intTypePromotion=1

Thông tư 13/2001/TT-BYT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
123
lượt xem
3
download

Thông tư 13/2001/TT-BYT của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 13/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 - 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/2001/TT-BYT của Bộ Y tế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é     B Y tÕ S è  13/2001/TT­B Y T  n g µ y 18  th¸ng 6 n¨ m  2001  h íng d É n   u Êt kh È u,  h Ë p  kh È u  h o¸ ch Êt, x n  ch Õ   h È m   p di Öt c«n trïng, di Öt k h u È n  dïng    trong  lÜnh vùc  gia  ô n g  vµ  tÕ thêi d y   kú  2001 ­ 2005 ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  197/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  10/10/1998  cña  Thñ ­ t íng ChÝnh  phñ giao cho  Y  chÞu  Bé  tÕ  tr¸chnhiÖm     qu¶n    lýNhµ    ho¸  níc vÒ  chÊt,chÕ    phÈm  diÖtc«n    trïng,  diÖtkhuÈn    dïng trong lÜnh      vùc    giadông  y  vµ  tÕ; ­ C¨n  §iÒu      cø  15,QuyÕt ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy 04/4/2001 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n    vÒ  lýxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu hµng      2001  ho¸ thêikú  ­2005;     Y  híng dÉn  Bé  tÕ    viÖc xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    ho¸ chÊt,chÕ    phÈm   diÖt  c«n trïng,diÖt khuÈn      dïng trong lÜnh vùc    gia dông  y  thêikú  vµ  tÕ    2001  ­  2005  sau: nh  I. g u yªn t ¾ c c h u n g:  N 1. Th«ng      t nµy ®iÒu chØnh   c¸c ho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    ho¸ chÊt,chÕ    phÈm  diÖtc«n    trïng,  diÖtkhuÈn    dïng  trong lÜnh    vùc    gia dông  y  vµ  tÕ. 2. Th«ng      t nµy  dông      ¸p  víic¸c doanh nghiÖp  îc thµnh  ®   lËp theo ph¸p  luËt;®ñ     ®iÒu kiÖn  kinh doanh  ho¸ chÊt, chÕ     phÈm  diÖt c«n    trïng,diÖt     khuÈn dïng trong lÜnh    vùc    gia dông  y    ®¨ng  m∙  doang  vµ  tÕ;®∙  ký  sè  nghiÖp  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    quan    t¹ c¬  i h¶iquan. 3. C¸c  doanh  nghiÖp  chØ   îc xuÊt  ®   khÈu, nhËp  khÈu  ho¸ chÊt, chÕ    phÈm  diÖt c«n    trïng,diÖt khuÈn      dïng trong lÜnh vùc    gia dông  y  sau  vµ  tÕ  ®©y: 3.1.Ho¸    chÊt,chÕ    phÈm   diÖtc«n    trïng,  diÖtkhuÈn    dïng  trong lÜnh    vùc  gia dông  y  ®∙  îc Bé  tÕ    vµ  tÕ  ®   Y  cÊp  giÊy chøng  nhËn ®¨ng  l hµnh  ký u  cßn  hiÖu lùc. 3.2.C¸c      ho¸ chÊt,nguyªn liÖu ®Ó         s¶n xuÊt ra        c¸c ho¸ chÊt,chÕ    phÈm   diÖtc«n    trïng,  diÖtkhuÈn    dïng trong lÜnh    vùc    gia dông  y  quy  vµ  tÕ  ®Þnh  i t¹  Kho¶n    3.1,Môc    3, PhÇn   Icña  Th«ng  tnµy  cã  vµ  trong "Danh    môc    ho¸ chÊt,  chÕ  phÈm   diÖt c«n    trïng,diÖt khuÈn  îc phÐp      ®   ®¨ng  ®Ó   dông, ® îc ký  sö      phÐp  ®¨ng  nhng  ký  h¹n chÕ  dông, cÊm   dông  sö    sö  trong lÜnh    vùc    gia dông  vµ  tÕ"®∙  îcBé  tÕ  y    ®   Y  ban  hµnh. 3.3.Ho¸    chÊt,chÕ    phÈm  diÖtc«n    trïng,  diÖtkhuÈn    dïng trong lÜnh    vùc  giadông  y  kh«ng    vµ  tÕ  thuéc Kho¶n        3.1;3.2,Môc   3,PhÇn   Icña  Th«ng  tnµy,  th× viÖc  nhËp  khÈu    víimôc  ®Ých  nghiªncøu, kh¶o      nghiÖm,  kiÓm  nghiÖm,  lµm  hµng  mÉu,  tham    iÓn l∙m,héitrî sö  gia tr         vµ  dông  cho môc  ®Ých  Æc     ® thï mµ  kh«ng  kinh doanh    ph¶i® îc Bé    ®ång  b»ng      Y tÕ  ý  v¨n b¶n. Riªng        víiho¸
  2. 2 chÊt,chÕ    phÈm   diÖtc«n    trïng,  diÖtkhuÈn    dïng  trong lÜnh    vùc    gia dông  y  vµ  tÕ  tham    iÓnl∙m,héichîth× sau    giatr           khikÕt  thóc ph¶it¸ xuÊt.      i 4. Ho¸    chÊt,chÕ     phÈm  diÖt c«n    trïng,diÖt khuÈn      dïng trong lÜnh    vùc  gia dông  y  nhËp    vµ  tÕ  khÈu quy ®Þnh  it¹  Kho¶n        3.1,3.2,3.3,Môc    3, PhÇn   I cña  Th«ng  t nµy ph¶icßn  nhÊt    Ýt  2/3    thêih¹n  dông        sö  kÓ tõ khi®Õn   ViÖt  Nam. II.  C¸c q u y  ® Þ n h  v Ò  x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  h o¸ c h Êt, h Õ  p h È m    c di Öt c « n trïng, Öt k h u È n    di dïng trong lÜn h v ù c gia d ô n g  v µ y tÕ: 1.§èivíi         chÊt,chÕ  ho¸   phÈm  diÖtc«n    trïng,  diÖtkhuÈn    dïng trong lÜnh    vùc    gia dông  y  ®∙  giÊy chøng  vµ  tÕ  cã    nhËn ®¨ng  l hµnh  ký u  cßn hiÖu    lùcvµ  c¸cho¸ chÊt,nguyªn liÖu ®Ó             s¶n xuÊt ra ho¸ chÊt,chÕ          phÈm     khinhËp  khÈu  ph¶inép    cho  quan    c¬  h¶iquan        c¸ctµiliÖu sau: 1.1.B¶n    sao  c«ng  cã  chøng  giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  kinh doanh  c¬  ký    do  quan  thÈm  cã  quyÒn cÊp. 1.2.B¶n    sao  c«ng  cã  chøng  giÊy chøng    nhËn ®¨ng  l hµnh    ký u  ho¸ chÊt,   chÕ  phÈm  diÖt c«n    trïng,diÖt khuÈn      dïng trong lÜnh    vùc    gia dông  y  vµ  tÕ  cÇn nhËp  khÈu cßn  hiÖu lùc. Doanh nghiÖp  îcnhËp  ®   khÈu theo nhu cÇu; thñ tôc nhËp        khÈu lµm  i t¹  c¬  quan    h¶iquan,kh«ng    ph¶iqua  Y  phª duyÖt.   Bé  tÕ    2. Ho¸    chÊt,chÕ     phÈm  diÖt c«n    trïng,diÖt khuÈn      dïng trong lÜnh    vùc  giadông  y  nhËp    vµ  tÕ  khÈu quy ®Þnh    t¹ Kho¶n    i 3.3 Môc  PhÇn   3  Icña Th«ng  t nµy    th× doanh  nghiÖp nhËp  khÈu ph¶i cã    c«ng  v¨n    Y   xin phÐp  göi Bé  tÕ    nhËp  khÈu  ho¸ chÊt,chÕ     phÈm  diÖt c«n    trïng,diÖt khuÈn      dïng trong lÜnh  vùc    giadông  y  (mÉu  vµ  tÕ  1). Sau    c«ng        khicã  v¨n tr¶lêicña  Y  ®ång  cho  Bé  tÕ  ý  nhËp khÈu    ho¸ chÊt,   chÕ phÈm  diÖt c«n    trïng,diÖt khuÈn      dïng trong lÜnh    vùc    gia dông  y    vµ  tÕ, doanh nghiÖp lµm      thñ tôc nhËp  khÈu  i quan    t¹ c¬  h¶iquan  sö  vµ  dông  ®óng  môc ®Ých, quy    ®Þnh    t¹ c«ng    i v¨n cña  Y  cho  Bé  tÕ  phÐp nhËp  khÈu. 3. C¸c doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu  ho¸ chÊt,chÕ     phÈm   diÖt c«n    trïng,   diÖt khuÈn    dïng  trong lÜnh vùc    gia dông  y  cã  vµ  tÕ  tr¸chnhiÖm     b¶o  ®¶m   chÊt l    îng,nh∙n hiÖu    hµng    ho¸ cña    ho¸ chÊt,chÕ    phÈm   theo  ®óng quy  ®Þnh  trong hå  ®¨ng  vµ    s¬  ký  giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  l hµnh  Bé    cÊp. ký u  do  Y tÕ    Trong  qu¸ tr×nh kiÓm     tra,thanh    tra,nÕu  ph¸thiÖn      viph¹m    vÒ chÊt l vµ   îng  nh∙n hiÖu    hµng  ho¸,c¸c doanh      nghiÖp    xö    sÏ bÞ  lýtheo  quy ®Þnh  cña ph¸p  luËthiÖn    hµnh. 4. §èivíi       viÖc xuÊt khÈu      ho¸ chÊt,chÕ    phÈm   diÖtc«n    trïng,  diÖtkhuÈn    dïng trong lÜnh    vùc    gia dông  y      vµ  tÕ,c¸cdoanh  nghiÖp thùc hiÖn          c¸cthñ tôc theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËtvÒ  ¬ng      th m¹i.
  3. 3 III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:    h Th«ng   tnµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy  tõ ngµy    15  kÓ    ký,ban  hµnh  thay vµ    thÕ Th«ng   11/2000/TT­ t sè  BYT   ngµy 22/5/2000 cña  Y    Y  híng Bé  tÕ, Bé  tÕ    dÉn xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ho¸ chÊt,chÕ     phÈm   diÖt c«n    trïng,diÖt khuÈn      dïng trong lÜnh    vùc    gia dông  y  n¨m  vµ  tÕ  2000. C¸c    doanh  nghiÖp  chøc  cã  n¨ng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    ho¸ chÊt,chÕ    phÈm   diÖt c«n    trïng,diÖt khuÈn      dïng trong lÜnh    vùc    gia dông  y  cã  vµ  tÕ  tr¸chnhiÖm     thùc hiÖn    ®óng    c¸c quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy.
  4. 4 MÉu   1 Tªn ®¬n  vÞ  Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   Sè: §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc V/v    xin phÐp  nhËp    ho¸ chÊt,chÕ    phÈm   diÖt c«n    trïng,diÖt khuÈn      .. .  . .ngµy..   , .th¸ng..  . .n¨m   . dïng trong lÜnh    vùc    gia dông  y  vµ  tÕ 200... KÝnh  :Vô  tÕ  phßng   Y  göi  Y  dù  ­Bé  tÕ Tªn  doanh  nghiÖp: GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    sè:do: CÊp  ngµy: N¬i ® Æt    chÝnh:   trôsë  §iÖn  tho¹i  : Fax: Xin  phÐp  îcnhËp    ®   ho¸ chÊt,chÕ    phÈm   diÖtc«n    trïng,  diÖtkhuÈn    dïng  tronglÜnh    vùc    giadông  y  sau: vµ  tÕ  TT Tªn    ho¸ chÊt Tªn  ¬ng  th m¹i Sè îng l §¬n vÞ XuÊt xø 1 2 3 4 5 6 Môc  ®Ých  nhËp  khÈu: Môc  ®Ých  dông  sö  cña    ho¸ chÊt,chÕ    phÈm: Chñ  doanh  nghiÖp (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2