Thông tư 10-TC/NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
99
lượt xem
12
download

Thông tư 10-TC/NSNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10-TC/NSNN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t s è 10­T C/ N S N N  n g µ y 12­01­1993 c ñ a B é  T µi ch Ý n h  H í ng d É n b æ  s u n g   ô c  l ô c n g © n   M s¸ch N h µ   íc  n Thi hµnh      c¸c Quy Õt  nh  ®Þ 118/TTg  µy  11­ ng 27­ 1992  Ò     v gi¸cho  thuª  nhµ    µ  a  Òn  µ    µo ¬ng; sè  ë v ® ti nh ë v l   33/TTg  µy  2­ ng 05­ 1993  Ò   v chuyÓn   viÖc qu¶n  ýquü  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc sang  ¬ng  l  nh ë thu s h Nh n   ph thøc kinh doanh    cña  ñ íng ChÝnh  ñ  µ  Th t   ph v Th«ng     é  µichÝnh    ©y  ùng  è  tLiªnB T   ­X d s 08/LB­ TT  µy  2­ ng 10­ 1993  íng  Én  Öc  h d vi thu  µ  v qu¶n  ý sö  ông  Òn  l  d ti thu  Ò     v cho thuªnhµ    éc së  ÷u  µ   íc.   ë thu   h Nh n § Ó   ¹o®iÒu  Ön  t  ki cho    é,    µnh, c¸c ®Þa   ¬ng  µ  ¬  c¸c B c¸c ng    ph v c quan  tµichÝnh, Kho  ¹c Nhµ   ícc¸c cÊp      b  n    theo  âiqu¶n  ývµ  ¹ch  d  l  h to¸n,quyÕt    to¸n  c¸c kho¶n    ép  Òn cho    µ    µ  ép  Êu    thu n ti   thuªnh ë v n kh hao  ¬  c b¶n  i víi µ    ®è     nh ë thuéc  ë  ÷u  µ   íc cho  s h Nh n   thuªvµo  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc phï hîp  íic¸c quyÕt    n     v    ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  µ  c Th t   ph v Th«ng     é   ãitrªn® îcchÝnh    é   tLiªnB n       x¸c,B Tµi chÝnh  íng dÉn      h  bæ sung  thªm  ét  è  ôc    m sm thu trong M ôc  ôcng©n    l  s¸ch  Nhµ   íchiÖn  µnh    n  h nh sau: I­ ë  thª m  m ô c  2 6 "thu ti Ò n c h o  thuª n h µ  ë "  m § Ó   ¹ch to¸n,theo  âikho¶n    µ  Òn cho    µ    ép  µo  ©n  h    d  thu v ti   thuªnh ë n v ng s¸ch Nhµ   íc.   n C¸c  ¬  c quan  µnh  Ýnh    ù  h ch ­ s nghiÖp,c¸c c¬      quan  §¶ng  µ  oµn  Ó, v® th   c¸c tæ    chøc  kinh tÕ     éc c¸c cÊp    ...thu     qu¶n  ýkhinép  l    kho¶n    Ò   Òn cho  thu v ti   thuªnhµ    éc së  ÷u  µ   ícvµo  ©n    ë thu   h Nh n   ng s¸ch Nhµ   íctheo ®óng    n    quy  nh   ®Þ t¹  iTh«ng   è  t s 08/LB­ ngµy  2­ TT  10­ 1993  ña    é   µi chÝnh    ©y  ùng, c LiªnB T   ­X d   chøng  õ nép  Òn    t  ti ghitheo  sè:ch¬ng    ¹    m∙    ­ lo i kho¶n    ¹ng  ¬ng  ­ ­h (t øng)  µo  v m ôc  "thutiÒn cho    µ  ". 26      thuªnh ë VÝ   ô:Tæng  ôc    d  c H¶i quan    ép  Òn cho    µ    µo  ©n  khin ti   thuªnh ë v ng s¸ch  Nhµ   íc,chøng  õnép  Òn ghi: n  t  ti   ­M∙  è  ¬ng  "Tæng  ôc      s ch 51  c H¶i quan" ­Lo¹i30    èc      " Qu phßng   ninh" ­an  ­Kho¶n  (kh«ng  ã  sè    00  c m∙  kho¶n) ­H¹ng  H¶iquan   3    ­M ôc  TiÒn    26  cho    µ  . thuªnh ë II­ ë  thª m  m ô c  2 7 "thu k h Ê u  h a o  c ¬  b ¶ n  n h µ  m ë  thu é c s ë  h ÷ u  N h µ  n í c  § Ó   ¹ch to¸n,theo  âiriªngkho¶n    Ò   Òn khÊu  h    d    thu v ti   hao  ¬  c b¶n  i víi ®è     nhµ    éc së  ÷u  µ   íccho    ép  µo  ©n  ë thu   h Nh n   thuªn v ng s¸ch Nhµ   íc.   n
  2. 2 §èivíic¸c c¬        quan,®¬n  Þ    v qu¶n  ýnhµ    éc Nhµ   íc,c¸c c¬  l  ë thu   n     quan,   §¶ng, ®oµn  Ó, c¸c héi quÇn  óng, c¸c tæ    th       ch     chøc  kinh tÕ  èc    qu doanh, c¸c    C«ng    ty kinh doanh  µ  ... éc    nh ë   thu trung  ng  µ  a   ¬ng  ¬ v ®Þ ph qu¶n  ý,khinép  l    kho¶n    Ò   Òn khÊu  thu v ti   hao  ¬  c b¶n  µ    éc së  ÷u  µ   íccho    µo  nh ë thu   h Nh n   thuªv ng©n  s¸ch  theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ tith«ng    è  TC/C§TC   µy  2­ t s 09­ ng 10­ 1993  cña  é   µi chÝnh, chøng  õ nép  Òn ghitheo  sè  ¬ng, lo¹   BT    t  ti     m∙  ch   ikho¶n,h¹ng  ,   (t ng  ¬ øng) vµ  ôc  "Thu  Êu   m 27  kh hao  ¬  c b¶n  µ  ". nh ë VÝ   ô: Nhµ   d  m¸y    xim¨ng BØm   ¬n  S Thanh  Ho¸    ép  Òn  Êu    khin ti kh hao c¬  b¶n  µ    µo  ©n  nh ë v ng s¸ch,chøng  õnép  Òn ghinh    t  ti     sau: ­Ch ¬ng  "Bé  ©y  ùng"   18  X d ­Lo¹i01  µnh      "Ng c«ng  nghiÖp" ­Kho¶n  "C«ng    09  nghiÖp  ËtliÖu x©y  ùng" v    d ­  ¹ng  "C«ng  H 2  nghiÖp s¶n  Êt    xu xi m¨ng  µ  v c¸c  Ët  Öu  Õt  Ýnh  v li k d kh¸c". ­M ôc  "Thu  Êu    27  kh hao  ¬  c b¶n  µ  ". nh ë III­® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý.C¸c  é, c¸cngµnh,c¸c tn c hi l     h k t  k  B      ®Þa   ¬ng, c¸c c¬  ph     quan  µichÝnh, Kho  ¹c Nhµ   íc,c¸c côc  Õ  µ    ¬  t    b  n   thu v c¸c c quan  kh¸ccã  ªnquan  ùc hiÖn  µ  íng dÉn    n  Þ  ùcthuéc ph¶ih¹ch   li   th   vh   c¸c®¬ v tr         to¸nvµ  Õt        quy to¸nc¸c kho¶n    Ò   Òn cho    µ    µ  Êu  thu v ti   thuªnh ë v kh hao  ¬    c b¶n nhµ    ép  µo  ©n  ë n v ng s¸ch theo  ng  ÷ng  íng  Én    ®ó nh h d bæ sung  Ò     ôc   v c¸c m thu cña  ôc  ôcng©n    M l  s¸ch Nhµ   ícquy  nh  ¹ Th«ng   µy.   n  ®Þ t i tn
Đồng bộ tài khoản