Thông tư 119/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
46
lượt xem
2
download

Thông tư 119/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 119/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định vay Bỉ để thực hiện dự án đầu tư 100 máy dệt cho công ty dệt Nam Định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 119/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  119/1998/TT­B T C  n g µ y  25 th¸ng 8 n¨ m  1998 BT s v Ò   Ö c h í ng d É n   ù c hi Ö n   Ö p  ® Þ n h  vay B Ø  ® Ó  th ù c hi Ö n vi th Hi d ù  ¸n ® Ç u  t 100 m ¸ y   Ö t  h o  C « n g  ty d Ö t N a m   Þ n h d c § C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  ng 05/8/1997 cña  Ýnh  ñ    Ch ph ban  µnh   h Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î   iÓnchÝnh  l  s d ngu h tr  ph¸ttr   thøc (ODA);   C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 708/TTg  µy  ng 30/8/1997  ña  ñ íng  Ýnh   c Th t Ch phñ  Ò   Öc  u    v vi ®Ç tm¸y  Öt    ña  d BØ c C«ng    Öt  tyd Nam   Þnh  § (sau  y   äilµ  ®© g   "Dù  ¸n") ; C¨n  HiÖp  nh   cø  ®Þ vay  ®∙i cña  Ýnh   ñ     Þ    u    Ch ph BØ tr gi¸ 200  iÖu  tr Phr¨ng BØ  (BEF) ký ngµy 27/10/1995 (sau ®©y  gäi µ "HiÖp ®Þnh  vay   l ChÝnh  ñ")gi÷a Ch Ýnh  ñ  ph     ph CHXHCN   Öt Nam   µ  Ýnh  ñ  ¬ng  èc  Vi   v Ch ph V qu BØ     µitrî ®Ó t     cho 45,77% tæng  Þgi¸3  îp  ng  tr     H ®å cung  Êp  ÕtbÞ   c thi   cho  ù   D ¸n (sè tiÒn 110.654.773 BEF);        C¨n  C«ng  cø  v¨n 553/CP­ KTTH   µy  ng 21/5/1998  ña  Ýnh   ñ   Ò   c Ch ph v viÖc  giao cho  é  µichÝnh    BT  b¶o    l∙nhkho¶n vay  Ýn  ông  Êt khÈu  td xu   theo    c¸c HiÖp  nh   Ýn  ông  ý  µy  ®Þ td k ng 03/7/1998  (sau  y   äi lµ "HiÖp  nh   Ýn  ®© g     ®Þ t dông")gi÷a    C«ng    Öt  ty d Nam   Þnh, Hanosimex  µ  §   v Vinatex víiNg ©n   µng      h GeneralBank, BØ       (sau  y   äi lµ "GeneralBank") ®Ó   µitrîcho  ®© g         t    54,23%   tæng  trÞ gi¸ ña 3  Hîp ®ång  cung cÊp  thiÕt Þ  cho Dù  ¸n (sè tiÒn   c  b 131.107.895 BEF)  µ  Ý    v ph b¶o  Ó m   Ýn  ông  è tiÒn 9.878.980 BEF); hi td (s       C¨n  C«ng    è  cø  v¨n s 860/CP­ QHQT   µy  ng 28/7/1998  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph phª duyÖt  ¬  Õ   c ch cho vay  ¹ ®èi víiphÇn  l      i vay  ®∙itheo  Öp  nh  u    Hi ®Þ vay  Ýnh   Ch phñ. Bé  µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn    T  h  th   nh sau: I.  C¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g: 1.  èn  V vay  ®∙i cña  Ýnh  ñ    µ kho¶n  u    Ch ph BØ l   vay  î  íc ngoµi cña  nn    ChÝnh  ñ. V×   Ëy, toµn  é  Òn  ph   v   b ti vay  îc h¹ch    µo  ©n  ®  to¸n v ng s¸ch nhµ  íc.   n  Bé  µichÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖ m    îcho  Ýa  ícngoµikhi®Õ n   ¹n.   tr¶n   ph n      h Chñ   u    ®Ç t(C«ng    Öt  ty d Nam   Þnh)  ã  § c tr¸chnhiÖ m   ö  ông  èn  ng    sd v ®ó m ôc  ch, phï hîp víic¸c ®iÒu  Ön  ®Ý          ki quy  nh  ®Þ trong HiÖp  nh    ®Þ vay  Ýnh  Ch phñ  µ  µn    v ho tr¶cho  ©n  ng s¸ch nhµ  íctheo ®óng    n    quy  nh  ¹ Hîp  ng    ®Þ t i ®å cho vay  ¹ký  íi l  v   i Tæng  ôc  Çu     iÓn­Bé  µichÝnh. c§ tph¸ttr    T   Tæng  ôc  Çu   c§ tph¸ttr Ón chÞu   i   tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Öc    th   vi cho  vay  ¹ l i vµ thu  åi nî ®èi  íiChñ   u    µ  îc hëng  Ý   h   v  ®Ç t v ®   ph cho  vay  ¹ nguån  èn  Ýn  li  vt dông  µ   íctheo quy  nh  Ön  µnh. Nh n     ®Þ hi h 2. Vèn    vay  Ýn  ông  ¬ng  ¹icña  td th m  GeneralBank  µvèn    l  vay  ña  c doanh  nghiÖp (C«ng    Öt  tyd Nam   Þnh,Vinatexvµ  §     Hanosimex  ùctiÕp vay  èn  ña  tr     vc GeneralBank) theo  ¬ng      ph thøc  ù vay, tù chÞu  t     tr¸chnhiÖm     î theo      tr¶ n   c¸c
  2. 2 ®iÒu  Ön  ∙  ki ® cam   Õt  k trong HiÖp  nh  Ýn  ông.HiÖp  nh  Ýn  ông  µy    ®Þ td   ®Þ td n ® îcBé  µichÝnh    T  b¶o    l∙nh(b¶o    Ýnh  ñ). l∙nhCh ph II.  C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó : Dù     u    ¸n ®Ç t100 m¸y  Öt  ña  d c C«ng    Öt  ty d Nam   Þnh  Ëp  Èu  Õt § nh kh thi   bÞ   µ  v c«ng  Ö   ngh theo    îp  ng  è  c¸c H ®å s 11563/A/10927  ý  µy  k ng 11/02/1998  gi÷a  Vinatex vµ    Picanol;Hîp  ng  è    ®å s 11564/A/11247  ý  µy  k ng 11/02/1998   gi÷a C«ng    Öt    ty d Nam   nh  µ  ®Þ v Picanol;vµ  îp  ng  è    H ®å s 11565/A/11248  ý  k ngµy  11/02/1998  ÷a Hanosimex  µ  gi   v Picanol(sau  y  äilµ"c¸cHîp  ng")   ®© g       ®å   cã tæng  Þgi¸lµ241.762.668 tr ÖuBEF  Ï® îctµitrî õhainguån  tr        i   s            t sau: ­Vay  ®∙icña  Ýnh  ñ      u    Ch ph BØ 110.654.773 BEF    (45,77%). ­ Vay  tÝn dông  xuÊt khÈu  cña  General Bank  víi tæng  trÞ gi¸   140.986.875 BEF    trong®ã:   + 131.107.895 BEF    (54,23%)  îcvay  ®  theo    iÒu  Ön  ña  c¸c® ki c OECD,  ã  c b¶o    Ýnh  ñ    ùc hiÖn  îp  ng  ¬ng  ¹i; l∙nhCh ph ®Ó th   H ®å th m + 9.878.895 BEF   îc vay      Ý   ®  ®Ó tr¶ph b¶o  Ó m   Ýn  ông  hi td (7,535%  Þ tr   gi¸kho¶n    vay  Ýn  ông  Êt  Èu)  td xu kh cho  ¬   C quan  b¶o  Ó m   Ýn  ông  Êt hi td xu   khÈu    BØ (OND). 1.§èivíi Öp  nh       Hi ®Þ vay  Ýnh  ñ: Ch ph §iÒu  Ön  ki vay  ña  Öp  nh  c Hi ®Þ vay  Ýnh  ñ    Ch ph nh sau: ­ TrÞ      gi¸vay: 110.654.773    BEF.  Òn  Ti vay  îc sö  ông    ® d ®Ó thanh    to¸n 45,77%  Þgi¸Hîp  ng. tr     ®å ­Thêih¹n      vay:30    n¨m, trong ®ã   ã  n¨m  n  ¹n tÝnh  õngµy  ý  Öp      c 10  ©h  t  k Hi ®Þnh vay  Ýnh  ñ  Ch ph (27/10/1995). ­L∙i Êtvay:0%/n¨m.    su     Bé  µichÝnh  T  (Tæng  ôc  Çu     iÓn)sÏcho  ñ  u    c§ tph¸ttr     Ch ®Ç tvay  ¹ phÇn  l  i vèn  vay theo HiÖp  nh    ®Þ vay  Ýnh  ñ  íi   iÒu  Ön  ô  Ó  Ch ph v   ® c¸c ki c th sau: ­Chñ  u      ®Ç tph¶inhËn  îvíi   n   Tæng  ôc  Çu     iÓn(tÝnh b»ng  c§ tph¸ttr     BEF)  toµn  é  Çn  èn  b ph v vay theo HiÖp  nh    ®Þ vay  Ýnh  ñ. Ch ph ­L∙i Êtcho     su   vay  ¹  l i0%/n¨m. : ­ PhÝ  cho vay l¹ do h Ö  thèng Tæng  côc §Çu  t i  ph¸t iÓn thu lµ  tr   0,2%/n¨m. ­ Chñ   u    ùctiÕp tr¶phÝ    ®Ç ttr      giao dÞch  i ngo¹icña  ©n  µng    ®è     Ng h trong  níc(nÕu  ã).   c ­ Thêih¹n      cho vay  ¹   n¨m, trong ®ã   ã  n¨m  n   ¹n  Ýnh  õ ngµy  l i20  :     c 10  ©ht t  ký  Öp  nh  Hi ®Þ vay  Ýnh  ñ  Ch ph (27/10/1995). ­ Møc     ¹tchË m     Tæng   ôc  Çu     l∙ ph   i tr¶do  c§ t ph¸ttr Ón quy  nh  ô  Ó   i   ®Þ c th trong Hîp  ng    ®å cho  vay  ¹ ký  íi ñ  u    ng  êigian chË m     l  v   i Ch ®Ç tnh th     tr¶kh«ng  ­ ® îcqu¸ 6      th¸ng. 2.§èivíi Öp  nh  Ýn  ông  îcBé  µichÝnh       Hi ®Þ td ®  T  b¶o  l∙nh:
  3. 3 §iÒu  Ön  ki vay  ña  Öp  nh  Ýn  ông    c Hi ®Þ td nh sau: ­ TrÞ      gi¸vay: 131.107.895    BEF.  Òn  Ti vay  îc sö  ông    ® d ®Ó thanh    to¸n 54,23%  Þgi¸Hîp  ng. tr     ®å ­L∙i Êtvay:cè  nh     su     ®Þ 6%/n¨m. ­Thêih¹n      vay:10    n¨m, trong®ã   ã  n¨m  n  ¹n  Ýnh  õngµy     c 2  ©ht t  HiÖp  nh  ®Þ vay  ã  Öu  ùc. c hi l ­ PhÝ     cam   Õt:0,2%/n¨m  Ýnh    è  èn  a  ótvµ  Ýnh  õ khiHiÖp  k  t trªns v ch r   t t    ®Þnh  Ýn  ông  ã  Öu  ùc,® îctr¶4  td c hi l       th¸ng/ Çn. l ­ PhÝ     b¶o  Ó m   Ýn  ông: 7,535%   Ýnh    hi td   t trªntæng  è  Òn  Ýn  ông  µ  s ti t d v tr¶ m ét  Çn  µo  µy  ã  Öu  ùc cña  Öp  nh    l v ng c hi l   Hi ®Þ vay. PhÝ     b¶o  Ó m   Ýn  hi t dông  Ï ® îc General Bank  µitrîvµ  îc céng  s      t    ®   thªm  µo  v tæng  èn  v vay  ña  c HiÖp  nh  Ýn  ông  ãitrªn. ®Þ td n  ­L∙i ¹t:      ph   %/n¨m  éng  1,5 c thªm  µo    Êtvay  ãitrªn. v l∙su   i n  3.H íng dÉn  i víi Öc  ótvèn  µ    î:     ®è     vi r   v tr¶n a.Vèn  i øng:   ®è   Dù   thuéc  Ön  ¸n  di vay  ¹ vèn  li  vay ODA   ña  Ýnh  ñ    c Ch ph BØ theo Quy Õt  ®Þnh  u    ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Òu    ®Ç tc Th t   ph (§i 1, Quy Õt  nh  è  ®Þ s 708/TTg  µy  ng 30/8/1997).Dã   ,    ®ã theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 05/8/1997  ña  Ýnh   c Ch phñ, Chñ   u    ã    ®Ç t c tr¸chnhiÖ m   ù c©n  i  Õ   ¹ch  èn  i    t  ®è k ho v ®è øng  µng    h n¨m (bao  å m   phÇn  èn    ép  Õ) ®Ó   ùc hiÖn  ù  g c¶  v ®Ó n thu   th   d ¸n. b.Rót  èn    v vay BØ:  Chñ  u      vµo  Öp  nh  ®Ç tc¨n cø  Hi ®Þ vay  Ýnh  ñ,HiÖp  nh  Ýn  ông  Ch ph   ®Þ td vµ  Õn    îp  ng  ¬ng  ¹i ®∙  ý    ©y  ùng  Õ   ¹ch  ótvèn  íc ti ®é H ®å th m   k ®Ó x d k ho r  n  ngoµi hµng  n¨m  göi cho Bé  Tµi chÝnh  theo híng dÉn  t¹ Th«ng  t è  i  s 81/1998/TTLT­BTC­NHNN   µy  ng 17/6/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  §èivíi Çn     ph vay  éc HiÖp  nh  thu   ®Þ vay  Ýnh  ñ,Bé   µi chÝnh  Ïgöi Ch ph   T   s    Uû  quyÒn  ótvèn  ©n   µng  r  Ng h Ngo¹ith ng  Öt   ¬ Vi Nam   µ Ng ©n   µng  i lý l  h ®¹     thùc hiÖn    Þch  ô  i ngo¹i®Ó   ótvèn  õnguån  èn    c¸cd v ®è     r  t  v vay  Ýnh  ñ  Ch ph BØ. §èi víiphÇn     vay  éc  Öp  nh  Ýn  ông, Chñ   u     ng  êilµ thu Hi ®Þ td   ®Ç t ®å th     Ng êi vay    theo  Öp  nh  µy  öi Uû   Òn  Hi ®Þ n g   quy thanh    to¸n (Letterof Authori )    ty  cho GeneralBank      ®Ó thanh    to¸ncho  µ   Nh cung  Êp  c theo Hîp  ng  ¬ng  ¹i   ®å th m  ®∙  ý  Õt. kk ViÖc thanh to¸n cho  µ     Nh cung  Êp  Ï ® îc thùc  Ön  õ hai nguån  èn  c s    hi t     v vay    ¬  ë  é  trªnc s b chøng  õ do  µ   t   Nh cung  Êp  Êt tr×nh  c xu   cho GeneralBank    theo quy  nh  ¹  îp  ng  ¬ng  ¹i.C¨n  Quy  ¾c  èng  Êt vÒ   ùc ®Þ tiH ®å th m  cø  t th nh   th   hµnh  Ýn  ông  td chøng  õ(XuÊtb¶n  t    n¨m 1993  Phßng  ¬ng  ¹iquèc  Õ  n  do  th m  tÊ hµnh  viÕt t¾t  ­    UCP   500), General Bank  ã      c tr¸ch nhiÖm   Óm     ü  é    ki tra k b chøng  õ  ï hîp  íiHîp  ng  ¬ng  ¹i ®Ó   t ph   v  ®å th m  thanh to¸n trùc tiÕp      cho  µ   Nh cung  Êp  õphÇn  c t  vay theo HiÖp  nh  Ýn  ông.Thñ  ôccô  Ó      ®Þ td   t   th nh sau: +  èivíi Öc  §   vi thanh    Òn ® Æt  äc  to¸nti   c (15%  Þgi¸Hîp  ng): tr     ®å Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   Ïthùc hiÖn    ñ tôc ®èi  ¹ivíi h Ngo   ¬ Vi   s    c¸c th     ngo     Ng ©n  µng  èc        ótvèn  õ HiÖp  nh  h qu gia BØ ®Ó r   t  ®Þ vay  Ýnh  ñ  Ch ph cho  Çn   ph ® Æt  äc    µ   c khiNh cung  Êp  Êttr×nh c¸cchøng  õsau: c xu      t 
  4. 4 ­B¶n  èc    n  ¬ng  ¹icã  ÷  ý  ña  µ     g ho¸ ®¬ th m   ch k c Nh cung  Êp. c ­B¶n    sao  ña  c b¶o    Æt  äc  GeneralBank    µnh. l∙nh® c do    ph¸th +  85%   Þ gi¸Hîp  ng  tr     ®å cßn  ¹ sÏ® îcthanh    l      i to¸ntheo  û lÖ  õ c¸c nguån  t  t    vèn theo  Öp  nh  Ýn  ông  µ  Öp  nh  Hi ®Þ td v Hi ®Þ vay  Ýnh  ñ    µ   Ch ph khiNh cung  cÊp  Êt tr×nh      xu   ®ñ c¸c chøng  õ phï hîp  íiyªu  Çu  ña    îp  ng  ¬ng  t    v   c c c¸c H ®å th m¹i®∙  ý.  k c.Qu¶n  ýviÖc    l  cho  vay  ¹vµ    îvèn  l   tr¶n   i vay  Ýnh  ñ: Ch ph * Tr¸chnhiÖm  ña  ñ  u  :     c Ch ®Ç t ­ Thanh to¸n nî  ng  ¹n  ùc tiÕp    ®ó h tr   cho  General Bank  µ  ùc  Ön    v th hi nghiªm  chØnh    c¸c cam   Õt  íiBªn  k v  cho vay theo quy  nh  ®Þ trong HiÖp  nh     ®Þ tÝn  ông. d ­ Ký  µ  ùc  Ön  ng  îp  ng    v th hi ®ó H ®å cho  vay  ¹ víiTæng   ôc  Çu    li     c§ t ph¸t   tr Óntheo c¸c®iÒu  Ön  i     ki cho vay  ¹nªu    iÓ m   .1trªn®©y. l  ë ® i II     ­ B¸o    íi é  µichÝnh    c¸o v   T   B (Tæng  ôc  Çu     iÓn,Vô  µichÝnh  i c§ tph¸ttr   T   ®è   ngo¹i) Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  ¬    K ho   § , tv c quan  ñ  ch qu¶n  theo  nh  ú  th¸ngm ét  ®Þ k 6    lÇn  Ò   ×nh  ×nh  Ën, sö  ông  µ  µn    èn  vt h nh   d v ho tr¶v vay  ña  Ýnh  ñ    µ  c Ch ph BØ v cña General Bank, t×nh  ×nh  iÓn      h tr khai Dù   vµ  Õt    ¸n  k qu¶  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp. ­ Cung  Êp  c¸o vµ    µiliÖu cÇn  Õtkh¸c cho    µn  Óm      c b¸o    c¸c t     thi     c¸c §o ki tra cña  é  µichÝnh  Ò   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù       ã    Çu. BT  vt h th   D ¸n khic yªu c * Tr¸chnhiÖm  ña  ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam:     c Ng h Ngo   ¬ Vi   ­Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam   ã    h Ngo   ¬ Vi   c tr¸chnhiÖm  ùc hiÖn    ñ tôc   th   c¸cth     ®èi  ¹ivíiNg ©n   µng  èc      ngo     h qu gia BØ theo  Öp  nh  Hi ®Þ vay  Ýnh  ñ    Ch ph khi nhËn  îcuû  Òn  ótvèn  ña  é  µichÝnh. ®   quy r  c BT  ­ Khi nhËn  îc th«ng     ®  b¸o  ótvèn  ña  ©n   µng  èc      öi tí   r  c Ng h qu gia BØ g   i , Ng ©n   µng  h Ngo¹i th ng  Öt   ¬ Vi Nam   ã  c tr¸ch nhiÖm     th«ng b¸o cho  é   µi B T  chÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i  (V T   ®è   ,Tæng  ôc  Çu     iÓn)sè  èn  ùc rót. c§ tph¸ttr   v th   * Tr¸chnhiÖm  ña      c Tæng  ôc  Çu     iÓn: c§ tph¸ttr ­ Tæng   ôc  Çu   ph¸ttr Ón  ã  c§ t   i c tr¸ch nhiÖm   ý  îp  ng    k H ®å cho vay  ¹ l i phÇn  èn  v vay  Ýnh  ñ    íi ñ  u      ñ  u    ∙  µn  Êtc¸cthñ Ch ph BØ v   Ch ®Ç tkhich ®Ç t® ho t       tôc®Ç u      ttrong níctheo c¸c®iÒu  Ön        ki quy  nh  ¹ ®iÓ m   .1   y. ®Þ t i II  trªn®© ­ M çi lÇn  Ën  îcth«ng  rótvèn      nh ®   b¸o    theo HiÖp  nh    ®Þ vay  Ýnh  ñ  õ Ch ph t   Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam,  h Ngo   ¬ Vi   Tæng  ôc  Çu     iÓn th«ng  kÞp  c§ tph¸ttr   b¸o  thêicho  ñ   u    è  èn  ùc rót, Þch    î vµ    Þ  ñ   u    n     Ch ®Ç ts v th     l tr¶n   ®Ò ngh Ch ®Ç t ®Õ ký  Õ   cnhËn  î.Thêi®iÓ m   Ën  îlµngµy  ©n  µng  èc      kh í   n    nh n     Ng h qu giaBØ thanh  to¸n cho  µ     Nh cung  Êp  µ  îc ghi trªn th«ng  c v®     b¸o  ót vèn  ña  ©n   µng  r  c Ng h Ngo¹ith ng  ÖtNam   öicho  é  µichÝnh.   ¬ Vi   g  BT  ­ Tæng   ôc  Çu     c§ t ph¸ttr Ón chÞu   i   tr¸chnhiÖ m   Óm     Öc  ö  ông    ki tra vi s d vèn vay, thu  åi vèn    h  vay  ¹  ña  Ýnh  ñ  µ  lic Ch ph v b¸o  c¸o  é   µi chÝnh  ×nh  BT  t h×nh    åivèn  thu h   cho vay  ¹ . li * Tr¸chnhiÖm  ña  ô  µichÝnh  i ngo¹i     c VT  ®è   : ­Theo  âivµ  ùc hiÖn    ñ tôcrótvèn    d   th   c¸cth       cho  ù  d ¸n. ­Tr¶  îcho  ©n  µng  èc        n   ¹n.   n  Ng h qu giaBØ khi®Õ h
  5. 5 III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Trong    15  k t  k  qu¸ tr×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c     Þ  ñ   u    µ    ¬        cv m ®Ò ngh Ch ®Ç t v c¸c c quan  ªn li   quan ph¶n    Þp  êivíi é  µichÝnh    ¸nh k th     T   B ®Ó xem   Ðt gi¶i x     Õt.quy
Đồng bộ tài khoản