Thông tư 11/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
138
lượt xem
17
download

Thông tư 11/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 208/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. T h«ng t cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 11/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn viÖc ®iÒu chØnh l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi theo NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc ®iÒu chØnh l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Quèc phßng, Bé C«ng an, Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô vµ Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn ®iÒu chØnh l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi nh sau: I- §èi tîng ¸p dông 1. C¸n bé, c«ng chøc, c«ng nh©n, viªn chøc, lùc lîng vò trang, ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu hëng l¬ng hu hµng th¸ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh; 2. C«ng nh©n, viªn chøc vµ ngêi lao ®éng hëng l¬ng hu hµng th¸ng võa cã thêi gian hëng tiÒn l¬ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh, võa cã thêi gian hëng tiÒn l¬ng kh«ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh; 3. C«ng nh©n, viªn chøc ®ang hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng, kÓ c¶ ngêi hëng trî cÊp hµng th¸ng theo QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§- TTg ngµy 4 th¸ng 8 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; 4. C«ng nh©n cao su ®ang hëng trî cÊp hµng th¸ng; 5. C¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn ®ang hëng trî cÊp hµng th¸ng theo NghÞ ®Þnh sè 09/1998/N§-CP ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 1998 vµ NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. II. §iÒu chØnh l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi 1. §iÒu chØnh l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ngêi hëng l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng (kh«ng bao gåm trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp vµ trî cÊp tuÊt hµng th¸ng) tr íc ngµy 1/10/2004 theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP nh sau: Møc l¬ng hu, trî cÊp Møc l¬ng hu, trî BHXH tõ 1/10/2004 cÊp BHXH th¸ng = x 1,10 ®Õn 30/9/2005 9/2004
 2. 2 VÝ dô 1: ¤ng NguyÔn V¨n A, cã møc l¬ng hu th¸ng 9/2004 lµ 1.200.000 ®ång. Møc l¬ng hu cña «ng A tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 9/2005 ®îc ®iÒu chØnh nh sau: 1.200.000 ®ång/th¸ng x 1,10 = 1.320.000 ®ång/th¸ng VÝ dô 2: ¤ng NguyÔn V¨n B, cÊp bËc §¹i óy, cã møc l ¬ng hu th¸ng 9/2004 lµ 830.000 ®ång. Møc l¬ng hu cña «ng B tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 9/2005 ®îc ®iÒu chØnh nh sau: 830.000 ®ång/th¸ng x 1,10 = 913.000 ®ång/th¸ng VÝ dô 3: ¤ng NguyÔn V¨n C, cã møc hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng th¸ng 9/2004 lµ 350.000 ®ång. Møc trî cÊp mÊt søc lao ®éng cña ¤ng C tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 9/2005 ®îc ®iÒu chØnh nh sau: 350.000 ®ång/th¸ng x 1,10 = 385.000 ®ång/th¸ng VÝ dô 4: Bµ TrÇn ThÞ D, ®îc hëng trî cÊp hµng th¸ng theo QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§-TTg víi møc hëng trî cÊp th¸ng 9/2004 lµ 138.000 ®ång/th¸ng. Møc trî cÊp cña bµ D tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 9/2005 ®îc ®iÒu chØnh nh sau: 138.000 ®ång/th¸ng x 1,10 = 151.800 ®ång/th¸ng VÝ dô 5: ¤ng Vò V¨n E lµ c¸n bé x· nghØ viÖc hëng trî cÊp hµng th¸ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 09/1998/N§-CP ngµy 23/01/1998 cña ChÝnh phñ, cã møc hëng trî cÊp th¸ng 9/2004 lµ 270.000 ®ång. Møc trî cÊp cña «ng E tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 9/2005 ®îc ®iÒu chØnh nh sau: 270.000 ®ång/th¸ng x 1,10 = 297.000 ®ång/th¸ng 2. §iÒu chØnh l¬ng hu ®èi víi ngêi nghØ hu tõ ngµy 01/10/2004 ®Õn 30/9/2005 theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP nh sau: a. Møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong 5 n¨m cuèi tríc khi nghØ hu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP ®îc tÝnh nh sau: Tæng sè tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng Møc b×nh qu©n tiÒn l- BHXH theo hÖ sè l¬ng cò vµ hÖ sè l¬ng ¬ng th¸ng lµm c¨n cø míi trong 5 n¨m cuèi tríc khi nghØ hu ®ãng BHXH trong 5 n¨m cuèi tríc khi nghØ = hu 60 th¸ng Trong ®ã: * Tæng sè tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo hÖ sè l¬ng cò vµ hÖ sè l¬ng míi tríc khi nghØ hu: Lµ tæng sè tiÒn l¬ng th¸ng ®îc tÝnh trªn c¬ së møc l¬ng ®· hëng tríc khi nghØ hu theo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh t¹i tiÕt a vµ tiÕt b kho¶n 1 §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP. b. Møc l¬ng hu ®èi víi ngêi nghØ hu tõ 1/10/2004 ®Õn 30/9/2005 quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP ®îc tÝnh nh sau:
 3. 3 Møc l¬ng hu ®îc hëng t¹i Møc l¬ng hu Møc l¬ng hu Møc ®iÒu th¸ng nghØ h- cha ®îc ®iÒu + cha ®îc ®iÒu x chØnh l¬ng h- tõ = u kÓ chØnh chØnh u øng víi th¸ng 1/10/2004 nghØ hu ®Õn 30/9/2005 Trong ®ã: * Møc l¬ng hu cha ®îc ®iÒu chØnh: Lµ møc l¬ng hu t¹i th¸ng nghØ hu khi cha ®îc ®iÒu chØnh, tÝnh nh sau: Møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng Møc l¬ng hu ch- Tû lÖ hëng l- th¸ng lµm c¨n cø ®ãng a ®îc ®iÒu = x ¬ng hu (%) BHXH trong 5 n¨m cuèi tríc chØnh khi nghØ hu * Møc ®iÒu chØnh l¬ng hu øng víi th¸ng nghØ hu tõ 1/10/2004 ®Õn 30/9/2005 ®îc x¸c ®Þnh theo B¶ng 1 díi ®©y: B¶ng 1 Th¸ng nghØ hu (kÓ tõ NghØ hu vµo NghØ hu vµo 9 th¸ng ®Çu 1/10/2004 ®Õn 30/9/2005) 3 th¸ng cuèi cña n¨m 2005 cña n¨m 2004 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Møc ®iÒu chØnh (%) 10 9,5 9,0 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4,5 50505050 C¨n cø vµo hµng vµ cét t¬ng øng víi th¸ng nghØ hu trong b¶ng 1, ®Ó x¸c ®Þnh « cã møc ®iÒu chØnh l¬ng hu cña tõng ngêi. VÝ dô 6: ¤ng NguyÔn V¨n H, cã 30 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, nghØ hu th¸ng 3 n¨m 2005, cã diÔn biÕn tiÒn l¬ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong 5 n¨m cuèi tríc khi nghØ hu lµ: - Tõ th¸ng 3/2000 ®Õn th¸ng 8/2002 (30 th¸ng) cã hÖ sè l¬ng cò lµ 3,06; - Tõ th¸ng 9/2002 ®Õn th¸ng 9/2004 (25 th¸ng) cã hÖ sè l¬ng cò lµ 3,31; - Tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 2/2005 (5 th¸ng) cã hÖ sè l¬ng míi lµ 4,32. C¸ch tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi 5 n¨m cuèi cña «ng H nh sau: - Tõ th¸ng 3/2000 ®Õn th¸ng 8/2002:
 4. 4 290.000 ®ång x 3,06 x 30 th¸ng = 26.622.000 ®ång - Tõ th¸ng 9/2002 ®Õn th¸ng 9/2004: 290.000 ®ång x 3,31 x 25 th¸ng = 23.997.500 ®ång - Tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 2/2005: 290.000 ®ång x 4,32 x 5 th¸ng = 6.264.000 ®ång - Tæng sè tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong 5 n¨m cuèi cña «ng H lµ : 26.622.000 + 23.997.500 + 6.264.000 = 56.883.500 ®ång - Møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi: 56.883.500 ®ång : 60 th¸ng = 948.058 ®ång/th¸ng - Møc l¬ng hu cha ®iÒu chØnh cña «ng H lµ: 75% x 948.058 ®ång/th¸ng = 711.044 ®ång/th¸ng - ¤ng NguyÔn V¨n H nghØ hu tõ th¸ng 3 n¨m 2005. Do ®ã, møc ®iÒu chØnh l¬ng hu ¸p dông ®èi víi «ng H lµ 7,5%. ¤ng H ® îc nhËn l¬ng hu tõ th¸ng 3/2005 lµ: 711.044 ®ång/th¸ng + (711.044 ®ång/th¸ng x 7,5%) = 711.044 ®ång/th¸ng + 53.328 ®ång/th¸ng = 764.372 ®ång/th¸ng VÝ dô 7: §ång chÝ NguyÔn V¨n K, nhËp ngò 2/1973, cÊp bËc ThiÕu t¸, nghØ hëng l¬ng hu tõ th¸ng 12 n¨m 2004, cã diÔn biÕn qu¸ tr×nh ®ãng b¶o hiÓm x· héi 5 n¨m cuèi nh sau: - Tõ th¸ng 12/1999 ®Õn 8/2003 (45 th¸ng) lµ thiÕu t¸ n©ng l¬ng lÇn 1 víi hÖ sè l¬ng cò lµ 5,05; phô cÊp th©m niªn 30%. - Tõ th¸ng 9/2003 ®Õn 9/2004 (13 th¸ng) lµ thiÕu t¸ n©ng l¬ng lÇn 2 víi hÖ sè l¬ng cò lµ 5,30; phô cÊp th©m niªn 31%. - Tõ th¸ng 10/2004 ®Õn 11/2004 (02 th¸ng) lµ thiÕu t¸, chuyÓn xÕp l¬ng víi hÖ sè l¬ng míi lµ 6,80; phô cÊp th©m niªn 31%. C¸ch tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi 5 n¨m cuèi cña ®ång chÝ K nh sau: - Tõ th¸ng 12/1999 ®Õn 8/2003: 290.000 ®ång x 5,05 x 1,30 x 45 th¸ng = 85.673.250 ®ång - Tõ th¸ng 9/2003 ®Õn 9/2004: 290.000 ®ång x 5,30 x 1,31 x 13 th¸ng = 26.175.110 ®ång - Tõ th¸ng 10/2004 ®Õn 11/2004: 290.000 ®ång x 6,80 x 1,31 x 2 th¸ng = 5.166.640 ®ång - Tæng sè tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong 5 n¨m cuèi cña ®ång chÝ K lµ : 85.673.250 ®ång + 26.175.110 ®ång + 5.166.640 ®ång = 117.015.000 ®ång - Møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n ®ãng b¶o hiÓm x· héi: 117.015.000 ®ång : 60 th¸ng = 1.950.250 ®ång/th¸ng
 5. 5 - Møc l¬ng hu cha ®iÒu chØnh cña ®ång chÝ K lµ: 75% x 1.950.250 ®ång/th¸ng = 1.462.687 ®ång/th¸ng - §ång chÝ K nghØ hu tõ th¸ng 12 n¨m 2004. Do ®ã, møc ®iÒu chØnh l- ¬ng hu ¸p dông ®èi víi ®ång chÝ K lµ 9%. §ång chÝ K ® îc nhËn l¬ng hu tõ th¸ng 12/2004 lµ: 1.462.687 ®ång/th¸ng + (1.462.687 ®ång/th¸ng x 9%) = 1.462.687 ®ång/th¸ng + 131.642 ®ång/th¸ng = 1.594.329 ®ång/th¸ng VÝ dô 8: §ång chÝ Bïi ViÖt N, vµo C«ng an nh©n d©n th¸ng 10/1996, Thîng t¸, nghØ hëng l¬ng hu tõ th¸ng 02 n¨m 2005 (38 n¨m 4 th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi), cã diÔn biÕn tiÒn l¬ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong 5 n¨m cuèi tríc khi nghØ hu nh sau: - Tõ th¸ng 02/2000 ®Õn th¸ng 7/2000 (06 th¸ng) lµ ThiÕu t¸ víi hÖ sè l- ¬ng cò lµ 4,8; phô cÊp th©m niªn 33%. - Tõ th¸ng 08/2000 ®Õn th¸ng 10/2003 (39 th¸ng) lµ Trung t¸ víi hÖ sè l - ¬ng cò lµ 5,3; phô cÊp th©m niªn 37%. - Tõ th¸ng 11/2003 ®Õn th¸ng 9/2004 (11 th¸ng) lµ Thîng t¸ víi hÖ sè l- ¬ng cò lµ 5,9; phô cÊp th©m niªn 37%. - Tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 01/2005 (04 th¸ng) lµ Thîng t¸, chuyÓn xÕp l¬ng víi hÖ sè l¬ng míi lµ 7,3; phô cÊp th©m niªn 38%. C¸ch tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi 5 n¨m cuèi nh sau: - Tõ th¸ng 02/2000 ®Õn th¸ng 7/2000: 290.000 ®ång x 4,8 x 1,33 x 6 th¸ng = 11.108.160 ®ång - Tõ th¸ng 08/2000 ®Õn th¸ng 10/2003: 290.000 ®ång x 5,3 x 1,37 x 39 th¸ng = 82.121.910 ®ång - Tõ th¸ng 11/2003 ®Õn th¸ng 9/2004 290.000 ®ång x 5,9 x 1,37 x 11 th¸ng = 25.784.770 ®ång - Tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 01/2005 290.000 ®ång x 7,3 x 1,38 x 4 th¸ng = 11.685.840 ®ång - Tæng sè tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong 5 n¨m cuèi cña ®ång chÝ N lµ: 11.108.160 ®ång + 82.121.910 ®ång + 25.784.770 ®ång + 11.685.840 ®ång = 130.700.400 ®ång - Møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµ: 130.700.400 ®ång : 60 th¸ng = 2.178.340 ®ång/th¸ng - Møc l¬ng hu cha ®iÒu chØnh cña ®ång chÝ N lµ: 75% x 2.178.340 ®ång/th¸ng = 1.633.755 ®ång/th¸ng
 6. 6 - §ång chÝ N nghØ hu tõ th¸ng 02 n¨m 2005. Do ®ã, møc ®iÒu chØnh l- ¬ng hu ¸p dông ®èi víi ®ång chÝ N lµ 8%. §ång chÝ N ®îc nhËn l¬ng hu tõ th¸ng 2/2005 lµ: 1.633.755 ®ång/th¸ng + (1.633.755 ®ång/th¸ng x 8%) = 1.633.755 ®ång/ th¸ng + 130.700 ®ång/th¸ng = 1.764.455 ®ång/th¸ng 3. §iÒu chØnh l¬ng hu ®èi víi nh÷ng ngêi tríc khi nghØ hu, võa cã thêi gian hëng tiÒn l¬ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh, võa cã thêi gian hëng tiÒn l¬ng kh«ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh theo §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP th× chØ ®iÒu chØnh phÇn l¬ng hu tÝnh trªn tiÒn l¬ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh nh sau: PhÇn l¬ng PhÇn l¬ng hu hu tÝnh trªn Møc l¬ng hu tÝnh trªn tiÒn tiÒn l¬ng hëng tõ l¬ng theo Møc ®iÒu 100 kh«ng theo 1/10/2004 = thang l¬ng, x chØnh l¬ng + + % thang l¬ng, ®Õn b¶ng l¬ng do hu b¶ng l¬ng 30/9/2005 Nhµ níc quy do Nhµ níc ®Þnh quy ®Þnh Trong ®ã: a. PhÇn l¬ng hu tÝnh trªn tiÒn theo thang l ¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh ®îc tÝnh nh sau: Tæng sè tiÒn l¬ng lµm c¨n cø ®ãng HÖ sè ®iÒu PhÇn l¬ng hu BHXH theo thang l- chØnh l¬ng hu tÝnh trªn tiÒn ¬ng, b¶ng l¬ng do Tû lÖ h- øng víi tû lÖ l¬ng theo x Nhµ níc quy ®Þnh x = ëng l¬ng t¨ng l¬ng tèi thang l¬ng, hu (%) thiÓu qua c¸c Tæng sè th¸ng b¶ng l¬ng do giai ®o¹n (nÕu ®ãng BHXH cña Nhµ níc quy cã) ngêi lao ®éng lµm ®Þnh viÖc t¹i 2 khu vùc b. Møc ®iÒu chØnh l¬ng hu: - §èi víi ngêi nghØ hu tríc 1/10/2004 cã møc ®iÒu chØnh 10%; - §èi víi ngêi nghØ hu trong kho¶ng thêi gian tõ 1/10/2004 ®Õn 30/9/2005 ¸p dông nh sau: + Møc ®iÒu chØnh 10% ®èi víi ngêi cã tham gia b¶o hiÓm x· héi theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh tríc th¸ng 10/2004. + Møc ®iÒu chØnh ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i b¶ng 2 ®èi víi ngêi chuyÓn hëng tiÒn l¬ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh
 7. 7 sang tiÒn l¬ng kh«ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh trong kho¶ng thêi gian tõ 1/10/2004 ®Õn 30/9/2005 B¶ng 2: Th¸ng chuyÓn sang hëng 3 th¸ng cuèi 9 th¸ng ®Çu cña n¨m 2005 tiÒn l¬ng kh«ng theo cña n¨m 2004 thang l¬ng, b¶ng l¬ng do T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Nhµ níc quy ®Þnh Møc ®iÒu chØnh (%) 10 9,5 9,0 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 505050505 c. HÖ sè ®iÒu chØnh l¬ng hu øng víi tû lÖ t¨ng l¬ng tèi thiÓu qua c¸c giai ®o¹n (nÕu cã): lµ møc ®iÒu chØnh l¬ng hu gép ®îc x¸c ®Þnh bëi tÝch c¸c tû lÖ t¨ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc ®iÒu chØnh tõ khi ngêi ®ã nghØ hu ®Õn lÇn ®iÒu chØnh l¬ng hu nµy vµ ®îc quy ®Þnh theo B¶ng 3 díi ®©y: B¶ng 3: ST Thêi ®iÓm nghØ hu TiÒn l¬ng tèi Tû lÖ t¨ng l- HÖ sè ®iÒu T thiÓu ¬ng tèi thiÓu chØnh l¬ng hu ®ång/th¸ng) (%) øng víi tû lÖ t¨ng l¬ng tèi thiÒu (1) (2) (3) (4) 1 Tríc 12/1996 120.000 - 2,417 2 Tõ 1/1997 ®Õn 144.000 20 2,015 12/1999 3 Tõ 1/2000 ®Õn 180.000 25 1,612 12/2000 4 Tõ 1/2001 ®Õn 210.000 16,7 1,381 12/2002 5 Tõ 1/2003 ®Õn 290.000 38,1 1,000 9/2005 d. PhÇn l¬ng hu tÝnh trªn tiÒn l¬ng kh«ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh ®îc tÝnh nh sau: Tæng sè tiÒn l¬ng lµm c¨n cø ®ãng HÖ sè ®iÒu PhÇn l¬ng hu BHXH kh«ng theo chØnh l¬ng tÝnh trªn tiÒn thang l¬ng, b¶ng l¬ng Tû lÖ h- hu øng víi tû l¬ng kh«ng do Nhµ níc quy ®Þnh = ëng l¬ng x x lÖ t¨ng l¬ng theo thang l- hu (%) tèi thiÓu qua Tæng sè th¸ng ®ãng ¬ng, b¶ng l¬ng c¸c giai ®o¹n BHXH cña ngêi lao do Nhµ níc (nÕu cã) ®éng lµm viÖc t¹i 2 quy ®Þnh khu vùc
 8. 8 VÝ dô 9: ¤ng Lª V¨n M cã thêi gian lµm viÖc ë khu vùc Nhµ níc 26 n¨m, sau ®ã chuyÓn sang lµm viÖc ë XÝ nghiÖp Liªn doanh 4 n¨m, møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m cuèi trong khu vùc Nhµ níc lµ 600.000 ®ång; tæng sè tiÒn l¬ng lµm c¬ së ®ãng b¶o hiÓm x· héi ë XÝ nghiÖp Liªn doanh lµ 180.000.000 ®ång; ¤ng M nghØ hu vµo th¸ng 8 n¨m 2000, víi tû lÖ % l¬ng hu ®îc hëng lµ 75%. ¤ng M nghØ hu vµo th¸ng 8/2000 nªn møc ®iÒu chØnh l¬ng hu cña «ng M lµ 10% øng víi phÇn l¬ng hu tÝnh trªn tiÒn l¬ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh vµ cã hÖ sè ®iÒu chØnh l ¬ng hu øng víi tû lÖ t¨ng l¬ng tèi thiÓu ®îc x¸c ®Þnh theo B¶ng 3 (c¨n cø vµo hµng 3 vµ cét 4) lµ 1,612. Møc l¬ng hu cña «ng M tõ th¸ng 10/2004 nh sau: PhÇn l¬ng hu Møc l¬ng hu PhÇn l¬ng hu tÝnh tÝnh trªn tiÒn l- tõ th¸ng trªn tiÒn l¬ng ¬ng theo thang l- 10/2004 ®Õn kh«ng theo thang 110 = ¬ng, b¶ng l¬ng x + th¸ng 9/2005 l¬ng, b¶ng l¬ng do % do Nhµ níc quy cña «ng M Nhµ níc quy ®Þnh ®Þnh
 9. 9 600.000®/th x 312th 180.000.00 = 75 x x x 11 + 75 x 0® x 1,61 % 1,612 0% % 2 360 th¸ng 360 th¸ng = 628.680 ®ång/th¸ng x 110% + 604.500 ®ång/th¸ng = 691.548 ®ång/th¸ng + 604.500 ®ång/th¸ng = 1.296.048 ®ång/th¸ng VÝ dô 10: ¤ng NguyÔn V¨n L cã thêi gian lµm viÖc ë khu vùc Nhµ níc 29 n¨m 5 th¸ng, møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m cuèi trong khu vùc Nhµ níc lµ 900.000 ®ång, ®Õn th¸ng 12/2004 XÝ nghiÖp liªn doanh víi níc ngoµi, «ng L ®îc hëng møc l¬ng 4.000.000 ®ång/th¸ng. §Õn 01/7/2005 «ng L nghØ hu, víi tû lÖ % l¬ng hu ®îc hëng lµ 75%. Th¸ng 12/2004 «ng L chuyÓn sang lµm t¹i XÝ nghiÖp liªn doanh víi n íc ngoµi. C¨n cø vµo B¶ng 2 møc ®iÒu chØnh l¬ng hu cña «ng L lµ 9% øng víi phÇn l¬ng hu tÝnh trªn tiÒn l¬ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng Nhµ níc quy ®Þnh vµ cã hÖ sè ®iÒu chØnh l¬ng hu øng víi tû lÖ t¨ng l¬ng tèi thiÓu ®îc x¸c ®Þnh t¹i B¶ng 3 (c¨n cø theo hµng 5 vµ cét 4) lµ 1,000. Møc l ¬ng hu cña «ng L tõ th¸ng 7/2005 nh sau: PhÇn l¬ng hu Møc l¬ng hu PhÇn l¬ng hu tÝnh tÝnh trªn tiÒn l- tõ th¸ng trªn tiÒn l¬ng ¬ng theo thang l- 7/2005 ®Õn kh«ng theo thang 109 = ¬ng, b¶ng l¬ng x + th¸ng 9/2005 l¬ng, b¶ng l¬ng do % do Nhµ níc quy cña «ng L Nhµ níc quy ®Þnh ®Þnh 900.000®/th x 353th 4.000.000®/th x = 75% x x x 109% + 75% x 7th x 1,000 1,000 360 th¸ng 360 th¸ng = 661.875 ®ång/th¸ng x 109% + 58.333 ®ång/th¸ng = 721.444 ®ång/th¸ng + 58.333 ®ång/th¸ng = 779.777 ®ång/th¸ng 4. §iÒu chØnh l¬ng hu cña ngêi nghØ chê ®ñ tuæi ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ theo §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP ®îc thùc hiÖn nh sau: Møc l¬ng hu Møc l¬ng hu Møc l¬ng hu
 10. 10 vµo th¸ng ®ñ = vµo th¸ng ®ñ + vµo th¸ng ®ñ x Møc ®iÒu ®iÒu kiÖn ®iÒu kiÖn ®iÒu kiÖn chØnh l¬ng h- nghØ hu nghØ hu cha nghØ hu cha u ®iÒu chØnh ®iÒu chØnh Trong ®ã: * Møc l¬ng hu vµo th¸ng ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu: lµ møc l¬ng hu cña ng- êi chê ®ñ tuæi nghØ hu sau khi ®îc ®iÒu chØnh; * Møc l¬ng hu vµo th¸ng ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu cha ®iÒu chØnh: lµ møc l¬ng hu cña ngêi chê ®ñ tuæi nghØ hu ®· ®îc ghi trong QuyÕt ®Þnh nghØ hu lËp t¹i thêi ®iÓm nghØ viÖc; * Møc ®iÒu chØnh l¬ng hu: - §èi víi ngêi nghØ chê ®ñ tuæi ®êi ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ tríc 1/10/2004 vµ trong kho¶ng thêi gian tõ 1/10/2004 ®Õn 30/9/2005 ®ñ tuæi ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ: Møc ®iÒu chØnh lµ 10%; - §èi víi ngêi nghØ chê ®ñ tuæi ®êi ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ sau ngµy 1/10/2004 vµ trong kho¶ng thêi gian tõ 1/10/2004 ®Õn 30/9/2005 ®ñ tuæi ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ: Møc ®iÒu chØnh l¬ng hu øng víi th¸ng chê nghØ hu ®îc ¸p dông nh møc ®iÒu chØnh ®îc quy ®Þnh t¹i B¶ng 1 Th«ng t nµy. VÝ dô 11: ¤ng NguyÔn V¨n P, cã 25 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Th¸ng 8 n¨m 2004, «ng P nghØ chê ®ñ tuæi ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ. Th¸ng 2 n¨m 2005 «ng P ®ñ tuæi hëng chÕ ®é hu trÝ. DiÔn biÕn tiÒn l¬ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong 60 th¸ng cuèi tríc khi nghØ chê ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ cña «ng P nh sau: - 24 th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo hÖ sè l¬ng cò lµ 3,06 - 36 th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo hÖ sè l¬ng cò lµ 3,31. - Tû lÖ % l¬ng hu cña «ng P ®îc hëng lµ 65% Møc l¬ng hu cña «ng P vµo th¸ng 2/2005 cha ®iÒu chØnh sÏ b»ng: Møc l¬ng hu 290.000 ® x {(24 th¸ng x 3,06) + (36 th¸ng x cña «ng P 3,31)} = 65% x vµo th¸ng 2/2005 cha 60 th¸ng ®iÒu chØnh = 605.685 ®ång/th¸ng - ¤ng P nghØ viÖc vµo th¸ng 8 n¨m 2004 ®Ó chê ®ñ tuæi h ëng chÕ ®é hu trÝ, nªn «ng P thuéc ®èi tîng ¸p dông møc ®iÒu chØnh l¬ng hu lµ 10%. Møc l¬ng hu cña «ng P ®îc tõ th¸ng 2 n¨m 2005 ®Õn th¸ng 9/2005 nh sau: 605.085 ®ång/th¸ng + (605.085 ®ång/th¸ng x 10%) = 605.085 ®ång/th¸ng+ 60.509 ®ång/th¸ng = 665.594 ®ång/th¸ng.
 11. 11 VÝ dô 12: §ång chÝ NguyÔn V¨n Q, ThiÕu t¸ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, y sü, cã qu¸ tr×nh ®ãng b¶o hiÓm x· héi nh sau; - Tõ th¸ng 3/1974 ®Õn th¸ng 9/1982 lµ y sü bÖnh viÖn tØnh. - Th¸ng 10/1982 nhËp ngò c«ng t¸c trong qu©n ®éi. §Õn th¸ng 3/2001, ®ång chÝ Q cã ®¬n xin nghØ chê ®ñ tuæi hëng chÕ ®é hu trÝ. Th¸ng 7/2005 ®ång chÝ Q ®ñ tuæi hëng chÕ ®é hu trÝ. Tæng sè thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña ®ång chÝ Q lµ 27 n¨m 1 th¸ng. DiÔn biÕn tiÒn l¬ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi 5 n¨m cuèi tríc khi nghØ chê ®ñ tuæi ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ cña ®ång chÝ Q nh sau: - Tõ th¸ng 4/1996 ®Õn th¸ng 7/1998 (28 th¸ng), hÖ sè l¬ng cò lµ 4,15, phô cÊp th©m niªn 15%; - Th¸ng 8/1998 ®Õn th¸ng 3/2001 (32 th¸ng), hÖ sè l ¬ng cò lµ 4,40, phô cÊp th©m niªn 18%. - Tû lÖ % l¬ng hu cña ®ång chÝ Q ®îc hëng lµ 69% - Møc l¬ng hu vµo th¸ng 7/2005 cha ®iÒu chØnh cña ®ång chÝ Q sÏ b»ng: Møc l¬ng hu 210.000®x{(28th x 4,15x1,15)+(32thx4,40x1,18)} x vµo th¸ng 69 x 1,381 = 7/2005 cha % ®iÒu chØnh 60 th¸ng = (69%x 1.049.209 ®ång/th¸ng) x 1,381 = 999,780 ®ång/th¸ng - Møc l¬ng hu cña ®ång chÝ Q ®îc nhËn tõ th¸ng 7/2005 ®Õn th¸ng 9/2005 nh sau: 999.780 ®ång/th¸ng + (999.780 ®ång/th¸ng x 10%) = 999.780 ®ång/th¸ng + 99.978 ®ång/th¸ng = 1.099.758 ®ång/th¸ng 5. §èi víi ngêi tù ®ãng tiÕp ®Ó hëng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 3 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP vµ kho¶n 2 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP, viÖc ®iÒu chØnh l¬ng hu ®îc quy ®Þnh nh sau: a. Ngêi lao ®éng nghØ viÖc tríc th¸ng 10/2004, tù ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo hÖ sè l¬ng cò, th× viÖc ®iÒu chØnh l¬ng hu ®èi víi ®èi tîng nµy thùc hiÖn nh ®èi víi ngêi hëng l¬ng hu tríc th¸ng 10/2004 quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc II Th«ng t nµy. b. Ngêi lao ®éng nghØ viÖc trong kho¶ng thêi gian tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 9/2005, nÕu thuéc ®èi tîng ®îc chuyÓn xÕp l¬ng míi vµ tù ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi theo tiÒn l¬ng míi th× viÖc ®iÒu chØnh l¬ng hu ®èi víi ®èi tîng nµy thùc hiÖn nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc II Th«ng t nµy. 6. §èi víi ngêi thuéc diÖn b¶o lu thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi, sau ®ã ®ñ ®iÒu kiÖn hëng chÕ ®é hu trÝ hoÆc chØ hëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi
 12. 12 mét lÇn khi kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn h ëng chÕ ®é hu trÝ th× ®îc thùc hiÖn nh sau: a. §èi víi ngêi thuéc diÖn b¶o lu thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tríc 1/10/2004: - Møc l¬ng hu ®îc thùc hiÖn nh ®èi víi ngêi hëng l¬ng hu tríc th¸ng 10/2004 quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 hoÆc ®iÓm 3 môc II Th«ng t nµy; - Trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn ® îc tÝnh theo møc b×nh qu©n tiÒn l- ¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo c¸c møc tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i tiÕt a kho¶n 1 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP vµ theo quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Liªn bé vÒ viÖc ®iÒu chØnh l¬ng hu theo tû lÖ t¨ng l¬ng tèi thiÓu qua c¸c giai ®o¹n. b. §èi víi ngêi thuéc diÖn b¶o lu thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi sau 1/10/2004 vµ ®îc gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi tríc th¸ng 10/2005: - Møc l¬ng hu thùc hiÖn nh ®èi víi ngêi hëng l¬ng hu trong kho¶ng thêi gian tõ 1/10/2004 ®Õn 30/9/2005 ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 hoÆc ®iÓm 3 môc II Th«ng t nµy; - Trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn tÝnh theo møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm 2 môc II cña Th«ng t nµy. 7. §èi víi ngêi cã QuyÕt ®Þnh hëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn, trî cÊp tuÊt mét lÇn tríc 1/10/2004, sau 1/10/2004 míi ®îc nhËn th× møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc tÝnh theo c¸c møc tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i tiÕt a kho¶n 1 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Bé Quèc phßng, Bé C«ng an, tæ chøc híng dÉn, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn vµ gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c thuéc tr¸ch nhiÖm cña ngµnh m×nh qu¶n lý theo ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o Së Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 3. B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, cô thÓ: - Thùc hiÖn ®iÒu chØnh l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi vµ tæ chøc chi tr¶ kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ ®óng quy ®Þnh ®èi víi ngêi hëng l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tríc ngµy 1/10/2004; - Thùc hiÖn viÖc tÝnh l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ngêi h- ëng l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tõ ngµy 1/10/2004 ®Õn ngµy 30/9/2005;
 13. 13 - Tæ chøc thu ®óng, ®ñ b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é tiÒn l¬ng míi vµ truy tr¶ phÇn chÖnh lÖch l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ngêi ®· h- ëng l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tõ 1/10/2004 mµ ch a ®îc ®iÒu chØnh theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy; - Phèi hîp viÖc tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch ®èi víi ng êi nghØ hu, ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy; - Híng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra hÖ thèng B¶o hiÓm x· héi tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn theo ®óng híng dÉn t¹i Th«ng t nµy; chØ ®¹o, híng dÉn B¶o hiÓm x· héi thuéc Bé Quèc phßng, Bé C«ng an thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi hëng l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi thuéc lùc l îng vò trang theo ®óng quy ®Þnh; - LËp b¸o c¸o theo phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy göi Bé Lao ®éng - th- ¬ng binh vµ x· héi. 4. Thñ trëng c¸c c¬ quan, Bé, ngµnh, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c¸c Tæng c«ng ty, C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, tæ chøc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn chuyÓn xÕp l - ¬ng, ®iÒu chØnh l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi theo ®óng híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ thùc hiÖn viÖc ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh. 5. Kinh phÝ t¨ng thªm do ®iÒu chØnh l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng cña c¸c ®èi tîng thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc chi tr¶ do Bé Tµi chÝnh b¶o ®¶m. 6. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o; C¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu chØnh l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi t¹i Th«ng t nµy ¸p dông kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
 14. 14 Phô lôc BiÓu tæng hîp sè lîng ®èi tîng ®îc ®iÒu chØnh vµ tæng quü t¨ng thªm ®èi víi ngêi hëng c¸c chÕ ®é BHXH tríc ngµy 01/10/2004 (KÌm theo Th«ng t sè 11/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi) §èi tîng Sè ngêi h- Tæng kinh Tæng kinh Kinh phÝ ëng chÕ ®é phÝ chi tr¶ phÝ chi tr¶ t¨ng thªm thêi ®iÓm th¸ng th¸ng th¸ng th¸ng 9/2004 10/2004 10/2004 9/2004 (sè (triÖu (triÖu (triÖu ngêi) ®ång) ®ång) ®ång) (1) (2) (3) (4) (5) 1. Hu viªn chøc (tÝnh theo thang l¬ng, b¶ng l- ¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh) Trong ®ã: - Nguån NSNN ®¶m b¶o. - Nguån quü BHXH ®¶m b¶o 2. Hu lùc lîng vò trang (tÝnh theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh). Trong ®ã: - Nguån NSNN ®¶m b¶o. - Nguån quü BHXH ®¶m b¶o 3. Ngêi nghØ hu cã thêi gian tham gia BHXH võa theo thang l¬ng, b¶ng l- ¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh võa kh«ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh. 4. MÊt søc lao ®éng. 5. C«ng nh©n cao su. 6. C¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn Tæng céng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản