intTypePromotion=1

Thông tư 11/2003/TT-BCA(C11) của Bộ Công an

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
81
lượt xem
3
download

Thông tư 11/2003/TT-BCA(C11) của Bộ Công an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2003/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc hướng dẫn việc cấp giấy phép và kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải c

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2003/TT-BCA(C11) của Bộ Công an

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng    t c ña bé  c« n g  a n  sè 11/2003/TT­B C A( C 1 1)  n g µy  03 th¸ng 7 n¨ m  2003 h íng d É n  viÖc c Ê p  giÊy p h Ð p   vµ kiÓ m  so¸t o¹t ® é n g  c ña p h ¬ n g    h tiÖn v Ë n  t¶i  t¹m n h Ë p  t¸i u Êt cã   x thêi  h¹n Ngµy  th¸ng  n¨m   31  12  2001  ChÝnh  phñ ban  hµnh  NghÞ   ®Þnh  sè  101/2001/N§­   CP quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh mét  ®iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan,      trong    quy  ®ã cã  ®Þnh   vÒ thñ    tôc,thÈm  quyÒn cÊp  phÐp  cho  ph¬ng tiÖn  vËn    t¶it¹m nhËp, t¸    ixuÊt cã          thêih¹n.§Ó thùc hiÖn    thèng nhÊt quy    ®Þnh  i t¹  c¸c Kho¶n          §iÒu  NghÞ     1, 2, 3, 4, 5  52  ®Þnh  nªu trªn,Bé    C«ng  híng  an  dÉn  viÖc  cÊp giÊy phÐp  kiÓm       vµ  so¸tho¹t®éng  ph¬ng  tiÖn vËn    t¶it¹m nhËp  i t¸  xuÊtcã      sau:   thêih¹n nh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Ph¬ng    tiÖn vËn    t¹ Th«ng     t¶inªu  i  tnµy bao gåm:  «    lÞch (xe «  xe  t«du      t« con, xe  t«    «  chë  kh¸ch, xe    võa  chë  ngêi võa    chë hµng), xe    g¾n  m¸y,  thuyÒn, xuång  g¾n     cã  m¸y  kh«ng  vµ  g¾n  m¸y t¹m nhËp  i t¸ xuÊt cã      thêih¹n  vµo    l∙nhthæ ViÖt Nam     ®Òu  ph¶i® îc c¬      quan  C«ng  cã  an  thÈm  quyÒn cÊp  giÊy phÐp    theo quy    ®Þnh cña Th«ng   tnµy. Khi l hµnh   u  ngoµiph¹m      vikhu vùc  cöa  khÈu, xe  t« du    «    lÞch  nhËp, t¹m    t¸ xuÊtcã        i   thêih¹n ph¶icã    biÓn  t¹m    c¬  sè  thêido  quan  C«ng  cÊp  an  theo  quy  ®Þnh  cña Th«ng   tnµy. Trong  êng  tr hîp ®iÒu    íc quèc  mµ   tÕ  Céng  hßa      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt  Nam   kÕt  ký  hoÆc     gia nhËp  quy  cã  ®Þnh kh¸c th×    thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  cña  ®iÒu    ícquèc  ®ã. tÕ  2.Ph¬ng    tiÖn vËn    nhËp,t¸ xuÊtcã        t¶i t¹m     i   thêih¹n theo quy    ®Þnh      t¹ c¸c i Kho¶n          §iÒu  NghÞ  1, 2, 3, 4, 5  52  ®Þnh  101/2001/N§­   híng  sè  CP vµ  dÉn    t¹i Th«ng  tnµy  chØ  îcphÐp u  ®   l hµnh      trªnl∙nhthæ ViÖt Nam     sau    ® îcc¬  khi®∙    quan  C«ng  cã  an  thÈm  quyÒn  cÊp giÊy  phÐp  c¬  vµ  quan   H¶i quan lµm    thñ tôc h¶i quan      theo  quy ®Þnh   ph¶i thùc  vµ    hiÖn ®óng    thêih¹n, ph¹m    îc   vi ®   phÐp u  l hµnh  ghitronggiÊy phÐp. ®∙        Khi hÕt      thêigian cho phÐp,  ph¬ng tiÖn vËn    t¶it¹m nhËp ph¶i ® îc t¸       i xuÊt ra    khái      l∙nhthæ ViÖt Nam     (kÓ  c¸c ph¬ng  c¶    tiÖn  h  bÞ  háng  kh«ng  sö  dông  îc). ® II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q A. T hñ tôc,  hå s¬ xin c Êp giÊy ph Ð p 1.Tr   êng    hîp chñ  hoÆc   xe  ngêi®iÒu    khiÓn  ph¬ng tiÖn trùctiÕp xincÊp          phÐp,  s¬  hå  gåm   khai cÊp  Tê    giÊy phÐp  theo mÉu   GPTN/2003/BCA  01­
  2. 2 (thuyÒn, xuång    ph¶i kÌm    theo  ¶nh    x  01  (cì9  12cm)  chôp toµn c¶nh  ph¬ng  tiÖn ë    tr¹ngth¸i     næi nh×n    tõ m¹n  ph¶iph¬ng    tiÖn)vµ    b¶n  ph«      i t« c¸c lo¹ giÊy  têsau    ®©y: 1.1.GiÊy    ®¨ng  ph¬ng  ký  tiÖn; 1.2.GiÊy    chøng  nhËn  kiÓm  ®Þnh  toµn  an  ph¬ng  tiÖn; 1.3.GiÊy    chøng  nhËn  b¶o  hiÓm   tr¸chnhiÖm    d©n  ®èi víi sù      ngêithø    ba; 1.4.Hé    chiÕu  hoÆc   giÊy th«ng    hµnh; 1.5.GiÊy    phÐp  ®iÒu  khiÓn  ph¬ng  tiÖn. C¸c giÊy têquy      ®Þnh    t¹ ®iÓm             trªndo    t¹ i 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 nªu    nícsë    i cÊp  cßn      dông    vµ  gi¸trÞsö  (c¶ trongthêigian ® îcphÐp u          l hµnh    t¹ ViÖtNam). i     Khi nép    b¶n ph«    t« ph¶ixuÊt tr×nh b¶n        gèc      ®Ó ®èi chiÕu.Sau      khikiÓm    tra, ®èi chiÕu      víib¶n gèc,c¸n bé      tiÕp nhËn  s¬      hå  ghivµo  gãc phÝa    ph¶i trªnbªn    b¶n ph«      t« "®∙kiÓm      tra,®èi chiÕu    víib¶n  gèc",ngµy    th¸ng n¨m  ký        vµ  tªnx¸c nhËn. 2. Trêng    quan, tæ    hîp c¬    chøc  cña ViÖt Nam     lµm        thñ tôc xin cÊp  phÐp  cho ®èi      t¸cníc ngoµi,ph¶i cã      c«ng  v¨n    ®Ò nghÞ,  kÌm  theo b¶n  ph«      t« (cã c«ng  chøng cña  quan  c¬  c«ng chøng  thÈm  cã  quyÒn  cña ViÖtNam     hoÆc  n­ ícsë  ic¸clo¹ giÊy tê quy    t¹     i )       ®Þnh   t¹ ®iÓm   nªu  i 1  trªn;   b¶n  trÝch ngang    ph¬ng  tiÖn trong ®ã     lo¹    ghi râ  i ph¬ng  tiÖn,nh∙n    hiÖu, sè    m¸y, sè    khung, biÓn      sè, trängt¶i sè      chç  , ngåicña    ph¬ng  tiÖn. Trêng      hîp xinphÐp  nhËp  t¹m  ph¬ng  tiÖn vËn      t¶ivµo  ViÖtNam       ®Ó phôc  vô  tham quan,du    lÞch th× ph¶icã        ch¬ng  tr×nh ho¹t®éng      kÌm  theo;tr   êng    hîp qu¶ng    iÓn l∙m,ph¶ikÌm  c¸o,tr       theo  b¶n  v¨n  cho phÐp  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn cña ViÖtNam.   B.  quan  C¬  tiÕp nhËn  s¬  thÈm    hå  vµ  quyÒn  cÊp  giÊy phÐp   1. Trêng      hîp ph¬ng  tiÖn vËn    nhËp u    t¶it¹m  l hµnh trong ph¹m      vikhu vùc  cöa  khÈu  trong thêigian kh«ng    (bèn  ¬it¸m)giê hoÆc  u        qu¸ 48  m       l hµnh trong  ph¹m    vihuyÖn      cöa  biªngiícã  i khÈu  trong thêih¹n kh«ng    (mêihai)giê:       qu¸ 12      C¬  quan tiÕp nhËn  s¬      hå  lµC«ng  huyÖn  cöa  an  cã  khÈu. Sau      khitiÕp  nhËn  kiÓm     s¬    vµ  trahå  xin cÊp phÐp  lÖ,Trëng  hîp    C«ng  huyÖn  an  duyÖt,  ký  giÊy phÐp  nhËp      t¹m  ®Ó cÊp  cho chñ ph¬ng  tiÖn. 2. Trêng    hîp ph¬ng tiÖn vËn    t¶it¹m nhËp u  l hµnh trong ph¹m      vitØnh,   thµnh phè  cöa  cã  khÈu trong thêih¹n kh«ng    (n¨m)ngµy:       qu¸ 5    C¬ quan tiÕp nhËn  s¬      hå  lµ Phßng  C¶nh    s¸tgiao th«ng    C«ng  tØnh, an    thµnh phè  cöa  cã  khÈu; n¬icã      Phßng  C¶nh    s¸tgiao th«ng  êng    ® thñy th×    hå  s¬ cÊp phÐp  cña thuyÒn, xuång    nép  iPhßng  t¹  C¶nh    s¸tgiao th«ng  êng  ® thñy. Sau    khitiÕp nhËn  kiÓm    s¬        vµ  trahå  hîp lÖ,Trëng Phßng C¶nh    s¸tgiao  th«ng C«ng  tØnh, thµnh  an    phè xem  xÐt nÕu  s¬  hå  ®Çy     ®ñ thñ    tôc,®iÒu  kiÖn  îc phÐp  ®   t¹m nhËp  lµm    th×  v¨n b¶n b¸o  Gi¸m  c¸o  ®èc hoÆc  Phã Gi¸m  ®èc phô tr¸chc¶nh    giÊy phÐp      s¸tký    ®Ó cÊp  cho chñ  ph¬ng  tiÖn.
  3. 3 3. Trêng hîp ph¬ng  tiÖn t¹m nhËp u  l hµnh  trong ph¹m    vi tØnh, thµnh    phè  cöa  cã  khÈu        (n¨m)ngµy  qu¸ thêih¹n 5    hoÆc  u  l hµnh  ngoµiph¹m      vitØnh,  thµnh phè  cöa  cã  khÈu: Hå   xin cÊp  s¬    phÐp nép  i t¹ Phßng C¶nh    s¸tgiao th«ng C«ng  tØnh, an    thµnh phè  cöa  cã  khÈu; n¬icã      Phßng  C¶nh    s¸tgiao th«ng  êng    ® thñy th×    hå  s¬ cÊp  phÐp  cña thuyÒn, xuång    nép  iPhßng  t¹  C¶nh    s¸tgiao th«ng  êng  ® thñy. Trong    thêih¹n  ngµy  03  (kÓ  ngµy  tõ  nhËn  îc hå  hîp    ®   s¬  lÖ),Phßng  C¶nh    s¸tgiao th«ng ph¶ib¸o  Gi¸m    c¸o  ®èc  C«ng  tØnh,thµnh  an    phè. Trong    thêih¹n  ngµy  tõ ngµy    3  kÓ    nhËn  îcb¸o    ®   c¸o cña  Trëng phßng C¶nh    s¸tgiao  th«ng, Gi¸m    ®èc C«ng  tØnh, thµnh  an    phè ph¶i cã    v¨n  b¶n    göi Tæng   côc  C¶nh    s¸t.Tæng  côc C¶nh    tr¸chnhiÖm   s¸tcã    xem  xÐt,gi¶iquyÕt      viÖc cÊp  giÊy phÐp  nhËp    t¹m  trong thêih¹n 5        ngµy  tõngµy  kÓ    nhËn  îchå  hîp lÖ. ®   s¬    4.GiÊy    phÐp  quy ®Þnh      t¹ c¸c®iÓm       nªu    i 1,2,3  trªnph¶ighi®Çy  c¸c     ®ñ    néidung    quy ®Þnh:  tªnchñ  hä    ph¬ng  tiÖn,lo¹    i ph¬ng  tiÖn,nh∙n hiÖu, biÓn        sè,sè    m¸y,sè    khung  (®èivíi t«,xe      «    g¾n  m¸y),thêih¹n  îcphÐp u      ®   l hµnh    t¹i ViÖt Nam,    ph¹m      viho¹t®éng  (theo mÉu   02­   sè  GPTN/2003/BCA  gåm   li   3  ªn); cÊp  b¶n  2  cho chñ ph¬ng  tiÖn (1 b¶n        ®Ó lµm        thñ tôch¶iquan  1  vµ  b¶n   ­ ®Ó l u hµnh  ph¬ng tiÖn);u  b¶n    1  l vµo  s¬    hå  xincÊp  phÐp. 5.Quy    ®Þnh  qu¶n    s¬    vÒ  lýhå  xincÊp  giÊy phÐp:   Hå   xin cÊp  s¬    giÊy phÐp  ph¬ng  tiÖn vËn    t¶it¹m  nhËp  thêih¹n  îc cã    ®   qu¶n    lýtheo ®óng  chÕ    s¬  ®é hå  cña  C«ng  vµ  c¬  Bé  an  do  quan  cÊp  phÐp  trùctiÕp qu¶n        lý,b¶o qu¶n,khaith¸ctheo        ®óng  quy ®Þnh  cña  C«ng    Bé  an. Trêng  hîp  Gi¸m  do  ®èc  C«ng  tØnh, thµnh  an    phè  cÊp  phÐp,  s¬    hå  xin cÊp  phÐp  Phßng  do  C¶nh    s¸tgiao th«ng qu¶n    lý.Trêng  hîp  Tæng   do  côc C¶nh  s¸tcÊp    phÐp, hå  xin cÊp    s¬    phÐp  Côc  do  C¶nh    s¸tgiao th«ng  êng  ­ ® ­   ® bé    êng  s¾t  Côc  vµ  C¶nh    s¸tgiao th«ng  êng    ® thñy qu¶n      lý.Mäi  hµnh      viviph¹m  chÕ     ®é qu¶n    s¬, lµm  lýhå    mÊt, thÊtl¹chå  ®Òu         s¬  ph¶i® îc ph¸thiÖn        kÞp  thêivµ  lýnghiªm    xö    minh. Hå  xincÊp  s¬    giÊy phÐp  îcl gi÷ trong thêih¹n  n¨m. HÕt    l ®  u        5    thêih¹n u  gi÷,c¬    quan  qu¶n    s¬  c¸o l∙nh®¹o  lýhå  b¸o      Tæng  côc C¶nh      s¸t(ë Trung ¬ng)  hoÆc   Gi¸m ®èc C«ng  tØnh, thµnh  an    phè  ®Þa   (ë  ph¬ng) thµnh lËp    Héi ®ång  hñy  s¬. hå  Thµnh phÇn    Héi ®ång  Trung  ë  ¬ng gåm:  Côc  ëng  tr Côc C¶nh    s¸tgiao  th«ng  êng  ­ ® êng  ® bé    s¾t hoÆc   Côc C¶nh    s¸tgiao th«ng  êng    ® thñy,Trëng    phßng  íng dÉn  H   ®¨ng  qu¶n    ký  lýph¬ng tiÖn,c¸n bé      qu¶n    s¬. lýhå  Thµnh  phÇn  Héi ®ång  ®Þa   ë  ph¬ng  gåm: Gi¸m  ®èc C«ng  tØnh, an    thµnh phè, Trëng    phßng  C¶nh    s¸tgiao th«ng hoÆc  Trëng C«ng  huyÖn, an    Ch¸nh Thanh    traC«ng  tØnh,thµnh  an    phè,c¸n bé      qu¶n    s¬. lýhå  Héi ®ång    ph¶ilËp biªnb¶n  thÓ        cô  tõng ph¬ng    tiÖn:Tªn    chñ  ph¬ng  tiÖn,   quèc  tÞch,lo¹ ph¬ng    i  tiÖn,nh∙n hiÖu,sè          lo¹ hoÆc     i tªnph¬ng  tiÖn,sè    m¸y,sè    khung (nÕu      cã),thêigian t¹m    nhËp,ph¹m        viho¹t®éng.
  4. 4 C. quy ® Þ n h  v Ò  viÖc cÊp biÓn sè t¹m thêi xe « t« t¹m nh Ë p    t¸i  xuÊt  cã thêi h¹n (xe g ¾ n   ¸y vµ thuyÒn, xuång    m kh«ng cÊp biÓn  sè t¹m thêi) Xe  t« t¹m  «    nhËp  i t¸ xuÊt cã      thêih¹n  sau    îc c¬  khi®   quan  C«ng  cã  an  thÈm  quyÒn cÊp giÊy phÐp, ®ång    îccÊp      thêi®   biÓn  t¹m  sè  thêi. BiÓn  t¹m    sè  thêilµm  b»ng giÊy tr¾ng;cã    chiÒu    dµi470mm,  chiÒu cao  110mm;  vµ  sè  ch÷  cña biÓn  t¹m    sè  thêigåm     hainhãm  ch÷  vµ  sè  mét  ch÷  , c¸i  nhãm   ch÷  ®Çu     thø    4  sè  lµ sè  tù cña giÊy phÐp, nhãm   ch÷  tiÕp    2  sè  theo    lµ ký  hiÖu ®Þa  ph¬ng  cÊp  biÓn    sè,ch÷    c¸icuèilµký      hiÖu    n¬icÊp phÐp    (A:Do  Tæng  côc C¶nh    s¸tcÊp  phÐp; B      lµ Gi¸m  ®èc  C«ng  tØnh,thµnh  an    phè  cÊp  phÐp;      C lµ Trëng  C«ng  huyÖn).Sè  an    biÓn  t¹m    îc ghi vµo    sè  thêi®     tê khai  (mÉu  GPTN/2003/BCA)  giÊy phÐp  01­ vµ    (mÉu  GPTN/2003/BCA). 02­ BiÓn  t¹m    sè  thêiph¶i d¸n  bªn    ë  trong phÝa      trªnkÝnh  íc vµ  tr   kÝnh sau  cña  xe. D.  u y  ® Þ n h  v Ò  viÖc kiÓ m  tra, Q  kiÓ m  so¸t  vµ xö lý    vi ph¹ m 1. Khi l hµnh         u  trªnl∙nhthæ  ViÖt Nam,    ngêi®iÒu    khiÓn ph¬ng  tiÖn vËn    t¶it¹m    nhËp  i t¸ xuÊt ph¶i chÊp      hµnh  nghiªm chØnh    c¸c quy ®Þnh  cña ph¸p  luËtViÖt Nam         vÒ giao  th«ng  êng    êng  ® bé, ® thuû;khiC¶nh        s¸tgiao th«ng  hoÆc   quan  c¬  chøc  n¨ng  cña ViÖt  Nam  kiÓm     tra,kiÓm  so¸t,ngêi ®iÒu      khiÓn ph¬ng  tiÖn ph¶ixuÊttr×nh c¸cgiÊy têsau:               1.1.GiÊy    phÐp  c¬  do  quan  C«ng  cã  an  thÈm  quyÒn  cÊp; 1.2.Tê    khaih¶iquan      theo quy    ®Þnh  cña  Tæng  côc    H¶iquan; 1.3.C¸c  igiÊy      lo¹  tê quy ®Þnh   i®iÓm   t¹  1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,Môc             A  PhÇn    IITh«ng   tnµy. 2.Mäi    hµnh      viviph¹m    c¸cquy  ®Þnh  cña Th«ng   tnµy  ®Òu  ph¶i® îcph¸t       hiÖn kÞp    xö    thêivµ  lýnghiªm  theo  quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt.Trong      qu¸ tr×nh  tuÇn    tra kiÓm   so¸t,lùc l C¶nh       îng  s¸tgiao th«ng  c¸c c¬  vµ    quan  chøc  n¨ng  kiÓm     tra,ph¸t hiÖn    ph¬ng  tiÖn  vËn    t¶it¹m  nhËp  ixuÊt    t¸  vi ph¹m  c¸c quy  ®Þnh  sau:l hµnh   u  kh«ng  giÊy    cã  tê quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm         1.1,1.2,1.3,Môc  §  phÇn    IITh«ng   t nµy; xe  t« t¹m    «    nhËp  kh«ng  d¸n  biÓn  do  quan  sè  c¬  C«ng  an  thÈm   cã  quyÒn  cÊp; ph¬ng    tiÖn ho¹t®éng    qu¸    thêih¹n,qu¸    ph¹m      vighi trong giÊy phÐp; ph¬ng        tiÖn t¹m    nhËp  kh«ng    t¸ xuÊt®Ó   lýtheo quy  i   xö      ®Þnh  cña ph¸p luËt.   III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n   1.Th«ng      tinnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy,kÓ    30    tõngµy  ký. 2. C¸c    quan    Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ, trong ph¹m        vi chøc n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  cña  h¹n  m×nh  phèihîp víi C«ng  ®Ó         Bé  an  thùc  hiÖn    tètviÖc  cÊp giÊy phÐp  kiÓm       vµ  so¸tho¹t®éng  ph¬ng tiÖn  vËn    t¶it¹m  nhËp    t¸ xuÊtcã    i   thêih¹n.
  5. 5 3. Tæng  côc C¶nh    s¸t chØ  ®¹o, kiÓm       tra viÖc  iÓn  tr khai thùc    hiÖn  Th«ng   tnµy. 4. Côc C¶nh    s¸tgiao  th«ng  êng  ­  êng  ® bé  ® s¾t, Côc    C¶nh    s¸tgiao  th«ng  êng  ® thñy híng    dÉn, kiÓm       tra,®«n ®èc c«ng  c¸c ®Þa   an    ph¬ng thùc  hiÖn ®óng quy ®Þnh  cña Th«ng   tnµy. 5. Tæng     côc  ëng    tr c¸c Tæng  côc,Thñ  ëng    quan      tr c¸c c¬  trùcthuéc Bé  tr ëng, Gi¸m    ®èc C«ng  tØnh, thµnh  an    phè    trùc thuéc  Trung ¬ng chÞu tr¸ch   nhiÖm    thihµnh Th«ng   tnµy. MÉu   GPTN/2003/BCA 01­ Céng  hßa      x∙héichñ  nghÜa    viÖtnam §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc BiÓn  t¹m  :. . . ....... sè  thêi . . ........ T ê  k h ai c Ê p  giÊy p h Ð p « t«, xe g ¾ n   ¸y, thuyÓn, xuång cã g ¾ n  m ¸y ho Æ c   m kh«ng g ¾ n  m ¸y t¹m nh Ë p t¸ixuÊt cã thêi    h¹n 1.Lo¹iph¬ng      tiÖn .. . .........BiÓn    . . ........ . . sè.. . .................... . . ................... Nh∙n  hiÖu.. . ..........Sè  i . . .........  lo¹ hoÆc     ..   tªnph¬ng  tiÖn.. . .......... . . ......... MÇu  s¬n: .. . ..........  chç    . . ........... .Sè  ngåi:.. . ......................   . . ....................  . ngêi Sè  m¸y:.. . ...........  khung:. . .........................   . . ...........Sè  . . . . ........................ (§èivíi     thuyÒn, xuång:nép      kÌm theo  ¶nh    12cm)  01  (9 x  chôp  toµn  c¶nh  ph¬ng  tiÖn ë    tr¹ngth¸i     næi    tõm¹n ph¶iph¬ng    tiÖn). 2.Thêih¹n  nhËp:Tõ      t¹m    ngµy.. . ...../.. ®Õnngµy.. . ..../....... . . /.......   . . /.......... Tªn  cöa  khÈu  nhËp:.. . ................................... t¹m  . . ................................... Tªn  cöa  khÈu    t¸ xuÊt:. . ...................................... i . . ..................................... Ph¹m      viho¹t®éng: Tõ... . ....................................   . . .................................... ®Õn... . ................................................... . . .................................................. . 3.Hä      tªnchñ  ph¬ng  tiÖn:. . .................................. . . ................................. Quèc  tÞch:. . ............................................... . . ..............................................
  6. 6 §Þa  chØ:.. . ................................................ . . ................................................ Sè  chiÕu  hé  (GiÊy th«ng    hµnh).. . ......cÊp  . . .....  .. ngµy.. . ../...../.... . . ............. 4.Hä      tªnngêi®iÒu    khiÓn  ph¬ng  tiÖn.. . ....................... . . ....................... Quèc  tÞch.. . ............................................... . . .............................................. Sè  chiÕu  hé  (GiÊy th«ng    hµnh).. . .....cÊp  . . ....  .. ngµy  . . .  . . ........ .. . .... . ../..... . / T«i xin cam       ®oan toµn  hå    bé  s¬, giÊy    tê kÌm theo    lêikhainµy      lµ ®óng.  NÕu         sait«ixinhoµn  toµn chÞu tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtnícCéng    tr         hßa      x∙héi chñ  nghÜa  ViÖtNam.   .. .  . .ngµy.. .  , . .th¸ng.. .n¨m... . . . . . .. C¸n  lµm    bé  thñ tôc Chñ  ph¬ng  tiÖn (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä          tªn, nÕu    c¬  lµxe  quan,tæ    chøc  ph¶i  ®ãng  dÊu) (5).. . ...................   . . .................. (Ký,ghirâ hä          tªn, ®ãng  dÊu) Ghi chó:   (5)Trëng    C«ng  huyÖn  an  hoÆc Gi¸m  ®èc  C«ng  tØnh,thµnh  an    phè  hoÆc   Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  C¶nh    theo thÈm  s¸tký    quyÒn
  7. 7 MÉu   GPTN/2003/BCA 02­ Bé  c«ng  an Céng  hßa      x∙héichñ  nghÜa    viÖtnam C«ng  tØnh,TP... . an    .. §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc .. . .............. . . ..............               . .              .. . ., ngµy.. .  . .th¸ng.. . .. . . ..  n¨m... . . . .. Sè:.. . .......   . . ./..... giÊy p h Ð p « t«, xe g ¾ n  m ¸y, thuyÓn, xuång cã g ¾ n  m¸y ho Æ c     kh«ng g ¾ n  m ¸y t¹m nh Ë p t¸ixuÊt cã thêi    h¹n 1.Lo¹iph¬ng      tiÖn.. . .......  . . .......BiÓn  . . sè.. . ....................... . . ....................... Nh∙n  hiÖu.. . ........Sè    . . .......  lo¹ hoÆc     .. i tªnph¬ng  tiÖn.. . ............. . . ............. MÇu   s¬n:. . .........Sè  . . ........  chç  .. ngåi: . ....................... nêi . . ....................... g Sè   m¸y:.. . .......... . ...........   Sè  khung:.. . ............................   . . ........................... §îcphÐp  nhËp    t¹m  qua  cöa  khÈu:.. . ...........................   . . ........................... T¸i   xuÊt   qua   cöa  khÈu:.. . .....................................   . . ..................................... Thêi   h¹n   t¹m   nhËp:   Tõ   ngµy.. . ....../....  ®Õn   . . ./........ ngµy  . . ....../.... .. . ../......... Ph¹m      viho¹t®éng: Tõ  . . .....................................   .. . ..................................... ®Õn   . . .................................................. .. . ................................................... .. . . 2.Hä      tªnchñ  ph¬ng  tiÖn:. . ................................... . . ................................... Quèc  tÞch:. . ................................................ . . ................................................ §Þa  chØ:.. . .................................................. . . ................................................. Sè   hé   chiÕu   (GiÊy   th«ng   hµnh).. . .......  cÊp  . . ...... ngµy.. . ../...../...... . . .............. 3.Hä      tªnngêi®iÒu    khiÓn  ph¬ng  tiÖn (nÕu    cã).. . .................. . .................. Quèc  tÞch.. . ................................................ . . ................................................ Sè   hé   chiÕu   (GiÊy   th«ng   hµnh).. . ......  cÊp  . . ..... ngµy.. . ................ . . ..../..../..... Khi l hµnh       u  trªnl∙nhthæ ViÖt Nam     ph¶ichÊp    hµnh nghiªm  chØnh LuËt  Giao  th«ng  c¸cquy  vµ    ®Þnh cña ph¸p luËtViÖtNam.      
  8. 8 (4). . ................ . . ................ (Ký,ghirâ hä          tªn, ®ãng  dÊu)  BiÓn  t¹m  sè  thêi .. . ............. . . ............ G hichó:   (4)Trëng    C«ng  huyÖn  an  hoÆc Gi¸m  ®èc  C«ng  tØnh,thµnh  an    phè  hoÆc   Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  C¶nh    theo thÈm  s¸tký    quyÒn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2