intTypePromotion=1

Thông tư 120/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
463
lượt xem
62
download

Thông tư 120/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 120/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 120/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 2 0 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 5   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  2004 Híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh  sè 185/2004/N§­CP ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc KÕ to¸n ­ C¨n cø LuËt KÕ to¸n ngµy 17/6/2003;  ­   C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   sè   44/2002/PL­UBTVQH10   ngµy   02/7/2002   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP ngµy 14/11/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi   tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý   vi ph¹m hµnh chÝnh sè 44/2002/PL­UBTVQH10 ngµy 02/7/2002; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004   cña ChÝnh phñ  vÒ  Xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh   vùc kÕ to¸n; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ   Xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kÕ   to¸n,   nh  sau: I ­ QUY §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi, ®èi tîng ¸p dông 1.1. Ph¹m vi vµ   ®èi tîng ¸p dông Th«ng t  nµy lµ  c¸c  c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc (díi ®©y gäi t¾t lµ c¸ nh©n, tæ  chøc)  trong  níc vµ  níc ngoµi  ho¹t  ®éng t¹i ViÖt  Nam  cã  hµnh vi cè ý hoÆc v« ý vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ  kÕ  to¸n mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m theo quy  ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n (díi  ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§­CP). 1.2. C¸ nh©n lµ ®èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy gåm: Ng­ êi lµm kÕ to¸n, ngêi hµnh nghÒ kÕ to¸n, ngêi kh¸c cã liªn  quan  ®Õn kÕ  to¸n thuéc lÜnh vùc kÕ  to¸n nhµ  níc vµ  thuéc  ho¹t ®éng kinh doanh. 1.3. C¬ quan, tæ chøc lµ ®èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy  gåm: a) C¬  quan Nhµ  níc,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp, tæ chøc cã  sö  dông kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp, tæ 
 2. 2 chøc kh«ng  sö  dông  kinh phÝ  ng©n s¸ch  nhµ  níc quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh sè 128/2004/N§­CP ngµy 31/5/2004  cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét  sè ®iÒu cña LuËt kÕ to¸n trong lÜnh vùc kÕ to¸n nhµ níc; b) C¸c tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh quy ®Þnh t¹i §iÒu   2   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   129/2004/N§­CP   ngµy   31/5/2004   cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè  ®iÒu cña LuËt kÕ to¸n trong trong ho¹t ®éng kinh doanh. 2. Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc kÕ to¸n 2.1.   Mäi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kÕ   to¸n  ph¶i   ®îc   ph¸t   hiÖn   kÞp   thêi   vµ   ph¶i   bÞ   ®×nh   chØ   ngay.  ViÖc xö  lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh  ph¶i   ®îc tiÕn hµnh nhanh  chãng, c«ng minh, triÖt ®Ó; hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh   g©y   ra   ph¶i   ®îc   kh¾c   phôc   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt.  2.2.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   chØ   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n khi cã  hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 7 ®Õn §iÒu 16 Ch ¬ng II cña NghÞ  ®Þnh sè 185/2004/N§­CP vµ Môc 1 PhÇn I cña Th«ng t nµy. 2.3. ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i do ng êi cã  thÈm quyÒn tiÕn hµnh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.4. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ   to¸n chØ bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh mét lÇn. NhiÒu ngêi cïng  thùc hiÖn mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th×  mçi ngêi vi  ph¹m  ®Òu bÞ  xö  ph¹t. Mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi  ph¹m hµnh chÝnh th× bÞ xö ph¹t vÒ tõng hµnh vi vi ph¹m. 2.5. ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i c¨n cø vµo  tÝnh   chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m,   nh©n   th©n   ngêi   vi   ph¹m   vµ  nh÷ng  t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,  t¨ng   nÆng   ®Ó   quyÕt   ®Þnh  h×nh   thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn, ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t bæ  sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ thÝch hîp. Møc ph¹t  tiÒn cô  thÓ   ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc  x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 5 vµ  c¸c  ®iÒu tõ  §iÒu 7  ®Õn §iÒu 16 Ch¬ng II cña NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP vµ  híng dÉn trong PhÇn II cña th«ng t nµy. 2.6. Kh«ng xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  kÕ to¸n ®èi víi c¸c trêng hîp sau: a) HÕt thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh   t¹i   kho¶n   1,   kho¶n   2   §iÒu   3   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP. b) Vi ph¹m hµnh chÝnh cã dÊu hiÖu téi ph¹m, bao gåm:
 3. 3 ­  Vi  ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc kÕ   to¸n cã   dÊu  hiÖu téi ph¹m  ®∙ chuyÓn hå  s¬   ®Õn c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt; ­ Vi  ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc kÕ   to¸n cã   dÊu  hiÖu téi ph¹m mµ  c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông  ®ang xem xÐt,  gi¶i quyÕt; ­ Vi  ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc kÕ   to¸n cã   dÊu  hiÖu téi ph¹m, c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông cã  v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  chuyÓn hå  s¬   ®Ó  xem xÐt, truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh  sù. II­ H×NH THøC Vµ MøC Xö PH¹T C¨n   cø   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   5,   §iÒu   6   Ch¬ng   I   vµ   c¸c  ®iÒu   tõ   §iÒu   7   ®Õn   §iÒu   16   Ch¬ng   II   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  185/2004/N§­CP, h×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ nh sau: 1. H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi  vi ph¹m quy ®Þnh vÒ chøng tõ kÕ to¸n 1.1 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu   7   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt  t¨ng nÆng hoÆc gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn cô  thÓ  lµ  600.000  ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m      500.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë      200.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng      800.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  1.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 1.2 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu   7   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   3.000.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  2.000.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  1.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  4.000.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
 4. 4 ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 1.3 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  §iÒu   7   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt  t¨ng   n¨ng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   12.500.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  10.000.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë      5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  17.000.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  20.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 2. H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi  vi ph¹m quy ®Þnh vÒ sæ kÕ to¸n 2.1 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu   8   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   1.100.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m        700.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë        200.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  1.500.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  2.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 2.2 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu   8   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   3.500.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  3.000.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  2.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  4.000.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
 5. 5 ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 2.3 §åi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  §iÒu   8   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   7.500.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m      6.000.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë      5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng      8.500.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 2.4 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4  §iÒu   8   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   15.000.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  13.000.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  17.000.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  20.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 3. H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi  vi ph¹m quy ®Þnh vÒ tµi kho¶n kÕ to¸n 3.1. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu   9   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   3.000.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  2.000.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  1.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  4.000.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
 6. 6 ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  5.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 3.2 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu   9   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   7.500.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m     6.500.00 nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 0 ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë     5.000.00 lªn, møc ph¹t tiÒn lµ 0 ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng     8.500.00 nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ 0 ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 4. H×nh thøc vµ  møc ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi vi  ph¹m quy  ®Þnh vÒ  b¸o c¸o tµi chÝnh vµ  c«ng khai b¸o c¸o  tµi chÝnh 4.1. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu 10 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   7.500.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m    6.500.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë    5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng    8.500.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 4.2. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu 10 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   15.000.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  13.000.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
 7. 7 ­  Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  17.000.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  20.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 5. H×nh thøc vµ  møc ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi vi  ph¹m quy ®Þnh vÒ kiÓm tra kÕ to¸n §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 NghÞ  ®Þnh sè 185/2004/N§­CP, kh«ng cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng hoÆc  gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn cô thÓ lµ 7.500.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m    6.500.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë    5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng    8.500.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 6. H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi  vi ph¹m quy ®Þnh vÒ b¶o qu¶n, lu tr÷ tµi liÖu kÕ to¸n 6.1 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu 12 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   3.500.000 ®ång. ­   Trêng   hîp   cã   mét   hoÆc   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m  3.000.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  2.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   mét   hoÆc   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng  4.000.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  tõ  ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 6.2 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu 12 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   7.500.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m    6.500.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë    5.000.000 
 8. 8 lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng    8.500.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 6.3 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  §iÒu 12 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   15.000.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  13.000.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  17.000.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  20.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 7.  H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn c¸c hµnh vi vi ph¹m  quy ®Þnh vÒ kiÓm kª tµi s¶n 7.1. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu 13 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   2.000.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  1.500.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  1.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  2.500.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  3.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 7.2. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu 13 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   4.000.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  3.500.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  3.000.000 
 9. 9 lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  4.500.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  5.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 7.3. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3  §iÒu 13 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   7.500.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m    6.500.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë    5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng    8.500.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 8.  H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi  vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  tæ chøc bé  m¸y kÕ  to¸n, bè  trÝ  ngêi  lµm kÕ to¸n hoÆc thuª lµm kÕ to¸n  8.1. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n  1 §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§­CP, kh«ng cã t×nh tiÕt   t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   7.500.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m    6.500.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë    5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng    8.500.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 8.2. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu 14 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   15.000.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  13.000.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
 10. 10 ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  17.000.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  20.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 9.  H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi  vi ph¹m quy ®Þnh vÒ hµnh nghÒ kÕ to¸n §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  15 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   7.500.000  ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  6.500.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  8.500.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 10. H×nh thøc vµ  møc xö ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi   vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  ¸p dông chuÈn mùc kÕ  to¸n, chÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c 10.1 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu 16 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   7.500.000 ®ång. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m    6.500.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë    5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng    8.500.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 10.2 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu 16 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt  t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   15.000.000 ®ång.
 11. 11 ­  Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  13.000.000  nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  17.000.000  nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  20.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; 11. H×nh thøc vµ  thêi h¹n xö  ph¹t bæ sung: tíc quyÒn  sö dông Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n 11.1. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  a, b kho¶n 3 §iÒu 7 vµ   ®iÓm a, b, c kho¶n 4 §iÒu 8 NghÞ  ®Þnh sè 185/2004/N§­CP, kh«ng cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng hoÆc  gi¶m nhÑ, thêi h¹n tíc quyÒn sö  dông Chøng chØ hµnh nghÒ  kÕ to¸n hoÆc Chøng chØ kiÓm to¸n viªn lµ 9 th¸ng. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ,  8  thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë lªn,  6  thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng; ­ Trêng hîp cã mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng,   10  thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë  12  lªn, thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng. 11.2. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  c, d, e, g kho¶n 3 §iÒu 7,  ®iÓm d,  ®  kho¶n 4 §iÒu 8 vµ   ®iÓm   e,   g  kho¶n   1  §iÒu   15  NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng hoÆc gi¶m nhÑ, thêi h¹n tíc  quyÒn sö  dông Chøng chØ hµnh nghÒ  kÕ  to¸n hoÆc Chøng chØ  kiÓm to¸n viªn lµ 3 th¸ng. ­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ,  2  thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng ; ­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë lªn,  1  thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng ; ­ Trêng hîp cã mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng,   4  thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng ; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   5 
 12. 12 lªn, thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng . 12. Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n  dÉn ®Õn trèn, lËu thuÕ 12.1. Khi xÐt thÊy hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong   lÜnh vùc kÕ to¸n quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 7 ®Õn §iÒu   16 cña NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§­CP dÉn ®Õn trèn thuÕ, lËu   thuÕ  th×  ngêi cã  thÈm  quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong   lÜnh   vùc   kÕ   to¸n   ph¶i   tiÕn   hµnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP  vµ  híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy, sau  ®ã  ph¶i chuyÓn ngay hå  s¬  cho c¬  quan thuÕ  cïng cÊp  ®Ó  xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh   trong lÜnh vùc thuÕ. 12.2.   C¸c   hµnh   vi   ®îc   coi   lµ   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc kÕ to¸n dÉn ®Õn trèn, lËu thuÕ gåm: a) §Ó ngoµi sæ kÕ to¸n sè liÖu kÕ to¸n hoÆc ghi sæ kÕ   to¸n kh«ng  ®óng quy  ®Þnh cña chÕ   ®é  kÕ  to¸n lµm gi¶m sè  thuÕ   ph¶i   nép   hoÆc   lµm   t¨ng   sè   thuÕ   ®îc   hoµn   hoÆc   lµm  t¨ng sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m; b)   Söa   ch÷a,   tÈy   xo¸   chøng   tõ   kÕ   to¸n,   sæ   kÕ   to¸n  nh»m lµm gi¶m sè  thuÕ  ph¶i nép hoÆc lµm t¨ng sè  thuÕ   ®îc  hoµn hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m; c)  Sö  dông  ho¸  ®¬n  khèng  hoÆc c¸c  chøng  tõ  kÕ  to¸n  khèng kh¸c nh»m môc  ®Ých lµm gi¶m sè  thuÕ  ph¶i nép hoÆc  lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc miÔn,  gi¶m; d) Huû  bá  chøng tõ  kÕ  to¸n, sæ kÕ  to¸n tríc thêi h¹n  quy ®Þnh nh»m môc ®Ých lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc lµm  t¨ng   sè   thuÕ   ®îc   hoµn   hoÆc   lµm   t¨ng   sè   thuÕ   ®îc   miÔn,  gi¶m; ®) LËp hai sæ kÕ  to¸n cho cïng mét  ®èi tîng kÕ  to¸n  nhng cã  néi dung ghi kh¸c nhau nh»m môc  ®Ých lµm gi¶m sè  thuÕ   ph¶i   nép   hoÆc   lµm   t¨ng   sè   thuÕ   ®îc   hoµn   hoÆc   lµm  t¨ng sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m. III. THñ TôC Xö PH¹T Vµ THI HµNH QUYÕT §ÞNH Xö PH¹T C¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 23, §iÒu 24 vµ §iÒu 25 Ch¬ng  III cña NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, thñ  tôc xö  ph¹t vµ  thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t ®îc quy ®Þnh cô thÓ, nh sau: 1. Thñ tôc xö ph¹t c¶nh c¸o
 13. 13 H×nh   thøc   xö   ph¹t   c¶nh   c¸o   ®îc   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸  nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh nhá, lÇn ®Çu,  cã  nhiÒu t×nh  tiÕt  gi¶m nhÑ. §èi víi h×nh  thøc  xö  ph¹t  c¶nh c¸o, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t kh«ng lËp Biªn b¶n  vi ph¹m mµ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t t¹i chç. 2. LËp Biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong   lÜnh vùc kÕ  to¸n  ®ang thi hµnh c«ng vô, khi ph¸t hiÖn vi  ph¹m   hµnh  chÝnh   trong  lÜnh   vùc   kÕ  to¸n,   cã   tr¸ch   nhiÖm   lËp Biªn b¶n vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc kÕ  to¸n  kÞp thêi, trõ trêng hîp xö ph¹t c¶nh c¸o quy ®Þnh t¹i Môc  1 PhÇn III cña Th«ng t nµy. MÉu biªn b¶n quy ®Þnh t¹i Phô   lôc sè 01. Biªn b¶n ph¶i  ®îc lËp thµnh  Ýt nhÊt 02 b¶n; ph¶i  ® îc  ngêi lËp biªn b¶n vµ  ngêi vi ph¹m hoÆc  ®¹i diÖn tæ chøc  vi ph¹m ký. NÕu cã  ngêi chøng  kiÕn th×  ngêi chøng  kiÕn  cïng ph¶i ký  vµo biªn b¶n. Trêng hîp biªn b¶n gåm nhiÒu  tê  th×  nh÷ng ngêi ký  biªn b¶n ph¶i ký  vµo tõng tê  biªn  b¶n. Trêng hîp c¸ nh©n, ®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m hoÆc ng­ êi chøng kiÕn tõ  chèi ký  biªn b¶n th×  ngêi lËp biªn b¶n  ph¶i   ghi   râ   lý   do   vµo   biªn   b¶n;   c¸   nh©n,   c¬   quan   tiÕn  hµnh thanh tra, kiÓm tra vÉn thùc hiÖn nh÷ng kiÕn nghÞ,   quyÕt   ®Þnh   t¹i   biªn   b¶n   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p  luËt vÒ nh÷ng kÕt luËn, kiÕn nghÞ ®ã. Biªn b¶n lËp xong ph¶i  ®îc giao cho c¸ nh©n, tæ chøc  vi   ph¹m   mét   b¶n.   NÕu   vô   vi   ph¹m   vît   qu¸   thÈm   quyÒn   xö  ph¹t cña ngêi lËp biªn b¶n th×  ngêi  ®ã  ph¶i göi biªn b¶n  ®Õn ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t. Trêng   hîp   c¬   quan   qu¶n   lý   Nhµ   níc   nh  c¬   quan   Tµi  chÝnh, c¬  quan ThuÕ, KiÓm to¸n Nhµ  níc,...ph¸t hiÖn c¸c  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  kÕ  to¸n nhng kh«ng cã  thÈm  quyÒn ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× ph¶i lËp biªn b¶n vi ph¹m  hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i môc nµy vµ  göi biªn b¶n cho  c¬  quan cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 18, §iÒu 19 vµ  §iÒu 20 cña NghÞ  ®Þnh sè 185/2004/N§­CP. 3.   QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vµ   thêi   h¹n   ra   quyÕt   ®Þnh   xö  ph¹t a) QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc kÕ to¸n ph¶i ghi râ hµnh vi vi ph¹m, h×nh thøc vµ møc   xö ph¹t tiÒn, h×nh thøc ph¹t bæ sung, biÖn ph¸p kh¾c phôc   hËu qu¶ vµ  c¸c néi dung kh¸c theo  ®óng mÉu quy  ®Þnh t¹i  Phô lôc sè 02. b) §èi víi vô  viÖc  ®¬n gi¶n, hµnh vi vi ph¹m râ  rµng  th×  ph¶i ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 
 14. 14 mêi (10) ngµy, kÓ tõ ngµy lËp biªn b¶n vÒ hµnh vi vi ph¹m   hµnh chÝnh. §èi víi vô  viÖc cã  nhiÒu t×nh tiÕt phøc t¹p  cÇn x¸c  ®Þnh râ   ®èi tîng vi ph¹m hoÆc t×nh tiÕt phøc t¹p  kh¸c th×  thêi h¹n ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t lµ  ba m¬i (30)  ngµy, kÓ tõ ngµy lËp biªn b¶n. Qu¸   thêi   h¹n   nªu   trªn,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t  kh«ng ®îc ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t. c) Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t nÕu cã  lçi trong viÖc  ®Ó  qu¸ thêi h¹n mµ  kh«ng ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t th×  tuú  theo møc  ®é  vi ph¹m cã  thÓ  bÞ  thi hµnh kû  luËt, bÞ  truy  cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt h¹i th×  ph¶i båi  thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d)   Khi   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   mét   ngêi   thùc   hiÖn   nhiÒu  hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh,   th×   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö  ph¹t chØ ra mét quyÕt   ®Þnh  xö  ph¹t  trong  ®ã  quyÕt   ®Þnh  h×nh thøc, møc xö  ph¹t  ®èi víi tõng hµnh vi vi ph¹m; nÕu  h×nh thøc xö ph¹t lµ ph¹t tiÒn th× céng dån l¹i thµnh møc  ph¹t chung; ®) QuyÕt ®Þnh xö ph¹t ®îc göi cho c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vµ  c¬  quan thu tiÒn ph¹t trong thêi h¹n ba (3)  ngµy, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t; e) QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña ng êi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®îc  ®ãng dÊu c¬  quan cña ngêi cã  thÈm  quyÒn xö ph¹t ®èi víi hµnh vi ®ã; g) §èi víi quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t cña nh÷ng ngêi cã  thÈm  quyÒn  xö  ph¹t  mµ  kh«ng  cã  quyÒn   ®ãng dÊu trùc  tiÕp  th×  quyÕt ®Þnh xö ph¹t ®îc ®ãng dÊu c¬ quan cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµo gãc tr¸i phÝa trªn cña quyÕt  ®Þnh, n¬i  ghi tªn c¬  quan xö  ph¹t vµ  sè, ký  hiÖu cña quyÕt  ®Þnh xö   ph¹t. 4. Nép tiÒn ph¹t, thêi h¹n nép tiÒn ph¹t 4.1. C¸  nh©n,  tæ chøc  bÞ  xö  ph¹t  nép tiÒn  ph¹t  vµo  Quü  ng©n s¸ch nhµ  níc t¹i Kho b¹c Nhµ  níc  ®îc ghi trong  quyÕt   ®Þnh  xö  ph¹t  trong thêi  h¹n  mêi (10)  ngµy,  kÓ  tõ  ngµy  ®îc giao  quyÕt   ®Þnh xö  ph¹t,  trõ  trêng  hîp   ®∙ nép  tiÒn ph¹t t¹i chç. 4.2.   Trêng   hîp   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   t¹i   c¸c   vïng   xa  x«i, hÎo l¸nh mµ  viÖc  ®i l¹i gÆp khã  kh¨n th×  ngêi quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t cã  thÓ  thu tiÒn ph¹t t¹i chç  vµ  nép vµo Kho   b¹c Nhµ níc trong vßng bÈy (7) ngµy. 5.  Thñ  tôc tíc quyÒn sö  dông Chøng chØ hµnh nghÒ  kÕ  to¸n hoÆc Chøng chØ kiÓm to¸n viªn 5.1.   Khi   hµnh   vi   vi   ph¹m   cña   c¸   nh©n   ph¶i   ¸p   dông  h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung lµ  tíc quyÒn sö  dông Chøng chØ  hµnh   nghÒ   kÕ   to¸n   hoÆc   Chøng   chØ   kiÓm   to¸n   viªn   (gäi  
 15. 15 chung  lµ   Chøng   chØ   hµnh   nghÒ)  th×  ph¶i   ghi   trong   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   ®îc   thu   gi÷  Chøng chØ hµnh nghÒ  vµ  ph¶i th«ng b¸o ngay b»ng v¨n b¶n  cho Bé Tµi chÝnh (Vô ChÕ ®é kÕ to¸n vµ KiÓm to¸n). 5.2.   Khi   hÕt   h¹n   tíc   quyÒn   sö   dông   Chøng   chØ   hµnh  nghÒ  ghi trong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, ng êi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i giao l¹i Chøng chØ hµnh nghÒ cho c¸ nh©n bÞ tíc  quyÒn sö dông Chøng chØ hµnh nghÒ ®ã. 6. Thñ tôc thùc hiÖn biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: tÞch  thu chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n 6.1. Khi hµnh vi vi ph¹m cña c¸ nh©n, tæ chøc ph¶i ¸p  dông h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung kh¾c phôc hËu qu¶ lµ  tÞch  thu chøng tõ  kÕ  to¸n hoÆc sæ kÕ  to¸n th×  ph¶i ghi trong  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t. Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i ghi  râ  trong biªn b¶n vi ph¹m tªn, sè  lîng chøng tõ, sæ kÕ  to¸n bÞ tÞch thu vµ cã ch÷ ký cña ngêi tÞch thu, ®¹i diÖn  tæ chøc bÞ ph¹t vµ ngêi chøng kiÕn. 6.2. Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®îc thu gi÷  chøng tõ  kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n vi ph¹m ®Ó xö lý c¸c ¶nh híng cã liªn  quan. Khi  ®∙ xö  lý  xong, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  lý  ph¶i  lËp Héi  ®ång tiªu  huû  gåm:  Ngêi cã  thÈm  quyÒn xö  ph¹t,  ®¹i diÖn ®¬n vÞ vi ph¹m vµ ngêi chøng kiÕn.  7. ChÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ViÖc chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc kÕ to¸n ®îc quy ®Þnh nh sau: 7.1 C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong thêi h¹n mêi (10)  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc giao quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, trõ  trêng  hîp ph¸p luËt cã  quy  ®Þnh kh¸c. Sau khi ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ph¶i giao quyÕt ®Þnh cho   ngêi bÞ xö ph¹t hoÆc th«ng b¸o cho hä ®Õn nhËn. Thêi ®iÓm  c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  ®îc coi lµ thêi ®iÓm ®îc giao quyÕt ®Þnh xö ph¹t; 7.2 NÕu c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t kh«ng tù  nguyÖn  chÊp hµnh   ®óng  thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  7.1  nªu  trªn  th× bÞ cìng chÕ thi hµnh. 8. Cìng chÕ  thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh 8.1. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  nhng qu¸ thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 4.1, Môc 4, PhÇn III  cña Th«ng t  nµy mµ  c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh kh«ng tù  nguyÖn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  th×  bÞ  cìng chÕ  thi hµnh b»ng biÖn ph¸p trõ  vµo tiÒn l­ ¬ng,   thu   nhËp   hoÆc   khÊu   trõ   tiÒn   tõ   tµi   kho¶n   cña   c¸ 
 16. 16 nh©n,   tæ   chøc   t¹i   ng©n   hµng,   tæ   chøc   tÝn   dông   hoÆc   tæ  chøc tµi chÝnh kh¸c. Tæ   chøc,   c¸   nh©n   chi   tr¶   l¬ng,   thu   nhËp   hoÆc   ng©n  hµng,  tæ chøc  tµi  chÝnh,  tÝn dông  kh¸c  n¬i tæ chøc,  c¸  nh©n bÞ  xö  ph¹t më  tµi kho¶n,  cã  tr¸ch  nhiÖm thùc  hiÖn  quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Trêng hîp tµi kho¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t  kh«ng cã  sè  d  hoÆc sè  d  kh«ng  ®ñ  nép ph¹t th×  ngay sau  khi tµi kho¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t cã  sè  d,  ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh, tæ chøc tÝn dông kh¸c ph¶i  trÝch nép ng©n s¸ch nhµ  níc sè  tiÒn ph¹t cßn thiÕu tríc  khi thùc hiÖn nh÷ng lÖnh chuyÓn tiÒn kh¸c cña ®èi t îng bÞ  xö ph¹t. 8.2.   ThÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ:   Nh÷ng   ngêi  sau  ®©y cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  vµ  cã  nhiÖm  vô  tæ chøc viÖc cìng chÕ  thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t cña  m×nh vµ cña cÊp díi: a) Ch¸nh Thanh tra Së  Tµi chÝnh, Ch¸nh Thanh tra Bé  Tµi chÝnh; b) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp. 9. Ho∙n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ph¹t tiÒn 9.1. C¸ nh©n bÞ  ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång trë  lªn cã   thÓ ®îc ho∙n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t trong tr êng hîp  ®ang gÆp khã  kh¨n  ®Æc biÖt vÒ  kinh tÕ  vµ  cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ  ®îc c¬ quan, tæ chøc x¸c nhËn. 9.2.   Thêi   h¹n   ho∙n   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ph¹t   tiÒn   kh«ng qu¸ ba th¸ng, kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh ho∙n.  9.3. Ngêi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh ph¹t tiÒn cã  quyÒn quyÕt  ®Þnh ho∙n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ph¹t tiÒn ®ã. 10.  ChuyÓn hå  s¬  vô  vi ph¹m cã  dÊu hiÖu téi ph¹m  ®Ó  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù Nghiªm cÊm viÖc gi÷  l¹i hå  s¬  c¸c vô  vi ph¹m cã  dÊu  hiÖu téi ph¹m ®Ó xö ph¹t hµnh chÝnh. Trêng hîp ®∙ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   nhng   sau   ®ã   ph¸t   hiÖn   hµnh   vi   vi   ph¹m   cã   dÊu   hiÖu   téi  ph¹m mµ  cha hÕt thêi hiÖu  truy  cøu tr¸ch nhiÖm  h×nh sù  th× ngêi ®∙ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i  huû bá quyÕt ®Þnh ®ã vµ trong thêi h¹n ba (3) ngµy, kÓ tõ   ngµy huû quyÕt ®Þnh xö ph¹t, ph¶i chuyÓn hå s¬ vô vi ph¹m  cho c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù cã thÈm quyÒn. C¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù   ®∙ nhËn hå  s¬  vô  viÖc cã  tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o kÕt qu¶ xö  lý  cho c¬  quan  ®∙ chuyÓn  giao  hå  s¬   ®Ò  nghÞ  truy  cøu  tr¸ch  nhiÖm  h×nh  sù.
 17. 17 IV. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  Th«ng t  sè  89/2000/TT­ BTC ngµy 28/8/2000 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc H íng dÉn thùc  hiÖn NghÞ   ®Þnh sè  49/1999/N§­CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh  phñ vÒ Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n. 2. C¸c Bé, ngµnh, Uû  ban nh©n d©n, Së  Tµi chÝnh, Côc  thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng   cã   tr¸ch  nhiÖm triÓn khai híng dÉn c¸c c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n  thùc hiÖn Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸  nh©n, tæ chøc ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  gi¶i quyÕt kÞp  thêi.
 18. 18 Phô lôc sè 01 CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM (T£N C¥ QUAN CHñ QU¶N §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc T£N C¥ QUAN LËP BI£N  B¶N) ....., ngµy....   Sè:              /BB­ th¸ng.... n¨m......... VPHC BI£N B¶N  VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG LÜNH VùC KÕ TO¸N ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004   cña ChÝnh  phñ  vÒ  Xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc kÕ to¸n; ­ C¨n cø Th«ng t  sè  120/2004/TT­BTC ngµy 15/12/2004  cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn mét sè   ®iÒu cña NghÞ  ®Þnh sè  185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n. H«m   nay,  .......giê.........ngµy.......th¸ng..........n¨m.......t¹ i............................. Chóng t«i gåm: 1.  .............................Chøc  vô:...............;   §¬n   vÞ   c«ng  t¸c:............................ 2.   .............................Chøc  vô:   ..............;   §¬n   vÞ   c«ng  t¸c:............................ ........ Víi sù chøng kiÕn cña c¸c ¤ng/Bµ: ........ TiÕn hµnh lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  kÕ  to¸n  ®èi víi: 1.   .............................Chøc  vô:...............;   §¬n   vÞ   c«ng  t¸c:............................ 2.   .............................Chøc  vô:   ..............;   §¬n   vÞ   c«ng  t¸c:............................ .....
 19. 19 ¤ng   (Bµ)/tæ  chøc..................................................... ...................................... §∙  cã  hµnh  vi vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong  lÜnh vùc  kÕ  to¸n   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP   ngµy   04/11/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   Xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong lÜnh vùc kÕ to¸n, nh sau: 1.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   kÕ   to¸n   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n ..........§iÒu.............. ..................................................... ......................................................... ......... T×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m  nhÑ   ..................................................... .......... 2.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   kÕ   to¸n   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n .......... §iÒu.............. ..................................................... ......................................................... ......... T×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m  nhÑ   ..................................................... .......... 3.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   kÕ   to¸n   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n ...........§iÒu............. ..................................................... ......................................................... ......... T×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m  nhÑ   ..................................................... .......... 4.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   kÕ   to¸n   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n ...........§iÒu............. ..................................................... ......................................................... ......... T×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m  nhÑ   ..................................................... .......... 5. .......... ý  kiÕn tr×nh bµy cña ngêi vi ph¹m hoÆc  ®¹i diÖn tæ   chøc vi ph¹m hµnh chÝnh: ............
 20. 20 Ngêi cã  quyÒn lËp biªn b¶n nµy yªu cÇu ¤ng (Bµ) hoÆc  tæ chøc .............. ®×nh chØ ngay hµnh vi vi ph¹m. Biªn b¶n nµy gåm...... trang,  ®îc lËp thµnh 03 b¶n,  01   b¶n   giao   cho   ngêi   vi   ph¹m;   01   b¶n   giao   cho   tæ   chøc  hoÆc c¸ nh©n vi ph¹m, 01 b¶n ngêi hoÆc c¬  quan lËp biªn  b¶n gi÷. NG¦êI VI PH¹M NG¦êI LËP BI£N B¶N (HOÆC §¹I DIÖN Tæ CHøC VI PH¹M) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) NG¦êI CHøNG KIÕN (NÕU Cã) (Ký, ghi râ hä tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2