Thông tư 12/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
329
lượt xem
4
download

Thông tư 12/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức công tác dạy nghề tại các Trung tâm Chữa bênh, Giáo dục, Lao động xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. TH¤NG T¦ CñA Bé LAO §éNG, TH¦¥NG BINH Vµ X· HéI Sè 12/2004/TT-BL§TBXH NGµY 02 TH¸NG 11 N¡M 2004 H¦íNG DÉN Tæ CHøC C¤NG T¸C D¹Y NGHÒ T¹I C¸C TRUNG T¢M CH÷A BÖNH - GI¸O DôC - LAO §éNG X· HéI Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 135/2004/N§-CP ngµy 10/6/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh, tæ chøc ho¹t ®éng cña c¬ së ch÷a bÖnh theo Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ chÕ ®é ¸p dông ®èi víi ngêi cha thµnh niªn, ngêi tù nguyÖn vµo c¬ së ch÷a bÖnh, Bé Lao ®éng, Th- ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn tæ chøc c«ng t¸c d¹y nghÒ t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh - Gi¸o dôc - Lao ®éng x· héi nh sau: I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. Trung t©m Ch÷a bÖnh - Gi¸o dôc - Lao ®éng x· héi (sau ®©y gäi t¾t lµ Trung t©m) quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ c¬ së ®îc thµnh lËp, tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo NghÞ ®Þnh sè 135/2004/N§-CP ngµy 10/6/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh, tæ chøc ho¹t ®éng cña c¬ së ch÷a bÖnh theo Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ chÕ ®é ¸p dông ®èi víi ng - êi cha thµnh niªn, ngêi tù nguyÖn vµo c¬ së ch÷a bÖnh. 2. Trung t©m cã nhiÖm vô tæ chøc d¹y nghÒ cho ngêi b¸n d©m, ngêi nghiÖn ma tuý ®ang ch÷a trÞ, cai nghiÖn phôc håi (sau ®©y gäi t¾t lµ häc viªn) nh»m gióp hä cã n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ ®Ó t¹o c¬ héi t×m viÖc lµm hoÆc tù t¹o viÖc lµm, æn ®Þnh cuéc sèng, t¸i hoµ nhËp céng ®ång. Khi tæ chøc d¹y nghÒ, Trung t©m ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ d¹y nghÒ. 3. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo yªu cÇu thùc tÕ cña c«ng t¸c ch÷a trÞ, cai nghiÖn cho häc viªn t¹i c¸c Trung t©m ë ®Þa ph¬ng ®Çu t nhµ xëng, c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, kinh phÝ d¹y nghÒ cho Trung t©m. Nh÷ng c¸c tØnh, thµnh phè cã c¸c Trung t©m ë gÇn nhau cã thÓ thµnh lËp Trung t©m d¹y nghÒ riªng ®Ó tæ chøc d¹y nghÒ cho häc viªn cña c¸c Trung t©m ®ã. Trung t©m d¹y nghÒ dµnh riªng cho häc viªn cña Trung t©m lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Së Lao ®éng, Th¬ng binh vµ X· héi n»m trong hÖ thèng c¬ së d¹y nghÒ, ® îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ d¹y nghÒ. II. NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ 1. Ngêi häc nghÒ: Häc viªn ®ang ch÷a trÞ, cai nghiÖn phôc håi t¹i Trung t©m cha cã nghÒ hoÆc cã nhu cÇu chuyÓn ®æi nghÒ. Häc viªn ph¶i ®¨ng ký häc nghÒ víi Trung t©m (mÉu ®¨ng ký kÌm theo Th«ng t nµy) vµ ®ãng gãp chi phÝ häc nghÒ. Møc ®ãng gãp chi phÝ vµ chÕ ®é miÔn,
  2. gi¶m ®èi víi ngêi cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n, thuéc diÖn gia ®×nh chÝnh s¸ch ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. NghÒ ®µo t¹o: Së Lao ®éng, Th¬ng binh vµ X· héi c¨n cø vµo nhu cÇu cña thÞ trêng lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng, tr×nh ®é, søc khoÎ, ®Æc ®iÓm cña häc viªn vµ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, c¸n bé cña c¸c Trung t©m quyÕt ®Þnh nghÒ ®µo t¹o trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. 3. H×nh thøc tæ chøc d¹y nghÒ t¹i c¸c Trung t©m: a) Tæ chøc d¹y nghÒ ng¾n h¹n víi thêi gian tõ 1 th¸ng ®Õn díi 1 n¨m: - Trung t©m c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, c¸n bé, gi¸o viªn vµ ®¨ng kýcña häc viªn ®Ó tæ chøc c¸c líp d¹y nghÒ. Thêi gian d¹y nghÒ tèi thiÓu cña mét kho¸ häc lµ 1 th¸ng. - ViÖc tæ chøc líp d¹y nghÒ do Trung t©m thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 01/2002/TT-BL§TBXH ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2002 cña Bé Lao ®éng, Th ¬ng binh vµ X· héi. - Ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ dµnh cho häc viªn ph¶i ®îc x©y dùng, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 212/2003/Q§-BL§TBXH ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng, Th¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc ban hµnh nguyªn t¾c x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ. - Häc viªn häc xong ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh ®îc dù kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸, nÕu ®¹t yªu cÇu th× ® îc cÊp chøng chØ nghÒ. ThÈm quyÒn, thñ tôc cÊp chøng chØ theo quy ®Þnhcña ph¸p luËt vÒ d¹y nghÒ. b) Tæ chøc d¹y nghÒ ng¾n h¹n víi thêi gian díi 1 th¸ng: - D¹y nghÒ ng¾n h¹n tæ chøc theo h×nh thøc võa häc võa lµm, kÕt hîp víi lao ®éng trÞ liÖu, lao ®éng s¶n xuÊt nh»m phôc håi chøc n¨ng, hoÆc khai th¸c tiÒm n¨ng s½n cã cña Trung t©m ®Ó lµm ra s¶n phÈm phôc vô sinh ho¹t cho häc viªn. 4. §iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc d¹y nghÒ: a) C¸c Trung t©m thùc hiÖn ho¹t ®éng d¹y nghÒ khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÊn thiÕt vÒ diÖn tÝch phßng häc, diÖn tÝch nhµ xëng, thiÕt bÞ ®µo t¹o, ®éi ngò gi¸o viªn, ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh vµ ®îc Së Lao ®éng, Th¬ng binh vµ X· héi cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ. Trêng hîp kh«ng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn d¹y nghÒ nªu trªn, Trung t©m ® îc phÐp tæ chøc liªn kÕt ®µo t¹o víi c¸c tr êng d¹y nghÒ, c¸c c¬ së d¹y nghÒ kh¸c t¹o ®Þa ph¬ng. H×nh thøc liªn kÕt vµ néi dung d¹y nghÒ ph¶i ®¶m b¶o tu©n thñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b) Trung t©m ®îc quyÒn chñ ®éng trong viÖc hîp t¸c, liªn kÕt víi c¸c trêng, c¬ së d¹y nghÒ, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó ®Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng d¹y nghÒ. c) Kinh phÝ cho c«ng t¸c d¹y nghÒ gåm: - Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng.
  3. - Hç trî cña ng©n s¸ch Trung ¬ng. - §ãng gãp chi phÝ häc nghÒ cña häc viªn. - C¸c nguån tµi trî cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ ngoµi níc. - C¸c kho¶n thu cña Trung t©m tõ ho¹t ®éng t vÊn, s¶n xuÊt, dÞch vô. - C¸c nguån kh¸c. III. Tæ CHøC THùC HIÖN Hµng n¨m, c¸c Trung t©m x©y dùng kÕ ho¹ch theo híng dÉn cña Së Lao ®éng, Th¬ng binh vµ X· héi. Së Lao ®éng, Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tæng hîp, tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè phª duyÖt; chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹c sau khi ®îc phª duyÖt. C¸c Trung t©m tæ chøc d¹y nghÒ theo ®óng ®èi t îng, néi dung kÕ ho¹ch ®îc giao; sö dông kinh phÝ ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ ®îc giao vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖntheo quy ®Þnh. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c ®Ò nghÞ b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng, Th- ¬ng binh vµ X· héi ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt./. PHô LôC CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - T do - H¹nh phóc .........., ngµy ..... th¸ng ..... n¨m .......... §¥N §¡NG Ký HäC NGHÒ Kinh göi: Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh - Gi¸o dôc - Lao ®éng X· héi ........................ Tªn t«i lµ: Nam, n÷: Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: Hé khÈu thêng tró: Thêi gian chÊp hµnh quyÕt ®Þnh t¹i Trung t©m: Sau khi nghiªn cøu c¸c néi dung vÒ häc nghÒ t¹i Trung taam, t«i lµm ®¬n nµy xin ®¨ng ký tham gia kho¸ häc nghÒ ®îc tæ chøc t¹i Trung t©m.
  4. Ngµnh nghÒ häc: Thêi gian: T«i xin cam kÕt: 1. Thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c néi quy, quy chÕ cña Trung t©m trong viÖc häc nghÒ, tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi häc lý thuyÕt, thùc hµnh theo quy ®Þnh cña kh¸o häc. 2. §ãng gãp ®Çy ®ñ chi phÝ häc nghÒ. NÕu vi ph¹m nh÷ng cam kÕt trªn, t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm./. NG¦êI LµM §¥N (Ký, ghi râ hä tªn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản