µnh  è  å   Ý   3  th ph H Ch Minh,vµ      c¸c tØnh,thµnh  è    ph 1,10 cßn  ¹ li 4.5.§èi víic«ng  ×nh x©y  ùng  ¬       tr   d c b¶n  cßn  ë  d dang  ×  Óm     µn  th ki kª to bé  Çn  ph c«ng  Öc,h¹ng  ôc  vi   m c«ng  ×nh ®Ç u    ù lµm. N Õ u   tr   tt     giao  Çu    th cho bªn  th× chØ  Óm    Çn  B    ki kª ph c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh ®∙  µn  µnh  tr   ho th theo  õng    o¹n  µ   t giai® m bªn    µn  B b giao  cho bªn    µ  îc bªn    Êp  Ën  Av ®   A ch nh thanh    to¸ncho  bªn  ® îccoilµtµis¶n u  ng    Ý  B          l ®é (chiph s¶n  Êt kinh doanh  xu     dë dang)cña  B.   bªn  5. §èi víitµis¶n  è  nh   µ nhµ  öa, kho  µng, vËt  Õn  óc tµis¶n        c ®Þ l  c  t   ki tr     ® Æc   ïcña    µnh  th  c¸c ng qu¶n  ý: l  Giao th«ng  Ën  , v t¶i N«ng    nghiÖp    ­ Ph¸ttr Ón  i   N«ng  th«n  µ  v c«ng  nghiÖp,Héi ®ång  Óm        ki kª doanh nghiÖp    vµo  éi c¨n cø  n  dung  íng  Én  ¹  h d ti Th«ng    µy  µ  íng  Én  ña  é   tn v h d c B qu¶n  ý ngµnh  µ   Ën  l  mv dông cho  ïhîp víi ×nh  ùc tÕ  ña  ph       t th   c doanh  nghiÖp. 6.§èivíi t:      ®Ê Héi  ng  Óm   tµis¶n  ña  ®å ki kª    c doanh  nghiÖp ph¶i thùc  Ön  o   c    hi ® ®¹ ®óng  Ön  Ých  t  ai m µ   di t ®Ê ®   doanh  nghiÖp  ang  ® qu¶n  ývµ  ö  ông.C¨n    l  s d   cø vµo  Ö   èng    h th c¸c b¶ng    t  ña  û   gi¸®Ê c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr  
  6. 6 thuéc Trung  ng  ¹  ¬i doanh  ¬ ti  n nghiÖp  ang  ¹t®éng    Ýnh    t  i ® ho   ®Ó t gi¸®Ê ®è   víi õng lo¹ ®Êt   t  i   cho  ïhîp. ph   II. è i v íi µi ¶ n l µ v Ë t t, h µ n g  t å n k h o:  §  t  s VÒ  nguyªn t¾c    trongkú  Óm    Çn  µy  µn  é  Ëtt  µng    ån kho    ki kª l n to b v  ,h ho¸ t   còng  kh«ng  ph¶i®¸nh    ¹ theo  Æt     gi¸l  i m b»ng    íit¹  êi®iÓ m   Óm    ú   gi¸m   i   th ki kª.K kiÓm     Çn  µy  kª l n chØ  ¸nh    ¹ c¸c lo¹  Ët t  µng  ån kho  Ð m,  Êt  È m   ® gi¸l     i  ,h i v t  k m ph chÊt kh«ng  Çn  ïng,chê    c d   thanh  ý.§èi víic¸c lo¹  Ët t  µng  ån  l         i  , h v t kho  éc thu   diÖn  ¸nh    ¹  ×  éi  ng  Óm   tµis¶n  ña  ® gi¸l i th H ®å ki kª    c doanh  nghiÖp  ph¶i tæ    chøc  ©n  ¹  õng  ¹  Ët t  µng  ån  ph lo it lo i  , h v t kho  Ð m,  Êt  È m   Êt theo  ùc k m ph ch   th   tÕ.C¨n  vµo    cø  kh¶  n¨ng    ô vµ    ® îcthÞ  êng  Êp  Ën  µ   tiªuth   gi¸c¶    tr ch nh m doanh  nghiÖp    nh    x¸c®Þ c¸cmøc    ô  Ó  gi¸c th cho  õng lo¹ vËtthµng    t   i     ho¸.Nghiªm  Ê m   c viÖc  ú  Ön  nh    tu ti ®Þ gi¸kh«ng  ã  cø  ©y  Ëu  c c¨n  g h qu¶ nghiªm  äng lµm  Êt tr   th   tho¸t µis¶n  µ  èn  ña  µ   íc.    t v v c Nh n ­ §èi víic¸c lo¹  ¹itÖ  ×         i ngo   th c¨n  vµo  û gi¸cña  ©n   µng  µ   íc cø  t    Ng h Nh n   c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m   Óm    b t   i ki kª 01/01/2000 ®Ó     quy  æi    Òn ViÖtNam. ® ra ti     Trªn  y   µ nh÷ng  ®© l   quy  nh   Ò   Öc  ®Þ v vi x¸c  nh     Þ  µis¶n  ña  ®Þ gi¸ tr t   c doanh  nghiÖp;C¨n  vµo  ÷ng  éidung  ∙  îcquy  nh  ¹    cø  nh n  ®®  ®Þ tiTh«ng   µy, tn   c¸c doanh    nghiÖp  chøc  ùc hiÖn  µ  Ën  ông  tæ  th   vv d cho  ï hîp víit×nh  ×nh  ph       h thùc  Õ  ña  t c doanh  nghiÖp. Trong    qu¸  ×nh  Ën  ông  ã  ÷ng  iÓ m   ×  tr v d c nh ® g kh«ng  â th×  r   ph¶n  ¶nh  ùctiÕp  Ò   tr   v Ban  chØ  o  Óm     ®¹ ki kª Trung  ng    ö  ¬ ®Ó x lý. Th«ng   µy  tn chØ  ã  Öu  ùctrong kú  Óm    µis¶n  µ    nh  ¹ gi¸ c hi l     ki kª t   v x¸c®Þ l    i trÞ tµis¶n  ña     c doanh  nghiÖp  µ   íc t¹  êi®iÓ m   giê ngµy  th¸ng 01  Nh n   i   th 0    01    n¨m  2000. ViÖc    mua  b¸n  µis¶n, vËt t  µng  t     , h ho¸  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  Én  v thùc hiÖn    theo c¬  Õ   Ön  µnh.   ch hi h D a n h  m ô c  t µi ¶ n c è  ® Þ n h  c Ç n  ® î c x e m  x Ð t   s ® Ó  x¸c ® Þ n h  l¹i  gi¸ Þ  tr I. g µ n h  xi m ¨ n g:  n 1.ThiÕtbÞ        lßnung. 2.ThiÕtbÞ      nghiÒn,thiÕtbÞ  p.    Ð 3.B¨ng      t¶i(b¨ngt¶i Öu,b¨ng    ¶o).    hi   t¶i® 4.ThiÕtbÞ  Êy  Çu, thiÕtbÞ     sd     sinh nhiÖt®èt      b»ng  Çu. d 5.Bé  äc,phun.  l  6.Bé  ng  è 7.M¸y  p  ¸    ®Ë ® v«i 8.Bé  Ýnh  û ®iÖn  k thu  
  7. 7 9.Pa    l¨ng, l¨ng®iÖn  pa    10.M¸y  Ðn  Ý    ¹   n kh c¸clo i 11.M¸y  p  óa   ®Ë b 12.M¸y  µm  éi   l ngu 13.§éng  ¬    ¹   c c¸clo i   14.Qu¹thót®Èy      II. ¸ y p h¸t ® é n g  l ù c, h¸t ® i Ö n, bi Õ n  ¸p  M    p   1.M¸y  p    Ð kh«ng  Ý  ¹yb»ng  iÖn kh ch   ® 2.M¸y  Ðn  Ý  ¹yb»ng  iÖn   n kh ch   ® 3.M¸y  Ðn  Ý  ¹ydi®éng, cè  nh   n kh ch       ®Þ 4.M¸y  Ðn  Ý  ¹yb»ng    n kh ch   Diezel 5.M¸y  Ðn  Ý  ¹yb»ng    n kh ch   x¨ng 6.M¸y    iÖn,tæ    ph¸t®   m¸y    iÖn    ¹ ph¸t® c¸clo i III.m ¸ y  ti Ö n, h o a n, d o a, m µ i, b µ o    k 1.M¸y  Ön tù®éng, nhiÒu  ôc, Òu    ti       tr   nhi c«ng  o¹n ® 2.M¸y  Ön trôcvÝtcã    Ýnh      ti       ®é ch x¸ccao IV.Ph¬ n g  ti Ö n v Ë n  t¶i ® ê n g  b é   1.  «  c¸c  ¹ : Xe  t«  lo i ZiL130, 131.. ,     . IFa    W50L, MaZ­50l,URAL432007,     KPAZ 214 2.Xe  Çn  ôcc¸clo¹   c tr     i 3.Xe  ëkh¸ch c¸clo¹ . .   tr       i. V. thi Õt b Þ  y t Õ 1.ThiÕtbÞ  Èn  o¸n  ×nh      ch ® h ¶nh 2.H Ö   èng  éng  ëng  õh¹tnh©n  Tesla   th c h t    1  3.H Ö   èng  ôp  ¾t  íp®iÖn      th ch c l   to¸nSTC   7.000  TX 4.M¸y  quang      X  t¨ngs¸ng truyÒn  ×nh    h cao  Çn  Õu  ôp  s¸ng. t chi ch c¶  5.M¸y  quang  ôp  a    X  (ch ® khoa  µ  ä  v s n∙o). . .
  8. 8 6. M¸y    m,    siªu© m¸y  ë,m¸y  ©y    th   g mª, m¸y  ¹o«xy,m¸y  ¹y thËn  ©n   t    ch   nh t¹o 7.Monitortheo dâib Önh  ©n        nh 8.M¸y  ¾t  ¹nhviphÉu,m¸y  m   Õ  µo...   c l      ®Õ t b 9.M¸y  ©n  Ých  Ý    ph t kh trong m¸u   10.M¸y    sinhho¸ tù®éng  m¸y    ©m...      +  lyt 11.Bµn  æ,  ñsÊy,kÝnh  Ón    åihÊp   m t    hi vi,   n 12.B¬ m   ©n    ch kh«ng,b¬ m   ótdÞch,b¬ m     h    nhu  ng, phô  ïngc¸clo¹ ®é   t  i V. N g µ n h  ® ã n g  t µ u 1.M¸y  µu c¸clo¹     t     im¸y  p    ¹   , Ð c¸clo im¸y  Ëp    ¹   , d c¸clo im¸y  èn... , u 2.M¸y    phun  ¬n,m¸y  µn s  h 3.§éng  ¬  ¬ m     ¹   cb c¸clo i 4.Qu¹thót,®Èy...      VI. æ n g  c « n g  ty ® i Ö n  l ù c Vi Ö t N a m  T 1.M¸y  ãc  ÕtbÞ  ng  ùc:   m thi   ®é l 2.Tr¹m  iÒu  Ón    ® khi OPY 3.M¸y  ãc  ÕtbÞ  ng  ùc,c«ng    m thi   ®é l   t¸c ­Tæ     m¸y    iÖn  è    è    è    è    è    è    è    è  ph¸t® s 1,s 2,s 3,s 4,s 5,s 6,s 7,s 8 ­H Ö   èng  û lùccöa  Ën  íc   th thu     nh n ­H Ö   èng  û lùc®Ëp  µnvËn  µnh   th thu     tr   h ­H Ö   èng  û lùcc¸nh ph¶ih¹ l   th thu          u ­Tr¹m  äcdÇu  ê  ih Ö     l  b tr¸  th«ng  ãM7 , gi   ­H Ö   èng  ¬ m   íccÊttæ    th b n     m¸y  7 ­H Ö   èng  Êp    th c tho¸t ícKTM7,     n KTM8 ­H Ö   èng  ¬ m   íccÊtM8,  Ö   èng    th b n    h th th«ng  ãM8 gi   ­ThiÕtbÞ  ån  iÖn  m¸y  è    è      ngu ® tæ  s 7,s 8 ­ MBA   Fa  m¸y      1  tæ  7, MBA   Fa  m¸y    1  tæ  8, MBA   Fa  m¸y    1  tæ  5, MBA     1 Fa  m¸y    tæ  6, MBA   Fa  m¸y    1  tæ  2, MBA   ù ngÉu  t  AT1, AT2, MBA     µ      M3 v M4  MBA, MBA   Fa    µ  1  M3 v M4 4.ThiÕtbÞ      truyÒn  Én d ­Tr¹m  ©n  èi®iÖn    ph ph   K/7Y6KV ­Tr¹m  ©n  èi110KV    ph ph   OPY,  ¹m ph©n  èi220KV  tr   ph   OPY ­C¸p  Çu    d 220KV    µ  M1 v M2,    Çu  c¸p d 220KV  M5,    Çu  c¸p d 220KV  M6
  9. 9 ­C¸p  ¹ thÕ    h  0,4KV  M5,    ¹ thÕ  c¸p h   0,4KV  M6 ­C¸p  iÖn    ® 6KV, c¸p ®iÖn     0,4KV ­ThiÕtbÞ  ¹m OPY   m¸y    ÕtbÞ  ¹m OPY       tr   tæ  7,thi   tr   M8 ­ H Ö   èng    iÖn  ¹ ¸p M7,  Ö   èng    iÖn    th c¸p ® h    h th c¸p ® cao    ¸p M7,  Ö   èng  h th ®iÖn   ¸nh s¸ng M7   ­ H Ö   èng    iÖn  ¹ ¸p M8,  Ö   èng    iÖn    th c¸p ® h    h th c¸p ® cao    ¸p M8,  Ö   èng  h th ®iÖn   ¸nh s¸ng M8.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2