Thông tư 10/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
64
lượt xem
3
download

Thông tư 10/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hoá và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t cña  é    c h Ý n h  S è  10/2001/TT­B T C  n g µy  30 th¸ng 1 n¨ m  2001 B tµi H íng d É n  c¬  h Õ  thanh to¸n h µ n g  h o¸  c vµ d Þ c h  v ô   tr¶ nî c h o  Liªn ba n g  N g a   C¨n  HiÖp  cø  ®Þnh  gi÷a ChÝnh  phñ Céng hoµ  héi chñ  X∙    nghÜa  ViÖt  Nam   ChÝnh  vµ  phñ  Liªn bang    Nga     lý nî  vÒ xö    cña  Céng  hoµ  héi chñ  X∙    nghÜa  ViÖt Nam         víiLiªnbang  Nga  NghÞ  vµ  ®Þnh    th gi÷a ChÝnh    phñ Céng  hoµ  héichñ  X∙    nghÜa  ViÖtNam   ChÝnh    vµ  phñ    Liªnbang  Nga  c¬  vÒ  chÕ   tr¶ nîký    ngµy  13/9/2000 (d     íi®©y        gäit¾tlµHiÖp  ®Þnh  NghÞ  vµ  ®Þnh  ). th C¨n  vµo  chÕ        cø  c¬  tr¶nî Liªnbang Nga    (têtr×nh sè  TC/TC§N    24­ ngµy  19/4/2000 vµ    c«ng    4095­ v¨n sè  TC/TC§N  ngµy 4/10/2000  cña  TµichÝnh)  Bé    ®∙  îc Thñ íng  ®   t ChÝnh  phñ phª  duyÖt (c«ng v¨n  174/VPCP­QHQT   sè  ngµy  26/4/2000 vµ    c«ng    1019/CP­ v¨n sè  QHQT  ngµy 9/11/2000 cña    ChÝnh  phñ). Bé    TµichÝnh  híng dÉn  chÕ    c¬  thanh    to¸nhµng    ho¸ (hoÆc  dÞch      vô) tr¶ nîcho      Liªnbang  Nga theo HiÖp    ®Þnh  NghÞ  vµ  ®Þnh    sau: thnh  I. ¬  c h Õ  tr¶ nî c h o  liªn a n g  n g a:  C  b 1/ Hµng    n¨m, vµo    tr¶nî theo  hai kú      HiÖp  ®Þnh  (15/1 vµ    15/7)Bé      Tµi chÝnh    sÏ chuyÓn  tiÒn vµo    Tµi kho¶n        iNg©n   tr¶ nî më t¹  hµng  Ngo¹ith   ¬ng  ViÖt Nam   (Vietcombank) ®Ó     lµm  nguån thanh  to¸n cho    c¸c doanh  nghiÖp  xuÊtkhÈu    hµng    ho¸ (hoÆc  dÞch        vô)tr¶nîcho    Liªnbang  Nga. ThÓ  thøc h¹ch to¸n Tµi    kho¶n    nãi trªn sÏ do    tr¶ nî        Bé Tµi chÝnh vµ  Vietcombank tho¶ thuËn.   2/ C¨n  vµo    cø  lÞch        tr¶nî qui®Þnh  it¹ HiÖp ®Þnh, hµng  n¨m phÝa    Liªn bang Nga    chøc  sÏ tæ  nhiÒu    ®ît ®Êu  thÇu    ®Ó lùa chän  th«ng  vµ  b¸o  cho  phÝa ViÖt  Nam     tªn c¸c  chøc  tæ  Nga   îc uû  ®   quyÒn  nhËp  khÈu  hµng    ho¸ (hoÆc  dÞch  vô)  ViÖt  tõ  Nam  nhËn  trong n¨m  ®ã,    ®ît th«ng b¸o cuèi cïng     kh«ng chËm   h¬n  1/11 hµng    n¨m. Ngay    khinhËn  îc c¸c th«ng  ®     b¸o    trªncña phÝa    Liªn bang Nga,  Tµi Bé    chÝnh    sÏc«ng  tªnc¸ctæ  bè      chøc  Nga  îcuû  ®   quyÒn  h¹n  vµ  ng¹ch nhËp    khÈu  hµng    ho¸ (hoÆc dÞch      vô) tõ ViÖt Nam     kÌm theo    trªnThêib¸o      TµichÝnh  ViÖt  nam     kú/tuÇn). (ra3  3/ Trong    khu«n khæ   kim  ng¹ch      ® îcphÝa    tr¶nî ®∙    Liªnbang  Nga th«ng  b¸o,c¸c tæ      chøc  îc uû  ®   quyÒn  cña    Liªn bang Nga  îc tù do    ®     lùa chän  Æt   m hµng, dÞch  vµ    vô  ®èi        t¸clµ c¸c doanh  nghiÖp ViÖt Nam     (thuéc mäi thµnh  phÇn  kinh tÕ) ®Ó   kÕt          ký  c¸c hîp ®ång  xuÊt khÈu    hµng    ho¸ (hoÆc  dÞch    vô) tr¶nî (d       íi®©y           gäit¾t lµ hîp ®ång  ngo¹i)         hîp víith«ng  th phï lÖ  ¬ng    m¹i quèc  tÕ, luËt ph¸p      ViÖt Nam   Liªn bang  vµ    Nga.    ®èi    Gi¸ c¶  víihµng  ho¸ (hoÆc  dÞch      îc x¸c ®Þnh  vô) sÏ ®     theo    gi¸quèc  tÝnh  tÕ  b»ng  la Mü   theo    §«    vµ  c¸c ®iÒu  kiÖn  ¬ng    th m¹ith«ng  êng. th C¸c  chøc  tæ  Nga  îcuû  ®   quyÒn  thÓ    cã  t¸ xuÊthoÆc   th¸ccho      i   uû    c¸c®èi t¸cViÖtNam   i     t¸ xuÊt hµng    mua      ho¸ ®∙  sang    ba.ViÖc  th¸cnµy  nícthø    uû    ph¶i 
  2. 2 ® îc x¸c lËp      b»ng phô    lôc hîp ®ång ngo¹ihoÆc       c¸c tho¶ thuËn  th¸c hîp uû      ph¸p gi÷a 2      bªn. Trong      c¸c hîp ®ång ngo¹icÇn  ®iÒu    cã  kho¶n    x¸c ®Þnh  viÖc xuÊt khÈu    hµng ho¸ (hoÆc  dÞch          vô) ®Ó tr¶nî cña ViÖt Nam     cho    Liªn bang Nga  theo  HiÖp  ®Þnh  NghÞ  vµ  ®Þnh  . th 4/TÊt  c¸cdoanh    c¶    nghiÖp  ViÖtNam     thuéc mäi    thµnh phÇn kinh tÕ  îc   ®   tham    gia vµo viÖc xuÊt khÈu    hµng    ho¸ (hoÆc  cung cÊp dÞch          vô) ®Ó tr¶nî cho    Liªnbang  Nga  c¸cgiao dÞch  ¬ng    nh      th m¹ith«ng  êng. th 5/ ViÖc    thanh      to¸nc¸c hµng    ho¸ (hoÆc  dÞch    vô) cña ViÖt Nam   cung    ®∙  cÊp        îc thùc  ®Ó tr¶ nî ®   hiÖn    së    trªnc¬  c¸c Th tÝn  dông  kh«ng  huû ngang  (IrrevocableLetterof Credit­ L/C) do             Ng©n   hµng Kinh  ®èi  tÕ  ngo¹iLiªn X«      më  qua Ng©n  hµng  Ngo¹ith   ¬ng ViÖt Nam     theo      c¸chîp ®ång  ngo¹ivµ        phïhîp víic¸c qui ®Þnh        cña  C¸c    qui t¾c thèng nhÊt    vÒ th«ng  vµ  lÖ  thùc hµnh    tÝn  dông  chøng    tõb¶n  500   sè  ­UCP  500. Thêih¹n    giao hµng, cung      cÊp  dÞch  thuéc nghÜa  tr¶nî hµng  vô    vô      n¨m  trong c¸c hîp ®ång        ngo¹ikh«ng    muén  h¬n 30/6 cña    n¨m  tiÕp,kh«ng  kÕ    phô  thuéc vµo    thêi®iÓm   kÕt  ®ång  ký  hîp  ngo¹i(trõtr     êng  ® îc phÝa  hîp    Nga    x¸c nhËn    gia h¹n).Qu¸    trªn,     thêih¹n    doanh  c¸c nghiÖp ViÖt Nam   ký      ®∙  hîp ®ång  ngo¹ivµ  Hîp    ký  ®ång  thanh    to¸n hµng    ho¸ (hoÆc  dÞch    vô) xuÊt khÈu        tr¶nî víiBé      Tµi chÝnh  nhng  kh«ng thùc hiÖn  îc viÖc    ®   giao hµng  hoÆc  cung cÊp  dÞch  sÏph¶ichÞu    vô      ph¹ttheo qui®Þnh        t¹ môc  .3cña  i II   Th«ng  tnµy. 6   /C¸c  doanh  nghiÖp ViÖtNam     xuÊtkhÈu    hµng    ho¸ (hoÆc dÞch      vô)tr¶ nî cho      Liªn bang Nga    îc hëng  sÏ ®   mäi    qui ®Þnh    vÒ chÕ     ®é khuyÕn khÝch  xuÊt khÈu  ®èi      nh  víihµng  ho¸ (hoÆc dÞch    vô) xuÊt khÈu    theo ph¬ng thøc  th¬ng    m¹ith«ng  êng. th II. C¸c q ui ® Þ n h  c ô  th Ó  v Ò  thanh to¸n h µ n g  h o¸  (ho Æ c  d Þ c h  v ô) x u Êt k h È u  tr¶ nî c h o  liªn a n g  n g a  b 1/    Ký kÕt Hîp ®ång  thanh to¸n hµng  ho¸ (hoÆc  dÞch  vô) xuÊt  khÈu        Tµi chÝnh: tr¶nî víiBé    Doanh  nghiÖp  ViÖt Nam,  ngay sau    hîp  khi ký  ®ång ngo¹ivíic¸c      tæ  chøc  îcuû  ®   quyÒn  cña    Liªnbang Nga  ®Õn   TµichÝnh  Bé    (Vô    TµichÝnh    ®èi ngo¹i)®Ó   kÕt    ký  Hîp ®ång  thanh    to¸n hµng ho¸ (hoÆc dÞch    vô) xuÊt khÈu    tr¶nî(theo mÉu           t¹ Phô    i lôc®Ýnh  kÌm Th«ng  tnµy).  C¸c Hîp ®ång  thanh    to¸nhµng   ho¸ (hoÆc dÞch    vô)xuÊt khÈu      ­   tr¶nî® îcký    kÕt  theo  tù thêigian ®¨ng  Hîp  thø        ký  ®ång ngo¹icña      c¸cdoanh nghiÖp,  cho ®Õn     khitæng        gi¸trÞ c¸c Hîp ®ång  thanh    to¸nhµng    ho¸ (hoÆc dÞch    vô) xuÊt khÈu    trong  tr¶ nî  n¨m b»ng  nghÜa  tr¶ nî níc ngoµi cña  vô          ViÖt Nam   trongn¨m    ®ã. 2/Thñ  thanh    tôc  to¸n: Ngay  sau    khigiao hµng      ho¸ (hoÆc  dÞch          vô) tr¶nî,c¸c doanh  nghiÖp  cÇn  xuÊt tr×nh  chøng  xuÊt  bé  tõ  khÈu  theo ®óng     qui ®Þnh   iL/C  t¹  cho  Vietcombank      ®Ó göiNg©n  hµng Kinh  ®èi ngo¹iLiªnX«  tÕ        lµm          thñ tôc trõnî. §Ó  ®¶m   b¶o      tr¶nî b»ng hµng    ho¸ cña ViÖt Nam,      khixuÊt tr×nh bé      chøng    tõ
  3. 3 xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp ph¶i göi kÌm      cho Vietcombank GiÊy  chøng  nhËn xuÊt xø    (C/O) cña    hµng    ho¸ (b¶n  gèc).Vietcombank    chØ    chøng  göibé  tõ®Ó     lµm            thñ tôctrõnîkhidoanh nghiÖp  xuÊttr×nh b¶n  ®∙      C/O    nãitrªn.   Ngay sau   ® îc  khi Ng©n  hµng kinh  tÕ ®èi  ngo¹i  Liªn x« b¸o "Cã",  Vietcombank  th«ng  cho  TµichÝnh  b¸o  Bé    (Vô    TµichÝnh    ®èi ngo¹i)     thanh  ®Ó to¸n cho    doanh nghiÖp. Trªn c¬  x¸c nhËn      së    b¸o "Cã" cña    Vietcombank, Bé    Tµi chÝnh      sÏ thanh    to¸ncho doanh nghiÖp      trÞ gi¸hµng    ho¸ (hoÆc  dÞch    vô) b»ng §ång ViÖt  nam.   gi¸ Tû  thanh to¸n lµ tØ   mua   gi¸ vµo VN§/USD  do  Vietcombank  c«ng  vµo  bè  ngµy Ng©n  hµng  Kinh  ®èi  tÕ  ngo¹iLiªn X«      b¸o  “Cã”. 3/Tr¸ch    nhiÖm   cña  doanh  nghiÖp: Doanh  nghiÖp  ViÖt Nam     tham        gia tr¶nî chÞu tr¸chnhiÖm     ®µm  ph¸n,   ký  kÕt  thùc hiÖn      vµ    c¸chîp ®ång  ngo¹ivíi   chøc  îcuû      tæ  c¸c ®   quyÒn  cña    Liªn bang Nga  theo      c¸c qui ®Þnh  thÓ  i cô  t¹ môc    I trªn,c¸c qui ®Þnh        hiÖn hµnh  cña LuËt ph¸p ViÖtNam   th«ng  quèc        vµ  lÖ  tÕ. Doanh  nghiÖp  ViÖt Nam     thùc hiÖn    viÖc      tr¶nî b»ng hµng ho¸ (hoÆc  dÞch    vô) theo      c¸c qui®Þnh  th vÒ  ¬ng   m¹i th«ng  êng  Bé  th do  Th¬ng    m¹i híng  dÉn, b¶o    ®¶m   chÊt l   søc   îng vµ  c¹nh tranh cña      hµng    dÞch      ho¸ vµ  vô,t¹o®iÒu  kiÖn    ®Ó c¸c  doanh  nghiÖp    më réng  xuÊt khÈu  sang  thÞ  êng  tr Liªn bang    Nga. Doanh  nghiÖp ViÖt Nam     tham          gia tr¶nî tù chÞu tr¸chnhiÖm   tÝnh    vÒ  ph¸p    lý cña hîp ®ång ngo¹ivµ  chøng      bé  tõ xuÊt khÈu    hµng      tr¶nî theo quy  ®Þnh  cña LuËt ph¸p ViÖtNam   th«ng  th       vµ  lÖ  ¬ng    m¹iquèc  tÕ. Trong qu¸ tr×nh ®µm   ph¸n,ký    kÕt  hîp ®ång ngo¹i  ,cÇn    x¸c ®Þnh râ  tr¸chnhiÖm     cña    c¸c bªn tham    gia.C¸c  doanh nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    th«ng  b¸o kÞp    thêicho  Tµi chÝnh  Bé    (Vô    Tµi chÝnh ®èi ngo¹i)mäi    vÊn      ®Ò ph¸t sinh cã    thÓ  dÉn  ®Õn  viÖc kh«ng  thùc hiÖn  îchîp ®ång    ®     ngo¹icòng  mäi    nh  viph¹m    (nÕu      cã)tõphÝa      ®èi t¸cNga. NÕu     hîp ®ång  ngo¹i®∙  nhng    ký  kh«ng thùc hiÖn  îcdo      ®   lçi cña doanh  nghiÖp  ViÖt Nam     (nh giao hµng  chËm,  kh«ng  ®óng    qui c¸ch,kÐm     chÊt ­ l îng.. )th×  .  ngoµi c¸c    nghÜa   ph¸t sinh  vô    theo hîp ®ång  ngo¹i hoÆc     ph¸n  quyÕt  cña träng  ,doanh  tµi  nghiÖp  ph¶i nép    vµo  Tµi chÝnh  Bé    mét kho¶n  ph¹t b»ng    gi¸Hîp    2% trÞ    ®ång  thanh  to¸n hµng    ho¸ (hoÆc  dÞch  vô) xuÊt  khÈu      ký  tr¶nî ®∙  nhng  kh«ng  thùc hiÖn  îc®Ó       ®   bï ®¾p  viÖc ViÖt Nam     ph¶i  tr¶l∙ph¹tcho         i Liªnbang  Nga theo HiÖp    ®Þnh.   4/Tr¸ch    nhiÖm   cña  Ng©n   hµng  Ngo¹ith¬ng    ViÖt  Nam: ­ KiÓm     chøng      trabé  tõ thanh          to¸nphïhîp víi thÓ  thøc thanh    tÝn    to¸nTh  dông  Tho¶    vµ  ícNg©n  hµng  ký;göikÞp    chøng    ®∙      thêibé  tõ cho Ng©n   hµng  Kinh  ®èi ngo¹iLiªnX«    tÕ        ®Ó lµm          thñ tôc trõnî theo    ®Ò nghÞ  cña    c¸c doanh  nghiÖp  bé  cã  chøng   tõ xuÊt khÈu  Hîp    vµ  ®ång  thanh to¸n hµng    ho¸ (hoÆc  dÞch    vô)xuÊtkhÈu      víi TµichÝnh.   tr¶nîký    Bé    ­ CÊp    GiÊy    x¸c nhËn Ng©n  hµng Kinh  ®èi ngo¹iLiªnx«  b¸o  tÕ        ®∙  "Cã"  cho  doanh  nghiÖp  ®ång    vµ  göicho  TµichÝnh  Bé    (Vô    TµichÝnh    ®èi ngo¹i). ­ ChuyÓn    tiÒn thanh      to¸nkÞp    thêicho  doanh  nghiÖp      tõTµikho¶n      tr¶nî theo Uû    nhiÖm   chicña  TµichÝnh  Bé    (Vô    TµichÝnh    ®èi ngo¹i).
  4. 4 ­ Trêng  hîp Ng©n  hµng  Ngo¹i th   ¬ng  ViÖt Nam  chuyÓn    tr¶ chËm  th×  ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm     ®Òn   thiÖt h¹icho  bï      doanh nghiÖp theo luËt ph¸p     hiÖn hµnh. 5/Tr¸ch    nhiÖm   cña  Tµi chÝnh: Bé    Trong vßng  ngµy  3  lµm viÖc    ngµy  kÓ tõ  nhËn  îc th«ng  ®   b¸o cña  Vietcombank  viÖc  vÒ  Ng©n  hµng Kinh  ®èi ngo¹iLiªnX«  b¸o      tÕ        ®∙  trõnî (b¸o   “Cã”), TµichÝnh   Bé    thanh    to¸nb»ng  ®ång ViÖtNam     toµn  trÞgi¸® îcphÝa  bé        Nga      trõnî cho doanh nghiÖp  b»ng  h×nh  thøc  nhiÖm         Uû  chitõ Tµi kho¶n    tr¶ nîmë       t¹ Vietcombank  i vµo    tµikho¶n  doanh  do  nghiÖp chØ ®Þnh. Trêng    Tµi chÝnh  hîp Bé    chuyÓn tiÒn    tr¶cho doanh nghiÖp chËm     th× ph¶i®Òn       bïthiÖth¹icho      doanh  nghiÖp  theo luËtph¸p hiÖn        hµnh. III.  Hi Ö u  lùc thi µ n h:    h Th«ng   nµy  hiÖu      t cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  vµ    ký  ¸p dông cho viÖc      tr¶nî b»ng hµng    dÞch  cho    ho¸ vµ  vô  Liªnbang Nga theo    c¸c HiÖp  ®Þnh  NghÞ  vµ  ®Þnh    ngµy  thký  13/9/2000.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu   víng  ¾c     cã  m cÇn ph¶n ¸nh kÞp    thêi cho  TµichÝnh      Bé    ®Ó gi¶iquyÕt.
  5. 5 phô lôc (MÉu  kÌm  theo Th«ng   10/2001/TT­   tsè  BTC   ngµy  30/1/2001) C é N G   o µ  X∙  éi C h ñ  n g h Ü a   Öt n a m h h Vi §éc  lËp   do   ­Tù  ­H¹nh  phóc Hî P § å N G  T H A N H  T O¸ N  H µ N G  H O ¸  (H O Æ C  D Þ C H  V ô) X U Ê T  K H È U  T R ¶  Nî LI£ N B A N G  N G A Sè  §K:… … … …/   LBN   /(n¨m) Ngµy:……………………… C¨n  vµo  ho¹ch tr¶nînícngoµicho    cø  kÕ            Liªnbang  Nga  n¨m... . . C¨n  ®Ò   cø  nghÞ ®¨ng  cña    ký  (tªndoanh  nghiÖp  ®¨ng  tr¶nî)t¹ c«ng  ký      i   v¨n   sè   … ngµy.. . . kÌm   theo   Hîp   ®ång   ngo¹i   sè  . . .  .. . ..   . . ..............  gi÷a:(ghitªndoanh  . . . ngµy.. . ................ .ký        nghiÖp ®¨ng  tr¶ ký    nî   vµ   tæ   chøc   Nga   ® îc   uû   quyÒn   nhËn   nî   ) .. . ........................................... . . ...........................................  kÌm theo: ghi tªn  (   c¸ctµi       ªnquan  liÖu li   ®Õn   viÖc        tr¶nînh: +  vµ  sè  ngµy    tÝn  më Th  dông cña Ng©n  hµng Kinh  ®èi  tÕ  ngo¹iLiªn     X«;  +  b¶n  sao phô      lôchîp ®ång  ngo¹ihoÆc     b¶n sao      c¸cv¨n b¶n  tho¶ thuËn    uû th¸c kh¸c    îc Thñ  ëng    (®∙ ®   tr ®¬n   x¸c  vÞ  nhËn Sao  b¶n  y  chÝnh)  gi÷a  doanh nghiÖp  ®¨ng  tr¶nî vµ  chøc  ký      tæ  Nga  îcuû  ®   quyÒn  nhËn    viÖc  nî vÒ  uû    th¸cxuÊtkhÈu    sang    3  nícthø  (nÕu cã). +  . . ..) .. . ... Bé    TµichÝnh ®ång  ký  ý  Hîp  ®ång  thanh    to¸nhµng    ho¸ (hoÆc dÞch    vô) xuÊt   khÈu   tr¶   nî   víi  (ghi   tªn   doanh   nghiÖp   ®¨ng   ký   tr¶  nî). . .......................theo    . . ......................  .. c¸c®iÒu  kho¶n  ®iÒu  vµ  kiÖn  thÓ  cô  díi  ®©y: 1.   M Æt   hµng   (hoÆc   dÞch   vô)   xuÊt   khÈu   tr¶   nî   : ………………………………. 2.TrÞ      gi¸Hîp ®ång: ………………………………………………………… 3.Thêih¹n      giao hµng     ................................................................... cuèicïng :   +   Gia   h¹n   (   LÇn  1) .. . ...........................................   . . .......................................... +   Gia   h¹n   (   LÇn  2) .. . ...........................................   . . ........................................... 4.   Tµi   kho¶n   cña   doanh   nghiÖp  sè:.. . ..............................   . . .............................. t¹i   Ng©n  hµng  . . ............................................. :. . .............................................. Hai bªn    cam  kÕt thùc hiÖn    Hîp ®ång  thanh    to¸nnµy  theo  ®óng  híng nh    dÉn    t¹ Th«ng   i tsè………/2001/TT­ BTC   ngµy  ……1/2001  TµichÝnh.Bé   
  6. 6 §¹idiÖn    doanh  nghiÖp ®¹idiÖn  tµichÝnh   bé    (Gi¸m  ®èc  hoÆc   Phã gi¸m  ®èc) (Vô  ëng  tr hoÆc   Phã  tr Vô  ëng Vô    TµichÝnh    ®èi ngo¹i) (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu) (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu)
Đồng bộ tài khoản