intTypePromotion=1

Thông tư 10/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
69
lượt xem
2
download

Thông tư 10/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện giải pháp về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  10/2000/TT­N H N N 1   N h S n g µ y  31 th¸ng 8 n¨ m  2000 H í ng d É n   ù c hi Ö n   th gi¶i p h¸p    v Ò   ¶ o  ® ¶ m   Ò n vay c ñ a c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  theo  b ti N g h Þ  q u y Õ t s è  11/2000/N Q­C P   ñ a C h Ý n h  p h ñ  n g µ y  31/7/2000 c C¨n  ®iÓ m   vµ  M ôc  I cø  6  7  II  NghÞ   Õt  è  quy s 11/2000/NQ­CP   µy  7­ ng 31­ 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   ét  è    c Ch ph v m s gi¶i ph¸p ®iÒu  µnh  Õ   ¹ch ph¸ttr Ónkinh    h k ho     i   tÕ      éitrong 6  ­ x∙h     th¸ng cuèin¨m      2000,Thèng  c  ©n  µng  µ   íchíng    ®è Ng h Nh n   dÉn  ùc hiÖn      th   c¸c gi¶iph¸p  Ò   v b¶o  ¶m   Òn vay  ña    chøc  Ýn  ông   ® ti   c c¸c tæ  td quy  nh  ¹ NghÞ   Õt nµy    ®Þ t i quy   nh sau:  I­  C¸c gi¶i h¸p v Ò  b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n v a y c ñ a   p c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   1­ V Ò   ¨ng  ý   ® k giao dÞch    b¶o  ¶m: ® 1.1.§èi víi®¨ng  ý       k giao  Þch  d b¶o  ¶m   µis¶n  µ bÊt  ng  ® t  l  ®é s¶n, ®éng    s¶n  õtµu bay,tµu biÓn),c¸ctæ  (tr            chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    vay  a  ùc ch th   hiÖn  Öc  ¨ng  ý  vi ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   ® cho  n       é, ngµnh  ªnquan, ®Õ khic¸c B   li     c¸c Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µnh  Ëp  ¬  ¬ th lc quan  ¨ng  ý  èc    ® k qu giagiao dÞch    b¶o  ¶m   µ  ® v ban  µnh      h c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  cô  Ó  th quy  ×nh,thñ tôc,lÖ  Ý  ¨ng  ý  tr       ph ® k giao dÞch    b¶o  ¶m. ® 1.2.§èivíi®¨ng  ý       k giao  Þch  d b¶o  ¶m   µis¶n  µ tµu  ® t  l   bay  µ  µu  Ón, v t bi   c¸c tæ    chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  h vay  ùc hiÖn  ¨ng  ý  th   ® k giao  Þch    d b¶o ®¶m   ¹  ôc  µng  ti C H kh«ng  ©n  ông  Öt Nam,  ¬   d d Vi   C quan  §¨ng  ý  µu  Ón  µ  k t bi v thuyÒn  viªn khu  ùc    v theo  quy  nh   Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ, Bé   ®Þ hi h c Ch ph   Giao  th«ng  Ën    µ  ôc  µng  v t¶i C H v kh«ng  ©n  ông  ÖtNam.  d d Vi   2­  Ò   V cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íidoanh  t  ®è v   nghiÖp  nhµ  ícvµ  n   doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi: c v ®Ç tn   2.1.§èi víidoanh       nghiÖp  µ  íc cha  ¸p  nh n   ® øng  îc ®iÒu  Ön  ã  Õt  ®  ki "c k qu¶  s¶n  Êt,kinh doanh  ã    n¨m  Òn kÒ   íi êi®iÓ m   xu     c l∙2  i li   v     th xem   Ðt cho  x  vay"   nhng  kh«ng  éc  Ön  Õu  Ð m   thu di y k theo  ¬ng  s ¾p   Õp  ph ¸n  x (cæ  Çn  ph ho¸,  giao,b¸n,kho¸n kinh doanh  µ         v cho  thuª. .cña  Ýnh  ñ,cña    é, ngµnh  .  ) Ch ph   c¸cB   vµ  a   ¬ng, cã  ù    u  ,ph¬ng    ®Þ ph   d ¸n ®Ç t  ¸n s¶n  Êt,kinh doanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶,   kh ¾c  ôc  îclçtrong thêih¹n  Êt ®Þnh  µ  ã  ph ®         nh   v c kh¶  n¨ng    î vay,th× ® îc tr¶n       c¸c tæ    chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt  x cho  vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ï t  ph   hîp víi       quy  nh  c¸c ®Þ kh¸ct¹ M ôc  Ch ¬ng  NghÞ   nh  è    i 1  IV  ®Þ s 178/1999/N§­   CP cña  Ýnh  ñ  µy  Ch ph ng 29/12/1999 vµ  ôc  Ch ¬ng  Th«ng   è   M 1  IV  ts 06/2000/TT­ NHNN1   µy  ng 04/4/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc c Th ®è Ng h Nh n   d th   hiÖn  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2.2.§èi víidoanh       nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi lçtheo  Õ   ¹ch    c v ®Ç t n      k ho do míi®i  µo  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   a    n¨m  ng  Ðt thÊy  ã    v ho   ti Vi   ch qu¸ 3  nh x   c kh¶  n¨ng  thùc  Ön  ng  Õ   ¹ch  ç dù  Õn  hi ®ó k ho l   ki trong  ù  ®Ç u     ∙  îc c¬  d ¸n  t ® ®   quan  ã  c thÈm  Òn    Öt,th× c¸c tæ  quy phª duy       chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt cho  x  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ïhîp víi   t  ph       quy  nh  c¸c ®Þ kh¸ct¹ M ôc  Ch ¬ng  NghÞ     i 1  IV 
  2. 2 ® Þnh  è  s 178/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ  µy  CP c Ch ph ng 29/12/1999  µ  ôc   ¬ng  vM ICh IV Th«ng   sè  t 06/2000/TT­ NHNN1   µy  ng 04/4/2000  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íchíng dÉn  ùc hiÖn  Nh n     th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. V Ò   iÒu  Ön   ® ki møc  èn  ù cã  v t   tham    µo  ù    u    µ    Þ tµi gia v d ¸n ®Ç t v gi¸tr     s¶n b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng    Ön  c¸c bi ph¸p  Ç m   è,thÕ  Êp, b¶o    c c  ch   l∙nhb»ng  tµis¶n  ña    c bªn  thø  theo  ba  quy  nh  ¹  Ó m   M ôc  Ch ¬ng  I ®Þ ti§i 1.4  2  II Th«ng   t sè 06/2000/TT­ NHNN1   µy  ng 04/4/2000  ña  èng  c  ©n   µng  îcthùc c Th ®è Ng h ®    hiÖn    nh sau:   3.1.Cã     møc   èn  ù cã  v t   tham    µo  ù  ®Ç u    tèithiÓu  gia v d ¸n  t  b»ng 30%   tæng  møc  èn  u    ña  ù    v ®Ç tc d ¸n;hoÆc 3.2.Cã     møc  èn  ù cã  v t   tham    µo  ù    u    éng  íigi¸trÞ tµis¶n  gia v d ¸n ®Ç tc v        b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay b»ng    Ön  c¸c bi ph¸p  Ç m   è, thÕ  Êp, b¶o    c c  ch   l∙nhb»ng  µi t  s¶n  ña  thø  tèi Óu b»ng  c bªn  ba    thi   30%  tæng møc  èn  u    ña  ù    v ®Ç tc d ¸n;hoÆc   3.3.Cã     Þ tµis¶n    gi¸tr     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  b»ng  ét  m trong c¸c biÖn     ph¸p  cÇ m   è,thÕ  Êp, b¶o    c  ch   l∙nhb»ng  µis¶n  ña  t  c bªn  ba  thø  hoÆc     Ön  c¸c bi ph¸p  cÇ m   è  Õ  Êp, b¶o    c th ch   l∙nhb»ng  µis¶n  ña  t  c bªn  thø  tèithiÓu  ba    b»ng  30%   tæng  møc  èn  u    ña  ù  v ®Ç tc d ¸n. 4. Cho    vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íihé  t  ®è v   n«ng  ©n,  ñ  d ch trangtr¹   i . §èi víihé      n«ng  ©n,  ñ  d ch trang tr¹ s¶n  Êt n«ng     i xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,  nu«i trång  û    thu s¶n  mang   Ýnh  t s¶n  Êt  µng  xu h ho¸, cã  ¬ng  s¶n  Êt   ph ¸n  xu   hiÖu qu¶,cã    kh¶  n¨ng    îvay,th× tæ  tr¶n       chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt cho  x  vay  n   ®Õ 20  iÖu ®ång  tr   kh«ng  ph¶i thùc  Ön  Ön    hi bi ph¸p  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  b»ng  µi t  s¶n, chØ   ép    n b¶n  Ýnh  Êy  ch gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc    x¸c nhËn  ña  û   c U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên vÒ   Ön  Ých  t  ang  ö  nh d x∙,ph   tr   di t ®Ê ® s dông kh«ng  ã  c tranh chÊp  Ìm    k theo giÊy ®Ò   Þ      ngh vay  èn. v II­ æ  c h ø c th ù c hi Ö n    T 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l     h k t  k 2. Héi ®ång     qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  ®è c¸ctæ  td chÞu  tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   Th«ng   µy. tn 3. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n       ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch   nhiÖ m  Óm    ùc hiÖn  ki trath   Th«ng   µy. tn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2