Thông tư 107/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
75
lượt xem
10
download

Thông tư 107/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 107/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các dự án sử dụng nguồn vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) trong Chương trình Ngân hàng - Tài chính II

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 107/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   S è   1 0 7 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 0   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m  2 0 0 4   H í n g   d É n   c ¬   c h Õ   t µ i   c h Ý n h   ® è i   v í i   c ¸ c   d ù   ¸ n   s ö   d ô n g  nguån vèn vay C¬ quan Ph¸t triÓn Ph¸p (AFD)  trong Ch¬ng tr×nh Ng©n hµng­Tµi chÝnh II  C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999 cña   ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y   dùng vµ  c¸c NghÞ   ®Þnh sè  12/2000/N§­CP ngµy 5/5/2000 vµ   07/2003/N§­CP   ngµy   30/1/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   söa   ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t  vµ x©y   dùng vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  17/2001/N§­CP ngµy 4/5/2001 cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   ban   hµnh   Quy   chÕ   qu¶n   lý   vµ   sö   dông   nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  60/2003/N§­CP ngµy 6/6/2003 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø c¸c Tháa  íc më  tÝn dông sè  CVN 1075 02 J vµ   1075 01 H ngµy 15/1/2004 gi÷a Bé Tµi chÝnh thay mÆt ChÝnh   phñ ViÖt Nam vµ C¬ quan Ph¸t triÓn Ph¸p (AFD) tµi trî cho   Ch¬ng tr×nh Ng©n hµng­Tµi chÝnh II (díi  ®©y gäi lµ  Ch¬ng   tr×nh); Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi c¸c dù   ¸n sö dông nguån vèn vay AFD trong Ch¬ng tr×nh nh sau:  I. Nh÷ng qui ®Þnh chung 1. Toµn bé  vèn vay AFD theo c¸c Tho¶  íc më  tÝn dông  sau khi gi¶i ng©n  ®îc nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ  níc  ®Ó  cÊp  ph¸t cho c¸c dù ¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. Danh môc c¸c dù  ¸n sö  dông nguån vèn vay AFD theo  c¸c Tháa  íc më  tÝn dông nªu trªn do Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt. Danh môc c¸c dù ¸n ®ît 1 ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh  phñ phª duyÖt (t¹i c«ng v¨n sè 234/CP­QHQT ngµy 19/2/2004  cña ChÝnh phñ) theo Phô lôc 1 cña Th«ng t nµy. 3. Bé Tµi chÝnh chuyÓn vèn qua Kho b¹c Nhµ níc ®Ó cÊp  ph¸t, thanh to¸n cho c¸c dù  ¸n trong danh môc  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt. C¸c chñ  dù  ¸n më  tµi kho¶n t¹i  Kho b¹c Nhµ  níc n¬i thêng xuyªn  giao  dÞch  ®Ó  tiÕp nhËn  vèn   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   qu¶n   lý,   sö   dông   vèn   ®óng   môc  ®Ých, ®óng quy ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶.
  2. 2 II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ 1. Rót vèn cho dù ¸n: Sau khi  ®∙ hoµn tÊt c¸c thñ  tôc  ®Çu t dù  ¸n theo quy  ®Þnh, Chñ  dù  ¸n göi cho Bé  Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi  ngo¹i) c¸c tµi liÖu sau ®Ó lµm thñ tôc rót vèn vay AFD: ­ QuyÕt   ®Þnh  phª  duyÖt  dù  ¸n, trong   ®ã   cÇn t¸ch  râ  néi dung c¸c kho¶n chi mang tÝnh chÊt  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n (nÕu cã) vµ chi hµnh chÝnh sù nghiÖp cña dù ¸n. ­ B¸o  c¸o nghiªn   cøu kh¶  thi/V¨n  kiÖn  dù  ¸n  ®∙  ®îc  duyÖt. ­ KÕ   ho¹ch  tµi chÝnh  hµng  n¨m cña  dù  ¸n  ®îc  duyÖt,  trong  ®ã  chi tiÕt theo tõng quý  theo híng dÉn t¹i Th«ng  t  liªn   tÞch   sè   02/2003/TTLT­BKH­BTC   ngµy   17/3/2003   cña  Liªn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh. 2. LËp kÕ ho¹ch vµ chuyÓn vèn thanh to¸n: 2.1 ViÖc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, phª duyÖt vµ giao kÕ   ho¹ch cho c¸c Chñ  dù  ¸n thùc hiÖn theo  ®óng quy  ®Þnh cña  LuËt Ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn  LuËt   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   vµ   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  02/2003/TTLT­BKH­BTC ngµy 17/3/2003 cña Liªn Bé  KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh vÒ  viÖc híng dÉn lËp kÕ  ho¹ch tµi  chÝnh ®èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông nguån hç trî  ph¸t triÓn chÝnh thøc. C¨n cø vµo c¸c kÕ  ho¹ch tµi chÝnh cña c¸c dù  ¸n do  c¸c C¬  quan chñ  qu¶n lËp, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  (chñ  tr×  ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hoÆc cÊu phÇn ®Çu  t  x©y   dùng   c¬   b¶n   trong   c¸c   dù   ¸n   hçn   hîp)   vµ   Bé   Tµi  chÝnh (Vô  Tµi chÝnh hµnh chÝnh sù  nghiÖp chñ  tr×   ®èi víi  c¸c dù ¸n cã tÝnh chÊt hµnh chÝnh sù nghiÖp hoÆc cÊu phÇn  cã   tÝnh   chÊt   hµnh   chÝnh   sù   nghiÖp   trong   c¸c   dù   ¸n   hçn  hîp) xem xÐt vµ  tæng hîp kÕ  ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m cña  c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn vay AFD ®Ó tæng hîp chung vµo   dù to¸n Ng©n s¸ch Nhµ níc. 2.2 ChÕ ®é qu¶n lý vµ cÊp ph¸t, thanh to¸n cho c¸c dù  ¸n thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c Th«ng t sau: ­ Th«ng t sè 59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé Tµi  chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh sè  60/2003/N§­CP ngµy  6/6/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  h íng dÉn thi  hµnh LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. ­ Th«ng  t  sè  44/2003/TT­BTC ngµy  15/5/2003  vµ  Th«ng  t  sè  45/2004/TT­BTC ngµy 21/5/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng  dÉn   qu¶n   lý,   thanh   to¸n   vèn   ®Çu   t  vµ   vèn   sù   nghiÖp   cã 
  3. 3 tÝnh chÊt ®Çu t vµ x©y dùng thuéc nguån vèn Ng©n s¸ch Nhµ  níc. ­ Th«ng t sè 79/2003/TT­BTC ngµy 13/8/2003 cña Bé Tµi  chÝnh híng dÉn chÕ   ®é  qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c  kho¶n chi Ng©n s¸ch Nhµ níc qua Kho b¹c Nhµ níc. 3. KiÓm tra: C¬   quan chñ  qu¶n  phèi hîp  víi Kho  b¹c Nhµ  níc tiÕn  hµnh   kiÓm   tra   t×nh   h×nh   thùc   hiÖn   kÕ   ho¹ch   tµi   chÝnh,  chÊp hµnh chÕ   ®é  qu¶n lý  tµi chÝnh cña Chñ  dù  ¸n, ph¶n  ¸nh kÞp thêi nh÷ng víng m¾c trong qu¶n lý  vµ  thanh to¸n  vèn víi Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®Ó  cã  biÖn  ph¸p gi¶i quyÕt. 4. ChÕ ®é b¸o c¸o:  Hµng quý, chËm nhÊt lµ  15 ngµy lµm viÖc sau khi hÕt  quý, vµ  hµng n¨m, chËm nhÊt lµ  ngµy 31 th¸ng 1 n¨m sau,  c¸c Chñ  dù  ¸n cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh gi¶i ng©n  vµ sö dông vèn (theo mÉu quy ®Þnh t¹i c¸c Phô lôc sè 5 vµ  7 cña Th«ng t sè  06/2001/TT­BKH ngµy 20/9/2001 cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  híng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ  qu¶n lý  vµ  sö  dông nguån Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ban hµnh kÌm theo   NghÞ   ®Þnh sè  17/2001/N§­CP ngµy 4/5/2001 cña ChÝnh phñ)  göi cho C¬  quan chñ  qu¶n vµ  Bé  Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh  ®èi ngo¹i)  ®Ó  tæng hîp b¸o c¸o chung t×nh h×nh thùc hiÖn  Ch¬ng tr×nh cho AFD, lµm c¨n cø ®Ó AFD tiÕp tôc gi¶i ng©n  cho c¸c dù ¸n thuéc Ch¬ng tr×nh. Trong vßng 6 th¸ng sau khi kÕt thóc thùc hiÖn dù  ¸n,  Chñ dù ¸n lËp b¸o c¸o kÕt thóc dù ¸n (cã x¸c nhËn cña Kho  b¹c Nhµ  níc n¬i cÊp vèn vÒ  sè  vèn  ®∙ cÊp ph¸t thanh to¸n   cho dù ¸n) göi cho Bé Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i),  Bé   KÕ  ho¹ch   vµ   §Çu   t  vµ  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ®Ó  tæng hîp c¸c b¸o c¸o kÕt thóc dù  ¸n vµ  Ch¬ng tr×nh göi  cho AFD theo ®óng cam kÕt t¹i c¸c Tho¶ íc më tÝn dông.  III. tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o. Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, c¸c C¬  quan chñ  qu¶n vµ  c¸c Chñ  dù  ¸n cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn  ®óng c¸c  quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan ph¶n ¸nh kÞp thêi cho Bé   Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
  4. 4
  5. 5 Phô lôc 1 (kÌm theo Th«ng t  sè  107/2004/TT­BTC ngµy 10/11/2004  cña Bé Tµi chÝnh) Danh môc c¸c dù ¸n ®ît I sö dông nguån vèn vay AFD  trong Ch¬ng tr×nh Ng©n hµng ­ Tµi chÝnh II STT Dù ¸n C¬ quan thùc  C¬ quan chñ  hiÖn qu¶n 1 §Çu   t  x©y   dùng   c¬   së  ôc §¨ng ký  quèc  é T Ph¸p C B vËt   chÊt­kü   thuËt   cho  gia   giao   dÞch  HÖ   thèng   ®¨ng   ký   quèc  b¶o   ®¶m   ­   Bé   T gia giao dÞch b¶o ®¶m ph¸p 2 §Çu   t  c¬   së   vËt   chÊt,  Thanh   tra   Ng©n  ©n   hµng   Nhµ  Ng trang thiÕt bÞ  kü  thuËt  µng Nhµ níc h níc ViÖt Nam cho   Ban   KiÓm   so¸t   c¸c  giao   dÞch   tµi   chÝnh  (chèng röa tiÒn) 3 Trang   bÞ   m¸y   mãc,   nèi  ë   giao   dÞch  ©n   hµng   Nhµ  S Ng m¹ng   vµ   thiÕt   kÕ   phÇn  ©n hµng Nhµ  n­ níc ViÖt Nam Ng mÒm   ch¬ng   tr×nh   giao  c  í dÞch   c¸c   nghiÖp   vô   thÞ  trêng   tiÒn   tÖ   vµ   lu   ký  giÊy   tê   cã   gi¸   t¹i   Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc 4 Trung   t©m   giao   dÞch  û   ban   Chøng  é Tµi chÝnh U B chøng kho¸n Hµ Néi kho¸n Nhµ níc 5 Trung   t©m   §µo   t¹o   B¶o  äc   viÖn   Tµi  é Tµi chÝnh H B hiÓm ViÖt Nam chÝnh
Đồng bộ tài khoản