Thông tư 12/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư 12/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  x © y   ù n g  S è  12/2000/TT­B X D  n g µ y  25 th¸ng 10 n¨ m  2000  í ng  d H d É n  q u ¶ n  lý c hi p h Ý  ® Ç u  t x © y  d ù n g   C « n g  tr× nh h ¹  Ç ng  thu é c c h ¬ n g   × nh 135 t tr ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP   µy  ng 4/3/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng.   v  h   c c tæ  c BX d   ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 135/1998/Q§­ TTg  µy  ng 31/7/1998  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ch ph phª  Öt  ¬ng  ×nh  duy ch tr ph¸ttr Ón kinh tÕ    éi c¸c x∙ ® Æc    i     x∙ h       biÖt khã    kh¨n  Òn  ói,vïng  ©u  µ  ïng  (gäit¾t lµ Ch ¬ng  ×nh  mi n  s vv xa        tr 135);   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 197/1999/Q§­ TTg  µy    ng 30/9/1999  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  c Th t   ph vÒ   qu¶n  ýCh ¬ng  ×nh x©y  ùng  l  tr   d trung t©m  ô m     Òn  ói, ïng cao.   c x∙mi n  v  ­ C¨n  Th«ng     cø  t Liªn tÞch  è    s 416/1999/TTLT/BKH­ UBDTMN­  TC­    XD ngµy  29/4/1999  ña    é   Õ   ¹ch  µ  Çu      û   c Liªn B K ho v§ t ­ U ban  © n   éc vµ  Òn   D t   Mi nói ­  µi chÝnh­  ©y   ùng  Ò   Öc  íng  Én   T   X d v vi h d qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d c«ng  ×nh  ¹  Çng        Æc   Öt khã  tr ht ë c¸c x∙ ® bi   kh¨n  Òn  ói,vïng  ©u  µ  ïng  mi n  s vv xa; Sau    èng  Êt víi é   Õ   ¹ch vµ  Çu ,Uû   khith nh     K ho   § B t  ban  © n   éc vµ  Òn   D t   Mi nóivµ  é   µi chÝnh, Bé   ©y  ùng  íng dÉn  ùc hiÖn  Öc    BT   X d h  th   vi qu¶n  ýchiphÝ   l    ®Ç u    ©y  ùng  tx d c«ng  ×nh h¹  Çng  éc  ¬ng  ×nh 135  µ  ¬ng  ×nh  tr   t thu Ch tr   v Ch tr x©y  ùng  d trungt©m  ô m     Òn  ói, ïng cao      c x∙mi n  v  nh sau: P h Ç n  I­ è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g  § 1­ Th«ng   µy  íng dÉn    tn h   qu¶n  ýchiphÝ  u    ©y  ùng    l    ®Ç tx d c¸cc«ng  ×nh tr   h¹  Çng  ã  t c quy    á, kü  Ët®¬n  m« nh   thu   gi¶n,cã    møc   èn  u    íi1  û ®ång  v ®Ç t d   t   thuéc  ¹m    ¬ng  ×nh 135  µ  ¬ng  ×nh x©y  ùng  ph viCh tr   v Ch tr   d trung t©m   ô m       c x∙ miÒn  ói,vïng  n  cao  íi®©y   äi chung  µ ch¬ng  ×nh  (d   g  l  tr 135).Kh«ng  dông    ¸p  c¸cquy  nh  ¹ th«ng   µy    ®Þ t i tn cho   c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d kh¸c. 2­ §èivíic¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng  ã         tr     c møc  èn  u    õ 1  û ®ång  ëlªn, v ®Ç tt   t   tr     viÖc qu¶n  ýchiphÝ  u    ©y  ùng  îcthùc hiÖn  l    ®Ç tx d ®    theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  chÕ   Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/ N§­CP   µy  ng 8/7/1999  µ v NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000  ña  c ChÝnh  ñ. ph   P h Ç n  II­ hi p h Ý  x © y  d ù n g  c « n g  tr × nh   C Chi  Ý   ©y  ùng  ph x d c«ng  ×nh  ¹  Çng  éc  ¬ng  ×nh  tr ht thu Ch tr 135  îc x¸c ®   ®Þnh     ¬  ë  èi l ng  trªn c s kh  î c«ng    ©y  ¾p  ña  t¸c x l c c«ng  ×nh,h Ö   èng    tr   th c¸c ®Þnh møc,  chØ    tiªukinh tÕ  ü  Ët vµ    Õ     Ýnh    k thu   c¸c ch ®é ch s¸ch  Ön  µnh  hi h cña  µ   ícphïhîp víi iÒu  Ön  ùc tÕ  ña  Nh n         ® ki th   c c«ng  ×nh. tr
  2. 2 T æng   ù  d to¸n c«ng  ×nh  ¹  Çng  µ tæng    tr ht l  møc     Ý   Çn  Õtcho  chi ph c thi   viÖc  u    ©y  ùng  ®Ç tx d c«ng  ×nh ® îctÝnh    ô  Ó      o¹n  ÕtkÕ   ü  tr     to¸nc th ë giai® thi   k thuËt ­ thic«ng, bao  å m:         g Chi  Ý   ©y  ¾p, chiphÝ   ÕtbÞ   Õu  ã),chi ph x l   thi   (n c     phÝ  kh¸cvµ    Ý  ù    chiph d phßng.C¸c   kho¶n  ôc    Ý  m chiph trong tæng  ù    ­   d to¸n® îc quy  nh   ¹    ®Þ t iTh«ng   sè  t 09/2000/TT­ BXD   µy    ng 17/7/2000  ña  é   ©y   c BX dùng  Ò   íng dÉn  Ëp  µ  vH   l v qu¶n  ýchiphÝ  ©y  ùng  l    xd c«ng  ×nh thuéc c¸c dù  tr      ¸n ®Ç u  .   t Dù  to¸n x©y  ùng    d c«ng  ×nh  ¹  Çng  îc lËp    ¬  ë  èi l ng    tr ht ®  trªnc s kh  î c¸c c«ng    ©y  ¾p  Ýnh  t¸cx lt theo  ÕtkÕ   ü  Ët thic«ng, ®¬n     thi   k thu       gi¸XDCB      do UBND   Êp  c tØnh  ban  µnh  µ    h v c¸ckho¶n    Ý  :Chi phÝ  chiph nh     chung,thu nhËp     chÞu  Õ  Ýnh  íc vµ  Õ    Þ gia t¨ng ®Ç u   (Phô  ôc sè  kÌm  thu t tr   thu gi¸tr       ra  l   1  theo  th«ng   µy).Cô   Ó    tn   th nh sau: 1­ Chi phÝ  ©n     nh c«ng trong ®¬n    îc¸p dông    gi¸®     theo híng dÉn      trong bé    ®¬n     gi¸ XDCB   ña  a   ¬ng.  êng  îp  c ®Þ ph Tr h c«ng  ×nh  îc hëng  tr ®  thªm    c¸c kho¶n  ô  Êp  Ýnh  ph c t theo  Òn l ng  × ® îctÝnh    ti  ¬ th     bæ sung    c¸c kho¶n  ô  Êp  ph c nµy  µo    Ý  Òn l ng  v chiph ti  ¬ trong dù    to¸n. Khi cÇn  ãc    Çn    Ý   ©n    b t¸ch ph chi ph nh c«ng trong  ù  d to¸n x©y  ¾p      l ®Ó giao kho¸n l¹ cho    ng  a  ¬ng  × ph¶ic¨n cø  µo  Þnh       i lao®é ®Þ ph th     v§ møc  ù    d to¸n XDCB,  n    µy  ®¬ gi¸ng c«ng  trong bé  n      ®¬ gi¸XDCB   ña  a  ¬ng. c ®Þ ph   2­ Chi phÝ  Ët liÖu:¸p dông     v     theo quy  nh  ®Þ trong bé  n      ®¬ gi¸XDCB   ña  c ®Þa   ¬ng. §èivíic«ng  ×nh do    ù thùc hiÖn  ph      tr   x∙ t     hoÆc   îc chØ  nh  Çu  ®  ®Þ th cã  ö  ông  ét  è  ¹  Ët liÖu x©y  ùng  sd m s lo i   v   d khaith¸ct¹  ç         i ch nh tre,nøa, c¸t, ¸     ® sái.   ×    Ý   ña    ¹  Ët liÖu nµy  îc tÝnh  .th chiph c c¸c lo i   . v   ®  theo    gi¸mua   ùc tÕ  ï th   ph   hîp  íim Æt   v  b»ng    Ët  Öu  ©y  ùng  ¹  a   ¬ng  µ  îc tÝnh  ï  õ gi¸v li x d t i®Þ ph v®  b tr   chªnh  Öch  Ò     l v gi¸mua  ËtliÖu trong dù    ©y  ¾p  v      to¸nx l c«ng  ×nh. tr 3­ Chi phÝ     m¸y    thic«ng:TÝnh    theo  B¶ng    m¸y  gi¸ca  ban  µnh  Ìm  h k theo   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1260/1998/Q§­ BXD   µy    ng 28/11/1998  ña  é   ëng  é   ©y   c B tr BX dùng.  4­    Ý   Chi ph chung  µ  v kho¶n    Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc¸p dông  thu nh ch thu t tr     theo  quy  nh  ¹ phô  ôcsè  kÌm  ®Þ t i l   2  theo Th«ng   µy.   tn Riªng  i  íikhèi l ng  ©y  ¾p  x∙ tù lµm  Ën  ùc  Ön  èi l ng ®è v    î x l do      (nh th hi kh  î   trängãi)th×    Ý      chiph chung  îctÝnh  ®  b»ng  40%   ña  c møc    Ý  chiph chung  theo   quy  nh. ViÖc  ö  ông  ®Þ   sd kho¶n    Ý  µy  îclËp  ù    chiph n ®   d to¸nriªngvµ   ph¶i® îc    UBND   Êp  Ön    Öt trªnc¬  ë  ùc tÕ  ùc hiÖn. c huy phª duy     s th   th     5­  Thu Õ     Þ  gi¸ tr gia t¨ng (VAT)  îc ¸p  ông    ® d theo c¸c quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh. Riªng ®èi víic¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng  x∙tù thùc hiÖn  ×           tr     do        th kh«ng  Ýnh  t kho¶n  Õ    Þgiat¨ngtrong dù    ©y  ¾p  thu gi¸tr         to¸nx l c«ng  ×nh. tr P h Ç n  III­C¸c k h o ¶ n  m ô c  c hi p h Ý  k h¸c     I­  Giai ® o ¹ n  h u È n  b Þ  ® Ç u  t c 1­ C«ng  ×nh  ¹  Çng  ã  tr ht c tæng  møc   u    íi1  û ®ång  ×  ®Ç t d   t   th chØ   Çn  c B¸o  ®Ç u  . Néi  c¸o  t  dung  Ëp  l b¸o  ®Ç u    c¸o  t theo  íng  Én  ¹    h d t i Th«ng   è  c¸c ts 06/1999/TT­BKH  ngµy 24/11/1999, Th«ng  t è  07/2000/TT­ BKH  ngµy   s
  3. 3 3/7/2000  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  . C¸c  ù  ® îc lËp  c B K ho v§ t  d ¸n    B¸o c¸o  u    th× ®Ç t   kh«ng ph¶ithÈm  nh. Chñ   u    ã    ®Þ   ®Ç tc tr¸chnhiÖ m   ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    tr   c th quy quyÕt ®Þnh  u      ®Ç txem  Ðt B¸o    u      Õt ®Þnh  u  . x  c¸o ®Ç t®Ó quy   ®Ç t 2­ Møc     Ý     Ëp  chiph ®Ó l B¸o    u    îc ¸p  ông  c¸o ®Ç t ®   d chung cho    c¸c c«ng  tr×nh h¹ tÇng     b»ng 0,37%  tæng møc  èn  u    ©y  ùng  v ®Ç tx d c«ng  ×nh ®∙  îc tr   ®   cÊp  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy II­  Giai ® o ¹ n th ù c hi Ö n  ® Ç u  t x © y  d ù n g   M ét  è  s kho¶n    Ý   chiph kh¸c thuéc    o¹n  ùc hiÖn  u    ©y  ùng    giai® th   ®Ç t x d sau  y  îctÝnh  ®© ®   trongdù      to¸nc«ng  ×nh: tr 1­ Chi phÝ  n   ïthiÖth¹i    ãng  Æt      ®Ò b    , gi¶iph m b»ng  ©y  ùng: xd   ViÖc    nh    Ý   n   ï thiÖth¹ivÒ   t  ai,tµis¶n, hoa  Ç u   x¸c ®Þ chiph ®Ò b       ®Ê ®       m vµ    ãng  Æt   gi¶iph m b»ng  ©y  ùng  x d c«ng  ×nh  Õu  ã) ® îc thùc hiÖn  tr (n c       theo  qui®Þnh  ¹    ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Öc  n   ï thiÖth¹ikhinhµ  ícthu håi®Êt    ö  ông  µo  ôc  ch  vi ®Ò b       n      ®Ó s d vm ®Ý quèc  phßng, an    ninh,lî Ých  èc    î Ých    i qu gia,l   i c«ng  éng. §¬n    n   ï ¸p  c   gi¸®Ò b   dông  theo ®¬n    Chñ  Þch    gi¸do  t UBND  tØnh ban  µnh. h C¨n  vµo  ×nh  ×nh, ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  a   ¬ng  µ  Õ   ¹ch cø  t h   ki c th c ®Þ ph v k ho   ®Ò n   ï,gi¶iphãng  Æt   b    m b»ng  îc phª  Öt,UBND   Êp  ®  duy   c tØnh  Õt  nh   quy ®Þ néi dung  µ  n    dông    v ®¬ gi¸¸p  cho c«ng    n   ï thiÖth¹i    ãng  Æt   t¸c®Ò b    , gi¶iph m b»ng  ©y  ùng  x d c«ng  ×nh    ¬  ë  tr trªnc s huy  ng  èi®a     ån  ùc t¹  ç  ®é t   c¸c ngu l   i ch ®Ó   ö  ông  sd cho  c«ng    µy. t¸cn 2­ Chi phÝ     Kh¶o    ©y  ùng: s¸tx d   C¸c    Ý   Ò   chi ph v kh¶o    ©y  ùng   khoan  s¸tx d nh th¨m  ®Þa   Êt,thuû dß  ch     v¨n;lÊy m É u   Ý     th nghiÖ m  t,®¸;®o  Ïb¶n    Ön  ¹ngkhu  ùc  ©y  ùng  ®Ê     v   ®å hi tr   vxd ® îcx¸c ®Þnh    vµo  Þnh     c¨n cø  § møc  ù    d to¸nkh¶o    ©y  ùng  îcban  µnh  s¸tx d ®  h kÌm theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 06/2000/Q§­BXD   µy  ng 22/5/2000  µ  v Th«ng    íng th   dÉn  Öc  Ëp  n     vi l ®¬ gi¸kh¶o    µ  s¸tv qu¶n  ý chi phÝ   l    kh¶o    ©y  ùng   è  s¸tx d s 07/2000/TT­ BXD   µy  ng 12/7/2000  ña  é   ©y  ùng  µ  c BX d v b¶n    gi¸kh¶o    ©y  s¸tx dùng  UBND  cÊp  do    tØnh  ban  µnh. h 3­ Chi phÝ  ÕtkÕ      thi   c«ng  ×nh x©y  ùng: tr   d   a/ C«ng  ×nh  ¹  Çng  éc  ¬ng  ×nh  tr ht thu Ch tr 135  cã  do  quy    á, kü  m« nh   thuËt®¬n    gi¶n nªn  Öc  ÕtkÕ   ©y  ùng  îc¸p dông    vi thi   x d ®    theo quy  ×nh thiÕt tr     kÕ   bíc(thiÕtkÕ   ü  Ët­thi 1      k thu     c«ng). b/  èi víic«ng  ×nh  ÕtkÕ   íi th×  §   tr thi   m   møc     Ý   ÕtkÕ   îc tÝnh  chi ph thi   ®   b»ng  2,7%    Þ x©y  ¾p  a  Ýnh  Õ  gi¸tr   l (ch t thu GTGT)  ña  c c«ng  ×nh ® îccÊp  ã  tr     c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy c/Trêng  îp c«ng  ×nh sö  ông  ÕtkÕ   iÓn  ×nh    h  tr   d thi   ® h hoÆc   ÕtkÕ   ö  thi   s dông  ¹ th× chiphÝ  ÕtkÕ   îctÝnh  l      i thi   ®   theo  møc  ña  ÕtkÕ   íinh©n  íi Ö   c thi   m   v  h sè  iÒu  ® chØnh b»ng 0,5. 4­ Chi phÝ  Ö phÝ) thÈm  nh  ÕtkÕ,     (l     ®Þ thi   tæng  ù  d to¸n, ù    to¸n: d a/ §èivíitr ng  îp C¬         ê h   quan  chøc n¨ng qu¶n  ýx©y  ùng  ña  l  d c tØnh  ùc th   hiÖn  Öc  Èm   nh   ÕtkÕ,  vi th ®Þ thi   tæng  ù  d to¸n,dù    to¸n c«ng  ×nh  ×  Ý    tr th ph thÈm   nh  îc x¸c ®Þnh  ®Þ ®   theo møc   Ö  Ý   Bé   µi chÝnh  l ph do  T   quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 141/1999/Q§­BTC   µy    ng 16/11/1999.
  4. 4 b/Trong  êng  îp ph¶ithuªtæ    tr h      chøc   Ên  ùc hiÖn  Öc  Èm    Õt tv th   vi th trathi   kÕ, tæng  ù  d to¸n,dù    to¸n c«ng  ×nh  ×    Ý   Èm   nh  îc x¸c ®Þnh     tr th chiph th ®Þ ®   theo møc    Ý  Bé  ©y  ùng    chiph do  X d quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ t  i ®Þ s 14/2000/Q§­  BXD   µy  ng 20/07/2000.Cô   Ó      th nh sau: ­ Chi phÝ  Èm  nh  ÕtkÕ      th ®Þ thi   b»ng  0,18%    Þ dù    ©y  ¾p  a  gi¸tr   to¸nx l (ch tÝnh  Õ  thu GTGT)  ña  c c«ng  ×nh ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. tr     c th quy phª duy ­ Chi phÝ  Èm  nh     th ®Þ tæng  ù  d to¸n,dù      to¸nb»ng 0,20%    Þ dù    gi¸tr   to¸n x©y  ¾p  a  Ýnh  Õ  l (ch t thu GTGT)  ña  c c«ng  ×nh ® îccÊp  ã  Èm  Òn    tr     c th quy phª duyÖt. 5­ C¸c    Ý  chøc  u  Çu:   chiph tæ  ®Ê th C«ng  ×nh h¹  Çng  ã  chøc  u   Çu  ©y  ¾p  tr   t c tæ  ®Ê th x l theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   u   Çu  îc ban  µnh  Ìm  ch ®Ê th ®   h k theo   c¸c NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/1999/N§­ CP   µy  ng 1/9/1999 vµ    14/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000 cña  Ýnh  ñ  × ® îc   Ch ph th     tÝnh      Ý    Ëp  å  ¬  êi  Çu  µ  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ©y  ¾p. c¸c chiph ®Ó l h s m th v ® gi¸h s d th x l   Kho¶n    Ý   µy  îc x¸c ®Þnh  chi ph n ®     b»ng 0,35%     Þ dù  gi¸tr   to¸n x©y  ¾p  a    l (ch tÝnh  Õ  thu GTGT)  ña  c c«ng  ×nh ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. tr     c th quy phª duy 6­ Chi phÝ     gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng  xd Chi  Ý   ph gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng  x d c«ng  ×nh  ¹  Çng  îc quy  nh   tr ht ®  ®Þ nh  sau: a/ §èivíi êng  îp thuªtvÊn  ùc hiÖn       tr h      th   gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng  xd c«ng  tr×nh  ×    Ý   th chi ph gi¸m      s¸tthic«ng  îc x¸c ®Þnh  ®   b»ng 1,5%    Þ dù    gi¸tr   to¸n x©y  ¾p  a  Ýnh  Õ  l (ch t thu GTGT)  ña  c c«ng  ×nh ® îccÊp  ã  Èm  Òn    tr     c th quy phª duyÖt. b/  êng  îp  Tr h Ban  qu¶n  ý dù  cÊp  Ön  l   ¸n  huy hoÆc   Êp    Õu  ã) tù c x∙ (n c    thùc  Ön  Öc  hi vi gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng  ×  ú  éc  µo  iÒu  Ön  ô  x d th tu thu v ® ki c thÓ  ña  c c«ng  ×nh,møc     Ý   tr   chiph gi¸m    îc lËp  ù    µ  îc cÊp  Õt s¸t®   d to¸n v ®   quy   ®Þnh  u    Êp  Ën  ng  ®Ç tch thu nh kh«ng  îtqu¸ møc chiphÝ  v       quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ t  i a Kho¶n  Th«ng   µy. 6  tn 7­ Chi phÝ     Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n a/ Møc     Ý   chi ph Ban qu¶n  ý dù  ® îc x¸c ®Þnh   l   ¸n      chung cho    c¸c c«ng  tr×nh h¹ tÇng       nh sau: ­ §èi víiBan       qu¶n  ýdù  cÊp  Ön,  l   ¸n  huy møc     Ý   chiph ban qu¶n  ýdù    l   ¸n b»ng 2,2%     Þ dù  gi¸tr   to¸n x©y  ¾p  µ  ÕtbÞ   ña    l v thi   c c«ng  ×nh  îc cÊp  ã  tr ®  c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy ­ §èivíiBan       qu¶n  ýdù    Êp    Õu  ã),møc       l   ¸n c x∙(n c   chiphiban qu¶n  ýdù  l  ¸n b»ng      Þ dù  2% gi¸tr   to¸n x©y  ¾p  µ  ÕtbÞ   ña    l v thi   c c«ng  ×nh  îc cÊp  ã  tr ®  c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy b/C¸c    kho¶n    Ò   chiv qu¶n  ýCh ¬ng  ×nh vµ  ¹t®éng  ña  l  tr   ho   c Ban chØ  o  ®¹ Ch ¬ng  ×nh cña    Êp  Ýnh  Òn  a  ¬ng  tr   c¸cc ch quy ®Þ ph kh«ng  éc néidung    thu     chi phÝ ban  qu¶n  ýdù    µ  l   ¸n v kh«ng  îctÝnh  µo    Ý  ùc hiÖn  ù  ®  v chiph th   d ¸n. 8­ Chi phÝ  µm    ¹t¹m  ôc  ô       l l¸ntr   ph v thi i c«ng  ©y  ùng xd §èivíi       c«ng  ×nh h¹ tÇng  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt  ù    c¸c tr     ®  c th quy phª duy d to¸n cho  Ðp  µm    ¹t¹m    ôc  ô  Öc    ph l l¸ntr   ®Ó ph v vi thic«ng  ©y  ùng  × chiphÝ  µm  i xd th     l l¸ntr¹ t¹m     i ph¶i® îc ®¬n  Þ       v thic«ng  Ëp  µnh  ù    l th d to¸n riªngvµ    ph¶i® îc cÊp    
  5. 5 quyÕt  nh  u    ®Þ ®Ç t phª  Öt  íimøc   duy v   kh«ng  îtqua      Þ dù  v  1% gi¸tr   to¸n x©y    l¾p  a  Ýnh  Õ  (ch t thu GTGT)  ña  c c«ng  ×nh. tr 9­ Trong    ×nh thùc hiÖn  ù      qu¸ tr     d ¸n,kh«ng  îctrÝch c¸c kho¶n  ®     kinh phÝ    cña  ù      ∙  ë      ö  ông  µo    ôc  ch  d ¸n nh ® nªu  trªn®Ó s d v c¸cm ®Ý kh¸c. III­  Giai ® o ¹ n  Õ t th ó c x © y  d ù n g  c«n g  tr× nh k 1­ ViÖc  Õt    èn  u    ©y  ùng    quy to¸nv ®Ç tx d c«ng  ×nh h¹ tÇng  tr     theo    ¹  c¸c lo i nguån  èn  v huy  ng  îcthùc hiÖn  ®é ®    theo  íng dÉn  ¹ Th«ng   è  h  ti   ts 70/2000/TT­ BTC   µy  ng 17/7/2000  ña  é   µi chÝnh. Riªng    Ý     Èm   nh,    c BT    chiph ®Ó th ®Þ phª duyÖt  Õt    èn  u    quy to¸nv ®Ç t c«ng  ×nh ® îctÝnh  tr     b»ng  0,10%    Þ dù    gi¸tr   to¸n x©y  ¾p  a  Ýnh  Õ  l (ch t thu GTGT)  ña  c c«ng  ×nh ® îcquyÕt to¸n. tr       2­ Chi  Ý   ph nghiÖm     µn  thu,b giao  a  c«ng  ×nh  µo  ö  ông  Õu  ® ra  tr v sd (n cã) ® îclËp  ù      Ý      d to¸nchiph riªngvµ  îctÝnh  µo   ®  v tæng  ù  d to¸n,dù      to¸nc«ng  tr×nh. P h Ç n  IV ­ T æ  c h ø c th ù c hi Ö n ­ Th«ng   nµy  t chØ   dông  ¸p  cho    c¸c c«ng  ×nh  ¹  Çng  éc  ¬ng  tr ht thu Ch tr×nh 135  µ  ¬ng  ×nh  ©y  ùng  v Ch tr x d trung  ©m   ô m     îc tr Ón khai thùc t c x∙ ®   i       hiÖn theo c¸cQuy Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.    ®Þ c Th t   ph ­ ViÖc  Ëp  ù      l d to¸nc«ng  ×nh h¹ tÇng  tr     theo  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy  îc h  ti   tn ®   ¸p dông  Ó   õngµy    k t  01/10/2000. §èi víic¸c c«ng  ×nh  ∙  îc duyÖt       tr ®®  tæng  ù  d to¸n,dù    to¸n x©y  ¾p  íc   l tr   ngµy 01/10/2000  hoÆc   ang  ùc hiÖn  Öc  Èm   nh  ÕtkÕ,  ® th   vi th ®Þ thi   tæng  ù  d to¸n,dù    ©y  ¾p  ∙  îc thiÕtlËp  íc thêi®iÓ m     to¸nx l ® ®     tr     nªu    ×  trªnth kh«ng  ùc th   hiÖn  Öc  iÒu  Ýnh  ¹ chiphÝ  u    ©y  ùng  vi ® ch l    i ®Ç tx d c«ng  ×nh theo  tr   quy  nh   ®Þ cña Th«ng   µy. tn ­ Trong    ×nh  ùc hiÖn, n Õu    qu¸ tr th     ph¸thiÖn  ã  ÷ng  Ên    Çn      c nh v ®Ò c bæ sung, söa  æi,      ® ®Ò nghÞ  c¸c  a   ¬ng  éc  ¹m    ¬ng  ×nh    ®Þ ph thu ph vi Ch tr 135 ph¶n    Þp  êivÒ   é  ©y  ùng    ¸nh k th   B X d ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
  6. 6 P h ô  l ô c 1 B ¶ n g  t æ n g  h î p d ù  to¸n x © y  l ¾ p h ¹ ng m ô c   c « n g  tr× nh x © y  d ù n g   ST Kho¶n  ôc    Ý m chiph C¸ch  Ýnh t   Õt  ña Kq T I Chi phÝ  ùctiÕp   tr   1 Chi phÝ  ËtliÖu   v  m ∑Q J x  jvl+  D   CLvl VL j=   1 2 Chi phÝ  ©n    nh c«ng m ∑Q j x  jnc  Fnc   D +  NC j=   1 3 Chi phÝ    m¸y    thic«ng m ∑Q jx   jm   D  M j=   1 VL  NC   M +  +  Céng    Ý  ùctiÕp chiph tr   T P  NC x  II Chi phÝ    chung C (T+C)x  ûlÖ  ®Þnh  II Thu  Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc I nh ch thu t tr TL   t   quy  Gi¸trÞdù    ©y  ¾p  ícthuÕ (T+C+TL)     to¸nx l tr   gxl GxL  xlGTGT xT   Thu Õ     Þgiat¨ng®Ç u   gi¸tr       ra VAT     to¸nx l sau  Õ (T+C+TL)+    VAT Gi¸trÞdù    ©y  ¾p  thu Gxl Trong  : ®ã Q j:Khèil ng c«ng    ©y  ¾p  J    î   t¸cx l thø    D jvl,D jnc   jm     Ý  Ët liÖu,nh©n     ,D :Chi ph v     c«ng,m¸y      thic«ng trong ®¬n      gi¸ x©y  ùng  ña  d c c«ng    ©y  ¾p  J t¸cx l thø  P:  Þnh  § møc    Ý  chiph chung  (%). TL: Thu  Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc.   nh ch thu t tr gxl:   Þdù    ©y  ¾p tr cthuÕ.   tr   to¸nx l   í   Gi¸ Gxl:Gi¸trÞdù    ©y  ¾p        to¸nx l sau  Õ.thu CLvl:Chªnh  Öch  ËtliÖu (nÕu  ã)   l v    c TxlGTGT :Møc  Õ  Êt thuÕ    Þ gia t¨ngquy  nh    thu su   gi¸tr       ®Þ cho  c«ng    ©y  t¸cx   dùng  ¾p  Æt. l® VAT: Tæng   è  Õ    Þ gia t¨ng ®Ç u   (gåm  Õ    Þ gia t¨ng s thu gi¸tr       ra  thu gi¸tr       ®Ç u   µo        v ®Ó tr¶ khi mua     ¹  Ët  , vËt  Öu,nhiªn liÖu,n¨ng îng..  µ  c¸c lo iv t   li       l .v phÇn  Õ    Þgiat¨ngm µ   thu gi¸tr       doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶inép).   Fnc: C¸c    kho¶n  ô  Êp  a  Ýnh  µo  n    ph c ch t v ®¬ gi¸quy  nh  ¹  é   n    ®Þ t i ®¬ gi¸ B XDCB   ña  a  ¬ng  Õu  ã) c ®Þ ph (n c
  7. 7 P h ô  l ô c 2 § Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  c h u n g  v µ  thu n h Ë p   c h Þ u  thu Õ  t Ý n h tr cí §¬n  Þ  Ýnh:% vt   ST Lo¹ic«ng  ×nh   tr Chi phÝ    Thu  Ëp  nh T chung chÞu  Õ  thu tÝnh  íc tr 1 X ©y  ¾p  l c«ng  ×nh d©n  ông. tr   d 58.0 5.5 2 X ©y  l¾p c«ng tr×nh c«ng nghiÖp,   67.0 5.5 tr¹m thuû ®iÖn  á.     nh 3 X ©y  ¾p  l c«ng  ×nh thuû  iÖn, ® êng  tr   ®   71.0 6.0 d©y    iÖn,tr¹m biÕn  Õ. t¶i ®    th 4 X ©y  dùng ® êng hÇ m, hÇ m  lß, ¾p   l 74.0 6.5 ® Æt  m¸y  trong ® êng  Ç m,  Ç m     h h lß. 5 X ©y  ùng  Òn  êng  Æt   êng. d n ® m ® 66.0 6.0 6 X ©y   ¾p  Çu cèng  l c giao  th«ng, b Õn     64.0 6.0 c¶ng,c¸cc«ng  ×nh biÓn.    tr   7 X ©y  ¾p  l c«ng  ×nh thuû lî tr    i 64.0 5.5 ­ Riªng  o,  p   t  ñ    ®µ ®¾ ®Ê th c«ng  c«ng  51.0 5.0 tr×nh   û  î (trõ lùc l ng  ©n   thu l i    î d   c«ng  nghÜa  ô). v  8 X ©y  l¾p  c«ng  tr×nh th«ng tin u   b 69.0 5.5 ®iÖn,  Th«ng    Ýn  Öu  êng  ¾t, tin t hi ® s  ph¸tthanh    truyÒn  ×nh. h 9 X ©y  ùng  µ  ¾p  Æt   Ó   d vl ® b x¨ng  Çu, d   66.0 6.0 ® êng  ng  Én  Çu, dÉn  Ý. èdd   kh 10 X ©y  ùng  ¹m,tr¹c¸c lo¹   ång rõng, d tr       itr   i ,   55.0 5.5 trång c©y c«ng nghiÖp, khai  hoang  x©y  ùng ®ång  éng d   ru     
Đồng bộ tài khoản