Thông tư 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
217
lượt xem
35
download

Thông tư 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 1 7 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   0 7   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  2004 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP  ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ  thu tiÒn sö dông ®Êt C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt; Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt nh sau: PHÇN A NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG I­ Ph¹m vi ¸p dông Th«ng t nµy híng dÉn vÒ  thu tiÒn sö  dông  ®Êt  ®èi víi  c¸c   trêng   hîp   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè  198/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ  thu tiÒn sö  dông  ®Êt (sau  ®©y gäi chung lµ  NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP). II­ §èi tîng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt §èi tîng ph¶i nép tiÒn sö  dông  ®Êt  ®îc quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 2 NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP; mét sè  tr êng hîp nªu  t¹i kho¶n 1 ®iÒu nµy ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau:  1­ §Êt  ®îc giao cho tæ chøc kinh tÕ   ®Ó  sö  dông vµo  môc  ®Ých  ®Çu t  x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng  ®Ó  chuyÓn nhîng  hoÆc cho thuª theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d, bao gåm  ®Êt  ®Ó  x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ  cao, khu kinh tÕ, khu d©n c n«ng th«n, khu d©n c  ®« thÞ,  ®Êt x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kh¸c. 2­ §Êt  ®îc giao cho tæ chøc kinh tÕ, hé  gia  ®×nh, c¸  nh©n   ®Ó   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   c«ng   céng   cã   môc   ®Ých   kinh   doanh  theo  quy  ®Þnh  t¹i  ®iÓm   ®  lµ   ®Êt   ®îc  quy  ®Þnh  t¹i  ®iÓm b kho¶n 5 §iÒu 6 NghÞ  ®Þnh sè 181/2004/N§­CP ngµy 29  th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thi hµnh LuËt §Êt  ®ai  (sau ®©y gäi chung lµ NghÞ ®Þnh 181/2004/N§­CP).
 2. 2 3­   §iÓm   g   quy   ®Þnh   vÒ   ngêi   ViÖt   Nam   ®Þnh   c  ë   níc  ngoµi  ®îc giao  ®Êt  ®Ó  thùc hiÖn c¸c dù  ¸n  ®Çu t, kh«ng  bao gåm c¸c trêng hîp ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc ngoµi  liªn doanh víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi  ®Ó   ®Çu t  vµo ViÖt Nam. III­ §èi tîng kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt §èi tîng kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i   §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP; mét sè kho¶n t¹i ®iÒu   nµy ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 1­ §Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng sö dông  chung  trong  khu c«ng nghiÖp  theo dù  ¸n  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 lµ diÖn tÝch ®Êt x©y  dùng kÕt cÊu h¹  tÇng chung trong khu c«ng nghiÖp mµ  khu  c«ng   nghiÖp   kh«ng   sö   dông   vµo   môc   ®Ých   s¶n   xuÊt   kinh   doanh, kh«ng giao l¹i, cho thuª hoÆc chuyÓn nhîng cho ng­ êi cã nhu cÇu sö dông lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh.  2­ Kho¶n 4 quy  ®Þnh vÒ  hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®ang sö  dông  ®Êt khi  ®îc cÊp giÊy  chøng  nhËn quyÒn  sö  dông   ®Êt  kh«ng ph¶i nép tiÒn sö  dông  ®Êt; mét sè  trêng hîp cô  thÓ  nh sau: a­ §Êt  ®ang sö  dông æn  ®Þnh  ®îc Uû  ban nh©n d©n x∙,  phêng,   thÞ   trÊn   x¸c   nhËn   kh«ng   cã  tranh   chÊp   thuéc   mét   trong c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 vµ  4 §iÒu   50 cña LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003; trong trêng hîp  ®Êt  ®∙  ®îc  sö  dông æn  ®Þnh tríc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 kh«ng cã  tranh   chÊp   th×   kh«ng   ph©n   biÖt   ngêi   ngêi   xin   cÊp   giÊy  chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt lµ  ngêi  ®∙ sö  dông  ®Êt tríc  ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 hoÆc lµ  ngêi sö  dông  ®Êt sau  ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 (do nhËn chuyÓn nh îng, thõa kÕ,  hiÕn, tÆng...) khi  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt ®Òu kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt; b­ Trêng hîp mua thanh lý, ho¸ gi¸ nhµ   ë  (mua nhµ   ë)  g¾n liÒn víi  ®Êt  ë  cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ  níc, hîp t¸c  x∙   tríc   ngµy   15   th¸ng   10   n¨m   1993   quy   ®Þnh   t¹i   tiÕt   ®  kho¶n 1 §iÒu 50 LuËt §Êt  ®ai ph¶i  ® îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cho phÐp theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Êt  ®ai  t¹i thêi ®iÓm mua nhµ g¾n liÒn víi ®Êt. IV­ C¨n cø tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt 1­ C¨n cø tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt lµ diÖn tÝch, gi¸  ®Êt vµ thêi h¹n sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ   ®Þnh sè 198/2004/N§­CP.
 3. 3 2­ Trêng hîp, ngêi nép tiÒn sö  dông  ®Êt, mµ  tríc  ®ã  ph¶i båi thêng vÒ   ®Êt hoÆc båi thêng chi phÝ   ®Çu t  vµo  ®Êt (gäi chung lµ  båi thêng vÒ   ®Êt), hç  trî  vÒ   ®Êt cho  ngêi bÞ thu håi ®Êt th× ®îc trõ tiÒn båi thêng, hç trî vÒ  ®Êt vµo tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i nép theo quy  ®Þnh t¹i ph¸p  luËt vÒ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c, nhng møc ®îc trõ  kh«ng vît qu¸ tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép. PHÇN B QUY §ÞNH Cô THÓ   I­ Thu tiÒn sö dông ®Êt khi Nhµ níc giao ®Êt Thu  tiÒn  sö  dông  ®Êt khi  Nhµ  níc giao   ®Êt quy   ®Þnh  t¹i §iÒu 5 NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP; mét sè  kho¶n t¹i  ®iÒu nµy ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 1­ Kho¶n 1 quy ®Þnh vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt trong tr­ êng hîp giao ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt  hoÆc  ®Êu thÇu dù  ¸n cã  sö  dông  ®Êt, th×  gi¸  ®Êt tÝnh thu   tiÒn sö dông ®Êt lµ gi¸ tróng ®Êu gi¸. DiÖn tÝch tÝnh thu  tiÒn sö dông ®Êt lµ diÖn tÝch ®Êt ®Êu gi¸. Khi ®∙ ®Êu gi¸   xong, kh«ng thùc hiÖn gi¶m, miÔn tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi   mäi trêng hîp. ViÖc  ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt vµ   ®Êu thÇu dù  ¸n cã  sö  dông  ®Êt thùc hiÖn  theo  quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña  ph¸p  luËt vÒ ®Êu gi¸ ®Êt, ®Êu thÇu dù ¸n.  2­ Kho¶n 2, kho¶n 3 quy  ®Þnh vÒ  thu tiÒn sö  dông  ®Êt  trong trêng hîp  ®îc giao  ®Êt theo quyÕt  ®Þnh cña c¬  quan   nhµ níc cã thÈm quyÒn: 2.1­ DiÖn tÝch tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt lµ diÖn tÝch   ghi trong quyÕt  ®Þnh giao  ®Êt; trêng hîp diÖn tÝch thùc  tÕ   theo   biªn   b¶n   bµn   giao   ®Êt   kh¸c   víi   diÖn   tÝch   ghi  trong quyÕt  ®Þnh giao  ®Êt th×  thu tiÒn sö  dông  ®Êt theo  diÖn tÝch  ®Êt thùc tÕ  t¹i biªn b¶n bµn giao  ®îc c¬  quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 2.2­ Gi¸ ®Êt tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt nh sau: a­ Trêng hîp giao ®Êt sö dông æn ®Þnh l©u dµi th× gi¸  ®Êt tÝnh thu tiÒn sö  dông  ®Êt lµ  gi¸  ®Êt  ë  t¹i thêi  ®iÓm   giao  ®Êt do Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh ban hµnh theo quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ; b­ Trêng hîp giao ®Êt cã thêi h¹n th×: 
 4. 4 ­  Dù  ¸n cã  thêi h¹n sö  dông  ®Êt 70 n¨m th×  gi¸  ®Êt  tÝnh   thu   tiÒn   sö   dông   ®Êt   lµ   gi¸   ®Êt   theo   môc   ®Ých   sö  dông cña lo¹i  ®Êt  ®îc giao do Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  ban hµnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. ­ Dù  ¸n cã  thêi h¹n sö  dông  ®Êt d íi 70 n¨m th×  gi¶m  thu tiÒn sö  dông  ®Êt cña mçi n¨m kh«ng  ®îc giao  ®Êt sö  dông lµ  1,2% cña møc thu 70 n¨m. C«ng thøc  ®Ó  tÝnh thu  tiÒn sö dông ®Êt trong trêng hîp nµy nh sau: TiÒn sö  TiÒn sö  TiÒn sö  dông ®Êt  dông ®Êt  dông ®Êt  (70 ­ n) x  cña thêi  = ­ [ cña thêi  x cña thêi  1,2% h¹n giao  h¹n 70  h¹n 70 n¨m ®Êt (n n¨m) n¨m Trong ®ã: n lµ thêi h¹n giao ®Êt tÝnh b»ng n¨m. VÝ dô: Tæ chøc A  ®îc giao 2.000 m2  ®Êt phi n«ng nghiÖp lµm  mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh cã  thêi h¹n sö  dông 50 n¨m.  T¹i thêi  ®iÓm  nµy  gi¸   ®Êt  phi  n«ng  nghiÖp  lµm  mÆt  b»ng  s¶n xuÊt kinh doanh lµ  5 triÖu  ®ång/m 2. TiÒn sö  dông  ®Êt  ph¶i nép ®îc x¸c ®Þnh nh sau: ­ TiÒn sö dông ®Êt cña thêi h¹n 70 n¨m lµ: 5 triÖu ®ång/m2 x 2.000m2 = 10.000 triÖu ®ång ­ TiÒn sö  dông  ®Êt cña thêi h¹n 50 n¨m  ®îc x¸c  ®Þnh  nh sau: TiÒn sö  7.60 dông ®Êt  10.00 0  cña thêi  0  [10.000 triÖu ®ång x (70  = ­ = triÖ h¹n giao  triÖu  ­ 50) x 1,2%] u  ®Êt 50  ®ång ®ång n¨m II­ Thu tiÒn sö dông ®Êt khi chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt Thu tiÒn sö  dông  ®Êt khi  ®îc phÐp chuyÓn môc  ®Ých sö  dông   ®Êt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   6   NghÞ   ®Þnh   sè  198/2004/N§­CP; mét sè kho¶n t¹i ®iÒu nµy ®îc híng dÉn cô  thÓ nh sau: 1­   Kho¶n   1   quy   ®Þnh   ®èi   víi   tæ   chøc   kinh   tÕ;   khi  chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt tõ   ®Êt n«ng nghiÖp,  ®Êt phi  n«ng nghiÖp  ®îc giao  ®Êt kh«ng thu tiÒn sö  dông  ®Êt sang   giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt th×  thu  ®ñ  tiÒn sö  dông  
 5. 5 ®Êt theo gi¸  ®Êt cña môc  ®Ých sö  dông míi. Trêng hîp  ®Êt  ®îc chuyÓn môc  ®Ých sö  dông cã  nguån gèc tõ  nhËn chuyÓn  nhîng hoÆc khi ®îc giao ®Êt ph¶i båi thêng, hç trî vÒ ®Êt  cho ngêi cã ®Êt bÞ thu håi, th× thu tiÒn sö dông ®Êt theo   chªnh lÖch gi¸ gi÷a gi¸ ®Êt theo môc ®Ých sö dông míi víi  gi¸   ®Êt   theo   môc   ®Ých   sö   dông   tríc   ®ã   t¹i   thêi   ®iÓm  chuyÓn môc ®Ých sö dông. 2­ Kho¶n 3 quy  ®Þnh vÒ  chuyÓn môc  ®Ých tõ   ®Êt  ë   ®îc  giao  ®Êt sö  dông æn  ®Þnh l©u dµi  ®∙ nép tiÒn sö  dông  ®Êt   hoÆc thuéc  ®èi tîng kh«ng ph¶i nép tiÒn sö  dông  ®Êt theo  quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   4,   kho¶n   5   §iÒu   3   NghÞ   ®Þnh   sè   198/2004/N§­CP   sang   ®Êt   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   phi   n«ng   nghiÖp th× kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt. 3­ Kho¶n 4 quy ®Þnh vÒ chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt tõ  ®Êt giao cã  thêi h¹n sang  ®Êt  ë  th×  thu tiÒn sö  dông  ®Êt   tÝnh theo gi¸ ®Êt ë trõ tiÒn sö dông ®Êt ®∙ nép tÝnh theo   gi¸   cña   lo¹i   ®Êt   ®îc   giao   cã   thêi   h¹n   t¹i   thêi   ®iÓm  chuyÓn môc ®Ých sö dông. VÝ dô: Ngµy 1 th¸ng 8 n¨m 2004, tæ chøc A ®îc giao 20.000 m2  ®Êt phi n«ng nghiÖp lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh cã  thêi h¹n sö  dông 50 n¨m; gi¸  ®Êt tÝnh thu tiÒn sö  dông  ®Êt lµ  4 triÖu  ®ång/m2;  ®∙ nép tiÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh;  ®Õn n¨m 2006  ®îc phÐp chuyÓn sang  ®Êt  ë, t¹i thêi  ®iÓm nµy gi¸  ®Êt phi n«ng  nghiÖp  lµm mÆt b»ng  s¶n  xuÊt  kinh doanh tÝnh cho 50 n¨m lµ  5 triÖu  ®ång/m2, gi¸  ®Êt  ë  lµ 6 triÖu ®ång/m2.  TiÒn   sö   dông   ®Êt   tæ   chøc   A   ph¶i   nép   khi   ®îc   phÐp  chuyÓn   20.000m2  ®Êt   phi   n«ng   nghiÖp   sang   ®Êt   ë   ®îc   x¸c  ®Þnh nh sau: 20.000m2  x   (6   triÖu   ®ång/m2  –   5   triÖu   ®ång/m2)   =  20.000 triÖu ®ång. [cha tÝnh miÔn hoÆc gi¶m tiÒn sö dông ®Êt mµ tæ chøc ®­ îc hëng thô (nÕu cã)] III­ ChuyÓn tõ thuª ®Êt sang giao ®Êt cã thu tiÒn  sö dông ®Êt Thu tiÒn sö dông ®Êt khi chuyÓn tõ thuª ®Êt sang giao   ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh   sè 198/2004/N§­CP; mét sè kho¶n t¹i ®iÒu nµy ®îc híng dÉn  cô thÓ nh sau: 1­ Kho¶n 1 quy ®Þnh vÒ chuyÓn tõ thuª ®Êt cña Nhµ níc  sang giao ®Êt sö dông æn ®Þnh l©u dµi (®Êt ë) cã thu tiÒn  
 6. 6 sö  dông  ®Êt th×  gi¸  ®Êt tÝnh thu tiÒn sö  dông  ®Êt lµ  gi¸   ®Êt ë t¹i thêi ®iÓm chuyÓn tõ thuª ®Êt sang giao ®Êt. 2­ Kho¶n 2 quy  ®Þnh vÒ  chuyÓn tõ  thuª  ®Êt sang giao  ®Êt cã  thêi h¹n cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt th×  gi¸  ®Êt tÝnh   thu tiÒn sö dông ®Êt lµ gi¸ ®Êt theo môc ®Ých sö dông t¹i   thêi ®iÓm chuyÓn tõ thuª ®Êt sang giao ®Êt. 3­ Kho¶n 3 quy ®Þnh vÒ trêng hîp khi Nhµ níc cho thuª  ®Êt mµ ph¶i båi thêng, hç trî vÒ ®Êt; nÕu sè tiÒn båi th ­ êng, hç trî vÒ ®Êt cha ®îc trõ vµo tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép  th×   ®îc trõ  vµo tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i nép; møc båi thêng  vÒ   ®Êt  ®îc trõ   ®îc tÝnh b»ng diÖn tÝch  ®Êt thuª mµ  ph¶i  båi thêng vÒ   ®Êt  ®îc chuyÓn sang giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông ®Êt nh©n víi gi¸ ®Êt tÝnh båi thêng cña lo¹i ®Êt khi  thùc hiÖn båi thêng t¹i thêi ®iÓm ®îc phÐp chuyÓn tõ thuª  ®Êt sang giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt.  TiÒn thuª ®Êt cña kho¶ng thêi gian ®∙ sö dông ®Êt kh«ng  ®îc trõ vµo tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép. TiÒn thuª ®Êt ®∙ nép   cho kho¶ng thêi gian cha sö  dông  ®Êt  ®îc trõ  vµo tiÒn sö  dông ®Êt ph¶i nép vµ ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Sè tiÒn thuª  = DiÖn tÝch  x §¬n gi¸ cho  x Sè n¨m ®∙  ®Êt ®îc trõ  ®Êt ®îc  thuª cña thêi  nép tiÒn  vµo tiÒn sö  chuyÓn tõ  h¹n 1 n¨m t¹i  thuª ®Êt  dông ®Êt  thuª sang  thêi ®iÓm  nhng cha  ph¶i nép giao chuyÓn tõ thuª  sö dông  ®Êt sang giao  ®Êt ®Êt IV­ Thu tiÒn sö dông ®Êt khi cÊp giÊy chøng nhËn  quyÒn sö dông ®Êt cho ngêi ®ang sö dông ®Êt Thu tiÒn sö  dông  ®Êt khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö   dông  ®Êt quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP;   kho¶n 1 ®iÒu nµy ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: Hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n sö  dông  ®Êt  ë  tõ  ngµy 15 th¸ng  10 n¨m 1993  ®Õn thêi  ®iÓm  cÊp  giÊy  chøng nhËn  quyÒn  sö  ®Êt mµ cha nép tiÒn sö dông ®Êt th× ph¶i nép tiÒn sö dông   ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu 4 vµ   ®iÓm  b, c kho¶n 2 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP. Mét sè  trêng hîp sau  ®©y khi  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn  quyÒn sö dông ®Êt kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt: 1­ Khi  ®îc giao  ®Êt  ®∙ nép tiÒn  ®Òn bï  thiÖt h¹i theo  QuyÕt  ®Þnh sè  186­H§BT ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 1990 cña Héi   ®ång Bé  trëng (nay lµ  ChÝnh phñ) vÒ   ®Òn bï  thiÖt h¹i  ®Êt  n«ng nghiÖp, ®Êt cã rõng khi chuyÓn sang môc ®Ých kh¸c.
 7. 7 2­ §∙ nép tiÒn sö  dông  ®Êt vµo ng©n s¸ch nhµ  níc theo  quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 60­TC/TCT ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 1993  cña Bé  Tµi chÝnh khi mua nhµ  thuéc së  h÷u Nhµ  n íc vµ  mua  nhµ kh«ng thuéc së h÷u Nhµ níc cïng víi nhËn quyÒn sö dông  ®Êt cã nhµ trªn ®ã; ®îc giao ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ ë vµ c«ng  tr×nh;  ®îc giao ®Êt thay cho thanh to¸n gi¸ trÞ  c«ng tr×nh  x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. 3­ Mua nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc, mua nhµ cña c¸c C«ng  ty kinh doanh nhµ cña Nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh  sè 61/CP ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ mua b¸n   vµ kinh doanh nhµ ë. 4­ Mua nhµ cïng víi nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã nhµ trªn   ®ã thuéc diÖn ®∙ nép thuÕ  thu nhËp theo Ph¸p lÖnh thuÕ  thu   nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. C¸c trêng hîp híng dÉn trªn  ®©y chØ ¸p dông  ®èi víi   c¸c trêng hîp kh«ng thuéc ph¹m vi kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 8  NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP.
 8. 8 PHÇN C MIÔN, GI¶M TIÒN Sö DôNG §ÊT I­ Nguyªn t¾c miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt C¸c nguyªn t¾c miÔn, gi¶m tiÒn sö  dông  ®Êt quy  ®Þnh   t¹i §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP; mét sè kho¶n t¹i   ®iÒu nµy ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 1­ Hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ®îc miÔn, gi¶m  tiÒn sö  dông  ®Êt chØ  ®îc miÔn, gi¶m tiÒn sö  dông  ®Êt mét  lÇn thuéc mét trong c¸c trêng hîp ®îc nhµ níc giao ®Êt ®Ó  lµm nhµ   ë,  ®îc phÐp chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt tõ   ®Êt  kh¸c   sang   lµm   ®Êt   ë,   ®îc   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö  dông  ®Êt  ë. Riªng  ®èi víi tæ chøc kinh tÕ   ®îc miÔn gi¶m  mét   lÇn   khi   ®îc   giao   ®Êt,   chuyÓn   môc   ®Ých   sö   dông   ®Êt  theo tõng dù ¸n ®Çu t. 2­ MiÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè 198/2004/N§­CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy chØ ®­ îc   thùc   hiÖn   trùc   tiÕp   víi   ®èi   tîng   ®îc   miÔn,   gi¶m   vµ  tÝnh trªn sè  tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i nép theo quy  ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 3­ ChØ xem xÐt vµ  phª duyÖt miÔn, gi¶m tiÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP ®èi víi   c¸c trêng hîp b¾t  ®Çu nép tiÒn sö  dông  ®Êt tõ  ngµy NghÞ  ®Þnh sè 198/2004/N§­CP cã hiÖu lùc thi hµnh. C¸c trêng hîp  ®∙ nép tiÒn sö  dông  ®Êt hoÆc nép sè  tiÒn sö  dông  ®Êt cßn  nî ph¸t sinh tríc ngµy NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP cã hiÖu  lùc thi hµnh th× viÖc miÔn gi¶m tiÒn sö dông ®Êt  ®îc thùc  hiÖn theo c¸c quy ®Þnh tríc ngµy NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­ CP cã hiÖu lùc thi hµnh. 4­ Tæ chøc sö  dông  ®Êt  ®∙  ®îc miÔn gi¶m tiÒn sö  dông  ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3, 4 §iÒu 12; kho¶n 1, 3  §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP, nhng sau ®ã chuyÓn nh­ îng quyÒn sö  dông  ®Êt th×  ph¶i nép  ®ñ  tiÒn sö  dông  ®Êt  ®∙   ®îc miÔn hoÆc gi¶m vµo ng©n s¸ch nhµ  níc theo gi¸  ®Êt t¹i  thêi ®iÓm chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt. II­ MiÔn tiÒn sö dông ®Êt MiÔn tiÒn sö  dông  ®Êt cho c¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i  §iÒu   12   NghÞ   ®Þnh   sè   198/2004/N§­CP;   mét   sè   kho¶n   t¹i  ®iÒu nµy ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 1­ Kho¶n 1 quy ®Þnh vÒ miÔn tiÒn sö dông ®Êt theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt khuyÕn khÝch ®Çu t ®Ó thùc hiÖn:
 9. 9 a­ Dù  ¸n  ®Çu t thuéc ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc u  ®∙i  ®Çu  t vµ   ®îc thùc hiÖn t¹i  ®Þa bµn u  ®∙i  ®Çu t theo quy  ®Þnh  cña ChÝnh phñ; b­ Dù  ¸n  ®Çu t t¹i  ®Þa bµn cã   ®iÒu kiÖn kinh tÕ  ­ x∙  héi khã  kh¨n,  ®Þa bµn cã   ®iÒu kiÖn kinh tÕ  ­ x∙ héi  ®Æc  biÖt khã kh¨n theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; c­ C¸c trêng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2­ Kho¶n 3 ®îc híng dÉn nh sau:  a­   §Êt   giao   ®Ó   thùc   hiÖn   dù   ¸n   x©y   dùng   ký   tóc   x¸  sinh viªn b»ng tiÒn tõ ng©n s¸ch Nhµ níc; ®¬n vÞ ®îc giao  qu¶n lý  sö  dông cho sinh viªn  ë, chØ  ® îc tÝnh thu phÝ   ®ñ  trang tr¶i chi phÝ phôc vô, ®iÖn, níc, chi phÝ qu¶n lý vµ  chi phÝ kh¸c cã liªn quan; kh«ng ®îc tÝnh chi phÝ vÒ tiÒn  sö dông ®Êt vµ khÊu hao gi¸ trÞ nhµ; b­ §Êt giao  ®Ó  x©y dùng nhµ   ë  theo dù  ¸n phôc vô  cho   ngêi di dêi do thiªn tai; ngêi ®îc giao ®Êt ë míi theo dù  ¸n di dêi  ®îc miÔn nép tiÒn sö  dông  ®Êt, khi  ®Êt  ë  t¹i  n¬i ph¶i di dêi (n¬i  ®i) kh«ng  ®îc båi thêng,  ®îc hç  trî  di chuyÓn (nÕu cã); c­ §Êt giao  ®Ó  x©y dùng nhµ   ë  cña  ®ång bµo d©n téc  thiÓu sè   ë  vïng cã   ®iÒu kiÖn kinh tÕ  x∙ héi  ®Æc biÖt khã   kh¨n. Ngêi  ®îc miÔn tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i cã  hé  khÈu th­ êng tró  t¹i  ®Þa ph¬ng thuéc vïng cã   ®iÒu kiÖn kinh tÕ  x∙  héi  ®Æc biÖt khã  kh¨n nhng cha cã   ®Êt lµm nhµ   ë, hoÆc  ®∙  cã  nhµ   ë  nhng diÖn tÝch khu«n viªn cha  ®ñ  h¹n møc giao  ®Êt ë theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai;  Vïng  cã   ®iÒu  kiÖn  kinh  tÕ  x∙ héi  ®Æc biÖt  khã  kh¨n  theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. d­  §Êt x©y  dùng nhµ  chung  c  cao tÇng  cho c«ng  nh©n  cña khu c«ng nghiÖp,  ®¬n vÞ   ®îc giao  ®Êt  ®Ó  thùc hiÖn dù  ¸n ph¶i ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt dù ¸n, phª   duyÖt gi¸ b¸n hoÆc gi¸ cho thuª nhµ; trong c¬ cÊu gi¸ b¸n  hoÆc gi¸ cho thuª nhµ  kh«ng cã  chi phÝ  vÒ  tiÒn sö  dông  ®Êt.  3­  Kho¶n  5  quy  ®Þnh  vÒ  miÔn  tiÒn  sö  dông  ®Êt trong  h¹n møc giao  ®Êt  ë  gåm c¸c trêng hîp:  ®îc giao  ®Êt,  ®îc  chuyÓn   môc   ®Ých   sö   dông   ®Êt,   ®îc   cÊp   giÊy   chøng   nhËn  quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh   sè   118/TTg   ngµy   27   th¸ng   2   n¨m   1996   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ  vÒ  hç  trî  ngêi cã  c«ng víi C¸ch m¹ng c¶i thiÖn  nhµ   ë  vµ  QuyÕt  ®Þnh sè  20/2000/Q§­TTg ngµy 3 th¸ng 2 n¨m  2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ hç trî ngêi ho¹t ®éng C¸ch  m¹ng tõ  tríc C¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945 c¶i thiÖn nhµ  ë, cô thÓ nh sau:
 10. 10 a­ Ngêi gia nhËp tæ chøc c¸ch m¹ng tõ  ngµy 31 th¸ng  12 n¨m 1935 vÒ tríc ®îc miÔn toµn bé tiÒn sö dông ®Êt; b­ Ngêi gia nhËp tæ chøc c¸ch m¹ng trong kho¶ng thêi  gian tõ  ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1936  ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m   1944,  ®îc tÆng thëng Hu©n ch¬ng Sao Vµng hoÆc Hu©n ch¬ng  Hå  ChÝ  Minh hoÆc Hu©n  ch¬ng §éc lËp h¹ng nhÊt   ®îc miÔn  tiÒn sö  dông  ®Êt víi diÖn  tÝch  kh«ng qu¸ 300 mÐt vu«ng  (m2); c­ Ngêi gia nhËp tæ chøc c¸ch m¹ng trong kho¶ng thêi  gian tõ  ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1936  ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m   1944, kh«ng thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, kho¶n nµy ® îc  miÔn tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch ®Êt trong h¹n møc  giao ®Êt ë do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh; d­  Anh hïng  lùc lîng vò   trang  nh©n d©n,  Bµ  mÑ   ViÖt  Nam anh hïng, Anh hïng lao  ®éng; th¬ng binh, bÖnh binh,  ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh bÞ mÊt søc lao ®éng tõ  81% trë  lªn; th©n  nh©n  cña liÖt sü   ®ang hëng tiÒn tuÊt  nu«i dìng  hµng  th¸ng  ®îc miÔn  tiÒn  sö  dông   ®Êt  ®èi víi  diÖn tÝch trong h¹n møc giao ®Êt ë; 4­ Kho¶n 6 quy  ®Þnh vÒ  hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®∙  ®îc  cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, nhng ®Êt ®ã ®∙ ®îc  sö  dông æn  ®Þnh tríc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 thuéc mét  trong c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3, 4 §iÒu  50,   §iÒu   87   LuËt   §Êt   ®ai   vµ   §iÒu   45   NghÞ   ®Þnh   sè  181/2004/N§­CP   mµ   cßn   ghi   nî   tiÒn   sö   dông   ®Êt   th×   ®îc  miÔn thu tiÒn sö dông ®Êt cßn nî.
 11. 11 III­ Gi¶m tiÒn sö dông ®Êt Gi¶m tiÒn sö  dông  ®Êt cho c¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i  §iÒu   13   NghÞ   ®Þnh   sè   198/2004/N§­CP;   mét   sè   kho¶n   t¹i  ®iÒu nµy ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 1­ Kho¶n 3 quy  ®Þnh vÒ  gi¶m 20% tiÒn sö  dông  ®Êt khi  ®îc nhµ  níc giao  ®Êt  ®èi víi nhµ  m¸y, xÝ  nghiÖp ph¶i di  dêi theo quy ho¹ch (kÓ  c¶ di dêi do « nhiÔm m«i trêng).  Nhµ  m¸y, xÝ  nghiÖp di dêi ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh cña  ñy ban  nh©n d©n cÊp tØnh vµ  diÖn tÝch  ®Êt  ®îc gi¶m chØ ¸p dông  ®èi víi diÖn tÝch ®Êt lµm nhµ m¸y, xÝ nghiÖp.  2­  Kho¶n  4  quy  ®Þnh  vÒ  gi¶m  tiÒn  sö  dông  ®Êt trong  h¹n møc giao ®Êt ë ®èi víi c¸c trêng hîp ®îc giao ®Êt, ®­ îc chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt,  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn  quyÒn sö  dông  ®Êt cho ngêi  ®ang sö  dông  ®Êt lµ  ngêi cã  c«ng   víi   c¸ch   m¹ng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   118/TTg   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   20/2000/Q§­TTg   mµ   kh«ng   thuéc  ®èi tîng  ®îc miÔn tiÒn sö  dông  ®Êt quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 3  Môc II PhÇn nµy, cô thÓ nh sau: ­   Th¬ng   binh,   ngêi   hëng   chÝnh   s¸ch   nh  th¬ng   binh,  bÖnh binh bÞ mÊt søc lao ®éng tõ 61% ®Õn 80% ® îc gi¶m 90%  tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép; ­ Th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh  th¬ng binh bÞ  mÊt søc lao  ®éng tõ  41%  ®Õn 60%, c¸n bé  ho¹t  ®éng C¸ch  m¹ng   tiÒn   khëi   nghÜa   (ngêi   gia   nhËp   tæ   chøc   c¸ch   m¹ng  trong kho¶ng thêi gian tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1945 ®Õn tr­ íc Tæng khëi nghÜa Th¸ng T¸m n¨m 1945)  ®îc gi¶m 80% tiÒn  sö dông ®Êt ph¶i nép; ­ Th©n  nh©n  cña liÖt  sÜ,  ngêi cã  c«ng  gióp   ®ì  c¸ch  m¹ng  ®ang hëng trî  cÊp hµng th¸ng, th¬ng binh vµ  ngêi h­ ëng chÝnh s¸ch nh  th¬ng binh bÞ  mÊt søc lao  ®éng tõ  21%  ®Õn 40% ®îc gi¶m 70% tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép; ­ Ngêi ho¹t  ®éng c¸ch m¹ng, lµm nghÜa vô  quèc tÕ   ® îc  tÆng thëng Hu©n ch¬ng Kh¸ng chiÕn h¹ng I hoÆc Hu©n ch¬ng  ChiÕn th¾ng h¹ng I ®îc gi¶m 65% tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép. IV­ Hå s¬ miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt 1­  Tæ chøc,  hé  gia  ®×nh,  c¸ nh©n  khi thùc  hiÖn  thñ  tôc  ®Ó   ®îc giao  ®Êt, chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt, chuyÓn  tõ  thuª  ®Êt sang giao  ®Êt,  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn  sö   dông   ®Êt;   thùc   hiÖn   kª   khai   xin   miÔn,   gi¶m   tiÒn   sö  dông ®Êt t¹i tê khai nép tiÒn sö dông ®Êt (®Ýnh kÌm Th«ng  t  nµy) trong hå  s¬  vÒ   ®Êt  ®ai göi  ®Õn V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn  sö  dông   ®Êt  hoÆc  c¬  quan  tµi nguyªn  vµ  m«i trêng 
 12. 12 ®èi víi trêng hîp hå s¬ nép t¹i c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i   trêng hoÆc Uû  ban nh©n d©n x∙, ph êng, trÞ  trÊn trong tr­ êng hîp hå  s¬  nép t¹i x∙, phêng, thÞ  trÊn (sau  ®©y gäi  chung  lµ  c¬  quan tµi nguyªn  vµ  m«i trêng).  Tê  khai  nép  tiÒn sö  dông  ®Êt  ®îc lËp thµnh 2 b¶n; mét b¶n lu t¹i c¬  quan thuÕ, mét b¶n göi tr¶ c¬  quan tµi nguyªn vµ  m«i tr­ êng cïng víi hå  s¬  vÒ   ®Êt  ®ai  ®Ó  c¬  quan tµi nguyªn vµ  m«i trêng göi cho ngêi sö  dông  ®Êt  ®Ó  thùc hiÖn nghÜa vô  tµi chÝnh. 2­ Tê khai ph¶i kÌm giÊy tê chøng minh thuéc mét trong  c¸c trêng hîp  ®îc miÔn, gi¶m tiÒn sö  dông  ®Êt (b¶n sao cã  c«ng chøng), cô thÓ nh sau: a­ §èi víi c¸c trêng hîp khuyÕn khÝch  ®Çu t  ph¶i cã  giÊy chøng nhËn u ®∙i ®Çu t;  b­   §èi   víi   dù   ¸n   c«ng   tr×nh   c«ng   céng   cã   môc   ®Ých  kinh doanh; dù  ¸n x©y dùng ký  tóc x¸ sinh viªn, x©y dùng  nhµ   ë   cho   ngêi   cã   c«ng,   x©y   dùng   chung   c  cao   tÇng   cho  c«ng nh©n khu c«ng nghiÖp ph¶i kÌm v¨n b¶n chÊp thuËn cña   c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ phª duyÖt dù ¸n ®Çu t;  c­ §èi víi nhµ  m¸y, xÝ  nghiÖp di dêi theo quy ho¹ch  ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh di dêi vµ  dù  ¸n  ®Çu t  ®îc phª duyÖt  theo thÈm quyÒn do ph¸p luËt quy ®Þnh;  d­ §èi víi trêng hîp ngêi cã  c«ng víi c¸ch m¹ng ph¶i   cã  giÊy tê  liªn quan  ®Õn chÕ   ®é   ®îc miÔn, gi¶m tiÒn sö  dông   ®Êt   híng  dÉn  t¹i   ®iÓm   3  Môc   II   vµ   ®iÓm   2  Môc  III  PhÇn nµy;  ®­ §èi víi ngêi thuéc diÖn hé  nghÌo ph¶i cã  x¸c nhËn   cña c¬ quan lao ®éng, th¬ng binh vµ x∙ héi cÊp huyÖn;  e­ §èi víi hé  gia  ®×nh lµ   ®ång bµo d©n téc thiÓu sè  ph¶i cã  hé  khÈu (ë  n¬i  ®∙ cã  hé  khÈu) hoÆc x¸c nhËn cña  Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ (ë n¬i cha cã hé khÈu). V­ ThÈm quyÒn phª duyÖt miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt 1­ C¬  quan thuÕ  c¨n cø vµo hå  s¬   ®Þa chÝnh kÌm theo  giÊy tê  chøng minh thuéc  ®èi tîng  ®îc miÔn, gi¶m tiÒn sö  dông   ®Êt   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   12,   §iÒu   13   NghÞ   ®Þnh   sè  198/2004/N§­CP   vµ   híng   dÉn   t¹i   Môc   II,   III,   IV   PhÇn   C  Th«ng t nµy  ®Ó  x¸c  ®Þnh sè  tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i nép, sè   tiÒn sö dông ®Êt ®îc miÔn, gi¶m.  Côc trëng Côc thuÕ  phª duyÖt miÔn, gi¶m tiÒn sö  dông  ®Êt t¹i PhÇn II (PhÇn x¸c ®Þnh cña c¬ quan thuÕ) trong tê 
 13. 13 khai   nép   tiÒn   sö   dông   ®Êt   cña   tæ   chøc   trong   níc,   ngêi  ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi.  Chi côc trëng Chi côc thuÕ  phª duyÖt miÔn, gi¶m tiÒn  sö  dông  ®Êt t¹i PhÇn II (PhÇn x¸c  ®Þnh cña c¬  quan thuÕ)  trong tê  khai nép tiÒn sö  dông  ®Êt cña hé  gia  ®×nh, c¸  nh©n.  2­ Tê  khai kÌm x¸c  ®Þnh nép tiÒn sö  dông  ®Êt cña c¬  quan thuÕ   ®îc lËp thµnh 2 b¶n; 1 b¶n göi cho c¬  quan tµi   nguyªn  vµ  m«i  trêng  ®Ó  chuyÓn  cho   ®èi  tîng nép tiÒn sö  dông ®Êt; 1 b¶n lu t¹i c¬ quan thuÕ. PHÇN D THU NéP TIÒN Sö DôNG §ÊT I­ X¸c ®Þnh tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép 1­ Trong thêi h¹n 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc  hå  s¬  hîp lÖ, c¬  quan thuÕ  c¨n cø hå  s¬   ®Þa chÝnh vµ  tê  khai nép tiÒn sö  dông  ®Êt do c¬  quan tµi nguyªn vµ  m«i  trêng göi  ®Õn x¸c  ®Þnh sè  tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i nép vµ  c¸c kho¶n thu kh¸c (nÕu cã), ®Þa ®iÓm nép (Kho b¹c nhµ n­ íc hay c¬  quan thu), thêi gian nép vµ  c¸c néi dung kh¸c  cã liªn quan vµ göi ®Õn c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i trêng. 2­ Trêng hîp hå s¬ do c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i trêng  cung cÊp mµ  cha  ®ñ  c¬  së   ®Ó  tÝnh sè  thu tiÒn sö  dông  ®Êt   vµ c¸c kho¶n nép kh¸c th× ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho  c¬ quan göi hå s¬ ®Ó bæ sung. Trong thêi h¹n 3 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬ bæ sung hîp lÖ, c¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh tiÒn sö dông ®Êt   ph¶i nép vµ c¸c kho¶n thu kh¸c (nÕu cã) theo híng dÉn t¹i  ®iÓm 1 môc nµy, viÕt giÊy nép tiÒn vµ  thùc hiÖn c¸c thñ  tôc kh¸c theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; sau ®ã, göi tr¶ c¬ quan  tµi nguyªn vµ  m«i trêng, cã  kÌm theo giÊy nép tiÒn  ®Ó  c¬  quan tµi nguyªn vµ  m«i trêng göi tíi ngêi cã  tr¸ch nhiÖm  thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh.  II­ Thñ tôc nép tiÒn sö dông ®Êt 1­ Trong thêi h¹n 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc  hå  s¬  cña c¬  quan thuÕ, c¬  quan tµi nguyªn vµ  m«i trêng  ph¶i göi tê  khai nép tiÒn sö  dông  ®Êt vµ  c¸c kho¶n ph¶i  nép kh¸c cho tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n ph¶i nép tiÒn  sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n thu kh¸c. 
 14. 14 2­ Tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n c¨n cø vµo x¸c  ®Þnh  cña   c¬   quan   thuÕ,   trùc   tiÕp   nép   tiÒn   (tiÒn   mÆt   hoÆc  chuyÓn kho¶n) t¹i  ®Þa  ®iÓm nép tiÒn theo th«ng b¸o trong  thêi   h¹n   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   30   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   ngµy  nhËn ®îc th«ng b¸o. 3­  C¬  quan  thu (Kho  b¹c nhµ  níc hoÆc  c¬  quan  thuÕ)  khi thu tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i lËp chøng tõ  thu tiÒn vµo  ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  80/2003/TT­BTC ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2003 vÒ  híng dÉn tËp  trung,  qu¶n lý  c¸c kho¶n thu ng©n  s¸ch  Nhµ  níc qua Kho  b¹c nhµ níc. 4­ C¬ quan thuÕ phèi hîp víi Kho b¹c nhµ níc cïng cÊp  ®Ó  cã  biÖn ph¸p tæ chøc thu tiÒn sö  dông  ®Êt thuËn lîi  cho ngêi nép tiÒn, b¶o  ®¶m an toµn sè  tiÒn sö  dông  ®Êt  nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc vµ phï hîp víi quy ®Þnh vÒ lu©n   chuyÓn   hå   s¬   ®Êt   ®ai   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  181/2004/N§­CP;   NghÞ   ®Þnh   sè   198/2004/N§­CP   vµ   híng   dÉn  t¹i Th«ng t nµy. III­ Xö lý tån t¹i vÒ nép tiÒn sö dông ®Êt 1­ C¸c trêng hîp  ®∙ nép  ®ñ  tiÒn sö  dông  ®Êt theo quy   ®Þnh tríc ngµy NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP cã hiÖu lùc thi  hµnh mµ nay míi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th×   vÉn ¸p dông thu tiÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt  tríc  ngµy  NghÞ   ®Þnh  sè  198/2004/N§­CP  cã   hiÖu  lùc.  Trêng hîp  ®∙  ®îc giao  ®Êt nhng cha nép tiÒn sö  dông  ®Êt  th×  nay nép tiÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh   sè 198/2004/N§­CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2­ C¸c trêng hîp  ®∙  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông   ®Êt   tríc   ngµy   NghÞ   ®Þnh   sè   198/2004/N§­CP   cã   hiÖu  lùc thi hµnh mµ thuéc c¸c trêng hîp ®Êt sö dông lµm ®Êt ë  tõ   ngµy   15   th¸ng   10   n¨m   1993   vÒ   sau,   ph¶i   nép   tiÒn   sö  dông  ®Êt mµ  cßn nî  vµ  ghi râ  sè  tiÒn nî  trªn giÊy chøng  nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt th×  thu tiÒn sö  dông  ®Êt vµo ng©n  s¸ch Nhµ níc theo sè tiÒn ®∙ ghi nî.  Trêng   hîp   trªn   giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   kh«ng ghi râ  sè  tiÒn sö  dông  ®Êt cßn nî  th×  tÝnh vµ  thu  tiÒn sö  dông  ®Êt theo NghÞ   ®Þnh sè  38/2000/N§­CP ngµy 23  th¸ng 8 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t  sè 115/2000/TT­ BTC ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Bé  Tµi chÝnh. Gi¸  ®Êt  tÝnh thu tiÒn sö  dông  ®Êt lµ  gi¸  ®Êt do Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn   sö dông ®Êt.  ViÖc thu nî  tiÒn sö  dông  ®Êt quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2 Môc  nµy vµ  viÖc ¸p dông NghÞ   ®Þnh sè  38/2000/N§­CP vµ  Th«ng  
 15. 15 t sè  115/2000/TT­BTC  ®Ó  thu tiÒn sö  dông  ®Êt ghi nî  trªn   giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt  ®∙ cÊp cã  hiÖu lùc  ®Õn  31 th¸ng 12 n¨m 2005. Tõ  ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2006 trë   ®i  nÕu vÉn cßn nî th× thùc hiÖn tÝnh vµ thu tiÒn sö dông ®Êt   theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP vµ híng dÉn  t¹i Th«ng t nµy. 3­ MiÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt   khuyÕn  khÝch  ®Çu t  trong trêng hîp  ®îc giao   ®Êt  vµ   ®îc  cÊp giÊy chøng nhËn  u  ®∙i  ®Çu t  tríc ngµy NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP   cã  hiÖu   lùc   thi   hµnh   vµ   c¬  quan   thuÕ   ®∙   th«ng b¸o tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép vµ ®∙ nép 1 phÇn tiÒn   sö dông vµo ng©n s¸ch Nhµ níc th× nép sè tiÒn sö dông ®Êt  cßn   l¹i   vµo   ng©n   s¸ch   Nhµ   níc,   kh«ng   ¸p   dông   theo   quy  ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   198/2004/N§­CP   vµ   híng   dÉn   t¹i  Th«ng t nµy, nhng thêi gian nép sè tiÒn cßn l¹i chËm nhÊt  lµ   sau   90  ngµy   kÓ  tõ   ngµy  Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   thi  hµnh. Sau 90 ngµy mµ  cha nép  ®ñ  tiÒn sö  dông  ®Êt cßn l¹i   th×  ph¶i nép ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 18 NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP. IV­ KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i 1­   Ngêi   ph¶i   nép   tiÒn   sö   dông   ®Êt   mµ   cã   khiÕu   n¹i  viÖc thi hµnh  kh«ng   ®óng nh÷ng  quy  ®Þnh vÒ  thu tiÒn sö  dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 198/2004/ N§­CP th×  cã   ®¬n khiÕu n¹i göi  ®Õn c¬  quan thuÕ  n¬i  ®∙  phª duyÖt tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i nép; trong thêi gian chê  gi¶i quyÕt vÉn ph¶i nép  ®ñ  sè  tiÒn sö  dông  ®Êt  ®∙ th«ng  b¸o ®óng thêi h¹n. 2­ C¬  quan nhËn  ®¬n khiÕu n¹i mµ  hå  s¬  khiÕu n¹i cha  ®óng, cha  ®ñ  theo quy  ®Þnh th×  yªu cÇu ngêi khiÕu n¹i bæ  sung hay gi¶i tr×nh thªm vµ  ph¶i th«ng b¸o cho ngêi göi  ®¬n biÕt trong thêi h¹n lµ  10 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy  nhËn ®îc ®¬n khiÕu n¹i.  3­ Thêi gian, tr×nh tù, thñ  tôc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  khiÕu n¹i vµ  tè  c¸o. 4­  Trong  thêi h¹n  kh«ng  qu¸ 30  ngµy kÓ   tõ  ngµy  hÕt  thêi h¹n gi¶i quyÕt quy  ®Þnh t¹i §iÒu 36 LuËt KhiÕu n¹i,  tè  c¸o mµ  khiÕu n¹i kh«ng  ®îc gi¶i quyÕt hoÆc kÓ  tõ  ngµy  nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn  ®Çu mµ  ngêi  khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý th× cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan  cÊp trªn trùc tiÕp cña c¬  quan  ®∙ phª duyÖt tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i nép hoÆc khëi kiÖn ra toµ ¸n. Víi vïng s©u, vïng  xa,  ®i l¹i khã  kh¨n th×  thêi h¹n nãi trªn cã  thÓ  kÐo dµi   h¬n nhng kh«ng qu¸ 45 ngµy.
 16. 16 5­   QuyÕt   ®Þnh   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i   vÒ   tiÒn   sö   dông  ®Êt cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh sau khi cã   ý  kiÕn cña Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng.  V­ Tæ chøc thùc hiÖn 1­ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¬  quan   thuÕ,   Kho   b¹c   nhµ   níc   phèi   hîp   víi   c¸c   cÊp,   c¸c  ngµnh   ë   ®Þa   ph¬ng   thùc   hiÖn   viÖc   thu   tiÒn   sö   dông   ®Êt  theo  ®óng quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP vµ  h ­ íng dÉn t¹i Th«ng t nµy; kiÓm tra vµ  xö  lý  c¸c tr êng hîp  sai   ph¹m   hoÆc   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   vÒ   kª   khai,   x¸c   nhËn  kh«ng   ®óng  thùc tÕ  thêi  ®iÓm sö  dông  ®Êt g©y thiÖt  h¹i  cho ng©n s¸ch Nhµ níc hoÆc ngêi nép tiÒn sö dông ®Êt. 2­   Tæng   côc   ThuÕ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   chØ   ®¹o   viÖc   tæ  chøc thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy tr×nh c¶i c¸ch thñ tôc  hµnh chÝnh, tiÕp nhËn hå  s¬  tõ  c¬  quan tµi nguyªn vµ  m«i  trêng  ®Ó  x¸c  ®Þnh vµ  th«ng b¸o nép tiÒn sö  dông  ®Êt, c¸c  kho¶n   thu   kh¸c   (nÕu   cã);   phª   duyÖt   miÔn,   gi¶m   tiÒn   sö  dông ®Êt, xö lý víng m¾c vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP vµ Th«ng t nµy. 3­ Kho b¹c nhµ  níc chÞu tr¸ch nhiÖm chØ  ®¹o viÖc tæ  chøc thu tiÒn  sö  dông   ®Êt  theo   ®óng quy tr×nh  thu  ng©n  s¸ch Nhµ  níc vµ  tho¶ thuËn víi c¬  quan thuÕ   ®Ó  tæ chøc  thu tiÒn sö dông ®Êt thuËn lîi cho ngêi nép tiÒn vµo ng©n  s¸ch Nhµ níc. 4­   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o.  Th«ng t  nµy thay thÕ  Th«ng t  sè  115/2000/TT­BTC ngµy  11 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh vÒ híng dÉn thi hµnh  NghÞ   ®Þnh sè  38/2000/N§­CP ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2000 cña  ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt; tiÕt a vµ b ®iÓm 1 Môc  I PhÇn B Th«ng t  20/2002/TT­BTC ngµy 28 th¸ng 2 n¨m 2002  cña   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè  71/2001/N§­CP ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ  vÒ   u  ®∙i ®Çu t x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n vµ cho thuª. ViÖc thu tiÒn  sö dông ®Êt khi b¸n nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc cho ngêi ®ang  thuª thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 61/CP ngµy 5   th¸ng 7 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi  hµnh.  Nh÷ng quy  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy  ®Òu b∙i  bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t nÕu ph¸t sinh víng  m¾c,   ®Ò   nghÞ   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   trung  ¬ng   ph¶n   ¸nh   kÞp   thêi   cho   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó  nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
 17. 17 Côc  CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM thuÕ:........... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ... Chi   côc  thuÕ:....... Tê KHAI NéP TIÒN Sö DôNG §ÊT I­ PhÇn tù khai: 1­ Tªn (Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n): 2­ §Þa chØ (trô së chÝnh hoÆc ®Þa chØ liªn l¹c): 3­ V¨n b¶n (nÕu cã) cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn  quyÕt   ®Þnh   vÒ   giao   ®Êt,   chuyÓn   môc   ®Ých   sö   dông   ®Êt,   chuyÓn   tõ   thuª   ®Êt   sang   giao   ®Êt,   cÊp   giÊy   chøng   nhËn  quyÒn   sö   dông   ®Êt:   Sè....   ngµy....   th¸ng....   n¨m....;  hoÆc   giÊy   tê   chøng   minh   vÒ   quyÒn   sö   dông   ®Êt   theo   quy  ®Þnh,   do...............................................  (c¬ quan cÊp). 4­ §Æc ®iÓm l« ®Êt: §Þa ®iÓm: VÞ trÝ thöa ®Êt: Lo¹i ®Êt: Môc ®Ých sö dông: 5­ DiÖn tÝch nép tiÒn sö dông ®Êt:  m2 6­ MiÔn hoÆc gi¶m tiÒn sö dông ®Êt (nÕu cã) (Ghi râ  thuéc mét trong c¸c trêng hîp  ®îc miÔn, gi¶m  tiÒn sö  dông  ®Êt quy  ®Þnh t¹i §iÒu 12, §iÒu 13 NghÞ   ®Þnh  sè   198/2004/N§­CP   vµ   Th«ng   t  sè   117/2004/TT­BTC   ngµy  07/12/2004;   thêi   h¹n   hoÆc  tû   lÖ   ®îc   miÔn,   gi¶m   tiÒn   sö  dông ®Êt). 7­ GiÊy tê  kÌm theo (cã  c«ng chøng chøng minh thuéc   ®èi tîng miÔn, gi¶m): 8­ T«i xin cam  ®oan viÖc kª khai trªn  ®©y lµ   ®óng sù  thËt vµ xin nép tiÒn sö dông ®Êt ®Çy ®ñ, ®óng kú h¹n. N Ngµy... th¸ng...  Ngµy....  gµy.... th¸ng....  n¨m.... th¸ng...  n¨m.... n¨m..... C¸n bé kiÓm tra  N tÝnh thu tiÒn sö  Thñ trëng 
 18. 18 gêi kª khai dông ®Êt c¬ quan  thuÕ ( (ký ghi râ hä,  Ký vµ ghi râ hä,  tªn) tªn) (ký, ®ãng  dÊu) Ghi chó: 1­   Tê   khai   lËp  thµnh 02 b¶n göi kÌm  hå s¬ vÒ ®Êt ®ai ®Õn  V¨n   phßng   ®¨ng   ký  quyÒn   sö   dông   ®Êt  hoÆc   c¬   quan   tµi  nguyªn   vµ   m«i   trêng  ®èi víi trêng hîp hå  s¬   nép   t¹i   c¬   quan  tµi   nguyªn   vµ   m«i  trêng   hoÆc   göi   tíi  Uû  ban nh©n d©n x∙,  phêng,   thÞ   trÊn   ®èi  víi trêng hîp nép hå  s¬   t¹i   Uû   ban   nh©n  d©n   x∙,   phêng,   thÞ  trÊn   (gäi   chung   lµ  c¬   quan   tµi   nguyªn  vµ m«i trêng). 2­   Sau   khi   c¬  quan   thuÕ   x¸c   ®Þnh  vµ phª duyÖt th×: ­   C¬   quan   thuÕ  gi÷ l¹i 1 b¶n; ­   Göi   c¬   quan  tµi   nguyªn   vµ   m«i  trêng   1   b¶n   ®Ó   c¬  quan   tµi   nguyªn   vµ  m«i   trêng   göi   tíi  ngêi   nép   tiÒn   sö  dông ®Êt. II­   PhÇn   x¸c  ®Þnh   cña   c¬   quan  thuÕ:   (Thay   th«ng  b¸o nép tiÒn sö dông  ®Êt) 1­ DiÖn tÝch ®Êt  ®îc giao (chuyÓn môc 
 19. 19 ®Ých   sö   dông   ®Êt   /  chuyÓn   tõ   thuª   ®Êt  sang giao  ®Êt / cÊp  giÊy   chøng   nhËn  quyÒn sö dông ®Êt): ................ .................... .................... .................... .................... ....... m2 2­ Lo¹i ®Êt: Môc   ®Ých   sö  dông: 3­ DiÖn tÝch ®Êt  ph¶i   nép   tiÒn   sö  dông ®Êt: ...m2 Trong ®ã: ­   DiÖn   tÝch   nép  tiÒn sö dông ®Êt møc  50%(chªnh  lÖch):.............. ..... m2 ­DiÖn   tÝch   nép  tiÒn sö dông ®Êt møc  100%:............... .................... ... m2 4­ Thêi h¹n giao  ®Êt: 5­   Gi¸   ®Êt   tÝnh  thu   tiÒn   sö   dông  ®Êt: ............... .................... ..... ®ång/m2 6­   NghÜa   vô   tµi  chÝnh   ®îc   trõ   (nÕu  cã): ............... ..................  ®ång/m2 7­   Sè   tiÒn   sö  dông   ®Êt   ®îc   miÔn,  gi¶m:............... ...................  ®ång/m2
 20. 20 Trong ®ã: MiÔn: …………………………………....... .... ®ång Gi¶m: ………………………… ……… ...... .... ®ång 8­  TiÒn   sö  dông   ®Êt  cßn   ph¶i  nép   ng©n  s¸ch   Nhµ  n­ íc:....... .......®ån g 9­   §Þa   ®iÓm   nép  tiÒn sö dông ®Êt: 10­ Thêi h¹n nép  tiÒn   sö   dông   ®Êt  kh«ng   qu¸   30   ngµy  lµm viÖc khi nhËn ®­ îc th«ng b¸o nµy tõ  c¬   quan   tµi   nguyªn  vµ m«i trêng. Ngµy.... th¸ng....  n¨m..... Ngêi nhËn th«ng b¸o (ký ghi râ hä, tªn)
Đồng bộ tài khoản