Thông tư 12/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư 12/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2003/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí đường bộ do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 2 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 12/2003/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2003 V VI C HƯ NG D N B SUNG THÔNG TƯ S 109/2002/TT-BTCNGÀY 6/12/2002 C A B TÀI CHÍNH V VI C QUY NNH CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG PHÍ S D NG Ư NG B Căn c Pháp l nh Phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 và Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Sau khi có ý ki n c a B Công An, B Tài chính b sung Thông tư s 109/2002/TT- BTC ngày 6/12/2002 c a B Tài chính v vi c quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí s d ng ư ng b i v i phương ti n cơ gi i tham gia giao thông ư ng b c a l c lư ng công an (dư i ây g i chung là xe mô tô, ôtô c a l c lư ng công an) như sau: 1. B sung i tư ng ư c mi n thu phí s d ng ư ng b i v i phương ti n cơ gi i tham gia giao thông ư ng b (dư i ây g i chung là xe môtô, ôtô) chuyên dùng ph c v an ninh c a các l c lư ng Công an (B Công an; Công an t nh, thành ph ; Công an qu n, huy n...) quy nh t i ti t e, i m 4, m c III, ph n I Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 c a B Tài chính như sau: - Xe môtô, ôtô tu n tra ki m soát giao thông c a c nh sát giao thông có c i m: Trên nóc xe ôtô có èn xoay và hai bên thân xe mô tô, ôtô có in dòng ch : "c nh sát giao thông". - Xe mô tô, ôtô c nh sát 113 có có in dòng ch : "c nh sát 113" hai bên thân xe. - Xe môtô, ôtô c nh sát cơ ng có in dòng ch "c nh sát cơ ng" hai bên thân xe. - Xe mô tô, ôtô c a l c lư ng công an ang thi hành nhi m v s d ng m t trong các tín hi u ưu tiên theo quy nh c a pháp lu t trong trư ng h p làm nhi m v khNn c p. - Xe ôtô v n t i có mui che và ư c l p gh ng i trong thùng xe ch l c lư ng công an làm nhi m v . - Xe c ch ng ch ph m nhân, xe c u h , c u n n, xe téc nư c ph c v ch a cháy c a l c lư ng công an. 2. Ngoài các xe chuyên dùng ph c v an ninh quy nh t i ti t e, i m 4, m c III, ph n I Thông tư s 109/2002/TT-BTC và i m 1 Thông tư này, các phương ti n cơ
  2. gi i ư ng b còn l i c a l c lư ng Công an u thu c di n ch u phí s d ng ư ng b và ph i mua vé thu phí s d ng ư ng b theo quy nh, tr m t s xe làm nhi m v nghi p v khNn c p, c bi t ư c mua vé "Phí ư ng b toàn qu c" theo quy nh sau ây: a) Ch áp d ng vé "Phí ư ng b toàn qu c" i v i m t s lư ng phương ti n giao thông c a các l c lư ng Công an khi th c hi n các nhi m v nghi p v khNn c p, c bi t. Căn c tình hình ho t ng th c t c a các phương ti n giao thông, B Công an t ng h p và g i B Tài chính (T ng c c Thu ) s lư ng xe thu c di n áp d ng vé "Phí ư ng b toàn qu c" trong toàn ngành Công an B Tài chính in, phát hành vé. nh kỳ hàng năm, B Công an mua vé "Phí ư ng b toàn qu c" t i B Tài chính (T ng c c Thu ) c p phát cho các ơn v thu c ngành Công an trong c nư c theo th t c như quy nh i v i phương ti n c a B Qu c phòng t i i m 4, m c I ph n III Thông tư s 109/2002/TT-BTC. b) Lo i vé "Phí ư ng b toàn qu c" áp d ng i v i xe c a B Công an có chi u dài, nhân (x) chi u r ng là 12 x 8 cm và có màu s c: n n vé màu vàng có g ch màu d c theo thân vé v trí 1/3 vé tính t trái sang ph i , ch và s màu en, g m 5 lo i vé tương ng v i 5 lo i phương ti n sau ây: TT Lo i phương ti n M nh giá vé năm ( ng/vé/năm) 1 Xe dư i 7 ch ng i 1.000.000 2 Xe ôtô t 7 ch ng i tr lên 1.500.000 3 Xe ôtô chuyên dùng, g m: xe khám nghi m hi n trư ng, 2.000.000 xe thông tin, xe liên l c di ng chuyên dùng 4 Xe v n t i 3.000.000 5 Xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh 200.000 c) Ngư i i u khi n phương ti n tham gia giao thông ư ng b thu c di n áp d ng vé "Phí ư ng b toàn qu c" c a các l c lư ng Công an, m i l n i qua tr m thu phí ph i xu t trình cho ngư i ki m soát vé "Phí ư ng b toàn qu c" (lo i vé có c i m theo quy nh t i ti t a trên ây). 3. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/3/2003. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản