Thông tư 10-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
139
lượt xem
20
download

Thông tư 10-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  10 T C/C§ K T  n g µ y 20  c th¸ng 3 n¨ m  1997 h í ng d É n   s ö a  æ i, b æ  s u n g  c h Õ  ® é ® kÕ   to¸n d o a n h  n g hi Ö p Bé   µi chÝnh  ∙  T  ® ban  µnh  Õ     Õ     h ch ®é k to¸n doanh  nghiÖp  theo Quy Õt  ®Þnh  è  s 1141  TC/Q§/C§KT  µy  th¸ng 11  ng 1    n¨m  1995. Nh»m   ¶m     ® b¶o  ù  s phï hîp gi÷a chÕ     Õ          ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  íichÕ     µichÝnh  ña  v  ®é t   c doanh   nghiÖp  µ   íc ban  µnh  Nh n   h theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 59/CP  µ    v c¸c Th«ng   híng  t dÉn  ña  é   µi chÝnh, ®ång  êi    ¾c  ôc  ÷ng  ån t¹  ña  Õ     c BT    th , ®Ó kh ph nh t  i c ch ®é kÕ     to¸ndoanh  nghiÖp,Bé   µi chÝnh  íng dÉn      T  h  bæ sung  µ  öa  æi  ét  è  vs ® ms ®iÓ m  trong chÕ     Õ       ®é k to¸ndoanh  nghiÖp    nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  b æ  s u n g  N 1­ H¹ch      to¸nTSC§  chuyÓn  µnh  th c«ng  ô    ng c lao®é Theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1062  TC/Q§/CSTC  µy  ng 14/11/1996 cña  é  ëng    B tr Bé   µi chÝnh  Ò   µn  µnh  Õ     T  vb h ch ®é qu¶n  ý,sö  ông  µ  Ých khÊu  l  d v tr   hao  µi T  s¶n  è  nh  c ®Þ (TSC§)  × "Nh÷ng  µis¶n  è  nh  ã  th   t  c ®Þ c nguyªn gi¸díi     5.000.000  ® (n¨m  iÖu ®ång)  tr   kh«ng      Èn  µ tµis¶n  è  nh  ®ñ tiªuchu l     c ®Þ theo quy  nh   ®Þ ph¶ichuyÓn    sang  theo  âi,qu¶n  ývµ  ¹ch      d  l  h to¸nnh c«ng  ô    ng  ang  c lao ®é ® dïng", Õ       to¸nghi: k a. N Õ u     Þ cßn  ¹ cña    gi¸tr   l  i TSC§  á  × tÝnh  µn  é    Þ cßn  ¹ cña  nh th   to b gi¸tr   l  i TSC§  µo    Ý  v chiph trong kú,ghi:    Nî  627     Ý  TK  ­Chi ph s¶n  Êtchung    Þcßn  ¹cña  xu   (gi¸   tr l  i TSC§),hoÆc   Nî  641     Ý  hµng    Þcßn  ¹cña  TK  ­Chi ph b¸n  (gi¸   tr l  i TSC§),hoÆc   Nî  642     Ý  TK  ­Chi ph qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp    Þcßn  ¹cña  (gi¸   tr l  i TSC§) Nî  214   TK  ­Hao  mßn   TSC§    Þhao  (gi¸   tr mßn) Cã   211   µis¶n  è  nh  ÷u  ×nh  TK  ­T   c ®Þ hh (nguyªngi¸TSC§)    b. N Õ u     Þ cßn  ¹ cña    gi¸tr   l  i TSC§  íncÇn  l  ph¶iph©n    Çn  µo    Ý     bæ d v chiph nhiÒu  ú,ghi: k  Nî  142     Ý    íc(gi¸ Þcßn  ¹ ) TK  ­Chi ph tr¶tr       tr li Nî  214   TK  ­Hao  mßn   TSC§    Þhao  (gi¸   tr mßn) Cã   211   µis¶n  è  nh  ÷u  ×nh  TK  ­T   c ®Þ hh (nguyªngi¸TSC§)    2­ H¹ch      to¸ndoanh    Ën  íc thu nh tr § Ó   ¹ch    h to¸ndoanh    Ën  íc,kÕ     ö  ông  µikho¶n  thu nh tr   to¸ns d t  338 "Ph¶i   thu,ph¶itr¶kh¸c",   ÕtTK         ti   3387   chi ­"Doanh    Ën  íc". thu nh tr Tµi kho¶n    3387  ïng    d ®Ó ph¶n ¸nh  è  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  s hi c v t h t¨ng,gi¶m    doanh    Ën  íctrong kú  Õ   thu nh tr     k to¸n.
 2. 2 a.H¹ch    µi   to¸nt   kho¶n  µy  Çn    äng m ét  è  n c t«n tr   s quy  nh  ®Þ sau: ­ ChØ   ¹ch    µo  µikho¶n    h to¸nv t   3387,sè  Òn cña    ti   kh¸ch hµng  êimua)    (ng   ®∙    íc cho  ét  tr¶tr   m hoÆc   Òu  ú  Õ     Ò     ô, dÞch  ô..  n  Þ  ∙  nhi k k to¸n v lao v   v. ®¬ v ® cung  Êp  c cho  kh¸ch  µng, nh  è  Òn  ∙  Ën  ña  h   s ti ® nh c kh¸ch  µng    ét  Çn  h tr¶ m l cho  ét  m hoÆc   Òu      Õ     Ò   Öc  n  Þ  ∙  nhi niªn®é k to¸nv vi ®¬ v ® cho    µ  , v¨n  thuªnh ë   phßng  µm  Öc,kho  µng  l vi   h v.v. . . ­Tµikho¶n     3387  ph¶i® îch¹ch to¸nchitiÕttheo tõng kh¸ch hµng.                ­ Kh«ng  ¹ch    h to¸n vµo  µi kho¶n    T  3387  è  Òn  Ën  íc cña  êi mua   s ti nh tr   ng   m µ   n  Þ  a  ®¬ v ch cung  Êp  µng    ch ho¸,s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v cho kh¸ch hµng.   ­  µng  kú, kÕt chuyÓn   H doanh  thu  Ën  íc  nh tr sang  µi kho¶n  T 511 ­  Doanh      µng,phÇn  thu b¸n h   doanh    ùc tÕ  ña  ú  Õ   thu th   c k k to¸n. b.Néi dung,kÕt  Êu  ña  µikho¶n       c c T  3387 Bªn  î: N +  Õt  K chuyÓn  doanh    Ën  ícsang  µikho¶n  thu nh tr   t  511    ­ Doanh      thu b¸n hµng,t ng   ¬ øng  íi v  doanh    ña  ú  Õ   thu c k k to¸n. +  l¹tiÒn cho  Tr¶    i  kh¸ch hµng   +  Õ   Thu doanh    thu ph¶inép  Ýnh    è    t trªns doanh    Ën  íc. thu nh tr Bªn  ã: C +  Ën  Òn cña  Nh ti   kh¸ch hµng    íccho  ét    tr¶tr   m hoÆc   Òu  ú  Õ     Ò   nhi k k to¸nv dÞch  ô  n  Þ  ∙  v ®¬ v ® cung  Êp. c +  µn  ¹sè  Õ  Ho l   thu doanh      Þch  ô  i thu khid v kh«ng  îcthùc hiÖn. ®    Tµi kho¶n    3387  èikú  ã  è    ã:  cu   c s d C Ph¶n  doanh    Ën  íchiÖn  ¸nh  thu nh tr   cã  èikú. cu   c.Ph¬ng    ph¸p h¹ch to¸nm ét  è       s nghiÖp  ô  v kinhtÕ  ñ  Õu   ch y Khi nhËn  Òn  ña    ti c kh¸ch  µng    íc cho  Òu  ú, nhiÒu      Õ   h tr¶tr   nhi k   niªn ®é k to¸nvÒ   Þch  ô  n  Þ  ∙   d v ®¬ v ® cung  Êp,ghi: c  Nî  111,112,. . TK    . Cã   3387   TK  ­Doanh    Ën  íc thu nh tr §ång  êitÝnh  µ  Õt  th   v k chuyÓn  doanh    ña  ú  Õ   thu c k k to¸n,  ghi: Nî  3387   TK  ­Doanh    Ën  íc thu nh tr Cã   511   TK  ­Doanh      µng thu b¸n h ­ Thu Õ     doanh  ph¶inép  Ýnh    è  Òn  ∙  Ën  ña  thu    t trªns ti ® nh c kh¸ch  µng, h   ghi:   Nî  3387   TK  ­Doanh    Ën  íc(thuÕ  thu nh tr   doanh      íc) thu thu tr Nî  511   TK  ­Doanh      µng  thu b¸n h (thuÕ  doanh    thu trongkú)   Cã   333   Õ   µ    TK  ­Thu v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc.   Nh n ­ Sang  ú  Õ       k k to¸nsau, tÝnh  µ  Õt    v k chuyÓn doanh  cña  ú  Õ   thu  k k to¸n,   ghi: Nî  3387   TK  ­Doanh    Ën  íc thu nh tr
 3. 3 Cã   511   TK  ­Doanh      µng thu b¸n h ­ Tr¶  ¹  Òn  li ti cho  kh¸ch  µng    îp  ng  h khi h ®å cung  Êp  c lao  ô, dÞch  ô  v  v kh«ng  îcthùc hiÖn,ghi: ®      Nî  3387   TK  ­Doanh    Ën  íc thu nh tr Nî  531   µng    Þ    ¹ TK  ­H b¸n b tr¶l i (tr ng  îp ®∙    ê h   ghidoanh    thu trongkú)   Cã   111,112... TK    §ång  êihoµn  ¹ sè  Õ  th   l   thu doanh   ¬ng  i thu t øng  íi   Þ dÞch  ô  v   tr   gi¸ v kh«ng  ® îcthùc hiÖn,ghi:       Nî  333   Õ   µ    TK  ­Thu v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc   Nh n Cã   3387   TK  ­Doanh    Ën  íc thu nh tr 3­  ¹ch  H to¸n ë    n  Þ    c¸c ®¬ v chuyªn  kinh doanh    cho thuª TSC§     thuª ho¹t    ®éng (cho thuªnhµ,thuªv¨n phßng,thuªm¸y  ãc  ÕtbÞ,.. )            m thi   . ­Chi phÝ  Ò      v cho    thuªTSC§    ¹t®éng, ghi: thuªho     Nî  621,622,627 TK      Cã     111,112,214,331,334,.. c¸cTK          . ­Cuèikú,tæng  îp chiphÝ  Ò        h   v cho    thuªTSC§    ¹t®éng, ghi: thuªho     Nî  154     Ý  TK  ­Chi ph SXKD   ë  d dang Cã   621,622,627 TK      ­ Cuèikú,kÕt       chuyÓn    Ý  Ò   chiph v cho    thuªTSC§    ¹t®éng  ïhîp thuªho   ph     víi  doanh    thu cho    thuªtrongkú,ghi:    Nî  632     èn  µng  TK  ­Gi¸v h b¸n Cã   154     Ý  TK  ­Chi ph SXKD   ë  d dang ­ Trêng  îp trong kú,®¬n  Þ  Ën  îcsè  Òn    h     v nh ®   ti kh¸ch hµng    Ò   Þch    tr¶v d vô    thuªTSC§, ¬ng  t øng  íi êigian ®∙    ña  ú  Õ   v    th   thuªc k k to¸n,   ghi: Nî  111,112,131,. . TK      . Cã   511   TK  ­Doanh      µng thu b¸n h ­ Trêng  îp nhËn  Òn  ña    h  ti c kh¸ch hµng    íccho  Òu  ú,nhiÒu      tr¶tr   nhi k   niªn ®é   Õ   k to¸n,  ghi: Nî  111,112 TK    Cã   338  TK  (3387   ­Doanh    Ën  íc) thu nh tr +  ång  êi    nh  è  § th , ®Þ x¸c s doanh    thu cho    thuªTSC§  ña  ú  Õ   c k k to¸n,   ghi: Nî  338  TK  (3387   ­Doanh    Ën  íc) thu nh tr Cã   511   TK  ­Doanh      µng thu b¸n h + Sang  ú  Õ     k k to¸nsau,tÝnh  µ    nh    v x¸c ®Þ doanh    Ò   thu v cho thuªTSC§     cña  ú  Õ   k k to¸n,   ghi: Nî  338  TK  (3387   ­Doanh    Ën  íc) thu nh tr
 4. 4 Cã   511   TK  ­Doanh      µng thu b¸n h 4­ H¹ch    Ých tr cchiphÝ  öa  ÷a  ínTSC§   to¸ntr   í     s ch l   ­KhitrÝch tr cchiphÝ  öa  ÷a  ínTSC§,       í    s ch l   ghi: Nî  627,641,642,. . TK      . Cã   335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   ­ Khi söa  ÷a  ínTSC§   µn  µnh  µn     ch l   ho th b giao ® a  µo  ö  ông, kÕ       v sd   to¸n kÕt  chuyÓn    Ý, ghi: chiph   Nî  335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   Cã   241   TK  ­XDCB   ë  d dang  (2413) ­ N Õ u   è  Ých tr c vÒ     Ý   öa  ÷a  ínTSC§   ính¬n    Ý   ùc   s tr   í   chiph s ch l   l  chiph th   tÕ    ph¸tsinh,th× sè      chªnh  Öch  îcghigi¶m    Ý: l ®   chiph Nî  335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   Cã   627,641,642 TK      N Õ u   è    Ý  ùc tÕ    s chiph th   ph¸tsinh vÒ   öa  ÷a  ínTSC§  ính¬n  è  Ých   s ch l   l  s tr   tr cchiphÝ  öa  ÷a  ínTSC§,  × sè  í    s ch l   th   chªnh  Öch  îctÝnh  µo    Ý, ghi: l ®  v chiph   Nî  627,641,642, TK      Cã   335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   5­ H¹ch      to¸nqu¶n  ývµ  ö  ông  Êu  l  s d kh hao  µis¶n  è  nh T  c ®Þ ­KhitrÝch khÊu       hao  TSC§  ïng vµo  d  SXKD,  ghi: Nî  627,641,642,811  ã   214   TK        C TK  ­Hao  mßn   TSC§ §ång  êighi: th   Nî  009   ån  èn  Êu  TK  ­Ngu v kh hao ­ Khi®Ç u       tXDCB   µ  v mua  ¾ m   s TSC§  µn  µnh  a  µo  ö  ông  ho th ® v sd b»ng  nguån  èn  Êu  v kh hao  TSC§,  Õ     k to¸nchØ        ÞTSC§,  ghit¨nggi¸tr   kh«ng      ghit¨ng nguån  èn  v kinh doanh   Nî  211,213 TK    Cã   111,112,331 TK      Cã   241   TK  ­XDCB   ë  d dang §ång  êikÕ     th   to¸nghi: Cã   009   ån  èn  Êu  TK  ­Ngu v kh hao ­ Khi nép  èn  Êu     v kh hao TSC§  cho  Êp    c trªntheo  ¬ng  ph thøc    ghi gi¶m  vèn,kÕ     n  Þ  Êp  íi   to¸n®¬ v c d   ghi: Nî  411   ån  èn  TK  ­Ngu v kinh doanh   Cã   111,112,.. TK    . §ång  êighi: th   Cã   009   ån  èn  Êu  TK  ­Ngu v kh hao
 5. 5 ­ Khi nhËn  èn  Êu     v kh hao  ña  Êp  íinép    Õ     n  Þ  Êp    c c d  lªn,k to¸n ®¬ v c trªn ghi: Nî  111,112,. . TK    . Cã   136   TK  ­Ph¶ithu néibé        (1361) §ång  êighi: th   Nî  009   ån  èn  Êu  TK  ­Ngu v kh hao ­ Khi cÊp  èn  Êu     v kh hao  TSC§  cho  Êp  íi     c d  ®Ó bæ sung  èn  v kinh doanh    vµ  u    ®Ç tmua  ¾ m   s TSC§,  Õ     n  Þ  Êp    k to¸n®¬ v c trªnghi: Nî  136   TK  ­Ph¶ithu néibé        (1361) Cã   111,112,.. TK    . §ång  êighi: th   Cã   009   ån  èn  Êu  TK  ­Ngu v kh hao ­ KhicÊp  íi Ën  èn  Êu     d  nh v kh hao  TSC§  ña  Êp    Êp    u    c c trªnc ®Ó ®Ç tmua   s¾ m   TSC§  hoÆc     bæ sung  èn  v kinh doanh,kÕ     n  Þ  Êp  íi     to¸n®¬ v c d   ghi: Nî  111,112 TK    Cã   411   ån  èn  TK  ­Ngu v kinhdoanh   §ång  êighi: th   Nî  009   ån  èn  Êu  TK  ­Ngu v kh hao ­ Khi cho  Êp  c trªn,cÊp  íivµ    d   c¸c  n   Þ   éi bé   ®¬ v n   vay  èn  Êu    v kh hao TSC§, ghi: Nî  136   TK  ­Ph¶ithu néibé        (1368) Cã   111,112,.. TK    . ­Sè      îcvÒ     l∙thu ®   cho  i vay  èn  Êu  v kh hao  TSC§,  ghi: Nî  111,112,136,. . TK      . Cã   711   TK  ­Thu  Ëp  ¹t®éng  µichÝnh nh ho   t  ­KhinhËn  ¹tiÒn cho     l  i  vay  èn  Êu  v kh hao  TSC§,  ghi: Nî  111,112,.. TK     . Cã   136   TK  ­Ph¶ithu néibé        (1368) ­ Khi vay  èn  Êu     v kh hao TSC§   ña  Êp  c c trªn,cÊp  íivµ    n  Þ  éi   d   c¸c ®¬ v n   bé,ghi:   Nî  111,112,. . TK    . Cã   336   TK  ­Ph¶itr¶néibé     ­ Khi tr¶tiÒn vay  èn  Êu         v kh hao cho  Êp  c trªn, Êp  íi µ    n  Þ  éi  c d   c¸c ®¬ v n   v bé,ghi:   Nî  336   TK  ­Ph¶itr¶néibé     Cã   111,112,.. TK    . ­ L∙itiÒn vay  èn  Êu       v kh hao  ña  Êp  c c trªn, Êp  íivµ    n  Þ  éibé,  c d   c¸c ®¬ v n     ph¶itr¶,    ghi:
 6. 6 +  Õ u   u  ,mua  ¾ m   N ®Ç t  s TSC§  a  µn  µnh  ch ho th b»ng  Òn vay  èn  Êu  ti   v kh hao  × sè    th   l∙ph¶itr¶, i    ghi: Nî  241   TK  ­XDCB   ë  d dang Cã   111,112,336,.. TK      . +  Õ u   u  , mua   ¾ m   N ®Ç t  s TSC§  b»ng  Òn  ti vay  èn  Êu  v kh hao  ∙  µn  ® ho thµnh  a  µo  ö  ông,th× sè    Òn vay  ® v sd     l∙ti   i ph¶itr¶,    ghi: Nî  642     Ý  TK  ­Chi ph qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp Cã   111,112,336,.. TK      . +  Õ u   Òn vay  èn  Êu  N ti   v kh hao  ïng  µo  ¹t®éng  d v ho   SXKD,  ×  è    Òn  th s l∙ti i vay  ph¶itr¶,    ghi: Nî  642     Ý  TK  ­Chi ph qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp Cã   111,112,336,.. TK      . ­ Khi ®Ç u       t mua   ¾ m   s TSC§  b»ng  ån  èn  ngu v kinh doanh, b»ng  ån      ngu vèn  Êu  kh hao, b»ng  èn    v vay,th× khiTSC§  µn  µnh  a  µo  ö  ông      ho th ® v sd chØ   ghit¨nggi¸trÞTSC§       Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh hh Nî  213   TK  ­TSC§  h×nh v«  Cã   111,112,241,.. TK      . Kh«ng      ån  èn  ghit¨ngngu v kinh doanh  ã  411)   (C TK  6­ H¹ch    ån  èn    to¸nngu v kinhphÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§ § Ó   ¹ch    ån  h to¸nngu kinh phÝ  îc cÊp  ∙  ×nh  µnh    ®  ®h th TSC§,  Õ     ö  k to¸ns dông  µi t  kho¶n  466   ­Nguån  kinhphÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§ ­  µi kho¶n  T  466  ïng    d ®Ó ph¶n ¸nh  ån  ngu kinh  Ý   îc cÊp  õ Ng ©n   ph ®   t  s¸ch  µ   íc ®∙  ö  ông  µ  ×nh  µnh  Nh n   s d vh th TSC§   Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  hi c v t h t¨ng,   gi¶m trongkú  Õ     k to¸n. a.Nguyªn  ¾c  ¹ch to¸ntµi   t h      kho¶n  466 ­ ChØ       ån    ghi t¨ng ngu kinh phÝ   ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§     khidoanh  nghiÖp  ®Ç u  t mua   ¾ m   ,  s TSC§   µn thµnh  a vµo sö dông  ho ® cho  ¹t ®éng  sù  ho   nghiÖp,ho¹t®éng  ù       d ¸n b»ng  ån  ngu kinh phÝ  ù    s nghiÖp,kinh phÝ  ù    îc     d ¸n ®   cÊp  õ Ng ©n   t  s¸ch  µ   íc hoÆc   õ Ng ©n   ü  Nh n   t  qu C«ng  Êp  (c theo  ¬ng  ph thøc  kh«ng  µn  ¹ ) ho l i . ­ Ghi gi¶m  nguån  kinh  Ý   ∙  ×nh  µnh  ph ® h th TSC§     Ýnh  khi t hao mßn   TSC§  hoÆc   îng  nh b¸n,thanh  ýnép    µ   íc hoÆc   iÒu    l  tr¶Nh n   ® chuyÓn TSC§   cho  n  Þ  ®¬ v kh¸ctheo lÖnh  ña  Êp    ña  µ   ícvµ  Ýnh    Þhao      c c trªnc Nh n   t gi¸tr   mßn   TSC§ ­TSC§  u      ®Ç tmua  ¾ m   s b»ng  ü  óc  î  qu ph l ikinh phÝ  ù    ,  d ¸n (ph¶ihoµn  ¹     li ) khi hoµn  µnh  a  µo    th ® v SXKD   × th kh«ng ph¶i ghi t¨ng nguån       kinh  Ý   ∙  ph ® h×nh  µnh  th TSC§. b.Néi dung  Õt  Êu  ña  µikho¶n     k c c t  466 Bªn  î:Nguån  N  kinhphÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§  gi¶m:
 7. 7 ­Nép    µ   íchoÆc   iÒu    tr¶Nh n   ® chuyÓn  theo lÖnh  µ   íc   Nh n ­Do  Ýnh   t hao  mßn   TSC§ ­Do  îng b¸n,thanh  ýTSC§   nh     l  ­Do  ¸nh    ¹TSC§  ®¸nh gi¸l¹gi¶m).  ® gi¸l   i (      i Bªn  ã:  ån  C Ngu kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§  t¨ng: ­Do  u  ,mua  ¾ m     ®Ç t  s TSC§  µn  µnh  a  µo  ö  ông ho th ® v sd ­§îccÊp     kinhphÝ  ù    s nghiÖp,kinh phÝ  ù        d ¸n b»ng  TSC§ ­Do  ¸nh    ¹(®¸nh gi¸l¹t¨ng)  ® gi¸l   i      i Sè    Cã:  ån  d bªn  Ngu kinhphÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§  Ön  ã    n  Þ. hi c ë ®¬ v c.Ph¬ng    ph¸p h¹ch to¸nm ét  è       s nghiÖp  ô  v kinhtÕ  ñ  Õu   ch y ­ Khi ® îc cÊp      trªn,Ng ©n     s¸ch Nhµ   íc cÊp    n  kinh phÝ     b»ng TSC§  hoÆc   ®Ç u    ©y  ùng,mua  ¾ m   tx d   s TSC§  µn  µnh  a  µo  ö  ông  ho th ® v sd cho  ¹t®éng  ho   sù nghiÖp  b»ng  ån  ngu kinhphÝ  ù    s nghiÖp,ghi:   Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh hh Cã     µikho¶n:111,112,241,331,461 c¸ct             §ång  êighi: th   Nî  161     ù  TK  ­Chi s nghiÖp Cã   466   ån  TK  ­Ngu kinhphÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§ ­  êng  îp  ïng  Tr hd kinh  Ý   ù  (kinh phÝ   ph d ¸n    kh«ng  µn  ¹     u     ho l i ®Ó ®Ç t ) mua  ¾ m   s TSC§,    khiTSC§  µn  µnh  a  µo  ö  ông  ¹t®éng  ù    ho th ® v sd ho   d ¸n,ghi: Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh hh Cã   111,112,241,331,461 TK          §ång  êighi: th   Nî  161     ù  TK  ­Chi s nghiÖp Cã   466   ån  TK  ­Ngu kinhphÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§ ­  èi  Cu niªn ®é   Õ     k to¸n,tÝnh    hao  mßn  TSC§   u   , mua   ¾ m   ®Ç t   s b»ng  nguån kinh phÝ   ù    s nghiÖp,kinh phÝ   ù    ïng      d ¸n,d cho  ¹t®éng  µnh  Ýnh  ho   h ch sù  nghiÖp,dù      ¸n,ghi: Nî  466   ån  TK  ­Ngu kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§ Cã   214   TK  ­Hao  mßn   TSC§. ­ Khi nhîng       b¸n,thanh  ýTSC§   u    l  ®Ç t b»ng  ån  ngu kinh phÝ   ù    s nghiÖp,   kinhphÝ  ù    d ¸n: +    Ghi gi¶m  TSC§  îng b¸n,thanh  ý: nh     l Nî  466   ån  TK  ­Ngu kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§    Þcßn  ¹ ) (gi¸   tr li Nî  214   TK  ­Hao  mßn   TSC§    Þhao  (gi¸   tr mßn) Cã   211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh hh +  è       S thu,c¸c kho¶n    µ  chi v chªnh  Öch  l thu    Ò   îng  chi v nh b¸n, thanh  ý   l  TSC§   u    ®Ç t b»ng  ån  ngu kinh phÝ   ù    s nghiÖp, kinh  Ý   ù    îc xö  ývµ    ph d ¸n,®   l  
 8. 8 h¹ch to¸n theo    quyÕt  nh   ®Þ thanh  ý vµ  îng  l   nh b¸n TSC§   ña  Êp  ã  Èm   cc c th quyÒn. 7­ H¹ch    ü  óc  î®∙  ×nh  µnh    to¸nqu ph l   h i th TSC§: § Ó   ¹ch  h to¸n quü  óc  î ®∙  u  , mua   ¾ m   µnh    ph l   ®Ç t  i s th TSC§   Õ   k to¸n sö    dông  µi kho¶n  T  431    ÕtTµi kho¶n  chi ti     4313  ü  óc  î ®∙  ×nh  µnh  "Qu ph l i h  th TSC§". Tµi kho¶n    4313  ïng    d ®Ó ph¶n ¸nh  è  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  s hi c v t h t¨ng gi¶m    quü  óc  î®∙  ×nh  µnh  ph l   h i th TSC§. a.K Õt  Êu  µ  éidung    c vn  ph¶n    ña  µikho¶n  ¸nh c T   4313 Bªn  î:Ph¶n    ü  óc  î®∙  ×nh  µnh  N  ¸nh qu ph l   h i th TSC§  gi¶m  do: ­TÝnh    hao  mßn   TSC§ ­Nh îng b¸n,thanh  ýTSC§  u         l  ®Ç tmua  ¾ m   s b»ng  ü  óc  î . qu ph l i Bªn  ã:  C Ph¶n  ¸nh  ü  óc  î ®∙  ×nh  µnh  qu ph l   h i th TSC§     ®Ç u     t¨ng do  t mua   s¾ m  TSC§  b»ng  ü  óc  î hoµn  µnh  a  µo  ö  ông  qu ph l i   th ®v sd cho  ¹t ®éng  ho   phóc  î . li Sè    Cã:  ü   óc  î®∙  ×nh  µnh  d bªn  Qu ph l   hi th TSC§  Ön  ã  èikú. hi c cu   b.Ph¬ng    ph¸p h¹ch to¸nm ét  è       s nghiÖp  ô  v kinh tÕ  ñ  Õu   ch y ­    u   , mua   ¾ m   Khi ®Ç t   s TSC§   µn  µnh  a  µo  ö  ông  ho th ®v sd b»ng  ü  qu phóc  î  l ighi: , Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh hh Cã   111,112,241,331... TK        §ång  êighi: th   +  Õ u   N TSC§  µn  µnh  ïng vµo  ho th d  SXKD,  ghi: Nî  431   ü   TK  ­Qu khen  ëng,phóc  î(4312) th   l  i Cã   411   ån  èn  TK  ­Ngu v kinhdoanh   +  Õ u   N TSC§  µn  µnh  a  µo  ö  ông  ôc  ô  ho th ® v sd ph v cho nhu  Çu      c v¨n ho¸, phóc  î  l ighi: , Nî  4312   ü   óc  î TK  ­Qu ph l i Cã   4313   ü   óc  î®∙  ×nh  µnh  TK  ­Qu ph l   hi th TSC§ ­ Cuèi niªn®é   Õ         k to¸n,tÝnh    hao mßn   TSC§  u  ,mua  ¾ m   ®Ç t  s b»ng  ü  qu phóc  î  ö  ông  ôc  ô  l is d , ph v cho  nhu  Çu      óc  î  c v¨n ho¸,ph l ighi: , Nî  4313  ü   óc  î®∙  ×nh  µnh  TK  Qu ph l   hi th TSC§ Cã   214   TK  ­Hao  mßn   TSC§ ­ Khi nhîng b¸n,thanh  ýTSC§  u  ,mua  ¾ m         l  ®Ç t  s b»ng  ü  óc  î  ïng qu ph l id   , vµo  ¹t®éng  óc  î  ho   ph l ighi: , +    Ghi gi¶m    ÞTSC§  îng b¸n,thanh  ý: gi¸tr   nh     l Nî  4313   ü   óc  î®∙  ×nh  µnh  TK  ­Qu ph l   hi th TSC§    Þcßn  ¹ ) (gi¸   tr li Nî  214   TK  ­Hao  mßn   TSC§    Þhao  (gi¸   tr mßn)
 9. 9 Cã   211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh. hh +  è       S thu,c¸c kho¶n    µ  chi v chªnh  Öch  l thu    Ò   îng  chi v nh b¸n, thanh  ý   l  TSC§  u  ,mua   ¾ m   ®Ç t  s b»ng  ü  óc  î  ïng  µo  ¹t®éng  óc  î® îcxö  qu ph l id , v ho   ph l     i lý vµ  ¹ch   h to¸n theo    quyÕt  nh   ®Þ thanh  ý vµ  îng  l   nh b¸n TSC§   ña  Êp  ã  cc c thÈm  Òn. quy   8­ Bá  µikho¶n    t  2111   Êt ­§ Gi¸trÞ®Êt,m Æt   íc,m Æt   Ón  ×nh  µnh  viÖc       n  bi h th do  ph¶ibá    Ý      chiph ®Ó mua,  n   ï,san  Êp,c¶it¹onh»m   ôc  ch  ã  îcm Æt   ®Ò b   l    m ®Ý c®  b»ng SXKD,  îc ®  h¹ch to¸nvµo  µikho¶n     T  213  ­TSC§  h×nh  v«  (2131   ­Quy Òn  ö  ông  t). sd ®Ê 9­ H¹ch      to¸nTSC§  em   Ç m   è,thÕ  Êp ® c c  ch ­Khimang     TSC§    áidoanh  ra kh   nghiÖp    Ç m   è,thÕ  Êp,ghi: ®Ó c c  ch   Nî  144   Õ   Êp,ký  îc,ký  ü  ¾n  ¹n TK  ­Th ch   c   qu ng h Nî  214   TK  ­Hao  mßn   TSC§ Cã   211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh hh ­KhinhËn  ¹TSC§     l  i mang  i  Ç m   è,thÕ  Êp,ghi: ®c c  ch   Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh hh Cã   144   Õ   Êp,ký  îc,ký  ü  ¾n  ¹n TK  ­Th ch   c   qu ng h (ghigi¸trÞcßn  ¹khi®i  Õ  Êp,cÇ m   è)     l     th ch   i c Cã   214   TK  ­Hao  mßn   TSC§ (hao  mßn   òykÕ     i  Ç m   è,thÕ  Êp) l   khi® c c  ch ­ Trêng  îp  Õ  Êp    h th ch TSC§   µ   m kh«ng  a  ® TSC§   kháidoanh  ra    nghiÖp  th× kh«ng      ghigi¶m TSC§. 10. §æi    µi kho¶n    tªn T   2132  Chi  Ý   µnh  Ëp, chuÈn  Þ   ­  ph th l  b s¶n  Êt xu   thµnh  µikho¶n  T  2132     Ý  µnh  Ëp doanh  ­Chi ph th l  nghiÖp. Tµi kho¶n  µy    n ph¶n  ¸nh      Ý   îp  ý,hîp  Ö  µ  Çn  Õt®∙  îc c¸c chiph h l   lvc thi   ®   nh÷ng  êitham    µnh  Ëp  ng   gia th l doanh  nghiÖp      ã  ªnquan  ùctiÕp  í chira c li   tr   ti  viÖc  Èn  Þ   chu b cho  ù  s khaisinh ra      doanh  nghiÖp, bao  å m       Ý       g c¸c chiph cho c«ng    t¸cnghiªn cøu, th¨m    Ëp  ù  ®Ç u    µnh  Ëp      dß, l d ¸n  t th l doanh  nghiÖp, chi    phÝ   Èm   nh   ù    chøc  th ®Þ d ¸n, tæ  c¸c  éc  äp..  Õ u   cu h .N c¸c    Ý   µy  îc chi ph n ®   nh÷ng  êi tham    µnh  Ëp  ng   gia th l doanh  nghiÖp  xem   Ðt,®ång       m ét  x  ý coi nh phÇn  èn  ãp  ña  çi ngêivµ  îcghitrong vèn  iÒu  Ö  ña  v g c m   ®     ® l c doanh  nghiÖp. II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  h ¹ ch to¸n theo  N c h Õ  ® é  t µi h Ý n h  m í i  c 1­ H¹ch      Ý    to¸nchiph b¶o  µnh  h s¶n  È m,  µng  ãa. ph h h 1.1/H¹ch      Ý    to¸nchiph b¶o  µnh  h s¶n  È m ph
 10. 10 a/Trêng  îp kh«ng  ã  é  Ën    h  c b ph b¶o  µnh  c  Ëp. h ®é l a.1­Trêng  îp trÝch tr cchiphÝ    h    í    b¶o  µnh  h s¶n  È m. ph ­KhitrÝch tr cchiphÝ       í    b¶o  µnh  h s¶n  È m,  ph ghi: Nî  641     Ý  hµng  TK  ­Chi ph b¸n  (6415     Ý  ­Chi ph b¶o  µnh) h Cã   335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   ­Khiph¸tsinh chiphÝ         b¶o  µnh  h s¶n  È m,  ph ghi: Nî  621,622,627 TK      Cã   111,112,152,214,334.. TK          . ­ Cuèi kú, kÕt       chuyÓn    Ý   chi ph b¶o  µnh  h s¶n  È m,  ùc  Õ  ph th t ph¸tsinh    trongkú,ghi: î  154     Ý        TK  N ­Chi ph SXKD   ë  d dang    ÕtchiphÝ  (chiti     b¶o  µnh) h Cã   621,622,627 TK      ­  Khi  öa  ÷a  s ch b¶o  µnh  h s¶n  È m,  µn  µnh  µn  ph ho th b giao cho kh¸ch  hµng,ghi:   Nî  335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   Cã   154     Ý  TK  ­Chi ph SXKD   ë  d dang ­Khih Õt  êih¹n b¶o  µnh     th     h s¶n  È m,  ph ghi: +  Õ u   è  Ých tr cchiphÝ  N s tr   í     b¶o  µnh  ính¬n    Ý  ùc tÕ    h l  chiph th   ph¸tsinh,   th× sè    chªnh  Öch  è trÝch thõa)ghigi¶m    Ý: l (s        chiph Nî  335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   Cã   641     Ý    µng  TK  ­Chi ph b¸n h (6415) +  Õ u   è    Ý  ùc tÕ  ính¬n  è  Ých tr cvÒ     Ý  N s chiph th   l   s tr   í   chiph b¶o  µnh,th× h    sè  chªnh  Öch  è trÝch thiÕu)® îctÝnh  µo    Ý, ghi: l (s        v chiph   Nî  641     Ý  hµng  TK  ­Chi ph b¸n  (6415) Cã   335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   a.2/Trêng  îp kh«ng  ùc hiÖn  Ých tr cchiphÝ    h  th   tr   í     b¶o  µnh h Khiph¸tsinhchiphÝ        b¶o  µnh  h s¶n  È m,  ph ghi: Nî  621,622,627 TK      Cã   111,112,152,214,334.. TK          . ­Cuèikú,kÕt       chuyÓn    Ý  chiph b¶o  µnh  h s¶n  È m   ph ghi: Nî  154     Ý  TK  ­Chi ph SXKD   ë  d dang    ÕtchiphÝ  (chiti     b¶o  µnh) h Cã   621,622,627 TK      ­  Khi  öa  ÷a, b¶o  µnh  s ch   h s¶n  È m   µn  µnh  µn  ph ho th b giao cho kh¸ch  hµng,ghi:   Nî  641     Ý  hµng  TK  ­Chi ph b¸n  (6415) Cã   154     Ý  TK  ­Chi ph SXKD   ë  d dang    ÕtchiphÝ  (chiti     b¶o  µnh) h ­ Trêng  îp s¶n  È m     h  ph b¶o  µnh  h kh«ng  Ó  öa  a  îc.Doanh  th s ch ®   nghiÖp  ph¶ixuÊts¶n  È m       ph kh¸cgiao cho      kh¸ch hµng,ghi:     Nî  641     Ý  hµng  TK  ­Chi ph b¸n  (6415)
 11. 11 Cã   155   µnh  È m TK  ­Th ph b.Trêng  îp doanh    h  nghiÖp  ã  é  Ën  c b ph b¶o  µnh  c  Ëp: h ®é l b.1/H¹ch      é  Ën  öa  ÷a,b¶o  µnh:   to¸në b ph s ch   h ­Khiph¸tsinh chiphÝ         b¶o  µnh  h s¶n  È m,  ph ghi: Nî  621,622,627 TK      Cã   111,152,214,334... TK        ­Cuèikú,kÕt       chuyÓn    Ý  chiph b¶o  µnh  h s¶n  È m,  ph ghi: Nî  154     Ý  TK  ­Chi ph SXKD   ë  d dang Cã   621,622,627 TK      ­    Khi c«ng  Öc  öa  ÷a, b¶o  µnh  vi s ch   h s¶n  È m   µn  µnh, bµn  ph ho th   giao  cho  kh¸ch hµng,ghi:     +  î  632     èn  µng  N TK  ­Gi¸v h b¸n Cã   154     Ý  TK  ­Chi ph SXKD   ë  d dang +  î  911   ®Þnh  Õt  N TK  ­X¸c  k qu¶ kinhdoanh   Cã   632     èn  µng  TK  ­Gi¸v h b¸n ­Sè    Ò   öa  ÷a    thu v s ch b¶o  µnh  h s¶n  È m   µ   Êp    µ  n  Þ  éibé  ph m c trªnv ®¬ v n   ph¶ithanh    to¸n,  ghi: Nî  111,112,136.. TK      . Cã   512   TK  ­Doanh      µng  éibé thu b¸n h n  b.2/H¹ch      n  Þ  ã    to¸në ®¬ v c s¶n  È m   ph ph¶ib¶o  µnh   h ­Trêng  îp cÇn  Ých tr cchiphÝ    h  tr   í     b¶o  µnh h +    Ých tr cchiphÝ  Khitr   í     b¶o  µnh  h s¶n  È m,  ph ghi: Nî  641     Ý  hµng  TK  ­Chi ph b¸n  (6415) Cã   335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   +  è  Òn ph¶itr¶cho  Êp  íi cho  n  Þ  éibé  Ò     Ý  S ti      c d  , ®¬ v n   v chiph b¶o  µnh, h   ghi: Nî  335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   Cã   336,111,112 TK      +    Õt  êih¹n  Khih th   b¶o  µnh  h s¶n  È m,  Ýnh  µ    nh  è  ph t v x¸c®Þ s chªnh  Öch  l gi÷a chiphÝ  ùc tÕ  víi è  Ých tr cvÒ     Ý     th   so    tr   í   chiph b¶o  µnh: s h N Õ u   è    Ý   ùc tÕ  ính¬n  è  Ých tr c vÒ     Ý   s chiph th   l   s tr   í   chiph b¶o  µnh, th×  h   sè  chªnh  Öch,ghi: l   Nî  641     Ý  hµng  TK  ­Chi ph b¸n  (6415) Cã   335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   N Õ u   è  Ých  íc vÒ     Ý   s tr tr   chiph b¶o  µnh  ính¬n    Ý   ùc tÕ  ×  è  h l  chiph th   th s chªnh  Öch    l ghigi¶m    Ý: chiph Nî  335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   Cã   641     Ý    µng  TK  ­Chi ph b¸n h (6415)
 12. 12 ­Trêng  îp kh«ng  Ých tr cchiphÝ    h  tr   í     b¶o  µnh h Sè   Òn  ti ph¶i tr¶ cho  n   Þ   Êp  íi  n   Þ   éi bé  Ò     Ý        ®¬ v c d, ®¬ v n   v chi ph b¶o hµnh,ghi:   Nî  641     Ý  hµng TK  ­Chi ph b¸n  Cã   111,112,336 TK      1.2­H¹ch      Ý    to¸nchiph b¶o  µnh  µng  h h ho¸ a. Trêng  îp cã  é  Ën    h   b ph b¶o  µnh  c  Ëp  ¹ch to¸ngièng    iÓ m     h ®é l (h     nh ® b m ôc  1.1) b.Trêng  îp kh«ng  ã  é  Ën    h  c b ph b¶o  µnh  c  Ëp h ®é l b.1/Trêng  îp trÝch tr cchiphÝ    h    í    b¶o  µnh  µng  h h ho¸ ­KhitrÝch tr cchiphÝ       í    b¶o  µnh  µng    h h ho¸,ghi: Nî  641     Ý  hµng  TK  ­Chi ph b¸n  (6415) Cã   335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   ­KhichiphÝ      b¶o  µnh    h ph¸tsinh thùc tÕ,ghi:      Nî  335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   Cã   111,152,214,334... TK        ­Khih Õt  êih¹n b¶o  µnh  µng       th     h h ho¸,ghi: +  Õ u   è  Ých  íc chi phÝ   N s tr tr     b¶o  µnh  ính¬n    Ý   ùc  Õ, th×  è  h l  chi ph th t   s chªnh  Öch,ghi: l   Nî  335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   Cã   641     Ý    µng  TK  ­Chi ph b¸n h (6415) ­ N Õ u   è  Ých  íc chiphÝ     s tr tr     b¶o  µnh  á  ¬n    Ý   ùc tÕ, th×  è  h nh h chiph th     s chªnh  Öch,ghi: l   Nî  641     Ý  hµng  TK  ­Chi ph b¸n  (6415) Cã   335     Ý  TK  ­Chi ph ph¶itr¶   b.2/Trêng  îp kh«ng  Ých tr cchiphÝ    h  tr   í     b¶o  µnh: h   ­Chi phÝ     b¶o  µnh  µng    ùc tÕ    h h ho¸ th   ph¸tsinh,ghi:   Nî  641     Ý  hµng TK  ­Chi ph b¸n  Cã   111,112,152,334... TK        2­ H¹ch      ö  ông  èn  ©n    to¸nthu s d v Ng s¸ch Nhµ   íc:   n ­ Khi x¸c ®Þnh  è  Òn      s ti thu  ö  ông  èn  ©n   sd v Ng s¸ch  µ   íc ph¶i nép, Nh n       ghi: Nî  421     a  ©n  èi TK  ­L∙ich ph ph Cã   333   Õ   µ    TK  ­Thu v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc.   Nh n ­Khinép  Òn thu sö  ông  èn     ti     d v cho  µ   íc,ghi: Nh n   Nî  333   Õ   µ    TK  ­Thu v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc   Nh n
 13. 13 Cã   111,112... TK    3­ Khi  ã  c quyÕt  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  Ò   ö  ý "Chªnh  v x l  lÖch  ¸nh    ¹  µi s¶n"  ® gi¸ l it   b»ng c¸ch    ghi t¨ng hoÆc  gi¶m nguån  èn  v kinh  doanh: ­N Õ u   µikho¶n    t  412  ã  è    Cã,  × sè    ã   îckÕt  c s d bªn  th   d C ®   chuyÓn: Nî  412   TK  ­Chªnh  Öch  ¸nh    ¹tµis¶n l ® gi¸l     i Cã   411   ån  èn  TK  ­Ngu v kinhdoanh   ­N Õ u   µikho¶n    t  412  ã  è    Nî,th× sè    î  îckÕt  c s d bªn      d N ®   chuyÓn: Nî  411   ån  èn  TK  ­Ngu v kinh doanh   Cã   412   TK  ­Chªnh  Öch  ¸nh    ¹tµi l ® gi¸l     i s¶n. 4­  ¹ch    H to¸ndoanh    õ c¸c kho¶n  î Êp, trî   ña  µ   íckhithùc thu t     tr c     c Nh n     gi¸   hiÖn    Öm  ô  c¸cnhi v cung  Êp  µng    Þch  ô  ch ho¸,d v theo yªu cÇu  ña  µ   íc.    c Nh n § Ó   ¹ch  h to¸n c¸c kho¶n     thu  õ trîcÊp, trîgi¸cña  µ   íc,kÕ   t         Nh n   to¸n sö   dông  µikho¶n  t  511  "Doanh    hµng" chitiÕttµikho¶n  thu b¸n        5114  "Doanh    thu trî Êp,trî .  c    gi¸" Tµi kho¶n    5114  "Doanh    î Êp, trî   ïng    thu tr c    gi¸"d ®Ó ph¶n  c¸c kho¶n  ¸nh    thu  õ trîcÊp, trîgi¸cña  µ   íc khidoanh  t         Nh n     nghiÖp  ùc hiÖn    Öm   ô  th   c¸c nhi v cung  Êp  µng    Þch  ô  ch ho¸,d v theo yªu cÇu  ña  µ   íc.    c Nh n a.K Õt  Êu  µ  éidung    c vn  ph¶n    ña  µikho¶n  ¸nh c T   5114: Bªn  î:Cuèikú,kÕt  N     chuyÓn  è    î Êp,trî   s thu tr  c     sang  µi gi¸ t  kho¶n 911.   Bªn  ã:  C Ph¶n    è    î Êp,trî ¸nh s thu tr  c    gi¸. Tµikho¶n    5114  kh«ng  ã  è    èikú. c s d cu   b.Ph¬ng    ph¸p h¹ch to¸nm ét  è       s nghiÖp  ô  v kinh tÕ  ñ  Õu:   ch y ­Sè    õtrî Êp,trî   ña  µ   íccho    thu t     c     c Nh n   gi¸ doanh  nghiÖp,kÕ       to¸nghi: +  êng  îp Nhµ   íccha  Êp  Òn ngay,ghi: Tr h  n  c ti     Nî  333   Õ   µ    TK  ­Thu v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc(3339)   Nh n   Cã   511   TK  ­Doanh      µng  thu b¸n h (5114   ­Doanh    î Êp,trî thu tr  c    gi¸) KhinhËn  îctiÒn cña  ©n    ®    Ng s¸ch Nhµ   ícthanh    n  to¸n,  ghi: Nî  111,112.. TK    . Cã   333   Õ   µ    TK  ­Thu v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc(3339)   Nh n   +  êng  îp  ©n   Tr h Ng s¸ch  µ   íc cÊp  Òn  Nh n   ti ngay cho doanh nghiÖp  Ò   v kho¶n  î Êp,trî   tr c     ghi: gi¸, Nî  111,112 TK    Cã   511   TK  ­Doanh      µng  thu b¸n h (TK  5114   ­Doanh    î Êp,trî thu tr  c    gi¸) ­Cuèikú,kÕt       chuyÓn  doanh    î Êp,trî   thu tr  c     sang  µikho¶n  gi¸ t  911,ghi:  
 14. 14 Nî  5114    TK  ­ Doanh    î Êp, trî   ã   911    thu tr c     C TK  gi¸. ­ X¸c  nh  Õt    ®Þ k qu¶ kinhdoanh.   5­  ¹ch  H to¸n gãp  èn    v b»ng  ü  u    qu ®Ç t ph¸ttr Ón vµo  ü  ç  î®Ç u     i   qu h tr  t Quèc gia. ­Khi® a  Òn ®i  ãp  èn,ghi: î  228   Çu   µih¹n kh¸c     ti   g v     TK  N ­§ td     Cã   111,112 TK    ­§Þnh  ú  Ën  ido  u    Õu  ã,ghi:   k nh l∙  ®Ç tn , c  Nî    111,112,138 c¸cTK      Cã   711   TK  ­Thu  Ëp  ¹t®éng  µichÝnh. nh ho   t  ­Khithu håivèn  ãp,ghi:      g  Nî    111,112 c¸cTK    Cã   228   Çu   µih¹n kh¸c. TK  ­§ td     6­ H¹ch    ü  ù    to¸nqu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm. v tr  c m vi l § Ó   ¹ch to¸nquü  ù  h   d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm,kÕ     ö  ông  µi v tr c m vi l   to¸ns d t  kho¶n 416  ü  ù  "Qu d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm". tr  c m vi l Tµikho¶n    416  ïng    d ®Ó ph¶n  sè  Ön  ã,t×nh  ×nh  Ých lËp  µ  ö  ¸nh  hi c   h tr   v s dông  ü  ù  qu d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm  tr c m vi l trong kú  Õ     k to¸n. a.H¹ch    µi   to¸nt   kho¶n  416  Çn    äng m ét  è  c t«n tr   s quy  nh  ®Þ sau: ­ Quü   ù    d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  ïng    î Êp  v tr  cm vi l d ®Ó tr c cho  êi lao ng     ®éng  ã  êigian lµm  Öc  ¹ doanh  c th     vi t i   nghiÖp    ét  ®ñ m n¨m  ëlªnbÞ   Êt  Öc  tr     m vi lµm  µ    o  ¹ol¹ chuyªn  v chi®µ t   i   m«n,  ü  Ët cho  êi lao ®éng  thay ® æi  k thu   ng     do    c«ng  Ö,  ngh hoÆc   chuyÓn sang  Öc  µm  íi. vi l m ­  ü   µy  Qu n chØ   ïng  îcÊp  d tr  cho  êi lao  ng  Êt  Öc  µm  lao ng   ®é m vi l do    ®éng      ×  d«ira v thay ® æi    c«ng  Ö,  li   ngh do  ªndoanh,v.v. .   . ­§èivíi      doanh  nghiÖp  µthµnh    l  viªnTæng c«ng    µ     ôc  ch    ty,m c¸cm ®Ý chi trªn® îcTæng     c«ng    ¶m   Ën  ty® nh theo quy  Õ   µichÝnh  ch t   Tæng  c«ng    ×  ty th kh«ng  Ëp quü  µy. l  n b.K Õt  Êu,néidung    c    ph¶n    ña  µikho¶n  ¸nh c t   416 Bªn  î:Ph¶n    ×nh  ×nh      ö  ông  ü: N  ¸nh t h chitiªus d qu +  îcÊp  Òn cho  êilao®éng  Þ  Êt  Öc  µm Tr   ti   ng     b m vi l +    o  ¹ol¹cho  êilao®éng Chi ®µ t     i ng     +  Ých  ép    ×nh  µnh  ü  ù  Tr n ®Ó h th qu d phßng  îcÊp  Êt  Öc  µm  ña  tr  m vi l c Tæng c«ng  ty. Bªn  ã:  C Ph¶n    ×nh  ×nh  Ých lËp quü: ¸nh t h tr     +  Ých  õphÇn  înhuËn    ¹ Tr t  l  i ®Ó l i +  cÊp  íi ép  Do  d  n lªn. Sè    Cã:  è  ü  ù  d bªn  S qu d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm  Ön  ã. tr c m vi l hi c
 15. 15 c.Ph¬ng    ph¸p h¹ch to¸nm ét  è       s nghiÖp  ô  v kinhtÕ  ñ  Õu   ch y ­ KhitrÝch lËp quü  ù        d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  õ phÇn  înhuËn  v tr  c m vi l t   l  i ®Ó   ¹  l ighi: , Nî  421     a  ©n  èi TK  ­L∙ich ph ph Cã   416   ü   ù  TK  ­Qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm. v tr  c m vi l ­ Sè   Òn    ti thu  ña  Êp  íi®Ó   Ých  Ëp  ü  ù  cc d  tr l qu d phßng  Ò   îcÊp  Êt  v tr  m viÖc  µm  ña  Êp  l c c trªn,   ghi: Nî  111,112.. TK    . Nî  136   TK  ­Ph¶ithu néibé        (1368) Cã   416   ü   ù  TK  ­Qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm. v tr  c m vi l ­ Chi trî Êp       c cho  êi lao ®éng  Þ   Êt  Öc  µm, chi®µo  ¹  ¹ chuyªn ng     bm vi l     ti i l    m«n,  ü  Ëtcho  êilao®éng, ghi: k thu   ng       Nî  416   ü   ù  TK  ­Qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm. v tr  c m vi l Cã   111,112 TK    ­TrÝch  ép  ü  ù    n qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  v tr  c m vi l cho  Êp c trªn,  ghi: Nî  416   ü   ù  TK  ­Qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm v tr  c m vi l Cã   111,112,336... TK      7­ §æi    µi kho¶n  tªn T   414  ü  "Qu ph¸ttr Ón kinh doanh" thµnh  µi kho¶n   i       T  414  ü  Çu     iÓn" "Qu § tph¸ttr Tµi kho¶n  µy    n ph¶n  ¸nh  è  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh    s hi c v t h t¨ng gi¶m  ü   u   Qu ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   doanh  nghiÖp  µ  ü  v qu nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹ocña    h v ®µ t   c¸c Tæng  c«ng ty. Tµikho¶n    414  ã  Tµikho¶n  Êp  c 2    c hai: +  4141   ü   u      iÓn TK  ­Qu ®Ç tph¸ttr Tµi kho¶n  µy  ïng      nd ®Ó ph¶n ¸nh  è  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  s hi c v t h t¨ng,gi¶m    Quü   u      iÓn. ®Ç tph¸ttr +  4142   ü   TK  ­Qu nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o h v ®µ t Tµi kho¶n    4142  ïng    d ®Ó ph¶n ¸nh  è  Ön  ã  µ  ×nh  hnh  s hi c v t × t¨ng gi¶m    quü  nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o. h v ®µ t 8­ H¹ch    ü    to¸nqu nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o h v ®µ t § Ó   ¹ch    ü  h to¸nqu nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹oë    h v ®µ t   c¸c Tæng  C«ng    ty, kÕ     ö  ông  µikho¶n  to¸ns d t  414  ü  u      iÓn"chitiÕttµikho¶n  "Qu ®Ç tph¸ttr       4142  "Quü nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o". h v ®µ t a.H¹ch    4142  Çn    äng m ét  è    to¸nTK  c t«n tr   s quy  nh  ®Þ sau: ­Quü     nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o® îch×nh  µnh  õc¸cnguån: h v ®µ t     th t    +  Huy  ng  ü   u      iÓncña    n  Þ  µnh  ®é Qu ®Ç tph¸ttr   c¸c®¬ v th viªn.
 16. 16 + Kinh  Ý   ph nghiªncøu    khoa  äc, ®µo  ¹odo  ©n   h  t   Ng s¸ch Nhµ   íc hç  î   n   tr  (nÕu  ã). c ­ Quü     nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o® îcsö  ông      h v ®µ t     d ®Ó chicho c«ng    t¸c nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹otËp  h v ®µ t   trung cña    Tæng C«ng    µ  ç  î tyv h tr  cho    c¸c doanh  nghiÖp  µnh    th viªntrong c«ng      t¸cnghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o. h v ®µ t b.K Õt  Êu  µ  éidung    c vn  ph¶n    ña  4142: ¸nh c TK  Bªn  î: N ­Chi nghiªncøu       khoa  äc  µ  o  ¹o. h v ®µ t ­C Êp  ü    qu nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹ocho  Êp  íi h v ®µ t   c d. Bªn  ã: C ­TrÝch  Ëp quü    l  nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹otõkÕt  h v ®µ t     qu¶  SXKD ­ Quü     nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹odo    n  Þ  µnh    ép    h v ®µ t   c¸c®¬ v th viªnn lªn, do  Êp    Êp  èng,® îcNg ©n  c trªnc xu    s¸ch Nhµ   íccÊp.   n  Sè    Cã:  ü   d bªn  Qu nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹ohiÖn  ã  èikú. h v ®µ t   c cu   c.Ph¬ng    ph¸p h¹ch to¸nm ét  è  ¹t®éng       s ho   kinhtÕ  ñ  Õu:   ch y ­Quü     nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹oph¶ithu cña  Êp  íi ghi: h v ®µ t      c d  , Nî  136   TK  ­Ph¶ithu néibé.     Cã   4142   ü   TK  ­Qu nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o. h v ®µ t ­ Khi nhËn  îctiÒn cÊp  íi ép    Ò   ü     ®    d  n lªnv qu nghiªncøu    khoa  äc  µ  o   h v ®µ t¹o, Êp     c trªnghi: Nî  111,112.. TK    . Cã   136   TK  ­Ph¶ithu néibé.     ­ Khi ® îcNg ©n       s¸ch Nhµ   íccÊp  Òn  Ò   ü     n  ti v Qu nghiªncøu    khoa  äc  µ  hv ®µo  ¹o, t  ghi: Nî  111,112,. . TK    . Cã   4142   ü   TK  ­Qu nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o. h v ®µ t ­ Khi  Êp  íinép  Òn  õ  ü   u    ph¸t tr Ón    ×nh  µnh  ü  c d  ti t Qu ®Ç t   i ®Ó h th qu nghiªncøu    khoa  äc  ña  Êp  h c c trªn, Êp  íi  c d  ghi: Nî  414   ü   u      iÓn TK  ­Qu ®Ç tph¸ttr Cã   111,112,336 TK      ­Quü     nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹ocÊp  h v ®µ t   cho  Êp  íi cÊp    c d  , trªnghi: Nî  4142   ü   TK  ­Qu nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o. h v ®µ t Cã   111,112 TK    Cã   336   TK  ­Ph¶itr¶néibé.     ­Khi® îccÊp    Êp  ü      trªnc qu nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o, Êp  íi h v ®µ t   c d  ghi: Nî  111,112,136 TK      Cã   4142   ü   TK  ­Qu nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o h v ®µ t ­Khichicho      c«ng    t¸cnghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o, h v ®µ t   ghi:
 17. 17 Nî  4142   ü   TK  ­Qu nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o. h v ®µ t Cã   111,112,331,.. TK      . 9­ §æi    µikho¶n    tªnT   415  ü  ù  ÷"thµnh  ü  ù  "Qu d tr   "Qu d phßng  µichÝnh" T  III  ­ H í ng d É n  v µ  s ö a ® æ i  n h ÷ n g q u y  ® Þ n h  ® ∙ c ã : 1. Thu Õ     doanh thu ph¶i nép  i  íic¸c kho¶n    ®è v     thu  Ëp  ¹t®éng  µi nh ho   t  chÝnh hoÆc     Ëp  Êt th ng, (kh«ng  ¹ch    µo  thu nh b   ê   h to¸nv bªn  î  811  N TK  hoÆc   TK 821),ghi:   Nî  711   TK  ­Thu  Ëp  ¹t®éng  µichÝnh,hoÆc nh ho   t    Nî  721   TK  ­C¸c  kho¶n    Ëp  Êt th ng. thu nh b   ê Cã   333   Õ   µ    TK  ­Thu v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc.   Nh n 2­ Khi b¸o    Õt    Öt    Õu  è  Õ  îtøc ph¶inép  á  ¬n      c¸o quy to¸nduy y,n s thu l     i   nh h sè  ph¶inép    theo kÕ   ¹ch,sè    ho   chªnh  Öch  l ghi: Nî  333   Õ   µ    TK  ­Thu v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc   Nh n Cã   421     a  ©n  èi. TK  ­L∙ich ph ph 3­ H¹ch    µng    Þ    ¹vµo  ú  Õ       to¸nh b¸n b tr¶l   i k k to¸nsau,niªn®é   Õ         k to¸nsau: ­KhinhËn  ¹hµng       l  i ho¸,s¶n  È m   ∙    ô bÞ    ¹  Ëp  ph ® tiªuth   tr¶l inh kho,ghi: ,   Nî  155,156,.   TK    .hoÆc   . 611 Cã   632    èn  µng  TK  "Gi¸v h b¸n". ­Khithanh    íi êimua  Ò   è  Òn cña  µng  bÞ    ¹     to¸nv   ng   v s ti   h b¸n  tr¶l ighi: , Nî  531   µng    Þ    ¹ . TK  ­H b¸n b tr¶l i Cã   ­111,112,131,. . TK       . ­Cuèikú  Õ       k to¸n, Õt   k chuyÓn  doanh    µng    Þ    ¹  thu h b¸n b tr¶l ighi: , Nî  511   TK  ­Doanh      µng. thu b¸n h Cã   531   µng    Þ    ¹ . TK  ­H b¸n b tr¶l i 4­  µi kho¶n  T  161      ù  ­ Chi s nghiÖp  îc ph¶n  ®  ¸nh thªm  éi dung    Ý  n  chiph qu¶n  ýdù    µ    ùc hiÖn  ¬ng  ×nh dù  l   ¸n v chith   ch tr   ¸n. 5­  µi kho¶n  T  461    ­ Nguån kinh  Ý   ù  ph s nghiÖp  îc ph¶n  ®  ¸nh thªm  éi n  dung  "Nguån  kinh phÝ  ù    d ¸n".
 18. 18 6­ Quy  nh  öa  æi  ét  è    ®Þ s® m s chØ      tiªutrªnb¶ng  ©n  i kÕ   c ®è   to¸n. ­ChØ     êimua    Òn tr c­M∙  è    tiªu"Ng   tr¶ti   í    s 314" ChØ     µy  tiªun ph¶n ¸nh  è  Òn  êi mua     íc tiÒn  s ti ng   tr¶ tr   mua  s¶n  È m,  ph hµng    Þch  ô  µ   n  Þ  a  ho¸,d v m ®¬ v ch cung  Êp  µ  c v ph¶n  ¸nh  è  Òn  s ti doanh    thu nhËn  íccña  êimua  Ò   Þch  ô  ∙  tr   ng   vd v ® cung  Êp  c cho  kh¸ch hµng.   Sè  Öu ®Ó     µo  li   ghiv chØ    µy  îcc¨n cø  µo  è    ã     ÕtTK    tiªun ®     v s d C chiti   131 "Ph¶ithu  ña    c kh¸ch  µng"  h theo  õng  t kh¸ch  µng  µ  h v c¨n  vµo  è    ã     cø  s d C TK 3387 "Doanh    Ën  íc"trªnSæ   thu nh tr     C¸i. ­ ChØ     ü    iÓn kinh doanh    sè    tiªu"Qu ph¸ttr     ­ M∙  414" ® æi    µ"Quü  u     tªnl   ®Ç tph¸ttr Ón".    i ChØ     µy  tiªun ph¶n ¸nh  ü   u    ph¸ttr Ón cha  ö  ông  Õt  ¹  êi Qu ®Ç t  i   sd h t ith   ®iÓ m     b¸o c¸o. Sè  Öu ®Ó     µo  li   ghiv chØ    µy  îcc¨n cø  µo  è    ã   414. tiªun ®     v s d C TK  ­ChØ     ü  ù    tiªu"Qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm   sè  v tr  c m vi l ­M∙  416". ChØ     µy  tiªun ph¶n  ¸nh  ü   ù  Qu d phßng  Ò   îcÊp  Êt  Öc  µm  a  ö  v tr  m vi l ch s dông  ¹ thêi®iÓ m   Ëp b¸o c¸o. t    i l    Sè  Öu ®Ó     µo  li   ghiv chØ    µy  îcc¨n cø  µo  è    ã   416      tiªun ®     v s d C TK  trªnSæ C¸i. ­ChØ       tiªu"Nguån  kinhphÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§   sè  ­M∙  425". ChØ     µy  tiªun ph¶n  nguån  ¸nh  kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§  Ön  ã  ¹ hi c t   i thêi®iÓ m   Ëp b¸o    l   c¸o. Sè  Öu ®Ó     µo  li   ghiv chØ    µy  îcc¨n cø  µo  è    ã   466      tiªun ®     v s d C TK  trªnSæ c¸i. 9­ H íng dÉn  öa  æi        s® bæ sung  ét  è  m s chØ      c¸o kÕt  tiªutrªnb¸o    qu¶  ¹t ho   ®éng kinhdoanh.   ­ChØ       tiªu"Thu  Ëp  ¹t®éng  µi Ýnh   sè  nh ho   t  ch ­m∙  31". ChØ     µy  tiªun ph¶n  c¸ckho¶n    õho¹t®éng  µichÝnh  ¸nh    thu t     t  trong kú  Õ    k to¸n. Sè   Öu ®Ó     µo  li   ghiv chØ    µy  îcc¨n cø  µo  è    tiªun ®     v s ph¸tsinh bªn  ã       C TK 711  trong kú  Õ     k to¸n. ­ChØ       tiªu"ThuÕ  doanh    thu ph¶inép   sè    ­M∙  32". ChØ     µy  tiªun ph¶n  thuÕ  ¸nh  doanh    thu ph¶inép  Ýnh        t trªnc¸c kho¶n    thu nhËp  ¹t®éng  µichÝnh  ho   t  trong kú.   Sè   Öu ®Ó     µo  li   ghiv chØ    µy  îcc¨n cø  µo  è    tiªun ®     v s ph¸tsinh bªn  ã       C TK 333  i øng  íibªn  î  711  ®è   v  N TK  trong kú  Õ     k to¸n.­ ChØ        tiªu"ThuÕ  doanh    thu ph¶inép   sè    ­M∙  42". ChØ     µy  tiªun ph¶n  thuÕ  ¸nh  doanh    thu ph¶inép    cho    c¸ckho¶n    Ëp  thu nh bÊt th ng    ê trong kú  Õ     k to¸n. Sè   Öu ®Ó     µo  li   ghiv chØ    µy  îcc¨n cø  µo  è    tiªun ®     v s ph¸tsinh bªn  ã       C TK 333  i øng  Nî  721  ®è   bªn  TK  trong kú  Õ     k to¸n. Bá     c¸cchØ    éc M ôc    tiªuthu   II"B¶o  Ó m     éi;B¶o  Ó m   tÕ;Kinh  Ý   hi x∙h   hi y    ph c«ng  oµn"    c¸o kÕt  ® trªnb¸o    qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh.  
 19. 19 § ¬ n v Þ:  M É u  s è  0 1­D N B B ¶ n g  c © n   è i k Õ  to¸n ® Quý    n¨m  199... §¬n   vÞ  tÝnh.. . ... . . .. M∙  è s Sè  Sè  Tµi s¶n   ®Ç u   cuèi  n¨m kú 1 2 3 4 100 A.  µis¶n u  ng  µ  u    ¾n  ¹n T  l ®é v ®Ç tng h I.TiÒn   110 1.TiÒn  Æt   ¹ quü  åm  ng©n  Õu)   m t  i (g c¶  phi 111
 20. 20 2.TiÒn  öing©n  µng   g  h 112 3.TiÒn  ang    ® chuyÓn 113 II  . C¸c  kho¶n  u    µichÝnh  ¾ n   ¹n ®Ç tt   ng h 120 1.§Çu     tchøng  kho¸n ng ¾n  ¹n   h 121 2.§Çu   ¾n  ¹n    tng h kh¸c 128 3.Dù     phßng  gi¶m    u    ¾n  ¹n (*) gi¸®Ç tng h  129 II   IC¸c  . kho¶n  ph¶i thu   130 1.Ph¶ithu cña       kh¸ch hµng   131 2.Tr¶  íccho  êib¸n   tr   ng   132 3.Ph¶ithu néibé       133 ­Vèn    kinhdoanh      n  Þ  ùcthuéc   ë c¸c®¬ v tr   134 ­Ph¶ithu néibé          kh¸c 135 4.C¸c    kho¶n  ph¶ithu kh¸c    138 5.Dù     phßng  kho¶n    ã  ßi  thu kh ® (*) 139 IV.Hµng  ån    t kho 140 1.Hµng    mua  ang  i    êng ® ® trªn® 141 2.Nguyªn  Öu,vËtliÖu tån kho   li         142 3.C«ng  ô,dông  ô    c  c trongkho   143 4.Chi phÝ     s¶n  Êt,kinh doanh  ë  xu     d dang 144 5.Thµnh  È m   ån kho   ph t  145 6.Hµng    ån kho   ho¸ t   146 7.Hµng  öi®i    g   b¸n 147 8.Dù     phßng  gi¶m    µng  ån kho  gi¸h t  (*) 149 V.  µi s¶n u  ng  T  l ®é kh¸c 150 1.T¹m    øng 151 2.Chi phÝ    íc    tr¶tr 152 3.Chi phÝ  ê  Õt     ch k chuyÓn 153 4.Tµis¶n  Õu chê  ö  ý    thi   xl 154 5.C¸c    kho¶n  Õ  Êp,kýcîc,ký  ü  ¾n  ¹n th ch     qu ng h 155 VI.Chi  ù    s nghiÖp 160 1.Chi sù      nghiÖp  n¨m  íc tr 161 2.Chi sù      nghiÖp  n¨m  nay 162 200 B.  µis¶n  è  nh,  u    µih¹n T  c ®Þ ®Ç td   I.Tµi s¶n  è  nh    c ®Þ 210 1.Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh    c ®Þ hh 211
Đồng bộ tài khoản