intTypePromotion=1

Thông tư 11/1998/TT-TCHQ của Tổng cục hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư 11/1998/TT-TCHQ của Tổng cục hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/1998/TT-TCHQ của Tổng cục hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/1998/TT-TCHQ của Tổng cục hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng T c ña t æ n g  côc  ¶i q u a n  sè 11/1998/TT­T C H Q   h n g µ y 01 th¸ng 12 n¨ m   1998 H íng d É n  thñ tôc h ¶i  u a n  ® èi víi h µ n g  q   hãa, v Ët p h È m  xu Êt n h Ë p  k h È u  theo  h Õ  ® é   c q u µ   Õ u, t Æ n g bi ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  20/2/1990; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   16/CP  sè  ngµy 07/3/1994 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh  chøc  vÒ  n¨ng  nhiÖm     vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña  Tæng  côc  H¶i quan;   Sau  khi trao ® æi thèng nhÊt víi  Th¬ng m¹i (c«ng v¨n sè 6218   Bé TM/XNK  ngµy  26/11/1998).  Tæng  côc    H¶i quan quy ®Þnh ®Þnh îng vµ  l   híng  dÉn  tôc h¶iquan  thñ      ®èi      víivËt phÈm, hµng hãa xuÊt nhËp    khÈu theo chÕ   ®é quµ biÕu,tÆng  sau:   nh    I. u y  § Þ n h  C h u n g:  Q 1. VÒ     nguyªn  t¾c,mäi    ®èi îng thuéc tæ  t     chøc  c¸ nh©n  vµ    trong níckÓ      c¶  chøc  c¸ nh©n    tæ  vµ    nícngoµi®Òu   îclµm          ®   thñ tôch¶iquan    ®Ó nhËn, göi     vËt phÈm,    hµng hãa biÕu tÆng cho nhau nh»m  môc  ®Ých    trao®æi, gióp ®ì      nhau trong cuéc    sèng,sinhho¹tnhng        kh«ng mang tÝnh chÊtth   ¬ng m¹i. 2. VËt    phÈm, hµng hãa  xuÊt nhËp    khÈu theo chÕ     ®é quµ biÕu, tÆng    ®Òu  ph¶ilµm  tôc h¶iquan, chÞu  gi¸m      thñ        sù  s¸tqu¶n    lýcña    H¶i quan, nép    ®ñ    i c¸clo¹ thuÕ,lÖ      phÝ  theo quy    ®Þnh cña  Ph¸p luËt. 3. Kh«ng  îc biÕu, tÆng  ®     hµng hãa, vËt    phÈm  thuéc danh môc  hµng  hãa  cÊm   xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp khÈu;t¹m    ngõng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 4.Trêng      hîp biÕu,tÆng      vËtphÈm,  hµng  hãa thuéc danh    môc  hµng  hãa  xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn ph¶i ® îc phÐp      cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn. 5. Quµ     biÕu, tÆng        lµ vËt phÈm, hµng hãa trong ph¹m      vi®inh îng  îc l ®   phÐp nhËp khÈu  kh«ng  th×  ph¶ikiÓm      traNhµ    chÊt l   nícvÒ   îng (nÕu    Æt   lµm hµng  thuéc danh    môc kiÓm    traNhµ    chÊtl nícvÒ   îng). II. u y  § Þ n h  § Þ n h  L îng § èi Víi u µ  Bi Õ u, T Æ n g:  Q  Q 1. Quµ  biÕu, tÆng      lµ nh÷ng vËt phÈm, hµng hãa kh«ng thuéc diÖn  cÊm  xuÊt khÈu, t¹m      ngõng  xuÊt khÈu    hoÆc   xuÊt khÈu  ®iÒu    cã  kiÖn  îcgöi ®     ra nícngoµikh«ng          h¹n chÕ  l   trÞgi¸. sè îng vµ    2. Quµ     biÕu, tÆng      lµ hµng hãa nhËp khÈu nh»m  môc ®Ých phôc vô  cho  s¶n  xuÊttrong níc:    
  2. 2 NÕu   Æt   m hµng        phïhîp víingµnh  nghÒ  ®¨ng  trong giÊy phÐp  ®∙  ký      s¶n  xuÊt,gia c«ng, söa        ch÷a  ® îc nhËn  hµng  gi¸trÞ kh«ng      th×    sè  cã      vîtqu¸ 100  tr   iÖu®ång  VN. 3.Quµ    biÕu,tÆng    cho     îng kh¸clµvËtphÈm,  c¸c®èi t         hµng hãa    h¹n chÕ  nhËp  khÈu,nhËp    khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn    th× chØ  îcphÐp  ®   nhËn  hµng  trÞ sè  cã    gi¸kh«ng      tr     vîtqu¸ 50  iÖu®ång VN. 4. Quµ    biÕu, tÆng    cho ngêi nhËn    quan, ®oµn    lµ c¬    thÓ, tæ    chøc  Nhµ  níc ® îc nhËn      kh«ng  h¹n chÕ     l vµ      vÒ sè îng  trÞ gi¸;nhng  ph¶i ® îc chuyÓn      thµnh    tµis¶n cña  quan, ®oµn  c¬    thÓ  tæ  vµ  chøc  theo ®óng quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña Nhµ  níc. 5. C¸c  êng    tr hîp hµng hãa, vËt phÈm       kh«ng thÓ      ® îc,lµ vËt t¸ch rêira        ®¬n    lÎ(theo ®¬n  tÝnh    vÞ  chiÕc,c¸i    , bé)  trÞ gi¸cao  cã      h¬n  møc  quy ®Þnh  vÉn  îcphÐp  ®   nhËp khÈu. III.T h ñ  T ô c  H ¶i Q u a n:   1.Tr×nh                tùc¸cbícthñ tôch¶iquan: ­Khaib¸o,tiÕp nhËn  hå  vµ          bé  s¬  ®¨ng  têkhai. ký    ­KiÓm       trahµng  hãa. ­TÝnh    thuÕ  thu thuÕ. vµ    ­KÕt    thóc thñ tôc.     Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh thñ tôc h¶iquan              ®èi víihµng hãa XNK   pmd  ® îc ban    hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  127/TCHQ­GSQL   sè  ngµy 10/04/1995  vµ QuyÕt  ®Þnh  50/1998/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  10/03/1998 cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan. 2. H¶i quan  i         t¹  n¬ilµm      c¸c thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp      khÈu tiÕn hµnh    c¸c bícthñ tôc theo        quy ®Þnh  hiÖn hµnh    ®Ó th«ng  quan  hµng hãa theo ®óng h­ íng dÉn  thùc hiÖn chñ  ¬ng    tr c¶ic¸ch thñ      tôc h¶i quan  cöa  ë  khÈu, ë    ®iÓm   th«ng quan  cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan. 3.Quy    ®Þnh  thÓ: cô  a.XuÊt    khÈu: a1. C¸c    s¶n  phÈm   îcchÕ  ®   biÕn      tõ gç,l©m  s¶n  c¸c m Æt   vµ    hµng qu¶n  lýchuyªn    ngµnh  îc phÐp  ®   xuÊt khÈu    theo quy ®Þnh  thÓ  i   cô  t¹  v¨n  c¸c b¶n  hiÖn  hµnh.   a2. XuÊt    khÈu hµng hãa, vËt    phÈm  thuéc danh môc  cÊm  xuÊt khÈu,     t¹m ngõng xuÊt khÈu    hoÆc  xuÊt khÈu  ®iÒu    cã  kiÖn    mµ kh«ng  îcThñ íng ®   t   ChÝnh  phñ cho  phÐp hoÆc  kh«ng  giÊy  cã  phÐp  cña  quan  c¬  Nhµ     níc cã  thÈm  quyÒn th×  lËp    bÞ  biªn b¶n    viph¹m  hµnh chÝnh      vÒ h¶i quan  xö    vµ  lý theo quy    ®Þnh cña Ph¸p  luËt. b.NhËp    khÈu:
  3. 3 b1. §èi víic¸c c¬          quan, ®oµn    thÓ, tæ    chøc Nhµ    níc (ho¹t®éng    b»ng  ng©n s¸ch Nhµ    níc): ­ Trªn  së    c¬  ®Ò nghÞ  b»ng  v¨n b¶n cña  quan  c¬  chñ qu¶n, Côc      H¶i quan  tØnh, thµnh    phè chØ  hoµn thµnh  thñ      tôc h¶i quan ®èi        víic¸c l« hµng  quµ  biÕu,tÆng  trÞgi¸kh«ng        cã      vîtqu¸ 100  iÖu®ång  tr   VN. ­ Trêng            hîp trÞ gi¸vîtmøc quy ®Þnh, Tæng côc    H¶i quan  chØ  xem     xÐt gi¶iquyÕt    êng  cã  b¶n    c¸c tr hîp  v¨n  ®ång  cho  ý  phÐp  nhËn hoÆc     ®Ò nghÞ  ® îcnhËn    cña  quan  c¬  chñ qu¶n. b2.§èivíi    îng kh¸c:       ®èi t   c¸c ­Côc      H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  chØ  hoµn  thµnh        thñ tôch¶iquan      ®èi víi c¸c l«hµng      quµ biÕu tÆng  trÞ gi¸kh«ng    cã      vîtmøc  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     2, 3  môc    trªnvµ    c¸clo¹ thuÕ  IInªu    thu ®ñ    i   theo LuËt ®Þnh.     ­ Trêng    hîp      trÞ gi¸hµng    vîtmøc  quy ®Þnh, th×    H¶i quan cöa khÈu cã  tr¸chnhiÖm   biªnb¶n  gi÷.Côc      lËp    t¹m    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè    ®Ò xuÊt b¸o    c¸o vÒ    Tæng  côc    H¶i quan. Sau      khiTæng  côc    H¶i quan  quyÕt  cã  ®Þnh th×  míi® îcphÐp      lµm      thñ tôcnhËp  khÈu. b3.§èivíi         phÈm,  vËt hµng  hãa  biÕu,tÆng      lµhµng  viÖn    trînh©n  ®¹o: Ph¶icã  kiÕn    ý  ®ång  ® îcphÐp  ý    nhËn  cña  Ban  TiÕp  nhËn  viÖn      trî Bé  ­ TµichÝnh  kh«ng  h¹n chÕ   îng vµ      vµ  bÞ    bëil   trÞgi¸. IV. ö  L ý  Vi P h¹ m:  X Nh÷ng  hµnh      viviph¹m    c¸cquy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy,tuú theo møc  vi       ®é    ph¹m    xö      sÏ bÞ  lýviph¹m  hµnh chÝnh      vÒ h¶i quan theo NghÞ  ®Þnh 16/CP  ngµy 20/03/1996 vµ  NghÞ  ®Þnh  54/1998/N§­  ngµy 21/07/1998 cña  CP ChÝnh  phñ hoÆc   truycøu  bÞ    tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy ®Þnh  cña  Ph¸p  luËt. V. §i Ò u K h o ¶ n  T hi H µ n h: 1.Th«ng     tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. 2. B∙ibá      Th«ng   42/TCHQ­GSQL   tsè  ngµy  22/03/1997  c¸c v¨n b¶n  vµ      h­ íng dÉn    thùc hiÖn.   3. Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   chøc, cã    tæ    thùc hiÖn    c¸c quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   t nµy  niªm  vµ  yÕt c«ng khaië    nh÷ng    n¬i quy ®Þnh    ®Ó mäi ngêibiÕtvµ      thùc hiÖn.   Mäi víng m ¾c       ph¸tsinh,®Ò     nghÞ Côc    H¶i quan TØnh, thµnh    phè tæng  hîp,®Ò     xuÊt biÖn    ph¸p gi¶iquyÕt  c¸o L∙nh      b¸o    ®¹o  Tæng côc (qua Côc  Gi¸m  s¸tqu¶n      híng dÉn    lý)®Ó cã    chØ ®¹o.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2