Thông tư 09/2009/TT-BNV

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
11
download

Thông tư 09/2009/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2009/TT-BNV về việc ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2009/TT-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ------------------ S : 09/2009/TT-BNV Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH CH C DANH, MÃ S CÁC NG CH VIÊN CH C K THU T Y H C Căn c ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Theo ngh c a B trư ng B Y t t i công văn s 5775/BYT-TCCB ngày 25 tháng 8 năm 2009 v vi c ban hành ch c danh, mã s các ng ch viên ch c k thu t y h c; B N i v ban hành ch c danh, mã s các ng ch viên ch c k thu t y h c, c th như sau: i u 1. Ban hành ch c danh, mã s các ng ch viên ch c k thu t y h c, bao g m: 1. K thu t viên chính y – Mã s : 16.284 2. K thu t viên y – Mã s : 16.285 3. K thu t viên cao ng y – Mã s : 16.286 4. K thu t viên trung c p y – Mã s : 16.287 5. K thu t viên sơ c p y – Mã s : 16.288 i u 2. Ch c danh, mã s các ng ch viên ch c k thu t y h c quy nh t i Thông tư này là căn c B Y t ban hành tiêu chuNn nghi p v các ng ch viên ch c chuyên ngành k thu t y h c. i u 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 4. Bãi b quy nh v ch c danh, mã s các ng ch viên ch c k thu t y h c ư c quy nh t i Quy t nh s 78/2004/Q -BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành danh m c các ng ch công ch c và các ng ch viên ch c, g m có: 1. K thu t viên cao c p y – Mã s : 16.126 2. K thu t viên chính y – Mã s : 16.127 3. K thu t viên y – Mã s : 16.128
  2. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành các quy nh t i Thông tư này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW. - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, Tr n Văn Tu n - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cáo; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - S N i v các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; Website Chính ph ; - B N i v : B trư ng, Th trư ng, V Pháp ch và các V , C c, t ch c thu c B ; - Trang thông tin i n t c a B N i v ; - Lưu: VT, CCVC.
Đồng bộ tài khoản