Thông tư 1100/TT-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
78
lượt xem
9
download

Thông tư 1100/TT-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 1100/TT-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 1100/TT-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t B é  K h o a  h ä c,  « n g  n g h Ö   µ  M «i tr n g  s è  1100/TT­M T g   g µ y  20 th¸ng  C v ê n 8 n¨ m  1997  í ng d É n  l Ë p v µ  th È m  ® Þ n h  b¸o c¸o ® ¸n h  gi¸ h  t¸c ® é n g  m «i    tr n g  ® è i víi c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t ê   ­ C¨n cø  LuËt B¶o  vÖ  m«i tr ng  ® îc Quèc  héi th«ng qua  ngµy  ê 27/12/1993; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 22/CP  µy  ng 22/5/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é    h   tæ  b m¸y  ña  é  c B Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng; tr ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 175/CP  µy  ng 18/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   íng  c Ch ph v h dÉn    µnh  Ët B¶o  Ö   thi h Lu   v m«i  êng; tr ­ C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 42/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 12/CP  µy  ng 18/2/1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Quy  nh   ®Þ chitiÕtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam;      h Lu   tn      i   Bé  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr (KHCN   MT)  íng dÉn    éi &  h  c¸c n   dung  µ  v quy  ×nh  Ëp  µ  Èm   nh  tr l v th ®Þ b¸o c¸o  ¸nh      ng  ® gi¸t¸c®é m«i  êng  tr (§TM)  i víi   ù    u    ®è     d ¸n ®Ç ttrong nícvµ  ícngoµit¹ ViÖtNam. c¸c     n    i   I­ g u yªn t ¾ c c h u n g:  N 1. Theo    quy  nh  ña  Òu  Ch ¬ng  NghÞ   nh  ®Þ c §i 9  3  ®Þ 175/CP  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   íng dÉn  Ëp b¸o    vh   l   c¸o §TM. 2. Theo quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 5  NghÞ   nh   ®Þ 42/CP  µ  Òu  cña  v §i 39  NghÞ   nh  ®Þ 12/CP,do  Ýnh  Êt,h×nh   t ch   thøc ho¹t®éng, tr×nh ®é          c«ng  Ö,  ngh quy    µ  a  iÓ m   ùc hiÖn  ù     møc      ng  n   m« v ®Þ ® th   D ¸n..nªn  . ®é t¸c®é ®Õ m«i  êng  tr cña    ù   rÊtkh¸c nhau. Bé   c¸c D ¸n        Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  tr c«ng  è  b danh  ôc    ù     µnh  lo¹ : m c¸cD ¸n th 3  i 2.1.C¸c  ù       D ¸n kh«ng  ph¶ilËp b¸o c¸o §TM.  ô  ôc1)      (Ph l   2.2.C¸c  ù       D ¸n kh«ng  éc Phô  ôcIvµ  , thu   l    II ph¶ilËp b¸o c¸o §TM     Õt.        chiti 2.3.C¸c  ù       D ¸n phøc  ¹pvÒ   Ýnh  Êt ho¹t®éng  t  t ch     s¶n  Êt hoÆc   Ò   a   xu   v ®Þ ®iÓ m   ùc hiÖn  ù     th   D ¸n ph¶ilËp b¸o c¸o §TM        theo 2  íc:(Phô  ôcII)  b   l  B íc1: Khi xincÊp  Êy  Ðp  u  ,ph¶ilËp  c¸o §TM   ¬  é; B íc2:        Gi ph ®Ç t    b¸o    s b      Sau    ã  Êy  Ðp  u  , lËp  khic Gi ph ®Ç t  b¸o  §TM     Õtvµ  c¸o  chiti   th«ng qua  ñ  ôc th t   thÈm  nh  íckhikhëic«ng  ©y  ùng. ®Þ tr       xd 3. Nh÷ng  ù   bao  å m   Òu    D ¸n  g nhi c«ng  o¹n  ® s¶n  Êt,® îc thùc  Ön    xu     hi ë nhiÒu  a  iÓ m   ®Þ ® kh¸cnhau,hoÆc   ×nh  Êts¶n  Êt/c«ng nghÖ           t ch   xu   ë c¸cc«ng  ®o¹n  kh¸c  ¼n   h nhau  ÷ng  ù   gå m:  µ   (nh D ¸n  nh m¸y, khu    s¶n  Êt/khaith¸c xu    nguyªn  Öu,b Õn  li   c¶ng/ga xe  öa chuyªn dïng..   çi    l    . m c«ng  o¹n  ) ® ph¶ilËp      b¸o c¸o §TM     riªng. 4.Thêigian thÈm  nh        ®Þ m«i  êng    Êp  Êy  Ðp  u  : tr ®Ó c Gi ph ®Ç t
 2. 2 a)  èivíib¸o  §TM   ¬  é  §   c¸o  s b kh«ng    ngµy,kÓ   õ khinhËn    å  qu¸ 15    t    ®ñ h s¬  îp lÖ.Trêng  îp hå  ¬  h   h   s cßn  ã  Õu  ãt,c¬  c thi s   quan  Èm  nh  th ®Þ m«i  êng  Ï tr s  th«ng b¸o cho  ¬  c quan  ã  Èm   Òn  quyÕt  nh  u    biÕt ®Ó     c th quy ra  ®Þ ®Ç t   yªu cÇu  ñ   u      Ch ®Ç tbæ sung  trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn  îc hå  ¬  ù      7  k t    ®  sD ¸n. b) §èivíib¸o          c¸o §TM     Õtkh«ng    ngµy  Ó   õ khinhËn    å  chiti   qu¸ 60  k t    ®ñ h s¬  îp lÖ.Trêng  îp hå  ¬  Èm  nh  h   h   s th ®Þ cßn  ã  Õu  ãt,c¬  c thi s   quan  Èm  nh   th ®Þ ph¶i th«ng    b¸o cho  ñ   u    biÕt ®Ó   µn  Ch ®Ç t   ho chØnh  å  ¬  h s trong vßng    10 ngµy  Ó   õkhinhËn  îchå  ¬  ù   k t    ®   s D ¸n. 5. K Õt    qu¶  Èm  nh  th ®Þ b¸o  §TM   µ m ét  c¸o  l  trong nh÷ng  cø    Ðt   c¨n  ®Ó x   duyÖt,cÊp  Ðp  ©y  ùng  µ  Óm        ph x d v ki trac¸cc«ng  ×nh xö  ým«i  êng  ña  ù   tr   l   tr cD ¸n (khiDù     Õt  óc x©y  ùng) tr ckhicÊp  Êy phÐp  ttiªuchuÈn      ¸n k th   d   í    gi   ®¹     m«i  ­ tr êng  µ  v cho  Ðp  ¹t®éng. ph ho   II­  C¸c giai ® o ¹ n th ù c hi Ö n:   1. Giai®o¹n    Êp  Êy  Ðp  u    hoÆc   Ëp      xin c Gi ph ®Ç t l b¸o c¸o  Òn  ti kh¶    thi (nÕu  ã);nghiªncøu  c    kh¶  : thi 1.1.C¸c  ù   thuéc  ¹  (kh«ng    D ¸n  lo i 1  ph¶ib¸o      c¸o §TM), nhng    trong hå  ¬   s xin cÊp  Êy  Ðp  u      Gi ph ®Ç t ph¶igi¶itr×nh    Õu  è cã  Ó  ã    ng       c¸c y t   th c t¸c®é tiªu cùc  n   ®Õ m«i  êng  µ  tr v nªu      c¸c gi¶iph¸p  ö  ýchÊt th¶i®Ó   tTiªuchuÈn  Ò   x l     ®¹     v m«i tr ng  Öt Nam  ban hµnh theo Quy Õt  nh   è 2920/Q§­ ê Vi ®Þ s MTg  ngµy  21/12/1996  ña  é   ëng  é   c B tr B KHCN    & MT,  ng  êicam   Õt  ©n  ñ    ®å th   k tu th c¸c quy  nh  ña  µ   ícViÖtNam   Ò   ®Þ c Nh n     v B¶o  Ö   v m«i  êng. tr 1.2.C¸c  ù     éc lo¹ 2:   D ¸n thu   i   Trong    ×nh Kinh  Õ   ü  Ët(hoÆc  Gi¶itr   t ­K thu   cßn  äilµB¸o    g    c¸o nghiªncøu    kh¶    ña  ù         Êp  Êy  Ðp  u    thi)c D ¸n khixinc Gi ph ®Ç t(quy ®Þnh  ña  Òu  NghÞ     c §i 14  ®Þnh  42/CP  µ    Òu    vµ  NghÞ   nh  v c¸c §i 10,13  27  ®Þ 12/CP),ph¶icã  ét  Çn       m ph hay  ét  ¬ng  m ch riªngnªu  ¬ îcc¸cyÕu  ècã    s l    t   ¶nh  ëng  n   h ®Õ m«i  êng  ña  ù   tr cD ¸n (néidung     theo Phô  ôcII )§ã  µc¬  ë    l   I  l   s cho    ¬  . c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n  b¶o  Ö   v m«i  êng  tr xem  Ðt trongqu¸ tr×nh thÈm  nh  å  ¬. x       ®Þ hs 1.3.C¸c  ù     éc lo¹ 3:   D ¸n thu   i   Nh÷ng  ù     éc lo¹ nµy  D ¸n thu   i   ph¶itiÕn hµnh      theo 2  íc:  b ­ B íc 1: LËp       b¸o    c¸o §TM   ¬  é  s b riªng(theo Phô  ôc IV)vµ  ép      l     n theo    b¸o c¸o  Òn  ti kh¶    îc quy  nh    Òu  NghÞ   nh  thi®   ®Þ ë §i 13  ®Þ 42/CP  íc nghiªncøu  (b     tiÒn kh¶    µ  å  ¬    Êp  Ðp  u    îcquy  nh      Òu    vµ    thi) h s xinc ph v ®Ç t®   ®Þ ë c¸c§i 10,13  27  ña  c NghÞ   nh ®Þ 12/CP. §©y  µ m ét    l  trong nh÷ng    ®Ó   Ðt cÊp  Êy    c¨n cø  x  Gi phÐp  u  . ®Ç t N Õu  b¸o c¸o §TM   ¬  é  ∙    ×nh  â  s b ® gi¶itr r c«ng nghÖ  s¶n  Êt,nguyªn  xu   liÖu,nhiªnliÖu,®¸nh          gi¸møc     µ  ¹m      ng    ùc  i  íim«i  ­ ®é v ph vit¸c®é tiªuc ®è v   tr êng,tr×nh bµy  îcc¸c ph¬ng        ®   ¸n gi¶m  Óu  µ  thi v c«ng  Ö   ö  ýchÊt th¶i®¹t ngh x l       tiªuchuÈn    m«i  êng  Öt Nam   tr Vi   (quy  nh    ôc  .1   ®Þ ëm II .1trªn)th×  é     B KHCN    & MTg   ã  Ó  c th xem   Ðt vµ  Òn  ©u  Ëp b¸o c¸o §TM     Õt. x   mi kh l       chiti ­B íc2:LËp           b¸o c¸o §TM     Õt, îcquy  nh    ôc  díi y. chiti     ® ®Þ ëm 2    ®©
 3. 3 2.Giai®o¹n  ÕtkÕ,  ©y  ùng:    thi   xd C¸c  ù     éc lo¹  vµ    D ¸n thu   i 2  3, sau    ù     îccÊp  Êy  Ðp  u    µ  khiD ¸n ®   Gi ph ®Ç tv kh ¼ng  nh  a   iÓ m   ©y  ùng, Chñ   ù   ph¶ilËp  ®Þ ®Þ ® xd   D ¸n    b¸o  §TM     Õt c¸o  chiti   vµ  ép  n cho  ¬  c quan qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng  Èm   nh  tr th ®Þ theo  ph©n  Êp  îcquy  nh  c ®  ®Þ trong Phô  ôcIIcña    l    NghÞ   nh  ®Þ 175/CP. Quy Õt  nh  ®Þ phª  Èn  chu b¸o c¸o §TM   µ c¨n  ®Ó   ¬  l  cø  c quan  Êp  Êy  c gi phÐp  ©y  ùng  x d cho  Ðp  ëic«ng  µ  ïng  ¬  ph kh   vc c quan  qu¶n  ým«i  êng  Ðt l  tr x  duyÖt thiÕtkÕ       c«ng  ×nh vµ  Ö   èng  ö  ý«  Ô m. tr   h th x l   nhi Néi dung  ña  c b¸o c¸o §TM     Õt® îc quy  nh    ô   ôc 1.2,NghÞ   chiti     ®Þ ë Ph l     ®Þnh 175/CP. Hå   ¬  Çn  ép    Èm  nh  å m: s c n ®Ó th ®Þ g ­ §¬n    Èm   nh    xin th ®Þ b¸o  §TM   ña  ñ   ù   göi c¬  c¸o  c Ch D ¸n    quan  qu¶n  ý l  Nhµ   ícvÒ   n   b¶o  Ö  v m«i  êng  tr (theo m É u     quy  nh  ¹ Phô  ôcV) ®Þ t  i l  ­ B¸o      c¸o §TM     Õt, å m   b¶n  chiti   g 9  b»ng  Õng  Öt,tr ng  îp Dù     u   ti Vi   ê h   ¸n ®Ç t ùc tiÕp  õ níc ngoµi hoÆc   ªndoanh  íiníc ngoµi ph¶i nép   tr   t      li   v        thªm  b¶n  1  b»ng  Õng Anh. ti   ­Gi¶itr×nh Kinh  Õ   ü  Ët(B¸oc¸o nghiªncøu       t ­K thu        kh¶    b¶n. thi)1  3.Giai®o¹n  Õt  óc x©y  ùng:    k th   d K Õt  óc    o¹n  ©y  ùng, tr c khi c«ng  ×nh  îc phÐp  a  µo  ö  th giai® x d   í    tr ®  ®vs dông,c¬    quan qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö  v m«i  êng  ã  Öm  ô: tr c nhi v ­ Phèi hîp víic¬          quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  Õn hµnh  Óm       c Gi ph xd ti   ki trac¸c c«ng  ×nh xö  ýchÊt th¶ivµ    iÒu  Ön  toµn  tr   l       c¸c ® ki an  kh¸c theo    quy  nh    ®Þ b¶o vÖ   m«i  êng. tr ­ N Õ u     Ön    ph¸thi c«ng  ×nh kh«ng  ¶m   tr   ® b¶o      Èn  c¸c tiªuchu m«i  êng  ∙  tr ® ® îcduyÖt,th× yªu  Çu  ñ   ù     ã  Ön        c Ch D ¸n c bi ph¸p xö  ýtheo  ng  c¸o §TM     l  ®ó b¸o    ®∙  îc thÈm  nh  íicho  Ðp  ¹t®éng. Khi c¸c yªu  Çu  Ò   ®  ®Þ m  ph ho       c v b¶o  Ö     v m«i tr ng  ∙  îcChñ   ù     ©n  ñ thùc hiÖn,c¬  ê ®®  D ¸n tu th       quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   b¶o vÖ  m«i  êng  ÏcÊp  Êy  Ðp  ttiªuchuÈn  tr s  Gi ph ®¹     m«i  êng. tr C Êp   µo  Èm  nh  n th ®Þ b¸o  §TM,  ×  Êp    Þu  c¸o  th c ®ã ch tr¸chnhiÖ m   Óm     ki tra vµ  Êp  Êy  Ðp  t tiªuchuÈn   c gi ph ®¹     m«i  êng. Nh ng  Êt  tr ng  îp  µo  tr   b cø  ê h n còng  ph¶iphèihîp chÆt  Ïvíi ¬       ch     quan  c qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng  tr ë  a  ¬ng. ®Þ ph III.T æ  c h ø c th È m  ® Þ n h:   Do  Æc   ïcña  Òu  ¹  ×nh  ¹t®éng  µ  ® th   nhi lo i h ho   v quy    ña    ù     ã  m« c c¸c D ¸n c ¶nh  ëng  í m«i  êng    h t  i tr ë møc    ®é kh¸cnhau  µ    ïhîp víi   v ®Ó ph       c«ng    t¸cqu¶n  ý l  Nhµ   íc,viÖc  Èm  nh      n  th ®Þ b¸o c¸o §TM   îcph©n  Êp    ®  c nh sau: ­ Theo    quy  nh  ña  Òu  LuËt B¶o  Ö   ®Þ c §i 18    v m«i  êng, ®èi víinh÷ng  ù  tr      d ¸n cã    ¶nh  ëng  ín®Õ n   h l  m«i  êng  Ï do  û   tr s   U ban  êng  ô  èc  éixem   Ðt. th v Qu h  x  Thêigian xem  Ðt do  èc  éiquy  nh.     x   Qu h   ®Þ
 4. 4 ­  é   B Khoa  äc  h C«ng  nghÖ   µ  v M«i  êng  Èm   nh     ù   thuéc tr th ®Þ c¸c D ¸n    nhã m   theo quy  nh  ña  A    ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ 42/CP,NghÞ   nh    ®Þ 12/CP,Phô  ôcII   l    cña Th«ng   µy  µ    ù     ∙  îcph©n  Êp  tn v c¸cD ¸n ® ®   c theo NghÞ   nh    ®Þ 175/CP. ­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  éc    ph thu Trung  ng  Èm   nh    ¬ th ®Þ c¸c Dù   cßn  ¹ cña  ¸n  li  NghÞ   nh  ®Þ 12/CP, NghÞ   nh    ®Þ 42/CP  µ  v theo  ©n  Êp  ph c trongNghÞ   nh    ®Þ 175/CP. Chñ   Þch  t UBND  tØnh, TP   ùc thuéc    tr   Trung  ng  ã  Ó  û  Òn    ¬ c th u quy cho Gi¸m  c  ë   ®è S Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  ùctiÕp  Èm  nh  µ    tr tr   th ®Þ v ra quyÕt ®Þnh    Èn        phª chu b¸o c¸o §TM   ña  ù     ∙  îcph©n  Êp. c D ¸n ® ®   c M ét  è  ù     s D ¸n kh«ng  éc thÈm  Òn  Èm  nh  ña  a  ¬ng,nh­ thu   quy th ®Þ c ®Þ ph   ng  Ðt  Êy  a   ¬ng  ã    x th ®Þ ph c ®ñ n¨ng  ùc thÈm   nh,  l  ®Þ UBND  tØnh  hoÆc   ë   S khoa  äc  h C«ng  nghÖ   µ  v M«i  êng  Õu  ∙  îc UBND   tr (n ®®  tØnh  û  Òn)  ã  u quy c thÓ    Þ  ®Ò ngh b»ng    v¨n b¶n  öiBé   g   Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng    û  tr xinu quyÒn  Èm   nh.  th ®Þ ChØ     µo  ã  Êy  û  khi n c gi u quyÒn  ña  é   íi tiÕn  µnh  c Bm  h thÈm  nh  µ  Õt  ®Þ v k qu¶  Èm  nh    íicã    Þph¸p lý. êih¹n  é  Êp  th ®Þ ®ã m   gi¸tr      Th   B c giÊy uû  Òn  µ10  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îcv¨n b¶n    Þ  íi y      quy l   ng k t   nh ®     ®Ò ngh v   ®Ç ®ñ hå  ¬  ù   s D ¸n. Khib¸o c¸o §TM   ¬  é  îcchÊp  Ën      sb®  nh hoÆc   kh«ng  Êp  Ën,c¬  ch nh   quan  thÈm  nh  ®Þ m«i  êng  Ïth«ng  b»ng    tr s  b¸o  v¨n b¶n  cho  ¬  c quan  Êp  Êy  Ðp  c gi ph ®Ç u    t(theo nguyªn t¾c  ét  öa)biÕtlýdo  ô  Ó        mc      c th ®Ó xem   Ðt khicÊp  Êy  x   Gi phÐp  cho  ù   D ¸n. Khi b¸o c¸o §TM     Õt ® îc chÊp  Ën,  ¬  chi ti     nh c quan  Èm   nh   Ï ra th ®Þ s    quyÕt  nh   ®Þ phª  Èn. Quy Õt  nh   µy  îc göi cho: Chñ   ù     chu   ®Þ n ®     D ¸n, UBND   tØnh hoÆc   µnh  è  µ  ë  th ph v S KHCN   MT   ¬iDù     îctr Ónkhai(nÕu  ù     &  n   ¸n ®   i     D ¸n thuéc  Ön  é   di B KHCN       Èm   nh), Bé   & MT th ®Þ   qu¶n  ý ngµnh. Nh÷ng  ù    l    d ¸n thuéc diÖn  a  ¬ng  Èm  nh  òng    ®Þ ph th ®Þ c ph¶igöikÕt     qu¶  Èm  nh  c¸o th ®Þ b¸o    cho  é  B KHCN   MT   &  ngay  sau    Èm  nh. khith ®Þ N Õu  b¸o c¸o §TM     Õtkh«ng  îc chÊp  Ën, c¬  chi ti   ®  nh   quan  Èm   nh   th ®Þ ph¶icã      v¨n b¶n  th«ng  cho  ñ   ù     µ    ¬  b¸o  Ch D ¸n v c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   ícli   l  n   ªn quan  Õtlýdo  ô  Ó. bi     c th IV. Ò  tiªu h u È n  m «i tr n g:  V  c ê TÊt  c¸c Dù   thùc  Ön      c¶    ¸n  hi trªnl∙nh thæ  Öt Nam   u   Vi   ®Ò ph¶i ¸p  ông   d Tiªu chuÈn    m«i  êng  Öt Nam   Bé   ëng  é   tr Vi   do  tr B KHCN   MT   &  ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 2920/Q§­ MTg   µy  ng 21/12/1996. Dù   thùc  Ön    ÷ng    ¸n  hi ë nh ®Þa   ¬ng  ∙  ã    Èn  ph ® c tiªuchu m«i  êng  tr riªng,ph¶i¸p  ông    Èn     d tiªuchu m«i  ­ tr êng  a   ¬ng, ® Æc   Öt ®èi  íinh÷ng  ïng  ¹y c¶m   Ò   ®Þ ph   bi   v  v nh   v m«i  êng  tr hoÆc   khu  ùc  äng ®iÓ m   Ò   v tr   v b¶o  Ö   v m«i  êng.Nh ng  Êt thiÕtnh÷ng    Èn  tr   nh     tiªuchu nµy kh«ng  îcthÊp  ¬n    Èn  Bé  ®  h tiªuchu do  KHCN   MT   &  ban  µnh. h Trêng  îp c¸ctiªuchuÈn  Çn    ông,m µ   h     c ¸p d   trong tiªuchuÈn  Ò      v m«i  êng  tr ViÖtNam   a    ch quy  nh, Chñ  ù     ã  Ó    ông      Èn  ∙  îcquy  ®Þ   D ¸n c th ¸p d c¸ctiªuchu ® ®   ®Þnh  trong Tiªu chuÈn  ¹m  êin¨m    t th   1993  ña  é   c B KHCN       & MT hoÆc  tham  kh¶o    Èn ¬ng  ¬ng  ña  íc cã  tiªuchu t ® c n   c«ng  nghÖ   µ  ÕtbÞ   v thi   chuyÓn  giao  vµo  Öt Nam   Vi   hoÆc     Èn ¬ng  ¬ng  ña  ícthø    ng  tiªuchu t ® c n   ba, nh chØ  sau    khi
 5. 5 ® îc phÐp    b»ng v¨n b¶n  ña  é   c B KHCN           Èn  µy  íi ® îc ¸p & MT c¸c tiªuchu n m     dông. V. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h ­ Th«ng   µy    t n thay thÕ    Th«ng   t 715/TTg  Bé   do  KHCN   MT   &  ban  µnh  h ngµy  3/4/1995. ­ Nh÷ng  ù     îcquy  nh    ô  ôcIITh«ng   µy    D ¸n ®   ®Þ ë Ph l     t n (thuéc diÖn    ph¶i   lËp b¸o c¸o §TM   bíc):     2  N Õ u   ∙  îccÊp  Êy  Ðp  u    ícngµy  ®®  Gi ph ®Ç ttr   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcm µ   tn c hi l   cha  Ëp b¸o    l   c¸o §TM     Õt, × tiÕp tôclËp  c¸o §TM     Õtvµ  ép    chiti     th     b¸o    chiti   n cho c¬ quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i êng  Èm  nh. t th ®Þ N Õ u   ang  ê  Ðt  Êp  Êy  Ðp  u  ,th×  ® ch x c Gi ph ®Ç t  ph¶ilËp    b¸o    c¸o §TM   ¬  s bé    bæ sung  µo  å  ¬    Êp  Êy  Ðp. v h s xinc Gi ph ­Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý    tn c hi l   15  k t  k ban  µnh. h   Ph ô   ôc  l1 L o ¹i ù  ¸n kh« n g  p h ¶i l Ë p b¸o c¸o ® ¸n h  gi¸  d  t¸c ® é n g  m «i tr n g  k hi xin    ê gi Ê y p h Ð p  ® Ç u  t 1.V¨n    phßng   Ên tv 2.Trô  ë  µm  Öc   s l vi 3.Ng ©n  µng,tµi Ýnh,kiÓm    h    ch   to¸n 4.D Þch  ô  u  Ýnh  Ôn    v b ch vi th«ng  õc¸c®µi ph¸tsãng  (tr         cao  Çn) t 5. Gi¸o  ôc, ®µo   ¹o,nghiªn cøu  d  t    khoa  äc  h (kh«ng  ã  c c¸c  ëng  ùc x th   nghiÖm, phßng  Ý  th nghiÖm  ã    Êtth¶i®éc  ¹i) c c¸cch     h 6. Gi¸m  nh  õc¸c c¬    ®Þ (tr     quan gi¸m  nh  ü  Ët cã  ö  ông      ®Þ k thu   s d c¸c ho¸ chÊt®éc  ¹i  ËtliÖu d Ô     h ,     næ/phãng  ¹) v x 7.C¬   ë    µnh    Ý,nhµ  Êtb¶n    s ph¸th b¸o ch   xu   (kh«ng  å m   µ  g nh in) 8.§µiph¸tthanh,truyÒn  ×nh         h (bao  å m   cétph¸tsãng  g c¶     
 6. 6 15.Gia    c«ng  may  Æc m 16.K Ðo  îi d Öt  õnhué m,  Èy,inhoa)   s  , (tr   t    17. Gia    c«ng  µng    ïng:®ãng  Çy,dông  ô    h tiªud   gi   c v¨n phßng, ®ãng    s¸ch  vë, may      ®å da/v¶ib¹t.   õs¶n  Êt m ùc      ¹ )víisè îng  íi10    .(tr   . xu   in c¸c lo i     l d   , c«ng  ©n. nh 18.Gia    c«ng    ç  õviÖc  ©n  Èm  ®å g (tr   ng t b¶o qu¶n  ç) g 19.Gia    c«ng    ñ c«ng  ü   Ö ®å th   m ngh 20.Khu    ©n  100  é   did
 7. 7 16.Khaith¸cvµng  µ  t  Õ m.      v ®Ê hi 17.Quy  ¹ch khu  ö  ýcÊp  íc>    ho   x l  n   30.000  m3/ngµy  ªm ® 18.Quy  ¹ch khu  ö  ýnícth¶i>    ho   x l       10.000  m3/ngµy  ªm. ® 19.Lß    thiªux¸c(®µiho¸ th©n  µn  ò)       ho v   Ph ô   ôc  l III B¸o c¸o v Ò  c¸c y Õ u  t è ¶n h  h ë n g  ® Õ n   «i tr n g m ê (Cã  Ó  Õtthµnh  ét  ¬ng  th vi   m ch hay  ét  Çn  m ph riªngtrong b¸o c¸o Gi¶itr×nh         Kinh  Õ   ü  ËtkhixinGiÊy  Ðp  u  ) t ­K thu       ph ®Ç t I. h u y Õ t m i n h  t ã m  t ¾ t n h ÷ n g  y Õ u  t è c h Ý n h  T ¶ n h  h ë n g  tíi «i tr n g:  m ê 1.   liÖu  Ò   Ön  ¹ng m«i  êng  ¬i thùc  Ön  ù    Êt l ng  íc T v hi tr   tr n  hi d ¸n: (ch  î n   m Æt,  íc ngÇ m;  Êt l ng  n  ch  î kh«ng  Ý; ®Êt; h Ö   kh     sinh  . .  Ën   Ðt  th¸i . )Nh . x tæng  qu¸tmøc    nhiÔ m  ¹ ®Þa  iÓ m   Ïthùc hiÖn  ù     ®é «  t i ® s    D ¸n. 2. M«  t¶ s¬  ®å/quy tr×nh c«ng nghÖ  s¶n xuÊt, ù  kiÕn nguyªn  d   liÖu/nhiªnliÖu sÏsö  ông,danh  ôc    Êt..(nÕu       d   m ho¸ ch  . trong Gi¶itr×nh Kinh  Õ       t ­Kü  Ëtcha    thu   thuyÕtminh  â).   r 3. Khithùc hiÖn  ù          D ¸n,thuyÕtminh  â nh÷ng  Õu  è chÝnh  ϶nh  ëng    r  y t  s  h tí m«i  êng  ho¹t®éng  ña  ù   ( c l ng    ¹   Ý  i   tr do    c D ¸n  í  î c¸c lo i kh th¶i  íc th¶i, Êt : ,  n  ch   th¶ir¾n,tiÕng ån.. )Dù           .   ¸n møc    . ®é ¶nh  ëng  ã  Ó  ra ®èi víi h c th x¶y        m«i  êng. tr II. Ò  x u Ê t (tã m t ¾ t)  §  gi¶i h¸p k h ¾ c  p h ô c  p c¸c ¶ n h  h ë n g  tiªu ù c c ñ a D ù  ¸n ® Õ n  m «i tr n g.  c ê
 8. 8 P h ô   ôc  l IV N é i d u n g  b¸o c¸o §T M  s ¬  b é (Cho    ù     éc lo¹ ph¶ilËp b¸o    c¸cD ¸n thu     i     c¸o §TM   bíc) 2  I. ë  ® Ç u  M 1.M ôc  ch  ña      ®Ý c b¸o c¸o 2.C¨n  sè  Öu/tµ liÖu sö  ông    cø  li    d i trong B¸o    c¸o. 3. M«     ãm  ¾t ho¹t®éng  ña  ù   (nguyªn liÖu,s¬      t¶ t t     c D ¸n      ®å c«ng  Ö,  ngh s¶n  È m,  ph nhiªnliÖu,h Ö   èng  ô  î .     th ph tr ) II.  C¸c s è  li Ö u v Ò  hi Ö n  tr¹ng m «i tr n g ê §¸nh    nh  Ýnh  gi¸®Þ t (hoÆc  Õu  ã  Ó  nh îng b»ng    n c th ®Þ l  v¨n b¶n    c¸cb¶ng  sè  Öu)vÒ   Ön  ¹ngc¸cyÕu  è m«i  êng  ¬isÏthùc thiDù     Þnh  Ýnh    li   hi tr     t  tr n        ¸n.§ t « nhiÔ m  theo møc  :  ®é nÆng, trung b×nh, nhÑ,  a  â cho  õng  Õu  è m«i  ­     ch r   t y t  tr êng  ùnhiªn(®Êt,nícm Æt/nícngÇ m,  t         kh«ng  Ý,h Ö   kh   sinh th¸ . .   i .) III.§¸nh gi¸    t¸c ® é n g  m «i tr n g   ê k hi th ù c hi Ö n  d ù  ¸n §¸nh        õng  Õu  è m«i  êng  µ  Ên  ¹nh      è bÞ     gi¸kh¸iqu¸tt y t  tr v nh m c¸c yªu t   ¶nh hëng  ñ  Õu  ho¹t®éng  ña  ù   ch y do    c D ¸n: 1.KhÝ     th¶i  õc«ng  o¹n  µo,chÊtg©y  nhiÔ m,  ù     îng.. :  t ® n    «  d b¸o t¶il . 2.N ícth¶i: õc«ng  o¹n  µo,chÊtg©y  nhiÔm,  ù  t¶iîng..       t ® n    «  d b¸o   l . 3.ChÊt    ¾n:Ph ©n  ¹ thµnh  Çn, sè îng.   th¶ir   lo i   ph   l 4.C¸c  Õu  èkh¸c:tiÕng ån,nhiÖt. .   y t       . 5. C¸c  ù  è  ã    s c c kh¶ n¨ng x¶y    ra:ch¸y,næ,  µn dÇu,  dØ   Ý  c,   tr   rß  kh ®é   phãng  ¹.. . x.
 9. 9 6. §¸nh      gi¸kh¶ n¨ng ¶nh  ëng  n   õng  Õu  è m«i  êng; Kh«ng  Ý, h ®Õ t y t  tr   kh   níc,®Êt,h Ö       sinhth¸i .   .. 7.C¸c    ¶nh  ëng  ªnquan  h li   kh¸c. IV. ù  ki Õ n c¸c bi Ö n  p h¸p gi¶ m  thi Ó u  D V. P h ô  l ô c 1. S¬     Þ   Ý thùc    ù     ã  ¸nh  Êu  µ    ó  â    µ  ¹    ®å v tr   thiD ¸n,c ® d v ghi ch r tªn v lo i h×nh s¶n  Êt cña    ¬  ë  xu   c¸cc s s¶n  Êt,c¸cDù     ∙  ã  íc®ã,    iÓ m   ©n  xu     ¸n ® c tr   c¸c® d c  trong khu  ùc.. cã    v   kh¶  . n¨ng  Þu  ch ¶nh  ëng ¬ng    Ò   Æt   h t t¸cv m m«i  êng. tr 2. C¸c    b¶ng  Óu, sè  Öu thuyÕt minh    Ên    bi   li     c¸c v ®Ò m«i  êng  ªnquan. tr li     (nÕu  ã) c Ph ô   ôc  l V.1 C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (§Þa  iÓ m,  µy.. th¸ng..n¨m  ® ng   .   . 1997 § ¬ n xin th È m  ® Þ n h  B¸o c¸o ® ¸n h  gi¸  t¸c ® é n g   m «i  ê n g  s ¬  b é tr K Ý nh   öi:Bé   g   Khoa  äc,C«ng  h  ngh Ö   µ  v M«i  êng tr (UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng) ¬ Chóng    µ. . .....  ñ  ù   . . .........  t«i . . .....Ch D ¸n.. . ........... l .. . .. . .............................. . . ............................  . §Þa  chØ  ªnh Ö:.. . ...................... li   . . ....................  . §Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù  . . ................  ® th   d ¸n:. . .................. . Sè  iÖn  ¹i . ..........  è  ® tho : . ..........S Pax.. . . ...... . ; . . .......
 10. 10 Chóng      t«i chuyÓn  n   ý  é  xin ®Õ qu B (UBND   tØnh/Tp)nh÷ng  å  ¬    h s sau: ­LuËn    chøng  kinhtÕ  ü  Ët(01 b¶n  Õng  Öt),   k thu     ti Vi ­B¸o    ¸nh      ng    c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  b¶n  Õng ViÖt). tr (02  ti   Chóng      t«ixin b¶o  ¶m     Ýnh    ña    è  Öu trong c¸c v¨n    ® ®é ch x¸c c c¸c s li       b¶n ® a  ×nh  µ  tr v cam   Õt  k r»ng  ù   cña  óng    D ¸n  ch t«ikh«ng  ö  ông    ¹    sd c¸c lo iho¸ chÊt,chñng      visinh trong danh  ôc  Ê m   ña  Öt Nam   µ      m c c Vi   v trong c¸c c«ng  c    í  quèc  Õ  µ   Öt Nam   t m Vi   tham    óng    òng    gia.Ch t«ic xin b¶o  ¶m   ® r»ng      c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh    møc   ña    íc vµ    chøc  èc  Õ  îc trÝch  ôc vµ  ö  c c¸c n   c¸c tæ  qu t ®   l  s dông  trong B¸o    ña  óng    u   Ýnh    µ  ang  ã  Öu  ùc.   c¸o c ch t«i®Ò ch x¸cv ® c hi l N Õ u   ã  ×    ¹m  óng      µn  µn  Þu  c g saiph ch t«ixinho to ch tr¸chnhiÖ m   ícPh¸p    tr   luËtnícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.    ho x∙h   ngh Vi   Chóng    µm  n  µy  Ýnh    Þ  é  t«il ®¬ n k ®Ò ngh B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i tr ng  ê (UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Bé   îcuû  Òn)  Èm     ph tr     ¬   ®   quy th ®Þnh. Gi¸m  c  ù   ®è D ¸n (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d Ph ô   ôc  l V.2 C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (§Þa ®iÓ m, ngµy.. th¸ng.. n¨m  . . 1997 § ¬ n xin  È m   Þ nh th ® B¸o c¸o ® ¸n h  gi¸ t¸c ® é n g  m «i tr n g  c hi ti Õt   ê K Ý nh   öi:Bé   g   Khoa  äc,C«ng  h  ngh Ö   µ  v M«i  êng tr (UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng) ¬ Chóng    µ. . ............. t«i . . ...........  l . Chñ  ù   . . ...  D ¸n.. . ..... . .. . .............................. . . .............................. §Þa  chØ  ªnh Ö:.. . ..................... li   . . ..................... §Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù  . . ................  ® th   d ¸n:. . .................. .
 11. 11 Sè  iÖn  ¹i . ..........  è  ® tho : . ..........S Pax.. . . ...... . ; . . ....... Chóng      t«i chuyÓn  n   ý  é  xin ®Õ Qu B (UBND   tØnh/TP)nh÷ng  å  ¬    h s sau: ­LuËn    chøng  kinhtÕ  ü  Ët(01 b¶n  Õng  Öt),   k thu     ti Vi ­ B¸o c¸o  ¸nh      ng  ® gi¸ t¸c ®é m«i  êng  tr (09 b¶n  Õng  Öt  µ  b¶n  ti Vi v 01  tiÕng Anh). Chóng      t«ixin b¶o  ¶m     Ýnh    ña    è  Öu trong c¸c v¨n    ® ®é ch x¸c c c¸c s li       b¶n ® a  ×nh  µ  tr v cam   Õt  k r»ng  ù   cña  óng    D ¸n  ch t«ikh«ng  ö  ông    ¹    sd c¸c lo iho¸ chÊt,chñng      visinh trong danh  ôc  Ê m   ña  Öt Nam   µ      m c c Vi   v trong c¸c c«ng  c    í  quèc  Õ  µ   Öt Nam   t m Vi   tham    óng    òng    gia.Ch t«ic xin b¶o  ¶m   ® r»ng      c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh    møc   ña    íc vµ    chøc  èc  Õ  îc trÝch  ôc vµ  ö  c c¸c n   c¸c tæ  qu t ®   l  s dông  trong B¸o    ña  óng    u   Ýnh    µ  ang  ã  Öu  ùc.   c¸o c ch t«i®Ò ch x¸cv ® c hi l N Õ u   ã  ×    ¹m  óng      µn  µn  Þu  c g saiph ch t«ixinho to ch tr¸chnhiÖ m   ícPh¸p    tr   luËtnícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.    ho x∙h   ngh Vi   Chóng    µm  n  µy  Ýnh    Þ  é  t«il ®¬ n k ®Ò ngh B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i tr ng  ê (UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Bé   îcuû  Òn)  Èm     ph tr     ¬   ®   quy th ®Þnh. Gi¸m  c  ù   ®è D ¸n (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
Đồng bộ tài khoản