Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
264
lượt xem
30
download

Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi sè 10/2003/tt-bl®tbxh ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ Híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é båi thêng vµ trî cÊp ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 110/2002/N§-CP ngµy 27/12/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20/01/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng; sau khi cã ý kiÕn tham gia cña Bé Y TÕ, Bé Tµi ChÝnh, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn viÖc thùc hiÖn nh sau: I. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông §èi tîng ¸p dông chÕ ®é båi thêng, trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh sè 110/2002/N§-CP ngµy 27/12/2002 cña ChÝnh phñ bao gåm: 1. Ngêi lao ®éng lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc sau: a. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n- íc, bao gåm: doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh; doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých; doanh nghiÖp thuéc lùc lîng vò trang; b. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp, bao gåm: c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh, doanh nghiÖp t nh©n; c. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, bao gåm: doanh nghiÖp liªn doanh vµ doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi; d. Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; ®. Hé s¶n xuÊt, kinh doanh c¸ thÓ, tæ hîp t¸c; e. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi kh¸c, lùc lîng vò trang; kÓ c¶ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ ® îc phÐp ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô thuéc c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, §¶ng, ®oµn thÓ, c¸c héi quÇn chóng tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh; g. C¬ së b¸n c«ng, d©n lËp, t nh©n thuéc c¸c ngµnh v¨n ho¸, y tÕ, gi¸o dôc, ®µo t¹o, khoa häc, thÓ dôc thÓ thao vµ c¸c ngµnh sù nghiÖp kh¸c; h. Tr¹m y tÕ x·, phêng, thÞ trÊn; i. C¬ quan, tæ chøc níc ngoµi hoÆc tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam trõ trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c;
 2. 2 k. C¸c tæ chøc kh¸c cã sö dông lao ®éng lµ nh÷ng tæ chøc ch a quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nµy. 2. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc theo Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc. 3. Ngêi lao ®éng, x· viªn lµm viÖc vµ hëng tiÒn c«ng theo hîp ®ång lao ®éng trong c¸c hîp t¸c x· thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Hîp t¸c x·. 4. Ngêi lao ®éng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2, ®iÓm 3 môc nµy bao gåm c¶ ngêi häc nghÒ, tËp nghÒ ®Ó lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc còng thuéc ®èi tîng thùc hiÖn chÕ ®é båi thêng, trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. II. ChÕ ®é båi thêng, trî cÊp 1. ChÕ ®é båi thêng: a. Tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp theo quy ®Þnh díi ®©y lµm suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% trë lªn hoÆc bÞ chÕt th× ® îc båi th- êng: - Tai n¹n lao ®éng x¶y ra do t¸c ®éng bëi c¸c yÕu tè nguy hiÓm, ®éc hai trong lao ®éng g©y tæn th¬ng cho bÊt kú bé phËn, chøc n¨ng nµo cña c¬ thÓ ngêi lao ®éng hoÆc g©y tö vong trong qu¸ tr×nh lao ®éng g¾n liÒn víi viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc, nhiÖm vô lao ®éng (kÓ c¶ thêi gian gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt trong thêi gian lµm viÖc theo Bé LuËt Lao ®éng quy ®Þnh nh: nghØ gi¶i lao, ¨n gi÷a ca, ¨n båi d ìng hiÖn vËt, vÖ sinh kinh nguyÖt, t¾m röa, cho con bó, ®i vÖ sinh, thêi gian chuÈn bÞ vµ kÕt thóc c«ng viÖc). - BÖnh nghÒ nghiÖp lµ bÖnh ph¸t sinh do c¸c yÕu tè ®iÒu kiÖn lao ®éng cã h¹i cña nghÒ nghiÖp t¸c ®éng tíi ng êi lao ®éng theo danh môc c¸c lo¹i bÖnh nghÒ nghiÖp do Bé Y tÕ vµ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ban hµnh. (Phô lôc 1). b. §iÒu kiÖn ®Ó ngêi lao ®éng ®îc båi thêng: - §èi víi tai n¹n lao ®éng: Ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n a, ®iÓm 1 nªu trªn nÕu nguyªn nh©n tai n¹n lao ®éng x¶y ra do lçi cña ngêi sö dông lao ®éng theo kÕt luËn cña biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng. ViÖc båi thêng ®îc thùc hiÖn tõng lÇn. Tai n¹n lao ®éng x¶y ra lÇn nµo thùc hiÖn båi thêng lÇn ®ã, kh«ng céng dån c¸c vô tai n¹n ®· x¶y ra tõ c¸c lÇn tríc ®ã. - §èi víi bÖnh nghÒ nghiÖp: Ngêi lao ®éng bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n a, ®iÓm 1 nªu trªn ®îc båi thêng theo kÕt luËn cña biªn b¶n kÕt luËn cña c¬ quan Ph¸p y hoÆc cña Héi ®ång Gi¸m ®Þnh Y khoa cã thÈm quyÒn trong c¸c tr - êng hîp: + BÞ chÕt do bÖnh nghÒ nghiÖp khi ®ang lµm viÖc hoÆc tr íc khi chuyÓn lµm c«ng viÖc kh¸c, tríc khi th«i viÖc, tríc khi mÊt viÖc, tríc khi nghØ hu.
 3. 3 + Thùc hiÖn kh¸m gi¸m ®Þnh bÖnh nghÒ nghiÖp ®Þnh kú (theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ) ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng. ViÖc båi thêng bÖnh nghÒ nghiÖp ®îc thùc hiÖn tõng lÇn theo quy ®Þnh sau: LÇn thø nhÊt c¨n cø vµo møc (%) suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng lÇn kh¸m ®Çu vµ sau ®ã kÓ tõ lÇn thø hai trë ®i c¨n cø vµo møc (%) suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng t¨ng lªn ®Ó båi thêng phÇn chªnh lÖch møc (%) suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng t¨ng h¬n so víi lÇn tríc liÒn kÒ. c. Møc båi thêng: Møc båi thêng tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n b nªu trªn ®îc tÝnh nh sau: - Ýt nhÊt b»ng 30 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 81% trë lªn hoÆc bÞ chÕt do tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. - Ýt nhÊt b»ng 1,5 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®èi víi ngêi bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% ®Õn 10% sau ®ã nÕu bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ trªn 10% ®Õn díi 81% th× cø t¨ng 1% ®îc céng thªm 0,4 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã). C¸ch tÝnh møc båi thêng: - C¸ch tÝnh møc båi thêng ®èi víi ngêi bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ trªn 10% ®Õn díi 81% ®îc tÝnh theo c«ng thøc díi ®©y hoÆc tra theo b¶ng tÝnh møc båi thêng, trî cÊp theo møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% ®Õn tö vong (Phô lôc 2). Tbt = 1,5 + {(a - 10) x 0,4} Trong ®ã: Tbt: Møc båi thêng cho ngêi bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ trªn 10% trë lªn (®¬n vÞ tÝnh: th¸ng l¬ng vµ phô cÊp l¬ng nÕu cã); 1,5: Møc båi thêng khi suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% ®Õn 10%; a: Tû lÖ (%) suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng cña ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp; 0,4: HÖ sè båi thêng khi suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng t¨ng 1%. VÝ dô: ¤ng A, bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp, sau khi gi¸m ®Þnh lÇn thø nhÊt x¸c ®Þnh møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng lµ 15%. Møc båi thêng ®îc tÝnh nh sau: Møc båi thêng lÇn thø nhÊt cho ¤ng A lµ: Tbt = 1,5 + {(15 - 10) x 0,4} = 3,5 (th¸ng l¬ng vµ phô cÊp l¬ng nÕu cã). §Þnh kú, «ng A gi¸m ®Þnh søc khoÎ lÇn thø hai møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng lµ 35% (møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng ®· t¨ng h¬n so víi lÇn thø nhÊt lµ 20%). Møc båi thêng lÇn thø hai cho «ng A lµ: Tbt = 20 x 0,4 = 8,0 (th¸ng l¬ng vµ phô cÊp l¬ng nÕu cã).
 4. 4 2. ChÕ ®é trî cÊp: a. Ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng trong c¸c tr êng hîp sau th× ®îc trî cÊp: - Tai n¹n lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n a, ®iÓm 1 nªu trªn nhng do lçi trùc tiÕp cña ngêi lao ®éng theo kÕt luËn cña Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng; - Tai n¹n ®îc coi lµ tai n¹n lao ®éng lµ tai n¹n x¶y ra ®èi víi ngêi lao ®éng khi ®i tõ n¬i ë ®Õn n¬i lµm viÖc, tõ n¬i lµm viÖc vÒ n¬i ë hoÆc tai n¹n do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan nh thiªn tai, ho¶ ho¹n vµ c¸c tr êng hîp rñi ro kh¸c g¾n liÒn víi viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc, nhiÖm vô lao ®éng hoÆc kh«ng x¸c ®Þnh ®îc ngêi g©y ra tai n¹n x¶y ra t¹i n¬i lµm viÖc. ViÖc trî cÊp ®îc thùc hiÖn tõng lÇn. Tai n¹n lao ®éng x¶y ra lÇn nµo thùc hiÖn trî cÊp lÇn ®ã, kh«ng céng dån c¸c vô tai n¹n ®· x¶y ra tõ c¸c lÇn tríc ®ã. b. Møc trî cÊp: Møc trî cÊp tai n¹n lao ®éng ®îc tÝnh nh sau: - Ýt nhÊt b»ng 12 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 81% trë lªn hoÆc chÕt do tai n¹n lao ®éng; - Ýt nhÊt b»ng 0,6 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®èi víi ngêi bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% ®Õn 10%, nÕu bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ trªn 10% ®Õn díi 81% th× theo c«ng thøc díi ®©y hoÆc tra b¶ng tÝnh båi thêng, trî cÊp theo tû lÖ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% ®Õn tö vong (Phô lôc 2). C¸ch tÝnh møc trî cÊp: (Nh tÝnh møc båi thêng vµ nh©n kÕt qu¶ tÝnh møc båi thêng víi 0,4). Ttc = Tbt x 0,4 Trong ®ã: Ttc: Møc trî cÊp cho ngêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ trªn 10% trë lªn (®¬n vÞ tÝnh: th¸ng l¬ng vµ phô cÊp nÕu cã); Tbt: Møc båi thêng cho ngêi bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ trªn 10% trë lªn (®¬n vÞ tÝnh: th¸ng l¬ng vµ phô cÊp l¬ng nÕu cã); VÝ dô: ¤ng B, bÞ tai n¹n lao ®éng (nguyªn nh©n: lçi trùc tiÕp do «ng B ®· vi ph¹m quy ®Þnh vÒ an toµn), sau khi gi¸m ®Þnh lÇn thø nhÊt x¸c ®Þnh møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng lµ 15%. Møc trî cÊp ®îc tÝnh nh sau: Møc trî cÊp lÇn thø nhÊt cho «ng B lµ: Ttc = Tbt x 0,4 = 3,5 x 0,4 = 1,4 (th¸ng l¬ng vµ phô cÊp l¬ng nÕu cã). LÇn thø hai «ng B bÞ tai n¹n x¶y ra khi ®i tõ n¬i lµm viÖc vÒ n¬i ë (tai n¹n ®îc coi lµ tai n¹n lao ®éng), sau khi gi¸m ®Þnh søc khoÎ lÇn thø hai møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng lµ 20%. Møc trî cÊp lÇn thø hai cho «ng B lµ:
 5. 5 Ttc = 5,50 x 0,4 = 2,20 (th¸ng l¬ng vµ phô cÊp l¬ng nÕu cã). 3. C¸c møc båi thêng, trî cÊp theo quy ®Þnh lµ tèi thiÓu, Nhµ níc khuyÕn khÝch ngêi sö dông lao ®éng thùc hiÖn båi th êng, trî cÊp cho ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp ë møc cao h¬n. 4. TiÒn l¬ng lµm c¨n cø tÝnh tiÒn båi thêng hoÆc trî cÊp lµ tiÒn l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng, ®îc tÝnh b×nh qu©n cña 6 th¸ng liÒn kÒ tr íc khi tai n¹n lao ®éng x¶y ra hoÆc tríc khi ®îc x¸c ®Þnh bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp, gåm l¬ng cÊp bËc, chøc vô. phô cÊp khu vùc, phô cÊp chøc vô (nÕu cã) theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trêng hîp thêi gian lµm viÖc kh«ng ®ñ 6 th¸ng th× lÊy møc tiÒn l ¬ng cña th¸ng liÒn kÒ hoÆc tiÒn l¬ng theo h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i thêi ®iÓm x¶y ra tai n¹n lao ®éng, x¸c ®Þnh bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp ®Ó tÝnh båi thêng, trî cÊp. 5. C¸c ®èi tîng ®îc båi thêng, trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp theo Th«ng t nµy vÉn ®îc hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi vÒ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp (nÕu cã tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc) quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26/01/1995 cña ChÝnh Phñ vÒ viÖc ban hµnh §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi. III. Hå s¬ vµ thñ tôc 1. LËp hå s¬ vµ thñ tôc: a) Ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm lËp hå s¬ ®èi víi ng êi bÞ tai n¹n lao ®éng theo quy ®Þnh sau: - Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Ph¸p luËt (Phô lôc 3 vµ Phô lôc 4); - Biªn b¶n gi¸m ®Þnh (v¨n b¶n x¸c ®Þnh møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng do tai n¹n lao ®éng) cña Héi ®ång Gi¸m ®Þnh Y khoa cã thÈm quyÒn. - QuyÕt ®Þnh båi thêng, trî cÊp cña ngêi sö dông lao ®éng (Phô lôc 5). b) Ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm lËp hå s¬ ®èi víi ng êi bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp theo quy ®Þnh sau: - Hå s¬ bÖnh nghÒ nghiÖp cña ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt (phô lôc 6); - Biªn b¶n x¸c ®Þnh ngêi lao ®éng bÞ chÕt do bÖnh nghÒ nghiÖp cña c¬ quan Ph¸p y hoÆc biªn b¶n gi¸m ®Þnh x¸c ®Þnh møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng do bÖnh nghÒ nghiÖp cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh Y khoa cã thÈm quyÒn; - QuyÕt ®Þnh båi thêng cña ngêi sö dông lao ®éng (Phô lôc7). c) Hå s¬ ®îc lËp thµnh 3 b¶n: + Ngêi sö dông lao ®éng gi÷ mét b¶n + Ngêi lao ®éng (hoÆc th©n nh©n cña ngêi lao ®éng bÞ chÕt) bÞ tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp gi÷ mét b¶n;
 6. 6 + Mét b¶n göi Së L§TB vµ XH ®Þa ph¬ng n¬i doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc cã trô së chÝnh. 2. Thêi h¹n thùc hiÖn båi thêng, trî cÊp: - QuyÕt ®Þnh båi thêng trî cÊp cña ngêi sö dông lao ®éng ®èi víi ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp ph¶i ® îc hoµn tÊt trong thêi h¹n 5 ngµy kÓ tõ ngµy cã biªn b¶n gi¸m ®Þnh cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh Y khoa hoÆc cña c¬ quan Ph¸p y; - TiÒn båi thêng, trî cÊp ph¶i ®îc thanh to¸n mét lÇn cho ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp trong thêi h¹n 5 ngµy kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh cña ngêi sö dông lao ®éng. 3. Chi phÝ båi thêng, trî cÊp cho ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp ®îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hoÆc phÝ lu th«ng cña doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh. §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp ®îc tÝnh vµo kinh phÝ thêng xuyªn cña c¬ quan. §èi víi hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm chi båi thêng, trî cÊp. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm: - T¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, biÖn ph¸p phßng ngõa, tuyªn truyÒn gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc ®Ó h¹n chÕ tèi ®a tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp cã thÓ s¶y ra ®èi víi ngêi lao ®éng. - Thêng xuyªn ch¨m lo søc khoÎ ®èi víi ngêi lao ®éng, kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú; nÕu ph¸t hiÖn trêng hîp bÞ m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ®iÒu trÞ, ®iÒu dìng phôc håi chøc n¨ng ®èi víi ngêi bÞ bÖnh. Tæ chøc kh¸m, ®a ®i gi¸m ®Þnh møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng; thùc hiÖn båi thêng cho ngêi lao ®éng bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp (nÕu cã). - Thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch, quy ®Þnh vÒ båi thêng tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp vµ trî cÊp tai n¹n lao ®éng cho ngêi lao ®éng hoÆc th©n nh©n cña ngêi lao ®éng bÞ chÕt v× tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. - Thùc hiÖn ®Þnh kú b¸o c¸o t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp viÖc thùc hiÖn chÕ ®é båi thêng, trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp 6 th¸ng vµ 1 n¨m theo b¸o c¸o chung cña Së L§TB vµ XH, liªn ®oµn Lao ®éng ®Þa ph¬ng n¬i doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc cã trô së chÝnh. 2. C¸c Së L§TB vµ X· héi phèi hîp víi liªn ®oµn Lao ®éng c¸c ®Þa ph- ¬ng thêng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng vµ c¸c quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy, nÕu ph¸t hiÖn sai sãt th× híng dÉn ngêi sö dông lao ®éng chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh, nÕu vi ph¹m nghiªm träng th× ph¶i xö lý nghiªm minh. 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang bé, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tæ chøc phæ biÕn, híng dÉn thùc hiÖn th«ng t nµy ®Õn tõng doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc thuéc quyÒn qu¶n lý.
 7. 7 4. C¸c ®èi tîng ®· x¸c ®Þnh bÞ tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003, th× ®îc hëng chÕ ®é båi thêng vµ trî cÊp tai n¹n lao ®éng bÖnh nghÒ nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy. 5. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. B·i bá Th«ng t sè 19/ L§TBXH-TT ngµy 02/8/1997 do Bé lao ®éng TB vµ XH ban hµnh vÒ híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é båi th êng cho ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¶nh vÒ Bé L§TB vµ XH ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt. Phô lôc 1 Danh môc 21 bÖnh nghÒ nghiÖp ®îc båi thêng (Ban hµnh kÌm theo c¸c Th«ng t Liªn bé sè 08/TTLB ngµy 19/5/1976, Th«ng t Liªn bé sè 29/TT-LB ngµy 25/12/1991 vµ QuyÕt ®Þnh sè 167/BYT-Q§ ngµy 4/2/1997 cña Bé Y TÕ) Nhãm I: C¸c bÖnh bôi phæi vµ phÕ qu¶n 1.1 BÖnh bôi phæi - Silic nghÒ nghiÖp 1.2. BÖnh bôi phæi Atbet (Ami¨ng) 1.3. BÖnh bôi phæi b«ng 1.4. BÖnh viªm phÕ qu¶n m¹n tÝnh nghÒ nghiÖp Nhãm II: C¸c bÖnh nhiÔm ®éc nghÒ nghiÖp 2.1. BÖnh nhiÔm ®éc ch× vµ c¸c hîp chÊt ch× 2.2. BÖnh nhiÔm ®éc Benzen vµ c¸c hîp chÊt ®ång ®¼ng cña Benzen 2.3. BÖnh nhiÔm ®éc thuû ng©n vµ c¸c hîp chÊt cña thuû ng©n 2.4. BÖnh nhiÔm ®éc mangan vµ c¸c hîp chÊt cña mangan 2.5. BÖnh nhiÔm ®éc TNT ( trinitro toluen) 2.6. BÖnh nhiÔm ®é asen vµ c¸c chÊt asen nghÒ nghiÖp 2.7. NhiÔm ®éc chÊt Nicotin nghÒ nghiÖp 2.8. BÖnh nhiÔm ®éc ho¸ chÊt trõ s©u nghÒ nghiÖp Nhãm III: C¸c bÖnh nghÒ nghiÖp do yÕu tè vËt lý 3.1. BÖnh do quang tuyÕn X vµ c¸c chÊt phãng x¹ 3.2. BÖnh ®iÕc do tiÕng ån
 8. 8 3.3. BÖnh rung chuyÓn nghÒ nghiÖp 3.4 BÖnh gi¶m ¸p m·n tÝnh nghÒ nghiÖp Nhãm IV: C¸c bÖnh da nghÒ nghiÖp 4.1. BÖnh s¹m da nghÒ nghiÖp 4.2. BÖnh loÐt da, loÐt v¸ch ng¨n mòi, viªm da, chµm tiÕp xóc Nhãm V: C¸c bÖnh nhiÔm khuÈn nghÒ nghiÖp 5.1. BÖnh lao nghÒ nghiÖp 5.2. BÖnh viªm gan vi rót nghÒ nghiÖp 5.3. BÖnh do so¾n khuÈn Leptospira nghÒ nghiÖp
 9. 9 Phô lôc 2 B¶ng tÝnh møc båi thêng tõ ngêi sö dông lao ®éng ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp (Ban hµnh kÌm theo th«ng t sè 10/2003/BL§TBXH-TT ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é båi th- êng, trî cÊp ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp) Sè Møc suy gi¶m kh¶ Møc båi thêng Ýt Møc trî cÊp Ýt nhÊt TT n¨ng lao ®éng (%) nhÊt Tbt (th¸ng l¬ng) Ttc (th¸ng l¬ng) 1 Tõ 5 ®Õn 10 1,50 0, 60 2 11 1,90 0,76 3 12 2,30 0,92 4 13 2,70 1,08 5 14 3,10 1,24 6 15 3,50 1,40 7 16 3,90 1,56 8 17 4,30 1,72 9 18 4,70 1,88 10 19 5,10 2,04 11 20 5,50 2,20 12 21 5,90 2,36 13 22 6,30 2,52 14 23 6,70 2,68 15 24 7,10 2,84 16 25 7,50 3,00 17 26 7,90 3,16 18 27 8,30 3,32 19 28 8,70 3,48 20 29 9,10 3,64 21 30 9,50 3,84 22 31 9,90 3,96 23 32 10,30 4,12 24 33 10,70 4,28 25 34 11,10 4,44 26 35 11,50 4,60 27 36 11,90 4,76 28 37 12,30 4,92 29 38 12,70 5,08 30 39 13,10 5,24 31 40 13,50 5,40 32 41 13,90 5,56 33 42 14,30 5,72 34 43 14,70 5,88 35 44 15,10 6,04 36 45 15,50 6,20 37 46 15,90 6,36
 10. 10 38 47 16,30 6,52 39 48 16,70 6,68 40 49 17,10 6,84 41 50 17,50 7,00 42 51 17,90 7,16 43 52 18,30 7,32 44 53 18,70 7,48 45 54 19,10 7,64 46 55 19,50 7,80 47 56 19,90 7,96 48 57 20,30 8,12 49 58 20,70 8,28 50 59 21,10 8,44 51 60 21,50 8,60 52 61 21,90 8,76 53 62 22,30 8,92 54 63 22,70 9,08 55 64 23,10 9,24 56 65 23,50 9,40 57 66 23,90 9,56 58 67 24,30 9,72 59 68 24,70 9,88 60 69 25,10 10,04 61 70 25,50 10,20 62 71 25,90 10,36 63 72 26,30 10,52 64 73 26,70 10,68 65 74 27,10 10,84 66 75 27,50 11,00 67 76 27,90 11,16 68 77 28,30 11,32 69 78 28,70 11,48 70 79 29,10 11,64 71 80 29,50 11,80 72 81 ®Õn tö vong 30,00 12,00
 11. 11 Phô lôc 3 §oµn ®iÒu tra TNL§ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (TW hoÆc tªn ®Þa ph- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ¬ng) Sè..................../ ............ngµy..... th¸ng........ n¨m Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng ......(chÕt ngêi hoÆc nÆng)...... (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t Liªn tÞch sè 03/TTLT/BL§TBXH-BYT-TL§L§VN ngµy 26/3/1998 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Y tÕ - Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt nam) 1. Tªn c¬ së x¶y ra tai n¹n lao ®éng: - §Þa chØ: 2. Ngµnh qu¶n lý: 3. §Þa ph¬ng: 4. Thµnh phÇn ®oµn ®iÒu tra (hä tªn, chøc vô, c¬ quan c«ng t¸c cña tõng ng- êi)....................................................................................................................... ....... ................................................................................................................... ........... 5. Nh÷ng ngêi tham gia ®iÒu tra (ghi râ hä tªn, chøc vô, c¬ quan c«ng t¸c cña tõng ngêi): ................................................................................................................... ............. 6. S¬ lîc lý lÞch cña ngêi bÞ n¹n: - Hä vµ tªn: Nam, n÷: Tuæi - NghÒ nghiÖp: N¨m c«ng t¸c: - Thang, bËc l¬ng: Tuæi nghÒ: - Lo¹i hîp ®ång lao ®éng (kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n; cã thêi h¹n; thêi vô): - N¬i lµm viÖc: - Hoµn c¶nh gia ®×nh: ................................................................................................................... ............ - §· huÊn luyÖn KTAT hay cha: - Tªn c¬ së, ®Þa ph¬ng qu¶n lý ngêi bÞ n¹n: 7. Tai n¹n lao ®éng x¶y ra håi:............. giê...........phót, ngµy....th¸ng.....n¨m ..... sau khi lµm viÖc ®îc...... giê, t¹i:.....................
 12. 12 8. DiÔn biÕn cña vô tai n¹n lao ®éng:................................ ................................................................................................................... .............. 9. T×nh tr¹ng th¬ng tÝch:....................................................................................... 10. N¬i ®iÒu trÞ vµ ph¬ng ph¸p xö trÝ ban ®Çu:..................................................... 11. Nguyªn nh©n g©n ra tai n¹n lao ®éng:.......................................................... 12. Chi phÝ vµ thiÖt h¹i do tai n¹n lao ®éng: - Chi phÝ do quü BHXH tr¶: - Chi phÝ do ngêi sö dông lao ®éng tr¶: - ThiÖt h¹i tµi s¶n: 13. BiÖn ph¸p ng¨n ngõa tai n¹n t¬ng tù hoÆc t¸i diÔn mµ c¬ së ph¶i thùc hiÖn: - Néi dung c«ng viÖc: ................................................................................................................... .............. - Thêi gian hoµn thµnh: 14. KÕt luËn vÒ nh÷ng ngêi cã lçi, ®Ò nghÞ h×nh thøc xö lý: ................................................................................................................... ............. Ngêi sö dông lao ®éng Trëng ®oµn ®iÒu tra TNL§ (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu (nÕu cã)) (Ký, ghi râ hä tªn)
 13. 13 Phô lôc 4 Tªn c¬ së Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè..................../ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ............ngµy..... th¸ng........ n¨m Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng .....(nhÑ hoÆc nÆng)...... (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t Liªn tÞch sè 03/TTLT/BL§TBXH-BYT-TL§L§VN ngµy 26/3/1998 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi- Bé Y tÕ - Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt nam) 1. Tªn c¬ së x¶y ra tai n¹n lao ®éng: - §Þa chØ: 2. Ngµnh qu¶n lý: 3. §Þa ph¬ng: 4. Nh÷ng ngêi tham gia ®iÒu tra (hä tªn, chøc vô, c¬ quan c«ng t¸c cña tõng ng- êi)....................................................................................................................... ........ ................................................................................................................... .............. 5. S¬ lîc lý lÞch cña ngêi bÞ n¹n: - Hä vµ tªn: Nam, n÷: Tuæi - NghÒ nghiÖp: N¨m c«ng t¸c: - Thang, bËc l¬ng: Tuæi nghÒ: - Lo¹i hîp ®ång lao ®éng (kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n; cã thêi h¹n; thêi vô): - N¬i lµm viÖc: - Hoµn c¶nh gia ®×nh: ................................................................................................................... ............ - §· huÊn luyÖn KTAT hay cha: 6. Tai n¹n lao ®éng x¶y ra håi:..............giê...........phót, ngµy....th¸ng.....n¨m ..... sau khi lµm viÖc ®îc...... giê, t¹i:..................... 7. DiÔn biÕn cña vô tai n¹n lao ®éng:................................ ................................................................................................................... ............. 8. T×nh tr¹ng th¬ng tÝch:
 14. 14 ................................................................................................................... ............. 9. N¬i ®iÒu trÞ vµ ph¬ng ph¸p xö trÝ ban ®Çu: ................................................................................................................... .............. 10. Nguyªn nh©n g©n ra tai n¹n lao ®éng: ................................................................................................................... ............. 11. Chi phÝ vµ thiÖt h¹i do tai n¹n lao ®éng: - Chi phÝ do quü BHXH tr¶: - Chi phÝ do ngêi sö dông lao ®éng tr¶: - ThiÖt h¹i tµi s¶n: 12. BiÖn ph¸p ng¨n ngõa tai n¹n t¬ng tù hoÆc t¸i diÔn mµ c¬ së ph¶i thùc hiÖn: - Néi dung c«ng viÖc: ................................................................................................................... ............. Thêi gian hoµn thµnh: - Ngêi cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh: 13. KÕt luËn vÒ nh÷ng ngêi cã lçi, ®Ò nghÞ h×nh thøc xö lý: ................................................................................................................... ............. Nh÷ng ngêi tham gia §¹i diÖn BCH C§ c¬ së §iÒu tra TNL§ (Ký, ghi râ hä tªn vµ (Ký, ghi râ hä tªn) ®ãng dÊu (nÕu cã)) Ngêi sö dông lao ®éng (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu (nÕu cã)) ---------------------------------------------------------------------- * Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng ph¶i ® îc lu gi÷ t¹i c¬ së x¶y ra tai n¹n lao ®éng vµ c¬ quan tham gia ®oµn ®iÒu tra. Hoµn thµnh ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng (kÓ tõ khi x¶y ra tai n¹n lao ®éng) trong thêi h¹n:
 15. 15 - Kh«ng qu¸ 24 giê ®èi víi c¸c vô tai n¹n lao ®éng nhÑ; - Kh«ng qu¸ 48 giê ®èi víi c¸c vô tai n¹n lao ®éng nÆng; - Kh«ng qu¸ 20 ngµy ®èi víi c¸c vô tai n¹n lao ®éng chÕt ngêi; - Kh«ng qu¸ 40 ngµy ®èi víi c¸c vô tai n¹n lao ®éng cÇn ph¶i gi¸m ®Þnh kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n. Trêng hîp ph¶i kÐo dµi thêi gian ®iÒu tra so víi quy ®Þnh trªn, ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng ph¶i b¸o c¸o vµ xin phÐp ngêi ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®oµn ®iÒu tra.
 16. 16 Phô lôc 5 (Ban hµnh kÌm theo th«ng t sè 10/2003/ BL§TBXH-TT ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é båi th- êng, trî cÊp ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp) Tªn c¬ së Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè............../ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ............ngµy..... th¸ng........ n¨m QuyÕt ®Þnh båi thêng (trî cÊp) tai n¹n lao ®éng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 110/2002/ N§-CP ngµy 27/12/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20/01/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Bé LuËt lao ®éng; C¨n cø Th«ng t sè 10/2003/ BL§TBXH-TT ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é båi thêng, trî cÊp ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp); C¨n cø biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng sè .......ngµy............th¸ng.............n¨m; C¨n cø biªn b¶n gi¸m ®Þnh møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng sè .....ngµy.......th¸ng......n¨m cña Héi ®ång Gi¸m ®Þnh Y khoa; Theo ®Ò nghÞ cña «ng, Bµ trëng phßng (chøc n¨ng, nghiÖp vô) ................................................................................................................... ............. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: «ng, Bµ ........................................................................................ Sinh ngµy .......................th¸ng....................n¨m.............................................. Chøc danh, nghÒ nghiÖp, cÊp bËc, chøc vô........................................................ C¬ quan, ®¬n vÞ.................................................................................................. BÞ tai n¹n lao ®éng ngµy.................................................................................... Møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng: ............................................................... % Tæng sè tiÒn båi thêng hoÆc trî cÊp: .......................................................®ång
 17. 17 (Sè tiÒn b»ng ch÷..............................................................................................) ................................................................................................................... ........ N¬i nhËn båi thêng hoÆc trî cÊp..................................................................... §iÒu 2: C¸c «ng, Bµ trëng phßng chøc n¨ng, nghiÖp vô...........vµ «ng, Bµ cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. (Thñ trëng doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ.......) (Ký tiªn ®ãng dÊu) Phô lôc 6 Bé hå s¬ bÖnh nghÒ nghiÖp (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 10/2003/ BL§TBXH-TT ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é båi th- êng, trî cÊp ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp) Ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn viÖc kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp, båi thêng cho ngêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng do bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp. Hå s¬ cña ng êi lao ®éng bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp bao gåm: - GiÊy giíi thiÖu ngêi lao ®éng ®i kh¸m vµ gi¸m ®Þnh x¸c ®Þnh bÖnh nghÒ nghiÖp cña ®¬n vÞ sö dông lao ®éng; - Hå s¬ søc khoÎ bao gåm: hå s¬ kh¸m tuyÓn vµ kh¸m ®Þnh kú; - KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ m«i trêng lao ®éng; - Nh÷ng hå s¬ bÖnh ¸n vµ ®iÒu trÞ bÖnh (nÕu cã). - Biªn b¶n x¸c ®Þnh ngêi lao ®éng bÞ chÕt do bÖnh nghÒ nghiÖp cña c¬ qun Ph¸p y hoÆc biªn b¶n gi¸m ®Þnh x¸c ®Þnh møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng do bÖnh nghÒ nghiÖp cña Héi ®ång Gi¸m ®Þnh Y khoa cã thÈm quyÒn. Ngêi lao ®éng khi ph¸t hiÖn bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp ph¶i ®îc c¸ch ly m«i trêng lao ®éng g©y bÖnh nghÒ nghiÖp ®Ó theo dâi, ®iÒu trÞ, ®iÒu dìng phôc håi chøc n¨ng vµ hoµn thiÖn hå s¬ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é båi thêng vµ c¸c chÕ ®é liªn quan kh¸c. Hå s¬ cña ngêi bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp ph¶i cã 02 tËp, mét tËp do ngêi sö dông lao ®éng qu¶n lý, mét tËp do ng êi lao ®éng qu¶n lý cã gi¸ trÞ nh nhau.
 18. 18 Phô lôc 7 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 10/2003/ BL§TBXH-TT ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é båi th- êng, trî cÊp ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp) Tªn c¬ së Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè..................../ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ............ngµy..... th¸ng........ n¨m QuyÕt ®Þnh båi thêng bÖnh nghÒ nghiÖp C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 110/2002/ N§-CP ngµy 27/12/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20/01/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Bé LuËt lao ®éng; C¨n cø Th«ng t sè 10/2003/ BL§TBXH-TT ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é båi thêng, trî cÊp ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp); C¨n cø Bé hå s¬ bÖnh nghÒ nghiÖp cña «ng, Bµ.................................................... C¨n cø biªn b¶n gi¸m ®Þnh møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng sè .......ngµy.........th¸ng.........n¨m ..........cña Héi ®ång Gi¸m ®Þnh Y khoa hoÆc biªn b¶n x¸c ®Þnh ngêi lao ®éng bÞ chÕt do bÖnh nghÒ nghiÖp cña c¬ quan Ph¸p y sè ........ngµy............th¸ng..............n¨m ....................; Theo ®Ò nghÞ cña «ng, Bµ trëng phßng (chøc n¨ng, nghiÖp vô) ................................................................................................................... ............ QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: «ng, Bµ ............................................................................................. Sinh ngµy .......................th¸ng....................n¨m.................................................. Chøc danh, nghÒ nghiÖp, cÊp bËc, chøc vô............................................................. C¬ quan, ®¬n vÞ...................................................................................................... BÞ bÖnh nghÒ nghiÖp (nªu tªn lo¹i bÖnh nghÒ nghiÖp ®· m¾c ph¶i) .................................................................................................................. ..
 19. 19 Møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng:...................................................................% Tæng sè tiÒn båi th- êng: .............................................................................®ång (Sè tiÒn b»ng ch÷ ............................................................................................) §îc hëng tõ ngµy............................................................................................... N¬i nhËn båi th- êng............................................................................................... §iÒu 2: C¸c «ng, Bµ trëng phßng chøc n¨ng, nghiÖp vô...........vµ «ng, Bµ cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. (Thñ trëng doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ.......) (Ký tiªn ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản