intTypePromotion=1

Thông tư 120/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
76
lượt xem
3
download

Thông tư 120/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 120/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 120/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  120/1999/TT­B T C    g µ y  7 th¸ng 10 n¨ m  1999  í ng  c n H d É n  s ö a ® æ i, b æ  s u n g   h Õ  ® é   Õ  to¸n  o a n h  n g hi Ö p c k d ­ § Ó   ¶m    ® b¶o  ù  ïhîp gi÷a chÕ     Õ     s ph       ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  íi ¬  Õ   v   ch c tµichÝnh  ña    c doanh  nghiÖp  µ   íc ban  µnh  Nh n   h theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 59/CP,  Bé   µi chÝnh  ∙  ã  T  ® c Th«ng   sè  t 10TC/C§KT  µy  ng 20/3/1997  íng  Én  öa  h d s ® æi,bæ     sung  Õ     Õ     ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp. ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 30/1998/N§­   µy  5­ CP ng 13­ 1998  ña  Ýnh   c Ch phñ    nh    Õtthi µnh  Ët thuÕ    Ëp  Qui ®Þ chiti    h Lu   thu nh doanh  nghiÖp. ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 27/1999/N§­   µy  CP ng 20­  1999  ña  Ýnh   4­ c Ch phñ  Ò   öa  æi,bæ   vs ®   sung    Õ   quich qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch to¸nkinh doanh  l    vh       ®èi  íidoanh  v  nghiÖp  µ   íc ban  µnh  Ìm  Nh n   h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 59/CP, Bé     Tµi chÝnh  íng  Én      h d bæ sung, söa  æi  ét  è  iÓ m     ® m s® trong chÕ     Õ     ®é k to¸n  doanh  nghiÖp    nh sau: I­ í ng d É n  s ö a ® æ i, b æ  s u n g  c h Õ  ® é  k Õ  to¸n   H d o a n h  n g hi Ö p: 1­ Trêng  îp chiphÝ  Ých tr cvÒ   öa  ÷a  ínTSC§,    Ý  Ých tr c   h   tr   í   s ch l   chiph tr   í   vÒ  b¶o  µnh  h s¶n  È m,  µng  ph h ho¸,.   µ   ính¬n  è  ùc    ×  è  .m l   . s th chi,th s chªnh  lÖch  ÷a chiphÝ  Ých tr cso  íi è  ùc chi, gi     tr   í   v   th     s ghi: Nî  335­ Chi phÝ  TK     ph¶itr¶   Cã   721­ C¸c  TK    kho¶n    Ëp  Êt th ng. thu nh b   ê 2­ Kho¶n    Ò   ÕtkhÊu    thu v chi   thanh    mua  µng  to¸ndo  h thanh    Òn tr c to¸nti   í   h¹n ® îcngêib¸n chÊp  Ën,ghi:       thu   Nî  111­ TiÒn  Æt TK    m Nî  331­ Ph¶itr¶ngêib¸n TK         Cã   711­Thu  Ëp  ¹t®éng  µichÝnh. TK    nh ho   t  3­  èi víiho¹t ®éng  §     cho thuª tµis¶n  ã  Ën  íc tiÒn     c nh tr   cho thuª cña    nhiÒu n¨m  ×  th doanh    ña  õng  thu c t n¨m  µ tæng  è  Òn  l  s ti cho  thuªchia cho  è      s n¨m cho thuª tµis¶n. Khi nhËn  Òn  ña        ti c kh¸ch  µng    íc cho  Òu  ú, h tr¶ tr   nhi k   nhiÒu      Õ     Ò   ¹t®éng  niªn®é k to¸nv ho   cho    µis¶n,ghi: thuªt     a/ §èi víi®¬n  Þ  Ýnh  Õ       vt thu GTGT  ph¶inép    theo  ¬ng  ph ph¸p  Êu  õ kh tr   thuÕ: . Khi nhËn  Òn  ña     ti c kh¸ch  µng    íc vÒ   ¹t®éng  h tr¶tr   ho   cho thuª tµis¶n,      kÕ  to¸n ph¶n    ¸nh doanh thu  Ën  íc vµo  nh tr   bªn  ã    c TK 3387 theo    a  ã  gi¸ch c thuÕ  GTGT: Nî  111,112,. . TK    . (Tæng  è  Òn nhËn  íc). s ti   tr Cã   3387­Doanh    Ën  íc TK    thu nh tr              (theo gi¸cha  ã  Õ                 c thu GTGT).
  2. 2 Cã   3331­ThuÕ   TK    GTGT   ph¶inép.   §ång  êitÝnh  µ  Õt  th   v k chuyÓn  doanh    ña  ú  Õ   thu c k k to¸n,  ghi: Nî  3387­Doanh    Ën  íc TK    thu nh tr Cã   511­Doanh      µng. TK    thu b¸n h . Sang  ú  Õ       k k to¸nsau, tÝnh  µ  Õt    v k chuyÓn doanh  cña  ú  Õ   thu  k k to¸n,   ghi: Nî  3387­Doanh    Ën  íc TK    thu nh tr Cã   511   TK  ­Doanh      µng thu b¸n h .Sè   Òn ph¶itr¶l¹ cho    ti        i kh¸ch hµng  ×  îp ®ång    vh  cung  Êp  Þch  ô  Ò   cd vv cho    µis¶n  thuªt   kh«ng  îcthùc hiÖn,ghi: ®       Nî  3387­Doanh    Ën  íc(theo gi¸cha  ã  Õ  TK    thu nh tr      c thu GTGT). Nî  531­ Hµng    Þ    ¹(tr ng  îp ®∙    TK    b¸n b tr¶l   ê h   ghidoanh    i thu trong kú   ­theo gi¸cha  ã  Õ     c thu GTGT). Nî    TK 3331­ Thu Õ     GTGT  ph¶inép  è  Òn    ¹ cho  êi ®i    (S ti tr¶l i  ng   thuª vÒ     thuÕ  GTGT   ña  ¹t®éng  c ho   cho    µi thuªt   s¶n kh«ng  îcthùc hiÖn). ®    Cã   111,112,3388,.. (Tæng  è  Òn tr¶l¹ ) TK      . s ti     i . b/§èivíi n  Þ  Ýnh  Õ       ®¬ v t thu GTGT   ph¶inép    theo ph¬ng    ph¸p trùctiÕp:    . Khi nhËn  Òn  ña     ti c kh¸ch  µng    íc vÒ   ¹t®éng  h tr¶tr   ho   cho thuª tµis¶n,      kÕ  to¸n ph¶n    ¸nh doanh  Ën  íc vµo  nh tr   bªn  ã    c TK 3387 theo tæng  è  Òn s ti   nhËn  íc,ghi: tr   Nî  111,112,. . TK    . (Tæng  è  Òn nhËn  íc). s ti   tr Cã   3387­Doanh    Ën  íc TK    thu nh tr   (theotæng  è  Òn nhËn  íc).   s ti   tr §ång  êitÝnh  µ  Õt  th   v k chuyÓn  doanh    ña  ú  Õ   thu c k k to¸n,  ghi: Nî  3387­Doanh    Ën  íc. TK    thu nh tr Cã   511­Doanh      µng. TK    thu b¸n h . Sang  ú  Õ       k k to¸nsau, tÝnh  µ  Õt    v k chuyÓn doanh  cña  ú  Õ   thu  k k to¸n,   ghi: Nî  3387­Doanh    Ën  íc. TK    thu nh tr Cã   511­Doanh      µng. TK    thu b¸n h .K Õ       to¸nph¶n ¸nh  è  Õ  s thu GTGT  ph¶inép    theo  ¬ng  ph ph¸p  ùctiÕp, tr     ghi: Nî  642­ Chi phÝ  TK     qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  (6425) Cã   3331­ThuÕ   TK    GTGT   ph¶inép    (33311). .Sè   Òn ph¶itr¶l¹ cho    ti        i kh¸ch hµng  ×  îp ®ång    vh  cung  Êp  Þch  ô    cd v cho thuªtµis¶n     kh«ng  îcthùc hiÖn,ghi: ®      Nî  3387­Doanh    Ën  íc. TK    thu nh tr Nî  531­ Hµng    Þ    ¹ TK    b¸n b tr¶l   i
  3. 3 (tr ng  îp ®∙    ê h   ghidoanh    thu trongkú).   Cã   111,112,. . tængsè  Òn tr¶l¹ ) TK    .(   ti     i . §ång  êiph¶n  sè  Õ  th   ¸nh  thu GTGT   îchoµn  ¹ t ng  ®  l  ¬ øng  íi   Þ dÞch  i v   tr   gi¸ vô  cho    µis¶n  thuªt   kh«ng  îcthùc hiÖn,ghi: ®      Nî  3331­Thu Õ   TK    GTGT   ph¶inép   Cã   721­C¸c  TK    kho¶n    Ëp  Êt th ng,hoÆc thu nh b   ê   Cã   642­ Chi phÝ   TK     qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  Õu  a  Õt  (n ch k chuyÓn  chiphÝ  Õ).   thu c/Khi nép  Òn thuÕ    Ëp     ti   thu nh doanh  nghiÖp  Ò   ¹t®éng  v ho   cho  thuªtµi    s¶n    Òn tr cvµo  ©n  thu ti   í   Ng s¸ch Nhµ   íc,ghi:   n  Nî  3334   Õ   TK  ­Thu Thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  Cã   111,112,.. TK     . d/ §èi víiho¹t®éng         cho thuª tµis¶n  ã  Ën  íc tiÒn     c nh tr   cho thuª tµis¶n     cña  Òu  nhi n¨m,  µi viÖc  ùc hiÖn  Õ   ngo   th   k to¸n theo    nh      qui ®Þ ë trªn,kÕ       to¸n cßn  ph¶im ë       Õt®Ó     sæ chiti   theo  âi doanh  nhËn  íc,chiphÝ   ¹m  Ýnh  d  thu  tr     tt ®Ó     nh  è  Õ  x¸c ®Þ s thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  ph¶i nép    (bao  å m     Ý  g chi ph trÝch khÊu    hao  µis¶n  t  cho  thuª,c¸ckho¶n    Ý     chiph kh¸ct ng   ¬ øng  íi êigian v    th   vµ  è  Òn nhËn  ícvµ  s ti   tr   kho¶n  ù  d phßng      5% trªntæng   c¸c kho¶n    Ý    chiph nªu trªn)  ång  êiph¶iquyÕt      .§ th     to¸nc¸c kho¶n    Ý   chiph cho  thuªthùc tÕ        ph¸tsinh   so  íi   Ý  ¹m  Ýnh  µng  v   ph t t chi h n¨m      nh  µ  Õt    Õ    Ëp  ®Ó x¸c ®Þ v quy to¸nthu thu nh thùc tÕ    ph¶inép  µng    h n¨m  µ  n     Õt  óc thêih¹n cho  v ®Õ khik th       thuª.  4­ §èivíi      s¶n  È m,  µng    éc ®èi t ng chÞu  Õ  ph h ho¸ thu    î   thu GTGT   theo  ­ ph ¬ng  ph¸p khÊu  õthuÕ.KhixuÊtdïng ®Ó   Õu    tr          bi tÆng, ghi:   a/ N Õ u   Õu    bi tÆng  ôc  ô  ph v cho  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,kinh doanh  Þu  xu     ch thuÕ GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p  Êu  õ thuÕ, nh  Õu  kh tr     bi tÆng  i biÓu  ù  éi ®¹   dh  nghÞ kh¸ch hµng,héinghÞ       c«ng  ©n    nh viªnchøc,kÕ       to¸nph¶n    ¸nh doanh    thu s¶n  È m,  µng    ÊtbiÕu  ph h ho¸ xu   tÆng  theo gi¸b¸n cha  ã  Õ       c thu GTGT,  ghi: Nî  641­ Chi phÝ    µng TK     b¸n h Nî  642­ Chi phÝ  TK     qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp Cã   512­Doanh      µng  éibé. TK    thu b¸n h n  §ång  êiph¶n    è  Õ  th   ¸nh s thu GTGT   ph¶inép  îckhÊu  õ,   ®  tr  ghi: Nî  133­ Thu Õ   TK    GTGT   îckhÊu  õ ®  tr Cã   3331­ThuÕ   TK    GTGT   ph¶inép   b/ N Õ u   Õu    bi tÆng  ôc  ô  ph v cho  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,kinh doanh  Þu  xu     ch thuÕ  GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p  ùc tiÕp  tr   hoÆc  kh«ng  Þu  Õ   ch thu GTGT    nh biÕu  tÆng  ibiÓu  ù  éinghÞ  ®¹   dh  kh¸ch hµng,héinghÞ       c«ng  ©n    nh viªnchøc,  kÕ     to¸nph¶n  ¸nh doanh  b¸n  µng  thu  h theo    gi¸b¸n  a  ã  Õ  ch c thu GTGT,  Õ thu GTGT   u     ®Ç ra ph¶inép   kh«ng  îckhÊu  õ, ®  tr   ghi: Nî  641­ Chi phÝ    µng TK     b¸n h Nî  642     Ý  TK  ­Chi ph qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp Cã   3331­ThuÕ   TK    GTGT   ph¶inép   Cã   512­Doanh      µng  éibé TK    thu b¸n h n 
  4. 4 c/N Õ u   Õu    bi tÆng  s¶n  È m,  µng    îctrang tr¶i ph h ho¸ ®      b»ng  Ü   qu khen  ­ th ëng, phóc  î  Õ       l ik to¸nph¶n  , ¸nh doanh    thu b¸n  µng  h theo    gi¸b¸n  a  ã  Õ  ch c thu GTGT,  Õ  thu GTGT   u     ®Ç ra ph¶inép    kh«ng  îckhÊu  õ, ®  tr   ghi: Nî  431­ Qu Ü   TK    khen  ëng,phóc  î th   li Cã   3331­ThuÕ   TK    GTGT   ph¶inép   Cã   512­Doanh      µng  éibé TK    thu b¸n h n  5­ §èivíi      s¶n  È m,  µng    éc ®èi t ng chÞu  Õ  ph h ho¸ thu    î   thu GTGT   theo  ­ ph ¬ng ph¸p  ùc tiÕp  tr   hoÆc  kh«ng  Þu  Õ  ch thu GTGT,    Êt biÕu  khi xu   tÆng,  Õ   k to¸nph¶n  doanh    hµng    ¸nh  thu b¸n  theo    gi¸thanh      ∙  ã  Õ  to¸n(gi¸ c thu GTGT), ®   ghi: Nî  641,642,431 TK      Cã   512­Doanh      µng  éibé TK    thu b¸n h n  6­ Chi  Ý   Òn  ca  ph ti ¨n  ph¶i chi cho  êi lao  ng     ng   ®é tham gia  µo  ¹t v ho   ®éng kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp,ghi:   Nî  622,627,641,642,.. TK        . Cã   334­Ph¶itr¶c«ng  ©n  TK       nh viªn. Sè  Òn ¨n ca  ∙    ti     ® chicho  êilao®éng, ghi: ng       Nî  334­ Ph¶itr¶c«ng  ©n  TK       nh viªn. Cã   111,112,. . TK    . 7­ Chi phÝ    Òn vay     l∙ti   i ph¶itr¶,    ghi: Nî  811­ Chi phÝ  ¹t®éng  µi Ýnh TK     ho   t  ch Cã   111,112,.   TK    .. Trêng  îp  è    Òn  h s l∙ ti vay  i ph¶i tr¶ vÒ       vay  èn  u    x©y  ùng  ¬    v ®Ç t d c b¶n trong thêikú      c«ng  ×nh cha  µn  µnh  a  µo  ö  ông, ® îc h¹ch    µo  tr   ho th ®v sd    to¸nv chiphÝ  u      ®Ç tXDCB,  ghi: Nî  241­ X ©y  ùng  ¬  TK    d c b¶n  ë  d dang Cã   111,112,341,. . TK      . 8­    Khi ph¸tsinh c¸c kho¶n    îcÊp    Öc       chi tr  th«ivi cho  êi lao ®éng,    ng     c¸c kho¶n    chi nghiªn cøu    khoa  äc, nghiªn cøu  æi  íi c«ng  h    ® m  nghÖ,    chi s¸ng  kiÕn, chi®µo  ¹on©ng     t  cao    Ò   tay ngh c«ng  ©n,    nh chib¶o  Ö   v m«i  êng, chi tr    cho    ng  ÷,. .ghi: lao®é n .  , a/ §èivíi®¬n  Þ  Ýnh  Õ       vt thu GTGT  ph¶inép    theo  ¬ng  ph ph¸p  Êu  õ, kh tr   ghi: Nî  642­ Chi phÝ  TK     qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp. Nî  133­ Thu Õ   TK    GTGT   îckhÊu  õ(nÕu  ã) ®  tr   c Cã   111,112,331,. . TK      . b/ §èi víi®¬n  Þ  Ýnh  Õ       vt thu GTGT   ph¶inép    theo  ¬ng  ph ph¸p  ùc tiÕp tr     hoÆc   kh«ng  Þu  Õ  ch thu GTGT,     khiph¸tsinh c¸c kho¶n    Ý      chiph trªn,kÕ       to¸n c¨n  vµo  cø  chøng  õ,ho¸  n  t  ®¬ ph¶n  ¸nh  µo    Ý   v chiph qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  theo gi¸thanh     to¸n, Õ   thu GTGT   u   µo  ®Ç v kh«ng  îckhÊu  õ, ®  tr   ghi:
  5. 5 Nî  642­ Chi phÝ  TK     qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp Cã   111,112,331,. . TK      . 9­ Chi  Ý   Õt khÊu  ph chi   thanh to¸n cho  êi mua   µng    ng   h ho¸  Þch  ô    d v khi thanh    Òn tr ch¹n,ghi: to¸nti   í       Nî  811­ Chi phÝ  ¹t®éng  µi Ýnh TK     ho   t  ch Cã   131,111,112,. . TK      . II­ æ  c h ø c  th ù c hi Ö n:  T 1­ Th«ng   µy  îc¸p dông    tn ®     cho    c¸c doanh nghiÖp  éc c¸c ngµnh, c¸c thu        thµnh  Çn  ph kinhtÕ  µ  ã  Öu  ùckÓ   õngµy    v c hi l   t   NghÞ   nh  è  ®Þ s 27/1999/N§­   CP ngµy  4­ 20­ 1999  ña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùc,c¸c híng  Én  íc ®©y   ña  é  c Ch ph c hi l     d tr   cB Tµi chÝnh  Ò   Õ     Õ       v ch ®é k to¸n doanh  nghiÖp    íiqui ®Þnh  tr¸ v     i trong Th«ng    t nµy  u   îcb∙i á. ®Ò ®     b 2­ Trong qu¸  ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c,    n  Þ  tr       cv m c¸c ®¬ v ph¶n    ¸nh vÒ   é  µichÝnh    BT  ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶i quy  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2